Vi kan skapa och reparera sociala gemenskaper i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 december 2019
- NewsVoice redaktion
People together. Foto: Phil Coffman. Licens: Unsplash.com

DEBATT. I Sverige tar var tionde person antidepressiva medel. Under den senaste tioårsperioden har användningen ökat med 50%. Sverige hör nu till de länder där man äter mest antidepressiva mediciner i världen. Studier visar att den primära orsaken till att var tredje person som söker vård på vårdcentral är psykisk ohälsa.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi | Foto: Phil Coffman. Licens: Unsplash.com

Ingela Bel-Habib
Ingela Bel-Habib

Är orsakerna till dessa alarmerande siffror verkligen medicinska eller handlar det snarare om en medikalisering av sociala och psykologiska faktorer med djupa rötter i vårt samhällsbygge?

Handlar det mer om brister i den sociala gemenskapen i samhället som gör att denna inte längre kan fungera som ett skyddsnät för individen vid svårigheter i livet?

Går det att komma till rätta med psykisk ohälsa utan medicinering?

I vårt individcentrerade samhälle med försvagad och uppluckrad social gemenskap får vi allt svårare att i ett bredare sammanhang hantera och bearbeta svåra upplevelser, sorg och smärta. Det som tidigare kunde delas med och bäras av en större grupp, ett kollektiv, vilar nu blytungt på den enskilde individen.

Hur ska man kunna lindra de negativa effekterna av sorg, besvikelse och förluster i livet, som kan upplevas som så tunga och smärtsamma att medicinering kan anses vara nödvändig?

Behöver det som upplevs vara knivskarpt riktat mot det egna jaget verkligen vara så oundvikligt destruktivt och nedbrytande?

Finns det någon möjlighet att lindra det svåra och smärtsamma, att minska och överbrygga självfixering genom att knyta till ett större, kollektivt sammanhang?

Hur ska man ge smärtan och besvikelsen en mening?

Ett sätt att lindra smärta och sorg till följd av ett avbrott i en känslomässig relation och affektiva handlingar är att vidga dessa till något större, till något som överskrider den enskilda personen eller händelsen, det vill säga att min kärlek och omsorg handlade inte bara om den här personen eller företeelsen, det handlade också om en större uppgift, en större gemenskap eller ett större kollektiv.

Genom att vidga relationen gör man också smärtan och sorgen mer allmän, knyter dem mindre till sig själv och minskar därigenom självfixering och gör därmed dessa upplevelser lättare att övervinna.

Exempel på ett sådant förhållningssätt kan vi finna inom buddhism och dess ”tong-len”-praktik och i Jesu framställning av sin korsfästelse, där den egna sorgen, smärtan och synden vidgas till att omfatta andra människor och i Jesu fall alla som väljer att tro på honom, för att minska upplevelse av smärta och självfixering och därigenom utveckla ett altruistiskt förhållningssätt och empati.

Detta förhållningssätt minskar spänningen i mänskliga relationer, genom att vidga föremålet för ens upplevelser och handlingar till något som överskrider det ursprungliga interindividuella förhållandet.

Sorgen och smärtan när någon till exempel blir sjuk i en allvarlig sjukdom eller till och med dör efter en lång period av oro och omsorg, kan lindras och ges en mening om man till exempel börjar engagera sig för andra med samma sjukdom. Man kan tänka som så att de egna ansträngningarna inte endast gäller en specifik person, utan omfattar alla människor som behöver stöd och omsorg, i överensstämmelse med kristendomens och buddhismens synsätt.

Det finns många personliga skildringar av hur olika typer av engagemang och arbete för att motverka och förebygga till exempel sjukdomar kan leda till att man upplever mening och känner lycka och tillfredsställelse, samtidigt som man har och genomgår sorg.

Ett annat sätt att minska självfixeringen är att dela sin sorg och smärta med sin familj, vänner och de sociala gemenskaper man ingår i. Det är med andra ord viktigt att värna sitt sociala sammanhang och att samhället erbjuder mötesplatser och träffpunkter, så att dessa kan fungera som stöd och skyddsnät, för de ingående personerna, vid svårigheter i livet.

Forskning tyder på att förmågan att stå ut med även ohyggliga och outhärdliga händelser är betydligt större i samhällen med stark social gemenskap och mindre individ-centrering, där smärtan så att säga delas med och bärs av kollektivet.

Även om dessa typer av samhällen blir alltmer sällsynta och är svåra att återskapa när de väl en gång har försvagats, kan sociala och virala nätverk, sammanslutningar, föreningar och institutioner som till exempel kyrkan, fungera skyddande och underlätta genomgående och bearbetning av svåra händelser.

I Falkenberg, till exempel, upplever många att den sociala gemenskapen har blivit starkare, efter invånarnas gemensamma ansträngningar att hitta den handikappade pojken som försvann för ett år sedan. Trots att pojken inte hittades vid liv upplever många Falkenbergsbor att de kunnat ge denna fruktansvärda händelse och mänskliga tragedi en mening genom att sammanhållningen i staden blivit bättre och att kontakten mellan människor ökat.

Detta är en av många händelser som tydligt visar att ensam inte alltid är stark. Låt oss därför utveckla våra gemenskaper för att stötta varandra och tillsammans ta hand om våra svårigheter i livet. Dessa gemenskaper finns överallt i samhället. Vår uppgift blir här att synliggöra, lyfta fram och utveckla dem. Det kan handla om familj, vänner, grann- och arbetsgemenskap, föreningssammanhang etcetera.

Ensam stark individ? Foto: Elias Sch. Licens: Pixabay.com
Ensam stark individ? Foto: Elias Sch. Licens: Pixabay.com

Genom att tona ner den ensidiga inriktningen på värderingen av det ekonomiska och materiella och istället lyfta fram de allmänmänskliga behoven, kan vi återuppbygga de sociala gemenskaperna och samhällets omsorgs- och varande – dimension och därigenom skapa balans mellan att ha, att ge och att vara, det materiella och mänskliga relationer, i den tysk-amerikanske filosofens Erich Fromms mening.

Ett samhälle som ensidigt värderar, prioriterar och lägger fokus på det materiella och ekonomiska i tillvaron och alltmer försummar och åsidosätter mänskliga relationer, omsorg och omvårdnad kan i längden inte fortleva och bestå och är dömt till undergång.

Ett samhälle som inte låter behov av mänsklig gemenskap stå i fokus vid omhändertagande och omvårdnad av sina barn, gamla och sjuka och där det kan hända att människor dör ensamma i sina lägenheter, för att sedan efter lång tid hittas av hemtjänst eller polis och vårdpersonal, som larmats till platsen när grannarna känt konstiga och obehagliga dofter i trapphuset, är ett samhälle som har förlorat sitt mänskliga ansikte och tappat sin värdighet.

Låt oss därför sträva efter att återupprätta de sociala gemenskaper och sammanhang, vi alla är en del av, för att skapa ett mer humant samhälle som sätter relationer och grundläggande mänskliga behov, i samklang med miljö och omgivning, i centrum för samhällsbygget.

På individnivå kan svåra händelser ges en annan betydelse och mer positiv mening, genom kulturellt kollektiva berättelser, sägner, sagor och liknelser till exempel.

Sådana kollektiva narrativ kan vara mycket verksamma när det gäller att mildra smärta och sorg och övervinna känslor av skuld och skam. Det kan här handla om antika myter, religiösa berättelser, folklivshistorier etcetera.

Dessa kulturellt kollektiva narrativ bär ofta på stor visdom och kan innehålla stark och helande kraft för individen, i det att de tränger ner på djupet av människans eviga frågeställningar och problematik, som de ofta lyckas ge universell mening.

Att hitta sin egen symboliska berättelse, berättelsen om sitt liv, kanske är en människas viktigaste och svåraste uppgift för uppnående av balans och främjande av fysisk och psykisk hälsa i livet.

På mer allmän nivå handlar det här om att skapa ett samhälle där människan, vid svårigheter i livet, kan vända sig till och få stöd av sociala och samhälleliga gemenskaper, som kan underlätta och skapa förutsättningar för självläkande och helande av såväl kropp som själ, istället för medicinering. Samhällets grundläggande uppgift blir här att återupprätta de sociala gemenskaperna istället för att medikalisera livsproblem.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Psykiatrin har en s.k. Diagnostisk bok, eller rättesnöre. Den heter DSM vilket står för Diagnostic Statistical Manual. Och i den 943 sidor stora boken står det uppräknat 374 olika diagnoser. MEN INGEN BOT FÖR DEM.
  Så psykiatrin är överdängare i att hitta på psykiska avarter. Genom historien har de visat sig vara de ledande i denna tvivelaktiga syssla. De har aldrig undersökt var eller hur denna psykiska “ohälsa” har uppkommit.
  Att bara diagnostisera och aldrig bota “åkomman” är hela deras affär.
  Tjäna pengar är ledstjärnan. En kemisk obalans i hjärnan är en slogan värd miljarder. Att tillföra skadliga gifter benämnda “mediciner” har aldrig fått något mänskligt system på fötter eller i balans.
  Jag undrar dock hur många självmord eller minskad vilja att fortsätta leva den har åsamkat oss människor.
  Gårdagens stora uppfinnare hade idag diagnostiserats som ADHD och hade aldrig kunnat uppfinna nånting med dessa gifter i omlopp i sina kroppar. VI ÄR OLIKA.. En del hittar lösningar på ett problem väldigt snabbt och blir uttråkade av en långdragen situation och hittar på hyss (i skolan framförallt). En del av oss har ett överskott av energi. Att stigmatiseras med dessa “mediciner” är den sämsta lösningen.
  En grundlig, kroppslig undersökning av en RIKTIG LÄKARE kan hitta vad som fattas, eller är för mycket av.
  Med dagens laboratorier skulle det inte vara så stora problem.

  • Men en diagnos får du bara om du själv söker upp psykiatrin samt underställer dig en utredning; och även om du gör det, behöver du inte ta deras förskriva piller heller. Dessutom är det många inom psykiatrin som tycker som du tycker.

   • Min företagsläkare skickade mig till en psykolog när jag var belastad med candida och borrelia. Vilket jag passade på att upplysa honom om och han var mycket intresserad.

    Min dotter som arbetar på länstyrelsen bryr sig mer om att vara politiskt korrekt än att lyssna på mig. På grund av att inte förstå att man inte kan ha allt kraschade hennes äktenskap och pga tidsbrist använder man processad mat och micro, proppar i barnen Alvedon och stoppar upp kroppens läkning. Ger dem strålande apparater.Vaccinerar barnen laglydigt. Nu är barnen inne i BUP karusellen och inte tar deras föräldrar upp deras näringsbrister, visar protokollen från hårmineralanalyser som visar att de har brister på det mesta och obalanser.

    Vi matas ständigt på alla nivåer i samhället att det är det rätta. Det är de kapitalistiska bolagen och deras ägare som ligger bakom det.

 • Om jag skall sticka ut hakan lite, så vad har individen för ansvar för sin egen psykiska hälsa? Lägger man det ansvaret hos något så anonymt som hos en myndighet, politiskt parti eller sjukvård, så förblir man passivt beroende. Någon som tror att detta inaktiva tillstånd förebygger psykiskt ohälsa?

  Om vi för en sekund bortser vad som kan vara orsaken till psykisk ohälsa, och istället fokuserar på vad individen själv kan göra, kan mycket vinnas.

  Människor har i alla tider mått dåligt, men orsaksförklaringen har med tiderna varierat: religiösa orsaker (arvsynden) sociala (orättvisor) psykologiska (barndomen) identifikationsorsaker (köns-makts-ordningen) och nu estniska (massinvandring – islam).

  Gemensamt för alla dessa orsakssammanhang är att dem alla har styrts uppifrån i syfte att gynna en viss rörelses ingressen, som i sin tur gynnar dem som styr dem.

  Varför inte istället se psykiskt ohälsa som ett naturligt tillstånd; något man förebygger genom att individen själv är aktiv?

  • Problemet är att medvetandeutvecklingen varierar, främst beroende på att vi lärt oss lita på staten, vi tror att den vill oss väl. Äldre människor som upplevt barnbidragets, a-kassans och sjukkassans införande har också all anledning att lägga sitt väl och ve i statens händer. Denna statsindividualism har socialdemokratin implementerat och drivit till den grad att vi förment förespeglats att familj och vänner är överflödiga för vår överlevnad. Den var nödvändig för värdighetens skull, men vi har nu under 20-30 år sett skyddsnäten bli allt mer grovmaskiga. För att komma undan sitt ansvar tillämpar staten sitt huvudnummer – “internaliserad skuldförskjutning” (ett begrepp som jag myntat) för att beskriva hur samhället förändras till en klankultur när familj, släkt och vänner måste gå in i statens ställe och backa upp sina nära och kära.
   Precis som du så räddade jag mig själv från giftdöden för 15-talet år sedan med hjälp av LCHF (+ MSM & Omega3). Det betyder dock inte att jag kan frånta staten sitt ansvar för att den dels inte backar upp folket, och vad värre är, och som Maj Rehnberg ger exempel på – faktiskt flagrant motarbetar medmänniskor som vill göra gott när staten stängt luckan.
   Tack vare oberoende media ökar medvetandegraden och förhoppningsvis har åtminstone internetgenerationerna möjlighet att informera sig om vad som är sant och vad som är statspropaganda, men vi måste vara medvetna om att det är en långsam process. Ignorans är en sak, men att inte veta att det finns något mera att veta är något helt annat. Att dessutom vara chanslös i sina möjligheter att utforska ett område via oberoende media kan inte vara annat än statsförtryck enligt min mening.

   • Du har helt rätt i sak, absolut, men det beror lite på vilken grupp du tillhört.

    Socialdemokratin var inte lika generös med över 300 000 tvångsomhändertagna barnhemsbarn under ”barnhemsperioden” (1945-1980); utan de kränktes, misshandlade, utnyttjades och vansköttes. De utsattes för fysiska, psykiska, verbala och sexuella övergrepp.

    Socialdemokratin var heller inte så generös med den grupp som tvångssteriliserade, vilket var över 63 000 svenskar. De svenskar som socialdemokraterna tvingade till tvångssterilisering mellan mellan åren 1934 – 1976 ansågs av samma socialistiska trygga folkhem vara undermåliga individer: imbecilla, idioter, epileptiker, tattare, sinnesslöa. Personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella samt minoritetsgrupper som samer och romer.

    • Mitt omnämnande av socialdemokratin var absolut inget försvar, utan objektiva fakta just beträffande välfärdsreformerna. För övrigt fanns mycket övrigt att önska, och de fruktansvärda kränkningar som du nämner är förstås lika sanna de också. Personligen avskyr jag all kollektivism och har alltid gjort!

     • Precis, nazism, kommunism, socialism är inget annat än kollektivism – till förmån för dem i toppen på bekostnad. Samma skit som alltid leder till fasansfulla massmord/övergrepp som alltid med kollektivismen.

 • Du Erik Forsman ser bara så långt din lilla näsa räcker. Du kan ju inte bara se till hur det är för dig själv.

  När ens kropp är så belastad av gifter, mikrober och näringsbrister är man så utmattad så att bara bädda sängen är en stor fysisk ansträngning.
  Vi är olika, jag har inte dina fantastiska gener.

  Dina råd är kan väl bra i syftet att skapa sig ett bra liv men de hjälper inte någon som är sjuk.

  Fast din tredje punkt är fel i alla fall. Med ett samhälle där vi inte ska utgöra marknad för kapitalistiska bolag skulle vi ha energi alla dagar på året.

  • Men Maj, min kropp skulle också vara fylld av belastande gifter, mikrober och dessutom skulle jag ha näringsbrister, om jag inte varje dag förebyggde genom en mängd olika kosttillskott och LCHF-diet. När man är deprimerad (på riktigt) inte lite allmänt nerstämd bara, är man så utmattad så att bara bädda sängen är en övermänsklig fysisk ansträngning, också.

   “Du kan ju inte bara se till hur det är för dig själv.”

   Jo, det kan jag göra. Det är faktiskt det enda jag kan göra. Sedan om jag bara ser så långt som min lilla näsa räcker, så räcker det i vart fall för min lilla näsa: min näsa – mitt ansvar. Skulle jag ljuga för mig själv, och lägga ansvaret hos andra, skulle jag likt Pinocchio möjligen kunna se längre.

   “Dina råd är kan väl bra i syftet att skapa sig ett bra liv men de hjälper inte någon som är sjuk”.

   Alla kommer vi att bli sjuka. Vad man kan göra är att förebygga de kroniska sjukdomarna, innan dem bryter ut. Det är väl också ett individuellt ansvar varje individ bör ha inför sig själv.

   Sedan vad gäller mina gener, så vet du lika lite som jag vet om dem.

   “Fast din tredje punkt är fel i alla fall. Med ett samhälle där vi inte ska utgöra marknad för kapitalistiska bolag skulle vi ha energi alla dagar på året”.

   Vad är ett kapitalistiska bolag? Finns det icke kapitalistiska bolag? För övrigt kan du i mångt och mycket själv bestämma hur mycket makt ett kapitalistiska företag ska ha över ditt liv. Själv har jag totalt tagit avstånd från den svenska kem-tekniska sjuka vården. Dör jag, så dör jag, och dö kommer vi alla att göra i vart fall.

 • Mycket bra artikel . nu ska startas de embryon som blir morgondagens grundläggande samhällsstrukturer@ Maj. Ditt svar är exemplariskt, Grattis.
  Själv har jag just granskat de sensationella uppgifterna från USA där vården själv nu är den största dödsorsaken. Exempelvis hade mer än 70000 avlidit i USA som en biverkan av opioider. Sverige släpar lite efter men även här ökar dödsfallen orsakade av opioider. Anna Fugelstad har studerat det hela och funnit att ökningen bör hänföras till förskriven medicin. De som dör av missbruk är relativt konstanta. Samtidigt har man i Sverige lyckats förbjuda CBD-oljan, en effektivare, mer naturlig och nästintill biverkningsfri naturprodukt. Sic. Men man kan fortfarande odla THC.fri hampa i Sverige. Det kan man göra tillsammans .

  Ingemar Ljungqvist redaktör http://www.almanova.eu

  • Men hallå… Vet inte alla att opioider (morfinbasis) i alla former är mycket beroendeframkallande och därför extrem farliga, eller till och med dödliga?

   Om inte så titta lite på https://www.viafree.se/program/dokumentar/drugs-inc
   Många, många som blir heroinberoende eller beroende av
   chrystal meth har gått vägen via läkemedel. Om Ni inte kände till detta, så gör Ni det nu efter att ha sett några program. Andra program att se är “Intervention” (uppdrag missbruk) https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmXrLXvYxkCBgEwKXPiGcuPFWHJAHlR0

   Det är väl bara att säga nej till läkarens piller från början. Har jag gjort det och många andra (en majoritet skulle jag villa påstå) klarat väl du att också säga nej också?

   Varför över huvudlaget söka sig till den kem-tekniska sjuka vård, när det finns tusen åter tusen hemsidor som beskriver alternativ? Ok, om du kommer in akut och opereras, men att själv söka sig till något man vet styrs av läkemedelsindustrin? Har inte individen ett eget ansvar att i vart fall bemöda sig om att googla på riskerna med de av läkemedelsindustrin förskriva pillren? Hur svårt kan det vara, om de flesta i vart fall lägger huvuddelen av sig vakna tid framför mobil och internet? Det är väl bara att ta receptet och googla? Besöker Ni aldrig Prisjakt eller pricerunner inför ett inköp av mobil? Varför inte göra samma sak vad gäller riskerna med narkotikaklassade läkemedel?

   Skulle du köpa ett hus utan att göra efterforskningar först? Eller söka in på en utbildning utan att veta var utbildningssätet var placerat? Vet hur stor är chanserna att få jobb? Måste jag flytta? Vad kostar det?

   Vad gäller reinvesteringar, så är ett husköp kanske den största affär en individ gör i sitt liv. Här anlitar man en oberoende besiktningsman? Varför är man mindre nogräknad när det kommer till ens egen hälsa?

   Det har aldrig tidigare i historien funnit så mycket alternativt information om risker med både droger och läkemedel. Det har aldrig varit lika enkelt att bli upplyst? Varför tar man inte del av det? Fattar det inte?

   • Erik Forsman du skriver Det är väl bara att säga nej till läkarens piller från början.
    När jag via tandvårdsskadeförbundet fick veta att amalgamskadade inte tål färgämnet titandioxid fick jag kämpa för att min mamma skulle få slippa det i sina mediciner. Hjärtmedicinen Seloken finns med eller utan titandioxid. Varför det ? Det måste ju bero på något som de inte talar om för oss.
    Jag misslyckades med att säga nej. De plågade henne och la henne i en för tidig grav. Hon led säkert av sådan ångest du beskriver.
    Du skriver.
    Varför över huvudlaget söka sig till den kem-tekniska sjuka vård, när det finns tusen åter tusen hemsidor som beskriver alternativ
    Nu har vi internet men när detta började hade vi inte den tillgången och det var via tandvårdsskadeförbundet som jag fick veta att jag hade laglig rätt att läsa min journal.
    Det spelar ingen roll om man är påläst, det är kalla handen hos doktorn och övrig personal inom skolmedicinen. I etablissemangets media får man aldrig komma till tals för att öppna ögonen hos vanligt folk.
    Hur kan du begära att vanligt folk ska söka sig bort från skolmedicinen ? De som är sjuka har också små inkomster. De kan inte lägga ut tusenlappar hos alternativa.

    För ca 15 år sedan utbildade sig min mans dotter till sjuksköterska. jag hade heta diskussioner med henne om forskning. Så vitt jag förstår hade de många lektioner om hur riktig och säker forskningen är. Jag berättade om Mats Hansson som blev stoppad i sin forskning om amalgamet. Men det gick inte in i hennes huvud.

    Vad står det i deras kursböcker och hur beter sig deras lärare för att få dem att så tro på deras värdelösa vetenskap. och hela tiden försvara den. Måste vara en hel del skrämselpropaganda.

 • Tack för ytterligare i raden utmärkta artiklar Ingela! Mycket av psykisk ohälsa handlar om ensamhet. Själv anser jag att den självvalda ensamheten är lika underbar som den ofrivilliga är nedbrytande.

  Människor som lider av psykisk ohälsa väljer ofta att isolera sig, då dem skäms över sitt hjälplösa tillstånd. Sedan tar det inte gå så värst lång tid innan missbruket knackar på dörren.

  Har själv tidvis lidit av psykisk ohälsa (så jag vet) och det finns bara tre saker som hjälper:

  1.) Fysiskt ansträngning intill utmattningens gräns – för då puffar du hela systemet framåt en liten bit, och uppfylls på nytt av energi. Det hela går ut på att aldrig, aldrig acceptera att tappa energin.

  2.) Hud mot hud kontakt. En sorts försäkran mot hopplöshetens slukhål. Se därför till att enbart omge dig av långvariga och förtroendefulla relationer. Att föredra är långvariga äktenskap.

  3.) Bygga upp en vilja av stål. Lova dig själv att aldrig, aldrig vika ner dig. Se framåt. Aldrig grubbla, spekulera eller se bakåt om det får dig att tappa energin. Håll, streta och spjärna emot. Vet du med dig att det inte kommer att fungera, så ge dig själv rätten att en dag i veckan falla, stand your ground resen av dagarna.

  • – Ja Erik, det som du säger här; att aldrig vika ner sig, det är jätteviktigt. Att alltid stå överst när mörkret kommer över en, att aldrig ge plats för en negativ känsla eller rädsla – detta är viktigt.

   Jag har själv varit med om en mycket obehaglig panikångestattack när jag för många år sedan läste i en kinesisk medicinbok om att mat som var av bitter karaktär skulle vara bra för vissa hälsotillstånd. Så jag provade att äta en bittermandel för att se om det hade någon positiv verkan på mig. Men det dröjde inte länge förrän en oerhörd ångest startade upp inom mig. Det här var klockan åtta på kvällen och den ångesten satt i ända till klockan sex på morgonen. Det var den absolut värsta dagen i hela mitt liv – jag gick omkring i lägenheten hela natten och andades frekvent hela tiden för att få luft och för att överleva, under det att jag trodde att jag antingen skulle dö, svimma eller bli tokig. Det var en kamp på liv och död under 10 timmar.

   Men denna svåra lektion lärde mig en viktig sak – nämligen – att aldrig ge upp eller släppa taget om mitt suveräna jag. Det var en kamp som jag vann – och den vinsten är att jag tror på min egen suveräna kraft, vilken jag bär med mig i resten av mitt liv. Efter denna upplevelsen har jag aldrig mer haft en panikångestattack.

   • Nej, det där inget roligt tillstånd att vara i alls. Man känner sig som en lite fågel, ensam på en pinne i ett stort tomt universum, med pickande hjärta. Själv var jag i detta tillstånd, från och från, under två månader.

    Det positiva är att hjärnan utvecklas enormt av ångest. Tänker aldrig så snabbt och klart som under stark ångest. Man inser att man enbart är en konstruktion, utan ett centrum, som kallas “jaget”. Att “jaget” enbart är en illusion, en ide om vem man är. Resten är bara åsikter. Jaget blir en efterhandskonstruktion, som vi klamrar oss fast vid. Om jaget är en illusion, är rädslan det också.

    Ångestpanik är det pris vi får betala för vårt medvetande (som genererar ett självmedvetande). Ser det bara som en emotionell rundgång, som alla dubbelriktade system (kropp och psyke) kan drabbas av. Det är när man släpper på mening och förhoppningen om guidning, som rädslan släpper. Alltså, när rädslan för att vara rädd släpper, släpper även rädslan och man inser att det inte finns något att vara rädd för.

    Viljan är en stålkonstruktion. logiken är allt.

    Blir du skrämd från vettet, kommer ofrånkomligen kroppen att reagera med autonoma kroppsliga reaktioner. Du blir nu medveten om att nu är du rädd, när det farligt, vilket i sin tur får kroppen att reagera ännu mera. Men flyttar du mikrofonen längre från högtalaren, upphör rundgången. Samma sak sker mellan kropp och psyke. Finns det inget att vara rädd för, behöver ju kroppen inte heller reagera med rädsla.

 • Psykiatrin har en s.k. Diagnostisk bok, eller rättesnöre. Den heter DSM vilket står för Diagnostic Statistical Manual. Och i den 943 sidor stora boken står det uppräknat 374 olika diagnoser. MEN INGEN BOT FÖR DEM.
  Så psykiatrin är överdängare i att hitta på psykiska avarter. Genom historien har de visat sig vara de ledande i denna tvivelaktiga syssla. De har aldrig undersökt var eller hur denna psykiska “ohälsa” har uppkommit.
  Att bara diagnostisera och aldrig bota “åkomman” är hela deras affär.
  Tjäna pengar är ledstjärnan. En kemisk obalans i hjärnan är en slogan värd miljarder. Att tillföra skadliga gifter benämnda “mediciner” har aldrig fått något mänskligt system på fötter eller i balans.
  Jag undrar dock hur många självmord eller minskad vilja att fortsätta leva den har åsamkat oss människor.
  Gårdagens stora uppfinnare hade idag diagnostiserats som ADHD och hade aldrig kunnat uppfinna nånting med dessa gifter i omlopp i sina kroppar. VI ÄR OLIKA.. En del hittar lösningar på ett problem väldigt snabbt och blir uttråkade av en långdragen situation och hittar på hyss (i skolan framförallt). En del av oss har ett överskott av energi. Att stigmatiseras med dessa “mediciner” är den sämsta lösningen.
  En grundlig, kroppslig undersökning av en RIKTIG LÄKARE kan hitta vad som fattas, eller är för mycket av.
  Med dagens laboratorier skulle det inte vara så stora problem.

  • Men en diagnos får du bara om du själv söker upp psykiatrin samt underställer dig en utredning; och även om du gör det, behöver du inte ta deras förskriva piller heller. Dessutom är det många inom psykiatrin som tycker som du tycker.

   • Min företagsläkare skickade mig till en psykolog när jag var belastad med candida och borrelia. Vilket jag passade på att upplysa honom om och han var mycket intresserad.

    Min dotter som arbetar på länstyrelsen bryr sig mer om att vara politiskt korrekt än att lyssna på mig. På grund av att inte förstå att man inte kan ha allt kraschade hennes äktenskap och pga tidsbrist använder man processad mat och micro, proppar i barnen Alvedon och stoppar upp kroppens läkning. Ger dem strålande apparater.Vaccinerar barnen laglydigt. Nu är barnen inne i BUP karusellen och inte tar deras föräldrar upp deras näringsbrister, visar protokollen från hårmineralanalyser som visar att de har brister på det mesta och obalanser.

    Vi matas ständigt på alla nivåer i samhället att det är det rätta. Det är de kapitalistiska bolagen och deras ägare som ligger bakom det.

 • Om jag skall sticka ut hakan lite, så vad har individen för ansvar för sin egen psykiska hälsa? Lägger man det ansvaret hos något så anonymt som hos en myndighet, politiskt parti eller sjukvård, så förblir man passivt beroende. Någon som tror att detta inaktiva tillstånd förebygger psykiskt ohälsa?

  Om vi för en sekund bortser vad som kan vara orsaken till psykisk ohälsa, och istället fokuserar på vad individen själv kan göra, kan mycket vinnas.

  Människor har i alla tider mått dåligt, men orsaksförklaringen har med tiderna varierat: religiösa orsaker (arvsynden) sociala (orättvisor) psykologiska (barndomen) identifikationsorsaker (köns-makts-ordningen) och nu estniska (massinvandring – islam).

  Gemensamt för alla dessa orsakssammanhang är att dem alla har styrts uppifrån i syfte att gynna en viss rörelses ingressen, som i sin tur gynnar dem som styr dem.

  Varför inte istället se psykiskt ohälsa som ett naturligt tillstånd; något man förebygger genom att individen själv är aktiv?

  • Problemet är att medvetandeutvecklingen varierar, främst beroende på att vi lärt oss lita på staten, vi tror att den vill oss väl. Äldre människor som upplevt barnbidragets, a-kassans och sjukkassans införande har också all anledning att lägga sitt väl och ve i statens händer. Denna statsindividualism har socialdemokratin implementerat och drivit till den grad att vi förment förespeglats att familj och vänner är överflödiga för vår överlevnad. Den var nödvändig för värdighetens skull, men vi har nu under 20-30 år sett skyddsnäten bli allt mer grovmaskiga. För att komma undan sitt ansvar tillämpar staten sitt huvudnummer – “internaliserad skuldförskjutning” (ett begrepp som jag myntat) för att beskriva hur samhället förändras till en klankultur när familj, släkt och vänner måste gå in i statens ställe och backa upp sina nära och kära.
   Precis som du så räddade jag mig själv från giftdöden för 15-talet år sedan med hjälp av LCHF (+ MSM & Omega3). Det betyder dock inte att jag kan frånta staten sitt ansvar för att den dels inte backar upp folket, och vad värre är, och som Maj Rehnberg ger exempel på – faktiskt flagrant motarbetar medmänniskor som vill göra gott när staten stängt luckan.
   Tack vare oberoende media ökar medvetandegraden och förhoppningsvis har åtminstone internetgenerationerna möjlighet att informera sig om vad som är sant och vad som är statspropaganda, men vi måste vara medvetna om att det är en långsam process. Ignorans är en sak, men att inte veta att det finns något mera att veta är något helt annat. Att dessutom vara chanslös i sina möjligheter att utforska ett område via oberoende media kan inte vara annat än statsförtryck enligt min mening.

   • Du har helt rätt i sak, absolut, men det beror lite på vilken grupp du tillhört.

    Socialdemokratin var inte lika generös med över 300 000 tvångsomhändertagna barnhemsbarn under “barnhemsperioden” (1945-1980); utan de kränktes, misshandlade, utnyttjades och vansköttes. De utsattes för fysiska, psykiska, verbala och sexuella övergrepp.

    Socialdemokratin var heller inte så generös med den grupp som tvångssteriliserade, vilket var över 63 000 svenskar. De svenskar som socialdemokraterna tvingade till tvångssterilisering mellan mellan åren 1934 – 1976 ansågs av samma socialistiska trygga folkhem vara undermåliga individer: imbecilla, idioter, epileptiker, tattare, sinnesslöa. Personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella samt minoritetsgrupper som samer och romer.

    • Mitt omnämnande av socialdemokratin var absolut inget försvar, utan objektiva fakta just beträffande välfärdsreformerna. För övrigt fanns mycket övrigt att önska, och de fruktansvärda kränkningar som du nämner är förstås lika sanna de också. Personligen avskyr jag all kollektivism och har alltid gjort!

     • Precis, nazism, kommunism, socialism är inget annat än kollektivism – till förmån för dem i toppen på bekostnad. Samma skit som alltid leder till fasansfulla massmord/övergrepp som alltid med kollektivismen.

 • Du Erik Forsman ser bara så långt din lilla näsa räcker. Du kan ju inte bara se till hur det är för dig själv.

  När ens kropp är så belastad av gifter, mikrober och näringsbrister är man så utmattad så att bara bädda sängen är en stor fysisk ansträngning.
  Vi är olika, jag har inte dina fantastiska gener.

  Dina råd är kan väl bra i syftet att skapa sig ett bra liv men de hjälper inte någon som är sjuk.

  Fast din tredje punkt är fel i alla fall. Med ett samhälle där vi inte ska utgöra marknad för kapitalistiska bolag skulle vi ha energi alla dagar på året.

  • Men Maj, min kropp skulle också vara fylld av belastande gifter, mikrober och dessutom skulle jag ha näringsbrister, om jag inte varje dag förebyggde genom en mängd olika kosttillskott och LCHF-diet. När man är deprimerad (på riktigt) inte lite allmänt nerstämd bara, är man så utmattad så att bara bädda sängen är en övermänsklig fysisk ansträngning, också.

   “Du kan ju inte bara se till hur det är för dig själv.”

   Jo, det kan jag göra. Det är faktiskt det enda jag kan göra. Sedan om jag bara ser så långt som min lilla näsa räcker, så räcker det i vart fall för min lilla näsa: min näsa – mitt ansvar. Skulle jag ljuga för mig själv, och lägga ansvaret hos andra, skulle jag likt Pinocchio möjligen kunna se längre.

   “Dina råd är kan väl bra i syftet att skapa sig ett bra liv men de hjälper inte någon som är sjuk”.

   Alla kommer vi att bli sjuka. Vad man kan göra är att förebygga de kroniska sjukdomarna, innan dem bryter ut. Det är väl också ett individuellt ansvar varje individ bör ha inför sig själv.

   Sedan vad gäller mina gener, så vet du lika lite som jag vet om dem.

   “Fast din tredje punkt är fel i alla fall. Med ett samhälle där vi inte ska utgöra marknad för kapitalistiska bolag skulle vi ha energi alla dagar på året”.

   Vad är ett kapitalistiska bolag? Finns det icke kapitalistiska bolag? För övrigt kan du i mångt och mycket själv bestämma hur mycket makt ett kapitalistiska företag ska ha över ditt liv. Själv har jag totalt tagit avstånd från den svenska kem-tekniska sjuka vården. Dör jag, så dör jag, och dö kommer vi alla att göra i vart fall.

 • Mycket bra artikel . nu ska startas de embryon som blir morgondagens grundläggande samhällsstrukturer@ Maj. Ditt svar är exemplariskt, Grattis.
  Själv har jag just granskat de sensationella uppgifterna från USA där vården själv nu är den största dödsorsaken. Exempelvis hade mer än 70000 avlidit i USA som en biverkan av opioider. Sverige släpar lite efter men även här ökar dödsfallen orsakade av opioider. Anna Fugelstad har studerat det hela och funnit att ökningen bör hänföras till förskriven medicin. De som dör av missbruk är relativt konstanta. Samtidigt har man i Sverige lyckats förbjuda CBD-oljan, en effektivare, mer naturlig och nästintill biverkningsfri naturprodukt. Sic. Men man kan fortfarande odla THC.fri hampa i Sverige. Det kan man göra tillsammans .

  Ingemar Ljungqvist redaktör http://www.almanova.eu

  • Men hallå… Vet inte alla att opioider (morfinbasis) i alla former är mycket beroendeframkallande och därför extrem farliga, eller till och med dödliga?

   Om inte så titta lite på https://www.viafree.se/program/dokumentar/drugs-inc
   Många, många som blir heroinberoende eller beroende av
   chrystal meth har gått vägen via läkemedel. Om Ni inte kände till detta, så gör Ni det nu efter att ha sett några program. Andra program att se är “Intervention” (uppdrag missbruk) https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmXrLXvYxkCBgEwKXPiGcuPFWHJAHlR0

   Det är väl bara att säga nej till läkarens piller från början. Har jag gjort det och många andra (en majoritet skulle jag villa påstå) klarat väl du att också säga nej också?

   Varför över huvudlaget söka sig till den kem-tekniska sjuka vård, när det finns tusen åter tusen hemsidor som beskriver alternativ? Ok, om du kommer in akut och opereras, men att själv söka sig till något man vet styrs av läkemedelsindustrin? Har inte individen ett eget ansvar att i vart fall bemöda sig om att googla på riskerna med de av läkemedelsindustrin förskriva pillren? Hur svårt kan det vara, om de flesta i vart fall lägger huvuddelen av sig vakna tid framför mobil och internet? Det är väl bara att ta receptet och googla? Besöker Ni aldrig Prisjakt eller pricerunner inför ett inköp av mobil? Varför inte göra samma sak vad gäller riskerna med narkotikaklassade läkemedel?

   Skulle du köpa ett hus utan att göra efterforskningar först? Eller söka in på en utbildning utan att veta var utbildningssätet var placerat? Vet hur stor är chanserna att få jobb? Måste jag flytta? Vad kostar det?

   Vad gäller reinvesteringar, så är ett husköp kanske den största affär en individ gör i sitt liv. Här anlitar man en oberoende besiktningsman? Varför är man mindre nogräknad när det kommer till ens egen hälsa?

   Det har aldrig tidigare i historien funnit så mycket alternativt information om risker med både droger och läkemedel. Det har aldrig varit lika enkelt att bli upplyst? Varför tar man inte del av det? Fattar det inte?

   • Erik Forsman du skriver Det är väl bara att säga nej till läkarens piller från början.
    När jag via tandvårdsskadeförbundet fick veta att amalgamskadade inte tål färgämnet titandioxid fick jag kämpa för att min mamma skulle få slippa det i sina mediciner. Hjärtmedicinen Seloken finns med eller utan titandioxid. Varför det ? Det måste ju bero på något som de inte talar om för oss.
    Jag misslyckades med att säga nej. De plågade henne och la henne i en för tidig grav. Hon led säkert av sådan ångest du beskriver.
    Du skriver.
    Varför över huvudlaget söka sig till den kem-tekniska sjuka vård, när det finns tusen åter tusen hemsidor som beskriver alternativ
    Nu har vi internet men när detta började hade vi inte den tillgången och det var via tandvårdsskadeförbundet som jag fick veta att jag hade laglig rätt att läsa min journal.
    Det spelar ingen roll om man är påläst, det är kalla handen hos doktorn och övrig personal inom skolmedicinen. I etablissemangets media får man aldrig komma till tals för att öppna ögonen hos vanligt folk.
    Hur kan du begära att vanligt folk ska söka sig bort från skolmedicinen ? De som är sjuka har också små inkomster. De kan inte lägga ut tusenlappar hos alternativa.

    För ca 15 år sedan utbildade sig min mans dotter till sjuksköterska. jag hade heta diskussioner med henne om forskning. Så vitt jag förstår hade de många lektioner om hur riktig och säker forskningen är. Jag berättade om Mats Hansson som blev stoppad i sin forskning om amalgamet. Men det gick inte in i hennes huvud.

    Vad står det i deras kursböcker och hur beter sig deras lärare för att få dem att så tro på deras värdelösa vetenskap. och hela tiden försvara den. Måste vara en hel del skrämselpropaganda.

 • Tack för ytterligare i raden utmärkta artiklar Ingela! Mycket av psykisk ohälsa handlar om ensamhet. Själv anser jag att den självvalda ensamheten är lika underbar som den ofrivilliga är nedbrytande.

  Människor som lider av psykisk ohälsa väljer ofta att isolera sig, då dem skäms över sitt hjälplösa tillstånd. Sedan tar det inte gå så värst lång tid innan missbruket knackar på dörren.

  Har själv tidvis lidit av psykisk ohälsa (så jag vet) och det finns bara tre saker som hjälper:

  1.) Fysiskt ansträngning intill utmattningens gräns – för då puffar du hela systemet framåt en liten bit, och uppfylls på nytt av energi. Det hela går ut på att aldrig, aldrig acceptera att tappa energin.

  2.) Hud mot hud kontakt. En sorts försäkran mot hopplöshetens slukhål. Se därför till att enbart omge dig av långvariga och förtroendefulla relationer. Att föredra är långvariga äktenskap.

  3.) Bygga upp en vilja av stål. Lova dig själv att aldrig, aldrig vika ner dig. Se framåt. Aldrig grubbla, spekulera eller se bakåt om det får dig att tappa energin. Håll, streta och spjärna emot. Vet du med dig att det inte kommer att fungera, så ge dig själv rätten att en dag i veckan falla, stand your ground resen av dagarna.

  • – Ja Erik, det som du säger här; att aldrig vika ner sig, det är jätteviktigt. Att alltid stå överst när mörkret kommer över en, att aldrig ge plats för en negativ känsla eller rädsla – detta är viktigt.

   Jag har själv varit med om en mycket obehaglig panikångestattack när jag för många år sedan läste i en kinesisk medicinbok om att mat som var av bitter karaktär skulle vara bra för vissa hälsotillstånd. Så jag provade att äta en bittermandel för att se om det hade någon positiv verkan på mig. Men det dröjde inte länge förrän en oerhörd ångest startade upp inom mig. Det här var klockan åtta på kvällen och den ångesten satt i ända till klockan sex på morgonen. Det var den absolut värsta dagen i hela mitt liv – jag gick omkring i lägenheten hela natten och andades frekvent hela tiden för att få luft och för att överleva, under det att jag trodde att jag antingen skulle dö, svimma eller bli tokig. Det var en kamp på liv och död under 10 timmar.

   Men denna svåra lektion lärde mig en viktig sak – nämligen – att aldrig ge upp eller släppa taget om mitt suveräna jag. Det var en kamp som jag vann – och den vinsten är att jag tror på min egen suveräna kraft, vilken jag bär med mig i resten av mitt liv. Efter denna upplevelsen har jag aldrig mer haft en panikångestattack.

   • Nej, det där inget roligt tillstånd att vara i alls. Man känner sig som en lite fågel, ensam på en pinne i ett stort tomt universum, med pickande hjärta. Själv var jag i detta tillstånd, från och från, under två månader.

    Det positiva är att hjärnan utvecklas enormt av ångest. Tänker aldrig så snabbt och klart som under stark ångest. Man inser att man enbart är en konstruktion, utan ett centrum, som kallas “jaget”. Att “jaget” enbart är en illusion, en ide om vem man är. Resten är bara åsikter. Jaget blir en efterhandskonstruktion, som vi klamrar oss fast vid. Om jaget är en illusion, är rädslan det också.

    Ångestpanik är det pris vi får betala för vårt medvetande (som genererar ett självmedvetande). Ser det bara som en emotionell rundgång, som alla dubbelriktade system (kropp och psyke) kan drabbas av. Det är när man släpper på mening och förhoppningen om guidning, som rädslan släpper. Alltså, när rädslan för att vara rädd släpper, släpper även rädslan och man inser att det inte finns något att vara rädd för.

    Viljan är en stålkonstruktion. logiken är allt.

    Blir du skrämd från vettet, kommer ofrånkomligen kroppen att reagera med autonoma kroppsliga reaktioner. Du blir nu medveten om att nu är du rädd, när det farligt, vilket i sin tur får kroppen att reagera ännu mera. Men flyttar du mikrofonen längre från högtalaren, upphör rundgången. Samma sak sker mellan kropp och psyke. Finns det inget att vara rädd för, behöver ju kroppen inte heller reagera med rädsla.

 • Det enda som behövs är att förändra sjukvården, ta den från läkemedelsbolagens grepp och införa integrerad medicin som botar med näringsämnen så som vitaminer och mineraler och örter som botar utan hemska biverkningar. Samt bioenergiterapi. Dessa medicinska vetenskaper botar och framförallt förebygger ohälsa.

  Skolmedicinens personal är som elefanter i en porslinsaffär med sin okunskap och prestige.
  De kunde inte diagnostisera min Borrelia utan hittade på att jag var stressad och deprimerad. Det enda de erbjöd mig var att knapra antidepressiva medel.

  Så är det inom skolmedicinen, de har inte verktyg att diagnostisera sjukdomar med. Jag kan inte förstå varför de inte begär att få det ? De måste väl liksom jag fått kännedom om alternativa sätt att se varför vi blir sjuka. Tänker de aldrig till ?

  Vad försiggår på landets alla BUP-mottagningar där man hittar på bokstavsdiagnoser som ska behandlas med giftiga piller. Läser ni bipacksedeln och kontrollerar vilka färgämnen som ingår? Det kan ingå AZO färg.

  Norrtälje kommun utnyttjade att jag inte officiellt var god man till en kvinna och tingsrätten utsåg en annan god man som tillät kommunen och vårdbolagen att lämna henne ensam liggande dygnet runt utan någon stimulans eller social kontakt. Hon fick kontraktioner i benen och är nu oförmögen att räta ut dem.

  Vi får diagnosen dement hur lättvindigt som helst och ingen bot. Min alternativa terapeut sa att kvinnan hade brist på en signalsubstans Acetylkolin och det hade kunnat återställas med kosttillskott. Men det ville inte enhetschefen eller sjuksköterskan på Birgittagården lyssna på. I stället förbjöd de mig att träffa doktorn och efter tre månader fick hon flytta hem igen och förvaras i sin lägenhet som en hund i hundgården.

  Det är våra politiker som tillåtit att detta sker. De har låtit sig styras av kapitalet. Kapitalet som behärskar det vi ska äta, dricka , andas. De har skapat lagar att alternativa inte får behandla cancer !

  De alternativa medicinska vetenskaperna klargör sambandet mellan en sund, hälsosam kropp och själ. När man har hälsan är man trygg, glad och snäll.

  Den svenska socialismen, att vi betalar skatt för att finansiera sjukvården är en bra idé. Men naturligtvis brakar det ihop när vi inte blir botade utan fler och fler behöver extra resurser.

  Dessutom ska vi betala 55 miljarder till EU och få tillbaka 11. Vilken privatperson skulle vara medlem i en sådan förening ! Därtill alla pengar som slösas på så kallade klimatförändringar. Plus att Sverige ska ta hand om flyktingar från de ställen där NATO med flera skapat krig.

  Sammanfattning
  Citat
  I Sverige tar var tionde person antidepressiva medel. Under den senaste tioårsperioden har användningen ökat med 50%. Sverige hör nu till de länder där man äter mest antidepressiva mediciner i världen. Studier visar att den primära orsaken till att var tredje person som söker vård på vårdcentral är psykisk ohälsa.

  Skolmedicinen kan inte diagnostisera och behandla fysiska sjukdomar för deras behandlingar och mediciner skapar sjukdomar. De är duktiga där de kan använda ny teknik men med en vetenskaplig medicin skulle vi inte behöva hamna på operationsbordet.
  Citat
  I vårt individcentrerade samhälle med försvagad och uppluckrad social gemenskap får vi allt svårare att i ett bredare sammanhang hantera och bearbeta svåra upplevelser, sorg och smärta. Det som tidigare kunde delas med och bäras av en större grupp, ett kollektiv, vilar nu blytungt på den enskilde individen.

  Det här tycker jag bara är svammel. Det var myndigheterna som passade på att isolera en vårdkrävande och ensam människa när inte resurserna räckte till. Jag som ställde krav såg de till att få bort.

  Låt oss därför sträva efter att återupprätta de sociala gemenskaper och sammanhang, vi alla är en del av, för att skapa ett mer humant samhälle som sätter relationer och grundläggande mänskliga behov, i samklang med miljö och omgivning, i centrum för samhällsbygget.

  Mer svammel och fina ord. Det är inte vi vanliga människor som är orsak till detta.
  Dina kollektiva narrativ hjälper inte mot överförmynderi och rättsövergrepp..

  • En berättelse, som man kan knyta till sig själv,kan lindra och ge tröst och minska känslan av vanmakt och att vara ett offer i systemet, vilket kan öka individens motståndsresurser och förmåga att bekämpa de orättvisor som man utsätts för.

   • Vilket är ditt syfte med att skriva den här artikeln ? Jag kritiserar andra debattörer som klagar över massinvandringen för att de inte var vakna och bekämpade att kapitalisterna sjanghajade sjukvården.
    De verkar tro att allt ska bli bra bara vi får stopp på invandringen.

    Jag vill att du som psykolog och forskare bekänner färg och talar om vilken din åsikt är till att fler och fler har psykiska problem ?
    Hur kan du tro att berättelser och om jag hälsar på mina grannar eller inte skulle givit mig styrka att stå emot myndigheternas behandling av mig och kvinnan.

    Myndigheterna har bestämt att det är sekretess. Jag anmälde till IVO medan kvinnan fortfarande kunde gå och de gjorde inget. Inte heller min andra anmälan och JO skickade en lång lista på orsaker varför de inte ska ta upp det.

    Jag blir argare och argare ju mer jag tar in din artikel. Det är din inställning som gör att de styrande kan genomföra sin utarmning av oss.

  • Utmärkt kommentar, Maj! Vi hade ju flourtanter (som förvisso delade ut råttgift till alla barn om det var sodiumflourid vi fick) för att vi inte skulle få hål i tänderna. Varför inte månatligen skicka ut ett obligatoriskt paket med höga doser av de vanligaste bristvitaminerna (B12, C, D, Mg) samt en påse organiskt svavel (MSM) till alla? Det kan betalas via skattsedeln istället för TV-avgiften, så skulle köerna till vården snart minska dramatiskt. Den skattefinansierade TV:n är det dock ingen som har glädje av.
   Det tråkiga är att vi vet svaret på den frågan, eftersom tanken inte är att vi ska bli friska och välmående, utan ständigt vårdberoende.

 • Det som kommer att räta upp felnavigeringen är det snart synliga systemhaveriet. Det uppdrivna tempot i materialismens gyllene bur har förblindat västvärlden, och när folk kommit till sans efter kollapsen tror jag att många kommer att känna sig lättade. Det är svårt att bryta vanor inom ett rullande ekorrhjul, det är begripligt.

 • Mycket bra artikel som tar upp grundproblemet i vårt samhälle, dvs att vi vänt oss från det mänskliga och mot ensamhet och konstlad gemenskap via sociala medier. Att samhället blir alltmer digitaliserat berövar oss på mänsklig kontakt och äkta relationer.
  För att överleva som samhälle så behöver vi utöka vår kontaktyta med vår omgivning; att t ex säga hej till grannen kan upplevas som en obetydlig gest men visar att vi ser och bekräftar varandra vilket är precis vad vi behöver.

 • Det enda som behövs är att förändra sjukvården, ta den från läkemedelsbolagens grepp och införa integrerad medicin som botar med näringsämnen så som vitaminer och mineraler och örter som botar utan hemska biverkningar. Samt bioenergiterapi. Dessa medicinska vetenskaper botar och framförallt förebygger ohälsa.

  Skolmedicinens personal är som elefanter i en porslinsaffär med sin okunskap och prestige.
  De kunde inte diagnostisera min Borrelia utan hittade på att jag var stressad och deprimerad. Det enda de erbjöd mig var att knapra antidepressiva medel.

  Så är det inom skolmedicinen, de har inte verktyg att diagnostisera sjukdomar med. Jag kan inte förstå varför de inte begär att få det ? De måste väl liksom jag fått kännedom om alternativa sätt att se varför vi blir sjuka. Tänker de aldrig till ?

  Vad försiggår på landets alla BUP-mottagningar där man hittar på bokstavsdiagnoser som ska behandlas med giftiga piller. Läser ni bipacksedeln och kontrollerar vilka färgämnen som ingår? Det kan ingå AZO färg.

  Norrtälje kommun utnyttjade att jag inte officiellt var god man till en kvinna och tingsrätten utsåg en annan god man som tillät kommunen och vårdbolagen att lämna henne ensam liggande dygnet runt utan någon stimulans eller social kontakt. Hon fick kontraktioner i benen och är nu oförmögen att räta ut dem.

  Vi får diagnosen dement hur lättvindigt som helst och ingen bot. Min alternativa terapeut sa att kvinnan hade brist på en signalsubstans Acetylkolin och det hade kunnat återställas med kosttillskott. Men det ville inte enhetschefen eller sjuksköterskan på Birgittagården lyssna på. I stället förbjöd de mig att träffa doktorn och efter tre månader fick hon flytta hem igen och förvaras i sin lägenhet som en hund i hundgården.

  Det är våra politiker som tillåtit att detta sker. De har låtit sig styras av kapitalet. Kapitalet som behärskar det vi ska äta, dricka , andas. De har skapat lagar att alternativa inte får behandla cancer !

  De alternativa medicinska vetenskaperna klargör sambandet mellan en sund, hälsosam kropp och själ. När man har hälsan är man trygg, glad och snäll.

  Den svenska socialismen, att vi betalar skatt för att finansiera sjukvården är en bra idé. Men naturligtvis brakar det ihop när vi inte blir botade utan fler och fler behöver extra resurser.

  Dessutom ska vi betala 55 miljarder till EU och få tillbaka 11. Vilken privatperson skulle vara medlem i en sådan förening ! Därtill alla pengar som slösas på så kallade klimatförändringar. Plus att Sverige ska ta hand om flyktingar från de ställen där NATO med flera skapat krig.

  Sammanfattning
  Citat
  I Sverige tar var tionde person antidepressiva medel. Under den senaste tioårsperioden har användningen ökat med 50%. Sverige hör nu till de länder där man äter mest antidepressiva mediciner i världen. Studier visar att den primära orsaken till att var tredje person som söker vård på vårdcentral är psykisk ohälsa.

  Skolmedicinen kan inte diagnostisera och behandla fysiska sjukdomar för deras behandlingar och mediciner skapar sjukdomar. De är duktiga där de kan använda ny teknik men med en vetenskaplig medicin skulle vi inte behöva hamna på operationsbordet.
  Citat
  I vårt individcentrerade samhälle med försvagad och uppluckrad social gemenskap får vi allt svårare att i ett bredare sammanhang hantera och bearbeta svåra upplevelser, sorg och smärta. Det som tidigare kunde delas med och bäras av en större grupp, ett kollektiv, vilar nu blytungt på den enskilde individen.

  Det här tycker jag bara är svammel. Det var myndigheterna som passade på att isolera en vårdkrävande och ensam människa när inte resurserna räckte till. Jag som ställde krav såg de till att få bort.

  Låt oss därför sträva efter att återupprätta de sociala gemenskaper och sammanhang, vi alla är en del av, för att skapa ett mer humant samhälle som sätter relationer och grundläggande mänskliga behov, i samklang med miljö och omgivning, i centrum för samhällsbygget.

  Mer svammel och fina ord. Det är inte vi vanliga människor som är orsak till detta.
  Dina kollektiva narrativ hjälper inte mot överförmynderi och rättsövergrepp..

  • En berättelse, som man kan knyta till sig själv,kan lindra och ge tröst och minska känslan av vanmakt och att vara ett offer i systemet, vilket kan öka individens motståndsresurser och förmåga att bekämpa de orättvisor som man utsätts för.

   • Vilket är ditt syfte med att skriva den här artikeln ? Jag kritiserar andra debattörer som klagar över massinvandringen för att de inte var vakna och bekämpade att kapitalisterna sjanghajade sjukvården.
    De verkar tro att allt ska bli bra bara vi får stopp på invandringen.

    Jag vill att du som psykolog och forskare bekänner färg och talar om vilken din åsikt är till att fler och fler har psykiska problem ?
    Hur kan du tro att berättelser och om jag hälsar på mina grannar eller inte skulle givit mig styrka att stå emot myndigheternas behandling av mig och kvinnan.

    Myndigheterna har bestämt att det är sekretess. Jag anmälde till IVO medan kvinnan fortfarande kunde gå och de gjorde inget. Inte heller min andra anmälan och JO skickade en lång lista på orsaker varför de inte ska ta upp det.

    Jag blir argare och argare ju mer jag tar in din artikel. Det är din inställning som gör att de styrande kan genomföra sin utarmning av oss.

  • Utmärkt kommentar, Maj! Vi hade ju flourtanter (som förvisso delade ut råttgift till alla barn om det var sodiumflourid vi fick) för att vi inte skulle få hål i tänderna. Varför inte månatligen skicka ut ett obligatoriskt paket med höga doser av de vanligaste bristvitaminerna (B12, C, D, Mg) samt en påse organiskt svavel (MSM) till alla? Det kan betalas via skattsedeln istället för TV-avgiften, så skulle köerna till vården snart minska dramatiskt. Den skattefinansierade TV:n är det dock ingen som har glädje av.
   Det tråkiga är att vi vet svaret på den frågan, eftersom tanken inte är att vi ska bli friska och välmående, utan ständigt vårdberoende.

 • Det som kommer att räta upp felnavigeringen är det snart synliga systemhaveriet. Det uppdrivna tempot i materialismens gyllene bur har förblindat västvärlden, och när folk kommit till sans efter kollapsen tror jag att många kommer att känna sig lättade. Det är svårt att bryta vanor inom ett rullande ekorrhjul, det är begripligt.

 • Mycket bra artikel som tar upp grundproblemet i vårt samhälle, dvs att vi vänt oss från det mänskliga och mot ensamhet och konstlad gemenskap via sociala medier. Att samhället blir alltmer digitaliserat berövar oss på mänsklig kontakt och äkta relationer.
  För att överleva som samhälle så behöver vi utöka vår kontaktyta med vår omgivning; att t ex säga hej till grannen kan upplevas som en obetydlig gest men visar att vi ser och bekräftar varandra vilket är precis vad vi behöver.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *