Vi kan inte acceptera att sjukvården skördar så många liv – Släpp fram fungerande vårdmetoder

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 30 maj 2019
- Jens Jerndal
Sjukvården måste revolutioneras. Foto: Rawpixel.com.
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

DEBATT. “Få människor är medvetna om hur begränsad, för att inte säga inskränkt, den sjukvård vi erbjuds för våra skattepengar faktiskt är och hur mycket skada den gör.” Det skriver Jens Jerndal som vill sätta stopp för den sjukvård som blivit till en av de vanligaste dödsorsakerna i samhället, särskilt bland de äldre.

Text: Jens Jerndal | Bild från sjukhus. Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)

Det började med den nya läkemedelsindustri som växte fram i slutet av 1800-talet med rötter i den kemiska industrin och oljeindustrin, och som sedan dess utvecklats till den mest lönsamma av alla industrier, möjligen med undantag för den hemligstämplade vapenindustrin och den illegala knarkhandeln.

Sedan åtminstone hundra år har läkemedelsindustrin kidnappat och skaffat sig monopol på västerländsk skolmedicin, och politiker, medicinska auktoriteter och media har varit permanent utsatta för intensiv lobbying och stenhård programmering med snudd på hjärntvätt.


Syftet har varit att diskreditera alla traditionella former av hälsovård som oseriösa, ovetenskapliga, bedrägliga och så vidare samt etablera läkemedelsindustrins kemiska och kirurgiska medicin som den enda vetenskapliga och bevisat effektiva medicinen. Samtidigt har allmänheten utsatts för kontinuerlig propaganda via media med samma syfte och innehåll.


Vetenskap och beprövad erfarenhet?

Vad är då bakgrunden och orsaken till detta försök att snävt begränsa vad vi skall acceptera och begära av vår offentliga hälsovård och vad har detta betytt – och betyder – för svenska folkets hälsa, psykiska välbefinnande, och ekonomi?

ArcanumSkolan 2024

En ofta använd, och missbrukad, fras som läkemedelsindustrins företrädare älskar att använda, är: ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. I vår tidigare svenska Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som 2011 byttes ut mot ”Patientsäkerhetslagen”, kan man läsa:

“Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Det finns två problem med denna fras: Att man inte definierar vems eller vilket slag av vetenskap som skall gälla, och att man lika lite definierar vems erfarenhet som åsyftas.

Traditionell ört- och alternativmedicin i samarbete med självläkning kan bota det mesta

Kinas flertusenåriga traditionella medicin omfattar både avancerad örtvetenskap och akupunktur. Akupunkturen arbetar med kroppens elektromagnetiska energier och påverkar därigenom körtelsystemet, som i sin tur reglerar hormoner, peptider och andra signalsubstanser. På så vis åstadkommer man att kroppen själv löser problemen på naturlig väg. Och jag kan försäkra att den traditionella kinesiska medicinen med flera tusen år av ”beprövad erfarenhet” är betydligt mer evidensbaserad än modern västerländsk medicin.


Var och en, som är villig att göra sig besväret, kan lätt konstatera att många sjukdomar eller hälsoproblem som västerländsk medicin står totalt hjälplös inför och anser obotliga, kan enkelt och billigt botas med kinesisk medicin. Utan alla de hemska biverkningar, inte sällan med dödlig utgång, som läkemedelsindustrins syntetiska läkemedel dessutom utsätter oss för.


Fri vård och hälsofrihet löser svenska vårdkrisen

Kan våra svenska hälsovårdsmyndigheter och politiker förklara varför vi inte får tillgång till detta slags behandling, som är långt effektivare – och dessutom mycket billigare och skonsammare – än vad vi erbjuds i Sverige? Trots att de har flera tusen års beprövad erfarenhet och empirisk vetenskap bakom sig!

Akupunktur i Sverige

Om någon framhåller att kinesisk akupunktur numera är laglig och tillgänglig i Sverige, så är det fråga om en bedrägligt avledande manipulation för att slippa ge oss verklig, verksam akupunktur.

Sanningen är att akupunktur används mycket sällan inom den offentliga sjukvården. Och då rör det sig uteslutande om marginell, ytlig smärtbehandling av typ fysioterapi, men inte om bot av allvarliga sjukdomar, som är där akupunkturen verkligen kommer till sin rätt.

De flesta akupunktörer i Sverige har bara en kort ytlig utbildning, jämfört med den traditionella kinesiska utbildningen som brukar ta tio år. Att påstå att vi har tillgång till autentisk kinesisk akupunktur i svensk sjukvård är med andra ord ett bedrägeri, antingen det är medvetet eller i god tro.

Och vad kan orsaken då vara till att på detta sätt avsiktligt marginalisera akupunkturen? – Jo, helt enkelt att ett införande av akupunktur enligt konstens alla regler skulle drastiskt reducera vårdkostnaderna, och därmed läkemedelsindustrins hutlösa vinster, vilket i sin tur skulle innebära miljarder i besparingar för statskassan dvs skattebetalarna.

Vetenskaplig evidens är politisk

Något mycket få känner till är vad som ägde rum på Lunds Universitetssjukhus i slutet av 1980-talet. Man beslöt då att genomföra en stor studie med akupunktur för rehabilitering av patienter med stroke. Man delade på vanligt sätt upp patienterna i två lika stora grupper. Båda fick den gängse behandlingen, och den ena gruppen fick dessutom akupunktur.


Resultatet av denna studie blev att de som fått akupunktur kunde, i genomsnitt, skickas hem efter bara hälften så lång vårdtid som den grupp som inte fått akupunktur. Och detta kunde översättas till en direkt genomsnittlig besparing i vårdkostnader om 150.000 kr per patient!


Svenska Dagbladet publicerade denna ”nyhet” på första sidan i december 1992, flera år efter genomförandet av studien, men jag har varken före eller efter hört eller sett något mer om detta.

Man frågar sig onekligen varför detta positiva resultat inte ledde till akupunkturbehandling av alla stroke-patienter i fortsättningen. Jag fick tillfälle ställa denna fråga till läkare från Lund och Helsingborg vid ett seminarium om just stroke i Almedalen 2015. Svaret blev ett osammanhängande svammel om krav på ”evidens” för att kunna införa en ny terapi. Vad är då ”evidens” om inte ett så positivt resultat av en vetenskaplig studie på ett av våra främsta universitetssjukhus? –

Varför gjorde man förresten i så fall studien överhuvudtaget, om man sedan inte agerade på resultatet? Min teori är att man gjorde studien i övertygelsen att resultatet skulle bli negativt, så att man skulle kunna avfärda akupunktur som bluff och båg, och därmed motivera att den inte användes inom den offentliga sjukvården.

När sedan resultatet blev positivt begravde man helt enkelt studien i tysthet. En annan möjlighet är att studien gjordes utan Läkemedelsindustrins förhandskännedom och godkännande, och när de fick kännedom om resultatet, såg de till att man helt enkelt lade locket på och höll tyst om det. Om Lunds universitet kan komma med en bättre förklaring nu, efter 30 år, så lyssnar jag gärna.

Homeopati

Ett annat exempel på verklig vetenskap och beprövad erfarenhet är homeopatin, uppfunnen av den genialiske tyske skolmedicinske läkaren Samuel Hahnemann för över 200 år sedan. Skulle inte 200 års beprövad erfarenhet över hela världen av imponerande behandlingsresultat vara tillräckligt som ”evidens”?

Detta är ett perfekt exempel på empirisk vetenskap, dvs där man konsekvent får positiva resultat. Empirisk vetenskap kräver inte att vem som helst, med sina egna begränsade kunskaper, tror sig förstå hur resultaten uppnås. Det räcker att man konsekvent får statistiskt signifikativa resultat.

Att skolmedicinens företrädare begränsar sin verklighet till mekaniska och kemiska effekter gör inte den elektromagnetiska dimensionen – som är överordnad den mekaniska och kemiska – mindre verklig eller effektiv. Det är därför upprörande genant när man får höra officiella representanter för vår skolmedicinska sjukvårdsmodell påstå att homeopatin inte kan ha någon effekt, när den kemiskt verksamma komponenten inte längre är närvarande. Trots mer än två seklers kliniska erfarenheter. Och vi befinner oss nu i kvantfysikens tidevarv.

Bioresonans

Apropå kvantfysik, så finns sedan nästan ett sekel åtskilliga elektromagnetiska behandlingsmetoder baserade på bioresonansprincipen, som är långt överlägsna läkemedelsindustrins skolmedicin, men dessa har också konsekvent hindrats från att användas inom den offentliga sjukvården, då de inte kan tjäna in miljarder åt läkemedelsindustrin.

Svenska folket avskärmas från fungerande funktionell medicin

Anledningen till att svenska folket inte får tillgång till de mest effektiva och kostnadseffektiva behandlingsmetoderna är helt enkelt att all sjukvård monopoliserats av läkemedelsindustrin och är utformad på rent kommersiell basis med den enda målsättningen att tjäna så mycket pengar som möjligt åt läkemedelsföretagen. Något vi patienter inte bara betalar med våra skatter, utan med onödigt lidande och för tidig död.


Globalt omsätter läkemedelsindustrin nu långt över tusen miljarder (“a trillion dollar”) om året, utan att de facto ha botat en enda patient. Däremot dör hundratusentals människor varje år av behandlingen. Detta enligt myndigheternas egna, officiella statistik, som inte inbegriper ett mycket stort mörkertal på grund av bristfällig rapportering eller bevisföring.


Sjukvård – en dödsorsak

Det måste anses vara de folkvalda politikernas ansvar och skyldighet att objektivt och utan egenintresse finna och erbjuda den mest effektiva, skonsammaste, och billigaste hälsovården för medborgarna.


När sjukvården enligt officiell statistik kommit att utgöra en av de främsta dödsorsakerna, medan sjukvårdskostnaderna samtidigt skenar iväg och belöper sig till astronomiska summor, ja då anser inte jag att de politiskt och medicinskt ansvariga fullgjort sina uppgifter på ett acceptabelt sätt.


Alla måste få tillgång till effektiva, naturliga och billiga behandlingsmetoder

Cancerns gåta löstes för mycket länge sedan, och de allra flesta cancerfall är lätta och billiga att bota helt, med naturliga medel och till låg kostnad. Information om detta är idag inte svår att finna. Trots det behandlas våra patienter – förutom med kirurgi – fortfarande bara med svindyra cellgifter och strålning, som så gott som aldrig förmår bota cancern helt, själva är cancerframkallande, och ofta direkt påskyndar döden genom s.k. biverkningar. Men som ger miljarder i vinst åt läkemedelsfabrikanterna.

Är det då inte hög tid att medborgarna kräver en total och djupgående omstrukturering av hälso- och sjukvården i Sverige, där vi alla får tillgång till de otaliga effektiva, naturliga och billiga behandlingsmetoder som finns, men som inte används bara därför att de inte tillför läkemedelsindustrin tillräckligt stora intäkter?

Jag står gärna till tjänst med en realistisk plan för hur detta kan genomföras inom en tidsram om cirka 10 år.

Text: Jens Jerndal

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: sjukvården