Svensk sjukvård kollapsar – Ersätts av e-hälsa och alternativmedicin – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 28

publicerad 14 juli 2018
- av Mike Blixt
Svensk sjukvård - Mostphotos.se

Samtidsanalytikern Mike Blixt menar att svensk sjukvård kommer att kollapsa och ersättas av en mer funktionell alternativ sjukvård. Digitala vårdcentraler där sökande får hjälp av video och chat tar över. Självdiagnostik, artificiell intelligens genom smartphones och provtagning i hemmet kommer att ersätta läkarnas makt över patienten. Texten är hämtad ur boken Babylon.

Svensk sjukvård som vi känner den idag kommer att kollapsa. Dess öde liknar
utbildningssystemets och det är främst tre orsaker som kommer att bli dess död.

Sjukvårdens egna oförmåga att förstå digitaliseringen. Ett dramatiskt ökat antal av äldre invånare och att läkare och undersköterskor flyr branschen. Dels för att arbetssituationen blir allt mindre hållbar och dels för att statusen på yrket kommer att sjunka fort. Även om detta uppmärksammas inifrån organisationen, kommer försöken
till åtgärder vara högst tillfälliga och inte alls långsiktiga. Anledningen är att de är omedvetna om vad som faktiskt händer i samhället, men tror sig vara det.

Vi har idag 21 landsting. Man skulle kunna tänka sig att dessa 21 landstings
kommunikation på något vis är sammanlänkade, men icke. Dom pratar inte med
varandra. Är du en smålänning som blir sjuk i Skåne, har man alltså inte tillgång till dina
journaler. Eftersom dessa 21 landsting har sju olika journalsystem och arbetet med att få
Landstingen och journalsystemen att prata med varandra verkar vara ett projekt som är
svårare än att landa på månen.

Gammelsjukvården dör

Denna tröghet och långsamhet kommer naturligtvis vara en bidragande faktor till dess död och när denna dinosaur närmar sig den, kommer antalet nystartade, privata digitala företag att fullkomligt explodera och på relativt kort tid att manövrera ut “gammelsjukvården”. Vi har sett början på detta idag då ett antal digitala vårdcentraler aggressivt har marknadsfört sig centralt i våra stora städer och via TV-reklam. Självklart kommer “gammelsjukvården” att göra allt i sin makt för att hindra denna utveckling genom att smutskasta dessa nya innovativa företag och precis som vanligt, går det inte att stoppa utvecklingen.


Sjukvården behöver, likt utbildningssystemet byggas om från grunden där den i grund och botten måste digitaliseras och centraliseras. Görs detta inte, har vi inte en chans att klara av de framtida utmaningarna.


30-60% vårdkommunikation genom videosamtal och chat

Boken Babylon av Mike Blixt - Pressbild
Boken Babylon av Mike Blixt – Pressbild

Branschen själv säger att någonstans mellan 30-60% av alla sjukvårdsbesök inte behöver ske fysiskt. Det räcker med att besöka en läkare i ett videosamtal eller via chat. En centralisering skulle innebära att man någonstans i Sverige skulle behöva bygga gigantiska call-centers där läkare och undersköterskor sitter på rad bakom datorskärmar och möter stora mängder patienter i videosamtal för att avlasta de fysiska enheterna.

De 21 landstingen behöver naturligtvis skrotas för att göra plats för en enda stor sjukvårdsenhet. Allt detta kommer att ske. Men det kommer dock, som vanligt, att ske när det är för sent. Detta omfattande arbete bör inledas nu när detta skrivs, vilket inte ens är i närheten av att hända. Istället kommer de 21 landstingen att fortsätta med sin allt mer panikartade verksamhet där den ofta liknar brandkårsutryckningar där akuta eldsvådor konstant ska släckas.

Allt fler kommer att välja att lämna yrket och allt färre kommer att välja att
utbilda sig för att arbeta i branschen. Tänk tillbaka 50 år på yrkeskåren lärare. Ett yrke
med hög status som på mycket kort tid hamnade i de nedre regionerna när man ser till
dess status. Samma öde kommer läkare möta och resan har redan börjat och farten ökar
för varje år.

Sjukvård eller holistisk medicin? Foto: Mostphotos.se
Sjukvård eller holistisk medicin? Det är frågan för framtiden. Foto: Mostphotos.com

Digitalt vårdstöd, alternativmedicin och naturläkemedel tar marknad och patienten får högre status än läkaren

Parallellt med att “gammelsjukvården” dör, kommer alternativmedicin och
naturläkemedel att öka i användande och acceptans. Vi kommer att få se en rad olika nya företag som bygger sina affärsmodeller på läkekonst hämtade från andra delar av världen.

Företag som helt eller delvis går emot de stora läkemedelsbolagen, som tack vare internet kommer att ifrågasättas i allt större grad. Många inser nu att stora delar av världens sjukvård inte alls bygger på de behandlingstyper och den grad av medicinering vi är vana vid i västvärlden. I takt med detta kommer förtroendet för sjukvård och läkare sjunka.


Tack vare internet kan en patient idag vara betydligt mer påläst och kunnig om sitt eget tillstånd än vad läkaren är, eftersom all information är fri och tillgänglig. Precis som elever i skolan kan hämta mer relevant kunskap än vad deras lärare lär ut. Detta skapar naturligtvis en djup förtroendekris.


Tidigare var läkarens kunskap läkarens. Idag är kunskapen allas kunskap, vilket leder till att dessa typer av yrken som tidigare har ägt en viss typ av information som ingen annan hade tillgång till nu sakta tynar bort, vartefter dess status sjunker. Stora delar av sjukvårdsbranschen ser internet som ett hot, precis som lärare gjort och gör.

Initialt kommer läkare naturligtvis försöka håna och påvisa bristerna med att människor ställer diagnos på sig själva. Det handlar naturligtvis om att skydda det egna intresset och egot. De kommer att skrika sig hesa, men förgäves. Det är en helt ostoppbar utveckling som även de största digitala företagen likt Apple och Google nu förbereder sig för.


Visst kommer det med tiden att göras försök att digitalisera vården, men precis som inom skolan, kommer man att misslyckas med detta eftersom de människor som ska leda arbetet plockas från de egna leden.


Inte heller kommer man att riva ner den infrastruktur som den bygger på, eftersom allt för mycket pengar är investerade i den. Deras misstag kommer att bli stora och kostsamma och i slutänden kommer man att få skrota deras projekt för att köpa in dyr extern hjälp. Förändringen måste därför ske utifrån.

I takt med att “gammelsjukvården” går i graven och i takt med alla våra digitala innovationer kommer sjukvården istället att flyttas ut till individen. Självdiagnostik och provtagning i hemmet kommer över tid att göra att läkaryrkets betydelse kraftigt reduceras. Individen och dennes smartphone i kombination med artificiell intelligens kommer att ha betydligt mer kunskap om den egna hälsan jämfört med vad en läkare kan ha, vilket samtidigt leder till en ökad förtroendekris.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @per
  “Det är fantastiskt hur väl man kan sköta sin hälsa genom att hämta information från hälsohemsidor och -dokumentärer och läsa vetenskapliga medicinska studier samt vittnesmål om privatpersoners egen testning av alternativa medicinska metoder.”

  På pricken!

  Skolmedicinen ställer till mer skada än den avhjälper. Problemet är för en i normalfallet frisk människa inte att inte veta hur man håller sig frisk, utan istället de uppdykande fenomen som orsakar behov av kirurgi och sjukskrivning, t ex ett brutet ben.

  Första steget ur vårdförtrycket vore förstås rätten för alternativläkare att sjukskriva. Det är ju dock lätt att förstå varför empatiska läkare inte kan tillåtas “slösa” så med statens medel, eller folkets/skattebetalarnas egentligen – vare sig vi är friska eller sjuka…

 • Jan Norberg 15 Jul, 2018 at 14:26

  Mike Blix har enligt min mening rätt i mycket i texten ovan.

  Varför hänger du upp dig så på författarens ålder? Han kan ju denna till trots vara påläst och insatt i ämnet.

  Hur vet du att Mike Blix och hans anhöriga inte har blivit offer för den sjuka svenska sjukvården?

  Vad menar du med att Mike Blix ikläder sig rollen som trollgubbe?

  Om en centralisering genomförs på ett hederligt och upplyst sätt så skulle sjukvården kunna fungera bra. All medicinsk kunskap samlad på en och samma plats och tillgänglig för alla och envar.

  Hitintills är det dock en, med hjälp av internet, gräsrots-framkallad decentralisering, som har varit lyckosam för många självständigt tänkande människor. Det är fantastiskt hur väl man kan sköta sin hälsa genom att hämta information från hälsohemsidor och -dokumentärer och läsa vetenskapliga medicinska studier samt vittnesmål om privatpersoners egen testning av alternativa medicinska metoder.

 • Det man glömmer i Sverige är hur man utbilda och rekryterar vårdpersonal i synnerhet Läkare.
  Det skiljer sig totalt från andra länder. Här gäller det att har bästa betyg i gymnasiet, men det skall också en frisör ha som söker sig till dess utbildning. Så vid jag vet har Universitetet i Linköping , möjligen Örebro ( där har jag ingen erfarenhet) ett annorlunda bedömningssätt för intagning.

  Det andra är att arbeta som läkare i Sverige är för de mesta att arbeta som tjänsteman/kvinna i Landstingets regi. Som en kollega till mig en gång förtydligade så har man i Sverige sin överläkare i fickan i det ögonblick man blir antagen till universitetet. Så inte i andra länder. I Sverige faller man sedan upp för tjänstetrappan med tilltagande år i tjänsten och inte med tilltagande bevis på färdighet och kunskap.

  I andra länder riskerar man att förbli underläkare fram till pension om man inte under sin tid i tjänst på sjukhus visat sina ökade kunskaper och färdigheter. Läkare blev tillfrågat för några år sedan i den enkät undersökning hur mycket de vidare utbildade sig. En övervägande del svarade att de inte alls gjorde det, då arbetsgivaren ( Landstinget) inte tillhandahöll möjligheter för detta. Är inte varje läkare ansvarig för att vidgar sina kunskaper på egen hand? Tydligen inte här.

  På 70 talet kastades pengar ut helt okontrollerat för att sedan när slöseriet blev uppenbar strama åt och införa den för industrin avsedda management. Detta resulterade att läkare uppmanades av sina chefer på vårdcentralen ( dessa var oftast inga läkare) att inte använda mer än max 30 min per patient, annars blev det klagomål. Som tjänsteman/kvinna lyder man order eller bränner ut sig. Man får sin lön oavsedd hur dålig man är.

  På frågan av patienten att få den bästa och mest erfarna kirurgen få man svar: “här är alla lika bra.” Vilket översatt betyder ” här är alla lika dåliga, för det finns ingen skillnad.” Dem som anlitar en hantverkare önskar också en som kan sin sak eller hur? Det finns några få doktorer som har slagit sig fri från de förödande klo av Landstinget och öppnat privat. Där är man ständig utsatt för kontroll och misstänkliggjort från den etablerade sjukvården. Kontroll är inget fel och behövs men varför inte samma stringens på den offentliga vården, som skattebetalarna stå för? Unga idealistiska läkare direkt från universitetet mals oftast sönder i de byråkratiska kvarnar.

  Felet med svensk sjukvård som jag ser det är en byråkrati inom Landstinget som är som en koloss på lerfötter. Att läkare inte våga kritiserar en kollega är i Sverige förankrat i Hypokrates eden som har fått en unikt tillsatts just i den riktning, också enbart i Sverige. Att digitaliserar vården låter igen som kejsarens nya kläder, Landstingen klara inte ens att ha ett dataprogram som är enhetlig .

  Människan måste bedömas i sin helhet och komma till tals, patienter har oftast ett bättre förståelse av orsaken till sina problem än den vårdgivaren som inte ens har hunnit läsa den sista journalanteckningen p.g.a. tidsbrist. När man installerar ett sådant rigid system som den som existerar i Sverige kan alla möjliga karaktärer jobbar inom vården då helt skyddat.

  I privatvård försvinner patienten väldig rask om man inte levererar kvalitet och detta innebär inte som många belackare hävdar att man är då ett villig instrument för patientens önskningar, vilket kan förekomma, men i längden inte leder till framgång. Att utsätta vården för konkurrens som i andra länder samt ge patienten mer makt till självbestämmande vore en bra början. Därmed förordar jag dock inte den amerikanska modellen, det finns bättre sådant på närmare håll.

 • Mike Blixt (född 1978) kan nog knappast tillskrivas den livserfarenhet som krävs för att riktigt förstå de olika problemområden som svensk sjukvård är drabbad av. Han får vänta tills dess han själv och hans anhöriga blivit offer för den sjuka svenska sjukvården.

  Problemet är så mycket mer komplext än vad denne 40 åring greppat.

  Förvisso finns det mycket att vinna på rationalisering och centralisering, men vi har att göra med människor i alla åldrar med helt olika livsförutsättningar och erfarenheter.

  Jag tror tex inte att en multisjuk och dement 85-åring kan ta till sig Mike Blixt universallösning.

  Det känns som att MB borde fördjupa sina kunskaper innan han ikläder sig rollen av trollgubbe, det är inte så enkelt MB!!

  Givetvis är dagens svenska sjukvård i så dåligt tillstånd att många tusen människor dör i onödan pga felbehandling, övermedicinering och andra synnerligen allvarliga brister inom den sk sjukvården.

  I grunden behöver den skyddade titeln “läkare” skärskådas närmare, många läkare har en inställning till sitt jobb som outlaws och de saknar helt kunskap om under vilka lagar de utövar sitt yrke.

  Tillsynsmyndigheter typ HSAN, IVO, Socialstyrelsen, mfl ser som sin enda uppgift att skydda läkarna och övrig sjukvård från att bli lagförda för alla de lagbrott de dagligen gör sig skyldiga till, jag har en gedigen egen och personlig erfarenhet då jag försökt skydda min egen mor från de allra värsta avarterna.

  Det går att vinna i rättsliga processer mot den sjuka sjukvården, men det kräver enormt med kunskap och envishet.

  Respekten för den enskilde i form av patient och dennes anhöriga finns öht inte inom sjukvården och det är så ovanligt att någon tar strid mot detta samlade rövargäng att dessa representanter snarast skrattar när man åberopar svensk lagstiftning.

  När så det genomkorrupta rättsväsendet nästan undantagslöst ger dessa förbrytare beskydd fullt i klass med maffian så krävs det ett enormt mod och arbete för att ens försöka få upprättelse.

  Om vi börjar i rätt ände och rensar upp vårdträsket av idag så kan vi nog senare skapa förutsättningar för det MB vill åstadkomma.

 • Bra att dessa mycket stora problem dras fram från under mattan.

  För er som letar bra tips på hur man minskar effekten av de “kroniska” sjukdomarna som idag verkar drabba yngre mer än förr kan jag rekommendera boken “Stop the Clock”, som likväl kunde kallats “Stop the Rot”, den interna förruttnelse eller idag åldrandet i sig som ofta startar onödigt tidigt.

  Att när eller hur ofta vi äter påverkar oss i motsatt hälsoriktning när vi är unga och växer jmf med när vi blir äldre finns t.ex inte på kartan i Svensk hälsovård.

  Att Calcium och järn är viktiga för oss när vi växer men ökar risker för benskörhet och cancer, resp., när vi blir äldre är ett annat exempel på att samma “behandling” har motsatt hälsoeffekt beroende på ålder. Och mycket mer!

  Digitaliseringen skulle även kunna samla in statistik nästan kostnadsfritt från läkemedelsanvändning , vilket skulle kunna ge betydligt tidigare varningar om effekter och sidoeffekter av olika läkemedel för liknande diagnoser. En potentiell guldgruva för patienter och vårdkostnadstäckare!

  Men sådan effektivitetshöjning kan kosta läkemedelsföretagen i minskad försäljning och kostsamma varningar för preparat som annars skulle kunnat bli storsäljare.

  Det är ju väl känt att statinernas sidoeffekter “tvättats bort” vid försök i statintillverkares egen regi. ( De som fick sidoeffekter i “för-test” uteslöts från huvudtest, och statistik… Enligt bl. a. boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter Goettsche)

  Vi kan alltså vinna oerhört på en digitalisering och “sjukappar”. Här finns alltså inte bara enorma vårdvinstmöjligheter utan även stora möjligheter för (unga) entreprenörer att skriva ihop smarta appar.

  Men om de styrande förblir socialstsyrelse och läkemedelsverk med experter från motsvarande industri som idag lär det inte bli några förändringar, bara mer av samma mediciner som idag.

 • Ja, det är tragiskt!

  Läkarna sitter med sin självgodhet och prestige och letar efter nycklarna långt ifrån där det lyser, d v s enligt patientens ofta korrekta bedömning av sina egna behov av tillgång till kemisk provtagning och till apparatur.

  Men oftast letar de inte alls eftersom det är bekvämare att kasta journalen i den psykiska soptunnan – därmed för alltid för alla andra läkare en källa till “sanningen” eftersom läkare (liksom jurister och andra upphaussade yrkesgrupper utan täckning för sina löner) aldrig kritiserar en kollega.

  Åtminstone inte förrän inkompetensen i förhållande till lönen blir så uppenbar att endast en både blind, döv och utvecklingsstörd människa skulle kunna missa det – alltså är framför allt läkares prestige och ovilja att följa läkareden grundad på hjärntvätt.

  Avancerade digitala formulär som fördjupar kunskaperna om patientens symptom och levnadsberättelse stegvis och därefter specialistkontakt skulle lösa de värsta problemen.

  Primärvårdens läkare kan istället få en basinkomst och alla fantastiska sjuksköterskor på våra vårdcentraler kan ersätta den personliga kontakten som många ändå känner att de behöver.

  Bra skrivet, Mike!

 • Det Mike Blixt beskriver sker redan. Jag har sett i min närkrets hur folk blir förbannade på en svensk sjukvård som varken klarar av att ta emot någon akut eller som inte klarar av att bota en enda kronisk invärtes sjukdom (annat än att lindra symptomen och på så viss tillfälligt dölja sjukdomen).

  Istället söker folk på nätet eller finner tips via sociala medier eller nättidningar (dvs e-hälsa, digitalt vårdstöd) och på så vis kan de båda lindra och bota sjukdomar, allt från yttre infektioner till invärtes “kroniska” sjukdomar.

  De som har råd lämnar Sverige och söker och finner genuin vård i utlandet. Jag känner folk som åkt till bla Tyskland och Indien och där fått fantastisk vård.

  Fel ropar romantiker av svensk sjukvård. Den botar massor av invärtes sjukdomar som tex bröstcancer. Vänta nu gör svensk vård det? Om ett läkarteam avlägsnar ett helt bröst är patienten botad då? Ja, lika botad som en person med benbrott som får hela benet avlägsnat. Är en manisk person som blivit kemiskt lobotomerad med psykofarmaka frisk? Ja ropar vissa, han ligger ju stilla. Kan en person med psoriasis eller fibromyalgi som får kortison kallas för friskförklarad? Ja, om man anser att temporär symptomdämpning med svåra bieffekter är lösningen.

 • Frågan är väl enbart vad för slags människor som vill digitalisera allt om sig själva från rektum till nästipp och göra det på hårdvara och mjukvara ägda av fåtalet monopolkapitalister?

  Nej. Jag tror att icke-digitala journaler har en framtid, men att de bör göras tillsammans med läkaren och bör vara i patientens ägo, samt finnas tillgängliga anonymiserade för forskare.

 • En skrämmande utveckling… när det finns möjlighet till läkarbemanning och omhändertagande direkt vid ankomsten… möjlighet som man struntar i i Sverige, men finns i andra länder… bland annat i Tunisien, där jag har fått bästa vård, som tänkas kan, som räddade mig från att dö av gallsten i Sverige, vilket ett otal personer där drabbas av…

 • Samhällsnytt skriver om en insändare i Helsingborgs dagblad: Anhörig: ”Min katt behandlas bättre på djursjukhuset än min cancersjuka fru på akuten”

  https://samnytt.se/anhorig-min-katt-behandlas-battre-pa-djursjukhuset-an-min-cancersjuka-fru-pa-akuten/

  Det verkar som om det är bättre att folk söker sig till djurakuterna om de behöver akut sjukvård. Men å andra sidan om för många söker sig dit blir det även kaos på djurakuterna.

 • Efter 40 år i sjukvården som sjuksköterska kan jag inte annat än hålla med och tro på den här utvecklingen av sjukvården som beskrivs i Babylon av Mike Blixt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *