Lägre löner för nyanlända är en social dumpning av hela Sverige

publicerad 7 december 2018
- Hedi Bel Habib
Utbildning - Crestock.com
Habib: Politikerna ska satsa på utbildning, förädling av humankapital genom höjd kunskapsnivå och inte på låga löner.

Hedi Bel HabibDet finns idag politiska förslag om att större lönespridning och lagstadgade låga löner för nyanlända skulle öka sysselsättning bland utrikesfödda. Data från Eurostat visar att EU-länder med större lönespridning och låga löner har en hög sysselsättning bland utrikesfödda, men vid en närmare granskning kan vi konstatera att detta samtidigt resulterar i en social dumpning av lönestrukturen hos den egna befolkningen.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

När vi jämför Sverige med ett antal EU-länder kan vi konstatera att Sverige har högre andel sysselsatta bland utrikesfödda i jämförelse med EU-genomsnittet trots lägst lönespridning. Bland utrikesfödda är andelen sysselsatta 69,7 procent, vilket är 2,6 procent över EU- genomsnittet.  Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Österrike och Tyskland har relativt större lönespridning, men har inte lyckats bättre än Sverige.

Alla dessa länder har lägre sysselsättning bland utrikesfödda med undantag för Tyskland som ligger i nivå med Sverige.  Inrikesföddas sysselsättning i Sverige är den högsta i hela EU och ligger nära 10 procentenheter över EU-genomsnitt trots en sammanpressad lönestruktur.

Migrants sallary - Source: Eurostat, OECD
Migrants sallary – Source: Eurostat, OECD

Tittar vi på den grupp länder som har störst lönespridning kan vi konstatera att alla dessa länder har högre andel sysselsatta bland utrikesfödda, men lägre andel sysselsatta bland inrikesfödda jämfört med Sverige. I Tjeckien, Portugal och Ungern kan vi även notera att det finns en högre andel sysselsatta bland utrikesfödda jämfört med inrikesfödda.

Ett utmärkande drag för alla länder med hög andel sysselsatta utrikesfödda är deras låga löner jämfört med länder med lägre andel sysselsatta i denna grupp.

Lönespridning i Storbritannien, Tjeckien, Estland, Portugal, Ungen och Polen ger inte bara en högre andel sysselsatta utrikesfödda utan bidrar också till att landet som helhet får en låglönestruktur. Dessa länders löner ligger under EU-genomsnittet.

Slutsatsen är att en låglönestrategi inte kan fungera som ett separat spår för en viss grupp utan medför en social dumpning av hela befolkningen oavsett ursprung.

I ljuset av dessa data kan vi konstatera att valet inte står mellan höga eller låga löner för nyanlända, utan mellan Sverige som ett höglöneland eller ett låglöneland.

Politiker som förespråkar lägre löner för nyanlända banar vägen för en social dumpning av hela Sveriges befolkning. Politikerna ska därför satsa på utbildning, förädling av humankapital genom höjd kunskapsnivå och inte på låga löner.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: nyanlända