Tidigare hemligstämplad rapport visar att 5G-liknande strålning skadar dig

publicerad 4 mars 2019
- Mona Nilsson
Alla generationer påverkas av smartphones och det kommande 5G. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com
Alla generationer påverkas av smartphones och det kommande 5G. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com
Alla generationer påverkas av smartphones och det kommande 5G. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com

Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA visade ryska forskare före 1977 att millimetervågor, liknande de som 5G avser använda, är skadliga och påverkar många kroppsliga funktioner. Trots endast 15 minuters exponering om dagen under 60 dagar, sågs skadlig påverkan på huden, centrala och autonoma nervsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningen och immunförsvaret.          

Rapporten från USA (från regeringsorganet JPRS- Joint Publication Reserach Service) offentliggjordes först 2012 men var författad 1977.

Slutsatsen av rapporten är att forskningen visat att millimetervågor har stor skadlig påverkan och baseras på både djurförsök och studier av exponerade människor. Graden av skadlig påverkan beror på exponeringstidens längd och individuella egenskaper.

I rapporten beskrivs resultaten av djurförsök där råttor exponerades 15 minuter om dagen i 60 dagar för 37,5-60 GHz vid 10 W/m2.

Det är samma nivå som det referensvärde som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar alla vid dygnetruntexponering under obestämd tid med 50 gånger marginal till ”påvisade” hälsoeffekter, innebärande att inga skadliga effekter hittills skulle observerats under 500 W/m2.

Post- och Telestyrelsen beviljade i april 2018 Ericsson tillstånd för 5G-tester i Sverige med 26 GHz.

Skadliga effekter som observerades

Bland de skadliga observerade effekterna i djurförsöken fanns:

 1. Nerver i huden påverkade och skadade. I huden uppstod påverkan på nerver med förtjockning av nerverna. Myelinskiktet, dvs det skyddande skikt som finns runt alla större nerver i kroppen, var skadat i ytliga nerver.
 2. Vävnader i hjärtmuskeln, levern, njurar och mjälte var påverkade. I dessa vävnader uppstod också små döda partiklar och förändrad vävnad.
 3. Försämrat immunförsvar. Den blodbildande förmågan i benmärg och lymfvävnad var försämrad. De röda blodkropparna och de vita blodkopparna, lymfocyterna,  minskade medan de vita blodkropparna eosinofila och neutrofila ökade. I benmärgen hade omogna röda blodkroppar ökat och omogna vita blodkroppar minskat. Proteinspektrat påverkades i blodet. Albumin minskade och antalet globuliner ökade. Fria aminosyror minskade med 22%.
 4. Centrala och autonoma nervsystemets funktion hämmades.
 5. Påverkan på hormonsystemet. Halten av kortison ökade. Nivåerna av askorbinsyra (C-vitaminnivåerna) i binjurebarken där kortison produceras föll några procent. Detta indikerar att millimetervågor påverkar hypothalamus- hypofyssystemet i hjärnan, där olika hormoner produceras eller stimuleras. I hypothalamus i hjärnan ökade adrenalin medan noradrenalin sjönk. I binjurarna dubblerades mängden adrenalin medan noradrenalin sjönk 11%. I binjurarna var adrenalin förhöjt med 60 % i 10 dagar efter att exponeringen upphört.
 6. Påverkad ämnesomsättning. Strålningen hämmade syrekonsumtionen och energiomvandlingen i mitokondrierna i lever, njurar, hjärta och hjärna på råttorna. Fosforyleringen av ATP minskade med 64 % i lever och njurar vilket innebär att metabolismen påverkades i dessa organ. Ett par enzymer som deltar i denna energiomvandling minskade.
 7. Hämning av alla funktioner. Reduktionen av energinivåerna orsakade en hämning av alla kroppsliga funktioner.

Liknande effekter på människor

USA-rapporten redovisar även att resultaten av djurförsöken jämfördes med studier av 97 människor som i sitt arbete exponerades för millimetervågor och som bekräftade påverkan av radiovågor på ämnesomsättningen i organismen. Speciellt observerades påverkan på ämnesomsättning samt störningar av immunförsvaret.


Slutsats

Forskningen indikerar på en hög biologisk aktivitet och skadlig påverkan av exponering för millimetervågor på organismen. Påverkan på biologiska reaktioner ökade med ökad exponeringstid och var beroende av individuella egenskaper.


Strålskyddsstiftelsen kommentar:

Enbart denna rapport visar att 5G är ett hälso- och miljöfarligt projekt som bryter mot miljöbalkens stoppregel, 2 kap. §10 eftersom resultaten indikerar att 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Projektet måste därför stoppas med stöd av svensk lagstiftning som även lägger bevisbördan på verksamhetsutövaren som har att visa att 5G inte kommer att försämra hälsotillståndet. Detta har industrin inte avkrävts ännu.

Denna rapport ska läggas till de fakta som redan föreligger i ärendet:

 1. Ingen forskning finns publicerad som visar att 5G är säkert för hälsan eller för miljön. Det innebär att 5G är ett oacceptabelt experiment med hela svenska folkets hälsa och med vår gemensamma miljö. [US Senate]
 2. Över 220 forskare och läkare anser att 5G kan orsaka allvarliga potentiella hälso- och miljökonsekvenser och att 5G därför måste stoppas. [5G appeal]
 3. Över 240 vetenskapsmän verksamma på området konstaterar att det finns växande belägg för att redan befintlig strålning orsakar skadliga hälsoeffekter. 5G kommer att öka denna form av strålning kraftigt. [EMf Scientists]
 4. Redan befintlig strålning från redan befintliga trådlösa system i vår miljö kan befaras ha orsakat ökad cancerförekomst och ökad psykisk ohälsa/stressrelaterad ohälsa. [Rapport]
 5. Forskning visar att 5G kan orsaka omedelbara vävnadsskador även om gällande gränsvärde i Sverige som ska förhindra omedelbara vävnadsskador respekteras. [Forskning]
 6. Ericsson har redovisat att gällande skyddsvärden i Ryssland, Polen, Italien och Schweiz kan komma att överskridas inom 115 meter från en basstation i stadsmiljö i Sverige. [Artikel]
 7. I Sverige saknar vi skyddande gränsvärde för de effekter som visats i den ryska rapporten. Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde, som är 100 gånger högre än det ryska, skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den inom 30 minuter värmer upp vävnad. Det utesluter effekter av långtidsexponering exempelvis cancer och psykisk ohälsa. [Så här högt är Sveriges tillåtna värde]

Text: Strålskyddsstiftelsen

Källor

 • USA-rapport 1977, sid 61-65: Länk
 • USA-rapport 1977, hela rapporten: Länk


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq