Forskare: SD vilseleder pensionärerna – Pensionen försämras inte på grund av invandring

Dags för en ny beskattningsprincip där pension beskattas lägre än arbetsinkomst

103
Pensionärer får inte alltid så bra pension. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Temabild: Pensionärer behöver inte vara oroliga, enligt Bel Habib,. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib

DEBATT & ANALYS. SD vilseleder Sveriges pensionärer genom att få dem att tro att deras pension riskerar att försämras på grund av invandring. Hur pensionen beskattas i förhållande till arbetsinkomst tycks dock vara en huvudförklaring till hur risken för fattigdom bland pensionärer utvecklas. Ju lägre skatten på pensionen är desto lägre risk för fattigdom bland pensionärer. Detta framgår av en jämförelse av pensionärernas situation i de nordiska länderna.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Slutsatsen är att det är dags att sluta använda invandring som en dimridå och istället införa en ny beskattningsprincip där pension beskattas lägre än arbetsinkomst.

Så vilseleder SD Sveriges pensionärer

Risken för fattigdom definieras av Eurostat som att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Eurostats statistikdatabas visar att 15,8 procent av Sveriges befolkning över 65 år riskerar att hamna i fattigdom jämför med EU genomsnittet 14,2.

En vild hypotes som SD baserar sin politik på är att invandringen skulle vara en belastning på statsfinanserna som i slutändan påverkar välfärd och därmed pensionärernas situation. Detta argument tycks inte hålla när vi jämför de nordiska länderna.

De nordiska länderna har en jämförbar levnadsstandard och likartade välfärdssystem och kan därför utgöra ett bra underlag för att kontrollera ifall att invandringen påverkar pensionärernas ekonomiska villkor negativt.  Finland har den mest restriktiva invandringspolitiken i Norden och borde i så fall uppvisa lägst risk för fattigdom bland pensionärer och bättre finansbalans, även om statsfinanserna och fattigdomsrisk påverkas av flera andra faktorer.

Migrationsstock i % av befolkningen Statsskuld i % av BNP Risk för fattigdom bland pensionärer i procent
Sverige 16,8 38,8 15,8
Norge 14,2 36,20 8,9
Danmark 10,1 34,10 8,9
Finland 5,7 58,90 13
Japan 1,6 253 19

Källa: Eurostat, Trading Economics och Världsbanken

Japan har en hög levnadsstandard och har lyfts fram på grund av sin nästan obefintliga migrationsstock.

Statsskulden och andelen fattigpensionärer i Japan visar tydligt att det inte finns något samband mellan pensionärsfattigdom, finansbalans och andel migranter i ett land.

Invandring är bara en dimridå som används av SD för att attrahera väljare genom att vilseleda pensionärer och därmed förhindra nödvändiga reformer för att förbättra pensionärernas ekonomiska situation.

Överraskande nog är risken för fattigdom bland pensionärer lägst i Danmark och Norge, två länder med betydligt högre andel migranter än Finland och Japan.  Dessa länder har lägre statsskuld och en fattigdomsrisk som ligger på 8,9 procent jämfört med 13 procent för Finland och 19 procent i Japan. Dessutom har Japan världens högsta statskuld på 253 procent av BNP och världens lägsta antal migranter på 1,6 procent av befolkningen.

Trots en hög andel migranter har Sverige en mycket lägre statsskuld än Finland. Sverige har dock den högsta fattigdomsrisken i Norden bland pensionärer. Risken tenderar dessutom att öka med tiden i motsats till Danmark, Norge och Finland.

Här har införandet av jobbskatteavdraget sedan 2007 visat sig vara en huvudorsak.

Jobbskatteavdraget har lett till fler fattigpensionärer

Genom jobbskatteavdraget beskattas pensioner sedan 2007 högre än inkomst av tjänst.

Till följd av införandet av jobbskatteavdraget betalade pensionären i Sverige 11 procentenheter högre skatt än en löntagare år 2014! Detta har lett till att risken för pensionärsfattigdom ökade från 9,5 procent 2007 till 15,8 procent år 2018. Under samma period minskade risken för pensionärsfattigdom inom EU från 16,6 till 14,1 procent.

Risk för fattigdom bland pensionärer Sverige EU 27
2007 9,5 % 16,6 %
2018 15,8 14,1

Källa: Eurostat

Pensionärsskatten har sänkts i år, men den klyfta som skapades de senaste åren finns kvar.

En undersökning gjord av skattebetalarnas förening visar att ett pensionärspar med genomsnittspension under åren 2007 – 2014 har betalat 100 000 kronor mer i skatt än ett löntagarhushåll i samma inkomstklass. För en ensamstående med låg pension är skillnaden 36 000 kronor jämfört med en ensamstående lågavlönad.

Moderaterna planerar ett nytt jobbskatteavdrag. Precis som tidigare jobbskatteavdrag leder även detta till att pensionärerna lämnas på efterkälken. Med en ytterligare skattesänkning enligt jobbskatteavdragsmodellen riskerar Sveriges pensionärer att betala mer skatt jämfört med löntagare.

Lägre skatt på pensioner ger större pensionstrygghet

Ett sätt att förklara fattigdomsrisken är att undersöka hur pensioner respektive arbetsinkomster beskattas i de nordiska länderna och hur beskattningsreglerna påverkar den disponibla inkomsten hänsyn tagen till vilken typ av inkomst, pensions- eller arbetsinkomst, som avses.

  Risk för fattigdom bland pensionärer 2014 Risk för fattigdom bland pensionärer 2018 Beskattning av pension i förhållande till arbetsinkomst
Danmark 10,2 8,9 7 till 10 procent lägre än arbetsinkomst
Norge 10,1 8,9 6 till 11 procent lägre
Finland 15,3 13 1 procent lägre
Sverige 14,4 15,8 11 procent högre än arbetsinkomst år 2014 (politisk strävan mot återgång till lika beskattning)

Källa: Eurostat och PRO, Underlagsrapport: Beskattningen av arbetsinkomster och … – PRO

Tabellen ovan visar att det finns en tydlig samvariation mellan hur mycket pension beskattas och risken för fattigdom. Ju lägre skatten på pensionen är desto lägre risk för fattigdom bland pensionärer. Sverige har högst skatt på pension och därmed högre risk för pensionärsfattigdom.

En förklaring till att Norge och Danmark har lägre fattigdomsrisk tycks vara deras beskattningsprincip för pensioner. En genomsnittspensionär betalar mellan 7 och 11 procent lägre skatt jämfört med en person med en arbetsinkomst i Danmark och Norge. I Finland är det en procent skatt lägre på en genomsnittspension än på en arbetsinkomst. I Sverige betalar pensionärerna för närvarande högre skatt än förvärvsaktiva även om det finns en politisk strävan mot lika beskattning.

Dags för en ny beskattningsprincip för pensioner

Det är dags att sluta vilseleda Sveriges pensionärer genom att skylla deras situation på invandring. Invandringen behöver regleras och ta hänsyn till landets mottagarkapacitet och bättre anpassas till arbetsmarknadens behov. Men att skylla pensionärernas situation på invandring löser inte grundproblemen. Detta syndabockstänkande är inte bara farligt vilseledande utan förhindrar också väsentliga reformer angående beskattning av pensioner i förhållande till arbetsinkomster.

Det är nu femton år sedan Sverige fick ett nytt allmänt pensionssystem. Pensionsfrågan behöver förnyas och en beskattningsprincip för pensioner i förhållande till arbetsinkomst behöver utredas.

Oavsett vilken politisk inriktning som gäller behöver två principer vara vägledande:

Princip 1. Lägsta möjliga risk för pensionärsfattigdom: År 2007, innan jobbskatteavdraget infördes, uppgick risken för pensionärsfattigdom till 9,5 procent, vilket var samma nivå som Danmark och Norge idag, dock tack vare lika beskattning av pension och arbetsinkomst.

Här handlar det inte bara om att avskaffa de orättvisor som orsakades av införandet av jobbskatteavdraget. Man behöver gå ett steg längre. Genom ett eventuellt införande av principen om lägre beskattning av pensioner i förhållande till arbetsinkomst skulle risken för pensionärsfattigdom minimeras.

Princip 2. Livskvalitetsprincipen: Pensionen ska utgöra en grundförutsättning för en god livskvalité. Lägre skatt på pensioner upp till en viss gräns och lägsta möjliga beskattning generellt är en grundförutsättning. Utgångspunken borde vara ju lägre pension desto lägre skatt. Målet är bästa möjliga livskvalité och högsta möjliga trygghet med utgångspunkt i den enskildes behov och livssituation.

Moderaterna riskerar att skapa en ny fattigdomsfälla för pensionärer

Det är av stor betydelse att inse att pensionärernas situation inte automatiskt kan förbättras genom ett generellt sänkt skattetryck. Risk för pensionärsfattigdom kan endast motverkas genom en beskattningsprincip, där pension beskattas lägre jämfört med arbetsinkomst.

Moderaterna efterlyser en skattereform. Enligt deras politik behöver skatterna sänkas och det totala skattetrycket i Sverige ska bli så lågt som möjligt genom utgiftsminskning.

Det finns dock uppenbara risker att moderaterna skapar en ny fattigdomsfälla för pensionärer genom en ogenomtänkt generell sänkning av skattetrycket. Vi kan illustrera detta med hjälp av en pedagogisk bild, där vi jämför tre länder med diametralt motsatta välfärdsmodeller. Danmark har en nordisk välfärdsmodell och ett skattetryck motsvarande 46 procent av BNP. Schweiz har en konservativ välfärdsmodell och ett skattetryck på 28 procent av BNP. Storbritannien har en liberal välfärdsmodell med skattetryck motsvarande 33,3 procent av BNP. Hur ser risken för pensionärsfattigdom i dessa tre välfärdsmodeller?

Skattetryck i % av BNP Risk för fattigdom bland pensionärer 2018 i %
Danmark (Nordisk välfärdsmodell) 46  

8,9

Schweiz (Konservativ välfärdsmodell) 28,5 25,9
Storbritannien  (Liberal välfärdsmodell) 33,3 19,1

Källa: OECD och Eurostat

När vi jämför dessa modeller i tabellen ovan kan vi konstatera att Schweiz som har lägst skattetryck också har högst risk för pensionärsfattigdom, 25,9 procent. Därefter kommer Storbritannien med 19,1 procent. Danmark har högst skattetryck, dock lägst risk för pensionärsfattigdom, 8,9 procent.

Detta tyder på att den nordiska välfärdsmodellen är överlägsen när det gäller att minimera risken för pensionärsfattigdom Pensionärernas situation kan därför inte automatiskt förbättras genom ett totalt minskat skattetryck. Detta visar också att en sänkning av det totala skattetrycket enligt moderaternas skattemodell skulle ännu en gång bli en fattigdomsfälla för pensionärer.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
103 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
1 oktober 2019 kl 22:52

Tråden stängs eftersom den började innehålla för mycket personangrepp. Flera kommentarer raderades.

Erik Forsman
1 oktober 2019 kl 11:54

I alla tester, som man utför över en viss population, så är utfallet det som är intressant – sett till just den testade populationen. Varje test kommer presentera en normalkurva.

När man testar barn, jämför man med andra barn i samma ålder och olika barn utvecklas olika fort. Vill minnas att Torbjörn fick 148 i IQ [rättelse: 145], när han testades som barn. Det är inte säkert att ett test i vuxen ålder skulle vissa på samma resultat, då han nu ska jämföras med andra vuxna, som kanske har kommit i kapp i den intellektuella utvecklingen.

Samma resonemang gäller även vid etnicitet. Anta att en centralafrikan på landsbyggen har längre i IQ, ställt mot urban nordbo. Men då jämför man två olika livsbetingelser mot varandra. Det är just livsbetingelserna dvs miljöfaktorernas krav som (tror jag) evoluterar fram de krav som behövs. I ett kallare klimat, t ex, krävs en större uppfinnesrikedom ställt mot ett tropiskt klimat – det är en aspekt av det hela. Därför borde man tillämpa olika IQ-test över olika etniciteter.

Sist vill jag påpeka att ett IQ ger ett snittvärde av många olika delvärden. Toppar man i ett, kan ett annat deltest dra ner slutresultat. Det är strängt taget vad man toppar i som är det intressanta. Det är vad man är bästa på, som man kan konkurrera bäst med, beroende på hur omfattande IQ-testet är. För närvarande tror jag att de finns sju olika intelligenstest och dessa sju är olika omfattande, mäter olika djup, men överlappar delvis också varandra (mensa testet borträknat). Vilket genomsnitt man har säger inte att man är bäst i alla konvektiva förmågor. Jämför med hur bra är du i friidrott, som utgör av ett 30 tal olika friidrottsgrenar. Toppar du i maran, lär du inte samtidigt toppa i slänga och omvänt. Intelligensfördelningskurvan är de intressanta. Därför kan en person med ett högt IQ-snitt vara mindre lämpad för en viss uppgift, jämför med en annan person med ett lägre IQ-snitt, då denna kan ligga betydligt över i något deltest och därför vara mer lämpad.

Erik Forsman
Reply to  Erik Forsman
1 oktober 2019 kl 16:06

Tack Per.

Det IQ-kartan inte beslyser är de så kallade ashkenaziska judarna har en genomsnittlig IQ i intervallet 107 till 115, och de ashkenaziska judarna som grupp har haft betydligt större framgångar inom intellektuella områden långt ifrån vad som står i proportion till deras antal.

Något annat som också sticker ut är en studie från 1954 som fann att 24 av de 28 (86%) barnen i New Yorks offentliga skolsystemet hade en IQ på 170 eller högre var judiska.

https://www.commentarymagazine.com/articles/jewish-genius/

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
1 oktober 2019 kl 16:51

@Per Nordgren. Var det indirekt kritik av andra eller ett ack så flyktigt ögonblick av självinsikt?

Torbjörn Sassersson red.
Admin
30 september 2019 kl 20:19

Appropå IQ så skulle jag faktiskt tro att alternativt korrekta (AK) individer har högre IQ än de politiskt korrekta (PK). Att vara PK kräver ju ingen direkt intelligens eftersom det mest handlar om att imitera. Det händer liksom inget nytt.

Det kanske betyder att de flesta immigranter som kommer till Sverige förmodligen har högre IQ än PK-etablissemanget.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
1 oktober 2019 kl 00:26

Alla har högre IQ och mer ryggrad än svenska PK-tomtar. Sen är invandrarna inte lika gravt hjärntvättade som det svenska folket är och det är ju något positivt, så jag letar inte bara fel.

På femtiotalet gjorde Salomon Ash psykologiska experiment på grupptryckets inverkan och redan då var det nästan 40 % som vek sig för det. Kombinerar man detta med Socialdemokraternas nästan hundraåriga från-vaggan-till-graven-indoktrinering av svenska folket får man dagens PK-Sverige i ett nötskal.

“Asch conformity experiments”
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments

Erik Forsman
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
1 oktober 2019 kl 07:56

Tror som dig Torbjörn. Vilket djur av karnivorer vs herbivorer är mest flexibelt i sitt tänkande kring egna strategier och vilket djur uppvisar ett stereotypt beteendemönster? När flocken tänker, tänker inte individen.

Att inta en kritisk hållning till ett utbrett fenomen, kräver större kännedom om företeelsen, än att enbart följa med.

Erik Forsman
30 september 2019 kl 14:34

Man kan ju vända på perspektivet också: inte bra att låta resurssvaga (läs låg IQ) människor invadera till Sverige, för vi har inget nytta av dem – de kostar bara pengar, med att inte bra att låta resursstarka (läs hög IQ) människor invandra till Sverige, för dem har inget nytta av oss.

20 000 judar i Sverige, där kanske IQ-snittet ligger i vårt översta skikt.

Inte bra att låta resursmässiga människor (läs mellan IQ) människor invadera till Sverige, för dem kommer att konkurrera med oss.

Men Sverige har alltid haft invandring och utvandring. För mig gäller asylrätten samt att nivåerna är på TOG för höga.

Erik Forsman
30 september 2019 kl 13:48

Anser (kanske inte tvärt emot Torbjörn? men ändå) att så kallade västerartiklar som publiceras på NewsVoice först bör granskas utifrån hur stor avstamp dem tar från vänsterns ideologisk grunddiskurs. Vad jag menar är att tvättar man bort vänsterns idéhistoriska diskursarv gällande relativismen (värderelativism) och strukturalismen och för övrigt all kritisk teori samt postmodernismen, som systematisk hävdar det inte finns några objektiva kvalitetsavvikelser. Allt är endast en subjektiv uppfattning om vad människor anser är bättre. Sanningen blir då något relativt till vad kan det relateras till och alltid knutet till en viss kontext, ett visst perspektiv, ett visst sammanhang. Till slut helt suddas sanningen ut helt. Av detta följer automatiskt att ingen kunskap är absolut eller tidlös. Människan kan således aldrig besitta absolut kunskap. Det finns alltså ingenting som en absolut sanning, utan endast olika sidor och alla sidor är lika goda beroende på perspektiv – det kan också för den pragmatiska summers på följande sätt: “allt är möjligt inget är sant” torde man få vänsterartiklar av kvalité som är värde en debatt. Hedi Bel Habib artikeln: “SD vilseleder pensionärerna – Pensionen försämras inte på grund av invandring” tillhör inte den kategorin. Artikeln är infam skickligt och konsekvent svenskfientlig genomförd och ytterst svår att genomskåda. Låt mig bara ett exempel: “Tittar vi på de grupper flyktingar som har kommit till Sverige ser vi ett direkt samband mellan vapenexport och migrationsflöden från Irak, Syrien och Afghanistan”. samt “asylinvandringen är inget som människor väljer frivilligt. Man kan därför inte ensidigt skylla på dem som söker sig till Sverige som asylsökande”. Om Sverige enbart tagit emot asylflyktingar, enbart av äkta asylskäl, dessutom med en synnerligen mjuk tolkning av begreppet, hade Sverige tagit emot mindre än 10 % av alla som beviljats uppehållstillstånd. Såg säg från år 2000 istället för 2000 000 människor 200 000. Att dela hela gruppen: “som beviljats uppehållstillstånd” (viktigt att använda ett ärligt språkbruk) i massor av små rännilar och ge dem olika namn, migranter, flyktingar, invandrar, ensamkommande (vuxna) barn, anhöriginvandring, (illegala invandrare som bli legala – för att dem är ligalag) asylsökanden osv, osv är ytterst vilseledande. Säg som det är: totalt antalet som beviljats uppehållstillstånd istället. Har en asylflykting väl kommit till säg Turkiet, och inte längre förföljs där, har personen heller inte asylskäl att stanna i Sverige. Ta asylflyktingarna från Chile, som ett bra exempel eller Argentina för den delen, som kanske redan har torterats, fängslats i omgångar… Read more »

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Erik Forsman
30 september 2019 kl 13:50

Snabbsvar till frågan:

”Hade Newsvoice publicerat en nazistisk artikel som var lika skadlig för Sverige, som den kommunistisk ideologi är för Sverige?”

Nej, den skulle jag inte publicera, men jag vet inte vad du menar med en nazistisk artikel. Är det en osaklig artikel (utan faktareferenser) som hetsar mot folkgrupper och som tagit intryck från det nazistiska partiets värdegrund, på 1940-talet?

Jag tycker att de vänsterartiklar som publicerats i NV inte kan jämföras med ”nazistiska artiklar”…

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
30 september 2019 kl 14:51

@Erik. Själv blev jag till en början smått irriterad över Bel Habibs artiklar och sen insåg jag deras guldgruvepotential. Under han artiklar har vi möjlighet att rätt så fritt plocka isär alla hans inte alltid så sanningsenliga argument och det är ju en möjlighet vi knappt har någon annanstans. Utan dessa vänstervridna artiklar skulle vi ha varit berövade denna underbara möjlighet, utan att ens vara medvetna vad vi gått miste om.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
30 september 2019 kl 13:35

Svar till: Peter Johansson 30 September, 2019 at 13:15

Det svenska IQ-nivån ligger väl inte precis i topp internationellt sätt, precis som kunskapsnivån, enligt PISA.

Ur det perspektivet tror jag invandring är bra för Sverige. Det betyder inte att jag tycker att all sorts invandring och massinvandring är av godo. De flesta normala länder sätter ju krav på personer som vill etablera sig i ett nytt land. Ta som exempel USA, här ställs höga krav på utbildning och ekonomisk styrka hos den som vill ha grönt kort. Därmed inte sagt att jag tycker USA är ett normalt land. Det var bara ett exempel på hur ett land kan ställa höga krav och ett annat, som Sverige, som i princip ställer nollkrav.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
30 september 2019 kl 14:40

Jag känner människor som inte är särskilt intelligenta och de flesta utav dem är jättetrevliga. Men deras intelligens påverkar såväl vad vi kan prata om som hur vårt umgänge utvecklas och det där kan man skala upp på samhällsnivå.

Sen är jag medveten om att PISA-resultatet i den svenska hjärntvättsskolan var lite kasst innan och likaså att det har varit en medveten försämring. Då politiker föredrar lite mer korkade väljare som dito medborgare för övrigt. Men ännu en försämring av ett redan dåligt PISA-resultat har till viss del att göra med invandringen där t.ex. språksvårigheter är en möjlig orsak som att IQ också kan vara det. Men man kan inte lösa problem om man PK-sortera de möjliga orsakerna. Har man t.ex. två egna barn där den ene är en bit över medelintelligens och den andre är smått korkad måste man ha två olika uppfostringsstrategier.

Sen har väl en lagom invandring berikat de flesta kulturer då det kan tillföra nya perspektiv av gamla invanda mönster. Men väller man på med en ohejdad massinvandring får man de problem vi har nu. Sen är kulturella värderingar, intelligenskvot och allting annat bara olika parametrar, men man måste kunna diskutera verkligheten utan att diskussionen förvandlas till någonting fult.

De flesta människor vill verka vara intelligenta men det är ju inte så verkligheten ser ut. Även inom grupper så skiljer sig intelligens rätt markant och den är också en markör för hur dessa individer lyckas i livet, även om det inte är en garanti. Vad som gäller inom gruppen gäller även grupper emellan och jämförelsen på individnivå bör också kunna göras på gruppnivå. Man kan inte “Gilla Olika” utan att erkänna att alla är olika.

Erik Forsman
Reply to  Peter Johansson
30 september 2019 kl 15:30

@Peter Pettersson Johansson

“Har man t.ex. två egna barn där den ene är en bit över medelintelligens och den andre är smått korkad måste man ha två olika uppfostringsstrategier”.

Absolut, absolut. Ju äldre dem blir, ju större skillnad blir det i form av hur livet gestaltar sig för dem. Det är inte lätt. Någon rättvisa finns här inte.

“Jag känner människor som inte är särskilt intelligenta och de flesta utav dem är jättetrevliga. Men deras intelligens påverkar såväl vad vi kan prata om som hur vårt umgänge utvecklas”

Umgås aldrig nu för tiden med människor som inte förstår jag jag säger, eller tänker, bara med människor som kan få mig att upptäcka eller tänka nytt. Har helt skalat bort alla andra. Det ger ingenting; för ingen av oss får ut någon av varandra annars. Tiden är för kort att slösas bort.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
30 september 2019 kl 15:57

Men de strategier som gäller för egna ungar med två så skilda förutsättningar gäller också när dessa skillnader finns på gruppnivå. Typ lite extra hjärntvättsstöd i skolan så kanske man slipper lägga de stora resurserna när de muckar från fängelset 20 år senare. Jag vet inte. Men jag vet i alla fall att man aldrig kan komma fram till en lösning om man blundar för vissa möjliga orsaker.

De mindre smarta är några jag har växt upp med men detta understimulerande faktum har ju definitivt påverkat vårt fortsatta umgänge. Men dom är fortfarande jättetrevliga. Sen förstår de flesta inte vad jag säger så det kanske är mig det är fel på. Vet att jag ligger ett par snäpp över medel, fjärran från något geni, men med tanke på hur djävla korkad jag själv kan vara ibland är de skrämmande att veta att över hälften av befolkningen är dummare än så.

Erik Forsman
Reply to  Peter Johansson
1 oktober 2019 kl 07:42

Detta varken kan eller vill inte vänsterns förstå – i grunden finns ojämlikheter. Människor föds med olika förutsättningar, det går inte att ändra.

Att “stå för jämlikhet” är en konstruktion med olika inbyggda hierarkiska nivåer. Massorna demonstrerar för jämlikhet, vilket ger makten fria händer att omdana samhälle så väl som individer för att blidka samma opinion sm dem själv skapat i syfte att försöka ändra på naturens gång.

Aldrig att vi når det utopiska jämlika samhället, men däremot fungerar det väl som en dynamisk motor hela tiden att hitta nya orsaker till konflikter på grund av ojämlikheter, vilket var syftet från början. Att traumatisera, splittra och ställa alla tänkbara, konstruerade och fiktiva grupper mot varandra tills kaos utbryter.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
1 oktober 2019 kl 09:36

@Erik F. Vänsterns politiska strävan efter ett utopiskt samhälle där hela världen lever som en enda stor ihopblandad familj där alla, en så länge, ser olika ut men ändå är helt lika fungerar ju bara om de blundar för verkligheten. Alla är inte lika varken på in- eller utsida och kommer inte heller så vara i deras groteska framtidsmardröm.

Att de via PK-lögnen importerar en massa människor som varken kan eller kommer släppas in i samhället är ett stort svek mot såväl svenska folket som mot invandrarna själva. Inte ens PK-tomtarna vill bo tillsammans med invandrare och om invandringsgrannarna överskrider en viss procent så flyr även tomtarna kvarteret. Det är just därför stat och kommun kör påtvingad integration via allmännyttan och snart har inte ens PK-tomtarna någonstans att fly än till gated communities.

Likaså väljer även PK-tomtar att hellre anställa en svensk än en invandrare de inte kan relatera till och det är först vid tvingande inkvotering de blir ofrivilliga arbetskamrater.

Så PK-hyckleriet är ett långt mycket större problem än massinvandringen i sig eftersom det förra möjliggör det sistnämnda. Sen uppstår nog PK-tomte ur en kombination av tji ryggrad och kognitiva konsekvenser av den tråkiga änden av vår inhemska IQ-skala. Kanske något man skulle kunna komma tillrätta med genom stödkorsett och upprepade avprogrammeringsmöten varvat med kärleksfulla örfilar. Själv skulle jag med hjärtats lust bidra med det sistnämnda…

Erik Forsman
30 september 2019 kl 12:54

@ per: “Att försöka dra slutsatser om genernas inverkan på olika folkslags IQ är vanskligt”

Man behöver inte dra några slutsatser, bara titt på statistiken. Varför det förhåller så, är en annan debatt. Men att dölja faktum, är inte bra.

Erik Forsman
Reply to  Erik Forsman
30 september 2019 kl 14:26

Per, man ska inte överdriva intelligensens betydelse. Det finns för övrigt inte någon konsensus vad man menar med intelligens och vad intelligenstester skall svara på för sorts frågor. Alla testar utifrån vilka frågor man vill ha svar på. Försvarsmakten är mer tekniskt och matematiskt intresserade, deras svar på testarna blir därefter. Psykiatrin kör sin WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scale III) som testar lite mer omfattande hjärnans kognitiva funktioner och resurser. Arbetsminne är av yttersta vikt. Likaså inlärningsstrategier osv, osv. Inte bra med för smarta människor, för ingen begriper vad de säger, och det skapar ett utanförskap samt en skadlig ensamhet. Struktur och kreativitet är andra ytterst viktiga förmågor, självdisciplin, konstnärliga förmågor moraliska samt etiska förmågor. Sedan finns ytterst viktiga empatiska förmågor. Vidar humorförmåga, härbärgeringsförmåga, bollsinne är också en sorts begåvning som bidrar till en människas karaktär.

Sedan tror jag på kulturens dominanta påverkan på människor.

Göran
Göran
Gäst
30 september 2019 kl 07:02

Så om man sänker skatten för en grupp, då blir en annan grupp fattigare? De logiken förstår jag inte. Det blir ingen förändringen alls för den grupp som inte fick skatten sänkt. Möjligen blir de fattigare genom att den sänkning av skatten för den ena gruppen kompenseras genom höjda skatter på annat håll som då drabbar pensionärsgruppen.

Å andra sidan kan jobbskatteavdraget faktiskt öka de totala skatteinkomsterna och då borde pensionärsgruppen inte drabbas.

Problemet med pensionssystemet är att det är ett pyramidspel. Det behövs ständigt mer skatteintäkter för att fylla på det, vilket man trodde skulle ske med invandringen, vilket inte sker. Situationen nu är att fler ska ha pension, men färre personer per capita fyller på pensionssystemet.

Sedan kan man trixa med att jämföra med andra länder, precis som om det är acceptabelt att pensionerna försämras så länge som försämringen är mindre än i andra länder.

Pensionerna skulle försämras i Sverige även med noll invandring. Invandringen gör att pensionerna försämras snabbare. Det kommer att behövas mer skatter för att skjuta upp den framtida kollapsen av pensionssystemet och invandrarna kommer inte att bidra så mycket till de skatterna.

Sedan är det på det viset att invandringen försämrar för pensionärernas dagliga liv, speciellt när de hamnar inom åldringsvården. Kommunerna flyttar ekonomiska resurser från t.ex. åldringsvården till socialbidragen som invandringen till större delen belastar.

Björn LarssonD
Björn Larsson
29 september 2019 kl 19:29

Det blir inga skattesänkningar, tvärtom. Det finns ingen politisk vilja att sänka skatterna (Moderaternas enda ekonomiska förslag i valrörelsen var att höja matmomsen) och vi går nu in i en lågkonjunktur som hotar spräcka skuldbubblan och bli en mycket djup depression. Räkna med pensionsbroms och mycket stora skattehöjningar under denna eller nästa mandatperiod.

Roland Salomonsson
Roland Salomonsson
Gäst
23 augusti 2019 kl 18:50

Klart att massinvandringen påverkar vilken pensionsnivå som står till förfogande. Pengar inbetals till grundpension av alla skattebetalare. Sedan plockar staten över en del av denna “fond” till ett särskilt konto ur vilket sedan utbetala “äldreförsörjningsstöd”. Nu tillkommer en belastning av att “förtidspensionering” av invandrare är överrepresenterad, bl a muslimska kvinnor. Flyttas pengar/ramar från ett konto till ett annat så kommer självklart det konto som är källkonto att minska möjligheten till utbetalning. Det går att hävda annat, men det är sak vad som sker.

En annan sak: Varför redovisa helt ointressanta BNP i de olika sammanställningarna. DET ENDA INTRESSANTA ÄR BNP PER CAPITA.

Jan Ivarson
Jan Ivarson
Gäst
22 augusti 2019 kl 09:22

Varje kostnad staten kan undvara är pengar som kan användas för andra ändamål.
Pengar som går till invandrare skulle kunna ges till pensionärer, infrastruktur och försvar.
Att ta in folk från världens mest lågutbildade områden med värdegrund som ligger långt från den svenska, leder till försämrat välstånd, utsatta områden och kriminalitet.
Politiken är förödande.

Erik Forsman
Reply to  Jan Ivarson
30 september 2019 kl 15:11

Något som nationalekonomin inte har lyckats med, är att få mig att förstå är vad som försämras i ett slutet system, när man fyller på i samma slutna system?

Säg att familjen Hassan kommer från Afghanistan. Familjen har lyckats snott ihop till livets nödtorft i hemlandet som åsneskötare, något som av naturliga skäl blir betydligt svårare här. Dem uppbär försörjningsstöd för två vuxna samt två barn: säg 14 000 kr/mån (har igen aning). Inte ett korvöre är kvar i slutet av varje månaden.

Hyran går på 6000 kr
Kläder, mat, abonnemang osv, osv tar resten.

Då ska vi se: pengarna till hyran går till en allmännyttigt hyresvärd – tillbaka till kommunens alltså.
Resten till privata näringsidkare. Familjen Hassan betalar moms på alla inköp (pengar till statskassan) Näringsägarna betalar in skatt på sin vinst = pengar till statskassan, som försörjer familjen Hassan. Som jag ser det valsar samma pengar runt, runt. Ungefär som barnbidraget, som på sin höjs finansierar blöjor och välling för barnen. Tar vi bort 10 familjen Hassan, tar vi bara bort 10 valsa-runt-pengar. Lägger vi till 10 familjen Hassan lägger vi bara till 10 nya valsa-runt-pengar?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
30 september 2019 kl 15:31

Men om du och din familj, på fem personer inklusive dig själv, bor i ett slutet lägenhetssystem med fyra sovrum där du och frugan delar ett och ni sen bara har fem st äpplen som var dag valsar runt er emellan. En dag kommer Hassan och flyttar in i detta slutna lägenhetssystem och helt plötsligt får de minsta ungarna dela sovrum och fruktkniven måste fram för att fixa den nya uppdelade äppelvalsen.

Så i ett slutet system med begränsad boyta som begränsade resurser som kan valsa runt så påverkas detta slutna system definitiv av tillförsel utifrån, speciellt när tillförseln saknar eget tält som egna äpplen. Är det sen tillförsel utifrån så är det inte heller något slutet system utan mer ett fängelse där man kan komma in men inte ut.

JohnnyD
Johnny
21 augusti 2019 kl 20:56

Självklart skulle Sveriges skattebetalare tjäna flera 100 miljarder om alla bidrag till utlänningar avskaffades och invandringsindustrin avvecklades helt.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
17 augusti 2019 kl 11:10

en bortglömd faktor i skyfflande av pengar mellan konton etc. är de små procentenheterna som går till “admin”, eller snarare som kick-offs. Många bärsor små blir en bärså.

Pål BergströmD
12 augusti 2019 kl 08:55

Invandringen påverkar hela samhället och är en tung börda i en tid när vi går mot systemkollaps

http://palbergstrom.com/news/2019-08-11/invandringen-paverkar-hela-samhallet-och-ar-en-tung-borda-i-en-tid-nar-vi-gar-mot-systemkollaps

Magnus
Magnus
Gäst
10 augusti 2019 kl 07:07

Varför skulle invandring som påverkar allt annat som sjukvård, kriminalitet, rättsväsende, skola inte påverka pensioner. Klart att det gör. Om skattepengar försvinner ut till allt annat finns inget kvar till pensioner. Allt är ett sammanhängande system och inget kan brytas ut och särskiljas från det andra.

JanneL
JanneL
Gäst
8 augusti 2019 kl 22:13

Det är bara att tacka redaktören för att föröka lyfta debatten till frågor om det verkliga vansinnet – det profiterande på död och misär som krigen åstadkommer, med åtföljande flyktingströmmar och terror.

Annika
Annika
Gäst
8 augusti 2019 kl 21:41

Vilket nonsens och medvetna “missuppfattningar” om jobbskatteavdraget. Det påverkade inte pensionerna över huvud taget. Den pensionär som hade 14 000 efter skatt före jobbskatteavdraget hade 14 000 efter skatt även efter jobbskatteavdraget. Sverige hade ett av världens högst beskattade låginkomsttagare så syftet har hela tiden varit att de som tjänar minst ska få behålla mer av sina surt förvärvade slantar. Detta gäller även pensionärer som fortsätter att jobba efter pensionen.

Björn LarssonD
Björn Larsson
Reply to  Annika
29 september 2019 kl 19:41

Mycket ohederligt att kalla sänkt skatt för löntagare höjd skatt för pensionärer. Är det inte så att pensionärer inte betalar hela arbetsgivaravgiften och därför faktiskt har lägre skatt än löntagare idag?

JohanTrump
JohanTrump
Gäst
8 augusti 2019 kl 16:26

Att invandringen med dess astronomiska kostnader drabbar även pensionärerna och pensionen är fullständigt solklart, men man måste se hela bilden för att förstå konsekvenserna. Hela invandringen med dess kostnader är kanske Sveriges genom tidernas största bedrägeri OM man inte med fakta redovisar sanningen för folket gällande dom TOTALA kostnaderna sedan 70-talet fram till idag. Tycker folket det är ok så är det så, men hittills har man bara ljugit, vilselett och vägrat redovisa alla fakta.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  JohanTrump
18 augusti 2019 kl 11:54

Problemet är att vi inte vet hur det hade varit utan invandringen. Vi kan enbart göra jämförelser, ex. med Finland, och liksom gissa.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
18 augusti 2019 kl 17:27

Jo, det kan vi veta. Det kallas statistik.

Göran
Göran
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
30 september 2019 kl 07:20

Sverige skulle sakta gå nedåt även utan invandringen. Det går bara fortare med invandringen om vi se till det ekonomiska. Politikerna är lika korkade både med eller utan invandring.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  JohanTrump
18 augusti 2019 kl 11:56

…likväl kan kortsiktiga vinster bli långsiktiga förluster och parametrarna är otroligt många. Det är lätt att göra s.k. confounding-fel.

Anders
Anders
Gäst
8 augusti 2019 kl 11:31

@Heidi. Apropå “Så vilseleder SD Sveriges pensionärer” så är det ju både vilseledande som direkt oärligt att försöka skuldbelägga svenska folket för att familjen Wallenbergs SAAB och korrupta svenska politiker bedriver vapenhandel. Skuldbeläggning brukar var ett retoriskt knep när argumenten tryter och när det dyker på forskningsnivå anar man med agenda än sökandet efter en korrekt beskrivning av verkligheten.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Anders
8 augusti 2019 kl 13:04

Jag anser att svenska folket genom sin tystnad och sitt ickeengagemang är medskyldiga. Vi har levt på tredje världens naturresurser länge och vi har blivit bekväma med det. Nu är det slut med det tack vara massmigrationen. Samtidigt försöker en skenhelig Regering upprätthålla status quo och de vägrar att adressera de verkliga problemen och orsakerna… De vill helt enkelt inte ändra på någonting trots att deras beteende bla leder till att de totalförstör Sveriges rykte, bara för att nämna ett offer i spelet.

Som en afrikan sa till mig: om migranterna från Europa (imperialisterna dvs alla lönearbetare och exploaterande företag) lämnar Afrika kommer Europa att gå ned i ekonomisk misär. Det kanske är dags att vi tar konsekvenserna för vår långa exploatering och vår bekväma världfärdstystnad?

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
8 augusti 2019 kl 15:14

“Som en afrikan sa till mig: om migranterna från Europa (imperialisterna dvs alla lönearbetare och exploaterande företag) lämnar Afrika kommer Europa att gå ned i ekonomisk misär. ”

Varför klarar afrikanerna inte själva att bygga upp sina länder? Varför finns det så många korrupta makthavare i Afrika? Om det nu är så att europeer är så ha-galna varför kan inte afrikaner utnyttja detta ha-begär till sin egen fördel och låta sina folk ta del av alla dessa imperialistiska europeers pengar när europeerna vill tillskansa sig Afrikas naturtillgångar? Och varför kan inte afrikaner hålla sams sinsemellan och på så sätt visa sin styrka gentemot utländska intressen?

Varför kör afrikaner ut vita ur Sydafrika med våld och grymheter för att sedan konstatera att de själva inte klarar av att bruka jord och egendomar?
https://citizen.co.za/news/news-africa/1768344/sa-blighted-by-racially-charged-farm-murders/

Varför kommer det afrikaner till Europa på illegala vägar och som sedan förorsakar brott och lidande för oskyldiga europeer?

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
9 augusti 2019 kl 08:23

“Jag anser att svenska folket genom sin tystnad och sitt ickeengagemang är medskyldiga. Vi har levt på tredje världens naturresurser länge och vi har blivit bekväma med det. ”

Bra, skuldbelägg också romarnas (d.v.s italienarnas) härjande i det dåvarande Europa med plundringar i (nuvarande) England, Frankrike, Tyskland, Skottland med flera andra länder. Även muslimernas dåvarande härjningar i Spanien, (nuvarande) Östeuropa, Afrika och Turkiet med bl.a. slavhandel måste naturligtvis beivras. Jag väntar mig att muslimerna betalar ordentligs skadestånd till drabbade folk. Fortsättningsvis ska naturligtvis Afrikas olika stammar dömas för våld och grymheter eftersom dom bidrog till att samla in slavar som sedan såldes vidare. I Sydamerika går det säkert också att hitta stammar och folkslag som är skyldiga till både det ena och det andra, varvid även dessa ska krävas på skadestånd och dåligt samvete.

Vi har sedan hela Asien där det säkert finns fler exempel. Inbördes indiankrig i nuvarande USA?

När ska detta ogrundade skuldbeläggande upphöra?

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Magnus B
9 augusti 2019 kl 08:53

Bra, låta alla kriminella som fortfarande lever dömas rättvist i domstolar. Det blir dock svårt att döma de kriminella som inte lever.

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
9 augusti 2019 kl 10:02

Bra, då tar du alltså tillbaka ditt skuldbeläggande: “Vi har levt på tredje världens naturresurser länge och vi har blivit bekväma med det.”.

Vad alla nu döda tidigare gjort är inget som vi levande ska belastas frö.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Magnus B
9 augusti 2019 kl 13:36

Absolut inte. Jag tar inte tillbaka något. Du måste läsa selektivt. Det som pågår nu, varje dag är, är en kriminell exploatering av Afrika.

Det vi levande gör är att leva på våra förfäders kriminalitet, exploatering. Vi kan inte dra de döda inför rätta men vi kan stoppa roffandet nu.

Anders
Anders
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
9 augusti 2019 kl 15:08

Jag tar inte åt mig äran av att ha uppfunnit vare sig skiftnyckel eller propeller men har båda dragit bult och åkt båt. Känner sen ingen som helst skuld för vare sig kalabaliken vid Bender eller Stockholms blodbad men kan ändå undra vad fan de sysslade med. Den där undrande inställningen har jag även gällande andras nutida förehavanden, men inte heller här känner jag någon direkt skuld.

Men den här skuldbeläggningen av den vita mannen är ju en rasistisk ateist variant av arvsynden och jag köper inte det där konceptet. Jag känner ingen som helst skuld till något som någon annan har gjort oavsett färg på förövare som offer. Inte heller känner jag vare sig klimatångest, flygskam eller tar till mig av några andra infantila skuldbeläggningar gällande flygande i luften, färd på vatten eller något grillat och gott jag kan äta.

Jag skiter fullständigt i det där. Om någon annan vill känna skuld, ångest eller vilken annan som helst applicerbar känsla, så varsågod. Men säg inte till mig vad jag ska känna. För jag är oskyldigt vit som nyfallen snö.

Anders
Anders
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
9 augusti 2019 kl 11:31

En stat som agerar kriminellt har diskvalificerat sig från att kunna definiera vad som är kriminellt och kan därför inte heller rättvist utdöma detta via domstol.

Anders
Anders
Gäst
Reply to  Magnus B
9 augusti 2019 kl 11:16

För att kunna rättfärdiga en orättfärdig politik måste man lite oärligt köra med ogrundad skuldbeläggning.

Sen är det genetiska skillnader på människor. På såväl grupp- som individnivå inom gruppen gällande t.ex. intelligens, våldsamt beteende (krigargenen) mm. De verkligt styrande fruktar den vite mannens skaparkraft och det är därför detta hinder måste bort. Finns ju ingenting att frukta från folkslag som efter årtusenden inte kommit längre än till att valla boskap och bygga hus av dess spillning.

Om den vite mannen försvinner kommer den fattiga delen av mänskligheten bli dömd till en evig träldom. Om man läser mitt inlägg och tänker rasist så kan det vara ett tecken på att man själv tillhör den tråkiga änden av IQ-skalan inom den egna gruppen och det där är ju inte mitt fel.

Göran
Göran
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 07:16

Det du skriver är något vi måste börja diskutera. I USA får du inte bli antagen till försvarsmakten om du har ett IQ under 85, för då klarar du inte av de uppgifter som ställs rent generellt. Det är ungefär 10 % av USA:s befolkning.

Om vi jämför med afghaner, har de ett genomsnittligt IQ på 84. Det betyder att 50 % av alla afghaner inte kan bli antagna till USA:s försvarsmakt.

Hoppar vi nu till den svenska skolan, så diskuteras det om att invandrarna har problem på grund av språkproblem. Nej, de har problem för att de har svårare att lära sig på grund av lågt IQ. Ungefär 4 % av afghanerna klarar av att klara av en gymnasiekompetens.

Om den genomsnittliga IQ-nivån hos en befolkning sjunker under 96 då klarar det samhället inte av att upprätthålla ett fungerande samhälle. I takt med ökad invandring och invandrarnas barnafödande i Sverige kommer den genomsnittliga IQ att sjunka under 96. Räkna inte med ett fungerande Sverige i framtiden med nuvarande utveckling.

per
per
Gäst
Reply to  Göran
30 september 2019 kl 09:00

Anders 9 August, 2019 at 11:16

Enligt vilken forskning är “det genetiska skillnader på människor. På såväl grupp- som individnivå inom gruppen gällande t.ex. intelligens, våldsamt beteende (krigargenen) mm.”?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Göran
1 oktober 2019 kl 01:58

@Per Nordgren. Eftersom Erik redan besvarat din fråga angående IQ mellan folkgrupper och då du förhoppningsvis själv känner till hur det fungerar på individnivå ska du få referens till Krigargenen.

“Monoamine oxidase A”
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoamine_oxidase_A

Erik Forsman
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 10:06
Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
30 september 2019 kl 12:24

@Per Nordgren. Miljöfaktorer står ju i direkt korrelation till befolkningsgruppens generella IQ, där du med IQ formar din miljö. Men det är ju klart att du inte klurar ut relativitetsteorin samtidigt som du koskitsförstärker hyddan, så visst har miljön en inverkan i hur långt du har kommit och vart du är på väg.

Men man behöver inte köra jämförelsen på olika etniska grupper utan man kan göra en grov förenkling.

Säg att vi har två snubbar. Där Lars har IQ-120 och Sven har IQ-80. Vem av dem tror du kommer ha högst sannolikhet för ett lyckat liv?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 12:03

@Per Nordgren. Att förstå att någon har “svårare att lära sig på grund av lågt IQ” är ju direkt relaterad till IQ-nivån hos den som försöker förstå detta samband. Det behövs ingen forskning för att förklara ett helt logiskt samband.

Sen vad gäller sänkande av genomsnittligt IQ så går de att göra en annan genetisk jämförelse. Om svarta och vita människor förökar sig med varandra så spär båda grupperna ut sina genetiska karaktärsdrag som då blir ljusare än den ena och mörkare än den andra. Det är sällan detta resulterar i en kines.

Detsamma gäller för när IQ-100 och IQ-80 förökar sig med varandra så blir i det långa loppet ett genomsnitt på IQ-90, med några få undantag som bekräftar regeln. För den ena gruppen är det en förbättring och för den andra en försämring precis som det är för samhället för övrigt.

Intelligens är vad som definierar människan och en lägre intelligens ger en kognitivt sämre fungerande människa och ett samhälle som speglar detta. Därmed inte sagt att det ligger ett lägre mänskligt värde i mindre intelligenta människor, men några direkta samhällsbyggare är de inte. Det är ju bara att jämföra respektive lands generella IQ med hur deras samhällen ser ut för att det sambandet ska bli rätt så kristallklart. Det är ju bara så verkligheten ser ut.

per
per
Gäst
Reply to  Peter Johansson
30 september 2019 kl 12:33

Peter Johansson 30 September, 2019 at 12:03

Jag inser vad du menar med “Att förstå att någon har “svårare att lära sig på grund av lågt IQ” är ju direkt relaterad till IQ-nivån hos den som försöker förstå detta samband. Det behövs ingen forskning för att förklara ett helt logiskt samband.”, men frågan är inte fullt så enkel.

Om du vill titta på komplexiteten beträffande IQ-jämförelser mellan olika folkslag och nationer, så läs gärna den artikel som jag länkade till ovan, i mitt svar till Erik Forsman [per 30 September, 2019 at 10:57].

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 13:15

@Per Nordgren. Jag har läst på en del i ämnet och vet att även miljöfaktorer spelar in. Sen vet jag att IQ-tester kan vara lite missvisande då en del av dem är mer kunskapsbaserade. Jag vet att t.ex. en svart som klassas med väldigt lågt IQ presterar bättre än en vit med samma IQ, då den vite uppvisar tecken på efterblivenhet medan den svarte inte gör detta.

Men IQ spelar en stor roll och även om en grupp fungerar hyfsat i det egna samhället så kan deras lägre IQ medföra problem i ett samhälle anpassat och byggt av en annan IQ-kvot. Ungefär som det sjunkande PISA-resultatet.

Människor får ha vilket IQ som helst och likaså kulturella företeelser osv. i det egna hemlandet. Men när det kommer hit så är ju kultur, värderingar mm. och IQ en av parametrarna och om man inte tar med allting i beräkningen så blir resultatet missvisande och d.v.s. dagens Sverige.

Människor med lägre IQ lyckas sämre i skolan och riskerar därför att hamna i kriminalitet där våld och kortsiktigt tänkande ger direktresultat. Sen är det ju även känt att kusingifte över generationer ger såväl lägre IQ som rena utvecklingsstörningar. Men oavsett vilka orsaker som resulterar i högt eller lågt IQ så måste det ju kunna diskuteras. Tar man helt bort IQ-aspekten så diskuterar man inte människor.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 16:51

@Per Nordgren. Men eftersom detta är och förbli en politisk som vetenskaplig icke-fråga så är ju orsak mer hypotetisk och verkan något vi kommer få se mer utav.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 20:16

@Per Nordgren. Men låt säga att IQ-kvot är en viktig delförklaring till t.ex. misslyckad grundskola och helt uteblivna gymnasie- som högskolestudier, där allt sammantaget omöjliggör en etablering på arbetsmarknaden. Vad som då återstår är ett liv som bidragstagare och/eller kriminell. Här blir verkan långt mer konkret än vad hypotetiska orsakssamband någonsin kan bli, oavsett om de är miljömässiga eller genetiska.

Tittar man t.ex. på gängbrottsligheten i förorterna så handlar det i huvudsak om andra generationens invandrare och då talar det här emot miljöaspekten då allting inte kan skyllas på avsaknad av fritidsgård. Likaså kan inte miljön i det forna hemlandet användas som förklaring. Vilket då talar mer för gener och eventuellt uppfostran osv. Sen att nästföljande generation är värre än föräldragenerationen visar ju också klart och tydligt på kognitiva svårigheter att kunna ta tillvara på möjligheter föräldrarna helt saknade.

Sen finns det även svenska idioter men vi har överlevt vår egen dumhet i flera tusen år och har även genomlevt två hundra års fred. Eftersom den nya intelligensreserven till huvuddel är importerad spelar det egentligen ingen större roll huruvida det är gener eller miljöfaktorer, då det går att returnera problemet till den ursprungliga hemmiljön.

För det vi har nu är inte ett modernt lands utveckling.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 21:55

@Per Nordgren. Men det är lite av en “hönan eller ägget”-resonemang, där varken genetiken eller miljön är vårt inhemska problem. En lite lagom invandring hade också medfört dessa problem men i en långt mer hanterbar skala. Sen spelar det ingen som helst roll om vi inte vet vad som är genetik eller miljö eftersom det är verkan som är det verkliga problemet.

Om du t.ex. blir påkörd av en bil och dör, så spelar det för dig mindre roll om snubben som körde var vårdslöst korkad p.g.a genetik eller miljö. Din död är då den primära verkan av den korkades handling och de möjliga orsakerna till varför han är korkad får en mer sekundär betydelse. Eller hur?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
30 september 2019 kl 23:09

@Per Nordgren. Visst får du vända dig emot deras teorier vad gäller genetik precis som de kan invända mot dina egna om miljö. Sen kan det vara en kombo av båda. Men alla parter kan ju se dess inverkan och det är det som är det viktigaste.

Jag låste någonstans att det inte behöver skilja för jäkla mycket på IQ för att båda parter inte ska få ut så mycket av umgänget. Den intelligentare får svårt att göra sig förstådd och den mindre intelligente har svårt att förstå. Lägger man då till kulturella skillnader och språkförbistring blir det inget lyckat recept för någon integration.

Tittar man på vår samhällsutveckling som det faktum att vi nu har blivit tvungna att diskutera en massa primitiva företeelser som vi inte ens diskuterade för 200 år sedan så visar det ändå att det är vi som har dragit det korta strået. Berikning och utbyte är ett ömsesidig givande och tagande och det känns inte riktigt som pizza och Zlatan kan väga upp det här. Och det är mer en summering av plus och minus än vad det något specifikt för invandringen i sig även om frågan gäller just invandring. För det kunde lika väl ha gällt något annat med för mycket minus. Verkligheten är det viktigaste oavsett vad den verkligheten berör.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
1 oktober 2019 kl 01:14

@Per Nordgren. Man kan gemensamt se resultatet av verkliga företeelser även om man inte är överens om vad som orsakat dem.

Det där med att läsa in ett syfte i andras argumentation kan ju vara färgat av dina egna fördomar mot den som fällde argumentet och då är det faktiskt mer din egen tolkning än någon absolut sanning.

Sen har jag själv svårt att se hur en generell IQ-kvot åt endera hållet skulle vara vare sig mer nedklassande eller upplyftande än statistik över t.ex. generell kroppslängd hos ett specifikt folkslag. Så även här verkar ditt argument vara färgat av att du innerst inne verkar tycka att en lägre IQ är dåligt. Själv har jag inte kommit med detta påstående utan bara påpekat att för stora skillnader medför problem. Verkligheten är vad den är och det är först när man börjar lägga in sina personliga värderingar, som den lätt kan bli till någonting annat.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
1 oktober 2019 kl 16:36

@Per Nordgren. Men vad fan har Anders kommentar med mina att göra? Om du argumenterar med mig är det mina argument du får bemöta.

Jag själv är rätt övertygad om att såväl genetik som miljö är faktorer som spelar in vad gäller IQ och sen går det säkert att tvista om vilket som är det mest avgörande. Men debatten om orsak är långt mer hypotetisk än verklighetens verkan så jag ska ta ett par konkreta exempel.

Eritreanen som högg ned mor och son på IKEA i Västerås gjorde så p.g.a. att att var arg för att han inte fick stanna i Sverige och hoppades på så vis att få stanna. Nu när han får stryk på kåken vill han helt plötsligt åka hem igen. Skulle han inte ha mördat hade han kunnat åka hem för länge sedan. Eritrea har en medelintelligenskvot à 85.

Den unge afghanen som med kniv och trubbigt våld rånmördade en 89 årig kvinna i ett soprum i Norsjö gjorde så för att han inte hade några pengar. Efter mordet gick han och köpte cigaretter, chips och energidryck. Afghanistan har en medelintelligenskvot à 84.

Det finns en hel del fler såna här exempel men eftersom inläggen har ordbegränsning får de här räcka för min poäng. Man kan inte med hundraprocentig säkerhet säga att detta bara beror på IQ. Men eftersom det är såna brott vår inhemske byidiot kunde begå för ca 200 år sedan så är nog intelligens en faktor som spelar in.

Utan import från dessa länder med denna låga IQ så hade dessa brott ej skett. Hur många såna här händelser tycker du är okej för att man ska kunna utröna huruvida det gäller gener eller miljö? Om det hade varit din mor och bror som låg och blödde ut på IKEA eller din mormor vars liv rann ut på ett skitigt soprumsgolv, hade du även då tyckt att det var värt det? Eller är det bara okej om det händer andra av dina egna? Har man selektiv empati är man en hycklare.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Anders
1 oktober 2019 kl 17:50

@Per Nordgren. Är du trögfattad? Om du argumenterar med mig bemöter du MINA ARGUMENT och skiter i Anders.

Men grejen är att du precis ingenting har att komma med när verkligheten gör sig påmind. För då går det inte att hämta floskelinspiration i staten värdegrund för fler haltande argument där du snubblar på dina egna ord. Men jag har diskuterat med dig tidigare och du tillhör kategorin som alltid ska ha rätt även när det är så sorgligt uppenbart att du inte har det. Om man låter ett patologiskt behov komma före verkligheten är man ett typexempel på vad som är så fel med det här landet och dess invånare.

ulf dahl
ulf dahl
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
30 september 2019 kl 07:06

Man behöver inte överdriva råvarornas betydelse för för Väst rikedom för världen är kunskapsdriven Det var inte Afrikanerna som uppfann GSM och sen stals till Sverige och Ericson. Det var inte native americans som uppfann PC som sedan IBM stal i från dom. Och sen skylla på försäljning av krigsmateriel som ursäkt för migration inte skilja äpplen från päron Hur många jemeniter kommer till Sverige ? verkligen inte särskilt många. Som jag ser det byggde Sveriges välstånd på ett par saker råvaror. dvs skog malm och vatten, En välutbildad arbetskraft, innovations viljan som byggde upp SKF mm

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib
Gäst
8 augusti 2019 kl 10:48

Magnus B.
Du skriver:
“Istället måste hjälpen ges på plats i krisområdena eller i dess närhet, t.ex. i de länder du räknar upp.”
Detta är ett mycket konstruktivt förslag. Men den kräver en ny politik. Flyktingpolitiken skapades under en tid då flyktingströmmarna var mycket begränsade. Det är så som Sverige kunde ta emot baltiska flyktingar t.ex.

Idag krävs det en ny politik som kombinerar:
1) Biståndspolitik
2) Utrikeshandel
3) Global demokratiutveckling
4) Teknik-och kunskapsöverföring
Detta skulle kunna bli en win-win strategi för Sverige och andra länder. På längre sikt skulle biståndet avvecklas, i takt med att mottagarnationen demokratiseras och utvecklas, och ersättas med ömsesidigt handelsutbyte.
För att utveckla en sådan politik krävs mer än att irritera sig på migranter och asylsökande.

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Hedi Bel Habib
9 augusti 2019 kl 10:13

Att “irritera” sig hör till eftersom det slösas bort gigantiska summor i Sverige på invandrare, dels p.g.a. de många inkompetenta politiker, myndighetspersoner och beslutsfattare som vägrar se sanningen om en ohejdad invandrings negativa konsekvenser för det svenska samhället (på alla områden), vilket leder till Sveriges undergång (och vi är redan där). För mig är dessa personer att betrakta som kriminella, förskingrande av allmänna medel (skattepengar) är en åtalspunkt.

En annan stor anledning till irritation är den stora mängden invandrare som håller på med kriminell verksamhet, vilket ju som bekant belastar det svenska samhället enormt. Som motprestation till ett mottagande med bidrag, utbildning, sjukvård, bostad m.m. levereras kriminella handlingar.

Irritationen över dessa ovan nämnda gruppers uppförande och verksamheter är berättigad m.a.p. ett resursförintande.

Magnus B
Magnus B
Gäst
8 augusti 2019 kl 10:04

Habib: “Slutsatsen är att det är dags att sluta använda invandring som en dimridå och istället införa en ny beskattningsprincip där pension beskattas lägre än arbetsinkomst.”

Vad hjälper det att pensionen beskattas lägre när mängden pengar i pensionssystemet inte ökar medan däremot mängden personer som ska dela på denna kaka växer explosionsartat (i varje fall snabbare än mängden pengar i pensionssystemet) p.g.a. en okontrollerad massinvandring? Kakbitarna för pensionärerna blir alltså hela tiden mindre och mindre.

Lägg därtill stigande avgifter (sjuk- och tandvård, hemhjälp etc.) som pensionärer måste betala TROTS att dom redan bidragit med sina skattepengar. Pensionärer får kanske någon hundralapp mer per månad medan dygnskostnaden för enskilda invandrares liv och leverne i Sverige uppgår till tusentals skattekronor.

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib
Gäst
8 augusti 2019 kl 09:44

Magnus B.
Du kritiserar Sverige för att ta emot asylsökande. Det är en demokratisk rättighet som du och många andra har. Men, om du verkligen bryr dig om ditt land, borde du samtidigt kritisera följande agerande som avslöjas på TV- nyheterna, som du säkert inte har missat . Men det är inte många som reagerar mot detta. Det är för mig ett mysterium.

Svenska vapen säljs till länder som krigar i Jemen
Publicerad SVT 25 juni 2018
Det flera år långa inbördeskriget i Jemen har drivit två miljoner människor på flykt, dödat uppemot 10 000 och orsakat en hungerkris för 22 av landets 28 miljoner invånare. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, länder som köpt vapen av Sverige, deltar i kriget sedan tre år tillbaka.
Mellan 2010 och 2014 har Saudiarabien köpt svenska vapen för över fem miljarder kronor och svenska vapenföretag har beviljats exporttillstånd till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor så sent som 2016, ett år efter det att landet gick in med trupper och stridsflyg i krigets Jemen. Norge och Tyskland, däremot, har sedan 2017 stoppat exporten av krigsmaterial i strid till Förenade Arabemiraten.
Källa:
Svenska vapen säljs till länder som krigar i Jemen | SVT Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenska-vapen-saljs-till-lander-som-krigar-i-jemen

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Hedi Bel Habib
8 augusti 2019 kl 09:53

Du skrev: “Men det är inte många som reagerar mot detta. Det är för mig ett mysterium.”

Ett rimligt svar är att medierna i Sverige har en överenskommelse med Wallenberg att vara tysta, precis som medierna i USA för länge sedan gick in i ett tystnadskontrakt med finansfamiljer i USA. I USA finansieras ju partierna av finansfamiljer. Frågan är hur Wallenberg finansierar i Sverige, vilka medier, vilka partier och hur etc.

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
8 augusti 2019 kl 10:17

T. Sassersson,
Här har Newsvoice en unik möjlighet att motverka de många implicita tystnadskontrakt som finns inom åtskilliga samhällsområden. Det är dessa “tysta” “tystnadskontrakt” som skapar informationsalienerade medborgare som lätt kan vilseledas av maktgiriga politiska konstellationer oavsett partifärg.

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
8 augusti 2019 kl 10:18

Jag kritiserar Sverige för att urskillningslöst ta emot invandrare. Det är bara en bråkdel som verkligen behöver skydd. Oräkneliga miljarder slösas bort på människor som flyttar till Sverige för att utnyttja mängder av förmåner som betalas av svenska skattebetalare. Det är en ren konfiskering av privat egendom (dit jag räknar pengar) som svenska myndigheter håller på med. En enorm omfördelning av (ekonomiska) medel.

Istället måste hjälpen ges på plats i krisområdena eller i dess närhet, t.ex. i de länder du räknar upp. Vad gör det för nytta att ta människor till Sverige som sedan inte kan försörja sig själva, när samtidigt svenskar måste jobba längre upp i åldrarna för att kunna försörja dessa människor (och sig själva, om det blir något över efter skatt) som aldrig kommer att bidraga med något?

Om man ser vad några hundralappar per månad kan ha för positiva effekter för mat, sjukvård, skolgång etc. i ett krisområde (enl. hjälporganisationer) är det en stor skam att det delas ut så enormt frikostiga bidrag till invandrare i Sverige. Ska det vara rättvisa och solidaritet?

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Magnus B
8 augusti 2019 kl 10:44

Jag som debattör håller med dig i att Sverige urskiljningslöst tar emot migranter oavsett om de är terrorister eller inte, oavsett om de har kapacitet och vilja att integreras/assimileras så att de kan bidra till statskassan.

Flera av de migranter jag känner är INTE ute efter våra bidrag. De VILL arbeta hårt och göra rätt för sig. Hur många som reser hit enbart för bidragen tror jag är få, men jag vet naturligtvis inte hur många.

De flesta migranter jag känner trivs inte så bra här, men de gillar lugnet och en del kallar Sverige ett paradis bara för att de jämför Sverige med de krig de flytt från. Det är dock en orättvis jämförelse med sina egna hemländer i de lägen dessa inte har krig. Jag menar att alla ställen i världen är bättre än att bo i en krigszon. Även Grönland skulle vara ett paradis.

I övrigt, vad är poängen med att skicka hjälp till ett “krisområde”? Vi i Sverige måste sluta sälja vapen och delta i krigen. Vi måste sluta skicka våra SOG-soldater till dessa länder för att de ska skydda europeiska företag mot terrorister som inte är terrorister utan frihetskämpar mot vår imperialism i deras länder. När vi svenskar slutat med att mörda och stjäla i dessa länder kan vi skicka ner hjälp till krisområdena. Regeringen kan offentliggöra en ursäkt till dessa länder. Wallenberg och övriga aktörer (banker mfl) som ligger bakom allt elände får betala ALLT. De kan betala all infrastruktur som vi förstört. De kan betala skadestånd till alla de anhöriga som får sina familjemedlemmar dödade.

Här har vi underlaget för den verkliga och enda revolution som måste startas.

En vardagshjälte som lagt fram ett komplett juridiskt underlag för ett sådant exempel är Kristoffer Hell som la ut sajten Highcrimes.org om hur Sverige deltog för att totalförstöra Libyen i samarbete med USA och några andra länder.

Sajten finns inte kvar med räddades av Leif Erlingson:
http://highcrimes.lege.net/

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
8 augusti 2019 kl 12:44

“I övrigt, vad är poängen med att skicka hjälp till ett “krisområde”?”

Bra, då kan vi sluta betala ut bidrag till, och på andra sätt hjälpa alla de invandrare som bor i krisdrabbade s.k. “utanförskapsområden” (=krisområde) som med avsikt skapats i Sverige och istället ge pengarna och hjälpen till dom rättmätiga behövande, d.v.s. svenska fattigpensionärer.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Magnus B
8 augusti 2019 kl 13:07

Jag antar det är en del av konsekvensen av att ta ansvar.

Sveriges pensionärer behöver verkligen ekonomisk upprättelse.

Som någon sa, man kan bedöma ett lands moraliska utveckling utifrån hur de äldre behandlas.

Markus
Markus
Gäst
8 augusti 2019 kl 08:33

Även om du är fil doktor och forskare så tror jag vanligt folk förstår sambandet bättre. Det är som när politiker och polisen säger att de inte förstår varför våldet har ökat, varför våldtäkterna ökat eller varför barnrån har ökat. Vanligt bondfolk förstår varför.

Magnus B
Magnus B
Gäst
8 augusti 2019 kl 06:55

Det ska till en invandrare för att säga att invandarare inte bidrar till att pensionssystemet kvaddas totalt. Habibs bortförklaringar är i alla fall i världsklass… det kan jag medge.

Ett belysande exempel på sin häpnadsväckande tankeförmåga och logik ger Habib i sitt svar till Birgitta:

“Som man bäddar får man ligga! Listan kan göras längre med hur mycket elände som skapas genom svensk vapenexport bland andra. Att ensidigt prata om kostnader för asylinvandring är därför en förenklad bild av verkligheten. Den viktigaste politiska frågan är Sveriges roll i världssamfundet. När denna fråga först är löst då kan migrationsfrågan få sin lösning.”

En annan “förklaring” ger Habib till Christer Nilsson:

“Japan har ingen invandring. Där fattigdomen bland pensionärer är så utbredd att många pensionär begår brott för att kunna överleva. Och detta är ett stort problem i det japanska samhället som har uppmärksammats i hela världen!”

Att titulera sig fil doktor och forskare är tydligen lätt.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Magnus B
8 augusti 2019 kl 08:57

Habib har skrivit en artikel där han på ett rimligt sätt förklarar sambandet mellan krig och migration. Jag har själv hävdat denna koppling i en rad artiklar och Habib har siffrorna som stärker denna uppfattning mångfalt. Så frågan är varför ingen aktör eller medie i Sverige förutom NewsVoice och kanske några andra nya nätmedier försöker väcka folk till denna medvetenhet om att Sverige gör ett “motköp” genom att acceptera massinvandring, ett “motköp” som korresponderar med vapenfamiljen Wallenbergs vapenexport.

Habib skriver bla:

“Mellan 2000 och 2017 sålde Sverige krigsmaterial för nära 170 miljarder kronor. Mellan 200 0 och 2010 var USA den tredje största importören av svenska vapen.”

“Under femårsperioden 2010 till 2014 exporterades för ett värde av 4,9 miljarder kronor från Sverige till USA. 2014 uppgick exporten till drygt 1,3 miljarder kronor, varav 75 procent bestod av krigsmateriel för strid.”

“Svenska granatgevär av typen Carl Gustaf och AT4 användes av amerikanska styrkor under Irakkriget.”

“Sverige beväpnade USA och Storbritannien vid invasionen av Irak, trots att regeringen tog ställning emot invasionen.”

“Svensk vapenexport har bidragit till de krig människor flyr ifrån. Tittar vi på de grupper flyktingar som har kommit till Sverige ser vi ett direkt samband mellan vapenexport och migrationsflöden från Irak, Syrien och Afghanistan…”

“Enligt Svenska Freds sålde Sverige mellan åren 2010 och 2014 pansarvärnsrobotar, radarsystemet Erieye och andra krigsmateriel till Saudiarabien för 5,1 miljarder kronor, vilket till och med överträffade vapenexporten till USA. ”

“Vapenindustrins tillväxt och omsättning är direkt beroende på väpnade konflikter. Migrationsflöden som vi iakttar idag är en direkt produkt av den internationella vapenhandeln. Vapenförsäljning till krigsförande stater, konfliktområden, fattiga länder, icke-demokratier och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter har skapat det man skulle kunna kalla för vapenindustrins onda cirkelekonomi.”

https://newsvoice.se/2018/10/vapenexport-massmigrationen-habib/

Magnus B
Magnus B
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
8 augusti 2019 kl 09:56

Att krig leder till att människor i många fall tvingas flytta på sig är klart. Men att påstå att kostnaderna för invandringen till Sverige ör oviktiga (eller kanske t.o.m. ej existerande) för att Sverige exporterar vapen är mycket långsökt. I så fall måste man ta med i beräkningarna att svensk vapenexport också är fredsfrämjande i vissa konflikter vilket då måste ses som något positivt.

Vidare är de pengar som betalas ut som svenskt bistånd (SIDA) till ett flertal länder i så fall också en orsak till migration eftersom det inte finns en kontroll hur dessa pengar används i mottagarländerna. Jag vill påstå att en övervägande del av dessa pengar försvinner ner i privata fickor och kommer inte de hjälpbehövande till godo. Dessa personers situation förvärras alltså p.g.a. bidragspengar och leder till en påtvingad flytt från hemländerna. M.a.o. ställ in alla bidrag så minskar invandringen till andra länder. Samma logik.

P-G Engemoen
P-G Engemoen
Gäst
7 augusti 2019 kl 23:22

Jag orkar inte läsa mer än första stycket för att förstå att han är fel ute och bara har en agenda. Att inte anklaga invandrarna! Man behöver inte ha speciellt höga examenspoäng för att förstå att sveriges samlade skatteintäkter går till olika ändamål, och prioriteras av vår regering, som många gånger kan ifrågasättas, och mer o mer för varje år som går verkar det som. Om Sverige måste dra in på verksamheter så beror det på att inte pengarna räcker till, och då beror det på att de har spenderats på annat håll. Så kom inte och säg att invandringen inte har något med det att göra, för den kostnaden har överstigit Sveriges budget för länge sedan, men våra politiker pratar inte om det!

Kurt Edvardsson
Kurt Edvardsson
Gäst
7 augusti 2019 kl 19:51

Större antalet migranter kommer aldrig att generera ett nettobidrag till det svenska samhället. Många av dem kommer aldrig att kunna få ett riktigt arbete utan gå på konstgjorda sysselsättningar. Många kvinnor kommer att gå gravida fram till menopausen varefter de är för gamla för att kunna få ett riktigt arbete. Dessutom har de ankommande ofta s.k.äldreförsörjningsstöd jämte fri sjuk- och tandvård(med minimal egen insats) och de har gått före i bostadsköer med stora kostnader för kommunerna. Migrationen kostar även kommunernas socialförvaltningars utbyggnad med många nyanställningar, polis- och åklagarväsende, sjukvård med stora belastningar på akutmottagningar, utbyggnad av utbildningsverksamheter, nya fängelseplatser, nyanställningar på Migrationsverket med nya medarbetare som beviljar tillstånd till egna klanmedlemmar men portar kristna, judar etc. Ett nytt samhälle där kvinnor, barn, djur riskerar att skadas, dödas, misshandlas av personer med annan syn på mänskligheten och djurlivet

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib
Gäst
7 augusti 2019 kl 19:12

Birgitta,
Du pratar om invandring som belastning. Självklar skall Sverige anpassa migrationsprocessen till sin egen ekonomiska kapacitet. Det är naturligt att staten i första hand ska säkra välfärden för sina egna medborgare. Men asylinvandringen är inget som människor väljer frivilligt. Man kan därför inte ensidigt skylla på dem som söker sig till Sverige som asylsökande. Sverige behöver diskutera sin egen roll i sammanhanget. Sverige är ett land som predikar fred. MEN EXPORTERAR VAPEN.

Innan du pratar om kostnaden för invandring behöver du därför ta en titt på hur mycket pengar Sverige tjänar på att bidra till att folk kastas ut från sina hemländer till följd av krig finansierat av Sveriges vapenexport. Sverige exporterar idag krigsmaterial till både Saudiarabien och Yemen, två länder i krig med varandra. Samtidigt låtsas Sverige medla fred mellan dessa två länder. Svensk vapenexport tillsammans med andra västländers har bidragit till de krig människor flyr ifrån. Tittar vi på de grupper flyktingar som har kommit till Sverige ser vi ett direkt samband mellan vapenexport och migrationsflöden från Irak, Syrien och Afghanistan.

Sverige beväpnade USA och Storbritannien vid invasionen av Irak, trots att regeringen tog ställning emot invasionen. Mellan 2000 och 2017 sålde Sverige krigsmaterial för nära 170 miljarder kronor.
En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2017 exporterades till 62 länder. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken. Av de 62 länder som köpte svenska vapen 2012 var 43 parter i konflikt.

Som man bäddar får man ligga!Listan kan göras längre med hur mycket elände som skapas genom svensk vapenexport bland andra. Att ensidigt prata om kostnader för asylinvandring är därför en förenklad bild av verkligheten. Den viktigaste politiska frågan är Sveriges roll i världssamfundet. När denna fråga först är löst då kan migrationsfrågan få sin lösning.

Bo Persson
Bo Persson
Gäst
Reply to  Hedi Bel Habib
9 augusti 2019 kl 22:32

Hedi ! Det är omkring 3 % som kommit över Medelhavet som är asylinvandrare enligt FN. Resten är ekonomiska immigranter. Och du är bara asylinvandrare tills du kommit till första säkra land (Grekland,Turkiet) sen försvinner den benämningen enligt FN. Så när du har tagit dig över tio länder i Europa för att komma till Sverige så har den benämningen försvunnit för länge sen. Det är enligt FN inte EN som har rätt att kalla sig för asylinvandrare när dom kommit till Sverige. Men som du vet så fungerar inte rättsväsendet i Sverige.Det är korrumperat och består av en massa aktivister. Tillbaka till pensionerna. Försörjningskravet för dom anhöriga är borttaget enligt den nya lagen som kom den 20/7. Det måste även en ekonom som du förstå att om så många lever på bidrag och inte bidrar med skattepengar så måste pensionerna drabbas.

Även om kommunerna ska vara självständiga så måste ju staten hjälpa dom vid kris. Och andra kommuner måste hjälpa en annan kommun vid kris. Det är i princip samma plånbok(staten) som måste öppnas i en kris. Även bankerna får hjälp vid kriser.

Det har väl hänt några ggr på 2000-talet.Självklart att pensionerna drabbas. Sen kom ju en samhällsekonom(Ruist) ifjol med en rapport att varje invandrare i Sverige kostar 74000 kr netto. Så klart att detta drabbar även pensionerna. Du vill förvilla läsarna med en massa statistik, vapenexport och siffror. Detta är inte svårt eller nån hjärnkirurgi. Tänk bara i det lilla. Om du tar hem 10 st personer till ditt hus och ingen bidrar med något. Blir det inte dyrare för dig då? Och blir det inte det då tycker jag du ska göra det av humanistiska skäl.

Birgitta
Birgitta
Gäst
7 augusti 2019 kl 14:52

En artikel av en forskare som verkar blunda för det verkliga problemet, dvs att pensionerna inte kommer att räcka på långa vägar pga massinvandringen.

Allt går att bevisa om man blandar en rätt cocktail av teori och handplockar fakta för att få ihop en artikel. Faktum är att våra barn får betala dyrt för politikernas pensionssvek. En stor baksmälla väntar när det blir alltmer uppenbart att festen är slut – pengarna kommer inte att räcka för att upprätthålla välfärdssamhället, varken för ursprungssvenskar eller ekonomiska migranter.

“Om man bara fyller på med människor som ska utnyttja systemet men inte med de som ska betala havererar systemet och ingen som lever på bidrag eller subventionerade anställningar bidrar. De transfererar bara andra människors pengar. De skapar inga egna.” /…/ Du får inte en krona i a-kassa om du inte först varit med och betalat 12 månader och jobbar samtidigt. Du får inte en krona i sjukpenning om du inte har en sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. Och har du ingen SGI får du visserligen föräldrapenning men bara grundnivån, som blir max 5000 kronor per månad. Du får heller ingen VAB utan SGI. Först jobbar du ihop till försäkringen, sedan kan du kvittera ut. ”

“ju bättre integrationen fungerar (invandrare jobbar på riktiga jobb) desto lägre blir allas pensioner eftersom inkomstindex sjunker och då räknas pensionerna ner. För alla pensionärer. Inte bara utlandsfödda. /…/ Statens kostnader för grundskyddet fram till 2100 förväntas öka med 400 miljarder. Redan 2020 inleds ökningen från 2 miljarder för att öka kraftigt från 2035.
Och de här pengarna, till utlandsfödda som för att de inte jobbat tillräckligt i Sverige eller inte alls, till pensioner kommer de som nu är barn få betala. Via statsbudgeten.
Så myten att invandrare kan kassera in full pension är bara en myt men att invandrare som bott i Sverige kort eller lång tid får någon slags pension stämmer. Och den pensionen blir låg och från grundskydd men ska ju betalas av samma personer som betalar pensionen – skattebetalare. Men enda skillnaden är att pension tjänar du ihop till själv. Har du inte gjort det får andra betala inkomsterna du får som gammal, som Äldreförsörjningsstöd.”

Rebecca Uvell “Festen är slut” https://uvell.se/2019/06/14/festen-ar-slut/
Rebecca Uvell: “Pensionsskulden till våra barn” https://uvell.se/2018/01/04/pensionsskulden-till-vara-barn/

Ann Mari Hjorth
Ann Mari Hjorth
Gäst
7 augusti 2019 kl 11:12

Vilket kvalificerat dravel.

Daniel Vinberg
Daniel Vinberg
Gäst
7 augusti 2019 kl 09:29

Det var långsökta argument hela vägen… Om man BARA ser till att inget annat land längre tror på den Svenska kronan och att den därför tappat sitt värde så går det inte att neka att hög invandring satt oss i Sverige på pottan. Övriga världen ser Sverige som högrisk pga vår omdömeslösa vårdslösa PK-politik.

Vi behöver välutbildade politiker i Sverige, det borde finnas krav på utbildningsnivå för att få sätta sin fot i Riksdagen…

Att jobbskatteavdraget skulle vara boven är komiskt, vilken annan politik drev Moderaterna på den tiden? Jo “öppna era hjärtan” politiken. Att Japan har hög pensionärsfattighdom är möjligt men det beror på att man är ett mycket mer kapitalistiskt land än Sverige, i Japan tar man istället hand om varandra på egen hand då man utvecklat en kultur där man ställer upp för sitt lokala community. Man har dessutom en enorm respekt för dom äldre och har världens äldsta befolkning…

Om man nu ändå har Japan att jämföra sig med så kan det vara värt att nämna att Japan har så gott som INGEN kriminalitet.

Stefan
Stefan
Gäst
7 augusti 2019 kl 06:51

Forska i varför det blivit så här istället! Och skillnaden i hur privatanställda och offentliganställda pensioner finansierats i dom omnämnda länderna . https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2018/dolda-pensionsskulden-19-av-21-landsting-klassas-som-konkursmassiga/

Teofrastus
Gäst
7 augusti 2019 kl 06:10

Så det spelar alltså ingen roll om kommunerna konkursar och kaos bryter ut? Pensionärerna kommer regelbundet få sina pensioner i alla fall? Det finns ingen risk för hyperinflation så att pengarna blir värdelösa? Påverkas ej pensionärernas köpkraft av kronfallet? Kan inte en kastastrofal ekonomisk utveckling, förvärrad av en kostsam invandring, leda till generell misär? Hur kan pensionärerna vara skyddade från allt detta?

Torbjörn Sassersson red.
Admin
6 augusti 2019 kl 22:54

Observera att denne Christer Nilsson ovan (6 August, 2019 at 00:52) inte är samma Christer Nilsson som är skribent för NewsVoice. / Red

stig lönnqvist
stig lönnqvist
Gäst
6 augusti 2019 kl 22:02

Självklart försämras inte budgeten av stora utgifter, och framförallt så drabbas inte pensionerna av stora utgifter. Pensionerna bara blir bättre, precis som när polisväseendet dras ner så blir dom “effektivare”

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
6 augusti 2019 kl 21:11

Heidi Bel Habib,
Vad hjälper det att lura svenska pensionärer som socialisterna gör?
Kronan köper ju snart ingenting och SCB manipulerar alla index som skall redogöra för INFLATIONEN!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Samuel af Ugglas
7 augusti 2019 kl 20:23

Sant, Samuel. är vi eniga om ett Swexit?

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
8 augusti 2019 kl 21:33

Swexit, kanske den enda möjligheten vi har för att rädda svenska folkets pensioner.

Pelle
Pelle
Gäst
6 augusti 2019 kl 11:40

Martin Armstrong – How to deal with the coming bond contagion

https://www.youtube.com/watch?v=TZI-q4q89ik

Harriet Larsson
6 augusti 2019 kl 10:59

Att jobbskatteavdraget har ökat pensionärsfattigdomen, är det knappast någon som längre tvivlar på. Men jag förstår ändå inte hur pensionerna på sikt kan vara oberonde av, att en stor del av alla nysvenskar under sitt liv inte betalar in en krona till systemet. Ett försäkringsbolag hade då snabbt gått i konkurs. Förslagen om ett omvänt skatteavdrag för pensionärer är utmärkt, liksom att anhöriga skall försörjas av den som tar hit dem. Men detta kommer inte att ske med Löfvens regering, där Annie Lööfs stöd besträmmer den vänsterliberala riktningen.
Tyvärr känner jag samma tvivel om att nuvarande och framtida nivå på våra pensioner inte har med invandringen att göra, som när jag läste professor Jerzy Sarneckis artikel, att den alarmerande ökningen av våldtäkter inte hade med invandringen att göra. Redovisning, urval av statistik och hur begrepp definieras kan lätt få svart till vitt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Harriet Larsson
6 augusti 2019 kl 20:22

De arbetslösa rår oftast inte för nivån av arbetslöshet. Den beror av politiken. Arbetslöshet och kriminalitet drabbar oftast invandrare mer, vilket är naturligt av flera skäl, ex. att kriminella flyr punktmarkering i hemlandet, samt inte kan svensk lag, tillhör socialgrupp tre, etc.

Delar man på jobben solidariskt så sjunker givetvis kostnaden på pappret för invandringen och då minskar även ojämlikheten och kriminaliteten.

Metoo och tokpolitiker har ställt till det hela med statistik och begrepp vad gäller våldtäkt och sexuella trackasserier tycks det. Islam och mångkultur har kanske inte förbättrat för kvinnorna heller i Sverige? Mångkultur ger dålig integration.

Både våldtäkter och anmälningsbenägenheten har säkerligen ökat samtidigt. Vad som exakt beror på vad är svårt att fastslå om man inte går kvalitativt till väga och studerar domstolsfallen. Allt tycks nämligen ha hänt samtidigt. Ett svårt och stort forskningsprojekt.

Att göra sitt land till en enda röra är folkförräderi, enligt brottsbalken i min mening, men samtidigt är en mycket stor del av befolkningen medskyldiga såsom de har röstat. Därför ligger alls vårt ansvar att tala hövligt och sakligt med varann. Vänner, bekanta och grannar. Nå ut till varann! Tala politik hövligt med varann! Detta är demokratins själ.

Clas Kling
Clas Kling
Gäst
6 augusti 2019 kl 10:17

[Text raderad, vårda språket tack!]

Även en gammal pensionär och en vanlig medborgare kan, som vi säger på folkligt språk “räkna ut varåt det barkar med röven och en bit krita”. Om pengarna läggs på invandrare så till den milda grad att plånboken blir tom, så som det görs idag, så kommer det att drabba mer än pensionärerna.

Birgitta Widing
Birgitta Widing
Gäst
6 augusti 2019 kl 08:24

Tack för en bra artikel, riktigt bra, News Voice ! Christer Nilsson läste du det här stycket? Till följd av införandet av jobbskatteavdraget betalade pensionären i Sverige 11 procentenheter högre skatt än en löntagare år 2014! Detta har lett till att risken för pensionärsfattigdom ökade från 9,5 procent 2007 till 15,8 procent år 2018. Under samma period minskade risken för pensionärsfattigdom inom EU från 16,6 till 14,1 procent.

Christer Nilsson
Christer Nilsson
Gäst
6 augusti 2019 kl 00:52

Hedi Bel Habib. [raderat, använd inte nedsättande ord]. Nu sedan några månader är det mesta av pensionärsskatten borttagen. Det är bar de som har en pension över 17 000 / månad som fortfarande straffbeskattas. Dock det är allvarligt nog, eftersom Löfven lovat att den skulle var avskaffad under hans första mandatperiod. — Nu när de öppnade för anhöriginvandring, så tad inte resterande straffskatten helt bor, som lovat var. Endast hälften. Så visst drabbar det pensionärerna.

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib
Gäst
Reply to  Christer Nilsson
6 augusti 2019 kl 08:20

Christer Nilsson,
Tack för din kommentar. Jag säger ju i min artikel att skillnaden i beskattning av pensioner och arbetsinkomst är på väg att tas bort. Men den strukturella klyfta som jobbskatteavdraget skapade mellan löntagare och pensionärer mellan 2007 och 2014 kan man inte radera bort genom en enstaka budgetprocess. När det gäller anhöriginvandring: regeln måste vara: den som tar hit en anhörig måste ansvara för dennes försörjning o.s.v. I övrigt, som jag visar i artikeln, har invandringen inget att göra med hur bra eller dåligt ställt pensionärerna kan ha det i ett samhälle. Japan har ingen invandring. Där fattigdomen bland pensionärer är så utbredd att många pensionär begår brott för att kunna överleva. Och detta är ett stort problem i det japanska samhället som har uppmärksammats i hela världen!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Hedi Bel Habib
6 augusti 2019 kl 20:03

@Hedi Bel Habib Bel Habib
Tack för intressanta jämförelser. Tanken att ta pengar från de som är rikast och ge till de fattigaste är så som socialdemokratin arbetade för tre decennier sedan, innan Palme mördades. Så är det tyvärr inte längre. De är kortsiktgit giriga karriärister till ca 80% enligt min egen bedömning.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Hedi Bel Habib
6 augusti 2019 kl 20:05

…likväl är det ingen hemlighet att de som betalar skatt betalar för den massiva migrationspolitiken som är tämligen kostsam. Även EU-medlemskapatet betalas av alla som betalar skatt. Swexit nu!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Christer Nilsson
6 augusti 2019 kl 20:00

@ Christer Nilsson

De pensionärer som har över 17000 per månad räknas inte som fattiga.
Å andra sidan är inte proxy-terror-krig, såsom befaras av vissa, särskilt gynnsamt för varken pensionärer, mentalt friska invandrare, som ex. Bassam Al-Baghdady.

@Torbjörn
Snyggt modererat inom hakparenteser!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Christer Nilsson
6 augusti 2019 kl 20:00

@ Christer Nilsson
De pensionärer som har över 17000 per månad räknas inte som fattiga.
Å andra sidan är inte proxy-terror-krig, såsom befaras av vissa, särskilt gynnsamt för varken pensionärer, mentalt friska invandrare, som ex. Bassam Al-Baghdady.

@Torbjörn
Snyggt modererat inom hakparenteser!

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Christer Nilsson
6 augusti 2019 kl 22:54

Observera att denne Christer Nilsson ovan (6 August, 2019 at 00:52) inte är samma Christer Nilsson som är skribent för NewsVoice. / Red