Forskare: Nationalism sitter i reptilhjärnan till skillnad från patriotism

publicerad 26 oktober 2018
- Hedi Bel Habib
Gecko reptil. Foto: Cindy Lever. Licens: CC0, Pixabay.com

Hedi Bel HabibInom nationalismen utgår man från att det egna landets kultur är bättre än något annat lands. Det skriver Hedi Bel Habi som är filosofie doktor och forskare. Han förklarar hur forskningen visar att reptilhjärnan kan ta över och att vi då faller offer för en aggressiv logik, men vi kan träna oss i att stävja dessa djuriska impulser.

I grunden styrs hjärnan av tre ”hjärnor”

Med utgångspunkt i evolutionsbiologin kan man beskriva den mänskliga hjärnan som ett system, bestående av tre delar som är delvis hierarkiskt relaterade till varandra, delvis samspelande som likställda delar. Varje delhjärna har sin särskilda “intelligens”, sitt eget minne, motor och andra funktioner. Varje delhjärna motsvarar olika större utvecklingssteg i människans historia.

Tre ”hjärnor”

 1. Den äldsta delen, “reptilhjärnan” har människan gemensam med reptiler och andra varmblodiga djur. Den antas svara för aggressivt beteende, men också maktbeteende.
 2. Den andra delhjärnan, “det limbiska systemet”, anses svara för känsloyttringar som fruktan, sentimentalitet, men också altruistiskt handlande, generositet etc.
 3. Den tredje delhjärnan, som människan antas vara ensam om, innehåller de funktioner som man förknippar med “homo sapiens”, dvs de karakteristiska kognitiva funktionerna och förmågan att associera abstrakt och att resonera logiskt. Förmågan att urskilja sig själv som ett enskilt jag liksom språk- och symbolcentra ligger här.
Människans tre hjärnor enligt Paul D. MacLean
Skiss: Människans tre hjärnor enligt Paul D. MacLean

Vardagliga beteendeyttringar

I vardagslivet måste våra tre hjärnor fungera tillsammans och kommunicera med varandra, trots stora skillnader i struktur och funktion. Reptilhjärnan utgörs av de regioner i hjärnan, där man ser tydliga likheter mellan människor och kräldjur. Dessa delar behöver mobiliseras om man t.ex. är boxare, spelar hockey eller utövar liknande sporter.


Men för att inte skada sina motståndare behöver det limbiska systemet och neocortex mobiliseras. På så sätt mobiliserar man aggressivitet från reptilhjärnan, men upplägget och strategin balanseras tack vare mekanismer som har sitt säte i det limbiska systemet och neocortex.


I den mest avancerade delen av vår hjärna (hjärnbarken, cortex) är skillnaden betydligt större mellan människa och reptil. Man kan se det som att reptilhjärnan är vår ursprungsritning och att vi under evolutionens gång expanderat vissa delar – att vår ursprungliga reptilhjärna har fått en påbyggnad av nya hjärnbarksfunktioner som ger oss ett mer nyanserat beteende.


När vi inte utövar kontroll över reptilhjärnan får vi beteendeyttringar som t.ex. mobbning i skolan, i arbetslivet eller gatuvåld.


Nationalism är den mänskliga reptilhjärnans värdesystem

Följden av hjärnans struktur är att människan ser sig själv och omvärlden genom tre olika mentala strukturer. Varje del av hjärnan styrs av specifika värdesystem och kollektiva identifikationsobjekt.

Den mänskliga reptilhjärnans mentalitet och värdesystem är mycket bundet till stam, klan eller nationalstat. Nationalism kan därför tolkas som ett makroterritoriellt beteende av reptilhjärnan.

Nationalism är en politisk ideologi som utgår från att rättigheter och nation bör sammanfalla, d.v.s. att statens fysiska gränser skall överensstämma med en befolknings geografiska utsträckning. Nationalism kan därför i hög grad ses som en ideologi om gränser och etnisk tillhörighet. Etnisk nationalism eller etnonationalism definierar nationen på etnisk grund, där etniciteten alltid inbegriper ett element av härkomst från tidigare generationer.


Nationalismens mobiliseringskraft ligger i att den är ett budskap som uteslutande vänder sig till reptilhjärnan. Identifikationsmekanismerna är exkluderande, misstänksamma eller hatiska mot andra och är endast hämtade från reptilhjärnans territoriella logik. Nationalism, isolationism och protektionism är således olika avarter av yttringar som härstammar från reptilhjärnan.


Patriotism är inkluderande, nationalism är exkluderande

Nationalism och patriotism är två termer som skiljer sig väsentligt trots att de båda berörs av relation till nationen. Patriotism förenar med varandra värdesystemen från reptilhjärnan, limbiska systemet och neocortex.  Kärlek till en nation utesluter inte kärlek till större gemenskaper över nationsgränser.

”Jag är mycket stolt hallänning, jag är mycket stolt svensk, jag är mycket stolt europé.”

Dessa bevingade ord av Carl Bildt visar vilken skillnad som finns mellan patriotism och nationalism.

Patriotism är förankrad i kärlek medan nationalismen är förankrad i rivalitet och hat.  En nationalist anser att hans land är bättre än något annat land, medan en patriot tror att hans land är en nation i ömsesidig dialog med andra nationer och kan utvecklas i samspel med dessa.


Patriotism utgår från kreativa konfliktintressen mellan nationer, medan nationalism är baserad på destruktiva konfliktintressen som har sitt säte i reptilhjärnans aggressiva funktioner.


Värdesystemens grundläggande neurofysiologi
Skiss: Värdesystemens grundläggande neurofysiologi

Hur vi väljer kollektiva identifikationsobjekt (halling, svensk, europé eller världsmedborgare) hänger till stor del ihop med vilka delar av vår hjärna vi mobiliserar. Större gemenskaper kräver mycket mer energi för att mobilisera pannloben och limbiska systemet.

Att reptilhjärnan och pannloben inte alltid är koordinerade gör att vi ständigt kan falla offer för reptilhjärnans aggressiva logik, men om vi är medvetna om att impulserna från reptilhjärnan är starkare, kan vi öva oss på att stå emot dem. Då kan vi lära oss att påverka vilket system vi vill koppla på, utifrån vad vi vill uppnå både som individ och samhälle.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare | Bild: Gecko. Foto: Cindy Lever. Licens: CC0, Pixabay.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Savalle 2018-10-28 at 12:06

  Helt klart en intressant video som nog alla bör titta på. Jag håller väl inte med om precis allt som sägs i denna video, men det ligger nog ganska mycket sanning i vad som presenteras.

  Det jag inte riktigt får ihop är hur dessa privata organisationer kunnat infiltrera hela den amerikanska administrationen så att den till synes springer dessa globala organisationers ärenden.

  Visst förekommer korruption av politiker och myndighetsanställda, ta bara han som blev vicepresident, Dick Cheney. Han utgör ju en av de vilka lyckats ända till toppen och som försvarsminister kunde han ju påverka allt och alla, men det är ändå svårt att begripa hur detta kunde ske.

  Det skulle ju betyda att hela Bushklanen OCH en stor del av deras administration var helt genomkorrupta och att IMF och andra hade dem alla på sina “lönelistor”. Detsamma gäller ju för samtliga presidenter oavsett partitillhörighet.

  Det skulle ju också i förlängningen betyda att vänstermänniskor (de med värdegrunden ni vet) i den amerikanska administrationen under olika presidenter varit delaktiga i denna gigantiska korruption. Är de alla lurade, infiltrerade av lobbyorganisationer, “ägda” av globala intressen genom aktieinnehav i olika större corporations? Eller finns det andra mindre spektakulära förklaringar??

  Kan förklaringen vara så enkel att människan utvecklats till att bli en icke ifrågasättande och icke kritiskt tänkande varelse som alltid följer order givna uppifrån??

  För min del lutar det nog tyvärr åt det senare hållet, människan är alltid rädd om sitt jobb och sitt sociala anseende varför man absolut inte vill erkänna ens för sig själv vad man aktivt deltagit i.

  Man föredrar att försvara sitt eget agerande och därigenom de order man fått uppifrån, möjligen har man tjänat något på sitt eget deltagande men jag är osäker på om det ens behövts ekonomiska incitament för att få människor att följa order.

  Den ideologiska strid vi nu ser pågå i USA kan möjligen bli ett reningsbad där alla kriminella medlöpare får snöret. Den senaste tidens våldshandlingar mot officiella personer visar ju bara att läget hårdnat och att våldet nu börjar sprida sig i de båda lägren i USA. I USA går det snabbare med den politiska polarisationen än vad vi anar här i vår del av världen.

  Historiskt har det alltid skett urladdningar i form av krig som kulmen på meningsskiljaktigheter, skillnaden denna gång är att våldet nu inte vänds emot någon utomstående fiende som kan ena en hel nation att följa order. Nu vänds våldet emot de vilka utövar sin korrupta makt i den egna nationen, dvs farligt läge för hela USA och ett nyvaket amerikanskt folk kommer sannolikt inte att sitta still och se på när korrupta politiker och myndighetspersoner fortsätter sitt värv på sina medborgares bekostnad.

  • @Jan Norberg

   När det gäller infiltration av organisationer räcker det ju med att nå det allra översta skiktet och sedan se till att de som befinner sig lägre i hierarkin binds av stränga sekretessavtal mm.

   Hemliga brödrasällskap utgör ett slags blodomlopp eller lymfsystem i arbetet att placera utvalda marionetter som utför order på lämpliga poster.

   Jan, Jag vill uppmana dig – som en stor kämpe för ett gott samhälle – och alla andra att läsa Jüri Linas bok Världsbyggarnas bedrägeri:

   http://jyrilina.com/svenska/varldsbyggarnas-bedrageri-frimurarnas-dolda-historia/

   Här redogörs det för i detalj hur frimurarorganisationerna infiltrerades och togs över av mycket destruktiva krafter. Detta övertagande påbörjades på allvar kring 1720 och det gick snabbt.

   Jan, du skriver ofta om “miljömupparna” och det är ett mycket tydligt exempel på organisationer som kapats.

   Vi utsätts för MYCKET allvarliga miljöhot, men Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen Miljömagasinet, Jordens Vänner … tiger om dessa.
   Istället framhåller de ett fiktivt, icke-existerande, “hot”: AGENDA 30-påhittet om global uppvärmning.

 • Jag instämmer i det Skogåsbon skriver (03:36), om vi tänker på samma sak. Respekt för andra kulturer innebär att inte invadera och kolonisera andra kulturer precis som Europa och USA gjort i Mellanöstern och Afrika sedan några 100 år. Det sker nu en upptrappning av en återinvasion och återkolonisering.

  Nationalism kan självklart vara mer mogen och utvecklad än de mångkulturella idealiseringar som förespråkas av många skenheliga europeiska politiker. Svenska politiker lever ännu i den barnsliga fantasin om att Sverige är en humanitär stormakt som ska hjälpa andra länder, medan Sverige i själva verket är en del av invaderandet och koloniserandet av andra kulturer.

  Vill vi inte ha en massinvasion av migranter måste vi lämna de länder där vi har ekonomiska-industriella intressen. Vi måste alltså ta hem våra egna migranter, våra ekonomiska “hitmen”. Bara för att ta ett exempel. Sverige måste lämna Kongo där vi/Ericsson är en del av exploaterandet av metaller till våra heliga smartphones. Vi måste även lämna Afghanistan, Libyen, Syrien, Mali mfl.

  Vi måste upphöra med att stödja de industriella intressena i dessa länder och det första vi måste göra är att sluta skicka våra specialtrupper dit som skyddar exploaterandet och angriper rebeller/frihetskämpar och även Wallenbergs vapenaffärer i samarbete med Socialdemokraterna måste synliggöras mer. Saudivapenskandalen är bara en del av vad vi sysslar med och det var inte meningen att det skulle komma fram.

  Läs Ingrid & Marias intervju med UD-tjänstepersonen så förstår man en bättre förståelse varför allt detta kan pågå: https://newsvoice.se/2018/10/insider-ud-organiserat-kaos/

  • @Torbjörn

   Befolkningen i USA och Europa har ingen direkt skuld till respektive regeringars utsugning av och militära inblandningar i andra länder, men vi har en indirekt skuld eftersom vi låter det här fortgå. Sveriges inblandning i t.ex. Afghanistan kan ju bara stoppas från Sverige. Genom vår underlåtenhet att agera så smetar skulden då av sig på befolkningen i Sverige.

   Men “The Masters of the Universe” är väl bevandrade inom gruppsykologi. Människor kan inte hålla hur många bollar som helst i luften på en och samma gång. Kastar man till dem en kaosartad strid ström av bollar på hemmaplan sker det en mental överbelastning och då blir det svårt att fokusera på problem i Långtbortistan. Sen bedriver regeringen i Sverige också krig mot den egna befolkningen även om de ännu inte börjat skjuta på oss, men det kanske bara är en tidsfråga.

 • Nationalism betyder inte att man är emot andra kulturer, bara att man vill värna om sin egen kultur. Andras kulturer skall finnas kvar där dom finns idag, likväl som den egna kulturen.

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 2018-10-26 at 13:57

  Jag måste säga att din analys till större delen är korrekt, jag gillar särskilt inledningen:

  “Varifrån Hedi Bel Habib drar sitt käll-fattiga tyckande kan man alltid spekulera i. Jag undrar om det inte är rakt ur rektum?”

  Det ju helt sant att det inte är kunskap eller kompetens som driver Hedi Bel Habib, snarare en veritabel personlig kampanj som han försöker profitera på för egen och högst personlig vinnings skull. En karriär med stor risk att baktända efter det nyval som förestår snart.

  Habib försöker profilera sig som sk “forskare” med pk-lojala uppfattningar klädda i vad denne sk forskare anser vara lämpliga åsikter. Hans extrema vanföreställningar torgförs nu som “vetenskap”, men han imponerar inte på en enda människa som med egen förmåga att titta sig omkring och evaluera läget med normala värderingar.

  De slutsatser som Habib framför är ju helt befängda, det finns inte en enda av de artiklar som på sistone strömmat fram här på Newsvoice som har substans nog att kvalificera ens i Kamratposten.

 • Denna artikel var en riktig “kioskvältare”.

  Några begrepp återkommer både i artikeln o kommentarerna.
  Nationalism
  Partiotism
  Zionism
  globalism

  Alla orden är lika värdeladdade o lite off PK att försvara i det ena eller andra rummet.
  Jag har arbetat i Israel såväl som i muslimska länder.
  Där har man kokat ner allt som möjligen kan inbegripas i Patriotism, Nationalism och Globalism
  till att omfatta den egna klanens/gruppens bästa. Dvs P,N och G till familjenivå eller klan.
  Mao vill dessa grupper samma sak som nationalister och Patriotister fast omfattande en ännu mer specifik grupp av människor. En hederskultur där lagen om hets mot folkgrupp ter sig amatörmässig.
  Som en arabisk kompis sa “Om jag säger att min pappa lagar bättre falaffel än din pappa så utbryter ett familjevärldskrig” Det vill säga att alla i min kompis familj är vanhedrade av min familj i hela världen och vi finns alla över hela världen. Fatta varför det skjuts o mördas överallt”
  Samma regler verkar dominera bland Zionister, “Vi först” hur kan man annars förklara hur hela
  affärsvärlden, kulturlivet och media styrs av personer ur samma grupp.
  Man rekryterar bara ur egna klanen oberoende om det finns andra bättre lämpade för jobbet.
  Jag kan ge åtskilliga exempel från mitt yrkesverksamma liv i dessa Zionist/Muslimska länder.
  Där vi ser korruption ser dessa strukturer självklarheter o förstår ingenting.

  I vårt samhälle/nation/stat var vi etniskt kulturellt lika åtminstone då jag var halvägs i livet.
  Vi hade inga problem med att ta in någon i beslutande eller ledande ställning utanför familjen eller klanen.
  Vi hade samma eller likartade värderingar o må bäste man få jobbet dvs i allas intresse.
  Hitler var ju också sådan.
  Denna känsla av gemenskapsintresse o förtroende växte förmodligen fram med anledning av att vi emellanåt hade svåra år här i norr. Vi var alla utlämnade åt det bäste vi kunde åstadkomma med det vi hade.
  Läser man Olaus Petris Domarregler får man en verklig känsla av en gemensam strävan att vara
  alla behjälplig utifrån “rådande läge” såväl rövare som offer kunde förstås.
  En fattig utan mat med barn att försörja kunde bli förlåten, en för mej ädel gest.
  Är inte helt säker på att man i andra kulturgrupper såg samma utgång i ett tvistemål.

  Vad jag kan se i mitt dagliga värv är att man försöker inkorporera helt väsenskilda ideer
  i varandra. Att nordborna finner sig i detta grundar sig säkert på samma ide som i Olaus Petris domarregler o förlåtande karaktär mot den behövande eller menlöse.
  Det ligger i vårt blod o kultur men saknar helt skydd mot det som pågår just nu.
  Nuvarande skeende är inte naturligt utan kan liknas vid då man i Australien importerade paddor för
  att komma till rätta med skalbaggar.
  Här påtalas vikten av ökad inflyttning för att befolkningspyramiden är fel.
  Det finns sätt att uppmuntra den egna etniska/kulturella gruppens expansion utan att slå sönder
  det som varit ett vinnande koncept under generationer och årtusenden.
  Quickfix hmmmm…..
  Det som händer är inget bra för europa. Varken för de som väljer norden eller för dom som tidigare var
  patrioter eller nationalister eller bara brydde sig om vår gemensamma strävanlla visste att få det bättre.
  V hjälps åt funkar inte om klanmentaliteten som varit rådande ett tag tillåts breda ut sig.
  Tyvärr syns samma klanmentalitet ha fått fäste i Rosenbad sedan någon generation tillbaka.
  Fridolin fegade ur nu när han började fatta att han inte längre var skolgosse o han fanns på riktigt.
  Det kommer fler med den insikten, ingen villa hålla i svartepetter till våren.

  LeifB

 • Habib snackar massa propagandistisk vänsterskit och försöker lögnaktigt och slugt behäfta nationalister med hatisk rasism.

  Habib försöker att lägga upp en falsk dikotomi. Dessutom är han som rasfrämling i Norden, partisk, i denna diskussion/fråga.

  “Patriotism är förankrad i kärlek medan nationalismen är förankrad i rivalitet och hat.”

  Så man kan inte vilja leva i sitt eget land, med sitt eget folk, med sin egen kultur, och älska alla folkslag och kulturer, men ändå gradera det, och så att säga älska sitt eget folk, och sitt eget land, och sin egen kultur mest? Dvs känna sig mest trygg och “hemma” i den? Måste man automatiskt “hata” för att man vill leva i sitt eget land med sin egen folkgrupp och för att man älskar dom mest? Och vad då “rivalitet”? Just för att jag som kärleksfull nationalist INTE vill ha massa revirpinkande och rivalitet mellan folkgrupper på samma territorium (dvs undvika “friktion”), är ju en av anledningarna till att jag vill leva i ett etniskt nordiskt/germanskt Sverige. Vad andra folkgrupper gör/åstadkommer i sina egna länder skiter jag högaktningsfullt i. Är dom sämre än oss, jaha? Vill dom då ha hjälp så är jag dock inte emot att hjälpa dom (på plats) i den mån vi själva känner (folket ska FOLKOMRÖSTA om det dock). Är dom sämre än oss? Jaha, då kanske vi kan lära oss något av dom (på våra villkor).

  Vad Habib också gör är att föra in ett nivellerande / en relativisering. Menar karln på fullt allvar att en religion/kultur som vissa folkslag har, med t ex giftermål mellan 10-åriga småflickor (med sex/penetration) och vuxna män, ibland uppåt 60 år t o m, INTE är sämre än vår kultur?

  Eller varför inte ta en religion (folkreligion dessutom, som är bunden till blodet) där prästerna skär av pojkarnas förhud och sedan suger av (ja, du läste rätt) den skrikande och dödsförskräckta bebisens blodiga spädbarnspenis (prästens mun ska symbolisera en vagina, och det hela ska vara någon symbol för liv). Pga av att denna grupp styr Väst, och pga hur lagstiftningen är utformad i EU så tänker jag inte namnge denna religion och folkgrupp, men den som är medelbegåvad och har kollat runt lite på internet om vilka som egentligen styr Väst, får ju använda sitt huvud lite, så inser ni vilka jag syftar på.

  Är denna religion och kultur “lika bra” som vår? Jo, tjena hej. Dra den om Rödluvan också.

  Det finns massor med exempel på olika jämförelser man kan göra.

  Du är intellektuellt ohederlig Habib. Punkt.

  • ” Är dom sämre än oss? Jaha, då kanske vi kan lära oss något av dom (på våra villkor).”

   Jag menar givetvis “…bättre än oss…”

 • Vilka är det som driver på tänkte om globalism och att olika kulturer och synsätt ska leva sida vid sida?
  Det är två grupper, globala kapitalister och bankirer, det är första gruppen. Det vill ha det så
  för det river ner höga löner i vissa länder, samt gör det lättare för dem att operera över gränserna.
  I slutet ska det ge dem mera pengar och vinster.

  Den andra gruppen är ideologiska människor som vill göra det efter någon vänster-ide.
  Lyssna på texten till Imagine – John lenon. “Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do, Nothing to kill or die for
  And no religion too, Imagine all the people living life in peace,”

  “Imagine no possessions, I wonder if you can, No need for greed or hunger, A brotherhood of man
  Imagine all the people sharing all the world, you”

  I princip, är det kommunism man pratar om. De globala banker har naturligtvis inte det målet.
  Men det förhindrar inte dessa två grupper om att kunna samarbeta kring målet.

  Den vänstern vill ha, är inga religioner, där han vi troligen kommit längst av alla länder.
  Samt att du som privatperson ska vara helt beroende av staten.
  Ja, i slutet ska du troligen inte kunna äga något själv.

  Den ekonomiska globalismen och krossandet av nationalstaten, den sker genom överstatlighet.
  Så som EU, världsbanken samt handelsavtal. Det betyder att landet i slutet inte längre kan bestämma sina egna lagar. Stora globala företag kan stämma ett helt land osv.

  Den etniska globalismen, det som kallas mångkultur. Det är grupp två som främst driver.
  Det är ett utplånande av etnicitet och traditioner, där kulturer och språk lever på olika geografiska områden. Vi kallar det länder.

  Varför bildas länder och vad är fördelen med de samma?
  Länder bildas spontat och det sätt som du får stopp och inre konflikter och krig.

  Det är nämligen så att hög effektivitet uppstår om en etniska grupp får självbestämmande. Samt verkar i grupp. Det är enkelt att se att dagis funkar bättre om alla barn tala samma språk.

  Det är enkelt att se att handel funkar bättre om alla tala samma språk, om alla ha samma religion. Om alla har samma önskan över hur lagar ska vara beskaffade.
  Alla försök som har gjort att hålla olika etniska grupper i samma land, slutar alltid med inbördeskrig.
  Din vetenskap ger jag inte mycket för, man ser vad man vill se och vilka bidrag som ges.

 • Varifrån Hedi Bel Habi drar sitt käll-fattiga tyckande kan man alltid spekulera i. Jag undrar om det inte är rakt ur rektum? Men källan kan givetvis även vara imperialistiska globalister, vilka just nu i dagarna faktiskt kampanjar mot ordet “nationalism”, sannolikt för att Trump använde ordet, men även för att nationell protektionism är i alla olika folks bästa intresse och miljöns, men inte i de globala företagens intresse av att utnyttja dem. Sök gärna på “race to the bottom” för mer intressant om detta fenomen!

  Till saken! Tag ex. första meningen: “Inom nationalismen utgår man från att det egna landets kultur är bättre än något annat lands.” Habi har uppenbarligen inte ens slagit upp Wikipedia som beskriver olika former av nationalism. Där finns ex. även “vänsternationalism” med, d.v.s. den nationalism som befriade Vietnam och Sydafrika från den vietnamesiske diktatorns och USA:s massmord. 80% av Vietnams befolkning var på den vänsternationelle Ho Chi Minhs sida. (Källa: Boken Chicken Hawk, en amerikansk helikopterpilot som berättar om kriget)

  Inte ens NMR, som fått ynnesten att symbolisera ondskan och “nationalism” i den ljugande fulmedian, ser ner på andra länders kultur i allmänhet, även om de kallar sig “etnonationella” och vill att nordeuropéer ska bo i nordeuropa och att andra människor ska leva på andra ställen.

  Men som källa för nationalism och rasism tar jag hellre MIT-profssorn “Tara Swart”, än NMR eller Habi. Jag har citerat henne på Vetenskapliga partiets blogg. “Oxytocin” är ett annat intressant ord att söka på hemsidan för ökad förståelse. Välkommen att söka, även om jag inte tror att kunskap är det som driver dig, Habi!

 • Typiskt forskartrams! Att reptilhjärnan och Limiska systemet fungerar som de gör är nog för att de ska fungera just så. Det kallas evolution.

  Vad vill Hedi egentligen säga, utom att få sin text publicerad? Jag tycker faktiskt inte att det är så tydligt.

 • Nazism, dvs National Zionism,alltså det som utövas i Israel, the nation State of the Jewish People, som det numera heter i engelsk översättning i Israels nya “basic law” och som sägs vila på Talmuds skrifter,har blivit synonymt med den mest ursinniga nationalism som tänkas kan. Trots detta har just diaspora-judar i västvärlden, allt sedan åtminstone 1960-talet i sina mångfalt ägda media, lagt ned en betydande kraft på att försöka omvandla de flesta västländer, till att bli mångkulturella och multietniska. Sverige är ju ett bra åskådningsexempel.

 • Mycket välskrivet och genom globalismen tvångströja och människors konfliktbebägenhet och maktbegär kommer vi att ha en gyllene chans att utvecklas till kärleksfulla och empatiska jordbor som bosätter sig där de trivs bäst för tillfället på sin väg igenom livet.

  Enligt Jan Van Helsing i boken Frimurarnas Krig kommer vi åter få små samhällen på jorden men dessa kommer att ha en hel annan uppfattning om värdegrund och värderingar.

 • Det där var så grovt förenklat att jag tvekar inte att kalla det flum!
  Habib har helt bortsett från all forskning, filosofi eller erfarenhet som säger något annat. Några exempel.
  Egoism är nödvändigt för individens överlevnad. Även för gemenskap enligt principen “charity begins at home”.
  Våra vanligaste husdjur och även vilda däggdjur uppvisar tydliga tecken på att uppfatta sig själva som individer.
  Internationalism förutsätter att det finns nationer. Det är en helt annan grundpremiss än globalism.
  Rätten att bestämma över en nations territorium, inklusive rätten att bestämma vem som får vistas där och på vilka villkor är en förlängning av samma äganderättsliga principer som gäller för enskilt ägande av mark. Det är logiskt och uthålligt försvarbara principer som styrt mänskligt ägande närmare 5000 år (Urukagina av Lagash).
  Jag kan inte se att den äganderättsliga principen är klanstyrd. Visst kan flera ägare tillhöra samma klan och därigenom ha även andra gemensamma intressen, men det är ingen nödvändighet för ägandet eller för överförbarheten till tanken om bestämmandet över en nation.

  Däremot uppfattar jag patriotism som en kulturell/ideologisk gemenskap som utesluter gemenskap med andra.

  Kanske väntar en intressant debatt om svensk nationalism, eller så kommer de vanliga reptilhjärnerreflexerna om nationalism som något moraliskt dåligt.

 • Att i artikel efter artikel slicka uppåt samtidigt som man sparkar nedåt är ett tydligt tecken på att artikelförfattaren mer ser till egennyttan än verkligheten. Patologisk egennytta är bakteriellt mer uråldrigt primitiv än reptilhjärnan i sig, som åtminstone har någon form av kognitiva funktioner.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *