Så vilseleder SVT Uppdrag granskning om orsakerna till kommunernas ekonomiska kris

publicerad 14 september 2019
- Hedi Bel Habib
Uppdrag granskning - Pressfoto: SVT

MEDIA & DEBATT. STV Uppdrag granskning har analyserat situationen i Filipstad som en illustration av kommunernas ansträngda ekonomi till följd av flyktingmottagande. En närmare granskning visar att kommunernas ekonomiska kris har helt andra orsaker. Det blir tydligare när en liten kommun tar emot nyanlända flyktingar. Genom att flagga upp invandring som orsak ger SVT en vilseledande bild om de verkliga strukturproblemen bakom kommunernas ekonomiska kris och hindrar därmed nödvändiga strukturreformer.

Hedi Bel Habib granskar SVT Uppdrag granskning
Hedi Bel Habib

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare | Pressfoto ovan: SVT Uppdrag Granskning

Reportaget i Uppdrag granskning om Filipstad skräddarsytt argument för SD

SVT:s Uppdrag granskning (28/8) har skildrat Filipstad som en av de kommuner som pressades hårt av den stora flyktingströmmen, framför allt under hösten 2015. I programmet hävdas det att Filipstad är långt ifrån den enda kommunen i landet som vittnar om en oro för hur välfärden ska upprätthållas framöver. Programmet refererar också till en ”Ekonomirapport” från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Rapporten ger en dyster bild av landets kommuner och regioner. Under 2018 gick 69 av landets 290 kommuner med förlust. Enligt siffror från SCB har läget inte varit så illa sedan 2003.

Se programmet på SVT

Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt använde sig omedelbart av reportaget i SVT för att hävda att larmet från Filipstad illustrerar det ansträngda kommunala ekonomiska läget i många kommuner till följd av massinvandringen till Sverige (Expressen 30/8).

En huvudinvändning mot Åkessons och Sjöstedts förklaringsmodell som bygger på SVT:s reportage är att kommunernas ansträngda ekonomi inte har initialt direkt att göra med invandring, men blir ännu tydligare när en liten kommun tar emot nyanlända i behov av resursstöd. Huvudproblemet i Filipstad är avfolkning och det problemet fanns långt innan invandring.

Jag menar inte med detta att Sverige inte ska ha restriktiv invandring, men bara invandringsstopp enligt SD:s modell sätter inte stopp för den kommunala ekonomiska krisen.

Orsakerna till den ekonomiska krisen i kommunerna är komplexa och bör sökas i djupare orsaker än invandring. Att skylla på invandring är därför farligt vilseledande och hindrar genomförandet av nödvändiga strukturreformer.

Stor effektiviseringspotential i kommunsektorn

En närmare granskning visar att flyktingmottagande fungerar som ett förstoringsglas som synliggör strukturproblem i kommunernas effektivitet och ett centralistiskt skattesystem som alltid har missgynnat kommunerna, särskilt landsbygdskommuner.

I skriften ”Vägar till hållbar välfärd” (Svenskt näringsliv, 2018) visas vilken effektiviseringspotential som finns i kommunsektorn.

Analyserna av kostnadseffektiviteten i kommunernas verksamhet visar att det inte alltid existerar något samband mellan kostnad och den kvalitet som erhålls, när olika kommunala verksamheter jämförs.

Betydande resurser kan därför frigöras om kommuner som är mindre effektiva lär sig av de kommuner som jobbar kostnadseffektivt och lyckats kombinera hög kvalitet med lägre kostnad.  Enligt de beräkningar som har gjorts går det att frigöra 41 miljarder kronor årligen i kommuner och 18 miljarder i landstingen genom effektiviseringar. Effektivisering inom landstinget kan uppnås om samtliga sjukhus förbättrar sin produktivitet med 5%, samt att de sjukhus som har en lägre produktivitet än genomsnittet förbättrar produktiviteten till genomsnittets nivå.

Resultaten i denna rapport ligger ganska väl i linje med en tidigare analys som publicerades 2016 av Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO) vid Finansdepartementet. I rapporten ” Mer än tur i struktur – En ESO – rapport om kommunal effektivitet” redovisades ett antal effektivitetsanalyser av de kommunala verksamheterna grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

Granskningen visade att det finns relativt stora effektivitetsskillnader mellan kommunerna, även när man kontrollerar för skilda förutsättningar, så kallade strukturella skillnader. Effektiviseringspotentialen ligger på 10-15% i landet som helhet. Det betyder att grundskolan skulle kunna spara uppåt 8 miljarder kronor, gymnasieskolan cirka 3 miljarder och äldreomsorgen ungefär 12 miljarder om alla kommuner vore lika effektiva som de bästa.

Ett centralistiskt skattesystem leder till avfolkning av glesbygden

Internationellt sett är det svenska skattesystemet för centralistiskt, vilket gör att för lite skatteinkomster går till kommunerna. Hela 80% av t.ex. gruvnäringens produktionsvärde skapas i glesbygd. Gruvnäringen ger staten stora inkomster, men lite går till gruvkommunerna, ofta på grund av ett litet befolkningsunderlag och stor inpendling. Resultatet blir obalanser mellan lokalsamhällets och statens skatteinkomster med svagare regional tillväxt och avfolkningsproblem som följd.

Skattesystemet i Sverige bygger på att kommunens intäkter i stort kommer från den skatt som kommunernas invånare betalar, medan den rikedom som kommunens industrier och företag genererar i princip hamnar i statskassan och inget går till kommunerna.

Kanada har valt en annan väg, en väg som leder till att landsbygden inte töms på vare sig rikedomar eller människor, ett system där delar av skattepengar stannar där skatterna produceras. Till följd av utformning av beskattningssystemet stannar stora delar av inkomsterna från naturresurser på regional nivå.

I Kanada beskattas naturresurser både regionalt och nationellt. Detta gör att delar av värdet av naturresurser kan stanna kvar lokalt. Om vi tittar på de samlade inkomsterna från t.ex. gruvsektorn kan vi konstatera att provinsernas inkomstandel från beskattning av gruvsektorn ligger på mellan 39% och 60% av de totala skatteinkomsterna. Detta ger en starkare regional tillväxt, en mer balanserad befolkningsutveckling i landsbygden och en jämnare fördelning mellan den nationella nivåns och lokalsamhällets skatteinkomster.

Det behövs ett ökat inslag av kommunala och regionala skattebaser

Kommunerna saknar idag verktyg för att kunna stå på egna ben och är direkt beroende av statlig stödpolitik och kommunal skatteutjämning. Det skapar en bristande långsiktighet i den kommunala planeringen och ett förlamande beroende mellan kommun och regering. En lösning skulle kunna vara fler kommunaliserade skattebaser. En första lämplig skattebas att kommunalisera är bolagsskatten. På sikt bör skattepolitiken användas som redskap för att främja tillväxt i hela landet.

Med ett ökat inslag av regionala och kommunala skattebaser skulle bilden av vilka regioner som bidrar respektive får bidrag ändras. Då skulle det bli tydligt vilka stora värden som idag produceras i många av Sveriges landsbygdskommuner och regioner, men som idag beskattas nationellt. En kommunalisering av t.ex. bolagsskatten skulle underlätta för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat, göra produktiva investeringar utifrån sina egna förutsättningar.

I Schweiz betalar företag bolagsskatt på resultatet före skatt till både stat, kanton och kommun. Den statliga bolagsskatten uppgår effektivt till 7,83 %. På det tillkommer bolagsskatt från kantonen och kommunen där bolaget ligger, och dessa både varierar och kan vara progressiva. Den totala effektiva bolagsskatten blir, beroende på kanton, kommun och resultat, mellan 11,5% och 24,2%.. Kommunerna och kantonerna kan således konkurrera om att attrahera företag genom olika bolagsskattesatser.

Uppdrag granskning: från blåslampa till megafon för negativ opinionsbildning

Uppdrag granskning har historiskt sett haft en samhällskritisk funktion och fungerat som en blåslampa i samhällsdebatten, men på senare år har programmet i brist på allsidighet och analyskapacitet fått allt mer karaktären av en megafon för fördomar och negativa opinionsbildning i samhället.

En skarp kritik har tidigare riktats mot programmet av professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki. Han ansåg att ett av programmets reportage om våldtäkt och etnicitet byggde på en gammal högerextrem konspirationsteori som går ut på att främmande män kommer till Sverige och våldtar svenska kvinnor och att etablissemanget, pk-eliten, försöker dölja detta.

Det är ingen slump att SD ledaren nu var först i debatten att använda programmet om Filipstad för att illustrera partiets tes om invandringens påstådda ekonomiska konsekvenser. Svensk TV är skattefinansierad och borde underställas tydliga krav på objektivitet och allsidighet. Detta särskilt när man utger sig för att vara en officiell granskare av samhället.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hedi@ Du verkar inte förstå att de flesta av oss som ogillar denna massinvandrig, inte har för avsikt att skicka tillbaka alla invandrare så att Sverige, enligt dej, stannar.

  Vad jag och de flesta med mej vill, är att de som begår grova brott, befinner sej illegalt i landet, inte vill rätta sej efter våra lagar och regler och endast kommer pga ekonomiska skäl och avser att leva på bidrag, inte har något här att göra. Det är inte rimligt att en illegal invandrare ska ha gratis eller nästan gratis tandvård och sjukvård.

  I Sverige är det många av de sämst bemedlade som måste avstå från tandvård för att det kostar för mycket. Sen har vi dom som inte ens vill lära sej svenska, som får sina bidrag år efter år utan att nånsin behöva göra en motprestation. Det går att jämföra med när Sverige hade hög invandring från Finland. Men denna grupp ville göra rätt för sej, var väldigt driftig och kom snabbt i arbete. Våra överfulla fängelser skulle dessutom bli märkbart tommare om vi skickade tillbaka dessa grupper.

  Kanske skulle vi kvinnor kunna gå ute på kvällen, utan att behöva vara rädda för att en grupp män kommer att överfalla oss. För grupp våldtäkter begås nästan uteslutande av utrikesfödda män.

  Jag tycker att vi ska hjälpa när det finns ett behov, dvs när det är krig, men bara då. Att sen komma och säga att Sveriges dåliga ekonomi inte beror på invandringen, är en ren lögn.

 • Sist jag besökte SCB såg jag massor av feministisk “statistik”. Jag vet hur den kan missbrukas. Det är dock sant att landsbygdskommunerna lider befolkningsmässigt. På 60-talet ville sossarna flytta folk till de stora industrierna i söder för att slippa löneökningar. Marjasin var med om att skapa “solidarisk” lönepolitik. Små familjeföretag tvingades i konkurs och ännu i dag har vi ingen bra debatt om den saken. Flyttlassen började rulla. Sedan uppmuntrades unga kvinnor att flytta till storstäderna och unga män hade svårt att hitta en partner. Jämför rumpveckan i Pajala. Alla våra problem är följder av politiska beslut.

  Ryssland har samma problem på landsbygden, men där samlas invandrarna i storstäderna, inte på landsbygden. Dit måste också unga ryssar ta sig för att få inkomster. Urbaniseringen är ett otyg. Putin har uppmärksammat landsbygdens lidanden och gratis mark är tillgänglig för ryska medborgare i östra landsdelen. Några odlar och andra föder upp åsnor och satsar på turism eller annat. Projektet är spännande, men kräver kostsam infrastruktur, som bara långsamt kommer på plats. Sverige delade ut gratis mark så sent som i början på 1900-talet i t.ex Arjeplog.

  Driftiga nybyggare anlände på våren, tog ned träd, beredde mark och byggde hus. Till hösten anlände familjen. Det gick bra att ha husdjur, utan stränga statliga regler som idag. På en liten rysk datja nära en stad kan man se stora odlingar och ibland hushållsgrisar och kanske hönor. En av dem försörjde hela familjen flera månader per år. En fattig bonde klubbade en gammal ko och tog vara på blodet och köttet. Familjen behövde inte socialbidrag. Nya lagar förvandlar svensken till träl. Vargen planterades in för att hindra folk att plocka bär och svamp. Regeringen höll inte sitt löfte om pengar till kommunerna för invandringen och folk flyttar för att slippa höga kommunalskatter och invandrare de inte förstår sig på. Allt som är grönt tillhör regeringen.

  Norge har en mycket klokare landsbygdspolitik. Det har länge varit stora skillnader mellan norra Bohuslän och södra Norge.

  Kanada, som tillåter abort fram till födelsen, har en bättre landsbygdspolitik likt Norge. Ingen behöver betala inkomstskatt i amerikanska Alaska. Unga ekonomer har med lokala valutor lyft flera byar i USA. Förbjudet i Sverige?

  För övrigt anser jag att vi inte behöver invandrare. Habiben kan inte ekonomisk historia. Den stora biståndsbudgeten kan vi använda för att finansiera återvandringen, försvaret och mycket mer. Jag ser sällan en svensk i centrum och utanförskapet är mitt. I mitt eget land.

  Någon föreslår produktionsskatt, en kommunistisk idé. Den har visst stöd, men hur fungerar den i den nya globala världen? Jag har sett småföretag flytta ut till länder de inte förstår sig på och sedan flytta hem igen.

 • Sedan inträdet i EU har arbetslösheten legat mellan ca 7-10% om jag inte har helt fel. Under dessa tre decennier har 10% dragit ifrån i förmögenhet, medan 90% har förlorat förmögenhet. Folket fortsätter att rösta på EU-vurmande partier, märkligt nog.

  Där arbetslösheten är högst och där det är svårast att bli en del av samhället är givetvis alienationen störst, särskilt hos andra generationens invandrare som blir arbetslösa. Alienationen pågår även hos svenskar som stöts ut, men är mindre.

  I svårigheter och otillräcklighet är tilltaget av sekterism, gruppolarisering, känslor av rasism och droger fullt förståeligt. Grupperingar, en känsla av att vara offer, drömmar om rikedom (den amerikanska drömmen), samt droger, leder givetvis lätt till kriminalitet.

  Leif GW tog idag upp vad som borde göras på polisiär nivå. Han tycks ha rätt. Spaning och beivran av de brott som pågår, innan det leder till mord.

  GW gick dock inte in på den höga arbetslöshet och ojämlikhet som politikeradeln har skapat. Kanske är det känsligt i både SVT/SR och i Bonniermedia? Både kaviarvänster och kaviarhöger, som kontrollerar dem, är nämligen skyldiga och SD lär inte heller lösa det senare problemet, snarare fortsätta äta kaviar och skylla allting på kulturen och sekterismen, fastän det sannolikt enbart är en del av sanningen.

  99,9999% av befolkningen tycks ha svårt att hålla båda problemen i huvudet samtidigt. Är jag en alien eller kanske en profet som måste korsfästas innan någon fattar?

  • Om man ovanpå den snedfördelning du nämner lägger till en volymmässigt ohållbar massinvandring får man alla de samhällsproblem vi nu har. Det är en massiv invandring som företeelse som är ett problem. Visst finns det även många andra samhällsproblem, men nu gällde tråden UG:s granskning av Filipstad och den går inte att diskutera utan att ta upp hela företeelsen invandring. Sen har invandrarna inte släppt in sig själva utan det här kaoset är skapat från politiskt håll. Antingen är kaoset något politiken specifikt eftersträvar eller bara ett pris de villigt låter oss betala för att de själva ska uppnå något annat politiskt mål.

 • Tyvärr tycks majoriteten av Newsvoices läsare skylla alla problem på invandring. Vi behöver arbetskraftsinvandring som visas av artikeln. Sveriges vård enheter och kollektivtrafik liksom färdtjänst m.m. skulle stanna utan den. Flyktinginvandring måste tillåtas av humanitära skäl. Däremot är det en skam att ett av Europas rikaste och mest glesbefolkade länder inte kan ordna en vettigt invandrarmottagande, bostäder och arbete åt de som finns här vare sig de är invandrare eller svenskar sedan länge. Behandlingen av uppehållstillstånd måste snabbas på, integrationspolitiken måste se till invandrarnas speciella färdigheter och hjälpa dem effektivt med utbildning och svenska språket. För att integrationen skall fungera måste invandrarna kunna utveckla sina intressen i föreningsliv och arbete, de måste snabbt få språkundervisning och vårt samhällssystem samt möjlighet till svenska kontakter genom arbete och föreningsliv, gärna redan under ansökningstiden. Det är svårt att uppfylla när de föses samman i asylboenden och liknande. Bostadsbristen måste lösas för ALLA boende i Sverige!

  Vi har önskemål att alla boende i Sverige ska ha tillgång till samma offentliga service. Då måste också kommunerna ha de resurser för den service som åligger kommunerna, utan att skatterna skiljer sig särskilt mycket mellan kommunerna. Riksdagen ska inte kunna lägga nya uppgifter på kommunerna utan att se till att de får resurser för det. En stor bov i kommunernas kostnader är privatiseringarna där vinster går till ägare i stället för att förbättra eller effektivisera verksamheten.

  Att bolagen skall beskattas i de kommuner de har sin verksamhet låter bra, men vilken bokföringscirkus det blir för bolag som verkar i många kommuner, eller vill man låta bolagen cirkulera med sitt huvudkontor mellan de billigaste kommunerna?

  Det bör kosta lika mycket att tillverka något automatiskt som med människor. Därför bör skatten flyttas från inkomstskatt till produktionsskatt, som kan anpassas till miljöpåverkan av produktionen. Alltså ett helt annat ekonomiskt system där tillväxt i välmående och hälsa prioriteras i stället för ekonomisk tillväxt, som är omöjlig hur länge som helst.

  • Bakom alla dina vackra goda ord döljer sig något som tas upp i nedanstående länk. Eftersom sen din s.k. “godhet” drabbar så många andra än dig själv borde du först inta ett lidande fattigmansperspektiv av den sak du propagerar för. Detta skulle öka din trovärdighet enormt och du kan göra ett videoreportage av detta som du sen postar här på Newsvoice. Väntar med spänning på dina bildbevis.

   Här kommer länken med en begynnande förklaring av ditt fenomen och det kommer utvecklas i del 2.
   https://newsvoice.se/2019/09/ondskan-expose-historia/

  • Är du sosse? Pentti Kinnunen.
   Du har precis räknat upp önskningar till jultomten.
   Löve’n daskar ena näven i den andra och rablar upp hur bra allt ska vara men han talar inte om hur.
   Det är brist på jobb med låg utbildning. Utom då inom kollektivtrafiken. Sedan privatiseringen har arbetsförhållandena försämrats för bussförarna. För att höja statusen på jobbet kallar man inom Nobina utbildning till förare och vidareutbildning för Bussakademin. Bättre arbetstider och högre lön tycker jag är status.
   De invandrade kollegerna accepterar de dåliga förhållandena för de vill ha ett jobb. Bolagen har personalbrist nu men räknar säkert med att fylla på med invandrare och när de fått tillräckligt kickas pensionärerna som måste jobba kvar för pensionen räcker inte till.
   Jag säger flyktinginvandringen måste upphöra av humanitära skäl. Skicka dem vidare till USA som är orsaken till detta.
   Det byggs mycket men för dyrt och på vissa orter river man hus för ingen hyresgäst finns. Hofors till ex.
   Samma offentliga service.
   När det är fler som behöver hjälp än det är folk som drar in pengar så går det åt helvete.
   Och här är den så kallade sjukvården en kvarnsten runt vår hals. Sluta subventionera primärvården , låt patienterna betala vad det kostar så kommer de att söka sig till alternativa mediciner som botar.
   Det första som Sverige kan spara pengar på är att upphöra med klimatlarvet.
   Du vill ha skatter av bolagen då måste de väl ha en verksamhet: att flyga människor hit och dit till exempel.

  • “För att integrationen skall fungera måste invandrarna kunna utveckla sina intressen i föreningsliv och arbete, de måste snabbt få språkundervisning och vårt samhällssystem samt möjlighet till svenska kontakter genom arbete och föreningsliv, gärna redan under ansökningstiden.”

   Utlänningarna har redan precis allt du räknar upp. Och allt betalas med svenska skattebetalares pengar. Många utlänningar väljer dock att avskärma sig från det svenska samhället och fortsätter istället med det liv som dom levde i, i de länder de flyttat (inte flytt) från. Utlänningarna är problemet, inte utbudet.

   Men i.o.f. sig är det verkliga problemet de svenskar som i beslutsfattande positioner vägrar se fakta och konsekvenser av en horribelt skadlig invandringspolitik och som därför fortsätter ösa ut svenska pengar på utlänningar, och allt till ingen nytta förutom att dessa personer kan känna sig riktigt “goda” införa sina likasinnade vänner och kollegor.

 • Den stora grejen är att vi måste sluta säga att det är flyktingar som kommer till Sverige – för majoriteten av de som kommer till Sverige är ekonomiska migranter. Så migranterna flyr inte ifrån krig, som politikerna säger, utan de kommer till Europa och Sverige för att få bidrag. Allt fler migranter hör nu talas om Sveriges generösa bidragssystem och vill därför komma till Sverige. Allt fler har fattat detta utom våra politiker !!!

  Den italienska polisens talesman Renato Cortese säger, år 2015: “Sveriges bidragssystem är skyldig till tusentals migranters död i Medelhavet” och “Till Sverige dras migranterna på grund av de generösa bidragen och skattefinansierade livsförsörjande uppehälle för de som varken kan eller vill arbeta”.

  Även UNHCR rapporterade i september 2015 att; av de syrier som i sin vandring norrut hade kommit till Turkiet så uppgav två tredjedelar av dem att de söker sig till andra länder på grund av dålig ekonomi och arbetsbrist – och att 90 % av dem ville komma till ett EU-land, helst Tyskland eller Sverige.

  Den brittiska tidningen The Telegraph uppgav, den 27 januari 2016 – att Frans Timmermans, förste vice ordförande i EU-kommissionen, har låtit ta fram data om flyktingströmmen till Europa och konstaterade därmed att 60 % av de människor som söker sig till Europa inte flyr krig eller förföljelse utan är ekonomiska migranter !

  Även den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontexs talesperson Fabrice Leggeri säger, år 2018, till nyhetsbyrån France 24: “Det är främst ekonomiska migranter och unga män från Afrika som nu söker sig till Europa.”

  Svensk personal (den f.d. polisen Mustafa Panshiri) som arbetar med att integrera nyanlända säger att den första frågan som de nyanlända ställer till dem är: “Hur mycket bidrag kommer jag att få ?”

  Fatiha Benlafquih, somalisk samhällskommunikatör säger i Uppdrag Granskning SVT: ”När asylsökande somalier kommer till Sverige så tror de att Sverige delar ut pengar”.

 • Att inte kunna skilja på arbetsinvandring och flyktinginvandrig är redan början till grov lögn. En arbetsinvandrare har ett arbete som försörjer dom. En flykting har skattebetalarna som försörjer dom.
  Men som en sann blivande sossepolitruk så är det vackra ord (PK) istället för handling som gäller.

 • ” Effektivisering inom landstinget kan uppnås om samtliga sjukhus förbättrar sin produktivitet med 5%, samt att de sjukhus som har en lägre produktivitet än genomsnittet förbättrar produktiviteten till genomsnittets nivå”.
  Vore intressant att veta hur du tänker här? Är det borttagande av landstingspolitiker, studieresor och representation som skall förbättra ekonomin eller skall fler människoliv offras på grund av stängda eller hårt nedbantade avdelningar? Kommer kostnader för köpt vård minimeras, öka eller helt försvinna om storsatsning sker på effektiviseringar som centralisering där patienter istället för närvård erbjuds långa resor till en annan kommun?

  “Kommunerna saknar verktyg”. Det kan man nog lugnt säga när det måste inhandlas boende för miljonbelopp och socialbidragens budget sprängs bara efter ett antal månader. Är verktyget mer pengar eller hur går dina tankar där? De kanske skulle dra ner på skolverksamheten också och låta föräldrarna stå för undervisningen istället?

  Uppdrag Granskning lyfter problematik som annars skulle sopas under mattan. Efterreaktionen ligger oftast på nivån “en dåres försvarstal” för att sedan läggas på hyllan tills nästa gång någon irriterar sig på samma sak.

  De allra flesta vet eller anser att våra ledande har drabbats av en SD noja vilket innebär att istället för att lägga fram fakta och komma med kreativa förslag väljer att kasta skit på Jimmy eller någon annan. Detta har blivit en positiv signal då de allra flesta reagerar så här: vad är det de försöker gömma den här gången?

  Slutligen, vi pratar skattepengar i ett land med hög arbetslöshet där försämringar sker varje vecka för vissa grupper. Vore intressant att höra vad du tycker om sidas budget och vilka besparingar som skulle kunna göras där med tanke på att kommuner och landsting behöver mer pengar för att klara välfärden.
  https://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Budget/
  “Det betyder att den totala biståndsramen är 51 miljarder kronor, vilket motsvarar 1 procent av den vid budgeteringstillfället beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2019.”

 • Harriet Larsson,
  Det blir nog ett stort problem för dig och många andra om alla utrikesfödda återvände som du säger. Så här ser du ut i verkligheten:
  I Stockholms län är det 25 procent – var fjärde medarbetare – i vården som själva är födda utomlands, eller har föräldrar som är det..
  I landet som helhet har var fjärde vårdanställd utländsk bakgrund. För specifika yrkesgrupper är det ännu högre andelar.
  • Nästan varannan tandhygienist har utländsk bakgrund.
  • Fyra av tio tandläkare.
  • Fyra av tio specialistläkare.
  • Var tredje biomedicinsk analytiker.
  • Var femte undersköterska och sjuksköterska.
  • Och var femte psykolog.

  Här kan du läsa mer
  Utan invandrare stannar vården – DN.SE
  https://www.dn.se › sthlm › utan-invandrare-stannar-varden

  När det gäller kollektivtrafiken ser det ut på det viset och det råder fortfarande personalbrist i många kommuner.
  Av alla bussförare i Sverige är 36 procent invandrare. Lokaltrafiken i storstäderna fungerar tack vare utrikesfödda bussförare. I Stockholm och i Göteborg är 44 procent av alla bussförare utrikesfödda. I Malmö är andelen ännu högre, 53 procent av alla bussförare i Malmö är födda i utlandet.

  Här kan du läsa mer
  Utan invandrare stannar bussen och taxin – statistik och trender
  https://www.transportforetagen.se › Global › BuA › Pdfer

  • @Heidi.

   Nu kör du ännu en medveten misstolkning för att det ska passa den massinvandringsagenda du propagerar för. Det är ingen som har påstått att precis ALLA ska återvända hem, då det är skillnad på skötsamma medborgare och livsstilskriminella livstidsbidragstagare. Där den ene bidrar och den andre dränerar. Även en med akademiska meriter borde ju kunna särskilja på dessa grupper och deras inverkan på samhällsekonomin som samhället för övrigt.

   Men sen finns det ju även väletablerade invandrare som öppet och medvetet arbetar för en agenda som har en förödande inverkan på deras nya landsmän. Eftersom illojala människor är impopulära världen över så är det inte troligt att ens det forna hemlandet tar emot dem.

   Men allt detta löser sig så fort du satt igång med vårt gemensamma återvandringsprojekt jag skrev i kommentaren ovan. Hur långt har du kommit i dina beräkningar?

  • Hedi Bel Habib angående problemet för Sverige med brain drain: för å andra sidan behöves inte heller så många: tandläkare, specialistläkare, biomedicinsk analytiker, undersköterskor. sjuksköterskor samt psykologer om en total återvandring sker!

   Inte för att jag förespråkar det, utan för att ge dig intellektuellt motstånd samt peka på inkonsekvensen av dina egna argument.

  • Först upprepar jag det Peter Johansson säger i sin kommentar, att det är ingen som säger att alla invandrare skall återvända. Men Du liksom många andra som tycks stödja landets kravlösa migration, med ett imponerande siffertrixande, glömmer att Sverige inte skulle stanna om du räknar bort alla invandrare, som har ett mycket stort sjukvårdsbehov. Många patienter med invandrarbakgrund har sagt till mig under yrkestiden “Sverige tycka om invandrare, vi får bidrag, inte behöva jobba”, när jag under idoga rehabiliteringsansträngningar försökte tala om att det var viktigt att lära sig värdlandets språk, stöp jag igen “Du inte veta det, vi har rätt till tolk…” Mina erfarenheter av möten med > 100 utomeuropiska invandrare kan sammanfattas av mer bedrövelse än berikning, men erfarenheter som går emot gängse PK floskler stämplas genast som främlingsfientliga, till skillnad från dina regeringsbekväma alster.

  • @ Hedi.
   Jag fyller på med: Utan invandring blir våra fängelser nästan tomma och svenska kvinnor kan åter gå ut på kvällarna och inte bli uppmanade att stanna hemma, samt …………………………..!

  • Om den landsflyende “brain drain”-intelligentian av egennytta inte känner ett behov av att hjälpa sitt eget folk, vilken lojalitet känner den då till sina nya landsmän?

   Sen brukar jag ha återvandring som måttstock på de som vill erbjuda en lösning. Om de inte nämner en storskalig återvandring betyder det att de inte kan eller vill förstå problemet och kan därför inte heller erbjuda en verklig lösning. Sen har vi de som med medvetna lögner försöker lappa ihop detta sjunkande skepp och de kan verkligen inte erbjuda en lösning, eftersom de är en del av problemet.

 • @Hedi

  Men jag har ett uppslag för din nästa artikel, som då kommer få en mer samhällsekonomiskt verklighetsförankrad touch. Du är ju bra på att bolla siffror, statistik, BNP och effektiviseringar som det värste jonglör, så med sanningen som utgångspunkt kan det bli ett enmanscirkus-framträdande i världsklass.

  Det första kommuneffektiviseringssteget blir en landsomfattande samkörning av de med uppehållstillstånds och asylsökares förekomst i kriminalregister, bildning-, självförsörjningsgrad och semesterfrekvens till hemlandet de flytt ifrån.

  Förekommer de i kriminalregistret så ska de placeras i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning. Här kan du se om du hittar lämplig statistik gällande denna engångskostnads positiva inverkan på samhällsekonomin. Samt beräkna de besparingar gällande de som slipper bli framtida brottsoffer.

  De med låg bildningsnivå som inte inom en snar framtid har möjlighet att höja den får en enkelbiljett hem igen och ett lite mindre starta-eget-bidrag för att återanpassa sig på hemmaplan. Här kan du beräkna kostnaden för enkelbiljetter och ett rimligt starta-eget-bidrag kontra livstidsförsörjning på bidrag i Sverige. Men för enkelhetens skull bakar vi även in de med generellt låg självförsörjningsgrad i denna grupp, så det lir lite enklare för dig att räkna.

  De med hög semesterfrekvens i hemlandet blir nog den billigaste utposten. Jag tänkte att här går det nog att samarbeta med flygbolagen där bolagen bara helt enkelt vägrar att ta med dem tillbaka till Sverige. Det här går säkert att kombinera med höga böter för bolagen ifall det inte följer detta och detta kan initialt bli en ren inkomst. Men du kan själv ändå siffertrixa lite olika scenarion, då dina övriga texter uppvisar en rätt stor fantasifullhet.

  Kör hårt kompis, jag litar på dig…

 • Jag efterlyser också objektivitet särskilt i programmet morgonstudion . Då svarar SVT att de kan belysa en annan åsikt om något i ett annat program längre fram, någon gång.
  När du efterlyser får jag vibbar att du vill ha censur när det är åsikter som inte passar din tro.

  Det är väl klart att det betyder något att kommuner översvämmas av nyanlända. Det var redan kris, resurserna var redan för små.

  Till stor del beror det på att vi har en sjukvård som inte botar.
  Framför allt är sjukvården organiserad för att en doktor inte ska se helheten och därmed blir det ingen bot.
  Det har ökat med att barn föds för tidigt och vi har nu teknik att rädda dessa liv. men det är många som blir ett vårdpaket.
  Bara för någon vecka sedan var det på TV om en liten kille som inte kunde äta utan skulle ständigt sondmatas. Även barn med andningssvårigheter.
  Hos hur många barn är neurologiska skador orsakade av vacciner ?
  Dessa föräldrar skär man ner personlig assistans för.

  Är det sådana nedskärningar du kallar effektiviseringspotential?
  Bor man i Sverige och får ALS så får man inte använda respirator utan snällt dö från sina kära.

  Välfärden var redan borta när invandrarna lurades hit. Vilka ligger bakom att de kommer hit frågar jag dig Hedi Bel Habib ?

  Varför ska vi lägga pengar på att utbilda dem om de sen ska utvisas ?

  Varför har vi inte läger där de får vistas till det är utrett om de ska stanna ?

  Säkert uträknat det med att vi ska tusentals som under usla förhållanden lever under jorden.
  Det är möjligt att skattesystemet är fel och det är säkert uträknat det med för att driva landet mot ruinens kant.

 • @Hedi. Det var ju jättebra att du kunde klargöra allt detta och sen uppvisar du även en rätt imponerande envishet. Men problemet är långt mycket större än Uppdrag Gransknings reportage om Filipstads kommun, som bara tar upp ett litet russin i en enormt större problemkaka.

  De senaste 10-15 åren har Sveriges befolkning ökat med ca en miljon invånare och de flesta är invandrare. Bara 2015 kom det 160 000 st och inflödet bara fortsätter där en stor del är helt oanställningsbara och kommer så vara under en långt tid eller för evigt.

  Kriminaliteten skenar och det mördas, skjuts, sprängs och våldtas på en daglig basis. Allt det här är ett direkt resultat av en okontrollerad invandring och det är ingenting några “kommunala effektiviseringar” kommer ordna upp. Vi är på väg mot helvetet och det har blivit dags för alla att inse just detta. Eller inbillar du dig verkligen att du själv kommer gå oskadd ur det här?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *