Forskare: Så kan nationalism och främlingsfientlighet skada svensk ekonomi

publicerad 23 augusti 2019
- av Hedi Bel Habib
Sverige. Bild: Colorbox.com (köpt licens)

DEBATT & ANALYS. Välfärdsnationalisterna och antiglobalisterna vill ha snävare definierade nationer och högre murar kring nationalstaten, men i verkligheten är det inte nationalism, utan globaliseringen som har gjort Sverige till en rik välfärdsnation.

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Globalisering gör Sveriges ekonomi större och rikare. Nationalism gör den mindre och fattigare! Den svenska välfärden har inte byggts upp med hjälp av nationalism och inskränkthet, utan tack vare global öppenhet och internationellt utbyte. Detta blir uppenbart när 1960- och 80-talets Sverige jämförs med dagens Sverige.

Nationell slutenhet gjorde Sverige till en liten ekonomi med magra kapitalflöden

Under andra världskriget införde industriländerna nationella regleringar på sina valuta- och kapitalmarknader som resulterade i ekonomisk nationell slutenhet. Valutaströmmarna reglerades, vilket innebar att finansiellt kapital inte fick lämna landet utan tillstånd. Räntenivån bestämdes på hemmamarknaden av det politiska systemet.

Produktionssystemet behövde det finansiella kapitalet till investeringar samtidigt som det finansiella kapitalet genom valutaregleringen var helt beroende av det nationella produktionssystemet. Genom att det nationella finanskapitalet inte hade något placeringsalternativ till den svenska marknaden blev den grundläggande målsättningen för den svenska valutaregleringen att skydda den svenska kapital- och kreditmarknaden från oönskat inflytande från utlandet.

Dessa regleringar behölls efter kriget och började avvecklas först under 1980-talet. Under 1980-talet avreglerades kapital- och valutamarknaden successivt vilket medförde att handeln med värdepapper ökade mycket snabbt. Svenska finanskapitalister började i stor utsträckning placera i utlandet och utlänningar började i stor utsträckning placera i Sverige. Kapitalinflöden och utflöden är betydande, men genom att dessa är ungefär lika stora, blir effekten på kapitalbalansen och valutareserven liten.

1960 2017
 

Andra länders direkta investeringar i Sverige i miljarder kronor

 

134

 

3192

 

Sveriges direkta investeringar i andra länder i miljarder kronor

 

288

 

2909

Källa: Riksbanken och SCB

Under 1960-talet, perioden för nationell slutenhet, var kapitalinflöden till Sverige nästan obefintliga. Andra länder investerade 134 miljarder kronor i Sverige. I sin tur investerade Sverige 288 miljarder kronor utomlands. Under globaliseringsperioden och avveckling av den nationella slutenheten ökade de internationella investeringarna explosionsartat. År 2017 uppgick Sveriges investeringar i andra länder till 3192. Andra länder investerade motsvarande 2909 miljarder kronor i Sverige.

Sverige: en liten öppen nation med en globalt större ekonomi

Sverige har en liten ekonomi som blir större och robustare genom global öppenhet. Global öppenhet gör det lilla nationen Sverige till en globalt större ekonomi med stora kapitalflöden över nationsgränser.

Avvecklingen av de nationella regleringarna och en ökad global öppenhet under 8o-talet ledde till att kapitalflöden från andra länder till Sverige ökade från 3 procent som andel av BNP år 1980 till nära 60 procent av BNP år 2017. .

1980 2017
Internationella investeringar i Sverige som andel av BNP  

3 %

 

58,5 %

Källa: Riksbanken och Kommerskollegium

Sverige är en liten öppen ekonomi som behöver utlandsmarknader och utländska direktinvesteringar . Genom att tillföra och tillföras kapital, kompetens och globala kontaktytor bidrar Sveriges internationaliserade näringsliv till att ekonomin blir större och rikare och gör att Sverige kan fortsätta ligga i framkant i den globala konkurrensen.

Svensk ekonomi sträcker sig över fyra kontinenter

Ser man till det totala bokförda värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige är det EU-länderna som dominerar. Det bokförda värdet på deras direktinvesteringar i Sverige uppgick år 2017 till 2 239 miljarder kronor, vilket motsvarar över tre fjärdedelar de totala direktinvesteringstillgångarna.

Sveriges direkta investeringar i EU motsvarar 1878 miljarder kronor. Övriga Europa har direkta investeringar i Sverige motsvarande 314 miljarder. Sveriges investeringar i dessa länder motsvarar 421 miljarder.

I Asien investerar Sveriges företag 421 miljarder kronor. Asiens direkta investeringar i Sverige uppgick till 124 miljarder år 2017.

Nord- och Centralamerika har direkta investeringar i Sverige som uppgår till 226 miljarder. Sveriges direkta investeringar i dessa länder uppgår till 515 miljarder.

Totalt har Sverige direktinvesteringar i fyra kontinenter motsvarande 3192 miljarder. Länder i dessa kontinenter har direkta investeringar i Sverige motsvarande 2909 miljarder.

                Svenska direktinvesteringar i utlandet Utländska direktinvesteringar i Sverige
EU-28 1 878 2 239
Övriga Europa 421 314
Asien 245 124
Nord- och Centralamerika 515 226
Övriga 133 6
Totalt 3 192 2 909

Värdet av direktinvesteringstillgångar År 2017, mdr kr. Källa: SCB och Ekonomifakta

Så kan nationalism och bristande global öppenhet skada Sveriges ekonomi

Utländska direktinvesteringar utgör en grundstomme i den svenska ekonomin, vilket tydligt illustreras av det faktum att utländska företag står för närmare hälften av Sveriges varuexport.

Därför är det ett viktigt område att fokusera på för politiska beslutsfattare och en mängd aktörer. Med global öppenhet och ett investeringsvänligt klimat kan Sverige konkurrera om kapital och kompetens på den globala arenan.

Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit ett betydande värdland för utländska direktinvesteringar. Global öppenhet har varit en avgörande faktor för att attrahera utländskt kapital och investera i andra länder. Sveriges EU-inträde 1995 liksom en period av omfattande avveckling av nationella regleringar gav utländska företag och utländska investerare nya incitament att investera i Sverige.

Nationalism och utlänningsfientlighet skapar negativa stämningar som kan skrämma bort:

  1. Utländska investerare som förser den svenska ekonomin med 2 900 miljarder kronor.
  2. Utländska företag etablerade i Sverige och som svarar för 48 procent av Sveriges varuexport.
  3. Utländska företag etablerade i Sverige och som sysselsätter nära en miljon svenskar.
  4. Utländska företag etablerade i Sverige och som finansierar forskning med hela 32 miljarder SEK.
  5. Utländska företag etablerade i Sverige och som svarar för 42 procent av näringslivets totala forsknings- och utvecklingsutgifter.

Är det detta vad som nationalisterna och antiglobalisterna vill åstadkomma i Sverige med sin politik?

Bevara Sverige globalt och gör inte samma misstag som USA

Sverige bör göra allt för att slå vakt om Sveriges globala öppenhet och undvika att begå samma misstag som USA. Det som nu händer i USA visar tydligt att nationalismen är skadlig för ekonomin.  Kapitalflöden och utländska investeringar i USA har sjunkit dramatiskt till följd av Trumps ekonomiska nationalism. Kostnaderna för USA i form av förlorade internationella investeringar beskrivs av Peterson Institute for International Economics under rubriken: "The Cost of Trump’s Economic Nationalism: A Loss of Foreign Investment in the United States".

Kinesiska investeringar i USA har sjunkit med 90% sedan Trump tillträdde

Kinesiska direktinvesteringar uppgick år 2016 till 46,5 miljarder dollar - detta har nu sjunkit till 5,4 miljarder dollar sedan Trump tillträdde. Kinesiska direktinvesteringar i USA har sjunkit och gjort att platser som Silicon Valley och New York fastighetsmarknad är nu sårbara.

Fastighetsmarknaden, bilindustrin, teknikföretagen och jordbruket är marknader som drabbas hårdast och som hittills haft nytta av Kinas investeringar.

Läs mer på Business Insider: "Chinese investment into the US has plunged 90% since Trump took office — and poorer states may get hit the hardest"

Kinesiska utlandsinvesteringar har också sett ett dramatiskt skifte från Nordamerika till Europa under första halvåret 2018. Sverige var det land i Europa som mottog störst andel av kinesiska utlandsinvesteringar under perioden.

Det framgår av en rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Rhodium Group. Kina investerade 3,6 miljarder dollar i Sverige, vilket är den högsta siffran.

Läs mer i Affärsvärlden: Trendskiftet: Kina investerar mest i Sverige

De kinesiska företagen lockas av att Sverige har en global öppenhet och företag som är internationaliserade, innovativa och har global spetskompetens.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare