Swexit – EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Swexit - EU-flagga, montage, Wikimedia-Commons
Swexit - EU-flagga, montage, Wikimedia-Commons
Swexit – EU-flagga, montage, Wikimedia-Commons

DEBATT. I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.

Text: Ulrik Petersson, Skillingaryd

Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.

EU-rätten har företräde

Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).

I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU med mera”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.


Regeringsformen har ändrats så att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EUs beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete.


Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett är en form av statskupp.

EUs framtida existens kan ifrågasättas

Genom 1994 och 2002 års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.


EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv.


Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folken i Holland och i Frankrike sa klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga medlemsländer var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till för att den skulle förkastas. Den har därför lagts på is i Sverige.

EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EUs framtida existens ifrågasättas.

EU:s lagtexter hotar vår frihet

Motsättningarna mellan medlemsländerna har fördjupats. Förutom förkastandet av EU-grundlagen har även EUs budget skapat stora problem mellan medlemsländerna. Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning som sedan 2006 styr alla medlemsländer.


De över 100,000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden.


Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen som i dag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

Syftet med EU är att fortsätta att ta makten från de enskilda länderna på så många områden som möjligt. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa.

Text: Ulrik Petersson, Skillingaryd


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • EU saknar demokratisk legitimitet, som alla initierade vet men inga partier vill tala om. Det gäller också beslut som vår riksdag fattat med hänvisning till EU-direktiv, t ex den katastrofala jordbrukspolitiken och klimatnojan med tillhörarande energipolitik. När hörde eller läste vi senast om denna osynliga diktatur i etermedia eller i pressen? Eller från det s.k forskarsamhället för den delen? De senare utgör därför demokratins dödgrävare, ingalunda dess viktiga beskyddare som de själva påstår sig vara och som sanningsetiken föreskriver. Swexit plus en avveckling av SVT och statens styrning av våra universitet, forskningsstiftelser mm är därför ett nödvändigt villkor för det sanna folkstyrets renässans. I anständighetens namn tar våra partier itu med sina egna propagandaorgan. Det blir lättare och snarast tvingande om vi slipper alla lögner som i dag sprids via maktlojala (korrupta) “forskare”.

 • Ja, och så skall vi ha klart för oss att EU:s författning inte är demokratiskt förankrad, eftersom kommissionen inte ansvarar till “parlamentet”. Stadgan skapades av Walter Hallstein, som tidigare varit statsvetare hos Hitler. Den är fröet till ett framtida system, där folkviljan helt sätts ur spel

 • @rostaratt
  mitt tips är att du siktar på ett parti som driver Ut ur EU och Swexit i valet 2014 och det gör just nu INGET parti i Riksdagen. (även om SD och V har det med i sina program) De finns små partier som driver denna fråga, men de valsamverkar oftast inte så jag tänker själv rösta på det parti som jag själv skapat.

  Jag tänker rösta på Vetenskapliga partiet via Valsamverkanspartiet, som en signal till de som inte driver Ut ur EU aktivt, samt som en signal mot de små partier som inte valsamverkar mot 4%-spärren.

  Jag tror nämligen det bästa är att ALLA medborgare röstar på exakt det som de vill ha så att de kanske också kommer få ge mandat i framtiden till exakt det som de vill ha, och inte något annat. Partierna, kaviarvänster, kaviarhöger och kaviarstinna “Sverigevänner” måste då börja anpassa sig till folket istället för att folket ska anpassa sig till kaviarstinn politikeradel.

  P.S. Om jag inte svarar på tilltal så beror det på att jag enbart använder GPL-systemet WordPress, som rekommenderaa av FSF, som kommentarssystem, vilket jag anser att alla borde göra, särskilt Newsvoice, eftersom NyD & Newsvoice sammanfattat så väl vilka företag som bojkottar granskningen av makten.

 • En “demo” är något som inte är något egentligen! Man talar ofta nuförtiden om hur viktigt demokrati är, men när man börjar granska saker och ting närmare – verkar det bli allt tydligare att vår demokrati håller på att i allt snabbare takt hålla på att bli en “demo”demokrati! Bakom kulisserna händer det alltför mycket, som i själva verket måste definieras som någonting helt annat! Man fifflar med det mesta för att “systemen” allra bäst skall passa “maktens” önskningar! Både ord och lagar får nya tolkningar, för att anpassas till den nya färdriktningen … “det nya och bättre landet EUsverige” eller vad vi kommer att kalla slutprodukten!
  En sinnebild som genast dyker upp är den förre generaldirektören på Försäkringskassan, som av någon konstig anledning blev utnämnd till “rikspolischef” till följd av dennes omtolkningar av EUdomstolens domar – vilka medförde att skadade och sjuka, vilka enligt EU-domstolens domar skulle ha fått ersättning för vård som inte kunde ges i Sverige – men INTE fick det! Kanske ledande politiker trodde att detta innebar att VÅR STAT därigenom sparade pengar? Men inte då! Det innebar bara att andra delar av samhället blev belastade med ÄNNU MERA KOSTNADER! TROTS RIKSPOLISCHEFENS OLIKA TABBAR BLEV HAN ÄNDÅ ÄNNU EN GÅNG GENERALDIREKTÖR! HUR KAN DETTA VERKLIGEN FÅ SKE? – OMEDELBART INSTÄLLER SIG FRÅGAN “FINNS MÖJLIGEN NÅGON FORM AV HÅLLHAKAR …. ????” I SVERIGE, FÖREDÖMET FÖR ALLA ANDRA LÄNDER …..

 • Klart står oavsett att en folkomröstning om EU-medlemskapet vore lämpligt, en folkomröstning är ett mycket bra demokratiskt verktyg,(men) dito sker i regel när eliten vill det-kan eliten komma att ogilla resultaten uteblir den- det säger i princip allt och lämnar med det även ett tyst medgivande till att politiker faktiskt inte alls företräder folket vid/om en sådan uteblir.
  Så vilka partier/politiker om ens ngra kan tänka sig bereda folket att säga sitt?

 • Ser man på fakta förutom politiska konsekvenser, dvs ekonomin, så ser man nu tydligt att det kommer och ske en omfördelning av ek medel baserat på politiskt korrekta pekpinnar.

  Vad siffrorna i länken beträffar så måste man ha i minnet att detta inte på nåt sätt är nettosiffror, det handlar enbart om vilka “bidrag” som EU tänkt sig att ge till de olika länderna.

  Vem lurar denna Europa portal med denna redovisning??

  https://www.europaportalen.se/2018/05/svenska-vinnare-och-forlorare-nar-eu-stod-fordelas

 • Det finns överhuvudtaget ingen som helst anledning att backa upp elitisternas EU vars överstatliga mål endast gagnar de som önskar utöva mer kontroll och högre makt över Europas folk samtidigt som de tjänar så mycket pengar de kan på tvivelaktiga produkter som de önskar importera via frihandelsavtal.

 • En tvåkammarriksdag i ny tappning kanske vore något klokt, för att sortera bort mycket av tokerierna som flödar ur floskelmentarismen.

 • För statskupp, respektlöshet mot demokratin, samt medverkan till brott mot krigets lagar mot olika länder i världen så finns det bara ett rimlig straff för de ledande individerna. Det straffet utdömdes även vid Nürnbergrättegångarna. Även då var det politikeradel och finanskapital som drog i trådarna och profiterade bakom kulisserna på att finansiera båda sidor.

 • Håller verkligen med om det fruktansvärda självsvåld “våra” politiker gjort sig skyldiga till. Om det varit en folkomröstning som vann med 2/3 skulle en grundlagsändring varit väl förankrat i folket, som ju sägs styra. Men enkla opinionsmätningar gav säkert klara besked om att man inte ens hade majoritet 1994. Men att få riksdagsmän ombord är tydligen inte så svårt med kontakter och internationella(?) resurser fast få vet hur det går till. EU-gate ?
  Den Svenska vägen syns klarare nu: Först SD, varefter de politiker som röstade mot grundlagen samtliga bör placeras i åtminstone 10 års karantän för att bli politiker igen, för att sona sina brott. Sedan Swexit. Men Italien hinner nog “hem” före Sverige.

 • EU är en klassiskt “bait and switch” då européerna röstade för en sak och ett antal anti-demokratiska beslut senare bor de helt plötsligt i den nya Sovjetrepubliken EUSSR, som de definitivt INTE röstade för.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *