Ingemar Wärnström: Syftet med det mekanistiska, materiella och rotlösa samhällssystemet

publicerad 4 september 2018
- av NewsVoice
Brian Greene, strängteoretiker, 2014 - Foto: Fronteiras do Pensamento, licens CC BY-SA 2.0, Flickr.com

FILOSOFI & KOSMOLOGI. Ingemar Wärnström utmanar läsaren och samhället på en rad punkter i sin text. Det är sällan i debatten i Sverige och generellt i Väst som det filosofiska och det kosmologiska överhuvudtaget syns. Wärnström förklarar varför. Det handlar om en förhärskande vindriktning som blåser oss tillbaka in i det mekanistiska, materiella och rotlösa samhällssystemet, vilket råkar vara lätt att kontrollera och dessutom har en god lönsamhet.

Text: Ingemar Wärnström | Bild: Brian Greene, strängteoretiker, 2014 - Foto: Fronteiras do Pensamento, licens CC BY-SA 2.0, Flickr.com

Få människor känner till bevisen för att slumpen inte kan ha skapat världen och för att Big Bang-teorin inte är mer än en orimlig hypotes. Inte heller är det känt att Darwins utvecklingsteori är vederlagd och att människan inte kan härstamma från aporna.

Men den akademiska världen bryr sig inte. Universiteten grundar hela sin verksamhet på en teori som möjligen kan accepteras för teknologin, men som inte är tillämplig för allt som rör livet: biologi, psykologi och sociologi. Detta har fått enorma konsekvenser, inte bara för samhällslivet utan även när det gäller möjligheterna att skapa fred i världen.

Det Ryska Världsfredsprojektet, (RusWorldPeace.org) bygger på min egen teori som i korthet innebär att om världens universitet baseras på korrekt vetenskap följer också fred i världen. För detta krävs att deras verksamhet baseras på medvetandet i stället för på materia. Medvetandet, som felaktigt antas uppstå i människans hjärna, är i själva verket grunden för hela skapelsen, för allt som existerar. Det är universums mest ursprunglig egenskap som fanns innan något materiellt skapades.

Först då bidrar universiteten till en riktig världsbild, vilket är helt avgörande för att fred ska kunna skapas. Den amerikanske professorn emeritus i teoretisk fysik, Amit Goswami, säger följande om betydelsen av världsbilden:

"Om allmänheten verkligen visste att medvetandet, inte materian, är länken som förbinder oss med varandra och världen, så skulle deras syn på krig och fred, miljöförstöring, social rättvisa, religiösa värden och alla andra mänskliga strävanden, i grunden förändras."  


Med en ny, korrekt grund för vetenskapen, skulle också meningen med livet bli uppenbar. Människans utveckling till perfektion som andlig varelse är meningen.


Systemfel i kunskapssystemet

I en värld där sanningen gäller skulle inte ”ondskan” överleva. Dess uppgift är att förstärka de dåliga tendenserna i det som människan skapat och som inte är livsbefrämjande, för att vi ska överge dem och skapa något bättre.

Ondskan lever av vad lögnen, bedrägeriet, sveket och våldet skapar i vårt samhälle. Det är dess föda, och om vi tar bort den, svälter den ihjäl.

Uppenbarligen finns ett avgörande systemfel i vår civilisation. Det handlar om inget mindre än vår civilisations kunskapssystem, själva grunden för vår uppfattning om vilka vi är, var vi kom ifrån, vart vi är på väg och vad det innebär att leva som människa. Vi har missförstått livet, och ”ondskan” visar oss nu att vår civilisation är ohållbar så länge den är grundad på dessa missuppfattningar.

Bokannons Ingemar Wärnström
Annons

Men världen är en medveten skapelse och har ett magnifikt syfte med våra liv. Vi måste acceptera att gå från meningslöshet till att vi är den viktigaste organismen i skapelsen. Varför gör vi motstånd mot detta?

Jo, för att vi inte förstått att vi alltid serverats osanningar via skolor, universitet och via kyrkan i Rom som ända från dess start var avsedd att lura oss bort från sanningen och få massorna under full kontroll.


Med korrekta kunskaper om livet försvinner också ateismen. Ateisten har varit grundlurad och trott på den ”vetenskap” som hävdar att livet är meningslöst och har uppstått av en slump, men denne är inte sämre än att denne kan ändra sig.


Människans tvåsidiga yttre och inre natur

Människan styrs av en maktelit som haft till uppgift att lura bort henne från sanningen, vilket den gjort med stor framgång.

Dess främsta verktyg för detta har varit en bedräglig vetenskap genom vilken man hävdade, utan att ens undersöka saken, att bara materian finns och att allt annat, inklusive människans själ, är vidskepelse. Därmed blev man enkelt av med människans själva väsen. Kvar blev bara den fysiska kroppen som vi ju vet är död om själen lämnar den. Livet sitter i själen, inte i kroppen.


Våra liv utspelar sig mellan den ljusa och den mörka kraften av den enkla anledningen att båda dessa behövs för att mejsla fram den fulländade människokaraktären och det är syftet med livet. Det är därför striden pågår. Det är den vi förväntas vinna, annars återstår bara att vår civilisation förstörs.


Enligt den allmänt accepterade uppfattningen är ondskan något som finns inom alla människor, men detta är bara fördomar. Däremot får många människor ett erbjudande från den mörka sidan, att sälja sin själ mot ersättning i form av makt och rikedomar. Den ”businessen” underlättas givetvis av en ”vetenskap” som säger att livet saknar mening, och att vi bara lever en gång. De som sålt sin själ är de enda onda människorna.

Den intelligens som har alla trådarna i sin hand har i alla kulturer kallats gud. Men detta ord är nu så belastat att vi i stället måste använda begreppet universums intelligens för att nå fram även till ateisten.

Vår civilisations bedrägliga kunskapssystem

Vi har lurats att acceptera som vårt kunskapssystem, den mekanistiska vetenskapen. Men få har klart för sig vad denna vetenskap, allmänt betraktad som ofelbar och sann, står för. Det är en vetenskap som enbart duger hjälpligt för området teknologi. Genom den ”förlorade” människan sin själ, och därmed utvecklingsprincipen att vi återföds och lever liv efter liv för att hinna skaffa erfarenheter och lära oss allt vi behöver innan vi är färdiga.

Individen och familjen löses upp och det blir suddigt

Denna vetenskap har gjort det möjligt för ”ondskan” att skapa mängder av lidande genom ett annat falskt påhitt, homosexualiteten. Sanningen lär finnas i urgammal österländsk filosofi. Människan inkarnerar 10 gånger som man, följt av 10 gånger som kvinna, i en ständig växling mellan könen. I den elfte inkarnationen finner hon sig plötsligt i en kropp där hon känner sig främmande och bortkommen. Detta gäller alla människor utan undantag och är inget misstag som skaparen gjort.

Men se vad ondskan har gjort av detta. Vi lever ju bara en gång hävdar den, så den enda lösningen måste ju vara att alla individer som så önskar ska få rätt att byta kön genom en operation. Detta är en följd av den mekanistiska vetenskapen vi har som vårt kunskapssystem.

En annan lösning de har är att eliminera könen så att kvinnor blir lika män och tvärtom. I stället för att kvinna ska bli den perfekta kvinnan och modern, ska mannen nu också bli kvinna och moder, så gott det går. Familjen har i alla tider varit till för barnen, men nu ska den bort. Barnen ska tillhöra, vaccineras och medicineras av staten. Absurditeten stinker.

Vad vi ska lära oss av detta kan vi undra över. Kanske bör den elfte inkarnationen tas som en period av vila, eftertanke och förberedelse för det nya livet. En vetenskap om livet, skulle kanske eliminera hela problemet.

Vår ateistiska civilisation hålls samman av den mekanistiska-materialistiska vetenskapen

Den mekanistiska vetenskapen betraktar livet som en biprodukt av materian, vilket är en absolut omöjlighet. Livet har aldrig uppstått eller skapats. Livets princip är en av universums eviga principer.

Men i den mekanistiska vetenskapen är alltid materian den primära storheten, för den är själva grunden för denna vetenskaps bedrägliga existens.

Men denna ”vetenskap” vänder man upp-och-ner på allting. Den är också materialismens vetenskap och den har varit förödande för människan som inte känner sig hemma i en värld där livet reducerats till en obetydlig biprodukt av materian och som tar ifrån henne meningen med livet. Den har styrt oss under 400 år och lett till ett mekaniskt samhälle där mänskliga och etiska värden nu är på utdöende.

Skapelsen är ingen slumpvis "olyckshändelse" utan är i högsta grad medveten. Den har kommit till genom universums intelligens med syftet att ge människan och alla andra livsformer förutsättningar för optimal utveckling.


Medvetandet uppstår i människans hjärna, hävdar denna ”vetenskap”. Men tron att medvetandet uppstår i hjärnan är inte bättre än att tro att rösterna vi hör i radion uppstår i radioapparaten.


Vår ateistiska civilisation hålls samman av "vetenskap"...

Vår västerländska civilisation, som officiellt är Kristen, men i själva verket ateistisk, utmanas nu av en muslimsk civilisation. Dess ledare döljer inte att de avser att ta över de länder där de slagit sig ner som flyktingar. De har ingen avsikt att integreras i vår civilisation utan betraktar deras flytt som ett heligt uppdrag från Allah. Om vår civilisation säger de förvånat: "Ni tror ju inte ens på er egen religion!"

Den nya vetenskapliga bild som vuxit fram under 1900-talet genom kvantfysiken ligger närmare Bibelns bild av skapelsen än den slumpstyrda skapelseberättelsen som talar om en Big Bang som skedde utan anledning och faktiskt också utan att det fanns något som kunde explodera. Tankekraften är givetvis inte explosiv, på samma sätt som krutet.

I stället måste vi acceptera att allt som är skapat med tankekraft också är levande. Någon död materia bestående av små fasta partiklar finns inte. Allt i universum är liv, om än i rudimentär form.

Max Plancks uttalande, borde begrundas av alla ateister, och vara tillräckligt för att ändra sig om man har en ateistisk uppfattning om livets ursprung:

Max Planck, 1933 - Public domain, Wikimedia Commons
Max Planck, 1933 - Public domain, Wikimedia Commons

"Jag betraktar medvetandet som grundläggande. Jag betraktar materian som härledd ur medvetandet. Vi kan inte komma längre in än till medvetandet. Allt vi talar om, allt som vi betraktar som existerande, förutsätter medvetande . . . Om vårt medvetande kan existera utanför hjärnan och den fysiska kroppen, måste det ha uppstått någon annanstans. Ingen materia som sådan existerar. All materia uppstår och existerar enbart med hjälp av en kraft som sätter atomens partiklar i vibration och håller samman detta atomens minimala solsystem . . . Vi måste anta bakom denna kraft en medveten intelligens. Denna intelligens är all materias matris." 

Max Planck fick Nobelpriset i fysik 1918.

Albert Einstein, som fick samma pris 1921, kompletterade med att säga:

"Beträffande materian, har vi haft helt fel. Det vi kallar materia är energi vars vibrationer har sänkts så att den blir synlig för våra sinnen. Det finns inte någon materia."

I en värld där varje atom hålls igång av en medveten intelligens kan givetvis inte universum ha kommit till av en slump.

Om varje atom i skapelsen styrs av en bakomliggande fri intelligens, som Planck säger, så kan inte slumpen ha spelat någon roll alls.

Inte heller kan medvetandet ha skapats i hjärnan. Allt är intelligent styrt. Inga döda partiklar existerar.

Vi måste sluta smygutbilda människor till ateister, det är det största bedrägeriet mot mänskligheten.

Teorin om en Big Bang som skapade allt genom en ”ursmäll” förutsätter att universum är en mekanisk enhet, inte en levande. Teorin kan inte tillämpas på det levande universum vi lever i. Ingen Big Bang ägde någonsin rum som startade allting. Ingen svart materia existerar, inte heller några svarta hål. Och universums ålder har beräknats utifrån falska förutsättningar.

Vi måste förstå ”ondskans” roll i skapelsen, för att få en korrekt vetenskap. ”Ondskan” är inte ond, visserligen ”dödar” den många människor, men samtidigt korrigerar den vårt tänkande. Och någon verklig död finns inte, det handlar bara om att byta skepnad. Det finns i detta också en funktion som vi har nytta av på lång sikt. Den skapar hos människan sorg, saknad och längtan, egenskaper vi måste få i vår utveckling till fulländning.

Vi lever hundratals liv, en nödvändighet som togs ifrån oss av den ”vetenskap” som tog ifrån oss vår själ.

Text: Ingemar Wärnström

Ingemar WärnströmIngemar Wärnström startade 1998 University for Global Well-Being i Höör i Skåne, som ett försök att skapa en nytänkande och rättänkande utbildning. Han fann med tiden att projektet motarbetades av främmande makt. Skolan var beroende av frivillig hjälp utifrån, och en kvinna som hette Daria Brzezinski anmälde sig som frivillig. Hon visade sig vara kusin till Zbigniew med samma efternamn, presidentrådgivare till två amerikanska presidenter och författare till The Grand Chessboard där han skisserar den geopolitik som är grunden för krigen i mellanöstern. Var detta en tillfällighet? En bevakning av projekt som kan bli farliga för USA:s planerade världsdiktatur sker uppenbarligen från de psykopatiska krafter som styr CIA och världen.

Russian World Peace Project