Tege Tornvall: Totalitära tendenser i klimatdebatten

publicerad 18 december 2019
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk, Facebook

DEBATT. Dagens klimat- och miljöpolitik kan direkt hota människans fortsatta liv på Jorden. I sin logiska konsekvens gör nämligen rådande debatt och politik människan till Naturens och Livets fiende. Det blir hon inte bara genom att med sin verksamhet tillföra mer koldioxid till Jordens atmosfär – utan genom sin blotta existens. 

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans | Artikeln är uppdaterad kl 00:09, 19 dec 2019

I boken ”The Green Reich” visar den belgiske juristen och filosofen Drieu Godefridi hur kraven på lägre CO2-halt i atmosfären och minskade CO2-tillskott från mänsklig verksamhet försämrar människans livsvillkor ända till att beröva henne även vad vi brukar kalla existensminimum.

Även detta förutsätter nämligen kol och koldioxid för kläder på kroppen, tak över huvudet och mat i magen. FN:s klimatpanel IPCC tycks inte veta eller erkänna att kol är Livets bas och att koldioxid är Livets gas. Nästan allt tidigare och nuvarande liv på Jorden har sitt ursprung i den koldioxid som enorma vulkaner vräkte ut i Jordens ungdom.

Det mesta av Jordens liv är nämligen organiskt. Det bygger på organisk kemi=kol i förening med andra ämnen. Den som ser kol som en fiende gör därmed Livet självt till sin fiende. .

ArcanumSkolan 2024

Drieu Godefridi skildrar en glidande tankemodell som steg för steg för mot rent totalitär politik mot människan som Naturens fiende. Det blir en ny religion, där Naturen tar Guds plats. Vår största synd blir därmed att synda mot Naturen.

Steg för steg

Alarmismens första steg är att främst av moraliska skäl ogilla det moderna livets konsumtion och välstånd. Det är även ett jämlikhets- och rättviseargument och bygger på synen på Jordens och världens resurser som begränsade.

Nära till hands som symbol för påstådd överkonsumtion ligger världens överlägset främsta energikälla: kol och kolbaserade bränslen som olja och gas ur marken. Dessa anses skadliga. Att utnyttja dem är att stjäla från Naturen.

Bränslen från nutida växter anses däremot förnybara och därmed goda. Att de långtifrån räcker för alla behov spelar ingen roll. Även de innehåller kol, exakt samma kolatom som i kolbaserade bränslen ur marken.

Välståndskritiken avfärdar tillväxt som överkonsumtion och slöseri med resurser. Den missar att meningsfull tillväxt ger bättre utbyte av samma resurser, eller samma utbyte av mindre resurser. Alltså ökad produktivitet. Den ser i stället människans liv och verksamhet som ett nollsummespel med vinnare och förlorare.

Med detta synsätt finns inga beslut eller åtgärder som alla vinner på.

Det för oss till nästa steg på vägen mot totalitarism: att se Jorden som överbefolkad. Tage Danielsson skildrade det satiriskt i sin fiktiva predikan på ”Preventivsöndagen”: ”Mina barn! I ären för många!”

Tesen om överbefolkning fördes på allvar fram av den brittiske prästen, ekonomen och forskaren Thomas Malthus 1798 och förfäktas fortfarande av bl. a. den amerikanske biologen Paul Ehrlich. Båda har spått livsmedelsbrist och global massvält och massdöd.

Gynnsam utveckling

Men den faktiska utvecklingen är motsatt: trots ökande befolkning ger mer värme, mer koldioxid, växtförädling, bevattning och bättre odlingsmetoder mer mat till fler människor. Fortfarande lider visserligen drygt 800 miljoner av Jordens 7,7 miljarder invånare ren nöd, men andelen har minskat i takt med ökande användning av kol och kolbaserade bränslen.

Godefridi menar att detta inte är av ondo utan bevisligen är gynnsamt för mänskligt liv.

Att tro motsatsen leder till ett tredje steg: att försöka hejda mänsklighetens ekonomiska tillväxt genom att minska atmosfärens halt av koldioxid och minska tillskott av koldioxid till atmosfären från mänsklig verksamhet. Det medför långtgående begränsningar i människors liv och livsvillkor.

Eftersom kol, olja och gas ur marken driver eller ligger bakom så mycket av det moderna livets dagliga funktioner och bekvämligheter, vill alarmisterna begränsa oss till följande:

 • Färre eller helst inga transporter på väg, på räls, till sjöss eller i luften…
 • Mindre eller helst ingen uppvärmning eller ventilation…
 • Mindre eller helst ingen elektrisk energi…

… annat än från förnyelsebar eller annan energi än kol, olja eller gas ur marken.

Som på gamla tider

Med förnyelsebar menas här vind, sol, vågrörelser, biomassa eller jordvärme. Att inget av dessa energislag ger jämn eller tillräcklig försörjning hela tiden spelar ingen roll. Det blir en återgång till gamla tider. Då fick vi gå till fots eller – om vi hade råd – rida eller åka häst och vagn. För att segla fick vi vänta på förlig vind.

Inte bara det. Alarmister menar att våra betesdjur släpper ut för mycket koldioxid och metan. Därför måste vi minska eller helst eliminera deras antal. Öppna landskap blir sällsynta.

Vi måste också sluta att äta kött och övergå till vegetarisk kost. Eftersom denna är fattigare på näring, måste vi liksom betesdjuren äta mer för att få i oss nog med näring. Då börjar även vi släppa ut mer av samma gaser som betesdjuren släpper ut.

Det för till steg fyra. Själva existensen av människor blir i sig ett hot mot Naturen. Vi släpper ut för mycket och skadar Naturen genom vår blotta existens. Det återför också till steg två, påstådd överbefolkning. Vi måste bli färre. Steg fyra blir därför att föda färre eller helst inga barn alls.

Här börjar det totalitära nätet att stramas åt. Detta kräver omfattande kontroll, målande beskriven av George Orwell, Aldous Huxley, Karin Boye, Ray Bradbury och andra i deras framtidsdystopier. Vi får ansöka om resetilllstånd, tilldelas matransoner, söka tillstånd att avla och föda barn. Annars straffas vi som brottslingar.

I praktisk tillämpning har vi redan sett detta i Nazityskland och Sovjetunionen. Vi ser det ännu i Kina och Nordkorea. I Venezuela kan det snabbt bli verklighet.

Religiös dödskult

Att överdriven klimat- och miljörörelse kan leda till detta visar Godefridis bok The Green Reich – Det Gröna Riket. Ett till skenbart grönt frö kan snabbt leda till en religiös dödskult, där det bästa vi kan göra för Naturen är att lägga oss ned, sluta andas och bli mull.

Av jord är vi komna. Jord skall vi åter varda – utan framtidshopp.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Att jordens resurser är begränsade kan vi nog vara eniga om. Vi har bara ett jordklot att leva på. Hur begränsade resurserna är råder det olika uppfattningar om. Vi kan också konstatera att allt som lever eller rör sig, såväl levande djur (inkl. människan) och växter som maskiner behöver energi i någon form. Den enda energi som finns tillgänglig för allt detta är, om vi inte ska minska jordens energitillgångar, den energi som tillförs jorden från solen minus den energi som strålar ut från jorden. Den energin måste användas så effektivt som möjligt om alla människor ska få ett bra liv. Helst bör vi undvika att minska jordens totala energiresurser för att tillräckliga energimängder ska finnas även för framtida generationer.

  Halten av koldioxid i atmosfären ökar exponentiellt. Det är lätt att konstatera och mäta. Det betyder i sin tur att fotosyntesen inte räcker till för att hålla CO2-halten stabil. Hur mycket kan CO2-halten öka innan vi får för svårt att andas? Vid ett visst värde kommer människoarten att dö ut och jorden att förvandlas till växternas planet. Därför bör vi öka den fotosyntiserande biomassan på jorden.

  Vi bör sträva mot att ALLA människor får ett bra liv och där betyder ekonomisk tillväxt ingenting, däremot social tillväxt, utbildning, kortare arbetstid etc. Där betyder jämlikhet mycket. Ett ojämlikt samhälle leder så småningom till revolution.

  Vi bör ge våra kommande generationer minst lika bra förutsättningar att utvecklas som vi själva har. Därför bör vi inte använda mer energi än vad som återbildas under den tid vi använder energin! Teknikutvecklingen inom förnybar energi kan hjälpa oss att öka energianvändningen, men vi bör inte öka användningen innan vi har dessa tekniker. Vi bör inte heller ålägga framtida generationer att ta hand om vårt avfall. Vårt avfall bör vi återvinna själva.

  Vi måste också tänka på att inte störa de ekosystem som finns mer än absolut nödvändigt. Vi har alldeles för små kunskaper om vad som händer om vi stör ett ekosystem. Vi bör undvika monokulturer i jord-och skogsbruk. Vi bör utveckla möjligheterna att lagra elenergi. Vi bör bygga elnät som täcker hela jorden. Då minskar behovet att lagra elenergin. Vi bör ta ut så litet som möjligt av sällsynta jordartsmetaller för att de ska räcka även för kommande generationer. Arbetsförhållandena måste förbättras.

  Åter igen: Vi får inte använda mer energi än vad som återskapas under den tid vi använder den! Detta för att ge kommande generationer en minst lika bra jord som vi har nu!

  • “Att jordens resurser är begränsade kan vi nog vara eniga om”.

   Vi är inte alls eniga, då vi inte är vet vad du avser eller menar med resurser? Odlar vi ingenting, har vi heller inga resurser att ta av. Resurser är alltså något förhandlingsbart, då vi själva kan producera resurser. Påståendet är därför relativt, böjligt och därför manipulativt.

   “Den enda energi som finns tillgänglig för allt detta är, om vi inte ska minska jordens energitillgångar, den energi som tillförs jorden från solen minus den energi som strålar ut från jorden”.

   Nonsens. Jordvärme är bara ett exempel på energi som närmst oändlig.

   “om vi inte ska minska jordens energitillgångar”

   Energi kan inte förintas eller produceras, bara omvandlas. Hur skulle vi då kunna minsta tillgången på energiresurser?

   “Hur mycket kan CO2-halten öka innan vi får för svårt att andas?”

   Mellan halten 0,01% till 0,03% och vid låga temperaturer är växtligheten hämmad av brist på tillräckligt med koldioxid och värme. Når vi nivåer över tre procent CO2 blir det svårt att ansas: alltså en ökning från nuvarande 0,04% till 3 % vilket är en ökning på 7 400,00 %. Knappast troligt.

   Allt levande varelser är beroende av växtlighet och växtligheten bygger på två kemiska föreningar: koldioxid (CO2) och vatten (H2O). När dessa två föreningar reagera kemiskt med varandra tillsammans med solen bildas dels glukos (C6H12O6) och syre (O2) via fotosyntesen. Glukosen används eller omvandlas till framförallt rötter och en del som kolhydrater som lagrar i frukter och bär. Tre faktorer som är viktiga för att vi skall få rik växtlighet – vatten, koldioxid och värme; då kan fler människor och djur leva och föröka sig. Därför är de av godo att det bli varnare, mer CO2 i atmosfären.

 • Vänstersocialister och kommunister tar hjälp av klimatfascister för att komma åt makten, med militär makt om det behövs.
  De eftersträvar totalitär socialism i en ny politisk världsordning (The new world Order), baserad på totalitärt styrd ekonomi, maktens totala engagemang i inre angelägenheter för att bevara socialismen och slopande av staten som nationens kärnideal samtidigt som de devalverar eller överger de marxistiska idéerna om arbetarmakt och en klasslös utopi.
  Klimatförändringar (orsakade av människan) har blivit ett av de farligaste argumenten i avsikt att snedvrida mänskliga insatser och offentlig politik i hela världen. Endast Makteliten (samma maktelit som med hjälp av massmedia), påstår att det var Usama Bin Laden och muslimska terrorister som låg bakom attackerna vid World trade center. Detta gav dem det amerikanska folkets ”tillåtelse” att börja kriget mot ”terrorismen” och därmed attackera ett antal muslimska länder för att bland annat komma åt olja och andra naturresurser.
  Jim Keith beskriver Mind control som en metod som används av Makteliten för att driva fram den nya världsordningen.
  New World Order är en plan för att utradera nationella gränser och regeringar med syfte att skaffa sig total kontroll över Världen med hjälp av en världsregering, en världsbank, en världsvaluta, en världsmilitär, en världsreligion samt en världsdomstol. Planen för att få tillstånd NWO har planerats länge. Jim Keith berättar om Herbert George Wells som i sina böcker drog upp riktlinjer för en Världsregering. Wells trodde inte att ”vanligt folk” kunde styra Världsstaten. De som styrde borde vara ”upplysta”. Wells var medlem i enorganisation som vet hur samhället kan styras.

 • Den danske lektorn i Ranum, Jylland, Steen Steensen, förklarade i början på 80-talet: “Med ekologismen nås mål som socialismen blott drömde om”.
  Václav Klaus, tidigare president i Tjeckien 2003 – 2013. “Eftersom jag levt under kommunismen det mesta av mitt liv, känner jag mig skyldig att förklara att det största hotet mot frihet, demokrati, den fria marknadsekonomin och välstånd är inte kommunismen eller dess olika mjukare varianter i början av 2000-talet. Kommunism har ersatts av hotet från en ambitiös miljölobby, som vi kan kalla för ekologism eller klimatism.
  Klimatisterna anser sina idéer och argument vara en obestridlig sanning och använder sofistikerade metoder för manipulation av media och för PR-kampanjer till att utöva press på beslutsfattare, för att uppnå sina mål. Deras argumentering avser att sprida rädsla och panik med deklarationer om att världens framtid står under allvarliga hot. I denna atmosfär fortsätter de att pressa beslutsfattarna-politikerna till att anta illiberala åtgärder, införa godtyckliga gränser, förordningar, förbud och restriktioner för medborgarnas vardagliga aktiviteter samt göra dem beroende av allmänna byråkratiska beslut.
  Klimatförändringar orsakade av människan har blivit ett av de farligaste argumenten i avsikt att snedvrida mänskliga insatser och offentlig politik i hela världen. Mänskligheten har redan omfattande erfarenhet av en mycket stolt intellektuell strömning, som hävdade att den visste hur samhället kan styras bättre än med spontana marknads-krafter.
  Det var kommunismen. Den misslyckades med miljoner offer lämnade bakom sig”.

  • Bra där Hans!

   Det kan tänkas att människor kanske kan ta till sig argument som:

   “ekologism är det största hotet mot frihet, demokrati, den fria marknadsekonomin och välstånd med sina godtyckliga (ovetenskapliga) åtgärder genom att införa gränser, förordningar, förbud och restriktioner för medborgarnas vardagliga aktiviteter samt göra dem beroende av allmänna byråkratiska beslut”.

   Det gäller att få ner det väsentligaste i så få och korta essentiella meningar som möjligt!

 • Rättelse. Sydkorea mot slutet skall förstås vara Nordkorea. Logisk kullerbytta! Kan NewsVoice vänligen rätta till detta?

 • Bra Tege!
  Men majoriteten av våra landsmän har fortfarande oinskränkt förtroende för staten, kyrkan och skolan. Den som kritiserar dumheterna i offentlig verksamhet anses vara rasist, nazist, fascist, eller bara “höger”.

 • Saxat ur Börjar Dimmorna Skingras av https://peterkrabbe.wordpress.com/
  I Bryssel försöker statscheferna hålla god min och förklara hur vi skall rädda världen med hjälp av några triljoner euro, som man inte vet varifrån de skall komma. Ändå vet alla att den enda källan till penningflödet är folkets plånböcker – vi måste förstå att vårt välstånd nu skall delas av övriga världen och att offret är nödvändigt.
  Vi skall solidariskt bli fattigare, bo på mindre yta, äta sämre mat, dö tidigare av brist på sjukvård och mediciner, och framför allt – flytta på oss så andra får plats på vår lilla trygga torva. Men klimatet löser nog problemet. Kanske inte som de flesta tror, men när det blir kallare flyttar många tillbaks till varmare nejder. Där finns också framtidens jobb, att bygga upp allt som bombats sönder av demokratins ”försvarare”.
  Vad finns då kvar av EU? En kontinent där Frankrike är kidnappat av sionismen, kombinerat med ett Tyskland som i vanlig ordning kommer att dominera den europeiska landmassan. Tyskland efter Merkel kommer inte att likna Tyskland idag. Omgivet av upproriska nationalister som Österrike, Ungern, Tjeckien och Polen kommer Europa snart att se ut som före första världskriget. Ett starkt germanskt rike som, och här är skillnaden, kommer att göra lysande affärer med Ryssland och Kina. För både Ryssland och Kina är numera storspelare i världsekonomin. Det vet Trump, som nu kan vifta med nya, lönsamma handelsavtal. Stackars förvirrade skandinaver, som aldrig förstår vad som händer i världen, inbäddade i en trygg socialdemokrati som håller på att utplånas utanför våra gränser.
  När USA inte längre vill betala för att bemanna gränsen mot Ryssland, i vetskapen att den ryska vapenteknologin börjar bli överlägsen, faller NATO sönder och samman. USA har sig självt att försvara, det brittiska imperiet har alltid gjort det och kvar finns bara en europaarmé – baserad på ärkefienderna Tyskland och Frankrike. Hmmm. Skall vi slåss mot klimatet eller en väpnad fiende? Och vem är Europas fiende? Ryssland? Turkiet? Eller båda när även Turkiet har lämnat NATO?

 • Åke Barklund: Våra magar passar inte för “fyrmagad”, rent vegetarisk kost, som alarmister tvingar på oss. Du uttrycker det fackmässigt.

 • Om “Totalitära tendenser”….
  En bit ner i den tänkvärda artikeln står …”Då börjar även vi (människor) släppa ut mer av samma gaser som betesdjur släpper ut.” Allt levande släpper ut koldioxid, även vitsippor. Det speciella med fyrmagade djur typ älgar, kor, hjortar, får och getter är att de avger metan när de bryter ner växter till skillnad från enmagade djur typ fåglar, grisar, hästar och människor.
  Må så gott.
  / Åke Barklund

 • Passar på att pusha för Philip K. Dick som nog har skrivit fler dystopier än förrattarna pvan som verkar ha nöjt sig med sina magnum opus. Särakilt intressant är Minority Report som förutsåg ansiktsigenkännande teknologi och pre-crime teknologi. Det förra har vi redan men även det andra lär vara på G.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *