Datainspektionen ska granska mobiloperatörer, betalningsförmedlare och detaljhandeln etc

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Computer system. Foto: Kevin Ku. Licens: Pexels.com (free use)
Computer system. Foto: Kevin Ku. Licens: Pexels.com (free use)
Computer system. Foto: Kevin Ku. Licens: Pexels.com (free use)

Datainspektionen har slagit fast sin tillsynsplan 2019–2020 framför allt gällande policys för personuppgifter. Myndigheten ska granska hälso- och sjukvård, skolan, arbetsgivare, mobila operativsystem, betalningsförmedlare, inkassoföretag och detaljhandeln.

Text: Datainspektionen

En effektiv tillsyn är ett centralt verktyg för att skapa ökad regelefterlevnad, lärande och utveckling kring dataskyddsreglerna. Datainspektionen har nu fattat beslut om områden som kommer att granskas under 2019 och 2020. Tillsynsplanen omfattar ett antal prioriterade områden där Datainspektionen identifierat att det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

“Vi prioriterar granskningar som bedöms få störst effekt på integritetsskyddet, både hos den verksamhet som granskas och hos andra myndigheter, företag och organisationer”, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

De prioriterade områden som ska granskas har identifierats genom bland annat de klagomål och personuppgiftsincidenter som inkommit till Datainspektionen, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakning.

“Vi kommer ha särskilt fokus bland annat på samtycke som rättslig grund och på nya företeelser, både när existerande teknik används på nya sätt och på ny teknikanvändning. Bland annat har vi redan inlett granskning rörande ansiktsigenkänning och kroppsburna kameror”, säger Lena Schelin.

Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor är ett prioriterat område under de närmaste två åren.

“Barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter”, säger Lena Lindgren Schelin.

I tillsynsplanen anges Datainspektionens planerade tillsynsverksamhet.

“Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det. Att kommunicera vår tillsynsplan i förväg är en viktig del i vårt transparenta arbetssätt där verksamheter och organisationer kan få ledning i vilka frågor och branscher inspektionen just nu anser särskilt viktiga att granska.”

Datainspektionens övergripande mål för tillsynsverksamheten är att nå så stora effekter som möjligt i skyddet av den personliga integriteten och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Komplett tillsynsplan 2019-2020 (PDF)

Text: Datainspektionen, pressmeddelande


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • En avgörande del för att staten skall kunna utveckla ständigt alltmer avancerade övervakningssystem är att folket i stort lever i en illusion om vad som pågår. 1987 togs ett av de avgörande besluten för en ny idé som kallades optisk-elektronisk övervakning. Den presenterades som den statliga utredningen 1987:74 och i den remissdebatt som följde kunde man se några få invändningar från MP och Vänstern. Men de förstod inte vad det handlade om och hade säkert aldrig gått igenom vad som framgick av det statliga dokumentet. I följden av den nya teknologin som grundades på högfrekvent strålning utvecklades ett flertal olika övervakningssystem. Ett av dessa kom att kallas för Ubicomp och presenterades av datainspektionen 2007 – för att övervaka, registrera och även kunna styra, d v s förändra funktionerna i bl.a. våra mobiler och datorer.: ”Ubicomp är en trådlös infrastruktur för information och kommunikation som ska kunna: identifiera och lokalisera människor och apparater trådlöst överallt jämt. Hämta och lämna information mellan människor och från sensorer som ser, hör, mäter och kan styra apparaterna och lära sig användarnas personliga preferenser, apparaternas prestanda.” Det innebär att dessa övervakningssystem har en fullständig kontroll över var vi är, vad vi gör, allt vi talar om i våra mobiler, SMS och liknande. Den här utvecklingen tillhör något statens och försvarets superdatorer används för. Allt som kommer in i dessa lagras för en livstid och man kan gå tillbaka och kontrollera vad människor gjort vid ett tillfälle 10-20 år tillbaka. Det här strider så klart emot vad som brukar komma ut om övervakningssystemen som finns i Sverige men det är bara en del av hela spelet om illusioner, statligt missledande förklaringsmodeller och påstådda värderingar hos politiska partier eller riksdagens i stort. Bara för att ta några exempel av vad som omtalades i SOU 1987:74 skall några citat ge en bild vad det handlade om. Dessutom omtalades att dessa system där optisk-elektronisk avsåg stordatorer och elektromagnetiska fält, redan vid den tiden användes av flera myndigheter – SÄPO, FOI och antagligen vissa delar av kriminalpolisen. De skrev: ”Idag finns avancerade metoder för att dolt samla och bearbeta information om medborgarna med hjälp av optisk-elektronisk teknik- och datorteknik… Används kraftfulla datorer försedda med särskilda bildbehandlingsprogram, tillsammans med optisk-elektronisk utrustning kan övervakningen bli lika effektiv som integritetskränkande… Brev eller andra skriftliga meddelande som den enskilde tar del av exempelvis i sin privatbostad eller på sitt kontor kan registreras vid övervakningen… Även akustiska fenomen som mänskligt tal och andra ljud kan registreras… Det är sålunda ofrånkomligt att den enskilde inom vissa gränser måste finna sig i att bli utsatt för integritetskränkande intrång av hänsyn till samhällets intresse att skydda sig och medborgarna emot brott… Datorerna kan sortera denna information, bearbeta, analysera och lagra den samt se till att den presenteras på ett lättillgängligt sätt.” Dessa datorer går in i hjärnorna på människor och automatiskt detekterar olika centra, som exemplet, syncentra att det en person läser på sitt kontor eller i sin bostad kan konstateras. Dessutom nämndes som ett exempel att man kunde följa vad vi personer har tillsammans i sitt hem. Som man inser avses inte brottslingar utan man talar om medborgarna och den enskilde, som indikerar vem som helst och med superdatorerna finns möjlighet att lagra, analysera, bearbeta och sammanställa information om varje enskild människa. Det är dessutom något som tagits upp på konferenser inom staten där man uttalat att det vi idag behandlar får inte komma ut till media eller allmänheten.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *