Staten stjäl från löntagarnas trygghetssystem genom smygbeskattning

54
Skatteverket i Stockholm - Montage: NewsVoice. Licens: Public Domain
Skatteverket i Stockholm – Montage: NewsVoice. Licens: Public Domain.

DEBATT.  Ända fram till 1982 har Sverige haft ett transparent system för sociala avgifter, där det fanns en tydlig koppling mellan socialförsäkringsmässiga förmåner och avgifter. 1982 infördes en post för beskattning inom ramen för sociala avgifter som går till statskassan och inte till löntagarnas förmånssystem. Genom ett stuprör i systemet för sociala avgifter, kallad allmänna löneavgiften, har staten kunnat suga till sig en tredjedel av löntagarnas förmåner genom att omvandla dessa till smygskatter. 

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib

Text: Hedi bel Habib, Fil doktor och forskare med 30 års erfarenhet av arbete i statsförvaltning, varav 15 år på regeringskansliet med fokus på finansiell och strategisk samordning för nationelloch regional tillväxt.

Samtidigt som staten stjäl i löntagarnas trygghetssystem används behovet av att  hålla de sociala avgifterna på hög nivå som ett pseudoargument för löntagarnas trygghet. Genom att de delavgifter som ska gå till social trygghet har sänkts och de delavgifter som går till skatt har höjts steg för steg drog den allmänna löneavgiften in 189 miljarder till statskassan år 2018.

Samtidigt som dolda skatter göder statskassan utan öppen redovisning av vad pengarna används till hålls en stor grupp medborgare utanför arbetsmarknaden till följd av en icke socialförsäkringsmässigt motiverad hög nivå av sociala avgifter.

Så ser arbetsgivaravgifterna ut idag

Socialavgifterna är inte tänkta att vara skatter utan koppling till socialförsäkringarna. Dessa är tänkta som obligatoriska avgifter som ska finansiera pensioner, sjukförsäkring, föräldrapeng och annat som berör den individuella tryggheten. De administreras och betalas in av arbetsgivarna, men det är löntagarna som avstår sina ihoptjänade pengar för att finansiera systemet. Dessa avgifter är i princip öronmärkta för respektive försäkring. Det finns dock en post, den allmänna löneavgiften, där den del som betalas in inte är kopplad till någon förmån och utgör i praktiken en form av skatt.

Post Avgift i procent av lönen
Ålderspensionsavgift 10, 21 %
Efterlevnadspensionsavgift 0,6 %
Sjukförsäkringsavgift 3,55 %
Arbetsskadeavgift 0,2 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,6 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
Allmänna löneavgiften 11,62 %
Totalt 31,42 %

Arbetsgivaravgiftens delavgifter år 2020. Källa: Skatteverket.

Arbetsgivaravgiften består således av sju delavgifter. Det framgår av tabellen ovan att den enskilt största av dessa är den så kallade allmänna löneavgiften. Denna är inte kopplad till vare sig socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är egentligen en helt vanlig skatt som tillfaller staten.

Så stjäl staten från löntagarnas trygghetssystem

Låt oss nu titta på hur de olika delavgifterna har förändrats över tid. Allmänna löneavgiften tillfaller

Post Delavgift i % 1990 (i vissa fall tidigare eller senare ) Delavgift i procent 2020
Ålderspensionsavgift 12,25 10, 21 %
Efterlevnadspensionsavgift 1,7 % 0,6 %
Sjukförsäkringsavgift 10,1 % 3,55 %
Arbetsskadeavgift 1,38 % 0,2 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,2 % 2,6 %
Arbetsmarknadsavgift 5,84 % 2,64 %
Allmänna löneavgiften 0,3 % 11,62 %

Källa: Skatteverket och historiska data SNS förlag.

staten och detta regleras i en särskild lag.  Enligt lagen om allmän löneavgift, 3 § Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten ( Lag 2018:2084). Avgiften låg på 0,3 procent 1990. Därefter höjdes den successivt och har nu blivit en växande del av arbetsgivaravgifterna i form av dolda skatter som finansierar utgifterna i statsbudgeten istället för att användas i trygghetssystemet.

År 1995 höjdes den till 1,5 procent. År 2001 låg den på 2,69 procent för att från 1 januari 2011 stiga till 9,23. År 2015 höjdes löneavgiften till 10,15 % av lönen och 2017 till 10,72 %.  År 2019 höjdes den till 11,62 av lönen.

Samtidigt som löneavgiften blir en allt större andel av de sociala avgifterna sänktes sjukförsäkringsavgiften med två tredjedelar från 10,1 år 1990 till 3,5 procent år 2020. Avgiften för ålderspension sänks från 13 procent år 1990 till 10,21 procent år 2020. Samtliga förmåner sänks och en allt större del av de sociala avgifter som betalas in är i realiteten skatter.

Den allmänna löneavgiften genererade inkomster för staten på motsvarande 93,5 miljarder år 2009.  År 2018 drog den allmänna löneavgiften in 189 miljarder till statskassan.

En tredjedel av löntagarnas förmåner omvandlats till skatt

Den allmänna löneavgiften finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Den är en ren skatt på arbete som arbetsgivarna betalar. Den har blivit den största posten i arbetsgivaravgiften, större än avgifterna för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, efterlevandepension och arbetsskada tillsammans.

De stora besparingar som har gjorts i sjukförsäkringen speglas i sjukförsäkringsavgiften, som mer än halverats. Försämringarna för arbetslösa syns i arbetsmarknadsavgiften, som nästan har halverats. De många miljarder som har sparats på sjuka, arbetslösa och arbetsskadade går alltså in i statskassan som allmän löneavgift och används för annat utan öppen redovisning.

Inte ens pensionsavgiften går till ett slutet system. Ålderspensionsavgiften minskade från 12,21 procent 1990 till 10,21 procent 2020. Av tabellen nedan kan vi konstatera att en tredjedel av löntagarna trygghetsförmåner  har omvandlats till smygskatter.

Sociala avgifter Smygskatter Förmåner
 

1990

 

 

0,3

 

31,97

2020 11,62 19,50

 

Förhållandet mellan skatter och förmåner i sociala avgifter.

Samtidigt som staten stjäl i löntagarnas trygghetssystem används behovet av att hålla  sociala avgifter på en hög nivå som ett pseudoargument för löntagarnas trygghet. Detta  trots att de delavgifter som ska gå till social trygghet har sänkts och de delavgifter som går till skatt har höjts steg för steg.

Den allmänna löneavgiften äter upp en tredjedel av löneutrymmet

Tittar vi på hur lönerna ser ut i Sverige och i ett antal jämförbara länder kan vi konstatera att den dolda skatten i form av allmän löneavgift äter upp löneutrymmet för arbetstagare i Sverige.

Lön per arbetad timme i kr Sociala avgifter i kr
Norge 421 93
Danmark 398 62
Luxemburg 364 48
Island 357 88
Finland 282 72
Tyskland 282 77
Sverige 272 131

Löner och sociala avgifter i Sverige och ett antal jämförbara länder. Källa: Eurostat.

För en lön på 421 kronor i timmen betalar en dansk arbetsgivare 62 kronor. Låga sociala avgifter ger högre löneutrymme. Arbetstagtagaren betalar själv en del av sociala avgifter, men dessa går direkt till förmånssystemet för arbetstagaren själv.  Svenska löntagare har däremot lägre löner och lägre löneutrymme, eftersom den allmänna löneavgiften i form av dolda skatter äter upp minst en tredjedel av deras löneutrymme jämfört med löntagare i t.ex. Norge, Danmark och Island.

Den allmänna löneavgiften håller stora grupper utanför arbetsmarknaden

Den allmänna löneavgiften gör att de sociala avgifterna ligger på en Icke socialförsäkringsmässigt motiverad hög nivå. Den onödigt höga nivån på sociala avgifter tycks hålla stora grupper utanför arbetsmarknaden när Sverige jämförs med länder där sociala avgifter är betydligt lägre.

Sociala avgifter per arbetad timme Arbetslöshet bland personer med förgymnasial utbildning (25-64 år)
Sverige 131 14,5
Norge 93 6,4
Danmark 62 6,3
Island 88 2,7
Luxemburg 48 6,3
Nederländerna 83 5,9
Storbritannien 45 4,9

Arbetslösheten och sociala avgifter i Sverige och ett antal jämförelseländer.

Källa: Eurostat och OECD

Av tabellen ovan framgår att Sverige avviker både vad gäller nivån på sociala avgifter och andelen arbetslösa bland personer med förgymnasial utbildning. I Sverige ligger arbetslösheten bland personer med förgymnasial utbildning i 25-64 års ålder på 14,5 procent jämfört med ett genomsnitt på 5 procent för länder som Norge, Danmark, Island, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien. Alla dessa länder har lägre sociala avgifter och mer transparenta skattesystem. 

Dags att återgå till ett transparent system för sociala avgifter

Ända fram till 1982 hade Sverige ett totalt transparent system för sociala avgifter. DE SOCIALA AVGIFTERNA finansierade socialförsäkringarna som bestod av ett flertal separata system. Dessa hade en tydlig koppling till olika trygghetssystem i samhället vilka hade någon form av försäkringsmässighet som utgångspunkt. De syftade till att ge ekonomisk trygghet när man inte kunde arbeta, till exempel vid sjukdom, ålderdom eller arbetslöshet.

1982 2020
Sociala avgifter i procent av lönen  

33,05 %

 

31,42 %

Andel förmåner 33,05 % 19,8 %
Andel smygskatter 0 % 11,62 %

 

Syftet med sociala avgifter är att finansiera det sociala trygghetssystemet. En av de största sociala avgifterna är idag den allmänna löneavgiften, vilken inte har någon som helst koppling till det sociala trygghetssystemet.

År 1983 infördes en icke socialförsäkringsmässigt post under namnet allmän löneavgift på 3 procent, en form av smygskatter, som ständigt ökat sedan dess för att landa på 11,62 procent år 2020.  Denna brist på transparens i systemet för sociala avgifter utgör ett moment av ett demokratiunderskott i Sverige.

Arbetsgivaravgifterna innehåller osynliga skatter för arbetstagaren, vilket gör det svårt att få en uppfattning om den totala skattebördan eller att veta hur mycket som betalats in till ens pension eller sjukförsäkring.

Eftersom arbetsgivaren betalar in avgifterna från löntagarens totala löneutrymme behöver  kopplingen  mellan avgifterna och förmånerna, i exempelvis pensions- och sjukförsäkringen bli tydlig. Kostnader för välfärden ska tas ut på ett transparent sätt och den allmänna löneavgiften uppfyller knappast det demokratiska kravet på transparens, vilket kan skada skattesystemets legitimitet

Därför är det dags att återgå till det transparenta system för sociala avgifter som fanns före 1983. Samtidigt behöver man överväga om inte de sociala avgifterna behöver reformeras och justeras till de nivåer som finns i till exempel Danmark för att minska arbetslösheten generellt och i synnerhet för grupper  med förgymnasial utbildning.

Text: Hedi bel Habib

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
54 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
15 januari 2020 kl 09:21

Kommentarsfältet stängs pga att reglerna för kommenterande inte följs.

Carita
Carita
Gäst
14 januari 2020 kl 22:46

Kan någon förklara för mig hur det går till i praktiken. Finns det någon lag, förordning eller vad är det som politikerna ändrar varje år så att mer pengar går till t ex allmän löneavgift???

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
Reply to  Carita
15 januari 2020 kl 08:11

Vad är allmän löneavgift och vem betalar den? Till socialavgifterna som betalas antingen som arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter räknas i dagligt tal även allmän löneavgift. Bestämmelserna om löneavgiften finns i löneavgiftslagen (LAL). Löneavgiften ska betalas av dem som ska betala arbetsgivaravgifter och egenavgifter på samma sätt och på samma underlag som gäller för socialavgifterna. Den allmänna löneavgiften är inte en socialavgift. Den är i både rättslig och ekonomisk mening i stället en skatt (prop. 1994/95:122 s. 18). Eftersom avgiften är en skatt ska den inte betalas av företag som saknar fast driftställe i Sverige. En arbetsgivare som betalar allmän löneavgift på ersättning för arbete i Sverige ska betala allmän löneavgift på ersättning för arbete, som betalas ut till personer som är utsända för arbete utomlands. Detta gäller oavsett om personen under utsändningstiden ska tillhöra hela eller delar av den svenska socialförsäkringen, se ställningstagande allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige. Den allmänna löneavgiften infördes 1995 och syftet var att finansiera Sveriges medlemskap i EU. Avgiften uppgick ursprungligen till 1,5 procent av underlaget. Under senare år har löneavgiften använts i allmänt budgetförstärkande syfte och uppgår för 2019 till 11,62 procent (3 § LAL). Löneavgiften används också som ett slags regulator för att den totala arbetsgivaravgiften eller egenavgiften som ska betalas, ska ligga kvar på samma nivå mellan åren. Det innebär att när en eller flera delavgifter i socialavgifterna sänks eller höjs ett år påverkar det den allmänna löneavgiften i samma mån. För den som betalar arbetsgivaravgifter Den som ska betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. SAL ska också betala allmän löneavgift. Avgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter (1 § LAL). Någon särskild redovisning av den allmänna löneavgiften görs inte utan den ingår bara som en av alla delavgifter som en arbetsgivare i regel ska betala. Ingen löneavgift på ersättningar till dem som är äldre än 65 år På ersättningar till den som vid årets ingång har fyllt 65 år ska allmän löneavgift inte betalas (1 § andra stycket LAL). Den som ger ut ersättning till den som vid årets ingång fyllt 65 år ska bara betala en del av arbetsgivararavgifterna nämligen ålderpensionsavgift (10,21 procent), samt särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (6,15 procent). Den som betalar ut avgiftspliktig ersättning och omfattas av Växa-stöd, ska inte betala löneavgift på den utbetalda ersättningen. Allmän löneavgift för den som betalar egenavgifter Den som ska betala egenavgifter enligt 3 kap. SAL ska betala… Read more »

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
14 januari 2020 kl 20:38

Det är Domstolsverket som är det offentligt registrerade rättssubjektet. Kammarrätten i Jönköping måste ju vara ett svart hål om det idkar näring med Domstolsverkets organisationsnummer och säte. Försökte få Förvaltningsrätten i Växjö när de ville ha betalt för handlingar att skicka 11 kopior av det beslutet mot ett rättssäkert redovisat kvitto/faktura med organisationsnummer och säte för den som vill ha betalt eftersom de vill ha betalt för mer än 10 sidor. Jag fick en kopia av bilaga nummer 11 som var mer än 10 sidor i flera brev dvs inget brev hade 10 sidor och de behövde inte ta betalt. Lika med FK. Personen som utfärdat inbetlaningskort inte FAKTURA / KVITTO enligt krav försvann och kunde inte spåras och fanns inte enligt FK någon anställd med det namnet. Ingen faktura dök heller någonsin upp.
Det är som att ha JANE DOE med org / pers nr 202100-2701 säte i Stockholm skriva fakturor som KALLE ANKA med JANE DOES personnummer och address och sen försöka få KALLE ANKA dömt som inte kan äga rättskapacitet eftersom KALLE ANKA är en illusion. Begreppet *rättssäkert* är ett hot mot den svenska modellen av politisk korruption och utan den skulle de stora bank INFESTERADE privata intressena inte kunna härja i detta vilda västern. Men prova med din omvända tanke att få ut 11 kopior av 1 handling mot ett rättssäkert redovisat kvitto med organisationnsummer och säte för den som vill ha betalt.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 21:52

FK måste ju använda sig av luftidentiteter som de plockar fram vid behov. Kommer då att tänka på derivatkarusellerna där folk satt och skrev under Fannys och Freddys kredithandlingar i falskt namn hela dagarna. En av de handlingar jag ämnar säkra innan jag skickar in mitt skadeståndsmål till DOMSTOLSVERKET, “JÖNKÖPINGS KAMMARRÄTT tillhanda” ska jag leta upp vem som vid tillfället för KALMAR TINGSRÄTTS dom ägde mitt topplån – utställt av den lokala banken för övrigt och därför inte tillgängligt för de centrala jurister som initierade processen. En oändlig mängd hundar ligger begravda i detta ärende, men snart ska de upp till ytan och ruskas i ansiktet på en ansenlig mängd grindvakter. Det ska bli kul! 🙂

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
14 januari 2020 kl 19:22

Svar: EN svensk domstol (Domstolsverket) med säte i Jönköping är det rättssubjekt som finns registrerat enligt SCBs tilldelning av organisationsnummer. Vart finns tex Förvaltningsrätten i Växjö registreat? Under ett laglös samlingsbegrepp Sveriges Domstolar c/o DOmstolsverket med säte i Jönköping kanske? Här är är varför den svenska kronan kan skyddas av en korrupt svensk domstolsmodell.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 20:17

Eftersom det finns oegentligheter beträffande KALMAR TINGSRÄTTs agerande ska även denna entitet få svara för sig i kommande skadeståndsmål, vilket adresseras till kammarrätten, alltså nivån över aktuell svarandevivå. Det blir KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING eftersom oegentligheterna beträffande min egendom utspelade sig i KALMAR LÄN. Du har kanske en poäng med det du skriver – kanske DOMSTOLSVERKET med CO-adress till KAMMARRÄTTEN skulle vara mer potent. Även generellt kan man misstänka?
Maila gärna på för och efternamn snabel-a googles brevlåda punkt com, så slipper ointresserade av denna mycket specifika del av juridiken läsa det.

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
14 januari 2020 kl 19:17

Om jag minns rätt infördes den allmänna löneavgiften 1995 med syftet att finansiera Sveriges medlemskap i EU. Avgiften uppgick ursprungligen till 1,5 procent av underlaget. 2019 ligger avgiften på 11,62 %. Medlemsskapet är redan betalt. Lustigt att det är från sjukförsäkringen man tog EU medlemsksapets finansiering när just FK av alla inte lyder EU rättspraxis i handläggning av beslut och redovisade beslut trots EU domstolen ( I Luxemburg) meddelat vägledande domar som är lag även i Sverige dvs för Försäkringskassan att tillämpa såsom Paletta 2 stycken domar, Rindone, Keller, Kjell Karlsson mfl bland några andra. Hur kommer det sig att det som är lag sedan 1995 dvs EU rätten är svensk lag och ändå svarar handläggare på FK att de endast följer svensk lag men inte följer EU rättspraxis? Lika med handlingar som ska vara kostnasdfria enligt GDPR belastas enskilda med inbetalningskort som saknar organosationsnummer och rättssäkert redovisat säte för styrelsen för den som vill ha betalt men när en specialist efterfrågas minns man helt plöstligt att dessa är gratis och rättsordningen faller på plats…

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 20:07

Inte bara staten mobbar de sjuka numera, utan även deras medmänniskor – även om motmänniskor är ett bättre begrepp. Jan Norberg till mig igår 15:57 – som tog sig friheten att hitta på felaktigheter om mitt liv och leverne. Vi får hoppas att Universum/Gud/Naturen, eller annan högre stående entitet har förbarmande med hans enfald och idioti:

“Jag utgår på goda grunder att du redan idag är föremål för ekonomiskt samhällsstöd av olika slag, förtidspensionär, långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven för för någon av de nya simulant diagnoserna som uppfunnits för att motivera ditt personliga behov av andras skattemedel. ”

På goda grunder, minsann också! Ett klockrent förtalsmål, således. Men värst är förstås inställningen till sjuka, rörelsehindrade, eller andra lidande som inte längre kan få ersättning från sin försäkring p g a “den allmänna löneavgiften”. Godtycke och bedräger!

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 20:24

Enfalden parasitiska system styrs av slutar just i enfalden… de 2 sista parasiterna är båda förlorare. Tänk att man inte kan förstå detta i vuxen ålder. Universum/Gud/Naturen är neutral och bryr sig inte dvs är inte känslostyrd som enfaldiga idiotiska inställningar är. Det är därför karmans konsekvens inte ger guldsits till någon. Vi sitter alla i samma båt och när vissa sjunker kommer de som lärde sig att överleva och inse bedrägeriet vara mentalt förberedda som de enfaldigaste av alla inte ens med sitt gappande kakhål kommer att få försåelse för när den ber om hjälp. Man kommer helt enkelt inte ha tid med såna som förstör pga sina destruktiva läggningar.
Jag läste kommentarerna och äcklas av hur man i likhet med vissa rasbilogiska motton liknar människor som har det svårt som värdelösa.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 20:33

Ja, men det är människors harm som laddas upp och som distribueras i form av karma. Vi kan vi inte straffa andra, utan bara oss själva, och det är exakt det vi gör, fastän inte många begriper det. Endast vuxna människor har förmåga till förståelse, men minns att narcissister aldrig blir äldre än fem år gamla – hur mycket skägget än växer! 🙂

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
14 januari 2020 kl 18:36

Den som inte förstår vad den svenska modellen av partipolitiks korruption innebär så betyder det att svensk politik styrs av laglösa kollektiv som leker makthavare. Att man blåser det svenska folket på att rättssäkert registrera och redovisa den offentliga bolagsierade (driva närun dvs redovisa Fskatt eller moms) förvaltningen där fullmaktstecknare för skadestånd och böter saknas för öevrträdelse av rättsordningen men som den svenska regeringen har undertecknatavtal om att följa. En korrupt valsedel med ett partipolitiskt namn överst på valsedeln med laglösa kollektiv av inte rättssäkert registrerade förteträdare av det svenska folket som inte granskas redovisa löneskatt på bidrag över 500 kr överför dina enskilt ägda mänskliga rättigheter inte till de sk folvalda utan kontrolmakten. Att rösta är för den med GOD SYN uppenbarligen i denna laglösa juridiska organisering som inte har hum om vad rättssäkert betyder vansinne. Varför ska du som enskild visa leg på allt? Bankkonton behöver inte personnummer. Du tror bara det. Skattekontroll utövas mot de enskilda men sk folkavalda enskilda fysiska personer utan personligt ansvar och förväntning att vara rättssäkert registrerade rättssubjekt i sin sk folkvalda roll som nu är avslöjd att vara något helt annat ska kunna agera *svart* utanför samma skattesystem som just du förväntas lyda under. Nä du Janne.. såna som du skrämmer mig inte. 🙂

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
14 januari 2020 kl 18:24

Jag trodde att bekämpa den svenska modellen av politisk korruption var målet för den som förstår att egennyttan inte är ett smart drag… inte att skydda dem som äger och kontrollerar betalningsmedlen… såna som Jane Doe ser det uppenbara i Jan Norberg som inte är något annat är en svensk modell av Investors mullor och utövar vuxenmobbing som avskräckande exempel för den som vill, kan och vågar belysa rotproblemet till varför det ser ut som det gör. PENNINGSSYSTEMET! Alla har dock möjligheten att lära om och Jan Norberg förstår inte vad social anarkism är så jag ska upplysa Janne pojken om att det är ett system med suveräna (självstyrande) individer som baserar den moraliska nivån på socialt värde. Samma värdegrund används för ett ekonomiskt system. Ingen blir utan. Man slipper mao vuxenmobbare som agerar utifrån rädslor att inte bli älskade och beundrade och när detta inte fungerar hatade eftersom dom är väldigt svaga individer. Hur motbjudande det än är ger man dessa en möjlighet att med rätt verktyg förbättra sin uppfattning om rätt och fel för att kunna fungera utan hat i ett harmoniskt samhälle. Den manliga aspekten i beteendet formas till en högre nivå som den kvinnliga aspekten står för dvs glädje i det dagliga livet.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 19:53

Ja, du har rätt. Härinne sitter alla i lådan och gapar efter SD, när rätt svar är att inte rösta och att strunta i att betala parasitkrediterna, studiemedel och annat som skapats ur luft från vår egen stiftelse, t ex JANE DOE.

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 20:05

Tack och lov finns det utanför denna box en växande skara som förstår att skattekontona som bakas i hop till ett toppkonto och alla andra konton som Riksgälden TÖMMER och sedan nollställer varje natt är bedrägeri på steroider som går till utländska intressen. Och hellre lånar av affärsbankerna än av Riksbanken.. Riksgälden säger detta rakt ut i en telefonintrevjuv jag hört på tuben…men inte för att jag har begripit vad exakt de skulle låna av Riksbanken… men jag kanske är för dum för att förstå att Riksbankens pengar utgör under 97% av betalningemedlen?.
Vår egen betalningsförmåga är ju det enda som gör att Kommuner inte kan gå i konkurs. VI har folkkraften, skaparkraften och köpkraften.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 20:27

Tack för info, det kände jag inte till, men självklart är ju att skatterna på något sätt distribueras till parasiterna som kallar sig filantroper 😉 Skicka gärna länken till intervjun om du har den kvar. Se mailadress i tidigare svar.
Japp – och det finns många knep att ta till om folket vägrar betala. De är ju så påhittiga parasiterna när det kommer till indrivning…

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 20:41

Sebastian Florin Acephali har en föreläsning om detta bedrägeri på steroider på tuben. 🙂

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 21:40

Tack! Har kollat något av hans program, och han verkar ha hjärncellerna i trim! 🙂

Jan Norberg
14 januari 2020 kl 10:07

[Norberg, vårdat språk gäller och god ton. Jag kanske måste sätta dig i kommentarsfiltret. Det är exakt detta jag INTE ha tid med, alltså att lusläsa kommentarer för att ta bort fula ord och sedan sitta och bedöma om jag måste radera hela kommentaren. Du om någon vet hur pressat tidsschena jag har varje dag. / Torbjörn Sassersson]

@ Carina Agrell 14 januari, 2020 at 08:37
@ Carina Agrell 14 januari, 2020 at 08:51

Att sitta i Nybro och fortfarande vara en [raderat ord] efter det att själv för länge sedan ha blivit blåst av banken visar som tydligt exempel hur det kan gå när en svensk medelålders socialistisk ärkefeminist, bidragsförsörjd av skattebetalare, möter den ibland något brutala verkligheten.

Att hon dessutom i sitt sökande vill införa ett helt igenom socialistiskt bidragssystem i form av medborgarlön, är resultatet av hennes egen projektion mot de vilka lurat henne (bankerna). Hatet mot banker och de vilka styr och äger banker har drivit henne mot vansinnets yttersta gräns så till den grad att hon numera har svårt att se verkligheten för vad den är.

Det är en sak att sitta hemma på bidragskammaren och ägna sig åt drömmerier om en annan framtid genom att skissera på domedagen samtidigt som man själv vill framställa sig som att man sitter på den enda lösningen, med stor sannolikhet röstar inte heller Carina då hon anser att den demokrati som erbjuds oss inte skall bevärdigas att accepteras.

Det är mycket enkelt att picka hål på argumentationen i fall som Carinas, hon strör flitigt sitt hat omkring sig genom tillmälen om parasiter och karma men när hon möter motstånd kommer hatet fram osminkat.

Att veta är till skillnad från hennes argument, baserade på tro och förhoppningar om ett socialistiskt samhällssystem, inte känslobaserade.

This is Huston calling, back to earth…..

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jan Norberg
14 januari 2020 kl 11:03

Upprepar: “Socialismen är deras skapelse och med några enkla resonemang med kopplingar till det jag skrivit ovan, så borde vilken idiot som helst förstå det!”
Så du gillar banksocialisterna som privatiserar sina vinster och socialiserar sina förluster genom bail-ins och bail-outs? Ja, ingen behöver ju tveka på det, eller hur?
Sakfel: Jag sitter inte i Nybro, och ett skadeståndsmål beträffande bankens bedrägeri är under upprättande. Inväntar några bärande dokument så att jag kan fortsätta med Agrell vs Sverige, just nu 60 sidor.
Hat avspeglar sig framför allt i det språk en människa använder, och här får vi nog alla som läst dina aggressiva kommentarer i en sorglig tid i NewsVoice historia, dra slutsatsen att hatet framför allt strålar ut från en viss Jan Norberg.
Synd dock att du inte kan ta in information från kommentatorer, utan väljer i din enfald att i brist på intellekt attackera med personliga påhopp. Jag tror inte Sassersson begriper hur mycket han och NewsVoice förlorar på att låta dig hållas. Kan det möjligen handla om donationer?

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 19:32

Bra – tack! 🙂

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jan Norberg
14 januari 2020 kl 11:51

Eftersom du tycks så intresserad av min tillvaro, kan jag berätta att sedan bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN sålde min egendom, enligt deras egen värdering värd 3 000 000, olagligen för halva priset med ursäkten att det annars var synd om SWEDBANK, har jag försörjt mig som Komvuxlärare i svenska. Jag har ingen anledning att tycka synd om mig själv, men jag försvarar självklart mina rättigheter genom att ställa framför allt NYBRO KOMMUN ansvariga (med sin styrelseplats i lokala banken) till ansvar. Ett nästan identiskt fall i Eskilstuna, innebar att kommunen valde förlikning istället för rättegång. Det var lite synd, tyckte också Centrum för Rättvisa som drev deras mål:
http://centrumforrattvisa.se/aktuellt/eskilstuna-kommun-vill-riva-deras-bostadsomrade-tre-familjer-stammer-kommunen-med-hjalp-av-centrum-for-rattvisa/
Såsom språklärare har man en bra lön, så jag har ingen anledning att tycka synd om mig själv. Jag behöver t ex inte sitta i Portugal och skriva språkligt, logiskt undermåliga och självgoda artiklar för småpengar. Jag är nöjd med sakernas tillstånd här på Österlen med barn och barnbarn i närheten.
Det gör faktiskt inget om JK eller domstolarna inte ger mig rätt, jag har ändå en intressant historia att hålla föredrag om i den snart totalhavererade tjuv- och lögnstaten – sossestaten som en del benämner den. Tvärt om, så blir den betydligt bättre om staten får självdiskreditera sig ytterligare.
Jag behöver inte projicera mina tillkortakommanden på människor som har en annan syn på världen, jag behöver inte förnedra och domdera och riskera att stjälpa en oberoende nättidning för att jag ska må lite bättre själv.
Med förhoppning om en rimligare framtid för dig, Jan Norberg!

Jan Norberg
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 17:55

Tack för en bra redogörelse Carina, och jag ber oförbehållsamt om ursäkt för mitt ganska direkta språkbruk. Jag anar ett ganska uppdämt behov av upprättelse, för din kamp ger jag bara tummen upp.

Då menar jag främst din förmåga att trots motgångar ändå orka kämpa mot ett system som du liksom jag kritiserar i dess fundament.

Min kritik baserar sig huvudsakligen på mitt intryck av hur du projicerar dina personliga tillkortakommanden.

Jag kan på ett känslomässigt plan förstå din aversion mot ett korrupt system, men det tråkiga är att om man som du tar sin tillflykt till “stollestämplade” teorier om sakernas tillstånd på ett övergripande plan, så tappar man trovärdighet mycket snabbt.

Jag känner en del människor vilka på olika sätt känner sig misshandlade och missförstådda, samtliga tenderar till att fly in bakom hänvisningar till alternativa uppfattningar som rättfärdigar deras egna ställningstaganden.

När därför “elaka” sanningssökare som jag då med viss brutalitet försöker återföra dig och andra till den verklighet som många andra tvingas vakna upp till varje dag så känner du att marken rämnar under dig.

Ditt behov av bekräftelse har av mig iakttagits under lång tid, du har öppet bett om att vissa kommentatorer inte skall sluta skriva här på NV.

Dvs ditt behov att få kommunicera med dem vilka du känner samhörighet med är väl bevittnat.

Problemet du möjligen har är att inte få dina cirklar rubbade då människor med avvikande uppfattningar konfronterar dig på ett betydligt mer direkt och rättframt sätt. Läs undertecknad.

Det finns inget mervärde i att försök att med kvasiintellektuella argument försvara sina ställningstaganden.

Jag är öppen för en ärlig, transparent och öppen dialog, även om jag går in i den diskussionen med något förutfattade meningar.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jan Norberg
14 januari 2020 kl 19:30

Jag fattar allvarligt talat inte varifrån du får alla dumheter ifrån! Jag har inte bett NV om någonting, och behöver sannerligen inte kommunicera något alls. Jag är folkbildare och vill utveckla folks kognitiva förmåga och medvetande om att val får konsekvenser och att det därför kan vara av nöden att skilja på situationspolitik och ideologi.
Det är intressant att du vill peka ut mina “problem”, men som den psykologiskt omedvetne gaphals du är, så inser du inte att du därmed avslöjar dina egna.

Jan Norberg
Reply to  Carina Agrell
15 januari 2020 kl 06:36

Wow, “Jag är folkbildare och vill utveckla folks kognitiva förmåga och medvetande om att val får konsekvenser och att det därför kan vara av nöden att skilja på situationspolitik och ideologi.”

Det är till att ha höga tankar om sig själv, folkbildare….

Du är inget annat än ännu en mentalt vilsen rättshaverist där det alltid finns ursäkter till försvar för de egna och personliga tillkortakommandena.

Ska bara…. är det vanliga argumentet innan man skickar in ännu ett dokument till någon myndighet. Varför ha med myndigheter att göra öht när du och andra stollar ändå sitter på den uppenbart sanna lösningen, dvs att att sitta utanför rättssystem och dyl. Alla andra är ju så korkade som inte förstår dig och andra “folkbildare”. Visst känns det då lite extra när jag inte är särskilt imponerad av all denna klokskap som du och andra djupsinniga “folkbildare” vill förmedla.

Newsvoice börjar återigen befolkas av rättshaverister vilka likt Leif Erlingsson, mfl alltid suttit på sanningen. Leve rättshaverismen!!!

Torbjörn Sassersson red.
Admin
14 januari 2020 kl 06:52

Obs. Detta är inte en rakt-på-sak-artikel. Det är tillåtet att skriva under pseudonym, men regel nummer 4 lyder: “Alla personer som använder ofullständiga personnamn eller hitte-på-namn kommer att modereras mer noggrant. Hela kommentarer kan raderas eller aldrig publiceras.”

Jan Norberg
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
14 januari 2020 kl 07:45

Ber om ursäkt för att jag inte uppmärksammade att detta INTE var en sk RPS artikel.

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
13 januari 2020 kl 18:39

@ Jan Norberg
Tror att han som skattebetalare inte betalar för andra parasiter. Han måste vara en av LYDNADSÄLSKARNA som backar ljublande med röven in i framtiden. Snart tror han väl att det går at tlåna sig ur skuld med…
Betalar för dem som lever rövare på befolkningen och tror sig ha särställning..
Den sista idioten är uppenbarligen inte född ännu…

Jan Norberg
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 04:49

Kommentarer utan angivande av sitt riktiga namn skall enligt kommentarsreglerna inte publiceras. Jane Doe sällar sig skaran av fega socialister vilka inte törs säga sin hjärtas mening utan anonymitet.

Under min värdighet att besvara denna kommentar om inte signaturen Jane Doe kommer ut med namn. Såna här fegskitar brukar tystna snabbt när de tvingas stå för sina synpunkter.

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
Reply to  Jan Norberg
14 januari 2020 kl 19:48

Svar till nedan:
Gubbiga synsätt borde 2020 utrotas då 2020 utlovar klarhet. Buskapet inte budbäraren är viktig. Sakfrågan inte personen. Ge plats till nya tankar av dem som ser på världen med barns ögon varenda ögonblick! De sanna kabbahablisterna. Stoffiler kommer att försvinna tillsammans med översittar fasoner som använder sig av begrepp som “under min värdighet”. Hahhahaa… dagens garv… Du tror att du är högre rang än någon annan? Vem sa det till dig? En stackars underkuvad kvinna? Du som dina likar kommer att se varför ni om ni inte ger upp era föråldrade trossystem måste lära er genom ett kommunistiskt styre. Eller värre.

Jan Norberg 14 januari, 2020 at 04:49

Kommentarer utan angivande av sitt riktiga namn skall enligt kommentarsreglerna inte publiceras. Jane Doe sällar sig skaran av fega socialister vilka inte törs säga sin hjärtas mening utan anonymitet.

Under min värdighet att besvara denna kommentar om inte signaturen Jane Doe kommer ut med namn. Såna här fegskitar brukar tystna snabbt när de tvingas stå för sina synpunkter.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
13 januari 2020 kl 17:07

Näst efter KÄLLSKATTEN är nog Ture Königsons förräderi 1959 (ATP) mot svenska folket början till Sveriges totala förfall.

Jan Norberg
13 januari 2020 kl 15:57

@ Carina Agrell 13 januari, 2020 at 14:20

Carina, du är bara ännu en av de floskelfyllda rädslornas företrädare vilka utan tvekan har mage att kräva sin försörjning av andra, skämmes ta mig fan.

Ta en titt hur det ser ut i Californien (Los Angeles, San Fransisco och Seattle) där det vimlar av hemlösa. T o m SVT rapporterade häromdagen om detta socialistiska paradis. En medborgare vilken uttalade sig till den vänstervridna Carina Bergfeldt påpekade det självklara, dvs att ju mer man kravlöst omhändertar dessa med olika former av stöd och bidrag, desto fler blir de till antalet. Grattis alla vilka röstat på Demokraterna i Californien.

Med medborgarlön kan du ju sälla dig skarorna vilka då lugnt kan fortsätta skita på gator och torg, din försörjning är ju tryggad av de vilka sliter och arbetar och med sina skatter ser till Du och andra ansvarslösa kan fortsätta sitt snyltande på den hårt arbetande befolkningen.

Den kravlösa tiden är förbi och du och andra socialistiska kravmaskiner kan ju fortsätta med försöka hamra in ert socialistiska budskap om solidaritet och rättvisa.

Jag utgår på goda grunder att du redan idag är föremål för ekonomiskt samhällsstöd av olika slag, förtidspensionär, långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven för för någon av de nya simulant diagnoserna som uppfunnits för att motivera ditt personliga behov av andras skattemedel. Lägg ned ditt tyck synd om mig syndrom!!!

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jan Norberg
13 januari 2020 kl 19:08

Karmalagarna får ta hand om dig, Jan Norberg – hoppas du överlever! Det är dock obegripligt att Sassersson vill ha en sådan som dig i sitt annars tämligen intelligenta forum. Oförskämd och enfaldig, utan förmåga att se sakernas tillstånd i det kommande!
På ett filosofiskt plan vill väl ingen ha medborgarlön, men det ser ut att bli nödvändigt om vi ska kunna bevara vår mänsklighet när skiten slår i fläkten. Somliga av oss har uppenbarligen förlorat den redan!

Jan Norberg
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 05:02

Carina, om det nu är så att ingen vill ha medborgarlön på ett filosofiskt plan, varför förordar du då detta??

När argumenten tryter så hoppas du på “karmalagarna” med en liten förhoppning att jag skall lida särskilt med din hjälp. Hahaha…

Du yrar nåt osammanhängande om varför Sassersson tillåter mig att uttala mig, ställ frågan till honom.

Men det är ju som vanligt med socialistiska bidragsivrare, när de blir motsagda och de egna argumenten tryter, så vill Carina Agrell på sedvanligt socialistiskt manér tysta oliktänkande.

Kom igen nu Carina Agrell, var är den egna argumentationen??

Klarspråk är inte din likör vad jag förstår, då får du ju inte stå oemotsagd. Mitt mål är att med argument tysta såna socialister som dig.

Tiden då socialister obehindrade kunde ta sig tolkningsföreträdet är förbi, du är sannolikt nu duktigt störd av att du inte längre får föra fram ditt socialistdravel utan mothugg.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jan Norberg
14 januari 2020 kl 08:37

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte, vilket innebär att den representativa “demokratin” med ett antal polariserande partier år höger och vänster drar valboskapen hit och dit, och där kommunism är målet för parasiterna som styr världen, fasas ut. Om de betalningsmedel som genom bankirerna och som gått rakt ner i parasiternas fickor i form av räntor och avgifter, så hade inte du behövt kämpa så hårt för att överleva – kort sagt hade du inte behövt vara så aggresiv. Även det monetära och finansiella systemet faller samman.
Det är orimligt att tro att människor som blivit fostrade in i detta system, plötsligt ska bli “entreprenörer” som de flesta i F-skatteproletariatet eller låtsasjounalister kallar sig. De allra flesta kommer att bli paralyserade av att finna att deras värld blivit kaos, och det kommer att ta ganska många år innan ett nytt system tar form. I ett nytt etablerat system kommer inte medborgarlön att behövas eftersom de uppväxande generationerna får en annan typ av fostran och därmed utgångspunkt. På många sätt blir det en tillbakagång till ett förindustriellt förhållningssätt till arbete – familjer behöver samarbeta kring överlevnaden och idéer om skolan kommer också att förändras dramatiskt. Därmed löses även frågan om indoktrineringen där automatiskt.
Behovet av medborgarlön är precis som jag säger situationsbundet, för att de människor som har ett lydtänkande – och det gäller betydligt fler än vad de själva vill tro om sig själva – kan slippa svälta ihjäl på gatorna. Som jag säger så sker en utfasning från statlig kontroll på transfereringar till direktutbetalningar som ett steg i utvecklingen.
Att ha förstånd att skilja på ideologi och situationspolitik är förstås inte alla förunnat, men de flesta brukar ändå kunna se logiken mellan vald dagspolitik och svältande människor.
Jag har inte, och vill inte ha – annat för min egen skuld, inflytande över karmalagarna. Vidare har jag länge hoppats att Sassersson skulle ingripa mot dina oförskämdheter och nedlåtande attityd mot andra kommentatorer. Yttrandefriheten stärks inte direkt av ditt beteende. Jag ska inte i egenskap av läsare och kommentator behöva påminna Sassersson om reglerna för anständighet när någon går an och attackerar andra åsikter som vore han en dåre. En redaktör måste själv kunna sätta gränserna – även i praktiken.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 08:51

Missade en bisats:
“Om de betalningsmedel som genom bankirerna och som gått rakt ner i parasiternas fickor i form av räntor och avgifter, så hade inte du behövt kämpa så hårt för att överleva – kort sagt hade du inte behövt vara så aggresiv.”
Så här ska det vara istället:
“Om de betalningsmedel som genom bankirerna och som gått rakt ner i parasiternas fickor i form av räntor och avgifter, istället gått tillbaka till folket, så hade inte du behövt kämpa så hårt för att överleva – kort sagt hade du inte behövt vara så aggresiv.”
Kanske bäst att förtydliga resonemanget redan nu:
Vi hade istället för skatter kunnat finansiera välfärden med en monetärt finansierad ekonomi. Så mycket energi som parasiterna sugit in till sig själva genom “fractional reserve banking”, hade folket kunnat emittera och kontrollera. Socialismen är deras skapelse och med några enkla resonemang med kopplingar till det jag skrivit ovan, så borde vilken idiot som helst förstå det!

Anna Johansson
Anna Johansson
Gäst
Reply to  Carina Agrell
14 januari 2020 kl 11:02

En fanatisk fotbollssupporter ser verkligheten i snäva fotbollstermer och kan bara diskutera utifrån denna starkt begränsade terminologi. Supportern saknar någon som helst insikt om att hela begreppet fotboll är en fiktiv konstruktion. En diskussion blir därför rätt meningslös när den går över huvudet på motparten.

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
13 januari 2020 kl 10:43

I min tidigare hjärnhjärntvätt var jag för medborgarlön. Idag som pensionär är jag motståndare till allt vad socialism står för. Bidrags s passiviserade människor och gör oss till Statens nyttiga röstboskap eller idioter om ni så vill.

Jan Norberg
Reply to  Kjell Holmsten
13 januari 2020 kl 11:09

Tack Kjell för din omvändelse, eller för att uttrycka mig med den något religiöst anstrukne signaturen Savalles ord. Tack gode Gud, en till vilken kommit till insikt.

Mats Jangdal
13 januari 2020 kl 09:19

Förutom Habibs skrämmande redovisning av statens avsiktliga “ändamålsglidning” inom arbetsgivaragfiterna och Norbergs viktiga påpekande om dolskheten i systemet, vill jag tillföra att källskattesystemet är klart diskriminerande mot egenföretagare och försvårar att blanda företagande och löneanställning.

Jan Norberg
Reply to  Mats Jangdal
13 januari 2020 kl 12:19

Mats, om jag förstått dig rätt så kom detta från Habib som något av en överraskning för dig. Om inte så ber jag givetvis om ursäkt, men då jag uppfattar att vi stort delar ideologisk grund så måste vi fördjupa diskussionen till att omfatta med vilket ideologiskt stöd socialisterna anser sig berättigade att göra arbetsgivare till sina skattefogdar?? Ifrågasätter vi fundamenten för denna arbetsgivarfientliga inställning så kommer vi nog att finna den grundläggande förklaringen till att företagandet i Sverige inte utvecklas i samma takt som i omvärlden. När den socialistiska doktrinen redan etableras med modersmjölken så är ett av de viktigaste budskapen till alla svenskar att de skall sträva efter att bli anställd av någon. Helst av ett stort företag med kollektivavtal och nära bindningar med de fackliga organisationerna. Den synen präglar dessvärre en bedövande majoritet av den svenska befolkningen, detta är en av de mer grundläggande orsakerna till att den svenska samhällsutvecklingen går bakåt istället för framåt. I många årtionden har arbetsgivare av socialister misstänkliggjorts som några vilka skall bespottas och hållas kort inom ramarna för den socialistiska propagandan. Den synen präglar tyvärr numera också SD. Vi måste bort i från synen att vi alla är ett skattekollektiv som skall rätta oss efter denna socialistiska grundsyn. Vi har alla en entreprenör inom oss och den ådran måste vi alla bejaka. Dvs vi måste uppmuntra alla att bli sin egen lyckas smed, alla kommer självklart inte att kunna bli egna företagare men om vi hugger hål i den falska socialistiska doktrinen så har vi kommit en bra bit på väg. Då jag tror att dagens system med militanta fackliga organisationer, vilka också använder sina medlemmars pengar till att stödja socialdemokratin, undergräver den svenska ekonomiska utvecklingen så är väl frågan om vi gemensamt en gång för alla dödar Saltsjöbadsandan. Vad får så många och tro på att fackliga representanter är bättre skickade än den anställde själv att förhandla om sina arbetsvillkor?? Vi behöver en betydligt mer lättrörlig arbetskraftsmarknad där man som individ själv inser när det är dags att byta jobb, för det är bara genom att byta jobb som vi kan skapa en balans mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. Dvs förmår inte arbetsgivaren att behålla sina anställda samtidigt som det finns ett bra utbud av lediga jobb samt att många fler än i dag vågar pröva sina egna vingar som företagare så kommer det allmänna välståndet att utvecklas i… Read more »

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
13 januari 2020 kl 07:43

Tack för påminnelsen, och bra att du redogör för fumlandet under täcket. Jag stötte på siffrorna när jag för några år sedan tog del av beräkningarna för en medborgarlön inom ramen för befintligt system, och förutom att en utväxling mellan en stegvis utbyggd direkt utbetalning av en sådan till idag meddellösa eller medelsvaga människor i kombination med stegvis nedlagda transferingsmyndigheter vore fullt möjlig, så kan vi ju själva konstatera att utebliven sjukersättning sker på bekostnad av t ex jobbskatteavdragen.
Parasiterna gnager på de dödas ben!

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Carina Agrell
13 januari 2020 kl 07:46

“jobbskatteavdragen sker på bekostnad av sjukersättningsposten” ska det förstås vara…

Jan Norberg
Reply to  Carina Agrell
13 januari 2020 kl 09:15

Carina, den vilken förordar ett system med medborgarlön måste låta psykiatrin undersöka sitt huvud med syftet att fastställa om allt verkligen står rätt till däruppe.

Medborgarlön är en i grunden mycket socialistisk modell, att i solidaritetens namn kräva att andra skattebetalare skall försörja olika kategorier människor är djupt orättvist.

Tyvärr är din syn på solidaritet och rättvisa kännetecknande för många sinnesförsvagade svenskar vars socialistiska hjärntvätt sitter alltför djupt för kunna botas.

Sök hjälp!!!

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Jan Norberg
13 januari 2020 kl 14:20

Den som har förmågan att tänka lite längre än näsan räcker, inser att en medborgarlön är synnerligen libertariansk – om vi i ett totalhavererat system , vilket vi snart får uppleva, inte vill ha folk liggande ihjälsvultna på gatorna. Genom att ge alla som inte arbetar samma ersättning motsvarande t ex studiemedlen, uppnås en liten men värdig grundtrygghet oavsett skälet för icke-arbete. Det blir rättvist eftersom de som arbetar kommer att tjäna mycket mer och kommer att kunna leva på en helt annan nivå. Jag förstår att du inte har något emot att folk svälter ihjäl, Jan Norberg, och snart kan du njuta av det live. Jag tror inte att du begriper vilken tsunami av arbetslöshet som kommer i kölvattnet av det snart uppenbara systemhaveriet – vilket rullat under ytan sedan skuldmättnadspunkten 2007.

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
Reply to  Carina Agrell
13 januari 2020 kl 14:35

Tyvärr löser man inte socialistiska problem med mer socialism. Det är just detta som socialistiska stater kan fortsätta att förslava sin befolkning med, att staten fixar alla problem. När Ryssarna kom att förstå detta föll Sovjetunionen som ett korthus.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Kjell Holmsten
13 januari 2020 kl 15:11

Du har helt rätt i att parasiterna kommer att kräva chippning i utbyte mot grundlägande överlevnad, och det troliga är att de själva kommer att införa en basinkomst när systemet är helt kört. I alla fall satt en representant från Trilaterala kommisionen och sa så i en TV-soffa 1991. Har tyvärr inte hittat klippet trots idogt sökande.
Det är dock naivt att tro att ett totalhaveri är möjligt att överleva – kanske för flertalet – utan en brygga till nästa system. När Ryssland föll fanns en relativt stabil omvärld. Nästa haveri blir globalt.
En medborgarlön som innebär att transfereringssystemen kan avvecklas är ändå ett steg mot individualism, att slippa be representanterna för en elit om varenda brödbit. Det har i sig en stark psykologisk positiv effekt på människor.
Problemet är agendan, lögnerna och förtrycket, men också enskilda människors katatoniska och enfaldiga fokusering vid de systematiskt inhamrade föreställningarna om betydelsen av de politiska pilarna hit eller dit.

Jane Doe
Jane Doe
Gäst
Reply to  Jan Norberg
13 januari 2020 kl 18:30

Jan Norberg
Den som inte kan se vad social anarkism i en comaprativ analys mot en socialistkommunistisk modell erbjuder i möjligheter till självstyrande välmående samhällen med ett ekonomiskt system baserat på just socialt värde har inte den moraliska nivån att en passera direkt till att FÅ sitt huvud undersökt för DÅLIG SYN!
Har du helt gått på räls för INFESTERINGEN?

Jan Norberg
Reply to  Jane Doe
14 januari 2020 kl 05:37

Oj, vad många fina ord du kan Jane Doe.

Du kanske kan ha godheten att förklara för oss icke så initierade vad du menar med följande:

” social anarkism i en comaprativ analys mot en socialistkommunistisk modell erbjuder i möjligheter till självstyrande välmående samhällen med ett ekonomiskt system baserat på just socialt värde har inte den moraliska nivån att en passera direkt till att FÅ sitt huvud undersökt för DÅLIG SYN!”

Många fina ord, men det är lite sämre med förmågan att bygga meningar. Just den här typen av bullshit och dålig svenska är så typisk för dem vilka vill framstå som intellektuella djupingar.

Avslutningsvis skulle avråda i från att gå på räls, de är till för tågen. Om man blir INFESTERAD av att gå på räls undandrar sig min kännedom, men du som kan alla dessa fina ords innebörd kanske kan förklara lite närmare??

Benny
Benny
Gäst
13 januari 2020 kl 06:28

Försökt i åratal förklara detta på mitt jobb till arbetskamraterna men inte många är intresserade eller förstår…Ja, Rheinfeldt hade rätt i en sak, Sverige det sovande folket!

Jan Norberg
Reply to  Benny
13 januari 2020 kl 09:07

Benny, jag har samma erfarenhet. Det verkar faktiskt som att svensken vill bli lurad.

Din och min gemensamma insikt bekräftar bara min tes att hjärntvätten sitter djupt i ett folk så fördummat av socialistiska dogmer om solidaritet och rättvisa att man frivilligt låter sig rövk-llas samtidigt som man ser hur massinvasionen och dess många konsekvenser förbrukar skattemedel i en allt snabbare takt.

Lisa Larsson
Lisa Larsson
Gäst
13 januari 2020 kl 02:43

Staten måste dela upp allting i punktskatter och annat förskingrande finlir för annars blir slaveriet för uppenbart.

Jan Norberg
Reply to  Lisa Larsson
13 januari 2020 kl 09:02

Lisa, är lite osäker på om du verkligen förstår det grundläggande problemet med arbetsgivaravgifter. Det finns ju ingen naturlag som säger att det är politikerna vilka av Gud givits makten att använda arbetsgivarna som sina skattefogdar, eller hur?? Det är just detta för befolkningen så väl dolda förfarande som måste bort, dvs det måste finnas en personlig koppling mellan den vilken skall betala skatt och de politiker vilka ständigt försöker höja skatter på alla fronter. Så länge den svenska befolkningen hålls i okunskap om skatter, så länge kommer denna dårskap att fortsätta. Till skillnad från tidigare så har politiker numera “förenklat” sin skatteindrivning så till den grad att det nu räcker med att den skattskyldige sätter ett kryss i en ruta och godkänner politikernas skattekrav (självdeklarationen) på dig. Den vilken inte inser hur detta är ett led i fördumningen av svenska folket måste nog fördjupa sin allmänbildning en aning vad avser skatter. Sk punktskatter har ju i alla fall den fördelen att även den normalbegåvade ser och märker kopplingen till sig själv då denne lägger sina surt intjänade pengar på något som av politikerna anses befogat att beskatta. Beskattningen av tex drivmedel är ett sådant exempel. En mer utgiftsbaserad sk punktskattemodell som metod för skatteindrivning ökar svenskens medvetenhet om skatter. Källskattemodellen där arbetsgivarna i det fördolda används som politikernas skattefogdar gör det inte. Låt mig få demonstrera med ett exempel, antag att en majoritet av oss tycker att det är skäligt för dem vilka anser sig ha råd med en lyxig båt att vid köp då också erlägga en kraftig skatt på detta köp av båten. Som köpare av båten får du då ett val, endera har så mycket pengar att det inte spelar dig så stor roll att skatten får dig att avstå från köp. Eller så har du möjligheten att avstå från köpet, dvs du avgör själv om du vill betala denna skatt. Skatten på denna typ av båtar är då samtidigt ett uttryck för politikernas försök att styra sin skatteindrivning så att det endast drabbar dem vilka ändå har råd med denna typ av lyxkonsumtion, alla andra slipper då indirekt vara med att i den socialistiska andan av solidaritet betala för denna konsumtion. Här skulle jag vilja rekommendera Kent Lagerkvist som källa för lite förkovran för många av oss. Du får gärna utveckla din syn på detta ämne så att vi gemensamt kan öka kunskapsnivån i det… Read more »

Jan Norberg
12 januari 2020 kl 23:44

Äras den som äras bör, för att vara skrivet av denna något “socialakrobatiske” socialist med egen 15 årig erfarenhet av regeringskansliet under många år är detta onekligen ett fall framåt. Att Hedi först nu, på ålderns höst, tar bladet från munnen är bra. Bättre sent än aldrig!! Det finns dock som vanligt i en socialakrobats sinnevärld inte med på kartan att arbetsgivaravgifter i sin helhet är en dold beskattning som alla löntagare själva istället skulle få betala in till Skatteverket. Sug på ordet en stund, arbetsgivargifter…… När begreppet introducerades för många, många år sedan så använde man sig av ett tankegods att arbetsköparna (den kommunistiska benämningen på arbetsgivare) skulle tvingas betala för att kunna anställa arbetskraft. Låt oss därför se vad som är alternativet till detta taskspeleri från socialisterna. Väldigt få anställda uppfattar inte ens att arbetsgivaravgifter är en skatt som den anställde själv betalar, så lätt lurar man en dum och förståndshandikappad svensk befolkning genom att dribbla med orden. Frågar du en normal svensk löntagare om hur mycket skatt denne tycker sig betala så visar det sig att en övervägande del tror sig betala ca 30-35% i inkomstskatt. Lägger du då också till arbetsgivaravgiften så är ju den totala beskattningen nästan 60 %. Nu råkar ju uppfattningen att man som anställd endast blir beskattad med ca 30-35 % vara fullständigt fel. Normalsvensken har kanske nu, efter flera årtionden, börjat inse att 30-35 % endast utgör den kommunala skatten. Adderar du dessutom till faktum att statsskatten, vid gällande gränsvärde, kickar in med 20 % så är den totala beskattningen 50-55 %. Värnskattens avskaffande (5 %) , som ursprungligen var en mycket temporär skatt, införd av Ingvar Carlsson regimen kommer nu, men då som en tydlig eftergift från sossarna för att få sitta kvar vid makten. Det skulle bli en helt annan medvetenhet om detta sk källskatteförfarande togs bort i sin helhet, vari ligger vitsen med att låta arbetsgivarna vara statens skattefogdar?? Om nu alla socialister så varmt hyllar denna kommunistiska princip om att ge sitt löneutrymme till politiker för dem att återdistribuera i form av olika trygghetssystem så borde vi kunna överföra betalningsansvaret på den enskilde löntagaren. Dvs det blir en specificerad räkning ibland många andra som individen själv betalar in till Skatteverket i slutet av varje månad. Eller är inte svensken längre vuxen nog att själv sköta sina skatteinbetalningar, behöver vi verkligen politiker som våra förmyndare?? En stor del… Read more »