Fd professor varnar för ett döende svenskt medborgarskap

publicerad 2 september 2019
- Torsten Sandström
Margot Wallström (Socialdemokraterna)-Foto: Sten-Åke Stenberg. Licens:Redaktionell. Mostphotos.se

DEBATT. En juridisk fragmentarisering innebär att det viktiga medborgarskapet avrustas från att ha varit navet i nationens demokrati. Centrala samhällsfrågor om bostäder, vård och kunskap och ordning i skolan trängs undan. Nysvenska prioriteringar får allt fokus. Resultatet är en medborgare som antingen blir bidragstagare eller plundrad skattebetalare, varnar Torsten Sandström.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Margot Wallström (Socialdemokraterna). Foto: Sten-Åke Stenberg. Licens: Redaktionell. Mostphotos.se

Det sena 1800-talets stora fråga rörde omvandlingen av Sverige från ett ståndssamhälle till en demokratisk industristat. Ståndsmaktens avskaffande, allmänna val, näringsfrihet, arbetarskydd och folkskola blev resultatet. Stegvis trädde en utvecklad rätt till medborgarskap för alla vuxna fram.

Systemet innebar att varje myndig person skulle ha samma juridiska rättigheter och skyldigheter. Sverige förvandlades från ett auktoritärt förmyndarsamhälle till en demokrati där varje medborgare hade samma ställning i rättslig mening. Att stora skillnader mellan medborgarna i praktiken ändå levde kvar sammanhängde med att ägandet av industrier och mark stannade i ett fåtals händer. Dessutom levde en åldrig kulturell syn kvar på över- och underklass samt på relationer inom familjen.

Medborgarsamhällets framväxt är enligt min mening den viktigaste händelsen i de senaste 200 årens svenska historia. Till stor del avspeglas den i juridikens värld. Friheter för var och en att yttra sig, bilda föreningar, organisera möten, sluta avtal gav de enskilda muskler. Staten och kommunerna tvingades behandla alla lika enligt rådande lagstiftning. Individerna hade möjlighet att vid domstolar genomdriva sina rättigheter mot privata och offentliga makthavare.

En enskild gavs möjlighet att skaffat sig utbildning. Med rätt kompetens stakades på så vis vägen till en klassresa ut. Det allmänna tvingades behandla alla – studerande och  arbetssökande – med samma kompetens och skicklighet lika. Medborgarnas rättigheter bevakades av fackföreningar, frikyrkor, nykterhetsorganisationer och många andra organisationer som gav individernas liv mening och skydd under en hårdhänt industrialisering.

Kronan på verket blev det välfärdssamhälle som växte fram i spåren av många lagreformer. Detta bygger på en i huvudsak ny syn på de enskilda medborgarna. Makten att via riksdagen beskatta svenska folket blev ett vapen i hand på vänstern att köpa röster från medborgare som saknade kompetens, förmåga eller vilja att själv försörja sig. I sin ungdom drev S-partiet välfärdens frågor med balans och försiktighet. Klassisk är Gustaf Möllers i och för sig något demagogiska uttalande om ”att varje slösad skattekrona är en stöld från folket.” Beskattningsmakten användes hursomhelst med försiktighet.

I högskattesamhället har medborgaren blivit en bidragstagare eller plundrad skattebetalare.

Idag är Sverige långt ifrån Möllers ideal. Jag vill påstå att S-partiets röstköpsanda har gjort det omöjligt även för partier till höger att driva en återhållsamhet skattepolitik. Följden har blivit ett storskaligt slöseri med skattebetalarnas pengar. Stora offentliga myndigheter under inkompetenta politikers ledning förmår inte längre hushålla med offentliga medel.

Resultatet är en gigantisk miljardrullning. Den syns tydligast inom landstingens vårdapparater, men även i stora statliga ämbetsverk med arbetsförmedling, försäkringskassa, SIDA i spetsen. Vackra målbeskrivningar tas till intäkt för enorma statliga pengainsatser där resultaten i allmänhet varken kontrolleras eller uppfylls.

Hundratals sådana korstågsmyndigheter i stil med den storstilade MSB i Karlstad, dvs Myndigheten för säkerhet och beredskap, givetvis med en självsäker S-pamp i ledningen.


I högskattesamhället har medborgaren förvandlats från en individ med god position och framtid (genom studier och hårt arbete) till antingen en bidragstagare eller en plundrad skattebetalare.


1,4 miljoner svenskar är anställda i den expanderande offentliga sektorn, jämfört med 3,4 privatanställda. De senare har alltså ett tungt ansvar att försörja den svenska modell som S-partiet skryter vitt och brett om.

Den stolte och nyttiga ”medborgarens” tid förefaller därför lida mot sitt slut. Nu vänds fokus från individen som rättsstatens bas. Den ”vanliga” medborgaren håller på att detroniseras. Politikernas intresse för den fria medborgaren som samhällets nyckelfigur ersätts nämligen allt oftare av nya favoritsubjekt för vilka regler skrivs och makt slussas till.

Feminism

Tydligast är maktförskjutningen till kvinnan. Även om feministerna ser sig som hälften av befolkningen rör inte deras propåer vilka arbetarkvinnor som helst eller kvinnor med tunga jobb inom vården. Nej, det är akademiskt utbildade kvinnor som driver missnöjesdebatten. Deras bevisning om kvinnans diskriminering är tunn. Enskilda trista exempel lyfts via resonemang om strukturer upp till naturlagar.

Kvinnor påstås få sämre betalt än män, diskrimineras i företagsledande positioner, utföra mer familjenyttigt arbete än sina makar osv, men den som analyserar fakta ser ofta att kvinnor jobbar mer deltid, tenderar att välja särskilda yrken, inte har samma karriärdriv som män, oftare saknar erfarenhet av sådana chefsjobb från vilka företagens ledningar rekryteras samt att män utför en lång rad sysslor som inte ger feministpoäng i hushållet (reparationer, bilservice, pappershantering, skjuts av barnen till fotbollen eller stallet osv.)

På grund av feministernas maktposition har många nya lagregler skapats som inte tar sikte på alla medborgare som förut, utan avser att favorisera det ena könet: kvinnan.

Positionsförskjutning

En liknande positionsförskjutning sker till förmån för en rad andra subjekt. Jag tänker exempelvis på individer inom gruppen HBTQ, barn och minoriteter. Visst utsätts personer inom några av dessa grupper ibland för våld och diskriminering, men det finns redan flera straffrättsliga regler mot sådana allvarliga övergrepp. Även här möter vi olika varianter av strukturtänk, som upphöjer enskilda individers problem till samhällsmönster.


Ett nytt fokus tränger undan centrala samhällsfrågor om bostäder, vård och kunskap och ordning i skolan. Många listiga politiker tycker att sådana dimridåer är bra. De nysvenska prioriteringarna tar över och får scenplats.


Medan medborgarna våndas över en svensk skola i upplösning prioriterar staten barnens rätt, exempelvis genom att det sk Barn- och elevombudet på Skolinspektionen vid domstol jagar lärare som tar hårt i uppstudsiga och provocerande elever. I framtiden kommer vi nog att få se hur djurens rätt blir ytterligare ett dråpslag mot det svenska medborgarskapet.

Denna juridiska fragmentarisering innebär att det viktiga medborgarskapet avrustas. Från att ha varit navet i nationens demokrati tillförs flera konkurrerande poler. Idén om en-medborgare-en-röst skjuts åt sidan genom att vissa subjekt ges en särställning. Det innebär ett hot mot demokratin, som inte bygger på att fenomen eller roller som kön, barn eller djur ska ges en prioriterad juridisk ställning.  Det är medborgarna som ska agera och bestämma!

Text: Torsten Sandström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hoppsan, jag glömde ta bort om feminismen. men gör en kommentar om det också.
  Som den har utvecklats visar också att den är en bluff. Det är ju självklart att kvinnor ska ha rösträtt, arvsrätt, rätt till utbildning och att kunna försörja sig själv.
  Som det har utvecklats upplever jag att kvinnan ska vara som en man och förneka det som kvinnor har tyckt om handarbete, att satsa på att ta hand om barnen i stället för att göra karriär. Inom film och litteratur görs sådana kvinnor ner. Likaså att en kvinna som gör karriär är helt hopplös att ta hand om ett barn medan en man framställs som pedagogisk och klarar barnskötandet galant.

  Myndigheter premierar män som söker sig till de lågavlönade kvinnojobben men medborgarna över lag har nog en annan syn på det.

  Att det nu blivit en epidemi av könsbyten kan vara att det har blivit mer uttalat att man ska bete sig respektive maskulint och feminimt.

  Om något av mina barn varit homosexuell hade jag inte förskjutit det men jag hade inte accepterat att det var så.

  Utan precis som jag tog reda på hur kvicksilvret påverkade min kropp hade jag sökt efter vad orsaken till homosexualitet är.

  Det finns säkert forskning på detta men den hålls hemlig.

 • Torsten Sandström. Någonstans på den vägen som du beskriver gick det åt helsicke fel. När var och hur hände det?
  “Medborgarsamhällets framväxt är enligt min mening den viktigaste händelsen i de senaste 200 årens svenska historia. Till stor del avspeglas den i juridikens värld. Friheter för var och en att yttra sig, bilda föreningar, organisera möten, sluta avtal gav de enskilda muskler. Staten och kommunerna tvingades behandla alla lika enligt rådande lagstiftning. Individerna hade möjlighet att vid domstolar genomdriva sina rättigheter mot privata och offentliga makthavare.”

  Menar du att detta har fungerat fram till massinvandringen ?
  Fackföreningar har knutits till socialdemokratiska partiet och gjorts verkningslösa. Samtidigt har arbetslagar instiftats så det har sett fint ut på pappret och till en del har det varit bra och inneburit bättre arbetsvillkor till exempel 4 veckors semester.
  Jag har varit fackligt aktiv och har haft insyn i hur vi har passiviserats och hållits sysselsatta med meningslösheter som att diskutera visioner.
  Organisationen inom facket som gör att det är en liten topp som bestämmer.
  Det har också stiftats lagar som gör att vi har den värdelösa skolmedicinen . Socialstyrelse och livsmedelsverk har inrättats, inte för medborgarnas fromma, utan för att företag kan framställa otjänlig och giftig föda.
  Det vet ju minsta barn att om man ska få rättvisa gäller det att ha mycket bra inkomster.

  Ditt sätt att tolka samhället skulle kunna accepteras om vi alla föddes med precis samma förutsättningar. Samma alldeles perfekta gener och intelligens, ren miljö, föräldrar som var friska och orkade ta hand om sina barn.
  Men så är det inte.

  Ser ibland handikappade invandrarbarn med neurologiska skador. Min undran är då om de har blivit skadade av det svenska barnvaccinationsprogrammet.

  Utvecklingen av feminismen är precis som allt annat i det

 • Liksom svenskarna som flytta till Amerika fick söka jobb och skaffa egna bostäder, utan bidrag, så skulle för min del invandrare kunna komma till Sverige på lika villkor. Egen försörjning från dag ett, eventuella bidrag avskaffas för alla nyinflyttade. Tandvård, sjukvårds och socialhjälp endast för dom som arbetar och betalat skatt, i minst tre år.Sjuka och äldre som inte kan försörja sig inget inrese tillstånd. Bidrag i hemlandet får täcka sånt till viss del, vi kan inte vara hela världens socialhjälp. Tvingad återvandring av alla kriminella i första skedet, i andra de som inte lärt sig svenska och inte kan uppvisa egen försörjning. Tre månader att vistas i landet utan försörjning, sedan ut. Hårda handskar, men tvunget om landet ska kunna överleva. Bara några procent kan räknas som äkta flyktingar. Dessa ska erbjudas skydd.

 • @Pentti. Om den inhemska gruppen tvingas försörja en alltför stor importerad grupp, så påverkar det onekligen de svagaste medlemmarna ur den egna gruppen. Ditt inlägg är både ologiskt som egoistiskt eftersom du själv troligtvis inte är en av dem som drabbats. Men som du skriver så behöver du själv inte störa dig så länge det inte påverkar dina förhållanden nu eller i framtiden och så talar en sann egoist.

 • Det här med att förbjuda invandrare att komma hit är lika idiotiskt som på 1200-talet när västgötar hade rätt att slå ihjäl smålänningar. Sedan blev Sverige ett land och nu har vi en jord att röra oss över. Ska då inte människan ha minst lika fri rörelse som kapitalet? Vi har infört fri rörlighet mellan land och stad, inom länder, inom EU och bör fortsätta med fri rörlighet över hela jorden, ja hela universum om någon vill!

  Man vinner i princip aldrig något genom konflikter utan om två grupper har olika åsikter bör man förhandla om hur man ändå kan samarbeta. Två grupper som samarbetar kan nå mycket större framgångar än två grupper som jobbar var för sig i konflikt. Det gäller även om grupperna består av folkslag eller länder! Däremot har behöver den ena gruppen inte bry sig om vad den andra gör, om det inte påverkar den första gruppen. Jag behöver inte störa mig på grannen så länge hans agerande inte påverkar mina förhållanden nu eller i framtiden. Att klaga utan att komma med lösningsförslag eller be om lösning leder ingenstans.

 • Torsten Sandström. Du skriver att kvinnornas låga löner beror på deltidsarbete etc. men kvinnor har i snitt lägre löner än män med samma arbete! Helst skulle jag vilja ha en lag som helt enkelt förbjuder all diskriminering gällande för alla. Men som du antagligen vet är män för dumma för att inse att ordet då skulle gälla alla. Därför behöver vissa utsatta grupper specificceras, men tyvärr innebär det också att övriga grupper inte får samma skydd i praktiken.

 • Agneta, vet du verkligen inte, vem det är som vi inte får kritisera?
  Själv har jag blivit expert på vem det är. I bästa fall händer inget annat än att Det Förbjudna Ordet sätts inom hak-parantes, där det står “borttaget” (eller nåt’ liknande). Det händer även att hela kommentaren censureras. Fast ofta har jag blivit portad från bloggen och det på livstid (Avpixlat, Snaphanen, Lars Bern). Det har även hänt att en stor daglig tidning, i ren desperation verkar det, upphörde med sitt populära kommentarsfält.
  Det “onämnbara folket” är eljest väl representerat överallt och i alla sammanhang. Dom är beundrade, ja t o m kolossalt respekterade, men också fruktade, ty dom är väl sammansvetsade inom sin förhållandevis ringa grupp och besitter inte bara en ohyggligt stor rikedom, utan även ett extremt stort inflytande på det mesta som sker. Dom betraktar sig själva, som givna en gudomlig härskarätt över alla folk på vårat klot.

  • Som någon uttryckte saken så finns endast ett företag i hela världen, dit alla andra företagsregistreringar kan härledas och det är The Crown i London. Det torde då vara dess ägare som är onämnbar. Bilderberg, trilaterala kommissionen, illuminati, bohemian groove, CfR och frimurarna m fl är bara målvakter åt Imperiet vilket bara byter skepnad när så krävs – från kolonialmakt med tillgång till gratis råvaror och arbetskraft, till ett militärindustriellt komplex med specialitén att konstruera krig, plundra råvaror, skörda opium och införa centralbanksystemet överallt. Eftersom makten ligger hos en person i taget, kan inte namnet yppas pga risken för stämning för förtal.

  • @Ulf. Jag har en liten frågeställning till dig. Du brukar ju rätt ofta hänvisa till “The Protocols of the Elders of Zion” och eftersom det finns ett Tempelriddarkloster i Sion i kantonen Valais som grundades någon gång redan på 1200 talet, så undrar jag om du har kollat upp om det kan finnas något direkt samband? Jag menar att i ett Tempelriddarkloster kan det ju ha funnits ett större antal äldre visa och extremt skrivkunniga män som likaväl skulle kunna ha skrivit detta protokoll precis som någon annan “grupp”. Speciellt då med tanke på att både kloster och protokoll delar samma namn även om stavningen skiljer sig lite. Sen var det ju även Tempelriddarna som grundade hela vårt banksystem och troligtvis än idag styr det från Schweiz via City of London. Likaså hade/har Tempelriddarna en fixering kring Tempelberget i Jerusalem där de hade deras högkvarter innan muslimerna jagade bort dem. Även det här skulle ju kunna förklara Israels bildande och nuvarande roll som varför den muslimska världen blivit rätt så sönderbombad för övrigt.

 • Peter Johansson jag håller med men vi skulle också kunna lägga till en fråga vem dessa våra svenska politiker arbetar för?
  EU federationen, Saudiarabien ,Iran ? Det finns en politisk intressekonflikt i Europa, vilket gör det komplicerat att se vem våra politiker springer ärende åt. Vi kan istället ställa oss frågan Vem får vi inte kritisera?

  • Dom låter frivilligt bort att kritisera den oligarki som legat bakom alla krig kriser och revolutioner därför att den oligarkin har sån makt över opinionsbildning och historisk kunskap. Dom jag gissar att du syftar på är deras springpojkar och har själva hindrats att assimilera sig av oligarkin. Den oligarkin håller just nu på att planera införandet av sin kontantlösa värld med svårgreppade och elitistiska digitala valutor. Dom har påpekat att övergången kanske inte blir smärtfri vilket antyder planerad kris. Den föreliggande artikeln och kommenterares beskrivning kanske illustrerar en del av den helheten.

  • @Agneta. Den onämnbara grupp du eventuellt syftar på, som vi inte får kritisera, är troligtvis bara en av många bulvaner ämnade att blanda bort korten. Kungahus och adel har regerat i årtusenden och det är ju knappast troligt att de bara hux flux skulle lämna över den makten till någon annan gruppering. Den verkliga makten ligger nog fortfarande hos de blå blodsbanden som bara har hittat på ett nytt sätt att delegera den uråldriga makten. Vårt styrelseskick den s.k. representativa “demokratin” är en genialisk bulvan där väljarna beskyller sig själva, eller andra väljare, för de miserabla samhällsförändringar som sker. Det hade inte gått att genomföra dessa samhällsförändringar med en kung som satt på tronen i 30-40 år för då skulle han varit en hatad man, där uppror hade legat nära till hands. Därför kan vi nu själva välja nya samhällsförstörare fyra år i taget och när dessa sen fungerar som en omvänd Kung Midas, där allt de tar i blir till skit, så skyller vi bara oss själva och hoppas på att vi gör ett bättre val nästa gång.

 • Insiktsfull analys om medborgarskapets urholkande, särskilt med fokus på feminismen. En minst lika lång krönika skulle förtjäna att skrivas om dem som uppehåller sig i landet utan medborgarskap och ofta även utan uppehållstillstånd, såväl permanenta som tillfälliga. Även dessa har ju fått rättigheter som är mer långtgående än den vanlige medborgarens. I stort som smått. När förtur i bostadskön, hänsyn till matval och klädval i skolbespisning och klassrum, och gratis s k ‘akut’ tandvård ställer den som aldirg variit med att bygga landets välfärd före vår egen så blir ju medborgarskapet en chimär. Om det också kan förväntas att dessa nya rentierer aldrig heller kommer bidra under återstående livslängd framstår systemet som gravt perverterat.

  Till listan på priviligierade lägger prof. em. Sandström inte bara HBTQ-personer och barn utan lägger in en brasklapp för djuren. Jag ser exakt samma tendens. Och jag vill ge ett eget bidrag: med det vagt definerade klimathotet vill vänstern göra det möjligt att överordna moder jords intressen före människans. Det kan för somliga låta fint formulerat på det viset, men vi ska ersätta människan med svenska medborgare (eftersom det är dem man kan bestämma över) och moder jord med klimatlobbyns klienter. Dvs regeringens och främst miljöpartiet närstående grupperingar och människor med budskap som betalas av genom hypen uppbådade ‘skatteväxlingar’.

  Ja, det är sannerligen en uppochnedvänd stat vi lever i.

  Alla som läser och instämmer är varmt välkomna till min fb-blogg “Vimedsuntforuft”!

  Magnus Stenlund, Sunt Förnuft

  • Magnus har en poäng om invandringen. Här skapas ännu en ny juridisk pol. Vi har lagregler om 3 månaders frist att söka jobb i landet för EU-medborgare. Ändå åker exv rumäner fram och tillbaka år efter år. Det är i strid mot syftet bakom utlänningslagen. I Eskilstuna får man till och med tillstånd från polisen att tigga, vilket också måste vara i strid med lagens syften.

 • Nysvenskarna är inga vinnare utan det ser bara ut så nu i början. Det är dessa nysvenskar som kommer få bära hundhuvudet för utbyggnaden av polisstaten och det är även de som kommer bli syndabockar när ekonomin kraschar. Staten skiter fullständigt i såväl nysvenskar som ursprungsbefolkning och tror man någonting annat är man naiv. Staten kör polarisering via barnpsykologiska manipulationer där de sår hat genom att gynna ett barn medan de missgynnar det andra och på så vis lägger de grunden för konflikt där vi ska uppmuntras att slåss med varandra.

  Man ska inte lyssna på vad som rinner ur munnen på politiker utan man ska se till deras handlingar. Våra politiker är väl medvetna om att förd politik leder oss mot en kommande katastrof eftersom de har hela förbannade Utredningssverige i ryggen. Våra s.k. “svenska politiker”, som arbetar för annat än svenska intressen, är ett långt mycket större samhällshot än vad några maktlösa bidragstagande nysvenskar någonsin kommer bli. Men tanken är att vi ska hata de senare medan vi lydigt ska följa de förras alla diktat.

  • “Våra s.k. “svenska politiker”, som arbetar för annat än svenska intressen, är ett långt mycket större samhällshot än vad några maktlösa bidragstagande nysvenskar någonsin kommer bli. Men tanken är att vi ska hata de senare medan vi lydigt ska följa de förras alla diktat.”

   Maktlösa bidragstagare? Icke sa nicke. Fega politiker som slår knut på sig själva för att tillgodose utlänningars exotiska särintressen. Skrik och ställ till med bilbränder. Snyfta dig till skattepengar för att semestra i det hemland just du “flytt” från. Fuska dig till bidragspengar med flera identiteter. Etc etc.

   Där är problemet. Politikerna är så rädda för att dessa “svaga” grupper ska sluta rösta på dom. Så dom kommer undan billigt. Där är det verkliga problemet.

   • @Magnus B. Du ser symptomen men missar den verkliga rötan. Hade svenska politiker drivit en politik som gynnade svenska intressen skulle de inte behöva importera röstboskap, eftersom nöjda medborgare gladeligen skulle rösta fram dem vid varje val.

    Utan den enorma påfrestning som bidragsinvandringen medför hade de inte kunnat genomföra de ekonomiska “reformer” (läs försämringar) som ligger framför oss Innan eller efter den ekonomiska kraschen som är på ingång. Likaså hade det varit helt omöjligt att bygga det övervakningssamhälle med tillhörande polisstat utan en import av skjutande kriminella invandrare. Invandringen som invandrarna själva är endast de verktyg staten kommer använda för att bygga upp ett fängelse kring oss alla. Sen kommer det en dag när verktygen spelat ut sin roll och då kommer statens järnnäve även slå ned på dem med full kraft. Du ska ju inte för ett kort ögonblick inbilla dig att “våra politiker” verkligen bryr sig det minsta om några invandrare som de inte ens vill bo i samma kvarter som. Att de inkvoterat några alibin i såväl riksdag som Rosenbad är ju bara försök att inte se alltför hycklande ut.

    Men visst fan har bidragstagande, bilbrännande och kriminella invandrade individer ett eget ansvar, men det är inte de själva som har släppt in sig i landet eller vridit på kranen till ymnighetshornet. Det är politikerna som gjort detta och just därför har de också det slutgiltiga ansvaret för samhällets tillstånd och det visar även att det är politikerna som är vårt största problem. Sen spelar ingen roll om du gör löjliga små samhälleliga finjusteringar om huvudet är ruttet.

    • Du slår huvudet på spiken, Peter Johansson. Sorgligt att så få har förmågan att förstå att massinvandringen utgör ett verktyg i etablissemangets händer.

     • @Anna. Det är lite som vuxenversionen av den lille grabben på skolgården som tussade ihop andra och fick dem att slåss. Ser man till hur vissa av invandrarna beter sig så förtjänar de vårt förakt, men vår vrede ska vi rikta mot politikerna. Det är de som är ansvariga för våra samhällsförsämringar och det är även de som erbjuder helt nya försämringar för att komma tillrätta med de ursprungliga. Samtidigt som de inbillar sig att vi likt Pavlovs hundar ska dregla på beting.

   • Och ett litet tillägg. Av Sveriges ca 10 miljoner invånare har ungefär 2 miljoner utländsk härkomst och d.v.s. att 8 miljoner kan räknas som hyfsat etniskt svenska. Om politikerna medvetet för en politik som driver bort 80 % av befolkningen från det egna partiet, så varför skulle de då bry sig om hur de övriga 20 procenten röstar?

   • Kan vi vara helt säkra på att det alltid är ungdomar som bor i ”bilbrandsområdena”, och inte bråkstakar utifrån som ställt till med dessa upplopp.

    Ole Dammegard berättade i någon av sina intervjuer eller något framträdande, att han blivit kontaktad av av ungdomar som var helt förtvivlade över att ”vi blivit anklagade för saker vi aldrig gjort” (samma beträffande Hell Angels). Om detta är sant kan jag givetvis inte veta. Men för något eller några år sedan var det lite liv bland annat kvällstidningarna över att invånarna anklagat ”journalister” för att ha sprungit omkring och erbjudit stora belopp till arbetslösa för att sätta fyr på bilar så att det fick bra bilder. Berörd press dementerade givetvis kraftfull att deras journalister INTE varit där i sådana ärenden. Jag såg detta på en bloggpost med rubriken ”Säpos upploppsoperatörer” av en viss Kristoffer Hell (Blueshift). Jag kan tyvärr inte hitta den nu om den nu ens finns kvar. Om detta är ”Fake News” eller inte kanske någon annan läsare här har källor på eller vet mer om. Tack i alla fall Peter Johansson för ett bra kommentarsinlägg!

    Även om off topic (förlåt redaktören och ärade läsare) måste jag promota Ole Dammegard oktoberturné i Sverige:

    Tors. 10 oktober, Sävedalen Göteborg
    Lör. 12 oktober, Falun
    Sön. 13 oktober, Bagarmossen, Stockholm
    Tis. 15 oktober, Sundsvall
    Tors 17 oktober, Kalmar
    Fre 18 oktober, Malmö/Lund
    Sön 20 oktober, Skurup
    Tis 22 oktober, Ängelholm
    Ons 23 oktober, Köpenhamn

    Oles turnémanager Johnny Smith (alias) Cash skriver:

    “Sänder detta mail till hela min adressbok. Som en del kanske vet så har Facebook begränsat mina möjligheter att promota Oles turnéer. De sätter mig i frysboxen en månad, eller så stänger de bara av mitt konto för gott. (Är inne på mitt fjärde FB-konto nu). Om någon har lust att lägga ut bifogad promo i grupper och annat så vore jag sååå tacksam. 1000 tack på förhand i så fall”

    För vidare info, kontakta Johnny på jc@lightonconspiracies.com

    • @Ingvar. Jag har också läst det där om de s.k. “Journalisterna” som under Husby-upploppet hade varit runt och erbjudit pengar för uppbrända bilar. Läste även Hells inlägg om SÄPO. Ordningspolisen lagför dem som begår ordinära brott och SÄPO jagar dem som eventuellt kan skada den rådande agendan, men inte fan arbetar SÄPO för svenska intressen utan de agerar som globalistpolis i Sverige. SÄPO har ju rätt ofta haft koll på en del påstådda extremister innan de fått ett tuppjuck och gått till aktion. Skulle inte förvåna mig om SÄPO hjälpt till och pushat dem över den gränsen. Om så är fallet så stämmer det ju överens med samma mönster man kan se vid attentat utomlands, där gärningsmännen oftast redan varit kända av osäkerhetstjänsten.

     Men det är nog så här det fungerar och det som utspelades i Husby kan vara en liten försmak på vad som komma skall. När TPTB bestämt sig för att förstöra ett land så placerar de först ut pjäserna via sinnessjuk politik och när det är klart är det sen en tredje osynlig hand som börjar röra runt i grytan. Ungefär som vi såg i det forna Jugoslavien och det tog dem ca 20 år att få igång det inbördeskriget. Så man kan undra var på tidsskalan vi befinner oss?

  • Exakt på pricken! Därför är enda framkomliga lösningen när systemet totalhavererar införandet av direkt demokrati enligt schweitzisk modell, samt en villkorslös (alltså utan krav på motprestationer och samtidig chippning) basinkomst motsvarande studiemedlen. Det sistnämnda för att inte gammelsvenskarna ska svälta ihjäl på gatorna medan nysvenskarna har tillgång till köttgrytorna, och det förstnämnda för att det löser grundproblemet – politikers maktspel. Därefter kan som först ett autentiskt (äkta) samhällsbyggande äga rum. Politikerna får väl liksom Hitler m fl gömma sig nånstans – i Nya Zeeland tror jag att många sionister skaffat sig egendom, liksom i Uruguay läste jag någonstans.

   • Är det så säkert att systemet i Schweiz är bra. Om de som vi ska rösta på påverkar oss med lögner inpackad i lockande reklam som de flesta latmaskar anammar.

    Vi måste ha ett system där de regerande får stå till svars för sitt regerande, förklara varför de inte infriar vallöften.
    Det är säkert jättemånga som tycker att vi ska avstå från välfärd för att hjälpa andra människor.

    Men först borde vi komma fram till vad välfärd är. Att sträva efter att konsumera en massa elektronikprylar som kräver trådlöst som gör att människors DNA skadas, är det välfärd ?

    Det var skolmedicinen och omsorgen som är knuten till den, och endast den, som DÖDADE mina föräldrar och bror. Om du behöver omsorg har du inga rättigheter att vända dig till alternativa. Inom detta är det verkligen diktatur.

    De som är drabbade av detta hålls inom lås och bom, antingen på särskilt boende eller i sitt hem.
    De finns inte på gatorna där de syns.

    En del syns ute i samhället, de lever i verklig misär och dem ser vi ner på.
    De som arbetar inom detta kommer inte att rösta för att vi förändrar sjukvården.

 • Bra sammanfattning av hur illa ställt det är med demokratin i Sverige. De svenska skattebetalarna sitter fast i en rävsax. Men den stora majoriteten svenskar fattar ingenting. S importerade underutbildade röstboskap är vinnarna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *