Ingemar Wärnström: Syftet med det mekanistiska, materiella och rotlösa samhällssystemet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 september 2018
- NewsVoice redaktion
Brian Greene, strängteoretiker, 2014 - Foto: Fronteiras do Pensamento, licens CC BY-SA 2.0, Flickr.com
ArcanumSkolan

FILOSOFI. Ingemar Wärnström utmanar läsaren och samhället på en rad punkter i sin text. Det är sällan i debatten i Sverige och generellt i Väst som det filosofiska och det kosmologiska överhuvudtaget syns. Wärnström förklarar varför. Det handlar om en förhärskande vindriktning som blåser oss tillbaka in i det mekanistiska, materiella och rotlösa samhällssystemet, vilket råkar vara lätt att kontrollera och dessutom har en god lönsamhet.

Text: Ingemar Wärnström | Bild: Brian Greene, strängteoretiker, 2014 – Foto: Fronteiras do Pensamento, licens CC BY-SA 2.0, Flickr.com

Få människor känner till bevisen för att slumpen inte kan ha skapat världen och för att Big Bang-teorin inte är mer än en orimlig hypotes. Inte heller är det känt att Darwins utvecklingsteori är vederlagd och att människan inte kan härstamma från aporna.

Men den akademiska världen bryr sig inte. Universiteten grundar hela sin verksamhet på en teori som möjligen kan accepteras för teknologin, men som inte är tillämplig för allt som rör livet: biologi, psykologi och sociologi. Detta har fått enorma konsekvenser, inte bara för samhällslivet utan även när det gäller möjligheterna att skapa fred i världen.

Det Ryska Världsfredsprojektet, (RusWorldPeace.org) bygger på min egen teori som i korthet innebär att om världens universitet baseras på korrekt vetenskap följer också fred i världen. För detta krävs att deras verksamhet baseras på medvetandet i stället för på materia. Medvetandet, som felaktigt antas uppstå i människans hjärna, är i själva verket grunden för hela skapelsen, för allt som existerar. Det är universums mest ursprunglig egenskap som fanns innan något materiellt skapades.

Först då bidrar universiteten till en riktig världsbild, vilket är helt avgörande för att fred ska kunna skapas. Den amerikanske professorn emeritus i teoretisk fysik, Amit Goswami, säger följande om betydelsen av världsbilden:

“Om allmänheten verkligen visste att medvetandet, inte materian, är länken som förbinder oss med varandra och världen, så skulle deras syn på krig och fred, miljöförstöring, social rättvisa, religiösa värden och alla andra mänskliga strävanden, i grunden förändras.”  


Med en ny, korrekt grund för vetenskapen, skulle också meningen med livet bli uppenbar. Människans utveckling till perfektion som andlig varelse är meningen.


Systemfel i kunskapssystemet

I en värld där sanningen gäller skulle inte ”ondskan” överleva. Dess uppgift är att förstärka de dåliga tendenserna i det som människan skapat och som inte är livsbefrämjande, för att vi ska överge dem och skapa något bättre.

Ondskan lever av vad lögnen, bedrägeriet, sveket och våldet skapar i vårt samhälle. Det är dess föda, och om vi tar bort den, svälter den ihjäl.

Uppenbarligen finns ett avgörande systemfel i vår civilisation. Det handlar om inget mindre än vår civilisations kunskapssystem, själva grunden för vår uppfattning om vilka vi är, var vi kom ifrån, vart vi är på väg och vad det innebär att leva som människa. Vi har missförstått livet, och ”ondskan” visar oss nu att vår civilisation är ohållbar så länge den är grundad på dessa missuppfattningar.

Men världen är en medveten skapelse och har ett magnifikt syfte med våra liv. Vi måste acceptera att gå från meningslöshet till att vi är den viktigaste organismen i skapelsen. Varför gör vi motstånd mot detta?

Jo, för att vi inte förstått att vi alltid serverats osanningar via skolor, universitet och via kyrkan i Rom som ända från dess start var avsedd att lura oss bort från sanningen och få massorna under full kontroll.


Med korrekta kunskaper om livet försvinner också ateismen. Ateisten har varit grundlurad och trott på den ”vetenskap” som hävdar att livet är meningslöst och har uppstått av en slump, men denne är inte sämre än att denne kan ändra sig.


Människans tvåsidiga yttre och inre natur

Människan styrs av en maktelit som haft till uppgift att lura bort henne från sanningen, vilket den gjort med stor framgång.

Dess främsta verktyg för detta har varit en bedräglig vetenskap genom vilken man hävdade, utan att ens undersöka saken, att bara materian finns och att allt annat, inklusive människans själ, är vidskepelse. Därmed blev man enkelt av med människans själva väsen. Kvar blev bara den fysiska kroppen som vi ju vet är död om själen lämnar den. Livet sitter i själen, inte i kroppen.


Våra liv utspelar sig mellan den ljusa och den mörka kraften av den enkla anledningen att båda dessa behövs för att mejsla fram den fulländade människokaraktären och det är syftet med livet. Det är därför striden pågår. Det är den vi förväntas vinna, annars återstår bara att vår civilisation förstörs.


Enligt den allmänt accepterade uppfattningen är ondskan något som finns inom alla människor, men detta är bara fördomar. Däremot får många människor ett erbjudande från den mörka sidan, att sälja sin själ mot ersättning i form av makt och rikedomar. Den ”businessen” underlättas givetvis av en ”vetenskap” som säger att livet saknar mening, och att vi bara lever en gång. De som sålt sin själ är de enda onda människorna.

Den intelligens som har alla trådarna i sin hand har i alla kulturer kallats gud. Men detta ord är nu så belastat att vi i stället måste använda begreppet universums intelligens för att nå fram även till ateisten.

Vår civilisations bedrägliga kunskapssystem

Vi har lurats att acceptera som vårt kunskapssystem, den mekanistiska vetenskapen. Men få har klart för sig vad denna vetenskap, allmänt betraktad som ofelbar och sann, står för. Det är en vetenskap som enbart duger hjälpligt för området teknologi. Genom den ”förlorade” människan sin själ, och därmed utvecklingsprincipen att vi återföds och lever liv efter liv för att hinna skaffa erfarenheter och lära oss allt vi behöver innan vi är färdiga.

Individen och familjen löses upp och det blir suddigt

Denna vetenskap har gjort det möjligt för ”ondskan” att skapa mängder av lidande genom ett annat falskt påhitt, homosexualiteten. Sanningen lär finnas i urgammal österländsk filosofi. Människan inkarnerar 10 gånger som man, följt av 10 gånger som kvinna, i en ständig växling mellan könen. I den elfte inkarnationen finner hon sig plötsligt i en kropp där hon känner sig främmande och bortkommen. Detta gäller alla människor utan undantag och är inget misstag som skaparen gjort.

Men se vad ondskan har gjort av detta. Vi lever ju bara en gång hävdar den, så den enda lösningen måste ju vara att alla individer som så önskar ska få rätt att byta kön genom en operation. Detta är en följd av den mekanistiska vetenskapen vi har som vårt kunskapssystem.

En annan lösning de har är att eliminera könen så att kvinnor blir lika män och tvärtom. I stället för att kvinna ska bli den perfekta kvinnan och modern, ska mannen nu också bli kvinna och moder, så gott det går. Familjen har i alla tider varit till för barnen, men nu ska den bort. Barnen ska tillhöra, vaccineras och medicineras av staten. Absurditeten stinker.

Vad vi ska lära oss av detta kan vi undra över. Kanske bör den elfte inkarnationen tas som en period av vila, eftertanke och förberedelse för det nya livet. En vetenskap om livet, skulle kanske eliminera hela problemet.

Vår ateistiska civilisation hålls samman av den mekanistiska-materialistiska vetenskapen

Den mekanistiska vetenskapen betraktar livet som en biprodukt av materian, vilket är en absolut omöjlighet. Livet har aldrig uppstått eller skapats. Livets princip är en av universums eviga principer.

Men i den mekanistiska vetenskapen är alltid materian den primära storheten, för den är själva grunden för denna vetenskaps bedrägliga existens.

Men denna ”vetenskap” vänder man upp-och-ner på allting. Den är också materialismens vetenskap och den har varit förödande för människan som inte känner sig hemma i en värld där livet reducerats till en obetydlig biprodukt av materian och som tar ifrån henne meningen med livet. Den har styrt oss under 400 år och lett till ett mekaniskt samhälle där mänskliga och etiska värden nu är på utdöende.

Skapelsen är ingen slumpvis “olyckshändelse” utan är i högsta grad medveten. Den har kommit till genom universums intelligens med syftet att ge människan och alla andra livsformer förutsättningar för optimal utveckling.


Medvetandet uppstår i människans hjärna, hävdar denna ”vetenskap”. Men tron att medvetandet uppstår i hjärnan är inte bättre än att tro att rösterna vi hör i radion uppstår i radioapparaten.


Vår ateistiska civilisation hålls samman av “vetenskap”…

Vår västerländska civilisation, som officiellt är Kristen, men i själva verket ateistisk, utmanas nu av en muslimsk civilisation. Dess ledare döljer inte att de avser att ta över de länder där de slagit sig ner som flyktingar. De har ingen avsikt att integreras i vår civilisation utan betraktar deras flytt som ett heligt uppdrag från Allah. Om vår civilisation säger de förvånat: “Ni tror ju inte ens på er egen religion!”

Den nya vetenskapliga bild som vuxit fram under 1900-talet genom kvantfysiken ligger närmare Bibelns bild av skapelsen än den slumpstyrda skapelseberättelsen som talar om en Big Bang som skedde utan anledning och faktiskt också utan att det fanns något som kunde explodera. Tankekraften är givetvis inte explosiv, på samma sätt som krutet.

I stället måste vi acceptera att allt som är skapat med tankekraft också är levande. Någon död materia bestående av små fasta partiklar finns inte. Allt i universum är liv, om än i rudimentär form.

Max Plancks uttalande, borde begrundas av alla ateister, och vara tillräckligt för att ändra sig om man har en ateistisk uppfattning om livets ursprung:

Max Planck, 1933 - Public domain, Wikimedia Commons
Max Planck, 1933 – Public domain, Wikimedia Commons

“Jag betraktar medvetandet som grundläggande. Jag betraktar materian som härledd ur medvetandet. Vi kan inte komma längre in än till medvetandet. Allt vi talar om, allt som vi betraktar som existerande, förutsätter medvetande . . . Om vårt medvetande kan existera utanför hjärnan och den fysiska kroppen, måste det ha uppstått någon annanstans. Ingen materia som sådan existerar. All materia uppstår och existerar enbart med hjälp av en kraft som sätter atomens partiklar i vibration och håller samman detta atomens minimala solsystem . . . Vi måste anta bakom denna kraft en medveten intelligens. Denna intelligens är all materias matris.” 

Max Planck fick Nobelpriset i fysik 1918.

Albert Einstein, som fick samma pris 1921, kompletterade med att säga:

“Beträffande materian, har vi haft helt fel. Det vi kallar materia är energi vars vibrationer har sänkts så att den blir synlig för våra sinnen. Det finns inte någon materia.”

I en värld där varje atom hålls igång av en medveten intelligens kan givetvis inte universum ha kommit till av en slump.

Om varje atom i skapelsen styrs av en bakomliggande fri intelligens, som Planck säger, så kan inte slumpen ha spelat någon roll alls.

Inte heller kan medvetandet ha skapats i hjärnan. Allt är intelligent styrt. Inga döda partiklar existerar.

Vi måste sluta smygutbilda människor till ateister, det är det största bedrägeriet mot mänskligheten.

Teorin om en Big Bang som skapade allt genom en ”ursmäll” förutsätter att universum är en mekanisk enhet, inte en levande. Teorin kan inte tillämpas på det levande universum vi lever i. Ingen Big Bang ägde någonsin rum som startade allting. Ingen svart materia existerar, inte heller några svarta hål. Och universums ålder har beräknats utifrån falska förutsättningar.

Vi måste förstå ”ondskans” roll i skapelsen, för att få en korrekt vetenskap. ”Ondskan” är inte ond, visserligen ”dödar” den många människor, men samtidigt korrigerar den vårt tänkande. Och någon verklig död finns inte, det handlar bara om att byta skepnad. Det finns i detta också en funktion som vi har nytta av på lång sikt. Den skapar hos människan sorg, saknad och längtan, egenskaper vi måste få i vår utveckling till fulländning.

Vi lever hundratals liv, en nödvändighet som togs ifrån oss av den ”vetenskap” som tog ifrån oss vår själ.

Text: Ingemar Wärnström

Ingemar WärnströmIngemar Wärnström startade 1998 University for Global Well-Being i Höör i Skåne, som ett försök att skapa en nytänkande och rättänkande utbildning. Han fann med tiden att projektet motarbetades av främmande makt. Skolan var beroende av frivillig hjälp utifrån, och en kvinna som hette Daria Brzezinski anmälde sig som frivillig. Hon visade sig vara kusin till Zbigniew med samma efternamn, presidentrådgivare till två amerikanska presidenter och författare till The Grand Chessboard där han skisserar den geopolitik som är grunden för krigen i mellanöstern. Var detta en tillfällighet? En bevakning av projekt som kan bli farliga för USA:s planerade världsdiktatur sker uppenbarligen från de psykopatiska krafter som styr CIA och världen.

Russian World Peace Project

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • [Brynolf Flonyr, din mycket långa kommen tar som dessutom är personangripande har skickats tillbaka till den e-postadress som du uppgivit.
  Återkom med texten, ett porträttfoto och ditt riktiga namn (som vi måste kunna verifiera) så ska vi publicera din text som en replik. / red]

  • Se Gary Craig om en terapiform som just speglar Goswamis tänkande. Den fungerar omedelbart på lågemotionella tillstånd. Funktion är det avgörande kriteriet.

 • Det vi upplever som fundamentala sanningar (utan att vi tänker på det) är så självklara för oss att vi upplever dem som närmast självevidenta – en del av oss, som sanningar betraktade. Dessa fundamentala upplevda sanningar rättfärdigar sig själva i vårt medvetande och behöver därför inget yttre rättfärdigade för att bli sanna.

  På dessa omedvetna fundamentala sanningar staplas sedan andra yttre konstruerande sanningar som egentligen är mer trosföreställningar. För att vi ska uppfatta vårt tro som sann, absolut och fundamental måste vi även här uppfatta dem som självevidenta fundamentala sanningar. Men en trosutsaga kan bara bli rättfärdigad om den på något sätt hänger ihop, och det gör dem sällan. Det är här lögnen kommer in. Man kan säga att en trosföreställning bygd på lögn blir rättfärdigad om den ingår i en större mängd av falska trosföreställningar. En mängd av falska trosföreställningar skapar en ny övertygelse om att ytterligare en falsk trosföreställning är sann, men bara om den den nya falska trosföreställningen ger stöd för, eller kan härledas från, eller utgör evidens för varandra. Sker detta vet vi inte vad som är lögn eller sanning. Lögnen blir då limmet som håller ihop de falska trosföreställningarnas bålverk. I den bemärkelsen är artikeln sann, när den säger att mycket av det vi lärt oss som varande sanningar i själva verket är lögner.

  Se det hela som en pyramid, där basen utgörs av solida, fundamentala kunskaper som ger stöd åt den falska trosföreställningens topp.

  Men om man däremot betraktar medvetandet som en självständig fundamental existens, kan man istället studera det till synes kaosliknande motsägelsefulla flödet som omger oss. Det kan vara ett fläktsystem, en organisation, ett ip-nätverk eller en människa. Saker och ting är nästan alltid konstruerande på ett speciellt sätt, och inte på flera olika sätt samtidigt. Till slut ser man ett mönster ur kaoset. Studerar man det mönstret ännu mer ser man även försvinnande små avvikelser från mönstret ur kaoset, som inte borde finnas där, men även dem skapar ett mönster och i dem ligger sanningen. När detta uppdagas kan man dekonstruerar det hela och även sätta ihop alla delar det igen. Då ser man alla detaljer och helheten samtidigt. Då förstår man att allt kan konstrueras på ett helt annorlunda sätt samt fungera ännu bättre. Samhällen, organisationer och idéer har ofta den prägeln, att dem är konstruerade för att gynna vissa och missgynna andra och vi upplever konstruktionerna som orubbliga, självklara och därför sanna.

 • Intressant artikel. Den mekaniska synen på vetenskap omnämns dock återkommande utan att man går in mer specifikt på temat. Antar att det i första hand är Universum och den enfaldiga tron på gravitationen som den allenarådande sammanhållande kraften som åsyftas(?) Hade varit intressant om författaren (Ingemar) hade speglat sin syn på plasmakosmos och/eller det Elektriska Universumet (EU) samt den elektromagnetiska kraften. Man snuddar vid det men det omnämns inte specifikt. Dvs att Big Bang är omöjligt (teorin skapades förresten av en belgisk präst) samt att svarta hål och mörk materia och energi är påhittade fenomen för att standardmodellen av Universum ska hålla ihop. Vidare refererar man till Einstein, vilken är en av de främsta mekanisterna i historien, vilket blir motsägelsefullt i artikeln. Som motpol till detta har vi en egen pionjär inom plasmafysik, Hannes Alfven, som ofta citeras och som lanserade plasmakosmos innan han hade fyllt 30. Ett av de mer berömda citaten lyder:
  ”We should remember that there was once a discipline called natural philosophy. Unfortunately, this discipline seems not to exist today. It has been renamed science, but science of today is in danger of losing much of the natural philosophy aspect.”

  • För mig känns det lite onödigt att kommentera den mekanistiska vetenskapens olika begrepp.
   Intressantare är väl att försöka svara på frågan: Hur ser universum och världen ut då vi utgår från att allt är en mental skapelse, genomförd av universums mest grundläggande egenskap, dess medvetande.
   Vi kan inte räkna med att vetenskapsmän, hur begåvade de än är, har mycket att bidra med så länge deras kunskap är baserad på en mekanisk vetenskap, i en värld som är levande!
   Jag skissade lite på hur jag ser på detta i min bok, Långsamt vakna vi upp….. i kapitlet Resan i Ljuset, som också finns med i ett avsnitt av hemsidan för The Russian World Peace Project. Klicka in dig från den röda rutan nederst i min artikel, eller här: http://www.rusworldpeace.org
   Det vore jättefint om det gick att få igång en debatt om ämnet.
   Jag menar på fullt allvar att världsfreden ligger inom räckhåll, men att den förhindras att förverkligas. Det finns krafter som lever på vår okunnighet, och som frodas av krigen.

 • Vi kan inte ha upplevelser utanför medvetandet. Trots att alla egentligen känner till detta, tar människor i vart fall inte hand om det enda det har? Dem ids knappt berikar sitt medvetande, ens med kunskap? Själv “duet” kan aldrig vara något utan ett medvetande, och utan ett medvetande är du heller ingenting – då det är allt och det enda du har.

 • Förlåt oss för våra synder!
  Oss i detta är intresangt menade Gud att om man delar en persons synd på alla i kyrkan så blir den så liten i slutet att Gud kan förlåta synden.
  Nej. Du är ej din kropp du är en ande i en kropp. (Oss form)
  Studerar vi Mekrabha finner vi snart att kärleken till LIVET är det viktigaste vi har.

  Inom meditation händer det att vi gör vissa andliga resor i medvetande form, alla ni gör astral resor när ni sover (drömmer) skillnaden är att vissa tränar sitt medvetande att stanna kvar och inte somna med kroppen.

  Tipps. Skriv drömdagbok. Och träna ditt medvetande att bli medveten om vad du drömmer. Du kommer minnas mer och mer. Senare blir inbjuden till ditt undermedvetna.

  Efter att en person genomgått astralresa brukar begreppet döden förlora sin kraft. Låt mig förklara, fyll två vågskålar med lika mycket i bägge skålarna. Den ena är döden och den andra är livet. Tänk att du nu häller döden skålen i livet skålen, döden förlorade och du lärde dig att älska LIVET.

  Tips. Kärlek är en av nycklarna till den astrala dimensionen.

  Klotter eller poesi Erik G

 • Ursäkta, men det liknar trams!
  Wärnström skriver att vi luras via utbildning i skolan, därför startade han ett eget universitet.
  Är det ingen som ser självmotsättningen i detta?

  • Ingen motsättning. Vårt lilla universitetsexperiment hade en helt annan utgångspunkt. Och studenterna älskade skolan! Hur många älskar sin vanliga skola eller sitt universitet? Väldigt få, de studerar där bara för att kunna starta sin karriär, eller vad tror du?

 • Jättebra och intressant skrivet….dessutom tror jag att han har helt rätt. Allt är falskt och tillrättalagt för att passa elitens planer. “Det är synd om människorna” 🙁

  • Ja, så ser jag det. Men ytterligare en nivå menar jag finns. Och den handlar om att alla felen egentligen är en test av hur långt vi har utvecklats som människor.
   Vi måste acceptera att universums intelligens är oändlig, den har makt över allt, varje atom i universum. Dessutom vill den människan allt gott. Hur ska vi då få allt som sker i världen att passa in?
   Jag kan bara se att vi kan få det att passa om vi ser att det finns en mening med all “ondska” som sker i världen. Den talar om för oss att något är fel, så fruktansvärt fel att det inte kan få fortsätta.
   Vi måste visa att vi vuxit till oss som människor och är beredda att ta ansvar för skapelsen. Gud skulle naturligtvis kunna göra det själv. Men gör det inte för det är vi människor som ska visa att vi klarar det nu.
   I så fall flyttas vi upp ett helt steg på utvecklingsstegen, där ondskan inte finns och fred råder, det är då dags för vår högre andliga utveckling.
   Klarar vi det inte nu så förstörs denna civilisation. Ingen fara, vi får då bara gå om klassen, och nästa gång kanske vi klarar det.
   Men skulle det inte vara ganska skönt om vi klarade det redan nu. Vi har chansen, men kanske inte så länge till, vi är sent ute.
   Tidigare civilisationer förstördes också, t ex Atlantis osv.
   Det är en ganska knepig gåta som vi måste lösa.

   Är min teori rätt så finns lösningen i mitt fredsprojekt http://www.rusworldpeace.org

 • Ligger mycket i detta som vi, med linjärt-punkt-minne, inte förstår. Vi ser historien som en linjär strecka med start och slut, för att vi inte förstår att i superposition står “tiden” stilla. Det finns inget annat än nuet. Du kanske tvivlar, men om du tänker efter så minns du allt i nuet eller hur? Vi kan inte minas vad som skedde i går, genom att minnas i går. Gårdagen finns bara om vi mins den i nuet, för nuet är det enda som finns.

  • Min far hade en definition på “Rörelse”:

   – En mängd nu:n som förflyttar sig genom samtidigheten….:-)

 • I stort sett håller jag med om det som skrivs här. För världen är definitift inte så som vi har fått lära oss i skolan, för det är en ond maktelit som har lagt upp en falsk läroplan för oss och som döljer hemligheter för oss och som styr över vetenskapen och som har slagit blå dunster i folks ögon genom många knep så att folk inte ska ifrågasätta livet på jorden och inte förstå sakernas rätta tillstånd.

 • Mycket intressant artikel.
  Ingemar, hur får man tag i din bok “Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld”?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *