Svara Doktorn: SVT är Årets förvillare – SVT knappast saklig om alternativmedicin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 juli 2019
- NewsVoice redaktion
Sven-Erik Nordin (privat foto) och Charlotta Friborg (pressfoto: Stina Stjernkvist för SVT)
Sven-Erik Nordin (privat foto) och Charlotta Friborg (pressfoto: Stina Stjernkvist för SVT)
Sven-Erik Nordin (privat foto) och Charlotta Friborg (pressfoto: Stina Stjernkvist för SVT)

DEBATT. SVT sände nyligen ett inslag i Aktuellt som borde utnämnas till Årets förvillare, anser Sven-Erik Nordin känd för sin blogg “Svara Doktorn”. Han anser att SVT förvillar TV-tittarna i frågan om alternativmedicinens betydelse i Sverige. Kritiken är riktad mot ansvarig utgivare för SVT Aktuellt, Charlotta Friborg, som han anser släppte igenom ett TV-inslag med förvrängd information. 

Text: Sven-Erik Nordin, Svara Doktorn

Till att börja med kan man påminna om SVT:s avtal med staten.

Där står bla följande:

“Opartiskhet och saklighet

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på saklighet består av tre delar:

    • Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.
    • Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.
    • SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!”

Källa: Så arbetar SVT med faktagranskning och saklighet

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.

Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor.

Kjell Asplund inte saklig om alternativmedicin

Kjell Asplund. Pressfoto: Kjellasplund.se
Kjell Asplund. Pressfoto: Kjellasplund.se

I programmet deltog kirurgen Mia Fahlén, samt professor emeritus Kjell Asplund, som varit ledare för den av regeringen tillsatta utredningen om komplementär och alternativ medicinsk behandling (den sk KAM-utredningen) och nyligen presenterat utredningens slutbetänkande.


Kjell Asplund har tidigare uttryckt en ganska konstruktiv inställning till problemet – och bla sagt att man skulle ta vara på all tillgänglig kunskap inom såväl skolmedicin som alternativa metoder och verkligen lyssna på alla, men sedan kom utredningens betänkande som ett slag i ansiktet på oss som hoppats på en objektiv och vetenskaplig bedömning.


I det nu aktuella TV-programmet tycks han cementera alla de missuppfattningar och fördomar som florerar runt begreppen komplementär och alternativ behandling – och fastslår slutgiltigt att det skall förbli absolut förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar – inte bara som hittills cancer epilepsi och diabetes, utan alla allvarliga sjukdomar – om man inte är legitimerad sjukvårdspersonal.

Förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar – smaka på det!

Varför skulle det någonsin vara förbjudet att bota en allvarlig sjukdom – oavsett metod? Det bör självklart vara förbjudet att skada människor med allvarliga sjukdomar – oavsett metod! Därför borde rätteligen en del av skolmedicinens brutala metoder förbjudas! Dags att återta den viktigaste delen av den ed Hippokrates en gång skapade – Primum non nocere (first do no harm; för det första – skada inte)

Kjell Asplund kunde till nöds tänka sig tillåta att man med alternativa metoder lindrade symptom – men, som sagt, absolut inte botar en allvarlig sjukdom!

I det nämnda programmet framfördes sedan ogenerat rena lögner – som tex att 90% av alla cancerfall i dag botas med skolmedicinens metoder. Det är helt enkelt inte sant! Och trots gigantiska satsningar på cancerforskning under flera decennier, så dör fortfarande i Sverige varje dag omkring 60 personer av sin cancer – eller ofta av den skolmedicinska behandlingen mot cancern och antalet cancerfall har stadigt ökat, ända sedan 1958, då Socialstyrelsen började föra statistik om cancer.

Kjell Asplund påstod också, att många örtmediciner har allvarliga biverkningar. Jaha, vilka då? Och hur allvarliga är deras biverkningar jämfört med skolmedicinens cellgifter och strålning – där en biverkan ofta är döden.


Och problemet med en begynnande kollaps i hela vårdsystemet berördes inte alls – de problem som innebär att i dag många cancerpatienter hinner dö, innan de kommer fram i kön till behandling. Det bisarra är sedan också, att de patienter som kan få vänta upp till ett halvår eller mer på sin canceroperation av sina läkare uppmanas att äta ”som vanligt” – eller tom att de kan ”äta hur mycket socker de vill”.


Många skulle sannolikt inte behöva någon operation, om de omedelbart efter diagnosen kunde lägga om kosten till sockerfri sådan, med tillägg av viktiga mineraler och vitaminer – och göra några andra livsstilsförändringar.

Om den alternativa vården bara kunde ta över några få procent av de ”allvarliga” fallen, så skulle det kunna innebära en högst nödvändig avlastning av den traditionella vården, som verkligen befinner sig i akut kris. I stället anstränger sig skolmedicinen maximalt för att förhindra att detta sker.

Och att cancer faktiskt i allt väsentligt är en metabol sjukdom (beroende av vårt näringsintag) har man vetat sedan åtminstone 1924 (via professor Otto Warburg – Nobelpriset i medicin 1931), som visade att cancerceller har en avvikande metabolism och är extremt beroende av glukos, men dagens läkare tycks än inte ha fattat detta, utan hävdar fortfarande med emfas, att cancer är en genetisk åkomma.

Läs mer: Riksföreningen för Metabol Hälsa (grundare Lars Bern mfl)

Eftersom våra gener i princip varit oförändrade i åtskilliga tusen år, så är det naturligtvis fullständigt befängt att skylla det senaste seklets närmast extrema ökning av cancerincidens på våra gener. Ingen har heller någonsin (vad jag vet) försökt visa, att människorna i västvärlden de senaste hundra åren genomgått en generell genetisk mutation, som skulle kunna vara anledning till cancerns skrämmande utveckling.

Vad vi vet är, att livsstil, kost och förekomsten av strålning och olika former av gifter i både kost och miljö förändrats drastiskt under den avsedda tiden – faktiskt ungefär i samma takt som cancern ökat. Det vore verkligen inte långsökt att då söka efter orsaken där. Vårt genom är strängt taget den enda orsaksfaktor vi kan utesluta – eftersom denna faktor varit konstant hela tiden – men just där söker man lösningen.

Epigenetik

Dessutom har ju det nya begreppet epigenetik förändrat bilden nästan totalt på det genetiska området – vilket skolmedicinen närmast tycks negligera. De epigenetiska processerna innebär i korthet, att vi inte är så beroende av de gener vi föds med som vi tidigare trott. Miljöaspekter – som tex vår kost och vår miljö generellt – kan bokstavligen slå av eller på de ursprungliga generna, så att deras fysiska uttryck förändras eller försvinner.

Att man i dag så frenetiskt värnar om skolmedicinens monopol på botande av allvarliga sjukdomar skulle kunna bero på omsorg om patienterna – att man vill skydda dem från kvacksalvare och charlataner. Men att man aktivt skall hindra vuxna, myndiga, pålästa och beslutskompetenta människor från att välja den behandlingsmetod man föredrar strider faktiskt mot gällande lagstiftning – och generellt mot våra mänskliga rättigheter. Det förslag KAM-utredningen föreslår är ett slag i ansiktet på varje demokratisk och självständigt tänkande medborgare.

Antingen beror det hela på att man helt enkelt bara struntar i gällande lagstiftning (och vart är vi då på väg?), eller så beror det på ren okunskap eller ondska. Det sista kan jag förstås inte ens föreställa mig – men okunskapen verkar mycket påtaglig.

Big Pharmas inflytande

Den gigantiskt rika och mäktiga läkemedelsindustrins inflytande på både utbildning, forskning och tillämpningar inom medicinsk behandling vidrördes förstås inte alls. Men om man vill ha vetenskapligt hållbara argument för Big Pharmas enorma inflytande, så behöver man bara läsa t.ex. Peter Götzsches bok med den talande titeln ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” – eller Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket”. Läkemedelsbolagen kläs av inpå bara kroppen, och deras i konkret mening ”dödliga” verksamhet avslöjas i detalj. Men självklart har ingen i SVT:s ledning någon aning om att dessa böcker existerar – eller har i alla fall inte läst dem. De skulle också kunna läsa min egen bok – ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag) – för att i någon mån uppdatera sina kunskaper.

Dan Larhammar, juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Dan Larhammar – Foto: Anna Böhlmark

Kjell Asplunds argumentation påminner osökt om den taktik som används av professor Dan Larhammar – att förlöjliga, håna och på allt sätt misskreditera oliktänkande (utan faktakontroll).

Det framgår, när han på programledarens fråga om vilka alternativa metoder det kan handla om, svarar bl.a. ”Det kan handla tex om utdrivning av onda andar med hjälp av schamaner”.

Med detta uttalande demonstrerar han sin egen totala okunskap om de komplementära och alternativa metoder som finns – och förolämpar synnerligen grovt en mångtusenhövdad skara av pålästa och kunniga människor i branschen. Det är absolut oförlåtligt av en man i hans ställning. Pinsamt är ett i sammanhanget mycket milt uttryck.

När man, som här, ensidigt förklarar att skolmedicinens metoder är riktig ”behandling” (effektiv sådan) – och att varje form av alternativ behandling bara är bluff och bedrägeri, så gör man sig skyldig till en total verklighetsförvanskning.


Alternativa ”behandlingar” tex i form av att man kompletterar kosten med de vitaminer och mineraler som de sjuka har brist på, och kanske lägger till naturliga (icke kemiskt manipulerade) ämnen, som man sedan generationer vet motverkar en viss sjukdom, så borde det inte väcka sådan skräck och avsky hos skolmedicinen. Sådana medel har väldigt sällan några allvarliga biverkningar, och doseringen behöver inte vara exakt på milligrammet.


Skolmedicinens ”läkemedel” är däremot nästan alltid manipulerade molekyler, som vår metabolism aldrig tidigare under evolutionen stött på (annars kan de inte patenteras av läkemedelsbolagen och inbringa stora inkomster). Därför tenderar de att av vår kropp uppfattas som ”fiender” och trigga igång vårt immunförsvar på ett ibland katastrofalt sätt. Och medlens ”giftighet” är ofta så hög att det gäller att exakt beräkna rätt dosering, för att patienten inte skall allvarligt skadas.

Man brukar generellt anse, att skolmedicinens tillämpningar står för omkring vart tredje dödsfall i Västvärlden. Detta är sannolikt en grov underskattning.

För några år sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann att 80 % av dem (åtta av tio) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av Läkemedelsverket godkända preparat). Resultatet publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Det finns ingen anledning tro att förhållandena i övriga delar av vårt land skulle vara annorlunda. Det betyder alltså, att mediciner (reglementsenligt utskrivna av läkare) sannolikt är den viktigaste anledningen till sjukdom (och död?) hos äldre. Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men har i stort sett helt förbigåtts av våra media. Varför?

Hoxseymetoden

När man vill hävda, att det aldrig funnits några alternativa och fungerande behandlingar mot cancer, så visar det på en enastående historielöshet och okunskap! Det har funnits – och finns – ett avsevärt antal metoder, vars effekter i högsta grad är verkliga och ”reproducerbara”. Ett exempel är Hoxseymetoden. Den praktiseras fortfarande – fast inte längre i USA, där den förbjudits – uppenbarligen därför att den genom sin effektivitet blev ett allvarligt hot mot ”Big Pharma” och deras dyra produkter.

I början av 1950-talet, då Hoxseymetoden var som mest populär, hade huvudkliniken för Hoxseybehandling i Dallas, Texas, ca 12,000 patienter och var då det största privata cancercentret i världen, och det fanns dotterkliniker i ytterligare 17 andra delstater. Metoden anses ha varit mest framgångsrik, när det gällde att bota utvärtes tumörer.

Metodens skapare, Harry Hoxsey, förföljdes och åtalades gång på gång. Hundratals patienter ville vittna inför domstol om hur de mirakulöst blivit botade från dödliga former av cancer – ofta i långt framskridet stadium. Men de läkare som var inblandade vägrade att undersöka saken – För genom sin medicinska utbildning visste de att metoden inte kunde fungera.

Läkarna i Sverige fortfarande ointresserade av att bota

Tyvärr finns den inställningen till stor del fortfarande kvar än i dag bland skolmedicinska läkare. Jag tycker det är en skam för läkarkåren, att man inte tycks vara det minsta intresserad av hur man kan bota cancer – om det inte sker inom ett väl definierat område, skolmedicinen. När läkarna under min egen cancerresa tvingades konstatera, att cancern efter hand försvann, så var det inte en enda av dem som ens frågade vad jag gjort. Varför skulle de? De visste ju genom sin medicinska utbildning att min metod inte kunde fungera.

Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända läkemedel till och med skulle vara den vanligaste dödsorsaken i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt, men tyvärr kan det vara precis så.

Dr Bruce Lipton påstår att i USA gäller följande:

  • Den tredje vanligaste dödsorsaken är cancer (553,251 fall ett av de senaste åren).
  • Den näst vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (699,697 fall)
  • Den allra vanligaste dödsorsaken är ”iatrogenisk” sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783,936 fall). Mer är 300,000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel.

Text: Sven-Erik Nordin, Svara Doktorn

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq