Italiensk domstol beordrar regeringen att informera om mobilens hälsorisker

publicerad 17 januari 2019
- Mona Nilsson
Hälsorisker med mobiltelefoner. Crestock.com

Hälsorisker med mobiltelefoner. Crestock.com

En domstol i Rom beslutade i november att regeringen måste informera folket om hälsorisker med mobilanvändning och användning av sladdlös DECT-telefon. Beslutet har inte överklagats av den italienska regeringen, utan välkomnats, och har nu vunnit laga kraft. Informationskampanjen måste inledas senast den 16 juli 2019.

Regeringen medger informationsbehov

I ett gemensamt pressmeddelande från tre italienska ministrar (hälsoministern, miljöministern och utbildnings- och forskningsministern) medger regeringen att det finns ett behov av att informera allmänheten om säker användning av mobiltelefoner.

Beslutet är ett resultat av ett krav från miljöorganisationen APPLE (Föreningen för skydd och kamp mot elektrosmog/Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’ Elettrosmog) som hade vänt sig till domstolen med en begäran om att allmänheten måste informeras.

Domstolen konstaterade att den information som mobiltelefontillverkarna själva tillhandahåller är otillräcklig. Informationskampanjen ska informera allmänheten om rätt sätt att använda mobilen samt att mobilens strålning kan orsaka allvarliga hälsoskador, enligt tidningen La Republicca.

Domstolsbeslutet finns på denna länk.

Revolutionerande beslut”

En av de advokater som representerade APPLE, Stefano Bertoni, säger till La Republicca att hundratals forskare kräver att gränsvärdena för elektromagnetisk strålning sänks eftersom hälsoriskerna är bevisade:

“Det finns hälsorisker och folket måste informeras om dessa. Aldrig tidigare har en domstol beordrat ministrar att informera allmänheten om ett liknande ämne. Detta är ett revolutionerande domstolsbeslut.”

Stefano Bertoni känner till hälsoriskerna eftersom han tidigare försvarat och vunnit ett ärende i domstol 2017. Ärendet gällde en telekomanställd man som fick hjärntumör pga intensiv mobilanvändning i arbetet. Domstolen konstaterade att det fanns ett samband mellan användning av mobiltelefon och mannens hjärntumör samt att överdriven användning orsakat tumören.

I oktober 2012 beslutade högsta domstolen i Italien likaledes att en annan man som drabbats av ansiktstumör fått tumören på grund av stor användning av mobiltelefon under 12 år.

Svensk forskare: ett steg framåt för folkhälsan

Lennart Hardell, cancerläkare och forskare, vars upprepade vetenskapliga resultat om att mobilen ökar risken för hjärntumör ignorerats av svenska myndigheter men däremot låg till grund för besluten i de italienska domstolarna eftersom de ansågs mest tillförlitliga, säger :

Det italienska domslutet är ett bakslag för telekomindustrin men ett steg framåt för folkhälsan. Svenska myndigheter och media informerar inte om risker med den trådlösa tekniken. Kunskapen om hälsorisker finns redan men allmänheten är ovetande. Nu är det upp till befolkningen att kräva att alla blir upplysta om risker, inte minst när det gäller 5G tekniken som införs. Personligen skulle jag önska att det gick med prövning i domstol även i Sverige.”

Texten är ett pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen


Strålskyddsstiftelsen kommenterar

Strålskyddsstiftelsen välkomnar beslutet från den italienska domstolen och den italienska regeringen. Stiftelsen har sedan år 2012 uppmanat regeringen och ansvariga myndigheter att även i Sverige informera allmänheten om de kända hälsoriskerna med strålningen från mobiler, mobilmaster, WiFi och annan trådlös teknik som sänder ut pulsad mikrovågsstrålning i takt med att allt fler forskningsresultat visar allvarliga risker, inklusive cancer.

Tyvärr har regeringen och myndigheterna svikit folket, och i synnerhet barnen som är känsligare, genom att  tvärtom påstå att mobilstrålning skulle vara ofarligt. Man har påstått att de ökande vetenskapliga beläggen inte skulle finnas och därmed nonchalerat allt fler vetenskapliga fakta och allt fler forskares varningar om allvarliga konsekvenser för folkhälsan. Regeringen och myndigheterna har i stället lutat sig mot experter med bindningar till telekomindustrin som lämnat ohederliga och osanna utlåtanden som gynnat industrin.

I stället har Strålskyddsstiftelsen fått ta sig an det arbete som myndigheterna och regeringen borde göra och som de förväntas göra av de svenska skattebetalarna. Tyvärr har även tongivande medier inklusive Public Service under senare år mer eller mindre censurerat frågan om den trådlösa teknikens allt mer klarlagda  hälsorisker och konsekvenserna för folkhälsan i form av ökad psykisk ohälsa och ökad förekomst av cancer i huvud- och halsområdet. Vi har under senare år alltmer kunnat notera att medierna i stället för att granska myndigheter, regering och industri i denna fråga, i stället blivit dess megafoner.

”Folket måste tvinga regeringen att informera allmänheten”

Dr Gerd Oberfeld från Salzburgs Hälsodepartement, som under 20 år varnat för hälsofaror med mobiltelefonstrålningen, konstaterade i november 2018 att situationen i samhället nu blivit sådan att det är upp till folket att tvinga regeringarna att informera om riskerna, precis som föreningen APPLE nu framgångsrikt gjort:

Det är forskarnas skyldighet att informera allmänheten och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya verkligt skyddande gränsvärden samt att informera samhället brett om hur man kan minska exponeringen för strålningen.”

Nedan publicerar vi en del av bevisen för att mobilstrålning orsakar cancer som Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och regeringen blundar för. Dessutom visar vår forskningslista en lång rad andra skadliga effekter som man också blundar för.

Kommentar: Mona Nilsson, ordf Strålskyddsstiftelsen

Relaterat

Faktablad (pdf)

2018: Ökad risk för hjärntumör. Ny metaanalys kommer fram till samma sak som tidigare analyser: den samlade forskningen visar att användning av mobiltelefon under längre tid ökar risken för hjärntumör. Wang et al. 2018

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016.

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

2010, 2011: Ökad risk hjärntumör. Internationell WHO-studie (Interphone) visar ökad risk för gliom. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på intervjuer med hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i sammanlagt 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år, ökade risken med 40%-380%. Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet (temporal lobe) och vid den sida som mobilen använts. Undersökningen har ändå underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för liknande strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att den gruppen innehåller många tidiga storanvändare. Interphone 2010Cardis et al. 2011

2012: Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som fortsätter använda mobilen. Undersökning från Örebro Universitetssjukhus visar även att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012

2011: Ökad risk för hjärntumör, barn och ungdomar. Ökad risk (+115%) för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Undersökningen underskattar genomgående risken då endast de tre första årens användning av trådlös telefon har undersökts och denna exponering inte adderats till mobiltelefonanvändningen. Aydin et al. 2011

2011: Risk för hörselnervstumör. Internationell WHO-studie Interphone från 13 länder visar 180% ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Interphone 2011

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300%. Hardell et al. 2013

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Ökad risk (+ 46%) för de som använt mobilen mest i denna undersökning som innebär användning i mer än 680 timmar, samt 67% ökad risk för de som använt trådlös telefon i mer än 900 timmar. Pettersson et al. 2014

2011: Risk för hörselnervstumörAnvändning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Sato et al. 2011

2011: Risk för cancer på öronspottkörteln. Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använt mobilen mest. Duan et al. 2011

Text: Mona Nilsson, ordf Strålskyddsstiftelsen

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Grattis Italien och alla de som backar upp denna informationsspridning. Låt de som vill skydda sig få möjligheten till det. Alla andra får ta konsekvenserna av sina egna beslut.

 • Sambandet mobil och cancer är statistiskt säkerställt men de svagare fälten är inte lika klarlagda. Enligt ett exempel data i artikeln ger 558 timmar mobilanvändning fördubblad risk. Bakgrundsdata för en 40-åring finner jag vara ca 0,1%
  Om man antar att den radioaktiva bakgrundsstrålningen på tex ca 230nSv/tim är orsak får man ett mått att jämföra med.
  Med den jämförelsen ger mobilerna ~628ggr intensivare påverkan. Dvs samma kvantitativa verkan som 0,14mSv/timme
  Mobilerna ger förstås inte radioaktiv strålning men av data att döma alltså ändå ngn form av stark inverkan. (Om man räknar energimässigt är med dessa data energin från en mobil miljoner ggr mindre farlig än samma mängd radioaktiv energi men den totala energin från mobilen är mkt högre än den naturliga bakgrundsstrålningens energi under samma tid)
  De 558 timmarna är nog uppdelade på en andel med mkt högre effekt och en annan andel med lägre. Det skulle behövas elektromagnetiska dosimetrar som höll reda på hur mkt man absorberat.

 • Vi får se om dom får det rätt. Det är stressen som molnanvändningen orsakar som är hälsorisken, något jag själv erfarit. Det gäller att sätts upp teknologin så den tjänar användaren, inte styr och kontrollerar honom. Det är dåligt ställt med det idag.

 • Och vilken kompetens i ämnet kan en journalist uppvisa. Allt går ju ut på att selektivt föra fram det journalisten vill dreva, och mörka allt annat. En halv sanning är även det en lögn. Om en person blir påkörd på ett övergångsställe, är det skäl att förbjuda alla övergångsställen och alla bilar. Det är ungefär så det låter i propagandan.

 • Tyvärr önskar man att det krävdes tillstånd enligt miljöbalken av mobilindustrins verksamhet, samt Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken, vilket är normala krav som ställs på en storskalig industri, som mobilindustrin är. Riskerna med strålningen från tusentals sändarna 3G, 4G, 5G, är det tyst om. Mobiler och DECT-telefoner är man fri att välja bort att använda, men strålningen från alla sändare som påverkar hela folkhälsan negativt, vilket syns i Socialstyrelsens statistik, är det ofta tyst om. Även om strålningen från mobilen klassas som klass 1 enligt WHO klassificering så kommer strålningen från sändarna anses vara ofarlig eftersom den inte kommer att anses cancerogen, trots att den pulsar genom kroppen från alla håll och bryter ner kroppens funktioner genom långtidsverkan. Mikrovågssjukan kommer långsamt att bryta ner hela folkhälsan, vilket redan syns som sagt i statistiken. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/ohalsan/0-85-hela-riket/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *