Svara Doktorn: SVT är Årets förvillare – SVT knappast saklig om alternativmedicin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 juli 2019
- NewsVoice redaktion
Sven-Erik Nordin (privat foto) och Charlotta Friborg (pressfoto: Stina Stjernkvist för SVT)
Sven-Erik Nordin (privat foto) och Charlotta Friborg (pressfoto: Stina Stjernkvist för SVT)
Sven-Erik Nordin (privat foto) och Charlotta Friborg (pressfoto: Stina Stjernkvist för SVT)

DEBATT. SVT sände nyligen ett inslag i Aktuellt som borde utnämnas till Årets förvillare, anser Sven-Erik Nordin känd för sin blogg “Svara Doktorn”. Han anser att SVT förvillar TV-tittarna i frågan om alternativmedicinens betydelse i Sverige. Kritiken är riktad mot ansvarig utgivare för SVT Aktuellt, Charlotta Friborg, som han anser släppte igenom ett TV-inslag med förvrängd information. 

Text: Sven-Erik Nordin, Svara Doktorn

Till att börja med kan man påminna om SVT:s avtal med staten.

Där står bla följande:

“Opartiskhet och saklighet

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på saklighet består av tre delar:

  • Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.
  • Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.
  • SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!”

Källa: Så arbetar SVT med faktagranskning och saklighet

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.

Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor.

Kjell Asplund inte saklig om alternativmedicin

Kjell Asplund. Pressfoto: Kjellasplund.se
Kjell Asplund. Pressfoto: Kjellasplund.se

I programmet deltog kirurgen Mia Fahlén, samt professor emeritus Kjell Asplund, som varit ledare för den av regeringen tillsatta utredningen om komplementär och alternativ medicinsk behandling (den sk KAM-utredningen) och nyligen presenterat utredningens slutbetänkande.


Kjell Asplund har tidigare uttryckt en ganska konstruktiv inställning till problemet – och bla sagt att man skulle ta vara på all tillgänglig kunskap inom såväl skolmedicin som alternativa metoder och verkligen lyssna på alla, men sedan kom utredningens betänkande som ett slag i ansiktet på oss som hoppats på en objektiv och vetenskaplig bedömning.


I det nu aktuella TV-programmet tycks han cementera alla de missuppfattningar och fördomar som florerar runt begreppen komplementär och alternativ behandling – och fastslår slutgiltigt att det skall förbli absolut förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar – inte bara som hittills cancer epilepsi och diabetes, utan alla allvarliga sjukdomar – om man inte är legitimerad sjukvårdspersonal.

Förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar – smaka på det!

Varför skulle det någonsin vara förbjudet att bota en allvarlig sjukdom – oavsett metod? Det bör självklart vara förbjudet att skada människor med allvarliga sjukdomar – oavsett metod! Därför borde rätteligen en del av skolmedicinens brutala metoder förbjudas! Dags att återta den viktigaste delen av den ed Hippokrates en gång skapade – Primum non nocere (first do no harm; för det första – skada inte)

Kjell Asplund kunde till nöds tänka sig tillåta att man med alternativa metoder lindrade symptom – men, som sagt, absolut inte botar en allvarlig sjukdom!

I det nämnda programmet framfördes sedan ogenerat rena lögner – som tex att 90% av alla cancerfall i dag botas med skolmedicinens metoder. Det är helt enkelt inte sant! Och trots gigantiska satsningar på cancerforskning under flera decennier, så dör fortfarande i Sverige varje dag omkring 60 personer av sin cancer – eller ofta av den skolmedicinska behandlingen mot cancern och antalet cancerfall har stadigt ökat, ända sedan 1958, då Socialstyrelsen började föra statistik om cancer.

Kjell Asplund påstod också, att många örtmediciner har allvarliga biverkningar. Jaha, vilka då? Och hur allvarliga är deras biverkningar jämfört med skolmedicinens cellgifter och strålning – där en biverkan ofta är döden.


Och problemet med en begynnande kollaps i hela vårdsystemet berördes inte alls – de problem som innebär att i dag många cancerpatienter hinner dö, innan de kommer fram i kön till behandling. Det bisarra är sedan också, att de patienter som kan få vänta upp till ett halvår eller mer på sin canceroperation av sina läkare uppmanas att äta ”som vanligt” – eller tom att de kan ”äta hur mycket socker de vill”.


Många skulle sannolikt inte behöva någon operation, om de omedelbart efter diagnosen kunde lägga om kosten till sockerfri sådan, med tillägg av viktiga mineraler och vitaminer – och göra några andra livsstilsförändringar.

Om den alternativa vården bara kunde ta över några få procent av de ”allvarliga” fallen, så skulle det kunna innebära en högst nödvändig avlastning av den traditionella vården, som verkligen befinner sig i akut kris. I stället anstränger sig skolmedicinen maximalt för att förhindra att detta sker.

Och att cancer faktiskt i allt väsentligt är en metabol sjukdom (beroende av vårt näringsintag) har man vetat sedan åtminstone 1924 (via professor Otto Warburg – Nobelpriset i medicin 1931), som visade att cancerceller har en avvikande metabolism och är extremt beroende av glukos, men dagens läkare tycks än inte ha fattat detta, utan hävdar fortfarande med emfas, att cancer är en genetisk åkomma.

Läs mer: Riksföreningen för Metabol Hälsa (grundare Lars Bern mfl)

Eftersom våra gener i princip varit oförändrade i åtskilliga tusen år, så är det naturligtvis fullständigt befängt att skylla det senaste seklets närmast extrema ökning av cancerincidens på våra gener. Ingen har heller någonsin (vad jag vet) försökt visa, att människorna i västvärlden de senaste hundra åren genomgått en generell genetisk mutation, som skulle kunna vara anledning till cancerns skrämmande utveckling.

Vad vi vet är, att livsstil, kost och förekomsten av strålning och olika former av gifter i både kost och miljö förändrats drastiskt under den avsedda tiden – faktiskt ungefär i samma takt som cancern ökat. Det vore verkligen inte långsökt att då söka efter orsaken där. Vårt genom är strängt taget den enda orsaksfaktor vi kan utesluta – eftersom denna faktor varit konstant hela tiden – men just där söker man lösningen.

Epigenetik

Dessutom har ju det nya begreppet epigenetik förändrat bilden nästan totalt på det genetiska området – vilket skolmedicinen närmast tycks negligera. De epigenetiska processerna innebär i korthet, att vi inte är så beroende av de gener vi föds med som vi tidigare trott. Miljöaspekter – som tex vår kost och vår miljö generellt – kan bokstavligen slå av eller på de ursprungliga generna, så att deras fysiska uttryck förändras eller försvinner.

Att man i dag så frenetiskt värnar om skolmedicinens monopol på botande av allvarliga sjukdomar skulle kunna bero på omsorg om patienterna – att man vill skydda dem från kvacksalvare och charlataner. Men att man aktivt skall hindra vuxna, myndiga, pålästa och beslutskompetenta människor från att välja den behandlingsmetod man föredrar strider faktiskt mot gällande lagstiftning – och generellt mot våra mänskliga rättigheter. Det förslag KAM-utredningen föreslår är ett slag i ansiktet på varje demokratisk och självständigt tänkande medborgare.

Antingen beror det hela på att man helt enkelt bara struntar i gällande lagstiftning (och vart är vi då på väg?), eller så beror det på ren okunskap eller ondska. Det sista kan jag förstås inte ens föreställa mig – men okunskapen verkar mycket påtaglig.

Big Pharmas inflytande

Den gigantiskt rika och mäktiga läkemedelsindustrins inflytande på både utbildning, forskning och tillämpningar inom medicinsk behandling vidrördes förstås inte alls. Men om man vill ha vetenskapligt hållbara argument för Big Pharmas enorma inflytande, så behöver man bara läsa t.ex. Peter Götzsches bok med den talande titeln ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” – eller Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket”. Läkemedelsbolagen kläs av inpå bara kroppen, och deras i konkret mening ”dödliga” verksamhet avslöjas i detalj. Men självklart har ingen i SVT:s ledning någon aning om att dessa böcker existerar – eller har i alla fall inte läst dem. De skulle också kunna läsa min egen bok – ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag) – för att i någon mån uppdatera sina kunskaper.

Dan Larhammar, juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Dan Larhammar – Foto: Anna Böhlmark

Kjell Asplunds argumentation påminner osökt om den taktik som används av professor Dan Larhammar – att förlöjliga, håna och på allt sätt misskreditera oliktänkande (utan faktakontroll).

Det framgår, när han på programledarens fråga om vilka alternativa metoder det kan handla om, svarar bl.a. ”Det kan handla tex om utdrivning av onda andar med hjälp av schamaner”.

Med detta uttalande demonstrerar han sin egen totala okunskap om de komplementära och alternativa metoder som finns – och förolämpar synnerligen grovt en mångtusenhövdad skara av pålästa och kunniga människor i branschen. Det är absolut oförlåtligt av en man i hans ställning. Pinsamt är ett i sammanhanget mycket milt uttryck.

När man, som här, ensidigt förklarar att skolmedicinens metoder är riktig ”behandling” (effektiv sådan) – och att varje form av alternativ behandling bara är bluff och bedrägeri, så gör man sig skyldig till en total verklighetsförvanskning.


Alternativa ”behandlingar” tex i form av att man kompletterar kosten med de vitaminer och mineraler som de sjuka har brist på, och kanske lägger till naturliga (icke kemiskt manipulerade) ämnen, som man sedan generationer vet motverkar en viss sjukdom, så borde det inte väcka sådan skräck och avsky hos skolmedicinen. Sådana medel har väldigt sällan några allvarliga biverkningar, och doseringen behöver inte vara exakt på milligrammet.


Skolmedicinens ”läkemedel” är däremot nästan alltid manipulerade molekyler, som vår metabolism aldrig tidigare under evolutionen stött på (annars kan de inte patenteras av läkemedelsbolagen och inbringa stora inkomster). Därför tenderar de att av vår kropp uppfattas som ”fiender” och trigga igång vårt immunförsvar på ett ibland katastrofalt sätt. Och medlens ”giftighet” är ofta så hög att det gäller att exakt beräkna rätt dosering, för att patienten inte skall allvarligt skadas.

Man brukar generellt anse, att skolmedicinens tillämpningar står för omkring vart tredje dödsfall i Västvärlden. Detta är sannolikt en grov underskattning.

För några år sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann att 80 % av dem (åtta av tio) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av Läkemedelsverket godkända preparat). Resultatet publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Det finns ingen anledning tro att förhållandena i övriga delar av vårt land skulle vara annorlunda. Det betyder alltså, att mediciner (reglementsenligt utskrivna av läkare) sannolikt är den viktigaste anledningen till sjukdom (och död?) hos äldre. Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men har i stort sett helt förbigåtts av våra media. Varför?

Hoxseymetoden

När man vill hävda, att det aldrig funnits några alternativa och fungerande behandlingar mot cancer, så visar det på en enastående historielöshet och okunskap! Det har funnits – och finns – ett avsevärt antal metoder, vars effekter i högsta grad är verkliga och ”reproducerbara”. Ett exempel är Hoxseymetoden. Den praktiseras fortfarande – fast inte längre i USA, där den förbjudits – uppenbarligen därför att den genom sin effektivitet blev ett allvarligt hot mot ”Big Pharma” och deras dyra produkter.

I början av 1950-talet, då Hoxseymetoden var som mest populär, hade huvudkliniken för Hoxseybehandling i Dallas, Texas, ca 12,000 patienter och var då det största privata cancercentret i världen, och det fanns dotterkliniker i ytterligare 17 andra delstater. Metoden anses ha varit mest framgångsrik, när det gällde att bota utvärtes tumörer.

Metodens skapare, Harry Hoxsey, förföljdes och åtalades gång på gång. Hundratals patienter ville vittna inför domstol om hur de mirakulöst blivit botade från dödliga former av cancer – ofta i långt framskridet stadium. Men de läkare som var inblandade vägrade att undersöka saken – För genom sin medicinska utbildning visste de att metoden inte kunde fungera.

Läkarna i Sverige fortfarande ointresserade av att bota

Tyvärr finns den inställningen till stor del fortfarande kvar än i dag bland skolmedicinska läkare. Jag tycker det är en skam för läkarkåren, att man inte tycks vara det minsta intresserad av hur man kan bota cancer – om det inte sker inom ett väl definierat område, skolmedicinen. När läkarna under min egen cancerresa tvingades konstatera, att cancern efter hand försvann, så var det inte en enda av dem som ens frågade vad jag gjort. Varför skulle de? De visste ju genom sin medicinska utbildning att min metod inte kunde fungera.

Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända läkemedel till och med skulle vara den vanligaste dödsorsaken i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt, men tyvärr kan det vara precis så.

Dr Bruce Lipton påstår att i USA gäller följande:

 • Den tredje vanligaste dödsorsaken är cancer (553,251 fall ett av de senaste åren).
 • Den näst vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (699,697 fall)
 • Den allra vanligaste dödsorsaken är ”iatrogenisk” sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783,936 fall). Mer är 300,000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel.

Text: Sven-Erik Nordin, Svara Doktorn

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • KAM UTREDNINGEN BESKYDDAR PARTISKT SKOLMEDICINEN/BIG PHARMA OCH DEN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET DESSA BEDRIVER

  Alla i Sverige som inser att skolmedicinen är ett mycket stort HOT emot liv, hälsa och framtida livskvalitet bör säkerställa att detta dokument sprids, rättsutlåtandet av professor von Quitzow ingick i målet/domen Högsta förvaltningsdomstolen 6634‑10, vilken vann laga kraft hösten 2011.

  Rättsutlåtande läser du via denna länk
  http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2012/02/vonQuitzow090827.pdf

  Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan
  Ulf Bittner

 • KAM UTREDNINGEN BESKYDDAR PARTISKT SKOLMEDICINEN/BIG PHARMA OCH DEN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET DESSA BEDRIVER

  Alla i Sverige som inser att skolmedicinen är ett mycket stort HOT emot liv, hälsa och framtida livskvalitet bör säkerställa att detta dokument sprids, rättsutlåtandet av professor von Quitzow ingick i målet/domen Högsta förvaltningsdomstolen 6634‑10, vilken vann laga kraft hösten 2011.

  Rättsutlåtande läser du via denna länk
  http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2012/02/vonQuitzow090827.pdf

  Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan
  Ulf Bittner

 • ETT GROVT BEDRÄGERI OCH FÖRRÄDERI GENTEMOT SVENSKA FOLKET
  Snedvridning av konkurrens på vårdtjänstemarknaden bevisad.

  Makten över skattemiljarderna säkerställer således i kartell, olaglig kartell enligt EU-rätten(överstående med företrädes rätt över svensk lag), att gynna den inre svenska vårdtjänstemarknaden, vilket därmed är i strid med svensk grundlag Regeringsformen 1:1, 11:14 och 12:10.(Demokrati eller Diktatur?)
  Läs mera
  http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2018/08/%C3%96ppet-Brev-till-statsminister-Stefan-L%C3%B6fven-och-minister-Annika-Strandh%C3%A4ll-20180830-Om-demokrati-eller-diktatur-inom-staten-Sverige-f%C3%B6r-era-uppdragsgivare-skattebetalarna-de-svenska-medborgarna-med-personligt-ansvar.pdf

  Den insatte som följer den ”röda tråden” UTAN PERSONLIGT ANSVAR inser hur illa det är i det SUPER KORRUPTA SVERIGE, i länken som omnämnes finns följande också citat;

  Observera att Försäkringskassan och Förvaltningsdomstolskedjan säkerställer detsamma nämligen att i olaglig förbjuden kartell säkerställs att beskydda Vård Sverige(alla landsting/regioner) från konkurrens av andra bättre/effektivare vårdtjänstegivare utanför Sverige(men också privata vårdtjänstegivare inom Sverige) men inom EU:s enorma vårdtjänstegivare marknad.(Demokrati eller Diktatur?)
  Slut citat

  För att se BEVIS om den olagliga kartellen se bl.a. dessa länkar
  https://newsvoice.se/2019/07/svt-arets-forvillare-alternativmedicin/comment-page-1/#comment-317191

  https://newsvoice.se/2014/11/forvaltningsdomstolarna-eu-olaglig-atskillnad-gransoverskridande-vard/

  https://newsvoice.se/2014/12/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/

  Detta fullständiga vansinne UTAN PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart inte demokrati och rättssäkerhet, alltså SS(Staten Sverige) har säkerställt utan KONSEKVENSER dvs. utan personligt ansvar att de svenska medborgarna inte säkerställa rättigheterna som innefattas av bl.a. det AVTAL som SS undertecknad med EU.

  ETT GROVT BEDRÄGERI OCH FÖRRÄDERI GENTEMOT SVENSKA FOLKET och dessutom används inte skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna Uppdragsgivarna/skattebetalarna i Sverige har därmed utsatts för ett kvalificerat enormt bedrägeri av flera aktörer nämligen förvaltningsdomstolskedjan, alla landsting/regioner och försäkringskassan och Sveriges Regering och riksdag, som inget alls gjort åt detta, trots otaliga skrivelser från bl.a. undertecknad och Assar Fager i detta ämne och då utifrån fakta och bevis(demokrati eller diktatur?).

  EU-kommissionen har helt struntat i skrivelser om detta till kommissionen, otaliga skrivelser, och därmed konstateras att EU-kommissionen beskyddar staten Sverige och denna olagliga och förbjudna kartell som snedvrider den fria konkurrens som bevisligen ger rättighet till fri rörlighet inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad vilket då inkluderar Sverige sedan 1995(demokrati eller diktatur?).

  ATT SVT GÅR I SAMMA SPÅR SOM ANNAN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET BESKRIVER SVEN-ERIK ”SVARA DOKTORN” NORDIN mycket väl i sin artikel, all heder till honom för mod, civilkurage och den kunskap som SVARA DOKTORN delger svenska folket.

  Sommarlovshälsningar från den goda medmänniskan
  Ulf Bittner

 • ETT GROVT BEDRÄGERI OCH FÖRRÄDERI GENTEMOT SVENSKA FOLKET
  Snedvridning av konkurrens på vårdtjänstemarknaden bevisad.

  Makten över skattemiljarderna säkerställer således i kartell, olaglig kartell enligt EU-rätten(överstående med företrädes rätt över svensk lag), att gynna den inre svenska vårdtjänstemarknaden, vilket därmed är i strid med svensk grundlag Regeringsformen 1:1, 11:14 och 12:10.(Demokrati eller Diktatur?)
  Läs mera
  http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2018/08/%C3%96ppet-Brev-till-statsminister-Stefan-L%C3%B6fven-och-minister-Annika-Strandh%C3%A4ll-20180830-Om-demokrati-eller-diktatur-inom-staten-Sverige-f%C3%B6r-era-uppdragsgivare-skattebetalarna-de-svenska-medborgarna-med-personligt-ansvar.pdf

  Den insatte som följer den “röda tråden” UTAN PERSONLIGT ANSVAR inser hur illa det är i det SUPER KORRUPTA SVERIGE, i länken som omnämnes finns följande också citat;

  Observera att Försäkringskassan och Förvaltningsdomstolskedjan säkerställer detsamma nämligen att i olaglig förbjuden kartell säkerställs att beskydda Vård Sverige(alla landsting/regioner) från konkurrens av andra bättre/effektivare vårdtjänstegivare utanför Sverige(men också privata vårdtjänstegivare inom Sverige) men inom EU:s enorma vårdtjänstegivare marknad.(Demokrati eller Diktatur?)
  Slut citat

  För att se BEVIS om den olagliga kartellen se bl.a. dessa länkar
  https://newsvoice.se/2019/07/svt-arets-forvillare-alternativmedicin/comment-page-1/#comment-317191

  https://newsvoice.se/2014/11/forvaltningsdomstolarna-eu-olaglig-atskillnad-gransoverskridande-vard/

  https://newsvoice.se/2014/12/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/

  Detta fullständiga vansinne UTAN PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart inte demokrati och rättssäkerhet, alltså SS(Staten Sverige) har säkerställt utan KONSEKVENSER dvs. utan personligt ansvar att de svenska medborgarna inte säkerställa rättigheterna som innefattas av bl.a. det AVTAL som SS undertecknad med EU.

  ETT GROVT BEDRÄGERI OCH FÖRRÄDERI GENTEMOT SVENSKA FOLKET och dessutom används inte skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna Uppdragsgivarna/skattebetalarna i Sverige har därmed utsatts för ett kvalificerat enormt bedrägeri av flera aktörer nämligen förvaltningsdomstolskedjan, alla landsting/regioner och försäkringskassan och Sveriges Regering och riksdag, som inget alls gjort åt detta, trots otaliga skrivelser från bl.a. undertecknad och Assar Fager i detta ämne och då utifrån fakta och bevis(demokrati eller diktatur?).

  EU-kommissionen har helt struntat i skrivelser om detta till kommissionen, otaliga skrivelser, och därmed konstateras att EU-kommissionen beskyddar staten Sverige och denna olagliga och förbjudna kartell som snedvrider den fria konkurrens som bevisligen ger rättighet till fri rörlighet inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad vilket då inkluderar Sverige sedan 1995(demokrati eller diktatur?).

  ATT SVT GÅR I SAMMA SPÅR SOM ANNAN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET BESKRIVER SVEN-ERIK “SVARA DOKTORN” NORDIN mycket väl i sin artikel, all heder till honom för mod, civilkurage och den kunskap som SVARA DOKTORN delger svenska folket.

  Sommarlovshälsningar från den goda medmänniskan
  Ulf Bittner

 • Sven-Erik, den ödmjukhet du visar parat med dina egna upplevelser och de slutsatser du framför kräver ett mod utöver det vanliga. Att gå emot den sk skolmedicinen med avancerade medicinska argument kräver att man som individ läser på av bara fan och att man ställer sig ett antal livsavgörande frågor.

  För dem vilka inte varit i denna situation kan jag ju rent intellektuellt förstå att detta är svår “materia” att ta in på ett personligt plan. I have been there and done that!!

  Jag vet ju inte om du följer Newsvoice i övrigt men själv predikar jag ju att individen måste börja ta sitt eget ansvar och inte alltid lämna över till andra att fatta sina egna beslut, det är rädslan som styr individens egna beslut och där är jag själv inte dugg bättre än någon annan.

  Du däremot satte ditt eget liv på spel när du tog det för dig avgörande beslutet att INTE acceptera skolmedicinens behandlingsförslag, ett stort personligt beslut. Ett beslut som inte många andra skulle ha vågat ta, det finns många pratkvarnar (mig själv inkluderad) men när det kommer till kritan i frågor av den här digniteten så sållas agnarna från vetet.

  Finns det något mer ultimat bevis för civilkurage??

  Du har nu levt 5 år längre än vad läkarna förutspådde och det vore ju intressant att få deras syn på ditt fall, men det är väl att hoppas på för mycket. Har du försökt??

  Det är vitrockarnas självpåtagna upphöjdhet som sk experter som retar mig i mötet med dessa, jag skulle kunna berätta hårresande historier om mina möten med olika företrädare för skolmedicinen. Men det tar vi i en annan tråd.

  Inkom gärna med ytterligare artiklar till Newsvoice då jag tycker att ditt fall förtjänar all positiv uppmärksamhet som går att mobilisera.

 • Tack Jan för de oförtjänta superlativen – som jag förstås ändå tar till mig som stöttning för min ibland sviktande självkänsla!
  Jag är oftast inte särskilt imponerad av av akademiska meriter – inte heller av mina egna (som ju också är mycket begränsade). Men jag måste erkänna, att just beteendevetenskap, som är mitt fack, kan vara ett mycket användbart instrument för att s.a.s. avslöja de psykologiska drivkrafterna hos människor och med empiriska fakta luckra upp utsagorna från de ”vetenskapligt korrekta” teoretiker, som inte störs av att verkligheten motsäger deras teorier.

  När jag själv drabbades av cancer, så beklagade jag först att jag inte ägnat mig åt studier i medicin, biokemi och liknande ”konkreta” ämnen. Men ganska snart fann jag, att beteendevetenskap kanske var den mest adekvata disciplinen, när det gällde just cancer och andra s.k. kroniska sjukdomar. Jag fann nämligen, att den medicinska vetenskapen på det området var en enda sörja av ekonomi, karriär, prestige och osunda solidariteter. Jag uppfattade det som om små öar av genuin vetenskap flöt omkring på en ocean av forskningsfusk, missuppfattningar och rent bedrägeri. Det mesta s.a.s. orkestrerat av en läkemedelsindustri med närmast ofattbara ekonomiska resurser, som fullständigt cyniskt utnyttjas för att ytterligare öka deras ekonomiska makt – och dessa aktörer kan utan minsta betänkligheter gå över lik för att nå sina mål.

  Detta var självklart en omvälvande insikt, och upptäckten att denna insikt var mycket svår att förmedla till min omgivning gjorde mig närmast förtvivlad. Inte ens när jag själv med hjälp av mina nya kunskaper lyckats bli fri från den cancer läkarna förklarade var absolut dödlig, kunde man tro att jag i något avseende hade rätt. I stället varnade man mig för att jag skulle kunna åstadkomma onödiga dödsfall genom att locka andra cancerpatienter att avstå från traditionell cancerbehandling.
  En upptäckt som också gjorde mig förundrad var, att skolmedicinens utövare (läkare och sjuksköterskor) uppenbarligen inte kände till ens de mest elementära delar av den lagstiftning som reglerar deras verksamhet.

  En så grundläggande sak som patientsäkerhetslagens ” Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” bryr man sig om. Läkarna bestämmer oftast över patientens huvud vilken behandling som skall användas. Och att patienten informeras om de olika ”godkända” behandlingar som finns – för att kunna fatta ett på kunskap grundat beslut – tycks fortfarande närmast vara sällsynta undantag. Särskilt är det så, när det gäller cancer. Läkaren beslutar – och kan understryka sitt beslut med påståendet att ”annars dör du”. Det var precis vad jag själv fick höra.

  Jag tycker själv att jag har ganska bristfälliga kunskaper på området cancer, men jag fylls av fasa, när jag upptäcker, att många läkare är mer okunniga än jag på detta område! Ännu mer upprörande tycker jag det är, att de verkar mycket obenägna att ta till sig ny kunskap – eller ens mycket gammal sådan! Av alla de läkare jag träffat under min egen cancerresa har inte en enda visat minsta nyfikenhet och undrat hur jag kunnat bli fri från den cancer de enhälligt förklarade skulle innebära min död inom ett par månader (fem år tidigare).

  Trots att jag är beteendevetare (med pedagogik som huvudämne!) har jag svårt att förstå hur läkarnas grundutbildning så effektivt kan få dem att tro, att den kunskap de där erhåller om hälsa och sjukdom är den slutgiltiga och orubbliga ”sanningen” – som inga nya upptäckter eller erfarenheter kan rubba.
  Den vetenskap som saknar nyfikenhet och inte har någon benägenhet att ompröva sina hypoteser är självklart inte längre någon vetenskap, utan snarare en samling dogmer av närmast religiös karaktär. Där befinner sig tyvärr dagens skolmedicin på vissa områden. Och det är djupt sorgligt!

 • Sven-Erik, den ödmjukhet du visar parat med dina egna upplevelser och de slutsatser du framför kräver ett mod utöver det vanliga. Att gå emot den sk skolmedicinen med avancerade medicinska argument kräver att man som individ läser på av bara fan och att man ställer sig ett antal livsavgörande frågor.

  För dem vilka inte varit i denna situation kan jag ju rent intellektuellt förstå att detta är svår “materia” att ta in på ett personligt plan. I have been there and done that!!

  Jag vet ju inte om du följer Newsvoice i övrigt men själv predikar jag ju att individen måste börja ta sitt eget ansvar och inte alltid lämna över till andra att fatta sina egna beslut, det är rädslan som styr individens egna beslut och där är jag själv inte dugg bättre än någon annan.

  Du däremot satte ditt eget liv på spel när du tog det för dig avgörande beslutet att INTE acceptera skolmedicinens behandlingsförslag, ett stort personligt beslut. Ett beslut som inte många andra skulle ha vågat ta, det finns många pratkvarnar (mig själv inkluderad) men när det kommer till kritan i frågor av den här digniteten så sållas agnarna från vetet.

  Finns det något mer ultimat bevis för civilkurage??

  Du har nu levt 5 år längre än vad läkarna förutspådde och det vore ju intressant att få deras syn på ditt fall, men det är väl att hoppas på för mycket. Har du försökt??

  Det är vitrockarnas självpåtagna upphöjdhet som sk experter som retar mig i mötet med dessa, jag skulle kunna berätta hårresande historier om mina möten med olika företrädare för skolmedicinen. Men det tar vi i en annan tråd.

  Inkom gärna med ytterligare artiklar till Newsvoice då jag tycker att ditt fall förtjänar all positiv uppmärksamhet som går att mobilisera.

 • Tack Jan för de oförtjänta superlativen – som jag förstås ändå tar till mig som stöttning för min ibland sviktande självkänsla!
  Jag är oftast inte särskilt imponerad av av akademiska meriter – inte heller av mina egna (som ju också är mycket begränsade). Men jag måste erkänna, att just beteendevetenskap, som är mitt fack, kan vara ett mycket användbart instrument för att s.a.s. avslöja de psykologiska drivkrafterna hos människor och med empiriska fakta luckra upp utsagorna från de “vetenskapligt korrekta” teoretiker, som inte störs av att verkligheten motsäger deras teorier.

  När jag själv drabbades av cancer, så beklagade jag först att jag inte ägnat mig åt studier i medicin, biokemi och liknande “konkreta” ämnen. Men ganska snart fann jag, att beteendevetenskap kanske var den mest adekvata disciplinen, när det gällde just cancer och andra s.k. kroniska sjukdomar. Jag fann nämligen, att den medicinska vetenskapen på det området var en enda sörja av ekonomi, karriär, prestige och osunda solidariteter. Jag uppfattade det som om små öar av genuin vetenskap flöt omkring på en ocean av forskningsfusk, missuppfattningar och rent bedrägeri. Det mesta s.a.s. orkestrerat av en läkemedelsindustri med närmast ofattbara ekonomiska resurser, som fullständigt cyniskt utnyttjas för att ytterligare öka deras ekonomiska makt – och dessa aktörer kan utan minsta betänkligheter gå över lik för att nå sina mål.

  Detta var självklart en omvälvande insikt, och upptäckten att denna insikt var mycket svår att förmedla till min omgivning gjorde mig närmast förtvivlad. Inte ens när jag själv med hjälp av mina nya kunskaper lyckats bli fri från den cancer läkarna förklarade var absolut dödlig, kunde man tro att jag i något avseende hade rätt. I stället varnade man mig för att jag skulle kunna åstadkomma onödiga dödsfall genom att locka andra cancerpatienter att avstå från traditionell cancerbehandling.
  En upptäckt som också gjorde mig förundrad var, att skolmedicinens utövare (läkare och sjuksköterskor) uppenbarligen inte kände till ens de mest elementära delar av den lagstiftning som reglerar deras verksamhet.

  En så grundläggande sak som patientsäkerhetslagens ” Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” bryr man sig om. Läkarna bestämmer oftast över patientens huvud vilken behandling som skall användas. Och att patienten informeras om de olika “godkända” behandlingar som finns – för att kunna fatta ett på kunskap grundat beslut – tycks fortfarande närmast vara sällsynta undantag. Särskilt är det så, när det gäller cancer. Läkaren beslutar – och kan understryka sitt beslut med påståendet att “annars dör du”. Det var precis vad jag själv fick höra.

  Jag tycker själv att jag har ganska bristfälliga kunskaper på området cancer, men jag fylls av fasa, när jag upptäcker, att många läkare är mer okunniga än jag på detta område! Ännu mer upprörande tycker jag det är, att de verkar mycket obenägna att ta till sig ny kunskap – eller ens mycket gammal sådan! Av alla de läkare jag träffat under min egen cancerresa har inte en enda visat minsta nyfikenhet och undrat hur jag kunnat bli fri från den cancer de enhälligt förklarade skulle innebära min död inom ett par månader (fem år tidigare).

  Trots att jag är beteendevetare (med pedagogik som huvudämne!) har jag svårt att förstå hur läkarnas grundutbildning så effektivt kan få dem att tro, att den kunskap de där erhåller om hälsa och sjukdom är den slutgiltiga och orubbliga “sanningen” – som inga nya upptäckter eller erfarenheter kan rubba.
  Den vetenskap som saknar nyfikenhet och inte har någon benägenhet att ompröva sina hypoteser är självklart inte längre någon vetenskap, utan snarare en samling dogmer av närmast religiös karaktär. Där befinner sig tyvärr dagens skolmedicin på vissa områden. Och det är djupt sorgligt!

 • @ Sven Erik Nordin 20 July, 2019 at 11:26

  Sven-Erik, jag förstår att du har mycket att stå i och det dessutom är sommar och sol samt att vi alla behöver lite rekreation. Men när du får tid och lust så skulle åtminstone jag gärna se ännu en artikel från dig på detta tema, du utgör ju ett av Sveriges mest kompetenta sanningsvittnen från en verklighet som alla inom den traditionella skolmedicinen vägrar att debattera med.

  Jag tror vidare att just du med ditt lugn och din grundlighet kan rubba etablissemangets idé om att skolmedicinens företrädare alltid har rätt, eller som en god vän till mig alltid säger. Att ha rätt är en sak, men att få rätt är en helt annan.

  Du har i alla fall här hos Newsvoice en stor skara anhängare, vi behöver dina egenupplevda erfarenheter för att gemensamt kunna sätta tryck på den kriminella verksamhet som skolmedicinens företrädare är banérförare för.

  Att definitionsfrågan är superviktig förstår alla som inser att det är just där detta kvalificerade skolmedicinska bedrägeri börjar. Utan tydliga definitioner för skolmedicin resp alternativmedicinen/homeopatin tar sig såna som Dan Larhammar och Kjell ASplund alltid tolkningsföreträdet.

  Tack Sven-Erik, du behövs verkligen!!!!!

 • Tack så mycket Sven Erik för detta utmärkta debattinlägg! Jag känner till att Dan Larhammar är en totalt okunnig schajas samt charlatan för – en kort tid – var jag med i hans Uppsala-avdelning av V o F, innan de hängde ut vår fantastiska läkare Annika Dahlqvist, som årets förvillare. Nu inhämtar jag allt om sjukvård i Lars Berns ide’värld & lära – bl a som veterinär och forskare i tarmekologi. Tack för denna sakliga diskussion.

  • Hej Eje, och tack för din insiktsfulla replik. Alltsedan jag läste den för en stund sedan, har jag än mer kommit att fundera över vad det är som gör att man som människa (i ett visst system) stagnerar i sitt vetande – vilket exempelvis den linjärt mekanistiska medicinen är ett exempel på (det som denna tråden handlar om). Vetenskapen som helhet betraktad, har kontinuerligt utvecklats via dem som har förmått att gå utanför “kunskapens gränser” – för att vidga vetandet på allehanda sätt. De som har gjort det har tyvärr också blivit utsatta, förnedrade eller tagits av daga – historien igenom – och ända fram till våra dagar – innan man har insett värdet i det som de hävdade! Och när det visar sig att metoder används vilka är ytterst diskutabla inom denna form av medicin, borde så mycket bättre och andra möjliga val finnas till hands, eller hur?

   Sen å den andra sidan är jag lika vetgirigt intresserad – för vad är det som somliga besitter som leder dem vidare att tänka med en ny form av – perception. Utifrån epigenetiken som jag skriver om i ett inlägg ovan, kan jag faktiskt åtminstone förstå en del av bakgrunden till våra varierande förmågor och förhållningssätt till att “tänka nydanande tankar”…

   Men varför har allting accelererat i nuet? Håller systemet på att krackelera helt och fullt? Är det ett perspektivskifte på gång, vilket kan ha initierats av att så oerhört många idag är missnöjda med det bemötande och den vård de (inte) får? Är vi som befolkning less på att pengar styr den medicinska agendan och att vi konstant blir allt sjukare, trots att vi nu lever på 2000-talet?

   Idag var jag ute på en av mina återkommande promenader, och som vanligt mötte jag flera som jag brukar prata med. En äldre man såg piggare ut än vanligt, och även han har gått sina egna vägar med viss självbehandling – eftersom “systemet” inte har kunnat hjälpa honom… JA det finns så mycket av enkla gamla / nya huskurer som vi inte heller får glömma bort, eller hur? Dock verkar det största problemet vara att kulturen inte önskar friska och sunda individer! – Vilket moment 22!

   Dessa rader inspirerades av ditt inlägg Eje! – Men jag undrar hur det kom sig att du själv skiftade perspektiv, kände du till Annika innan “voffarna” agerade emot henne, eller kom du till insikt när du senare verkligen upptäckte vad Annika stod för?

   I mina ögon är även du Eje en hjälte som berättar det du gör med ditt inlägg! Ägnar du dig åt tarmbakterier som veterinär? I så fall blir du än mer intressant, eftersom det här med tarmbakterier är ett oerhört väsentligt område för en god hälsa! Och att då ta hand om djuren på ett ännu bättre samt nytt sätt, det är att “gå i nytänkande spår”…

   / Ingrid

 • @ Sven Erik Nordin 20 July, 2019 at 11:26

  Sven-Erik, jag förstår att du har mycket att stå i och det dessutom är sommar och sol samt att vi alla behöver lite rekreation. Men när du får tid och lust så skulle åtminstone jag gärna se ännu en artikel från dig på detta tema, du utgör ju ett av Sveriges mest kompetenta sanningsvittnen från en verklighet som alla inom den traditionella skolmedicinen vägrar att debattera med.

  Jag tror vidare att just du med ditt lugn och din grundlighet kan rubba etablissemangets idé om att skolmedicinens företrädare alltid har rätt, eller som en god vän till mig alltid säger. Att ha rätt är en sak, men att få rätt är en helt annan.

  Du har i alla fall här hos Newsvoice en stor skara anhängare, vi behöver dina egenupplevda erfarenheter för att gemensamt kunna sätta tryck på den kriminella verksamhet som skolmedicinens företrädare är banérförare för.

  Att definitionsfrågan är superviktig förstår alla som inser att det är just där detta kvalificerade skolmedicinska bedrägeri börjar. Utan tydliga definitioner för skolmedicin resp alternativmedicinen/homeopatin tar sig såna som Dan Larhammar och Kjell ASplund alltid tolkningsföreträdet.

  Tack Sven-Erik, du behövs verkligen!!!!!

 • Tack så mycket Sven Erik för detta utmärkta debattinlägg! Jag känner till att Dan Larhammar är en totalt okunnig schajas samt charlatan för – en kort tid – var jag med i hans Uppsala-avdelning av V o F, innan de hängde ut vår fantastiska läkare Annika Dahlqvist, som årets förvillare. Nu inhämtar jag allt om sjukvård i Lars Berns ide’värld & lära – bl a som veterinär och forskare i tarmekologi. Tack för denna sakliga diskussion.

  • Hej Eje, och tack för din insiktsfulla replik. Alltsedan jag läste den för en stund sedan, har jag än mer kommit att fundera över vad det är som gör att man som människa (i ett visst system) stagnerar i sitt vetande – vilket exempelvis den linjärt mekanistiska medicinen är ett exempel på (det som denna tråden handlar om). Vetenskapen som helhet betraktad, har kontinuerligt utvecklats via dem som har förmått att gå utanför “kunskapens gränser” – för att vidga vetandet på allehanda sätt. De som har gjort det har tyvärr också blivit utsatta, förnedrade eller tagits av daga – historien igenom – och ända fram till våra dagar – innan man har insett värdet i det som de hävdade! Och när det visar sig att metoder används vilka är ytterst diskutabla inom denna form av medicin, borde så mycket bättre och andra möjliga val finnas till hands, eller hur?

   Sen å den andra sidan är jag lika vetgirigt intresserad – för vad är det som somliga besitter som leder dem vidare att tänka med en ny form av – perception. Utifrån epigenetiken som jag skriver om i ett inlägg ovan, kan jag faktiskt åtminstone förstå en del av bakgrunden till våra varierande förmågor och förhållningssätt till att “tänka nydanande tankar”…

   Men varför har allting accelererat i nuet? Håller systemet på att krackelera helt och fullt? Är det ett perspektivskifte på gång, vilket kan ha initierats av att så oerhört många idag är missnöjda med det bemötande och den vård de (inte) får? Är vi som befolkning less på att pengar styr den medicinska agendan och att vi konstant blir allt sjukare, trots att vi nu lever på 2000-talet?

   Idag var jag ute på en av mina återkommande promenader, och som vanligt mötte jag flera som jag brukar prata med. En äldre man såg piggare ut än vanligt, och även han har gått sina egna vägar med viss självbehandling – eftersom “systemet” inte har kunnat hjälpa honom… JA det finns så mycket av enkla gamla / nya huskurer som vi inte heller får glömma bort, eller hur? Dock verkar det största problemet vara att kulturen inte önskar friska och sunda individer! – Vilket moment 22!

   Dessa rader inspirerades av ditt inlägg Eje! – Men jag undrar hur det kom sig att du själv skiftade perspektiv, kände du till Annika innan “voffarna” agerade emot henne, eller kom du till insikt när du senare verkligen upptäckte vad Annika stod för?

   I mina ögon är även du Eje en hjälte som berättar det du gör med ditt inlägg! Ägnar du dig åt tarmbakterier som veterinär? I så fall blir du än mer intressant, eftersom det här med tarmbakterier är ett oerhört väsentligt område för en god hälsa! Och att då ta hand om djuren på ett ännu bättre samt nytt sätt, det är att “gå i nytänkande spår”…

   / Ingrid

 • @ Marina Szöges 17 July, 2019 at 14:09

  Marina, vilket jobb och vilket engagemang!!!!

  Din genomgång och den noggrannhet som din studie visar är just det sätt varmed vi kan påvisa att Big Pharma via sina välavlönade och djupt korrupta etablissemangsföreträdare bedriver häxjakt på såväl begreppet homeopati som alternativa behandlingsterapier i övrigt.

  Jag tror att just bristen på vedertagna definitioner av begreppen homeopati och alternativ medicinen är det vi skall skjuta in oss på i vår gemensamma strävan att punktera såna som Dan Larhammar och Kjell Asplund. Du gör det på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

  Din kommentar är möjligen lite för lång och därmed jobbig att läsa, men å andra sidan så visar det att det fortfarande finns människor som kan tänka själv och som är beredd att ta en saklig diskussion utan förutfattade meningar. Tack Marina !!!

 • ANMÄL TV2

  ATT SVT/TV 2 SKA ANMÄLAS TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN ÄR UPPENBART

  ALLA SOM MÅNAR OM ATT SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA BÖR TA RYGG PÅ VAD SOM BLIVIT ALLMÄNT KÄNT TACK VARE SVEN-ERIK NORDINS MYCKET VIKTIGA ARTIKEL

  Sven-Erik Nordin har anmält SVT/TV2 till granskningsnämnden, DU KAN OCKSÅ ENKELT GÖRA DETSAMMA.

  Ta rygg på SVARA DOKTORNS ANMÄLAN OCH ANMÄL DU OCKSÅ ÄR MIN UPPMANING TILL ER ALLA LÄSARE
  http://www.svaradoktorn.se/427029039/6793781/posting/anm%C3%A4l-tv2

  Ska personligen nu avsätta tid för att ta rygg på Sven-Erik Nordins anmälan av TV2

  Sommarlovshälsningar från den goda medmänniskan

  Ulf Bittner

 • Jag har mycket svårt hinna med mina åtaganden numera, och jag beklagar om min frånvaro i vissa fora tolkas som ointresse! Om man genomlevt min cancerhistoria – och tillbringat mer än ett decennium nästan heltid med att försöka ta reda på så mycket som möjligt i detta ämne – så kan man nog aldrig mer bli “ointresserad”. Allra minst om man hela tiden ser folk dö i cancer och andra kroniska sjukdomar utan att kuna räddas av skolmedicinen – samtidigt som flera räddats från “obotlig” cancer med min egen enkla metod (snarast en kostintervention).
  Jag tackar för de positiva reaktioner jag fått här, och flera av dem skulle förtjäna långa kommentarer.
  En synnerligen anmärkningsvärd sak i just detta ärende är t.ex. det som Jan Norberg påpekar – att det inte ges någon definition av vare sig skolmedicin eller komplementär och alternativ medicin. Vad man än skall utreda, så bör man rimligtvis ge en definition av vad det handlar om. Gör man inte det, så finns det förstås en förklaring. Antingen vet man inte själv vad man talar om, eller så är man medveten om att en definition skulle kunna förstöra ens egna argument.

 • @ Marina Szöges 17 July, 2019 at 14:09

  Marina, vilket jobb och vilket engagemang!!!!

  Din genomgång och den noggrannhet som din studie visar är just det sätt varmed vi kan påvisa att Big Pharma via sina välavlönade och djupt korrupta etablissemangsföreträdare bedriver häxjakt på såväl begreppet homeopati som alternativa behandlingsterapier i övrigt.

  Jag tror att just bristen på vedertagna definitioner av begreppen homeopati och alternativ medicinen är det vi skall skjuta in oss på i vår gemensamma strävan att punktera såna som Dan Larhammar och Kjell Asplund. Du gör det på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

  Din kommentar är möjligen lite för lång och därmed jobbig att läsa, men å andra sidan så visar det att det fortfarande finns människor som kan tänka själv och som är beredd att ta en saklig diskussion utan förutfattade meningar. Tack Marina !!!

 • ANMÄL TV2

  ATT SVT/TV 2 SKA ANMÄLAS TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN ÄR UPPENBART

  ALLA SOM MÅNAR OM ATT SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA BÖR TA RYGG PÅ VAD SOM BLIVIT ALLMÄNT KÄNT TACK VARE SVEN-ERIK NORDINS MYCKET VIKTIGA ARTIKEL

  Sven-Erik Nordin har anmält SVT/TV2 till granskningsnämnden, DU KAN OCKSÅ ENKELT GÖRA DETSAMMA.

  Ta rygg på SVARA DOKTORNS ANMÄLAN OCH ANMÄL DU OCKSÅ ÄR MIN UPPMANING TILL ER ALLA LÄSARE
  http://www.svaradoktorn.se/427029039/6793781/posting/anm%C3%A4l-tv2

  Ska personligen nu avsätta tid för att ta rygg på Sven-Erik Nordins anmälan av TV2

  Sommarlovshälsningar från den goda medmänniskan

  Ulf Bittner

 • Jag har mycket svårt hinna med mina åtaganden numera, och jag beklagar om min frånvaro i vissa fora tolkas som ointresse! Om man genomlevt min cancerhistoria – och tillbringat mer än ett decennium nästan heltid med att försöka ta reda på så mycket som möjligt i detta ämne – så kan man nog aldrig mer bli “ointresserad”. Allra minst om man hela tiden ser folk dö i cancer och andra kroniska sjukdomar utan att kuna räddas av skolmedicinen – samtidigt som flera räddats från “obotlig” cancer med min egen enkla metod (snarast en kostintervention).
  Jag tackar för de positiva reaktioner jag fått här, och flera av dem skulle förtjäna långa kommentarer.
  En synnerligen anmärkningsvärd sak i just detta ärende är t.ex. det som Jan Norberg påpekar – att det inte ges någon definition av vare sig skolmedicin eller komplementär och alternativ medicin. Vad man än skall utreda, så bör man rimligtvis ge en definition av vad det handlar om. Gör man inte det, så finns det förstås en förklaring. Antingen vet man inte själv vad man talar om, eller så är man medveten om att en definition skulle kunna förstöra ens egna argument.

 • STATEN SVERIGE ÄR MYCKET MEDVETEN OCH VÄLINFORMERAD OM FÖRBJUDEN KARTELL OCH BEDRÄGERIET EMOT SVENSKA FOLKET

  Hjärtligt välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE!
  Här kommer den bistra verkligheten om STATEN SVERIGE, tyvärr är detta verklighetens SVERIGE!

  Staten Sverige är mycket medveten om EU-inträdet anno 1995, ett avtal med EU som fortfarande äga full legalitet.

  EU medborgarna(röstade själv nej till EU-inträdet), alla svenska medborgare åtnjuter ett EU-medborgare medlemskap sedan 1995.

  EU-rätten står över all annan svensk lag enligt företrädesprincipen och RÄTTIGHETEN till fri rörlighet ägs av alla svenska VÅRDKONSUMENTER, denna rättighet säkerställer alltså en fri vårdtjänstemarknad för alla svenska vårdkonsumenter(fd patienter).

  DENNA EU RÄTTIGHET UNDANHÅLLS BL.A. STEFAN SAUK
  Stefan Sauk har upptäckt att staten Sverige säkerställer att inte åtfölja gällande avtal med EU, se vad Stefan Sauk delger på YOUTUBE
  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oJz6YKVYg9U

  Staten Sverige har bevisligen säkerställt en “STOR JÄVLA SKANDAL”, enligt Stefan Sauk, och han har helt rätt i det. Det kan jag garantera ER ALLA svenska EU medborgare.

  Staten Sverige och den administrativa myndigheten Försäkringskassan säkerställer mer eller mindre dagligen grovt bedrägligt avtalsbrott gentemot det avtal som staten Sverige förbundit sig med EU.

  RÄTTIGHETEN GÄLLER FULLT UT ENLIGT EU RÄTTEN FÖR ALLA SVENSKA VÅRDKONSUMENTER, NOTERA EN RÄTTIGHET SOM ÄGS AV ALLA SVENSKA MEDBORGARE
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/eu-rattigheten-till-fri-rorlighetgransoverskridande-vard-inom-euees-enligt-professor-i-eu-ratt/

  Alltså ingen patient(ett härskarbegrepp) utan “kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar”. ALLTSÅ EU RÄTTEN har säkerställt ett kundbegrepp nämligen vårdkonsumenten!

  MYCKET VIKTIG INFORMATION AV STORT ALLMÄNT INTRESSE DÄRFÖR CITERAS HELA DOKUMENTET, alltså utifrån ovanstående länk, citat

  Patientfrihet i Europa
  Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade försäkringssystem. Alltsedan det vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis
  är de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika socialförsäkringssystemen och kan välja vård inom desamma.

  Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den enskilde underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en genväg utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det
  planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar.

  Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är en unionsmedborgerlig rättighet enligt EG-domstolens avgöranden. De försök som medlemsstaterna gjort att kringränna densamma har inte varit framgångsrika.

  Under det svenska ordförandeskapet förkastades ett direktivförslag som hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i andra medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta direktivförslag hade med all sannolikhet annulerats av EG-domstolen vid talan härom.

  Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i denna fråga. EG-domstolens praxis är emellertid entydig. De enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som behandlingen kostat i ursprungsmedlemsstaten.

  Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska behandlingsformer såsom sker i Sverige strider mot den fria rörligheten och är öppet diskriminerande.

  Att lägga inhemska behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot EG-rätten.

  Internationellt vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten skall tillämpas
  lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några undantag härifrån.

  Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i andra länders socialförsäkringssystem utan inskränkningar.

  Lund den 7 december 2010
  Carl Michael von Quitzow LL.D.
  Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt
  Detta är copyright och får ej missbrukas!
  Carl Michael von Quitzow
  Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

  Slut citat

  Noteras ska att numera är det EU inte EG som gäller, men sak innehållet är fullt legalt i ovan citerat( EU domstolens praxis är den högsta form av lag inom EU)och mycket VIKTIGT bevis om det FULLSTÄNDIGA VANSINNE som VÅRD SVERIGE(alla regioner, tidigare landsting) säkerställt tillsamman med FÖRSÄKRINGSKASSAN, i en enligt EU-rätten.
  FÖRBJUDEN KARTELL!

  ETT ENORMT BEDRÄGERI EMOT SVENSKA FOLKET FÖR ATT BESKYDDA VÅRD SVERIGE/SKOLMEDICINEN EMOT KONKURRENS FRÅN BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE VÅRDTJÄNSTEGIVARE UTANFÖR SVERIGE

  ETT RÄTTSLIGT UTLÅTANDE AV PROFESSOR I EU RÄTT OM/RÖRANDE EU RÄTTSLIGA REGLER OCH ALTERNATIVA MEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER
  Läs detta mycket nogsamt
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/utlatande-angaende-eu-rattsliga-regler/

  LÄKARTIDNINGEN 2004 mycket viktig publiceraD artikel

  I Läkartidningen 2004, artikel av bl.a. av professor i EU-rätt Ulf Bernitz läser du via denna länk, citat

  “Nya vårdmöjligheter utomlands för svenska patienter bosatta i Sverige:
  Vilken roll bör läkare och annan vårdpersonal axla i denna utveckling?”

  Läs hela artikeln
  http://ge.tt/7fkZlJr2

  SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG OCH DÄRMED STEFAN LÖFVEN OCH ANNIKA STRANDHÄLL ÄR VÄL MEDVETNA OCH INFORMERADE OM DETTA ENORMA BEDRÄGERI EMOT SVENSKA FOLKET

  Vård Sverige(alla landsting och regioner) en diktatur och förbjuden EU olaglig kartell
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/08/31/2018-08-30-oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-och-minister-annika-strandhall-om-vard-sverigealla-landsting-och-regioner-en-diktatur-och-forbjuden-eu-olaglig-kartell/oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-och-minister-annika-strandhall-20180830-om-demokrati-eller-diktatur-inom-staten-sverige-for-era-uppdragsgivare-skattebetalarna-de-svenska-medborgarna-med-pe/

  STATEN SVERIGE ÄR VÄL MEDVETNA OM FÖRRÄDERIET OCH BEDRÄGERIET MOT SVENSKA FOLKET
  “Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!”
  LÄS MERA HÄR
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/

  Förslagsvis publicerar redaktören denna kommentar också som en artikel i denna mycket viktiga för allmänheten information

  Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan
  Ulf Bittner

 • STATEN SVERIGE ÄR MYCKET MEDVETEN OCH VÄLINFORMERAD OM FÖRBJUDEN KARTELL OCH BEDRÄGERIET EMOT SVENSKA FOLKET

  Hjärtligt välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE!
  Här kommer den bistra verkligheten om STATEN SVERIGE, tyvärr är detta verklighetens SVERIGE!

  Staten Sverige är mycket medveten om EU-inträdet anno 1995, ett avtal med EU som fortfarande äga full legalitet.

  EU medborgarna(röstade själv nej till EU-inträdet), alla svenska medborgare åtnjuter ett EU-medborgare medlemskap sedan 1995.

  EU-rätten står över all annan svensk lag enligt företrädesprincipen och RÄTTIGHETEN till fri rörlighet ägs av alla svenska VÅRDKONSUMENTER, denna rättighet säkerställer alltså en fri vårdtjänstemarknad för alla svenska vårdkonsumenter(fd patienter).

  DENNA EU RÄTTIGHET UNDANHÅLLS BL.A. STEFAN SAUK
  Stefan Sauk har upptäckt att staten Sverige säkerställer att inte åtfölja gällande avtal med EU, se vad Stefan Sauk delger på YOUTUBE
  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oJz6YKVYg9U

  Staten Sverige har bevisligen säkerställt en “STOR JÄVLA SKANDAL”, enligt Stefan Sauk, och han har helt rätt i det. Det kan jag garantera ER ALLA svenska EU medborgare.

  Staten Sverige och den administrativa myndigheten Försäkringskassan säkerställer mer eller mindre dagligen grovt bedrägligt avtalsbrott gentemot det avtal som staten Sverige förbundit sig med EU.

  RÄTTIGHETEN GÄLLER FULLT UT ENLIGT EU RÄTTEN FÖR ALLA SVENSKA VÅRDKONSUMENTER, NOTERA EN RÄTTIGHET SOM ÄGS AV ALLA SVENSKA MEDBORGARE
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/eu-rattigheten-till-fri-rorlighetgransoverskridande-vard-inom-euees-enligt-professor-i-eu-ratt/

  Alltså ingen patient(ett härskarbegrepp) utan “kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar”. ALLTSÅ EU RÄTTEN har säkerställt ett kundbegrepp nämligen vårdkonsumenten!

  MYCKET VIKTIG INFORMATION AV STORT ALLMÄNT INTRESSE DÄRFÖR CITERAS HELA DOKUMENTET, alltså utifrån ovanstående länk, citat

  Patientfrihet i Europa
  Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade försäkringssystem. Alltsedan det vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis
  är de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika socialförsäkringssystemen och kan välja vård inom desamma.

  Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den enskilde underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en genväg utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det
  planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar.

  Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är en unionsmedborgerlig rättighet enligt EG-domstolens avgöranden. De försök som medlemsstaterna gjort att kringränna densamma har inte varit framgångsrika.

  Under det svenska ordförandeskapet förkastades ett direktivförslag som hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i andra medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta direktivförslag hade med all sannolikhet annulerats av EG-domstolen vid talan härom.

  Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i denna fråga. EG-domstolens praxis är emellertid entydig. De enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som behandlingen kostat i ursprungsmedlemsstaten.

  Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska behandlingsformer såsom sker i Sverige strider mot den fria rörligheten och är öppet diskriminerande.

  Att lägga inhemska behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot EG-rätten.

  Internationellt vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten skall tillämpas
  lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några undantag härifrån.

  Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i andra länders socialförsäkringssystem utan inskränkningar.

  Lund den 7 december 2010
  Carl Michael von Quitzow LL.D.
  Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt
  Detta är copyright och får ej missbrukas!
  Carl Michael von Quitzow
  Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

  Slut citat

  Noteras ska att numera är det EU inte EG som gäller, men sak innehållet är fullt legalt i ovan citerat( EU domstolens praxis är den högsta form av lag inom EU)och mycket VIKTIGT bevis om det FULLSTÄNDIGA VANSINNE som VÅRD SVERIGE(alla regioner, tidigare landsting) säkerställt tillsamman med FÖRSÄKRINGSKASSAN, i en enligt EU-rätten.
  FÖRBJUDEN KARTELL!

  ETT ENORMT BEDRÄGERI EMOT SVENSKA FOLKET FÖR ATT BESKYDDA VÅRD SVERIGE/SKOLMEDICINEN EMOT KONKURRENS FRÅN BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE VÅRDTJÄNSTEGIVARE UTANFÖR SVERIGE

  ETT RÄTTSLIGT UTLÅTANDE AV PROFESSOR I EU RÄTT OM/RÖRANDE EU RÄTTSLIGA REGLER OCH ALTERNATIVA MEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER
  Läs detta mycket nogsamt
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/utlatande-angaende-eu-rattsliga-regler/

  LÄKARTIDNINGEN 2004 mycket viktig publiceraD artikel

  I Läkartidningen 2004, artikel av bl.a. av professor i EU-rätt Ulf Bernitz läser du via denna länk, citat

  “Nya vårdmöjligheter utomlands för svenska patienter bosatta i Sverige:
  Vilken roll bör läkare och annan vårdpersonal axla i denna utveckling?”

  Läs hela artikeln
  http://ge.tt/7fkZlJr2

  SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG OCH DÄRMED STEFAN LÖFVEN OCH ANNIKA STRANDHÄLL ÄR VÄL MEDVETNA OCH INFORMERADE OM DETTA ENORMA BEDRÄGERI EMOT SVENSKA FOLKET

  Vård Sverige(alla landsting och regioner) en diktatur och förbjuden EU olaglig kartell
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/08/31/2018-08-30-oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-och-minister-annika-strandhall-om-vard-sverigealla-landsting-och-regioner-en-diktatur-och-forbjuden-eu-olaglig-kartell/oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-och-minister-annika-strandhall-20180830-om-demokrati-eller-diktatur-inom-staten-sverige-for-era-uppdragsgivare-skattebetalarna-de-svenska-medborgarna-med-pe/

  STATEN SVERIGE ÄR VÄL MEDVETNA OM FÖRRÄDERIET OCH BEDRÄGERIET MOT SVENSKA FOLKET
  “Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!”
  LÄS MERA HÄR
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/

  Förslagsvis publicerar redaktören denna kommentar också som en artikel i denna mycket viktiga för allmänheten information

  Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan
  Ulf Bittner

 • Sara Boo (NHF samt NHF Sweden) och jag har djupdykt i det nya lagförslaget. Vi kommer att lägga en vecka till på att utreda och analysera lagförslaget. Om detta kommer vi i tidningarna Hälsofrihet (ges ut av NHF Sweden – http://www.thenhf.se) samt 2000-Talets Vetenskap (ges ut av http://www.2000tv.se) att skriva två artiklar som kommer att publiceras i de båda papperstidningarna i september i år. Där kan ni läsa om det som vi har kommit fram till utifrån Kjell Asplunds utredning. Redan i nuläget kan jag helt klart konstatera att lagförslaget är ett steg i en process, i vilken staten planerar att förbjuda alla icke legitimerade att undersöka och behandla patienter. Så illa är det faktiskt.

 • Sara Boo (NHF samt NHF Sweden) och jag har djupdykt i det nya lagförslaget. Vi kommer att lägga en vecka till på att utreda och analysera lagförslaget. Om detta kommer vi i tidningarna Hälsofrihet (ges ut av NHF Sweden – http://www.thenhf.se) samt 2000-Talets Vetenskap (ges ut av http://www.2000tv.se) att skriva två artiklar som kommer att publiceras i de båda papperstidningarna i september i år. Där kan ni läsa om det som vi har kommit fram till utifrån Kjell Asplunds utredning. Redan i nuläget kan jag helt klart konstatera att lagförslaget är ett steg i en process, i vilken staten planerar att förbjuda alla icke legitimerade att undersöka och behandla patienter. Så illa är det faktiskt.

 • Dan Larhammar, ser verkligen olycklig ut. Som ett olyckligt litet övergivet barn i en vuxen mans kropp. Nu är det bara en pressbild, och säger i egentligen ingenting om hur han verkligen mår.

 • Dan Larhammar, ser verkligen olycklig ut. Som ett olyckligt litet övergivet barn i en vuxen mans kropp. Nu är det bara en pressbild, och säger i egentligen ingenting om hur han verkligen mår.

 • SKOLMEDICINEN ÄR RUTTEN WORLD WIDE

  Nyligt publicerat om detta vansinne inom SKOLMEDICINEN

  Another Big Pharma giant caught in massive bribery scandal reportedly involving thousands of U.S. doctors

  “Corruption runs rampant in pharmaceuticals
  The pharmaceutical industry is built on lies, deception and toxicity. Mallinckrodt may be claiming they’re innocent in regard to Questcor’s past, but they still have their own scandals to contend with. In 2016, the FDA actually pulled a generic ADHD medication manufactured by Mallinckrodt, after determining their drug had no therapeutic benefits”
  https://www.naturalnews.com/2019-07-17-big-pharma-caught-in-bribery-scandal-involving-thousands-of-doctors.html

  YTTERLIGARE NÅGRA EXEMPEL PÅ DENNA EKONOMISKA “MAKT” SOM UPPENBART ÄR ETT HOT EMOT MÄNSKLIGHETEN OCH DET SVENSKA FOLKET

  Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam
  https://newsvoice.se/2016/05/det-svenska-folket-ar-fortfarande-forgiftat-av-kvicksilver-i-amalgam/

  Region Västernorrland hycklarnas och makt- och myndighetsmissbrukarnas PARADIS!
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/04/24/2019-04-24-region-vasternorrland-hycklarnas-och-makt-och-myndighetsmissbrukarnas-paradis/

  SKOLMEDICINEN; KVACKSALVERI VERKSAMHET SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR DAGLIGEN, DÄRTILL BESKYDDAS MED UTAN PERSONLIGT ANSVAR I SVERIGE
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/07/14/2019-07-14-skolmedicinen-kvacksalveri-verksamhet-som-bevisligen-skadar-och-dodar-dagligen-dartill-beskyddas-med-utan-personligt-ansvar-i-sverige/

  Vad att göra åt detta fullständiga vansinne som uppenbart beskyddas av de folkvalda politikerna

  “HUR FÅR VI STOPP PÅ VÅRA KRIMINELLA POLITIKER”

  Lyssna på dessa förslag och kommentera gärna här i kommentatorsfältet om hur vi goda medmänniskor/ svenska medborgare/ svenska folket ska demokratisk återta demokratin och rättssäkerheten från dessa makt- och myndighetsmissbrukarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR
  https://soundcloud.com/ulf-bittner/johan-widen-svar-pa-tal-om-hur-far-vi-stopp-pa-vara-kriminella-politiker

  DU KAN FÅ YTTERLIGARE MERA INSIKTER UTÖVER DET VANLIGA GENOM ATT LYSSNA PÅ ÄNNU MERA OM DET PÅGÅENDE VANSINNET I SVERIGE
  https://soundcloud.com/ulf-bittner

  LÄS ÄNNU MERA HÄR
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

  http://www.svaradoktorn.se/

  https://anthropocene.live/

  SOMMARLOVS HÄLSNINGAR TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

  Ulf Bittner

  • Tack, Ulf Bittner!

   Dina kommentarer är enormt viktiga. Det finns en agenda hos väldigt mäktiga krafter som är så ond att många människor tittar bort istället för att se sanningen i vitögat.

   Det som pågår inom den “sjuka vården” – som du pekar på i dina väl underbyggda kommentarer – är förhoppningsvis, trots all tragik, en öppning för att engagera folket att bekämpa detta.

   De mäktiga krafternas onda agenda innefattar eugenik och kraftig befolkningsminskning.

   Här redogörs det för ett kolossalt stenmonument med inskrifter som borde få var och en att förstå vad som är på gång:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   (Georgia Guidestones)

 • MYCKET VIKTIG OCH BRA ARTIKEL AV SVEN-ERIK “SVARA DOKTORN” NORDIN, en svensk HJÄLTE med mod, civilkurage, hjärta och enorma kunskaper, som bidrar till att alla kan få nytta av väldigt matnyttig artikel och kunskap, tack Sven-Erik Nordin.

  Har läst hans bok OCH CANCERN BARA FÖRSVANN, rekommenderar att alla som är intresserad av HÄLSA LÄSER DEN.

  GRUNDLAGSBROTT UTIFRÅN REGERINGSFORMEN 1:1 OCH 1:9 HAR PRESTERATS AV SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET INOM SVT, SVT besitter en norm makt att påverka svenska folket och Sven-Erik Nordin visar på att vansinnet är fullt ut etablerat inom SVT AKTUELLT.

  SVT AKTUELLT och därmed SVT PROPAGANDA TV är uppenbart ute efter att bedrägligt vilseleda svenska folket, vilket Sven-Erik “SVARA DOKTORN” NORDIN beskriver om i sin artikel.

  Är avsikten att “döda” helt den naturliga medicinen(alternativ medicinen)?

  ÄR AVSIKTEN ATT SKADA OCH DÖDA INOM SKOLMEDICINEN YTTERLIGARE FLERA MÄNNISKOR? Skolmedicinen utgör nämligen ett enormt hot emot mänskligheten, en mycket stor fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet, läs mer här
  https://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

  SVARA DOKTORN visar på att det DÖDAS genom legalt utskrivna recept av skolmedicinska läkare människor som kommit i klorna på SKOLMEDICINSKA LÄKARE, erkänt sakförhållande, som såklart Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och KJELL ASPLUND väl känner till. Därtill uppenbart BESKYDDAR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE!

  Att de äldre blivit ett “lätt byte” och de skolmedicinska läkarnas “favorit MÅLTAVLA” är uppenbart bevisat i vad som anges i Sven-Erik Nordins artikel.

  KAM utredningen är gjord av partiskt tillsatt part.
  Parter som uppenbart har MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA och dessutom säkerställer att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna. Dessa helt UTAN PERSONLIGT ANSVAR värnar uppenbart tillsammans med SVT den kriminella läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen.

  SVT är sedan 1 januari 2019 fullt ut säkerställt att svenska folket tvingas via skattsedeln att finansiera deras verksamhet och nu visas det rätta ansiktet upp, dvs. ren propaganda för att BESKYDDA den ekonomiska maktens enorma ekonomiska intressen.

  VÅRD SVERIGE(alla regioner, tidigare landsting) är en kartell som i hand i hand verksamhet säkerställer den kriminella läkemedelsindustrins vinst intresse, VINSTINTRESSE UR VÄLFÄRDS SVERIGE!

  SKOLMEDICINSKA LÄKARE SKADAR OCH DÖDAR SVENSKA MEDBORGARE FULLT LEGITIM MED SK SKOLMEDICINSKA MEDICINER OCH DETTA BESKYDDAS AV DERAS UPPDRAGSGIVARE DE FOLKVALDA POLITIKERNA INOM SVERIGES REGIONER!

  De folkvalda politikerna BESKYDDAR uppenbart detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE!

  Notera att de folkvalda politikerna i alla regioner fått frågan, flera gånger, i skrivelser från mig, om var arbetsgivaren(arbetsgivare ansvaret ägs av politikerna i regionerna) finner stöd för att de anställda skolmedicinska läkarna dagligen skadar och DÖDAR svenska medborgare genom hälso- och sjukvårdens verksamhet inom HELA DET SKOLMEDICINSKA VÅRD SVERIGE.

  VAR FINNS STÖDET FÖR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE I SVENSK LAGSTIFTNING?

  ÄR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE FÖRENLIGT MED DE GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA?

  ÄR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE DEMOKRATI OCH RÄTTSSÄKERHET/PATIENTSÄKERHET?

  HOT MOT DEMOKRATIN
  Läs gärna dagens artikel av Patrik Engellau “HOT MOT DEMOKRATIN”, där detta bl.a. omnämnes citat;

  “Men vid närmare eftertanke inser jag att det inte räcker med dessa två rekvisit för att en samhällsordning ska kallas demokratisk. Det finns nämligen alltid en risk för att pacta turpia – skamliga överenskommelser – uppstår mellan statsmaktens olika grenar.”

  “Jag vågar gå så långt som att anse att det svenska systemet är korrupt eftersom folk som har sin utkomst från de skattefinansierade partiapparaterna och från den lika skattefinansierade offentliga sektorn har ett oproportionerligt inflytande i riksdagen.”

  Läs hela artikeln på DGS
  https://detgodasamhallet.com/2019/07/18/patrik-engellau-hot-mot-demokratin/

  ETT GLOBALT PROBLEM INOM VÄST VÄRLDEN

  Att det är väldigt skumt OCH KRIMINELLT(läs Peter C Götzsches böcker) inom skolmedicinen/VÅRD SVERIGE är uppenbart. Alltså när hjälparverksamhet inom den skolmedicinska hälso-och sjukvården säkerställer och beskyddar SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET och ingen får konsekvenser av detta fullständiga vansinne att döda och skada svenska medborgare på.

  Uppenbart en global röd råd kan ses inom väst världen som domineras av skolmedicinens enorma ekonomiska intresse, här ett bra exempel på att de enorma ekonomiska intressena går för mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, CITAT;

  “While it might appear that this is just another manifestation of Big Tech’s collusion with Big Pharma, which has deep pockets and thus plenty of influence, the truth is that Google has actually morphed into its own pharmaceutical conglomerate, which means it now has a vested interest in censoring the truth about superfoods, dietary supplements, and other non-pharma approaches to healthy living that threaten drug and vaccine profits.”

  LÄS HELA ARTIKELN

  https://www.naturalnews.com/2019-07-17-google-merges-with-big-pharma-to-become-pharmaceutical-company.html

  DET PÅGÅR ETT “KRIG” EMOT MÄNSKLIGHETEN AV SKOLMEDICINEN
  Du förstår mer efter att tagit del av detta
  https://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

  Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan

  Ulf Bittner

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

  SVERIGE GRANSKAS
  https://soundcloud.com/ulf-bittner

  Sweden
  e-post voulf56@gmail.com
  e-post eueeshealthcare@gmail.com
  telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
  SKYPE nr voulf56

 • SKOLMEDICINEN ÄR RUTTEN WORLD WIDE

  Nyligt publicerat om detta vansinne inom SKOLMEDICINEN

  Another Big Pharma giant caught in massive bribery scandal reportedly involving thousands of U.S. doctors

  “Corruption runs rampant in pharmaceuticals
  The pharmaceutical industry is built on lies, deception and toxicity. Mallinckrodt may be claiming they’re innocent in regard to Questcor’s past, but they still have their own scandals to contend with. In 2016, the FDA actually pulled a generic ADHD medication manufactured by Mallinckrodt, after determining their drug had no therapeutic benefits”
  https://www.naturalnews.com/2019-07-17-big-pharma-caught-in-bribery-scandal-involving-thousands-of-doctors.html

  YTTERLIGARE NÅGRA EXEMPEL PÅ DENNA EKONOMISKA “MAKT” SOM UPPENBART ÄR ETT HOT EMOT MÄNSKLIGHETEN OCH DET SVENSKA FOLKET

  Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam
  https://newsvoice.se/2016/05/det-svenska-folket-ar-fortfarande-forgiftat-av-kvicksilver-i-amalgam/

  Region Västernorrland hycklarnas och makt- och myndighetsmissbrukarnas PARADIS!
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/04/24/2019-04-24-region-vasternorrland-hycklarnas-och-makt-och-myndighetsmissbrukarnas-paradis/

  SKOLMEDICINEN; KVACKSALVERI VERKSAMHET SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR DAGLIGEN, DÄRTILL BESKYDDAS MED UTAN PERSONLIGT ANSVAR I SVERIGE
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/07/14/2019-07-14-skolmedicinen-kvacksalveri-verksamhet-som-bevisligen-skadar-och-dodar-dagligen-dartill-beskyddas-med-utan-personligt-ansvar-i-sverige/

  Vad att göra åt detta fullständiga vansinne som uppenbart beskyddas av de folkvalda politikerna

  “HUR FÅR VI STOPP PÅ VÅRA KRIMINELLA POLITIKER”

  Lyssna på dessa förslag och kommentera gärna här i kommentatorsfältet om hur vi goda medmänniskor/ svenska medborgare/ svenska folket ska demokratisk återta demokratin och rättssäkerheten från dessa makt- och myndighetsmissbrukarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR
  https://soundcloud.com/ulf-bittner/johan-widen-svar-pa-tal-om-hur-far-vi-stopp-pa-vara-kriminella-politiker

  DU KAN FÅ YTTERLIGARE MERA INSIKTER UTÖVER DET VANLIGA GENOM ATT LYSSNA PÅ ÄNNU MERA OM DET PÅGÅENDE VANSINNET I SVERIGE
  https://soundcloud.com/ulf-bittner

  LÄS ÄNNU MERA HÄR
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

  http://www.svaradoktorn.se/

  https://anthropocene.live/

  SOMMARLOVS HÄLSNINGAR TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

  Ulf Bittner

  • Tack, Ulf Bittner!

   Dina kommentarer är enormt viktiga. Det finns en agenda hos väldigt mäktiga krafter som är så ond att många människor tittar bort istället för att se sanningen i vitögat.

   Det som pågår inom den “sjuka vården” – som du pekar på i dina väl underbyggda kommentarer – är förhoppningsvis, trots all tragik, en öppning för att engagera folket att bekämpa detta.

   De mäktiga krafternas onda agenda innefattar eugenik och kraftig befolkningsminskning.

   Här redogörs det för ett kolossalt stenmonument med inskrifter som borde få var och en att förstå vad som är på gång:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   (Georgia Guidestones)

 • MYCKET VIKTIG OCH BRA ARTIKEL AV SVEN-ERIK “SVARA DOKTORN” NORDIN, en svensk HJÄLTE med mod, civilkurage, hjärta och enorma kunskaper, som bidrar till att alla kan få nytta av väldigt matnyttig artikel och kunskap, tack Sven-Erik Nordin.

  Har läst hans bok OCH CANCERN BARA FÖRSVANN, rekommenderar att alla som är intresserad av HÄLSA LÄSER DEN.

  GRUNDLAGSBROTT UTIFRÅN REGERINGSFORMEN 1:1 OCH 1:9 HAR PRESTERATS AV SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET INOM SVT, SVT besitter en norm makt att påverka svenska folket och Sven-Erik Nordin visar på att vansinnet är fullt ut etablerat inom SVT AKTUELLT.

  SVT AKTUELLT och därmed SVT PROPAGANDA TV är uppenbart ute efter att bedrägligt vilseleda svenska folket, vilket Sven-Erik “SVARA DOKTORN” NORDIN beskriver om i sin artikel.

  Är avsikten att “döda” helt den naturliga medicinen(alternativ medicinen)?

  ÄR AVSIKTEN ATT SKADA OCH DÖDA INOM SKOLMEDICINEN YTTERLIGARE FLERA MÄNNISKOR? Skolmedicinen utgör nämligen ett enormt hot emot mänskligheten, en mycket stor fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet, läs mer här
  https://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

  SVARA DOKTORN visar på att det DÖDAS genom legalt utskrivna recept av skolmedicinska läkare människor som kommit i klorna på SKOLMEDICINSKA LÄKARE, erkänt sakförhållande, som såklart Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och KJELL ASPLUND väl känner till. Därtill uppenbart BESKYDDAR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE!

  Att de äldre blivit ett “lätt byte” och de skolmedicinska läkarnas “favorit MÅLTAVLA” är uppenbart bevisat i vad som anges i Sven-Erik Nordins artikel.

  KAM utredningen är gjord av partiskt tillsatt part.
  Parter som uppenbart har MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA och dessutom säkerställer att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna. Dessa helt UTAN PERSONLIGT ANSVAR värnar uppenbart tillsammans med SVT den kriminella läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen.

  SVT är sedan 1 januari 2019 fullt ut säkerställt att svenska folket tvingas via skattsedeln att finansiera deras verksamhet och nu visas det rätta ansiktet upp, dvs. ren propaganda för att BESKYDDA den ekonomiska maktens enorma ekonomiska intressen.

  VÅRD SVERIGE(alla regioner, tidigare landsting) är en kartell som i hand i hand verksamhet säkerställer den kriminella läkemedelsindustrins vinst intresse, VINSTINTRESSE UR VÄLFÄRDS SVERIGE!

  SKOLMEDICINSKA LÄKARE SKADAR OCH DÖDAR SVENSKA MEDBORGARE FULLT LEGITIM MED SK SKOLMEDICINSKA MEDICINER OCH DETTA BESKYDDAS AV DERAS UPPDRAGSGIVARE DE FOLKVALDA POLITIKERNA INOM SVERIGES REGIONER!

  De folkvalda politikerna BESKYDDAR uppenbart detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE!

  Notera att de folkvalda politikerna i alla regioner fått frågan, flera gånger, i skrivelser från mig, om var arbetsgivaren(arbetsgivare ansvaret ägs av politikerna i regionerna) finner stöd för att de anställda skolmedicinska läkarna dagligen skadar och DÖDAR svenska medborgare genom hälso- och sjukvårdens verksamhet inom HELA DET SKOLMEDICINSKA VÅRD SVERIGE.

  VAR FINNS STÖDET FÖR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE I SVENSK LAGSTIFTNING?

  ÄR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE FÖRENLIGT MED DE GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA?

  ÄR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE DEMOKRATI OCH RÄTTSSÄKERHET/PATIENTSÄKERHET?

  HOT MOT DEMOKRATIN
  Läs gärna dagens artikel av Patrik Engellau “HOT MOT DEMOKRATIN”, där detta bl.a. omnämnes citat;

  “Men vid närmare eftertanke inser jag att det inte räcker med dessa två rekvisit för att en samhällsordning ska kallas demokratisk. Det finns nämligen alltid en risk för att pacta turpia – skamliga överenskommelser – uppstår mellan statsmaktens olika grenar.”

  “Jag vågar gå så långt som att anse att det svenska systemet är korrupt eftersom folk som har sin utkomst från de skattefinansierade partiapparaterna och från den lika skattefinansierade offentliga sektorn har ett oproportionerligt inflytande i riksdagen.”

  Läs hela artikeln på DGS
  https://detgodasamhallet.com/2019/07/18/patrik-engellau-hot-mot-demokratin/

  ETT GLOBALT PROBLEM INOM VÄST VÄRLDEN

  Att det är väldigt skumt OCH KRIMINELLT(läs Peter C Götzsches böcker) inom skolmedicinen/VÅRD SVERIGE är uppenbart. Alltså när hjälparverksamhet inom den skolmedicinska hälso-och sjukvården säkerställer och beskyddar SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET och ingen får konsekvenser av detta fullständiga vansinne att döda och skada svenska medborgare på.

  Uppenbart en global röd råd kan ses inom väst världen som domineras av skolmedicinens enorma ekonomiska intresse, här ett bra exempel på att de enorma ekonomiska intressena går för mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, CITAT;

  “While it might appear that this is just another manifestation of Big Tech’s collusion with Big Pharma, which has deep pockets and thus plenty of influence, the truth is that Google has actually morphed into its own pharmaceutical conglomerate, which means it now has a vested interest in censoring the truth about superfoods, dietary supplements, and other non-pharma approaches to healthy living that threaten drug and vaccine profits.”

  LÄS HELA ARTIKELN

  https://www.naturalnews.com/2019-07-17-google-merges-with-big-pharma-to-become-pharmaceutical-company.html

  DET PÅGÅR ETT “KRIG” EMOT MÄNSKLIGHETEN AV SKOLMEDICINEN
  Du förstår mer efter att tagit del av detta
  https://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

  Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan

  Ulf Bittner

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

  SVERIGE GRANSKAS
  https://soundcloud.com/ulf-bittner

  Sweden
  e-post voulf56@gmail.com
  e-post eueeshealthcare@gmail.com
  telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
  SKYPE nr voulf56

 • @ Savalle och @Ingrid

  Tack för att ni besvarat mitt “nödrop.”
  Orsaken till att jag är så ivrig att få veta mer om Dr Hamer är, att jag har gjort mig fri från tregeminusallergi och ovetande om Dr Hamer har jag gjort just så som han beskriver i sitt förhållningssätt till sjukdomar. Jag rannsakade mitt liv och konstaterade att det hade varit kaotiskt innan jag fick diagnosen. Jag såg då en förklaring till neuroallergin. Jag utgår alltså från egna erfarenheter innan jag söker en förklaring.

  Min önskan om att kunna få kontakt med homeopat Sten Blomqvist har sin orsak i jag läste en artiken som han skrivit om Dr Hamer – “En ny kosmisk och gudomlig dimension inom den medicinska vetenskapen.”
  Jag har ingen högskoleutbildning utan går enbart på intuition och nyfikenhet samt, som en del anser, en naiv tilltro till mina ideér om vad som är möjligt att utföra.
  Jag läser Bruce Lipton och Joe Dispenza och studerar Edgar Cayce och den betydelse som det undermedvetna har i våra liv. Om jag inte bottnar i det så har det inte betydelse vilka beslut jag än tar.
  I de tider som vi lever i så måste vi ta till oss all kunskap som vi kan få.
  Nu ska jag läsa de länkar som blivit utlagda.

  • Mariana, jag uppskattar verkligen det du skriver om i detta inlägg, samt att du berättar om dina egna erfarenheter av att “koppla samman symtom med bakomliggande förklaringar”… Även jag personligen har likande erfarenheter, och för mig faller det sig idag självklart att alla våra livsupplevelser på det ena eller andra sättet kan relateras till / förknippas med kroppsliga symtom. Och har du dessutom fördjupat dig i både Lipton och Dispenza, så vet du än mer om dessa sammanhang. Dr Hamer var verkligen någonting på spåren, likväl som de båda andra som i nuet allsidigt och inspirerande formulerar sina vetenskapliga resultat.

   Anita Moorjani är en kvinna som hade kommit till slutstadiet av en viss cancerform när hon fick en nära döden upplevelse. Idag reser hon runt hela planeten med flera andra (som Lipton och Dispenza) och berättar om sin livshistoria. Hon har skrivit en bok om allt detta, en bok som är mycket läsvärd, och som relaterar till hennes förändrade livssyn – efter den unika upplevelsen. Här finns mer information: https://anitamoorjani.com/

   En annan intressant författare är neurokirurgen Eben Alexander, som själv blev sjuk och hamnade i koma, med ytterst liten chans att överleva. Även han har skrivit en fascinerande bok om sina upplevelser.

   Dessa två fall av spontana tillfrisknanden vid påtagligt dåliga diagnoser är svåra att hantera för det medicinska systemet / etablissemanget. Man kan inte / vill inte tro på att dylikt är möjligt, men det är det och det finns oerhört många andra fall också. Läkaren Kelly A Turner har gett ut en bok – Radical Remission – där hon berättar om många fler fall. Det finns faktiskt även ett helt forskningsbibliotek hos IONS: https://noetic.org/research/spontaneous-remission-bibliography-project/

   Det måste vara märkligt att överleva dylikt svåra erfarenheter, och sen få höra av flera (även läkare) – att det var nog fel diagnos – för sånt kan man bara inte överleva… Inte heller “nära-döden-upplevelser” existerar enligt somliga… – Så vem är klokast, den som vågar berätta om sina unika upplevelser i en bok – för att sen resa jorden runt och berätta ännu mer? Eller den läkare som hävdar att – detta inte är möjligt trots att vederbörande har en lång naturvetenskaplig utbildning?

   Jag har själv erfarit att mitt liv har hängt på en ytterst skör tråd – och efter den upplevelsen var jag påtagligt förändrad. Mitt liv blev aldrig mer detsamma. Därför har jag också ett intensivt intresse för dessa fenomen, samt för kroppens egna unika läkande förmåga!

 • Syftet med allt detta är naturligtvis att döda alla former av alternativmedicin i Sverige. Därför såg man till att Vidarkliniken fick stänga. Antroposofiska läkemedel går fr.o.m. i höst inte längre att köpa i Sverige då Weleda som sålt dessa i 30 år inte fått förnyat tillstånd.Många örter har blivit förbjudna, t.ex. mariatistel, som är en bevisat bra ört mot leverproblem, utan biverkningar. Att Dan Larhammar får härja fritt och såga allt enligt godtycke ingår i planen, som kommer från högre ort. Även länder som England och Frankrike har dragit in ersättning för homeopatisk behandling. Snaran dras åt!

 • @ Savalle och @Ingrid

  Tack för att ni besvarat mitt “nödrop.”
  Orsaken till att jag är så ivrig att få veta mer om Dr Hamer är, att jag har gjort mig fri från tregeminusallergi och ovetande om Dr Hamer har jag gjort just så som han beskriver i sitt förhållningssätt till sjukdomar. Jag rannsakade mitt liv och konstaterade att det hade varit kaotiskt innan jag fick diagnosen. Jag såg då en förklaring till neuroallergin. Jag utgår alltså från egna erfarenheter innan jag söker en förklaring.

  Min önskan om att kunna få kontakt med homeopat Sten Blomqvist har sin orsak i jag läste en artiken som han skrivit om Dr Hamer – “En ny kosmisk och gudomlig dimension inom den medicinska vetenskapen.”
  Jag har ingen högskoleutbildning utan går enbart på intuition och nyfikenhet samt, som en del anser, en naiv tilltro till mina ideér om vad som är möjligt att utföra.
  Jag läser Bruce Lipton och Joe Dispenza och studerar Edgar Cayce och den betydelse som det undermedvetna har i våra liv. Om jag inte bottnar i det så har det inte betydelse vilka beslut jag än tar.
  I de tider som vi lever i så måste vi ta till oss all kunskap som vi kan få.
  Nu ska jag läsa de länkar som blivit utlagda.

  • Mariana, jag uppskattar verkligen det du skriver om i detta inlägg, samt att du berättar om dina egna erfarenheter av att “koppla samman symtom med bakomliggande förklaringar”… Även jag personligen har likande erfarenheter, och för mig faller det sig idag självklart att alla våra livsupplevelser på det ena eller andra sättet kan relateras till / förknippas med kroppsliga symtom. Och har du dessutom fördjupat dig i både Lipton och Dispenza, så vet du än mer om dessa sammanhang. Dr Hamer var verkligen någonting på spåren, likväl som de båda andra som i nuet allsidigt och inspirerande formulerar sina vetenskapliga resultat.

   Anita Moorjani är en kvinna som hade kommit till slutstadiet av en viss cancerform när hon fick en nära döden upplevelse. Idag reser hon runt hela planeten med flera andra (som Lipton och Dispenza) och berättar om sin livshistoria. Hon har skrivit en bok om allt detta, en bok som är mycket läsvärd, och som relaterar till hennes förändrade livssyn – efter den unika upplevelsen. Här finns mer information: https://anitamoorjani.com/

   En annan intressant författare är neurokirurgen Eben Alexander, som själv blev sjuk och hamnade i koma, med ytterst liten chans att överleva. Även han har skrivit en fascinerande bok om sina upplevelser.

   Dessa två fall av spontana tillfrisknanden vid påtagligt dåliga diagnoser är svåra att hantera för det medicinska systemet / etablissemanget. Man kan inte / vill inte tro på att dylikt är möjligt, men det är det och det finns oerhört många andra fall också. Läkaren Kelly A Turner har gett ut en bok – Radical Remission – där hon berättar om många fler fall. Det finns faktiskt även ett helt forskningsbibliotek hos IONS: https://noetic.org/research/spontaneous-remission-bibliography-project/

   Det måste vara märkligt att överleva dylikt svåra erfarenheter, och sen få höra av flera (även läkare) – att det var nog fel diagnos – för sånt kan man bara inte överleva… Inte heller “nära-döden-upplevelser” existerar enligt somliga… – Så vem är klokast, den som vågar berätta om sina unika upplevelser i en bok – för att sen resa jorden runt och berätta ännu mer? Eller den läkare som hävdar att – detta inte är möjligt trots att vederbörande har en lång naturvetenskaplig utbildning?

   Jag har själv erfarit att mitt liv har hängt på en ytterst skör tråd – och efter den upplevelsen var jag påtagligt förändrad. Mitt liv blev aldrig mer detsamma. Därför har jag också ett intensivt intresse för dessa fenomen, samt för kroppens egna unika läkande förmåga!

 • Några tankar om Dan Larhammars kompetens vad gäller KAM

  Nedan granskning av artikel som professor Dan Larhammar stödjer sig på när han ska försöka bevisa att alternativmedicin är farligt. Artikeln handlar om skador vid homeopati, men i själva verket handlar den om helt andra saker än skador av homeopati, vilket gör artikeln osann och falsk.

  Larhammar skickade artikeln till mig på mailen för några år sedan för att tala om för mig att homeopati kan ge direkta och indirekta biverkningar. Jag påtalade för honom att den är förljugen och ger helt fel bild, men han brydde sig inte.

  Jag har länge undrat, är Dan Larhammar verkligen så här okunnig eller är han medvetet oärlig? För jag tycker ju att en person med hans utbildning borde ha ett bättre utvecklat kritiskt tänkande än vad han uppenbarligen ser ut att ha när han stödjer sig på sådana här artiklar. Larhammar får vara hur okunnig han vill, men varför får han då vara med i en utredning om KAM, en utredning som är mycket viktig för komplementär och alternativmedicinen i Sverige?

  Artikeln som Larhammar anser visa homeopati både är overksamt och farligt är författad av av Posadzki, Alotaibi, & Ernst (2012) ”Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports series” är en systematisk litteraturöversikt med syftet att ta reda på om det kan uppstå negativa effekter av homeopati.

  Där har Posadzki et al. blandat in örter, giftiga ämnen och andra preparat, som inte är homeopati och utifrån det dragit slutsatsen att homeopati kan ge biverkningar. Som alltså är ren lögn.

  Posadzki et al. har sökt i fem databaser och gallrat fram 38 rapporter av 152 som indikerar att homeopatiska läkemedel kan ge biverkningar. Åtta stycken anses vara biverkningar på grund av någon slags indirekt biverkning, där homeopatin görs skyldig till att patienterna inte har uppsökt konventionell vård i tid. Allt som allt ingår det 1159 patientberättelser. Edzard Ernst som tillsammans med Simon Singh skrev den mot homeopti negativt vinklade boken Salvekvick och kvacksalveri, är medförfattare till artikeln.

  Den första frågan som uppstår är: Hur kan det bli biverkningar av mediciner som av kritikerna anses vara helt verkningslösa? Och hur har de lyckats hitta 30 rapporter på en företeelse som inte borde finnas, om homeopati bara är ”sockerpiller och utspätt vatten”?

  Många av patientberättelserna som ingår i litteraturöversikten är inte homeopati utan biverknings effekter från örter, gifter och andra ämnen. Enligt Läkemedelsverket är ett homeopatiskt läkemedel ett medel som är potenserat. Läkemedelsverket skriver på sin hemsida ”Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas stegvis enligt homeopatiska principer tills önskad utspädningsgrad (potens) uppnåtts.” Med andra ord kan majoriteten av beskrivna fall inte klassificeras som homeopati. Det finns även ett patientfall där en lyckad homeopatisk behandling har utförts, men som felaktigt redovisas som en biverkning av homeopati.

  Här nedan några exempel som visar att den refererade artikeln innehåller allvarliga felaktigheter och inte håller för en vetenskaplig granskning, ett faktum som professor Larhammar borde ha noterat.

  På sid tre i artikeln, exempel nr ett en studie av (Aberer 1991). Där har första patienten fått Peruvian bark och ipecuana D4. Peruvian bark är en ört och inte ett homeopatiskt läkemedel. Ipecuana D4 är ett homeopatiskt läkemedel. Den andra patienten har fått ”ospecificerade slankhetsdroppar” (slenderness drops) Den tredje patienten har fått ospecificerad mixtur av gräspollen. Alla fick en allergisk reaktion. Ingen av dessa tre patienter platsar in i en studie som ska utröna om homeopati kan ge biverkningar. Inte ens den första patienten platsar in, trots att denne fått ett homeopatiskt medel. Eftersom personen utöver det homeopatiska medlet även fått ett örtpreparat, går det inte att fastställa om reaktionen kom från det homeopatiska medlet eller från örtpreparatet.

  På samma artikelsida finns ett dödsfall (Barquero & Romero, 2004). Det anges att personen har tagit Nux Vomica och Rhus Tox. Eftersom ingen potenseringsgrad anges kan förmodas att personen tog medlen i sin råa substans. Outspädd Nux Vomica är giftigt och innehåller stryknin. I det här fallet verkar personen ha tagit rent gift och det är ingenting homeopatin kan lastas för.

  I nästa exempel (Cardinali, 2004) har Rhus-tox modertinktur använts tillsammans med Rhus tox C7 och orsakat allergisk reaktion. Det sista ska klassificeras som ett homeopatiskt läkemedel eftersom det är potenserat, men inte det första, som är en ”råvara”. Vilket av dessa två som personen reagerat på går inte att avgöra och därför bör detta fall inte heller tas som ett exempel på biverkning av homeopati. Det kan ju lika gärna vara en biverkning av modertinkturen, vilket är det mest troliga. Det är allmänt känt att Rhus tox som i outspädd substans kan orsaka otrevliga allergiska reaktioner. Även Podsazki et al. för fram slutsatsen att otillräcklig potensiering kan vara orsaken till biverkningarna.

  Samma sida längst ned (Chakraborti, 2003). Två personer som har tagit arsenik bromide och Arsenik sulfuratum. Eftersom X1 betyder potensering i ett enda steg, är det inte konstigt att personerna fick arsenikförgiftning. Att inta arsenikmedel i första utspädningsgraden har ingenting med homeopati att göra. En av många poänger med homeopati är att medlet ska vara tillräckligt utspätt för att utesluta giftverkan. Har man inte gjort det, så är det inte ett homeopatiskt läkemedel. I Sverige godtas inte homeopatika under D6.

  Vidare till sid fyra, där finns två studier som kan strykas direkt. Den första patienten (Curry, 2006) har fått Ceciumklorid, en alternativ cancermedicin, som inte heller är homeopati. Den andra (Duque-Estrada, 2009) har fått injektion av diverse medel. Ingen potens nämns och dessutom att injicera är inte nödvändigt vid homeopatisk behandling. Homeopatiska läkemedel tas upp via slemhinnor och behöver inte injiceras

  I det sista exemplet på sid fyra (Forsman, 1991) nämns två patienter som har tagit en mängd olika homeopatiska medel. Patienterna har fått hudproblem och den ena fick också svår svullnad. Rätt använd ger homeopatiska läkemedel sällan biverkningar, men det här fallet skulle kunna vara ett exempel på en reaktion. Det är självklart att eftersom homeopatiska läkemedel har effekt kan även en bieffekt i vissa lägen uppstå, dock mestadels milda. Prövningssymptom kan uppstå om doser upprepas allt för frekvent i allt för många dagar, men de klingar normalt av efter några dagar om personen upphör att inta medlet. Det kan också uppstå en s.k. förstförsämring, som är en normal reaktion vid korrekt homeopatiskt behandling, och kan uppstå första dagarna efter intag av homeopatiskt läkemedel. Dessa klingar av snabbt, i allmänhet inom timmar till några dagar.

  Högst upp på sid fem finns ett patientfall (Geukens 2001) från läkaren och homeopaten Alfons Geukens praktik, där patienten har fått homeopatisk behandling för att bota yrsel och hjärtproblem. Sju år därefter får personen cancer i urinblåsan. Patienten behandlas med traditionell cancerbehandling och får homeopatisk behandling som ett komplement, och personen tillfrisknar. Men ändå, av någon märklig anledning, tar forskarna upp detta fall som en biverkning av homeopati, att homeopatiska läkemedel skulle ha orsakat hjärtproblem och urinblåscancer. Frågan är, hur tänkte de här? Var finns logiken?

  Studie nummer två på sid fem (Goodyear, 1990) har patienten tagit nio olika medel oklart vad, inklusive järn och arsenik, båda i 6° C. Här blir förvirringen total. Varför har de intagit arsenik och järn i kylskåpstemeratur? Eller är järnet och arseniken i en 6 potens? Svårt att veta. I alla fall så kan man med säkerhet veta att detta patientfall inte heller är homeopati.

  Nästa fall på sid fem (Guha, 1999) en person har tagit tinktur på Aconitum, som är en giftig växt speciellt frön och rötter. Detta är inte heller homeopati, men trots det så har forskarna tagit med detta exempel som biverkning av homeopati.

  Sedan finns också några exempel där artikelförfattarna anser att homeopati har orsakat s.k. indirekta biverkningar där människor blivit sjuka och till och med dött för att de inte uppsökt läkarvården i tid. Tanken där är att patienten har väntat för länge med att uppsöka sjukvården för att få adekvat vård och istället litet på homeopatin, som enligt dem kan försvåra tillfrisknandet. Sid åtta i artikeln redovisas drygt tio patienter som lider av allt från undernäring, blodförgiftning lunginflammation till malignt melanom som inte har fått konventionell behandling i tid eller i tillräcklig grad, utan istället behandlats med ”salvor” och ”ospecifika medel”. Att patienter har kommit försent till konventionell behandling, de få gånger det händer, är inte en biverkning av homeopati utan får nog istället föras upp på ett annat minuskonto. Dessutom att detta skulle ske i Sverige är ovanligt, eftersom de som uppsöker en homeopat i allra flesta fall redan är undersökta av en eller flera läkare och vanligtvis redan har en diagnos.

  Sammanfattningsvis kan sägas, att den här studien säger väldigt lite om biverkningar av homeoptiska läkemedel, eftersom en blandning av patientfall där homeopati och icke homeopati har använts. Prövningssymptom och förstförsämringar kan ibland uppstå, men då i mild form som efter en tid klingar av.

  Kritiker till homeopatin har felaktigt påstått i många år, att inga studier finns som visar att homeopati fungerar. Nu på senare tid har Dan Larhammar och övriga skeptiker dessutom utökat sina anklagelser; från att påstå att homeopati inte fungerar, till att säga att homeopati även kan orsaka allvarliga biverkningar. Meningen med det är antagligen att det blir lättare att kritisera homeopatin genom att påstå att homeopati är inte bara overksam utan den kan även orsaka skador, enligt dem.

  Detta ovan är exempel på artikel som alternativmedicinens kritiker litar till. Dan Larhammar säger i videoklippet från seminariet i Almedalen 2019 att alternativmedicin tränar upp “kritiskt tänkande”. Men tyvärr sanningen är att detta ”kritiska tänkande” inte alltid fungerar, som det borde.

  För att kolla artikeln läs här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcp.12026

  • Följ pengarna! Mao, vem avlönar Larhammar? Vilka svarta pengar får han? Där någonstans finns svaret.

  • Tack, Marina Szöges, för ditt synnerligen viktiga inlägg!

   Du ställer frågan:

   “Jag har länge undrat, är Dan Larhammar verkligen så här okunnig eller är han medvetet oärlig?”

   Apotekaren Dan Larhammar lär ha studerat fiskhjärnor…och har väl gjort någon avhandling om det…, men jag kan ändå inte tänka mig att han är så otroligt okunnig om alternativmedicinen och homeopatin.

   Jag vill ge alla samma rekommendation som Ingvar Kullberg och Öystein Rönne ger i anslutning till en annan artikel här på Newsvoice just nu, nämligen att ta del av följande två intervjuer med den världs-kände grävande journalisten, författaren och frihetskämpen, Ole Dammegård.

   I dessa intervjuer finner vi nog svaret på frågan som Marina Szöges ställer:

   https://www.youtube.com/watch?v=cDlGoL0_n9U

   (Media – Sett från ett annat håll, med Ole Dammegard)

   Fortsättning:

   https://www.youtube.com/watch?v=iKtClNveNCc

   (Lögnen – Sett från ett annat håll, med Ole Dammegård)

   Enormt upplysande intervjuer!!!!!!!

 • @ Savalle.
  Ett vilt försök att få hjälp här på bloggen !
  Jag vill komma i kontakt med någon som känner till homeopat Sten Blomqvist. Han skrev en artikel om Dr Ryke Geerd Hamer 2011. I slutet av artikeln skrev han att han var försäljare av Dr Hamers litteratur i Sverige och att den också, delvis finns att läsa på svenska.
  Jag har sökt via internet och även talat med flera homeopater, men ingen av dem jag talat med känner till honom.
  Jag har följt dina inlägg på olika bloggar och har stort förtroende för dina åsikter och hoppas att du inte misstycker att jag “hakar på” din signatur.

  Om jag inte heller här kan få klarhet, så ser jag det som ett tecken på att inte söka mer – just nu.

  • Mariana, tack så enormt mycket för dina värmande ord! Jag ska göra efterforskningar. Jag har vissa kontakter, men det kan dröja lite. En som jag tror skulle kunna ta fram det här har just åkt iväg på en lång semesterresa.

  • Hej Mariana, jag har under lång tid intresserat mig för Dr Hamer. Han som så många andra råkade ju illa ut eftersom han fann bakomliggande faktorer, som konflikter – till ohälsa, samt vägar till att bota. Det som är intressant är dock att det finns dem som “arbetar i hans fotspår”: https://www.learninggnm.com/home.html – Detta sammanhang verkar dessutom vara i växande! – Hur dessa nya förespråkare hanteras / bemöts idag är också intressant att få vetskap omkring.

   Här ovan i ett annat inlägg, skrev jag några rader om epigenetik – Dr Hamers tankar om bakomliggande olösta konflikter i koppling till sjukdom, harmonierar väl med epigenetiken!

   Mer information omkring Dr Hamers litteratur finns sannolikt på länken jag har lagt till!

   / Ingrid

 • Syftet med allt detta är naturligtvis att döda alla former av alternativmedicin i Sverige. Därför såg man till att Vidarkliniken fick stänga. Antroposofiska läkemedel går fr.o.m. i höst inte längre att köpa i Sverige då Weleda som sålt dessa i 30 år inte fått förnyat tillstånd.Många örter har blivit förbjudna, t.ex. mariatistel, som är en bevisat bra ört mot leverproblem, utan biverkningar. Att Dan Larhammar får härja fritt och såga allt enligt godtycke ingår i planen, som kommer från högre ort. Även länder som England och Frankrike har dragit in ersättning för homeopatisk behandling. Snaran dras åt!

 • Sven-Erik Nordin / Svara Doktorn skriver:

  ´Men om man vill ha vetenskapligt hållbara argument för Big Pharmas enorma inflytande, så behöver man bara läsa t.ex. Peter Götzsches bok med den talande titeln ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” – eller Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket”.´

  En annan enormt avslöjande bok om Big Pharmas köpta “forskare”:

  https://www.bokus.com/bok/9780520275768/pharmageddon/

  Pharmageddon är skriven av psykiatriprofessor David Healy.

  Professor David Healy medverkar i denna enormt välgjorda dokumentär-trilogi:

  https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php

  Dessa tre dokumentärfilmer är på svenska, trots den engelska titeln “Who Cares in Sweden”.

  Film 1: SAMVETET Film 2: OFFREN Film 3: LÖGNEN

  De handlar främst om fusket inom psykiatrin, men täcker hela den korrupta “sjuka vården”.

  Den svenske läkaren Peter Rost medverkar också. Han har innehaft mycket höga chefsställningar inom flera av de ledande läkemedelsjättarna och han berättar om hur läkemedelsindustrin anlitar konsultföretag för att skriva avhandlingar som publiceras i de viktigaste medicinska tidskrifterna. Allt är tillrättalagt för att tjäna industrins syften.

  Sedan betalas någon känd medicinprofessor en enorm summa pengar för att stå som författare till avhandlingen…

  För övrigt instämmer jag helt med Jan Norberg att Sven-Erik Nordin / Svara Doktorn är
  Årets Hjälte!

 • Några tankar om Dan Larhammars kompetens vad gäller KAM

  Nedan granskning av artikel som professor Dan Larhammar stödjer sig på när han ska försöka bevisa att alternativmedicin är farligt. Artikeln handlar om skador vid homeopati, men i själva verket handlar den om helt andra saker än skador av homeopati, vilket gör artikeln osann och falsk.

  Larhammar skickade artikeln till mig på mailen för några år sedan för att tala om för mig att homeopati kan ge direkta och indirekta biverkningar. Jag påtalade för honom att den är förljugen och ger helt fel bild, men han brydde sig inte.

  Jag har länge undrat, är Dan Larhammar verkligen så här okunnig eller är han medvetet oärlig? För jag tycker ju att en person med hans utbildning borde ha ett bättre utvecklat kritiskt tänkande än vad han uppenbarligen ser ut att ha när han stödjer sig på sådana här artiklar. Larhammar får vara hur okunnig han vill, men varför får han då vara med i en utredning om KAM, en utredning som är mycket viktig för komplementär och alternativmedicinen i Sverige?

  Artikeln som Larhammar anser visa homeopati både är overksamt och farligt är författad av av Posadzki, Alotaibi, & Ernst (2012) “Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports series” är en systematisk litteraturöversikt med syftet att ta reda på om det kan uppstå negativa effekter av homeopati.

  Där har Posadzki et al. blandat in örter, giftiga ämnen och andra preparat, som inte är homeopati och utifrån det dragit slutsatsen att homeopati kan ge biverkningar. Som alltså är ren lögn.

  Posadzki et al. har sökt i fem databaser och gallrat fram 38 rapporter av 152 som indikerar att homeopatiska läkemedel kan ge biverkningar. Åtta stycken anses vara biverkningar på grund av någon slags indirekt biverkning, där homeopatin görs skyldig till att patienterna inte har uppsökt konventionell vård i tid. Allt som allt ingår det 1159 patientberättelser. Edzard Ernst som tillsammans med Simon Singh skrev den mot homeopti negativt vinklade boken Salvekvick och kvacksalveri, är medförfattare till artikeln.

  Den första frågan som uppstår är: Hur kan det bli biverkningar av mediciner som av kritikerna anses vara helt verkningslösa? Och hur har de lyckats hitta 30 rapporter på en företeelse som inte borde finnas, om homeopati bara är “sockerpiller och utspätt vatten”?

  Många av patientberättelserna som ingår i litteraturöversikten är inte homeopati utan biverknings effekter från örter, gifter och andra ämnen. Enligt Läkemedelsverket är ett homeopatiskt läkemedel ett medel som är potenserat. Läkemedelsverket skriver på sin hemsida “Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas stegvis enligt homeopatiska principer tills önskad utspädningsgrad (potens) uppnåtts.” Med andra ord kan majoriteten av beskrivna fall inte klassificeras som homeopati. Det finns även ett patientfall där en lyckad homeopatisk behandling har utförts, men som felaktigt redovisas som en biverkning av homeopati.

  Här nedan några exempel som visar att den refererade artikeln innehåller allvarliga felaktigheter och inte håller för en vetenskaplig granskning, ett faktum som professor Larhammar borde ha noterat.

  På sid tre i artikeln, exempel nr ett en studie av (Aberer 1991). Där har första patienten fått Peruvian bark och ipecuana D4. Peruvian bark är en ört och inte ett homeopatiskt läkemedel. Ipecuana D4 är ett homeopatiskt läkemedel. Den andra patienten har fått “ospecificerade slankhetsdroppar” (slenderness drops) Den tredje patienten har fått ospecificerad mixtur av gräspollen. Alla fick en allergisk reaktion. Ingen av dessa tre patienter platsar in i en studie som ska utröna om homeopati kan ge biverkningar. Inte ens den första patienten platsar in, trots att denne fått ett homeopatiskt medel. Eftersom personen utöver det homeopatiska medlet även fått ett örtpreparat, går det inte att fastställa om reaktionen kom från det homeopatiska medlet eller från örtpreparatet.

  På samma artikelsida finns ett dödsfall (Barquero & Romero, 2004). Det anges att personen har tagit Nux Vomica och Rhus Tox. Eftersom ingen potenseringsgrad anges kan förmodas att personen tog medlen i sin råa substans. Outspädd Nux Vomica är giftigt och innehåller stryknin. I det här fallet verkar personen ha tagit rent gift och det är ingenting homeopatin kan lastas för.

  I nästa exempel (Cardinali, 2004) har Rhus-tox modertinktur använts tillsammans med Rhus tox C7 och orsakat allergisk reaktion. Det sista ska klassificeras som ett homeopatiskt läkemedel eftersom det är potenserat, men inte det första, som är en “råvara”. Vilket av dessa två som personen reagerat på går inte att avgöra och därför bör detta fall inte heller tas som ett exempel på biverkning av homeopati. Det kan ju lika gärna vara en biverkning av modertinkturen, vilket är det mest troliga. Det är allmänt känt att Rhus tox som i outspädd substans kan orsaka otrevliga allergiska reaktioner. Även Podsazki et al. för fram slutsatsen att otillräcklig potensiering kan vara orsaken till biverkningarna.

  Samma sida längst ned (Chakraborti, 2003). Två personer som har tagit arsenik bromide och Arsenik sulfuratum. Eftersom X1 betyder potensering i ett enda steg, är det inte konstigt att personerna fick arsenikförgiftning. Att inta arsenikmedel i första utspädningsgraden har ingenting med homeopati att göra. En av många poänger med homeopati är att medlet ska vara tillräckligt utspätt för att utesluta giftverkan. Har man inte gjort det, så är det inte ett homeopatiskt läkemedel. I Sverige godtas inte homeopatika under D6.

  Vidare till sid fyra, där finns två studier som kan strykas direkt. Den första patienten (Curry, 2006) har fått Ceciumklorid, en alternativ cancermedicin, som inte heller är homeopati. Den andra (Duque-Estrada, 2009) har fått injektion av diverse medel. Ingen potens nämns och dessutom att injicera är inte nödvändigt vid homeopatisk behandling. Homeopatiska läkemedel tas upp via slemhinnor och behöver inte injiceras

  I det sista exemplet på sid fyra (Forsman, 1991) nämns två patienter som har tagit en mängd olika homeopatiska medel. Patienterna har fått hudproblem och den ena fick också svår svullnad. Rätt använd ger homeopatiska läkemedel sällan biverkningar, men det här fallet skulle kunna vara ett exempel på en reaktion. Det är självklart att eftersom homeopatiska läkemedel har effekt kan även en bieffekt i vissa lägen uppstå, dock mestadels milda. Prövningssymptom kan uppstå om doser upprepas allt för frekvent i allt för många dagar, men de klingar normalt av efter några dagar om personen upphör att inta medlet. Det kan också uppstå en s.k. förstförsämring, som är en normal reaktion vid korrekt homeopatiskt behandling, och kan uppstå första dagarna efter intag av homeopatiskt läkemedel. Dessa klingar av snabbt, i allmänhet inom timmar till några dagar.

  Högst upp på sid fem finns ett patientfall (Geukens 2001) från läkaren och homeopaten Alfons Geukens praktik, där patienten har fått homeopatisk behandling för att bota yrsel och hjärtproblem. Sju år därefter får personen cancer i urinblåsan. Patienten behandlas med traditionell cancerbehandling och får homeopatisk behandling som ett komplement, och personen tillfrisknar. Men ändå, av någon märklig anledning, tar forskarna upp detta fall som en biverkning av homeopati, att homeopatiska läkemedel skulle ha orsakat hjärtproblem och urinblåscancer. Frågan är, hur tänkte de här? Var finns logiken?

  Studie nummer två på sid fem (Goodyear, 1990) har patienten tagit nio olika medel oklart vad, inklusive järn och arsenik, båda i 6° C. Här blir förvirringen total. Varför har de intagit arsenik och järn i kylskåpstemeratur? Eller är järnet och arseniken i en 6 potens? Svårt att veta. I alla fall så kan man med säkerhet veta att detta patientfall inte heller är homeopati.

  Nästa fall på sid fem (Guha, 1999) en person har tagit tinktur på Aconitum, som är en giftig växt speciellt frön och rötter. Detta är inte heller homeopati, men trots det så har forskarna tagit med detta exempel som biverkning av homeopati.

  Sedan finns också några exempel där artikelförfattarna anser att homeopati har orsakat s.k. indirekta biverkningar där människor blivit sjuka och till och med dött för att de inte uppsökt läkarvården i tid. Tanken där är att patienten har väntat för länge med att uppsöka sjukvården för att få adekvat vård och istället litet på homeopatin, som enligt dem kan försvåra tillfrisknandet. Sid åtta i artikeln redovisas drygt tio patienter som lider av allt från undernäring, blodförgiftning lunginflammation till malignt melanom som inte har fått konventionell behandling i tid eller i tillräcklig grad, utan istället behandlats med “salvor” och “ospecifika medel”. Att patienter har kommit försent till konventionell behandling, de få gånger det händer, är inte en biverkning av homeopati utan får nog istället föras upp på ett annat minuskonto. Dessutom att detta skulle ske i Sverige är ovanligt, eftersom de som uppsöker en homeopat i allra flesta fall redan är undersökta av en eller flera läkare och vanligtvis redan har en diagnos.

  Sammanfattningsvis kan sägas, att den här studien säger väldigt lite om biverkningar av homeoptiska läkemedel, eftersom en blandning av patientfall där homeopati och icke homeopati har använts. Prövningssymptom och förstförsämringar kan ibland uppstå, men då i mild form som efter en tid klingar av.

  Kritiker till homeopatin har felaktigt påstått i många år, att inga studier finns som visar att homeopati fungerar. Nu på senare tid har Dan Larhammar och övriga skeptiker dessutom utökat sina anklagelser; från att påstå att homeopati inte fungerar, till att säga att homeopati även kan orsaka allvarliga biverkningar. Meningen med det är antagligen att det blir lättare att kritisera homeopatin genom att påstå att homeopati är inte bara overksam utan den kan även orsaka skador, enligt dem.

  Detta ovan är exempel på artikel som alternativmedicinens kritiker litar till. Dan Larhammar säger i videoklippet från seminariet i Almedalen 2019 att alternativmedicin tränar upp “kritiskt tänkande”. Men tyvärr sanningen är att detta “kritiska tänkande” inte alltid fungerar, som det borde.

  För att kolla artikeln läs här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcp.12026

  • Följ pengarna! Mao, vem avlönar Larhammar? Vilka svarta pengar får han? Där någonstans finns svaret.

  • Tack, Marina Szöges, för ditt synnerligen viktiga inlägg!

   Du ställer frågan:

   “Jag har länge undrat, är Dan Larhammar verkligen så här okunnig eller är han medvetet oärlig?”

   Apotekaren Dan Larhammar lär ha studerat fiskhjärnor…och har väl gjort någon avhandling om det…, men jag kan ändå inte tänka mig att han är så otroligt okunnig om alternativmedicinen och homeopatin.

   Jag vill ge alla samma rekommendation som Ingvar Kullberg och Öystein Rönne ger i anslutning till en annan artikel här på Newsvoice just nu, nämligen att ta del av följande två intervjuer med den världs-kände grävande journalisten, författaren och frihetskämpen, Ole Dammegård.

   I dessa intervjuer finner vi nog svaret på frågan som Marina Szöges ställer:

   https://www.youtube.com/watch?v=cDlGoL0_n9U

   (Media – Sett från ett annat håll, med Ole Dammegard)

   Fortsättning:

   https://www.youtube.com/watch?v=iKtClNveNCc

   (Lögnen – Sett från ett annat håll, med Ole Dammegård)

   Enormt upplysande intervjuer!!!!!!!

 • @ Savalle.
  Ett vilt försök att få hjälp här på bloggen !
  Jag vill komma i kontakt med någon som känner till homeopat Sten Blomqvist. Han skrev en artikel om Dr Ryke Geerd Hamer 2011. I slutet av artikeln skrev han att han var försäljare av Dr Hamers litteratur i Sverige och att den också, delvis finns att läsa på svenska.
  Jag har sökt via internet och även talat med flera homeopater, men ingen av dem jag talat med känner till honom.
  Jag har följt dina inlägg på olika bloggar och har stort förtroende för dina åsikter och hoppas att du inte misstycker att jag “hakar på” din signatur.

  Om jag inte heller här kan få klarhet, så ser jag det som ett tecken på att inte söka mer – just nu.

  • Mariana, tack så enormt mycket för dina värmande ord! Jag ska göra efterforskningar. Jag har vissa kontakter, men det kan dröja lite. En som jag tror skulle kunna ta fram det här har just åkt iväg på en lång semesterresa.

  • Hej Mariana, jag har under lång tid intresserat mig för Dr Hamer. Han som så många andra råkade ju illa ut eftersom han fann bakomliggande faktorer, som konflikter – till ohälsa, samt vägar till att bota. Det som är intressant är dock att det finns dem som “arbetar i hans fotspår”: https://www.learninggnm.com/home.html – Detta sammanhang verkar dessutom vara i växande! – Hur dessa nya förespråkare hanteras / bemöts idag är också intressant att få vetskap omkring.

   Här ovan i ett annat inlägg, skrev jag några rader om epigenetik – Dr Hamers tankar om bakomliggande olösta konflikter i koppling till sjukdom, harmonierar väl med epigenetiken!

   Mer information omkring Dr Hamers litteratur finns sannolikt på länken jag har lagt till!

   / Ingrid

 • Sven-Erik Nordin / Svara Doktorn skriver:

  ´Men om man vill ha vetenskapligt hållbara argument för Big Pharmas enorma inflytande, så behöver man bara läsa t.ex. Peter Götzsches bok med den talande titeln “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” – eller Ralf Sundbergs “Forskningsfusket”.´

  En annan enormt avslöjande bok om Big Pharmas köpta “forskare”:

  https://www.bokus.com/bok/9780520275768/pharmageddon/

  Pharmageddon är skriven av psykiatriprofessor David Healy.

  Professor David Healy medverkar i denna enormt välgjorda dokumentär-trilogi:

  https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php

  Dessa tre dokumentärfilmer är på svenska, trots den engelska titeln “Who Cares in Sweden”.

  Film 1: SAMVETET Film 2: OFFREN Film 3: LÖGNEN

  De handlar främst om fusket inom psykiatrin, men täcker hela den korrupta “sjuka vården”.

  Den svenske läkaren Peter Rost medverkar också. Han har innehaft mycket höga chefsställningar inom flera av de ledande läkemedelsjättarna och han berättar om hur läkemedelsindustrin anlitar konsultföretag för att skriva avhandlingar som publiceras i de viktigaste medicinska tidskrifterna. Allt är tillrättalagt för att tjäna industrins syften.

  Sedan betalas någon känd medicinprofessor en enorm summa pengar för att stå som författare till avhandlingen…

  För övrigt instämmer jag helt med Jan Norberg att Sven-Erik Nordin / Svara Doktorn är
  Årets Hjälte!

 • Om SVT är Årets Förvillare (själv tycker jag att SVT är Årets Lögnare) så är Du Årets Hjälte!!!

  Jag har länge efterlyst en ordentlig definition för vad som är skolmedicin respektive alternativ/komplementär medicin, när man tvingar folk att försöka definiera vad resp begrepp står för så brukar alltid skolmedicinen blir svaret skyldig.

  Vetenskap och väl beprövad erfarenhet, du vet!! Ett helt odefinierat begrepp som tex Larhammar alltid svänger sig med utan att kunna ens komma i närheten av en ordentlig definition.

  Här sätter du ju fingret på en lång rad olika problem som följer av det tolkningsföreträde som skolmedicinens företrädare alltid tar sig. Ungefär som i alla andra sammanhang när pk-etablissemanget på sitt totalitära och socialistinspirerade sätt tar sig tolkningsföreträde för vad som skall anses vara “politiskt korrekta” uppfattningar.

  Skillnaden på det medicinska området är ju att det här handlar om liv eller DÖD, dvs det handlar här om skolmedicinen verkligen skall få fortsätta att DÖDA människor utan att de ens skall ha kravet på sig att erbjuda ett alternativ till den av skolmedicinen dödande behandlingarna.

  När SVT därför reservationslöst och ensidigt ställer upp på vad korrumperade och självutnämnda representanter från skolmedicinen med lagstiftning försöker åstadkomma så är detta inget annat än skyddande av Big Pharmas särintressen.

  Jag har ju försökt att i bakgrunden kunna hitta de personliga kopplingarna mellan tex Dan Larhammar och den kommersiella verksamhet han (officiellt hans hustru) bedriver. Han är helt klart korrumperad och köpt av Big Pharma, det står ju till och med i bolagsordningen att han skall medverka för att han skall underlätta introduktionen av nya sk läkemedel.

  Kopplingarna mellan Dan Larhammar och Kjell Asplund skall väl inte vara helt omöjliga att hitta, båda har ju sina tentakler ibland Big Pharmas alla olika lobbyorganisationer. Båda är helt klart mutade och kan därför inte tillmätas särskilt stor trovärdighet vid en närmare granskning.

  Tyvärr ges dessa båda korrupta företrädare för Big Pharma ändå framskjutna positioner i samhället och i båda fallen har inte detta kunnat ske utan att politiska företrädare främst från regeringen kunnat stötta dessa strävanden att tysta och “döda” alternativ medicinens företrädare. Du själv har ju fört en envis kamp mot dessa av politikerna sponsrade väderkvarnar, men om vi alla läser din nya bok “Och Cancern bara försvann” så kanske det ibland oss läsare dyker upp engagerade människor vilka kan hjälpa till för en mer holistisk tillämpning på svåra sjukdomar som tex cancer.

  Själv har gjort en liknande resa som du gjort och därmed kommit till insikt om alla de saker du nämner mycket väl kan fungera som behandling.

  Jag glömmer aldrig uppsynen på läkarteamet vid Karolinska när jag på några månader via alternativ behandling i stil med dina metoder kunde pressa ned mitt PSA-värde från ca 10 till ca 3 på mycket kort tid, alla mina värden låg på topp och på kuppen hade jag reducerat min vikt med ca 20 kilo på några månader.

  Men det det kräver en stor portion jävlaranamma och en mycket liten respekt för vitrockarnas självpåtagna auktoritet då de förutsätter att du skall följa deras behandlingsförslag.

  De tycks inte ha förstått svensk skolmedicins formella ställning betr lagstiftning, den vårdsökande har alltid rätt att neka skolmedicinens behandlingsförslag. Men det kräver att alternativmedicinen inte kriminaliseras, något som det nu tycks finnas uppenbar risk för om jag förstår det hela.

  Jag får väl fortsätta med mitt mantra, stå upp och prata klarspråk, var inte rädd. Säg vad du tycker och polarisera gärna situationen å det yttersta så att du skapar konflikt med alla dessa vidriga och korrupta företrädare för Big Pharma. Deras metoder DÖDAR fler än de botar.

 • Stort Tack Sven-Erik för din artikel – den har ett ytterst intressant, vederhäftigt samt ett oerhört viktigt innehåll!

  För ca tiotalet år sedan fick jag en artikel av en svensk professor i neurokemi. Texten handlade om epigenetik, och hade ett fokus på neurokemi. Den var skriven på engelska och med författare som inte kom ifrån Sverige. Anledningen till att jag fick artikeln var beroende på mitt intresse för hälsa och vad som inverkar på den. Professorn nämnde samtidigt att epigenetik absolut var ett väsentligt samt kommande område för framtiden. Texten jag fick var inte enkel att ta sig igenom, men när jag väl hade gjort det – var mitt intresse för epigenetik definitivt påbörjat… Och så har det fortsatt.

  Bruce Lipton är cellbiolog, och har under de senare åren diskuterat mycket omkring epigenetiken (sök vidare på internet för mer info). Länken till Liptons korta föreläsning efter Sven-Eriks text – är helt klart sevärd, då sammanhanget också förmedlar många nycklar till – varför dagens sjukvård ser ut såsom den gör…

  Hur kommer det sig att inte epigenetiken har fått någon genomslagskraft i Sverige?

  Hur kommer det sig att någon kan göra en så pass väsentlig utredning, som det förmedlas i Sven-Eriks text, och i SVT – och sen vara en sån novis rörande allt annat än den “mekaniska medicinen”?

  – Med den “epigenetiska blicken” blir en hjälpsökande människa så mycket mer än bara en “mekanisk varelse” – liksom att behandlingen leder till andra beslut – än enbart piller…

 • Antar att artikeln eller åtminstone de största av SVTs klavertramp redan skickats till Charlotta Friborg.
  Sedan bör avstegen detaljeras och skickas till henne, samtidigt som en anmälan om otillbörlig partiskhet bör inlämnas. Någon som vet till vilken myndighet?

 • Om SVT är Årets Förvillare (själv tycker jag att SVT är Årets Lögnare) så är Du Årets Hjälte!!!

  Jag har länge efterlyst en ordentlig definition för vad som är skolmedicin respektive alternativ/komplementär medicin, när man tvingar folk att försöka definiera vad resp begrepp står för så brukar alltid skolmedicinen blir svaret skyldig.

  Vetenskap och väl beprövad erfarenhet, du vet!! Ett helt odefinierat begrepp som tex Larhammar alltid svänger sig med utan att kunna ens komma i närheten av en ordentlig definition.

  Här sätter du ju fingret på en lång rad olika problem som följer av det tolkningsföreträde som skolmedicinens företrädare alltid tar sig. Ungefär som i alla andra sammanhang när pk-etablissemanget på sitt totalitära och socialistinspirerade sätt tar sig tolkningsföreträde för vad som skall anses vara “politiskt korrekta” uppfattningar.

  Skillnaden på det medicinska området är ju att det här handlar om liv eller DÖD, dvs det handlar här om skolmedicinen verkligen skall få fortsätta att DÖDA människor utan att de ens skall ha kravet på sig att erbjuda ett alternativ till den av skolmedicinen dödande behandlingarna.

  När SVT därför reservationslöst och ensidigt ställer upp på vad korrumperade och självutnämnda representanter från skolmedicinen med lagstiftning försöker åstadkomma så är detta inget annat än skyddande av Big Pharmas särintressen.

  Jag har ju försökt att i bakgrunden kunna hitta de personliga kopplingarna mellan tex Dan Larhammar och den kommersiella verksamhet han (officiellt hans hustru) bedriver. Han är helt klart korrumperad och köpt av Big Pharma, det står ju till och med i bolagsordningen att han skall medverka för att han skall underlätta introduktionen av nya sk läkemedel.

  Kopplingarna mellan Dan Larhammar och Kjell Asplund skall väl inte vara helt omöjliga att hitta, båda har ju sina tentakler ibland Big Pharmas alla olika lobbyorganisationer. Båda är helt klart mutade och kan därför inte tillmätas särskilt stor trovärdighet vid en närmare granskning.

  Tyvärr ges dessa båda korrupta företrädare för Big Pharma ändå framskjutna positioner i samhället och i båda fallen har inte detta kunnat ske utan att politiska företrädare främst från regeringen kunnat stötta dessa strävanden att tysta och “döda” alternativ medicinens företrädare. Du själv har ju fört en envis kamp mot dessa av politikerna sponsrade väderkvarnar, men om vi alla läser din nya bok “Och Cancern bara försvann” så kanske det ibland oss läsare dyker upp engagerade människor vilka kan hjälpa till för en mer holistisk tillämpning på svåra sjukdomar som tex cancer.

  Själv har gjort en liknande resa som du gjort och därmed kommit till insikt om alla de saker du nämner mycket väl kan fungera som behandling.

  Jag glömmer aldrig uppsynen på läkarteamet vid Karolinska när jag på några månader via alternativ behandling i stil med dina metoder kunde pressa ned mitt PSA-värde från ca 10 till ca 3 på mycket kort tid, alla mina värden låg på topp och på kuppen hade jag reducerat min vikt med ca 20 kilo på några månader.

  Men det det kräver en stor portion jävlaranamma och en mycket liten respekt för vitrockarnas självpåtagna auktoritet då de förutsätter att du skall följa deras behandlingsförslag.

  De tycks inte ha förstått svensk skolmedicins formella ställning betr lagstiftning, den vårdsökande har alltid rätt att neka skolmedicinens behandlingsförslag. Men det kräver att alternativmedicinen inte kriminaliseras, något som det nu tycks finnas uppenbar risk för om jag förstår det hela.

  Jag får väl fortsätta med mitt mantra, stå upp och prata klarspråk, var inte rädd. Säg vad du tycker och polarisera gärna situationen å det yttersta så att du skapar konflikt med alla dessa vidriga och korrupta företrädare för Big Pharma. Deras metoder DÖDAR fler än de botar.

 • Stort Tack Sven-Erik för din artikel – den har ett ytterst intressant, vederhäftigt samt ett oerhört viktigt innehåll!

  För ca tiotalet år sedan fick jag en artikel av en svensk professor i neurokemi. Texten handlade om epigenetik, och hade ett fokus på neurokemi. Den var skriven på engelska och med författare som inte kom ifrån Sverige. Anledningen till att jag fick artikeln var beroende på mitt intresse för hälsa och vad som inverkar på den. Professorn nämnde samtidigt att epigenetik absolut var ett väsentligt samt kommande område för framtiden. Texten jag fick var inte enkel att ta sig igenom, men när jag väl hade gjort det – var mitt intresse för epigenetik definitivt påbörjat… Och så har det fortsatt.

  Bruce Lipton är cellbiolog, och har under de senare åren diskuterat mycket omkring epigenetiken (sök vidare på internet för mer info). Länken till Liptons korta föreläsning efter Sven-Eriks text – är helt klart sevärd, då sammanhanget också förmedlar många nycklar till – varför dagens sjukvård ser ut såsom den gör…

  Hur kommer det sig att inte epigenetiken har fått någon genomslagskraft i Sverige?

  Hur kommer det sig att någon kan göra en så pass väsentlig utredning, som det förmedlas i Sven-Eriks text, och i SVT – och sen vara en sån novis rörande allt annat än den “mekaniska medicinen”?

  – Med den “epigenetiska blicken” blir en hjälpsökande människa så mycket mer än bara en “mekanisk varelse” – liksom att behandlingen leder till andra beslut – än enbart piller…

 • Antar att artikeln eller åtminstone de största av SVTs klavertramp redan skickats till Charlotta Friborg.
  Sedan bör avstegen detaljeras och skickas till henne, samtidigt som en anmälan om otillbörlig partiskhet bör inlämnas. Någon som vet till vilken myndighet?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *