Klimathetsarna använder samma dramametoder som despoter

publicerad 4 december 2019
- Torsten Sandström
Katastroffilmen "Deep Impact". Company credit: Paramount Pictures

ANALYS & DEBATT. Sedan urminnes tider har mängder av ledare strävat efter kontroll över människornas tankar. En återkommande metod är att presentera en prognos om ett mörkt framtida scenario för människorna ifråga. Ledaren påstår att något stort ont kommer att inträffa i framtiden och att alla människor måste förbereda sig och underkasta sig det budskap som ledaren bär fram. I så fall kan en ljusning finnas.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Katastroffilmen “Deep Impact”. Foto: Paramount Pictures

Det som målas upp är ödesmättat och så viktigt att var och en måste anpassa sig till de nya idéer som förs fram. Min beskrivning passar förstås ett oräkneligt antal religiösa väckelsepredikanter under årtusendenas lopp. Jesus från Nasaret var inte den förste. Och många har sedan dess utnyttjat samma metod.

Lanseringen av ödesmättade scenarier är förstås också ett mönster som många profana ledare utnyttjat på spaning efter en eller annan maktställning. Ofta i kombination med religiösa dogmer har krigsherrar och kungar försökt förmå folk att resa sig, antingen till försvar för det egna riket och nationen eller för anfall mot fiender på annan plats.

Sådana appeller har normalt lanserats via bilder om det egna folkets givna storhet eller motståndarens förutbestämda ondska och farlighet. Ett välkänt exempel är Adolf Hitlers propåer om det tusenåriga riket, som lovade livsutrymme för ett utvalt folk på bekostnad av det han kallade mindervärdiga raselement. Stora uppoffringar krävdes förstås, men belöningen skulle bli lysande för de korade.

En lika bekant prognos i löftets form finns hos den kommunism som Carl Marx och Friedrich Engels initierade genom sitt manifest. Kapitalismens gift hotar mänskligheten, men dess inneboende krafter skapar också ett motgift. Det vill säga arbetarklassens kamp för de egna villkoren.

Om alla arbetare förenar sig kommer de att spränga sina bojor och bygga ett nytt klasslöst samhälle. Där får alla förnödenheter efter sina insatser och förmåga. Inte heller här är budskapet en enkel kamp, men löftet om en ny och bättre värld är givetvis värt enorma uppoffringar för de troende.

Klimatdramat

I denna text är poängen nutidens stora ödesdrama, som presenteras av rader av politiska ledare, dvs hotet mot mänskligheten genom den uppvärmning av klimatet som påstås bero på koldioxid och andra gaser i stil med metan och ozon.

Budskapet är att mänsklighetens existens i nutid står på spel om inte orsakerna till de skadliga gasutsläppen snabbt stoppas. Scenariot bygger alltså på mänsklighetens undergång och det kryddas av skrämmande bilder av hur den nuvarande generationen av vuxna tar kål på oskyldig barn. Tonläget är som bekant högt och genom en allians mellan politiker och medier är profetians genomslagskraft enorm.

Genom att klimatrörelsen getts en gedigen förankring i FN får förkunnelsen en prägel av närhet till de mest goda och fria i världsalltet. Närmare ett religiöst evangelium kan man knappast komma, något som för svensk del illustreras av den änglaliknande Greta Thunberg som svävar runt jordklotet med bister min.

Liksom förr under historien ställs vi alltså idag inför ett välkänt gemensamt ödesmönster. Klimathetsarna utnyttjar sig av en strategi som påminner om äldre tiders ledare och kungar, som stoppar halsen full på folk med hot om inferno samt löften om en bättre värld. Mönstret har som framgått några gemensamma komponenter. Först en ovetenskaplig sida och sedan en förankring hos politiker i karriären. Låt mig förklara.

För det första är de nämnda budskapen inte vetenskapligt förankrade. Att det rör sig om påhitt framgår klart vad gäller alla religiösa propåer, men även Hitler, Marx, Lenin, Stalin, Mao med flera saknade vetenskapligt stöd. Hitlers tal om raser och nationalkaraktärer är tagna ur luften. Även kommunismens teser om en vetenskaplig socialism är rena nyset. Kommunismens historiska seger går självfallet inte att förutsäga. Följaktligen har den inte inträffat. Ett värre förtryck har blivit följden.


Någon kanske säger att nutidens klimatkris har en tydlig vetenskaplig förankring? Mitt svar är tyvärr nej. Att klimatet blivit varmare under ett antal decennier tycks vara en sanning, även om flera vetenskapsmän (och kvinnor) har alternativa förklaringar.


En konspiratorisk ödeskampanj

Den springande punkten är såvitt jag förstår om en uppmätt ökad halt av växthusgaser är förklaringen till värmestegringen? FN:s IPCC och svenska statens SMHI är båda på det klara med att det finns alternativa förklaringar. Den främsta tycks sammanhänga med variationer i solens strålning. Såväl IPCC som SMHI väljer dock att peka ut koldioxid som huvudorsaken till uppvärmningen i nutid. Båda organisationernas ställningstagande är omstritt inom vetenskapen.

Så även beträffande klimatkrisen saknas ett entydigt svar om den vetenskapliga orsaken till ökad värme. Att påstå att sambandet mellan koldioxid och ökad uppvärmning är klart står med andra ord inte på säker vetenskaplig grund.

För det andra har klimathetsen – liksom tidigare rörelsen inom religionens värld (inklusive nazism, kommunism mm) – en uppenbar politisk förankring. Det finns starka politiska krafter som driver klimatfrågan till nutidens ödescrescendo. Påståenden om mänsklighetens utrotande under en trettio- eller hundraårsperiod är fullständigt tagna ur luften (i ordets rätta bemärkelse).

Naiva människor fäster full tillit till ställningstaganden av politiska organisationer, i stil med IPCC och SMHI. Båda har en fullt synbar koppling till politiker i karriären, som dragit upp riktlinjerna för deras arbete. Bakom de forskare som utan tvekan tar ställning för koldioxid som huvudorsaken till ökad värme finns det flockar av makthungriga politiker som jobbar hårt för målet att erövra en maktposition.

Jag hade inte skrivit denna text om IPCC, SMHI och mängden politiker klart sagt att det finns viktiga alternativa förklaringar till uppvärmningen, exempelvis solens strålning. Jag hade också avstått om medierna återkommande presenterat att kunniga forskare har viktiga alternativ till koldioxid som klimatförklaring, men här agerar medier och politiker hand i hand och driver – som jag ser det – en konspiratorisk ödeskampanj.

Jag är med på att det är bra att begränsa utsläppen av koldioxid och söka alternativa energikällor i vind, vågor och framför allt ny kärnkraft. Kanske kommer det att begränsa uppvärmningen, men jag vänder mig mot den pågående sammansvärjningen mellan politiker och medier om koldioxid som huvudorsaken till mänsklighetens förestående undergång. Det är en bedräglig politisk linje, som har sina rötter i rörelser från historiens mörker. Jag hoppas därför på en ny upplysningstid.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Den farliga kopplingen som görs är: att kapitalismen haft fel (eftersom den leder till klimatkris), och att kommunismen därför måste vara rätt. Det är ju så Roger Hallam – en av Extinctions Rebellions (XR) grundare – resonerar (see BBCs intervju). Hans argumentation landar ständigt i “det är vetenskapligt bevisat”. Och då får han makt att säga precis vad han vill. Nu dras en enorm ekonomisk apparat igång. Greta – som öppet stödjer såväl XR som andra vänsterextrema grupper – är nu världens högst betalda aktivist. Och det är otroligt stora pengar i omlopp nu, i klimatrörelsen!

  Sedan marxismens begynnelse, ville man försöka koppla ideologin till rätten att hävda “det absoluta”. Dvs rätten att kunna förbigå relativt vänster/höger med någon “absolut” doktrin som upphäver allt som tidigare sagts, och som alla måste lyda handlöst. Att kunna slå fast: SÅ HÄR ÄR DET.

  Det är förstås den yttersta makten, att kunna diktera vad som är verklighet!
  Marxismens filosof är Hegel. Såhär säger han:

  “The State, to the extent that it participates in the Absolute, is God’s instrument for achieving his purposes. “The State,” accordingly, “is the Divine Idea as it exists on Earth.”
  – ur Explaining Postmodernism – Skepticism and Socialism from Rousseau to Focault, av Stephen R.C. Hicks.

  Så det finns en utvecklad ambition att länka ihop marxism med vetenskap, eftersom vetenskap erbjuder vissa utsikter (för den okunnige) att hävda något “absolut”.
  Så här är det naturligtvis inte. Vetenskapen måste när som helst kunna ändra sig. Den får aldrig vara absolut! Det är alltså inte vetenskapsmän som säger “the science is settled”, utan det är (marxistiska) politiker. Samtidigt är det givetvis så att investerare föredrar ett statiskt tillstånd (som inte kan ändras) framför ett dynamiskt tillstånd (som kan ändras). Nu duger det alltså inte om vetenskapen – som måste få vara dynamisk – plötsligt skulle säga: “våra modeller har haft fel!!!”, “Vi använde fel parametrar!”, “Nya rön har kommit!”, “klimathotet är inte så farligt!”, eftersom det nu byggts upp enorma ekonomiska intressen. Samt är ju vetenskapsmän oftast beroende av ekonomiska anslag från samma investerare.

  Det här vrångbilden av vetenskapen som något absolut, ger upphov till andra absurda tolkningar, som t ex att vetenskapen inte kan korrumperas, att den är omutbar, slår lika mot alla oavsett egoistiska intressen, att den är på något märkligt vis “magisk” – eller helt enkelt att vetenskapen är Gud! Gud är ju “absolut”, eller hur??? Och mycket riktigt ser vi tydliga tecken på det. Svenska kyrkor skänker redan pengar till XR. Det talas om en ny världsreligion. Väder-Pär åker runt i kyrkor och predikar sitt budskap.

  • Ja, Perra, det är mäktiga viljor och krafter som försöker tillskansa sig rätten att bestämma över andra.
   Att ha makten, den urgamla drömmen att själva vara gudar. Att bygga Babels torn på nytt. Den här gången tror dom att det skall lyckas.
   Vänster eller höger verkar ibland vara två sidor av samma mynt. Varför skulle annars rika herrar och damer stödja många vänsterrörelser? Som redskap kanske. Som jag diskuterade med en annan person i en annan tråd så är ju vänster och höger bara konstruktioner för att vi skall fajtas mot varandra.

   Att väder-Per står i kyrkor och håller klimat-gudstjänster gränsar nästan till komik. Det visar hur vilseledda stora delar av kristenheten blivit. Har också hört talas om en ev världsreligion, där alla religioner skall sammansmälta i en enda. Det är nog mycket därför svenska kyrkan och andra aktörer vill förminska Jesus. Han kan ju inte få vara någon högre än de andras profeter utan måste ” tas ner på jorden ” så att säga.

 • Per en fråga: vad skulle du göra om du hade tagit över ett hus och flyttat in med din familj och då upptäcker du att taket läcker, skorstenen är trasig, elledningar är marode, vattnet läcker från kommunens huvudledning in i tomten, avloppet är det stopp i, vid försök att ställa upp möbler rasar en del av golvet och efter en vecka har tapeterna lossnat och hänger från väggarna inte att tala om källaren som är infästat av ohyror.

  Din Familj anklagar dig nu att du 1 har köpt huset över huvud taget 2 inte reparera de skador tillräckligt snabbt. Kanske något av dina barn är på din sida, men resten anklagar dig trots att alla var med och såg huset innan den köptes.Säljaren har en klausul att den går ansvarsfritt och mäklaren likaså. Ni såg att det var vissa fel men dessa skulle lätt kunna åtgärdas, för du är händig.

  Även om jag också tycker att 5 G borde förbjudas visa ju forskningen redan sedan länge att 4 G är minst lika farlig och det har vi accepterad stillatigande.

  Att dränera ett träsk är nog enklare än den uppgift som Trump har satt sig då problemen tycks vara oändliga. Det är dom en hydra liknande den i mytologin : slår man av ett huvud växer 2 nya och varför är det så? Därför att vi inte har varit vaken och har tillåtet det att ske utan att protestera när allt var i sin linda.

 • Klimatalarmister,FN, IPCC, Rockström, Väderper, Greta & Co m.fl., att de bara orkar hålla på att ljuga och falsifiera mot vetenskaplig fakta. Det är löjligt, infantilt och strider mot allt sunt förnuft. Människan kan inte påverka eller “ställa om” klimatet i någon nämnvärd grad. Tåget har gått för er globalister. Allt fler människor inser vansinnigheterna runt klimathysterin. Trump håller på att rensa upp “the swamp”. Det som händer i USA kommer även att hända i Sverige.

 • En bra genomlysning av klimatalarmismens politiska dimension.
  Ändå fattas den vetenskapliga insikten att mer koldioxid är mer bra än dåligt, att mer värme är mer bra än dåligt, samt att kopplingen mellan mer koldioxid och ökad värme är mycket svag, för att inte säga obefintlig.

  Dessutom måste man hålla i minnet att statistiskt, om nu statistik är något att lita på, så är vi nära en ny istid. Klimatvariationerna inom innevarande mellanistid pekar entydigt på lägre och lägre värmetoppar. Inom 500 år kanske vi kan se de första tecknen på att en ny istid inletts.
  Vid en istid i full sving blir hela Sverige obeoeligt, samtliga naturtillgångar, som skog, malm, kol, och olja blir otillgängliga i Skandinavien, Ryssland och Kanada.
  Världens befolkning tvingas tränga ihop sig där det går att bo. Det scenariet är mycket, mycket mer skrämmande än en liten uppvärmning!

  • Påståenden som att värms jorden upp, flera grader, död mänskligheten ut, så också vid en ny istid, är tämligen imbecilla. Mänskligheten har, de facto, överlevt allt naturen har kastat på oss, annars skulle jag inte kunna skrivit detta och du inte kunna läst det heller. Tvärt om har vi större möjligheter i dag att tackla klimatets förändringar än tidigare.

   Sedan att det bli varmare ska vi inte oroa oss för. Tvärt om.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *