Identitetscasinot rullar på i gratisbordellen Sverige

publicerad 23 januari 2020
- av Torsten Sandström
Hotellskylt. Foto: Vasili. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, Flickr.com

DEBATT. Myndigheterna har tappat greppet om de flesta av de 870,000 nyinflyttade som har samordningsnummer. Dessa lever i en lönsam skuggvärld där individer undviker straff och parkeringsböter samtidigt som de får bidrag utan krav på motprestation. Allt sker i det svenska identitetscasinot, varnar Torsten Sandström.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet. | Foto: Vasili. Fotot är beskuret och färgen i hotellskylten modifierad. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, Flickr.com

Jag kan förstå att en stat med långa gränser kan ha svårt att varje dag ha ett exakt grepp om vilka personer som befinner sig inom nationens territorium. Man måste därför räkna med att ett antal utländska medborgare vistas i landet utan att deras identitet varken är känd eller med säkerhet fastställd.

Många inbillar sig att detta är ett problem av mindre dignitet. Därför tappar jag hakan då jag läser att det inom landets gränser finns nästan en miljon personer som inte är folkbokförda i Sverige och därför saknar ett svenskt personnummer. Omkring 870,000 av dem har på begäran av en myndighet tilldelats ett så kallat samordningsnummer av Skattemyndigheten Tanken är att dessa människor ska ges en form av tillfälligt identitetskort.

Regler om detta finns sedan omkring tjugo år tillbaka i folkbokföringslagen (SFS 1991:481) 18a §. Meningen är att personerna ifråga ska kunna få anställning, bankkonton, inregistreras som bilägare osv. Inte minst är syftet att personerna ska kunna motta olika former av sociala bidrag från samhället. Alltså i väntan på folkbokföring med äkta identitetskort.

Myndighetsverige helt förlorat greppet om många av de 870,000

Nu kan man tro att utfärdandet av en sådan handling sker efter en rigorös prövning, exempelvis efter uppvisande av ett utländskt pass eller annat trovärdig identitetsdokument och att Skattemyndigheten noga kontrollerar vilken adress personen ifråga har. Man kan också tro att denne med jämna mellanrum personligen måste infinna sig på ett skattekontor för att förnya det tillfälliga identitetskortet dvs handlingen med samordningsnummer, men det visar sig att Myndighetsverige helt förlorat greppet om många av de 870,000 som har fått en sådan tillfällig identitetshandling. Vid sidan om de svenska medborgarna lever alltså nästan ytterligare 10% individer i en skuggvärld.

Det visar sig att många av dessa har fått ett låtsasbevis genom att uppge falsk identitet. Många har flera samordningsnummer (bevis) men i olika namn. Vidare saknar myndigheterna koll på vad bevisens innehavare i verkligheten bor. I flera fall är hundra personer nämligen registrerade på samma adress i en lägenhet någonstans i landet Prislappen är mer än 100 kr/månad. Lägenheten fungerar enbart som en låtsashemvist eller en typ av brevlåda.

Detta kan knappast vara en nyhet för Myndighetssverige, men det officiella Sverige och SÄPO saknar pejl på vad för identitet den stora gruppen av utländska medborgare faktisk har, var de befinner sig (inom eller utom landet), vad de sysslar med osv. Och straffsanktionen för oriktig uppgift verkar inte tillämpas, se nedan.

Det är uppenbart att det svenska identitetscasinot skapar gigantiska samhällsproblem. Alltså svårigheter som myndigheterna själv medverkat till att åstadkomma. Låt mig bara kort peka på några exempel.

Bidragsroulett

Fallet med den irakiska försvarsministern avslöjar svårigheten att hålla koll på utlänningar med både svenskt och annat medborgarskap. Denne välbeställde irakier befann sig sedan länge i Bagdad, men hade en adress även i Sverige, dit olika sociala bidrag slussades. Om svenska myndigheter alltså inte ens har koll på sina egna medborgare hur ska man då kunna hantera flera hundra tusen med samordningsnummer? Därför betalas miljardbelopp årligen ut i bidragsinsatser på de svenska myndigheterna roulettbord. Det visar sig alltså att stora belopp sammanlagt per autogiro överförs till personer med dubbla identiteter eller till människor som rest tillbaka till sitt hemland.

Läs mer om avslöjandet i Nyheter Idag: Iraks försvarsminister är svensk medborgare och folkbokförd i Stockholmsförort

Brottsroulett

Bidragsfusk är förstås en form av kriminalitet. Enbart existensen i vårt land av nästan en miljon utländska medborgare med osäker identitet och bosättning är en krutdurk för kriminalitet. Staten och svenska myndigheter bär på så vis ansvar för att omfattande brottssyndikat vuxit sig fast i landet. En stor del av polisens och domstolarnas verksamhet upptas med medlemmar i syndikaten, men sällan lyckas myndigheterna komma åt personerna ifråga och fastställa deras reella identitet och hemvist.

Fordonsroulett

En känd och utmanande typ av kriminalitet är målvaktens syssla. Det finns exempel på att felparkeringsavgifter för ett femtiotal olika bilar hopats hos samma individ med samordningsnummer, utan att personen ifråga i praktiken är åtkomlig för inkassoåtgärder eller domstolskontakter. Alltså ännu ett problem som skapats genom undfallenhet eller naivitet hos myndighetssverige.

Terroristroulett

Att nästan en miljon utlänningar lever i ett allvarligt limbo med registrerade identitetspapper utan egentligt täckning skapar förstås problem. Det bidrar till att bygga långvariga roller av utanförskap. Här finns en grogrund inte bara för ekonomisk brottslighet utan också för hatbrott och terrorism. Även detta borde staten och dess myndigheter ha förutsett. Men det tycks som man inte vill veta av det.

Svensk offentlighet har under många år – och under olika regeringar – varit upptaget med att öppna slussarna för invandring. I allmänhet har det nog funnits någon form av humanitet och välvilja bakom öppenheten, givetvis underblåst av den heliga asylrätten.

Samtidigt möter vi ett gränslöst oförstånd och passivitet från det offentligas sida. Stegvis har alltfler bjudits in från utlandet till positionen som främlingar med samordningsnummer. Lättvunna ekonomiska godbitar har levererats till dem, något som i sin tur förstås lockat hit allt fler. För alltför många har valet blivit att hanka sig fram med svartjobb och brottslighet av skiftande slag.

Staten och några av dess myndigheter har således skapat ett nytt registreringssystem som gör bedrägerier och grov brottslighet lockande. Med andra ord en av offentligheten skapad parallelltillvaro som myndigheterna inte klarar av, allra minst de rättsvårdande. Det är en förbluffande handlingsförlamning vi ser.

I första hand undrar jag förstås över polisens, åklagarnas och SÄPO:s passivitet under de år då systemet med låtsasbevis på identitet satts på fötter och byggts ut? Sveriges ordningsmakt verkar lida av en gränslös inkompetens. 

Därför vill jag slutligen citera en paragraf i folkbokföringslagen. Med tanke på vad som utspelas i vårt land tycks lagregeln i praktiken vara död.

Se utdrag ur lagtexten.

Straff: “42 § Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§.
Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:684).”

Text: Torsten Sandström


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Bo Persson

  Rödhet/jämlikhet innebär INTE att 90% av folket förlorar förmögenhet i tre decennier, oavsett regeringar, medan 10% och 1% allra mest
  berikar sig på deras bekostnad.

  Grönhet eller Ekologisk hållbarhet innebär INTE frihandel eller massinvandring av sekteristisk barnavel, som skapar miljöförstörande transporter och absurd tillväxt av onödig konsumtion. Det finns heller inget grönt/ekologiskt med att 90% får det svårare ekonomiskt, så att de inte har råd att köpa ekologiskt odlat i butiken, men börjar snegla på billigt giftbesprutat.

  Röran är INTE rödgrön i egentlig mening, men alltså en blå röra, även nu med JÖK:en.Hela det överarvoderade 7-partiet är skyldigt. SD framstår som relativt oskyldigt, ett slags febersymptom, en samhällskroppslig protest på själva virussjukdomen, men den egentliga feberfärgen är röd och det musklerna behöver för styrka och beredskap finns i grön spenat.

  Utan att lyssna på folket så vet du inte vilken slags hjärnförsmutsning de lider av. De olika skyttegravarna, som fulmedia har skapat, är drabbade på olika vis. När du förstår folket kan du hjälpa till med upplysningar som öppnar deras ögon, samtidigt som du använder ord, idéer och formuleringar som de själva använder.

  Nej. Invandringen är INTE orsaken till alla problem som Sverige har. Viktiga element till kaoset är VETTLÖS MASS-invandring, fulmedias konfliktskapande, EU-medlemskapets frihandelsrace mot välfärdsbotten och lönedumpning, samt högervridningen av hela det politiska spektrumet, i riktning EU och extrem marknadskapitalism, när vi behöver motsatsen.

  Ordnad återvandring av icke-flyktingar, icke-barn och ankarbarn, tillbaka till sina familjer i stor skala, är bara en liten del av helheten i en ekologiskt hållbar och acceptabel lösning som återställer jämlikhet och nedväxer till ekologisk hållbarhet i vår lilla del av världen. Andra länder bör göra likadant och imperialiststater ska inte förstöra för de som återvandrar, men hjälpa dem!

 • Ett erkännande. Systemet ska “starta om” med “en utökad identitetskontroll”. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/01/sakrare-samordningsnummer-och-battre-forutsattningar-for-korrekta-uppgifter-i-folkbokforingen/

  Lämpligt. När jag skulle ha ett pass sist så ville polisen ha tumavtryck, så varför inte låta polisen sköta samordningsnumret inkl. foto och tumavtryck, vilket blir ett slags pass för icke-EU-utlänningar i EU, samt samköra data i hela EU så att dubbla registreringar upptäcks och att bedrägerier kan beivras och skulder till EU kan betalas av medelst straffarbete, eller att släkt och vänner får lösa ut dem?

  Jag undrar mest vad orsaken från början var att INTE registrera utlänningar, när vi faktiskt gör det med svenska medborgare? Var det höger-sosseriets vilja att locka till kriminalitet och få höger-SD att växa, så att högerpolitiken cementeras och så att eliten får behålla sina allt högre arvoden och sin sänkta skatt?

  Eller var det ett medvetet sätt att kanalisera pengar till väst-imperialismens terrorism mot suveräna stater?

 • @Bo Persson

  Rödhet/jämlikhet innebär INTE att 90% av folket förlorar förmögenhet i tre decennier, oavsett regeringar, medan 10% och 1% allra mest
  berikar sig på deras bekostnad.

  Grönhet eller Ekologisk hållbarhet innebär INTE frihandel eller massinvandring av sekteristisk barnavel, som skapar miljöförstörande transporter och absurd tillväxt av onödig konsumtion. Det finns heller inget grönt/ekologiskt med att 90% får det svårare ekonomiskt, så att de inte har råd att köpa ekologiskt odlat i butiken, men börjar snegla på billigt giftbesprutat.

  Röran är INTE rödgrön i egentlig mening, men alltså en blå röra, även nu med JÖK:en.Hela det överarvoderade 7-partiet är skyldigt. SD framstår som relativt oskyldigt, ett slags febersymptom, en samhällskroppslig protest på själva virussjukdomen, men den egentliga feberfärgen är röd och det musklerna behöver för styrka och beredskap finns i grön spenat.

  Utan att lyssna på folket så vet du inte vilken slags hjärnförsmutsning de lider av. De olika skyttegravarna, som fulmedia har skapat, är drabbade på olika vis. När du förstår folket kan du hjälpa till med upplysningar som öppnar deras ögon, samtidigt som du använder ord, idéer och formuleringar som de själva använder.

  Nej. Invandringen är INTE orsaken till alla problem som Sverige har. Viktiga element till kaoset är VETTLÖS MASS-invandring, fulmedias konfliktskapande, EU-medlemskapets frihandelsrace mot välfärdsbotten och lönedumpning, samt högervridningen av hela det politiska spektrumet, i riktning EU och extrem marknadskapitalism, när vi behöver motsatsen.

  Ordnad återvandring av icke-flyktingar, icke-barn och ankarbarn, tillbaka till sina familjer i stor skala, är bara en liten del av helheten i en ekologiskt hållbar och acceptabel lösning som återställer jämlikhet och nedväxer till ekologisk hållbarhet i vår lilla del av världen. Andra länder bör göra likadant och imperialiststater ska inte förstöra för de som återvandrar, men hjälpa dem!

 • @Norberg

  Det enda som verkar smått realistiskt är att små partier/fraktioner plötsligt fattar galoppen och valsamverkar sig över 4%, men visst skulle det kunna bli en stor skräll. Missnöjet är stort i Sverige på hela höger-vänster-skalan.

  Det skulle kunna bli en ketchup-effekt. Och visst, rent teoretiskt, skulle jag kunna bli Sveriges nya statsminister efter nästa val. Det är folket som avgör.

  Partiprogram bör partier presentera på egna hemsidor. Meditation är INTE att sjunga. Jag sitter inte på alla svar, men jag har ofta “tur” när jag tänker. Det vet mina lärare på gymnasiet, när jag ofta hade rätt på de uppgifter som kräver den där lilla extra kreativa flexibla tankeförmågan och modet som de vanliga plugghästarna ofta saknar.

  @Bo

  Partierna är inte “skapade av globalisterna”, men ofta infiltrerade/snärjda/mutade av deras agenter. Och det är därför folket ständigt måste hitta nya vägar till fraktionering, organisering och demokratisk pånyttfödelse. Vänster-höger-skalan är EN realitet. Globalism-nationalism-skalan är en annan realitet. Att finanskapitalets militärindustriella komplex och dess lydiga psykopater står i motsats till folkets intresse av fred, trygghet och välstånd är en tredje realitet.

 • Ett erkännande. Systemet ska “starta om” med “en utökad identitetskontroll”. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/01/sakrare-samordningsnummer-och-battre-forutsattningar-for-korrekta-uppgifter-i-folkbokforingen/

  Lämpligt. När jag skulle ha ett pass sist så ville polisen ha tumavtryck, så varför inte låta polisen sköta samordningsnumret inkl. foto och tumavtryck, vilket blir ett slags pass för icke-EU-utlänningar i EU, samt samköra data i hela EU så att dubbla registreringar upptäcks och att bedrägerier kan beivras och skulder till EU kan betalas av medelst straffarbete, eller att släkt och vänner får lösa ut dem?

  Jag undrar mest vad orsaken från början var att INTE registrera utlänningar, när vi faktiskt gör det med svenska medborgare? Var det höger-sosseriets vilja att locka till kriminalitet och få höger-SD att växa, så att högerpolitiken cementeras och så att eliten får behålla sina allt högre arvoden och sin sänkta skatt?

  Eller var det ett medvetet sätt att kanalisera pengar till väst-imperialismens terrorism mot suveräna stater?

 • @Norberg

  Det enda som verkar smått realistiskt är att små partier/fraktioner plötsligt fattar galoppen och valsamverkar sig över 4%, men visst skulle det kunna bli en stor skräll. Missnöjet är stort i Sverige på hela höger-vänster-skalan.

  Det skulle kunna bli en ketchup-effekt. Och visst, rent teoretiskt, skulle jag kunna bli Sveriges nya statsminister efter nästa val. Det är folket som avgör.

  Partiprogram bör partier presentera på egna hemsidor. Meditation är INTE att sjunga. Jag sitter inte på alla svar, men jag har ofta “tur” när jag tänker. Det vet mina lärare på gymnasiet, när jag ofta hade rätt på de uppgifter som kräver den där lilla extra kreativa flexibla tankeförmågan och modet som de vanliga plugghästarna ofta saknar.

  @Bo

  Partierna är inte “skapade av globalisterna”, men ofta infiltrerade/snärjda/mutade av deras agenter. Och det är därför folket ständigt måste hitta nya vägar till fraktionering, organisering och demokratisk pånyttfödelse. Vänster-höger-skalan är EN realitet. Globalism-nationalism-skalan är en annan realitet. Att finanskapitalets militärindustriella komplex och dess lydiga psykopater står i motsats till folkets intresse av fred, trygghet och välstånd är en tredje realitet.

 • Martin Gustavsson, Torsten Sandström.
  Röda partierna m.fl är ju skapade av globalisterna, blir ju bara mera av samma elände.
  Håller med Torsten, glöm vänster, höger -skalan. Det nya stora är globalism vs nationalism.

  Hittade denna: Antony Sutton – Wall Street Financed Communism & Nazism
  https://www.youtube.com/watch?v=i21U_yVaSmI

  Ska titta på den, nån som sett denna, var det historiskt korrekt?

 • Martin Gustavsson, Torsten Sandström.
  Röda partierna m.fl är ju skapade av globalisterna, blir ju bara mera av samma elände.
  Håller med Torsten, glöm vänster, höger -skalan. Det nya stora är globalism vs nationalism.

  Hittade denna: Antony Sutton – Wall Street Financed Communism & Nazism
  https://www.youtube.com/watch?v=i21U_yVaSmI

  Ska titta på den, nån som sett denna, var det historiskt korrekt?

 • @Torbjörn
  Jag kunde omöjligen besvara Torsten Sandström genom att klicka “svara” i kommentars-mejlet eller “svara” under hans meddelande på Newsvoice.

  Samma sak med WordPress-inloggningen. Den fungerar inte fastän skripten är där.

  Det verkar som om något saboterar kommentarsfältet, ev. Facebook-inloggning eller Facebook-skriptet, som jag givetvis blockerar. Förstår inte varför du envisas med att köra Facebook-skript? Don’t be a Zucker, Torbjörn! Du förstör för dig själv och för alla dina läsare. Kör med WordPress öppna fria triviala skripts!

 • För att tänka pragmatiskt måste man helt evident tänka rött, grön och nationellt samtidigt. Vetenskapliga evidens som jag har redogjort för pekar med hela handen på problemen och på lösningarna.

  “Vanliga människor” måste man lyssna på, så att man förstår hur man kan hjälpa varje individ på bästa sätt att bli fri från hjärnförsmutsningen som politikeradel och fulmedia har fyllt deras hjärnor med i decennier.

  Endast RIKTIGT gröna ekologiskt hållbara och enbart RIKTIGT röda för ökad jämlikhet kan fixa detta, inte sekt-kramande fejkvänster som arbetar för Bonnier AB och saudiarabien, inte högersossar som är ännu värre, inte heller höger-MP som har totalt hjärnsläpp och heller inte höger-högern och inte heller högernationalismen som ger skulden till invadringen, men vägrar peka på huvudproblemet, nämligen kapitalismens korruption av samhället.

  • Jadu Martin, efter ditt uppräknande av alla vilka du inte litar på så återstår nog bara det gigantiska Vetenskapliga Partiet där du med stor sannolikhet kommer att nå allra minst 40 % av de svenska väljarnas röster, eller hur??

    • Då är du alltså Sveriges nya statsminister efter nästa val, då kanske du kan ha godheten att presentera ditt partiprogram härpå NV så att vi får se dina framtidsperspektiv på olika områden.

     Kanske vi alla kan meditera, ta varandra i handen och sjunga we shall overcome.

     Varför söka sanningen när du sitter på alla svar??

  • Martin ! Vi har redan en röd-grön röra. Det bästa som Carl Bildt har sagt.Just därför finns inga lösningar utan bara kaos.Du säger också att man ska lyssna på “vanliga människor”. Men i nästa mening så vill du ändra deras tankar eftersom dom lider av hjärnförsmutsning. Du kommer inte ifrån den verkligheten att invandringen är orsaken till alla problem som Sverige har. Så lösningen finns. Återvandring i stor skala.

 • @Torbjörn
  Jag kunde omöjligen besvara Torsten Sandström genom att klicka “svara” i kommentars-mejlet eller “svara” under hans meddelande på Newsvoice.

  Samma sak med WordPress-inloggningen. Den fungerar inte fastän skripten är där.

  Det verkar som om något saboterar kommentarsfältet, ev. Facebook-inloggning eller Facebook-skriptet, som jag givetvis blockerar. Förstår inte varför du envisas med att köra Facebook-skript? Don’t be a Zucker, Torbjörn! Du förstör för dig själv och för alla dina läsare. Kör med WordPress öppna fria triviala skripts!

 • För att tänka pragmatiskt måste man helt evident tänka rött, grön och nationellt samtidigt. Vetenskapliga evidens som jag har redogjort för pekar med hela handen på problemen och på lösningarna.

  “Vanliga människor” måste man lyssna på, så att man förstår hur man kan hjälpa varje individ på bästa sätt att bli fri från hjärnförsmutsningen som politikeradel och fulmedia har fyllt deras hjärnor med i decennier.

  Endast RIKTIGT gröna ekologiskt hållbara och enbart RIKTIGT röda för ökad jämlikhet kan fixa detta, inte sekt-kramande fejkvänster som arbetar för Bonnier AB och saudiarabien, inte högersossar som är ännu värre, inte heller höger-MP som har totalt hjärnsläpp och heller inte höger-högern och inte heller högernationalismen som ger skulden till invadringen, men vägrar peka på huvudproblemet, nämligen kapitalismens korruption av samhället.

  • Jadu Martin, efter ditt uppräknande av alla vilka du inte litar på så återstår nog bara det gigantiska Vetenskapliga Partiet där du med stor sannolikhet kommer att nå allra minst 40 % av de svenska väljarnas röster, eller hur??

    • Då är du alltså Sveriges nya statsminister efter nästa val, då kanske du kan ha godheten att presentera ditt partiprogram härpå NV så att vi får se dina framtidsperspektiv på olika områden.

     Kanske vi alla kan meditera, ta varandra i handen och sjunga we shall overcome.

     Varför söka sanningen när du sitter på alla svar??

  • Martin ! Vi har redan en röd-grön röra. Det bästa som Carl Bildt har sagt.Just därför finns inga lösningar utan bara kaos.Du säger också att man ska lyssna på “vanliga människor”. Men i nästa mening så vill du ändra deras tankar eftersom dom lider av hjärnförsmutsning. Du kommer inte ifrån den verkligheten att invandringen är orsaken till alla problem som Sverige har. Så lösningen finns. Återvandring i stor skala.

 • @Göran Erlandsson
  Jag vet inte om svenska folket kan det, så länge INTE nya riktiga gröna och riktiga röda partier skapas, vilka valsamverkar sig över 4% och ersätter de falskt röda och falskt gröna partier som har allierat sig med den höger som har förstört landet i decennier.

  Folk är idag nämligen helt hjärntvättade av hatet mot SD. Fulmedia, ägt och kontrollerat av främmande makter, har skapat denna konflikt. Detta masshysteriska hat kan inte överbryggas utan nya partier och nya medier som beter sig mer hövligt och demokratiskt.

  Ett höger-SD med stöd av EU-vurmande höger kan inte lösa problemet, möjligtvis cementera det, eller förvärra det.

  • Men Martin, jag förstår ingenting. Att hoppas på RIKTIGT röda och gröna partier verkar bara ge ännu mer av samma problem. Alltså mer testuggande och ovetenskapliga lösningsförslag. Så släng bort din färgpalett och tänk pragmatiskt! Ett öppet samtal utan skygglappar och intressen från den politiska klassen är vad som behövs. Lyssna på vanliga människor! Det kommer givetvis inte RIKTIGT gröna eller röda att fixa. De till HÄLFTEN gröna och röda och ju redan nått vägs ände.

   • Bra artikel Torsten, det jag sitter och funderar lite på är hur andra länder i EU gör när de tar emot massinvasionens snyltgäster.

    Har de också något system liknande vårt med samordningsnummer??

    Nästa tanke som slår mig är om identiteten på närmare 900.000 i Sverige är okänd och det skulle förhålla sig på liknande sätt i övriga Europa, då har vi sannolikt rätt många miljoner inom EU (de flesta av dem med islam som sk religion) vilka vi inte vet ett dugg om.

    När nu IS och dess kalifat påstås vara krossade (tillåt mig tvivla) och EU:s länder blir deras nästa battle ground, hur kan EU:s länder då vara säkra på vilka de misstänkta är?

    Eller är det så illa att Europa medvetet eller under påverkan av globalisternas påtryckningar vill sudda ut nationsgränserna och att det då inte spelar någon roll vilken härkomst man har eller vilken religion man bekänner sig till?

    Jag följer ibland en del olika youtube kanaler för att hålla mig hyggligt uppdaterad, om du och andra intresserade kunde ta en titt på denna länk och återkomma med era kommentarer kanske vi gemensamt kan diskutera den naturliga frågan om vad som händer i EU.

    https://www.youtube.com/watch?v=eQXHc-tJMXM

    • @ Norberg
     Det är väl lite som med den mentalt utmanade tjejen vi hade på gården när jag var yngre. Vi skulle leka kurragömna. Hon gömde sig genom att hålla för ögonen. Lite så tycks det vara med JÖK:ens politikeradel och även med högerns, sannolikt för 30 silverpenningar, vilket för mig är lika eller t.o.m. mer efterblivet.

     Logiken är: Tittar man inte, så ser man inget och då finns heller ingenting. Det kan verka ologiskt, men är faktiskt ett filosofiskt dilemma som bekymrar många filosofer och t.o.m. bekymrar vissa fysiker som betraktar kvarkar.

     Vad som är realitet ifrågasätts. Vissa har hypoteser om att oändligt många realiteter existerar parallellt. Själv tror jag på enbart en realitet och att vi kan komma nära den genom meditation, sann argumentation och hypotetiskt deduktiv metod, men vem vet? Kanske är det jag som har en mental utmaning?

    • Skillnaden mellan Sverige och andra länder när det gäller samordningsnummer är den att i Sverige behöver inte vederbörande inställa sig personligen utan han blir skickad sitt samordningsnummer per post. Det tror jag inte man kan göra i andra länder. Så samma person kan beställa flera olika sam.ord.nummer och därmed få en mängd olika identiteter och därmed flera bidrag. Jag såg en som hade 37 st olika identiteter och det värsta jag läste om var en som skulle ha ut studiebidrag som hade 95 st olika identiteter. Detta gör också att det kan var ett enormt antal personer skrivna på samma bostadsadress. Den adress Akilov var skriven på bo bodde 590 st. Men Hans Jensevik berättade i Swebb TV att det fanns en lägenhet där 3800 var skrivna.
     Detta var möjligt genom dessa samordningsnummer. Men detta är inte vanligt i övriga Europa utan isolerat till dårhuset Sverige.

 • Det värsta med hela skiten är att det är inget misstag. Det är en medvetet styrd politik med avsikt att destabilisera landet, folket och våra kulturella värden. Någon eller några tjänar på den här politiken och den sker över huvudet på svenska folket. Jag tror inte att det finns någon normalt fungerande människa som vill ha ett samhälle fullt med våld som skottlossningar och explosioner eller bilbränder, gruppvåldtäkter personrån osv. Någon har bestämt att vi skall ha det så. Bara svenska folket kan säga stopp.

 • @Göran Erlandsson
  Jag vet inte om svenska folket kan det, så länge INTE nya riktiga gröna och riktiga röda partier skapas, vilka valsamverkar sig över 4% och ersätter de falskt röda och falskt gröna partier som har allierat sig med den höger som har förstört landet i decennier.

  Folk är idag nämligen helt hjärntvättade av hatet mot SD. Fulmedia, ägt och kontrollerat av främmande makter, har skapat denna konflikt. Detta masshysteriska hat kan inte överbryggas utan nya partier och nya medier som beter sig mer hövligt och demokratiskt.

  Ett höger-SD med stöd av EU-vurmande höger kan inte lösa problemet, möjligtvis cementera det, eller förvärra det.

  • Men Martin, jag förstår ingenting. Att hoppas på RIKTIGT röda och gröna partier verkar bara ge ännu mer av samma problem. Alltså mer testuggande och ovetenskapliga lösningsförslag. Så släng bort din färgpalett och tänk pragmatiskt! Ett öppet samtal utan skygglappar och intressen från den politiska klassen är vad som behövs. Lyssna på vanliga människor! Det kommer givetvis inte RIKTIGT gröna eller röda att fixa. De till HÄLFTEN gröna och röda och ju redan nått vägs ände.

   • Bra artikel Torsten, det jag sitter och funderar lite på är hur andra länder i EU gör när de tar emot massinvasionens snyltgäster.

    Har de också något system liknande vårt med samordningsnummer??

    Nästa tanke som slår mig är om identiteten på närmare 900.000 i Sverige är okänd och det skulle förhålla sig på liknande sätt i övriga Europa, då har vi sannolikt rätt många miljoner inom EU (de flesta av dem med islam som sk religion) vilka vi inte vet ett dugg om.

    När nu IS och dess kalifat påstås vara krossade (tillåt mig tvivla) och EU:s länder blir deras nästa battle ground, hur kan EU:s länder då vara säkra på vilka de misstänkta är?

    Eller är det så illa att Europa medvetet eller under påverkan av globalisternas påtryckningar vill sudda ut nationsgränserna och att det då inte spelar någon roll vilken härkomst man har eller vilken religion man bekänner sig till?

    Jag följer ibland en del olika youtube kanaler för att hålla mig hyggligt uppdaterad, om du och andra intresserade kunde ta en titt på denna länk och återkomma med era kommentarer kanske vi gemensamt kan diskutera den naturliga frågan om vad som händer i EU.

    https://www.youtube.com/watch?v=eQXHc-tJMXM

    • @ Norberg
     Det är väl lite som med den mentalt utmanade tjejen vi hade på gården när jag var yngre. Vi skulle leka kurragömna. Hon gömde sig genom att hålla för ögonen. Lite så tycks det vara med JÖK:ens politikeradel och även med högerns, sannolikt för 30 silverpenningar, vilket för mig är lika eller t.o.m. mer efterblivet.

     Logiken är: Tittar man inte, så ser man inget och då finns heller ingenting. Det kan verka ologiskt, men är faktiskt ett filosofiskt dilemma som bekymrar många filosofer och t.o.m. bekymrar vissa fysiker som betraktar kvarkar.

     Vad som är realitet ifrågasätts. Vissa har hypoteser om att oändligt många realiteter existerar parallellt. Själv tror jag på enbart en realitet och att vi kan komma nära den genom meditation, sann argumentation och hypotetiskt deduktiv metod, men vem vet? Kanske är det jag som har en mental utmaning?

    • Skillnaden mellan Sverige och andra länder när det gäller samordningsnummer är den att i Sverige behöver inte vederbörande inställa sig personligen utan han blir skickad sitt samordningsnummer per post. Det tror jag inte man kan göra i andra länder. Så samma person kan beställa flera olika sam.ord.nummer och därmed få en mängd olika identiteter och därmed flera bidrag. Jag såg en som hade 37 st olika identiteter och det värsta jag läste om var en som skulle ha ut studiebidrag som hade 95 st olika identiteter. Detta gör också att det kan var ett enormt antal personer skrivna på samma bostadsadress. Den adress Akilov var skriven på bo bodde 590 st. Men Hans Jensevik berättade i Swebb TV att det fanns en lägenhet där 3800 var skrivna.
     Detta var möjligt genom dessa samordningsnummer. Men detta är inte vanligt i övriga Europa utan isolerat till dårhuset Sverige.

 • Det värsta med hela skiten är att det är inget misstag. Det är en medvetet styrd politik med avsikt att destabilisera landet, folket och våra kulturella värden. Någon eller några tjänar på den här politiken och den sker över huvudet på svenska folket. Jag tror inte att det finns någon normalt fungerande människa som vill ha ett samhälle fullt med våld som skottlossningar och explosioner eller bilbränder, gruppvåldtäkter personrån osv. Någon har bestämt att vi skall ha det så. Bara svenska folket kan säga stopp.

 • Eliten arbetar enligt principen Problem reaktion lösning för att kunna genomföra något som de vet att folket INTE gynnas av, eller som de vet att folket INTE vill betala för.

  1. Därför skapas ett problem av eliten med intention att orsaka en förväntad reaktion från folket.

  2. Reaktionen kommer från det reaktiva godtrogna folket som aldrig tror att psykopater kan manipulera.

  3. De psykopatiska eliten presenterar därefter sin lösning på problemet och förväntar sig då att folket ska acceptera något som de egentligen alls inte gynnas av eller annars aldrig skulle ha sett någon anledning till.

  Ex1: Låt våldet utvecklas i städerna, eller arrangera falskflagg-attacker så att allmänheten reagerar med upprördhet och därefter accepterar, eller t.o.m. ber om, den övervakning och den säkerhetslagstiftning som eliten vill införa för att få ökad kontroll över folket.

  Ex2: Skapa ekonomiska kriser, så att folket ber om åtgärder. Eliten som har skapat krisen erbjuder då tillsynes motvilligt en neddragning av välfärden som ett nödvändigt ont. Folket förväntas därigenom acceptera neddragningarna, men inte fundera på vilka som har skapat problemet med kriserna.

 • Eliten arbetar enligt principen Problem reaktion lösning för att kunna genomföra något som de vet att folket INTE gynnas av, eller som de vet att folket INTE vill betala för.

  1. Därför skapas ett problem av eliten med intention att orsaka en förväntad reaktion från folket.

  2. Reaktionen kommer från det reaktiva godtrogna folket som aldrig tror att psykopater kan manipulera.

  3. De psykopatiska eliten presenterar därefter sin lösning på problemet och förväntar sig då att folket ska acceptera något som de egentligen alls inte gynnas av eller annars aldrig skulle ha sett någon anledning till.

  Ex1: Låt våldet utvecklas i städerna, eller arrangera falskflagg-attacker så att allmänheten reagerar med upprördhet och därefter accepterar, eller t.o.m. ber om, den övervakning och den säkerhetslagstiftning som eliten vill införa för att få ökad kontroll över folket.

  Ex2: Skapa ekonomiska kriser, så att folket ber om åtgärder. Eliten som har skapat krisen erbjuder då tillsynes motvilligt en neddragning av välfärden som ett nödvändigt ont. Folket förväntas därigenom acceptera neddragningarna, men inte fundera på vilka som har skapat problemet med kriserna.

 • Kanske gamla hederliga svenska namn kan komma till glädje och nytta igen, som Åkesson, Karlsson, Ekeroth och alla andra fantastiska svenskar. Det vore underbart! Vad skall vi med personnummer till?

 • Torsten Sandström skriver att “Myndighetsverige helt förlorat greppet om många av de 870,000 som har fått en sådan tillfällig identitetshandling.”

  Omstrukturerings-experten Dan Eliasson skulle
  kanske – “bröder emellan” – uttrycka sig lite annorlunda…?

  Det är viktigt att skilja mellan att slinta och att finta.

  “Dan Tore Eliasson, född 14 augusti 1961 i Sköns församling i Medelpad,[1] är en svensk ämbetsman och tidigare socialdemokratisk statssekreterare. Han har varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt rikspolischef. Den 5 mars 2018 tillträdde han som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”

 • Bra Sandström!!
  Fortsätt plåga förrädarna med sanningen! Det förtjänar de. Vi har goda skäl att snart inventera lyktstolp-beståndet. Räcker det till när uppgörelsens dag kommer? Socialdemokraterna, miljömupparna, Regeringen, Säpo, Försvarsmakten, en otäck symbios. Kanske diktatur på gång? Romarna korsfäste oliktänkande och kristna längs vägarna in till Rom, diktatur. Historia, upprepningar diktatur, historia upprepningar diktatur, kommunisterna nazisterna diktatur, kommunisterna igen diktatur, globalisterna diktatur etc. etc. Det svenska folket har ingenting lärt av historien utan sover vidare.

 • Lysande inlägg, TS

  Det finns emellertid många fler exempel på att Sveriges Lagar och Paragrafer via PK-floskeln “Lika för Alla” är satta helt ur spel!
  Men vid omnämnande av dessa tangeras förmodligen risk för åtal via gummiparagrafen “Hets mot folkgrupp”…..

 • Ett enkelt sätt att lösa detta dilemma är att samordningsnumret relaterades till ett identifikationsmärke, exempelvis fingeravtryck etc. Detta kan skattemyndigheten och passpolisen ordna , samtidigt som personen får ett id-kort.

  • Enkelt. T.ex. kan du inte resa in i USA idag utan att bli fingeravtryckt på bägge händer samt fotograferad med specialkamera som inkluderar ytterligare identitetssäkring via ansikts- och/eller ögonanalys. Färdiga “stationer” finns att köpa och används även t.ex. i HongKong. Men att få igång något så enkelt här kräver säkert en ettårsutredning och förhalning får att inte stötas med röstboskapsagenterna. Att vårt tidigare framstående land idag har hamnat i ett sådant här identitetsbakvatten där även de enklaste kriminella kan rida förbi oantastade på höga hästar är en skandal som vårt nuvarande styre snarast bör sota dyrt för. “Riksrätt” verkar förfluget som det nu praktiseras i USA, men knappast här. Riksdagspolitiker har väl fortfarande ämbetsmannaansvar, eller försvann också detta med avskaffningen av tjänstemannaansvaret? Annars är jag inte den enda som kräver en minimiutbildning för att få ställa upp som riksdagsman. Idag är “politiker” ju det enda “yrke” som ej kräver någon formell minimiutbildning vilket är en skandal i sin egen rätt som snarast bör åtgärdas, helst retroaktivt.

 • Kanske gamla hederliga svenska namn kan komma till glädje och nytta igen, som Åkesson, Karlsson, Ekeroth och alla andra fantastiska svenskar. Det vore underbart! Vad skall vi med personnummer till?

 • Torsten Sandström skriver att “Myndighetsverige helt förlorat greppet om många av de 870,000 som har fått en sådan tillfällig identitetshandling.”

  Omstrukturerings-experten Dan Eliasson skulle
  kanske – “bröder emellan” – uttrycka sig lite annorlunda…?

  Det är viktigt att skilja mellan att slinta och att finta.

  “Dan Tore Eliasson, född 14 augusti 1961 i Sköns församling i Medelpad,[1] är en svensk ämbetsman och tidigare socialdemokratisk statssekreterare. Han har varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt rikspolischef. Den 5 mars 2018 tillträdde han som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”

 • Bra Sandström!!
  Fortsätt plåga förrädarna med sanningen! Det förtjänar de. Vi har goda skäl att snart inventera lyktstolp-beståndet. Räcker det till när uppgörelsens dag kommer? Socialdemokraterna, miljömupparna, Regeringen, Säpo, Försvarsmakten, en otäck symbios. Kanske diktatur på gång? Romarna korsfäste oliktänkande och kristna längs vägarna in till Rom, diktatur. Historia, upprepningar diktatur, historia upprepningar diktatur, kommunisterna nazisterna diktatur, kommunisterna igen diktatur, globalisterna diktatur etc. etc. Det svenska folket har ingenting lärt av historien utan sover vidare.

 • Lysande inlägg, TS

  Det finns emellertid många fler exempel på att Sveriges Lagar och Paragrafer via PK-floskeln “Lika för Alla” är satta helt ur spel!
  Men vid omnämnande av dessa tangeras förmodligen risk för åtal via gummiparagrafen “Hets mot folkgrupp”…..

 • Ett enkelt sätt att lösa detta dilemma är att samordningsnumret relaterades till ett identifikationsmärke, exempelvis fingeravtryck etc. Detta kan skattemyndigheten och passpolisen ordna , samtidigt som personen får ett id-kort.

  • Enkelt. T.ex. kan du inte resa in i USA idag utan att bli fingeravtryckt på bägge händer samt fotograferad med specialkamera som inkluderar ytterligare identitetssäkring via ansikts- och/eller ögonanalys. Färdiga “stationer” finns att köpa och används även t.ex. i HongKong. Men att få igång något så enkelt här kräver säkert en ettårsutredning och förhalning får att inte stötas med röstboskapsagenterna. Att vårt tidigare framstående land idag har hamnat i ett sådant här identitetsbakvatten där även de enklaste kriminella kan rida förbi oantastade på höga hästar är en skandal som vårt nuvarande styre snarast bör sota dyrt för. “Riksrätt” verkar förfluget som det nu praktiseras i USA, men knappast här. Riksdagspolitiker har väl fortfarande ämbetsmannaansvar, eller försvann också detta med avskaffningen av tjänstemannaansvaret? Annars är jag inte den enda som kräver en minimiutbildning för att få ställa upp som riksdagsman. Idag är “politiker” ju det enda “yrke” som ej kräver någon formell minimiutbildning vilket är en skandal i sin egen rätt som snarast bör åtgärdas, helst retroaktivt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *