Störta politikermakten – Inför direktdemokrati

publicerad 3 mars 2020
- av Torsten Sandström
Stefan Löfven som Machiavelli. Montage: NewsVoice, baserat på ett porträtt av Santi di Tito (Public Domain, Wikimedia)

DEBATT. Torsten Sandström föreslår att Sverige tar lärdom av Schweiz direktdemokratiska system, franska revolutionen och amerikanernas frigörelse från britterna. Väljarna ska kunna rösta fram ett resultat om politikerna vill driva igenom kontroversiella beslut. Mot svenska folket finns snart hundra år av svensk S-kollektivism som bromsat ett naturligt folkligt inflytande.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

“Det som behövs idag är en aktivering av medborgarna för vidgad demokrati. Detta i ett tidsskede där såväl samhällsbehoven som tekniken starkt talar för nytänkande.”

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet | Huvudrubriken är satt av redaktionen. | Bild: Stefan Löfven som Machiavelli. Montage: NewsVoice (Public Domain), baserat på ett porträtt av Santi di Tito (Public Domain).

Många traditionella demokratier har byggt sina grundlagar på en tanke om politisk tröghet. Tanken är att snabba skiftningar i väljaropinionen inte ska få alltför häftiga effekter på framför allt lagstiftningen. En tillfällig väljarvind ska inte tillåtas rasera tidigare system för att införa revolutionära lösningar. Historien lär oss nämligen inte bara att gamla eliter kan förtrycka folket, utan också att folkliga uppror kan omstörta och alltför hastigt och osunt omgestalta samhället.

Den franska revolutionen är ett bra exempel. Det kungliga enväldet avvecklades alltför hastigt, för att ersättas av en ny konstitution med folkstyre, men de franska revolutionärerna ville då inte lyssna på Montesquieus kloka idéer om behovet av en tydlig och stabil maktdelning. Regimen utvecklades som bekant snart till ett blodigt terrorvälde. Omkring hundra år tidigare hade England valt en föredömlig alternativ lösning. Parlamentets befintliga maktställning utvidgades nämligen kraftigt (1688) i och med att kungarna tvingades acceptera en ny roll som i huvudsak konstitutionella monarker.

Redan innan den franska revolutionen hade amerikanernas frigörelse från britterna slagits fast genom kloka tankar i den amerikanska konstitutionen. Här sattes verkligen Montesquieus idéer på plats. USA:s grundlag bygger nämligen på checks and balances, dvs maktdelning mellan olika statsorgan. Framför allt ska en senat hindra hastiga politiska omvälvningar, som vi nyligen sett prov på.

Även Sveriges första parlament 1866 har byggts på liknande vis. Jag tänker nu framför allt på riksdagens första kammare, som fungerade som en senat för politisk tröghet. Landets nuvarande regeringsform från 1971 är framför allt S-partiets tankefoster. I och med att S anser att folkstyret är i säkra politikers händer behövs inga checks and balances och därför har den svenska första kammaren slopats! Inte heller slår regeringsformen fast någon särskild domstol för kontroll av lagstiftningsmakten.

Vidare finns liknande problem avseende utseendet av svenska domare. Idealet är domarnas självständighet från politikerna, men i vårt land räcker det med en domarnämnd med tydligt inflytande från regeringsmakten, som även står bakom den slutliga utnämningen.

Man kan därför säga att landets politiker med öppna ögon struntat i att bygga ett juridiskt system som avser att kontrollera dem själva. I makthavarnas bevarandeperspektiv är detta förståeligt, men knappast bra för folkets behov av kontroll av politikernas makt, dvs främst kontrollen över stiftandet av lagar, men även för att lagarna ska tillämpas på armlängds avstånd från politikerna.

Det är därför enkelt att bli dyster över Sveriges framtid, men det finns hopp. Jag menar att svenskarna måste ta sig samman och verka för att den svenska grundlagen byggs om i kontrollerande riktning. Visst vore en senat bra, men en ökning av antalet politiker är kanske inte rätt väg att gå. Däremot bör en självständig lagprövningsinstans införas och utnämningsmakten avseende högre domartjänster – samt även myndigheternas toppchefer – bör läggas direkt i händerna på ett organ som är sammansatt enbart av självständiga jurister, men detta räcker inte menar jag.

Med utländska förebilder bör en effektiv mekanism för direkt folklig kontrollmakt byggas. I vårt land vet nästan ingen namnet på den politiker man själv röstat på. Partierna ogillar också personliga opinionsyttringar av riksdagsledamöter. Etablissemanget menar att partierna ska bestämma politiken i riksdagen.

Jag anser därför att nya kontaktvägar på något vis måste öppnas mellan väljare och de valda ledamöterna riksdagen. Valen måste mer inriktas mot personen/ledamoten och mindre på viljan hos partiernas byråkratier där bakom. På så vis får Sverige en mer levande demokrati. Och riksdagens ledamöter får en aktivare och nyttigare roll – från att idag enbart agera som ett kompani av knapptryckare. En form av personligt politikeransvar byggs, men inte heller detta räcker enligt min åsikt.

Sveriges demokrati skulle ta ett stort språng framåt om medborgarna i grundlagen gavs någon form av initiativrätt för prövning av ett kommande lagförslag genom en senare folkomröstning.

I omvärlden är Schweiz grundlag mest känd. Och i alplandet fungerar den tydligt återhållande på klåfingriga politikers ambitioner att hastigt omreglera nationen genom nya lagar av alla tänkbara slag. Inom hundra dagar före en lags ikraftträdande har nämligen en schweizisk folkopinion på 50,000 personer rätt att begära folkomröstning om lagen ifråga.

Dessutom har varje medborgare som (inom 18 månader) kan samla 100,000 namnunderskrifter rätt att få ett politiskt förslag prövat i folkomröstning. Vanligtvis misslyckas opinioner av de båda slagen, men inte alltid.

Viktigare är att politikerna på så vis noga kommer att tänka sig för innan en kontroversiell lagstiftning föreslås. Lika positivt för demokratin är möjligheten att arrangera en folklig politiskt rörelse för att riva upp en omstridd lagstiftning eller bära fram ett angeläget förslag och allra bäst är att folket genom en eventuell omröstning kan säga ett tvingande: ja eller nej. Det är alltså fråga om direktdemokrati av ett slag som vi svenskar så väl behöver.

I nutid behöver inte heller en sådan svensk lösning kräva alltför mycket administrativt besvär. Jag har i tidigare bloggar skrivit om att röstning ja/nej bör kunna ske via de digitala BankID som många svenskar redan har. Efter att ett folkligt initiativ mot lagen fått tillräckligt stöd ges medborgarna rätt att under en kortare tidsrymd (en vecka?) via dator och BankID knappa in bifall eller avslag. Oj, vilket demokratisk lyft för folket!

Ett sådant system är alltså mycket enkelt att åstadkomma och kan ges hög säkerhet (anonymitet). Någon kanske undrar varför det då inte redan är på plats. Svaret är tämligen enkelt. Landets politiska etablissemang vill inte tänka nytt eller fråntas kontrollen över lagstiftningsmakten. Kollektivens makt över Sverige är hård som betong. Organisationer och politiker vill själva kunna höja skatterna och fortsätta att kontrollera folket genom nya lagar.

Införande av direktdemokrati hotar förstås deras maktställning. Därför kan vi räkna med att de kommer att försvara sig med att en folklig vetorätt riskerar att stoppa nödvändiga lösningar av komplexa frågor. Detta är huvudsakligen svepskäl.

Det rör sig i verkligheten om motstånd mot en ny typ av folklig kontroll över politikerna själva. Just deras ovilja är ett synnerligen starkt argument för att den svenska demokratin snarast måste vidgas. Märk också att Schweiz ekonomi, valuta och välfärd sedan länge är god och stabil jämfört med vårt lands. 

Men viktigare är att snart hundra år av svensk S-kollektivism gör en grundlagsreform nödvändig. Kollektivismen har blivit en bromskloss för folkligt inflytande anpassad till en ny tid. Det som behövs idag är en aktivering av medborgarna för vidgad demokrati. Detta i ett tidsskede där såväl samhällsbehoven som tekniken starkt talar för nytänkande. 

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vårt statsskick borde inte kallas demokrati. Att vi utser våra härskare för en mandatperiod i sänder är ett ombudsstyre. Vi ger ju bort våra röster. Under medeltiden valdes kung vid Mora stenar. Ingen kallar det demokrati.
  Lämpliga namn på vårt statsskick vore kanske valdiktatur, ombudsstyre, representatism eller liknande.
  Under medeltiden hade vi faktiskt en slags demokrati vid de återkommande tingen där alla bönder med familjer deltog både i domslut och i beslut av ordningskaraktär. De nordiska länderna har inte präglats av feodalväldet, vilket säkert gör att vi finner demokratin som en fullt möjlig statsform.
  Demokratin i Schweiz är inte så mäktig alla gånger. Jag läste för många år sedan att man gjort en folkomröstning angående importerade ägg. Folket röstade igenom att alla importerade ägg skulle ha värpts av hönor som haft det minst lika bra som hönsen i Schweiz. Men se det gick inte! Det skulle innebära handelshinder och det ogillades av EU.

 • Som det utvecklats i samhället de senaste 30 åren borde partierna bilda en samlingsregering och reda ut allt de ställt till. De ska också ta fram hur vi ska få direktdemokrati. Varje parti borde rensa ut i sina egna led och ta fram ordentliga partiprogram.

  Men jag förstår inte hur det ska gå till för människor ser bara till sitt eget bästa och uppfinner lögner för att övertyga att deras styrelsesätt gagnar alla.

  Om vi ska folkomrösta om något hur ska det gå till så att alla fakta kommer upp på bordet och inte en massa lögner ?
  Jag vill inte tvingas leva med beslut som vinns 51-49

  Det är ingen idé att berätta för vanligt folk om alternativa sätt att få bli botad av sjukdomar eller att de ska ifrågasätta klimathysterin och geoengineering.

  De blir bara arga och “skjuter” budbäraren. Är det för att de känner sig så totallurade men vill inte erkänna det ?

  Ni som debatterar här talar ju inte heller om vissa saker.

 • Det finns ett parti som kallas sig för DirektDemokraterna som har en modell för hur lagar och annat som man röstar om i Riksdagen kan ske på medborgarnivå, antingen direkt själv eller genom att välja ett ombud som har tagit position i frågan som ska röstas om.

  En form av hybrid-modell mellan representativ parlamentarism och äkta direktdemokrati.

 • När det gäller vilket parti som kan tänkas införa direktdemokrati är väl direktdemokraterna det enda valet istället för SD.

 • Att direkdemokrater och folk från suspekta missledda jobbiga onödiga minoriteter skulle få sätta sig på mig eller ha inflytande över mig, är direkt motbjudande. Det vore värre än vad vi har idag. Det finns bara en rimlig utväg ur rävsaxen – att jag tar över styret. Rikskansler Sylthammar.

  Vi har en stor uppgift att organisera dränering av de lokala träsken som tagit över styret och förstörelsen av våra orter, kalla dom för globalistspöken och kulturmarxistiska virus. De har skadat våra liv enormt mycket.

  Hoppas alla ser möjligheten av att bli en del i en riksbot.

  Vi bör snabbt ta fram lokala “government repair kit”:
  https://westernrifleshooters.files.wordpress.com/2017/01/c3by4ynxaaaeffm.jpg?w=500&h=555

  Sedan står Fjollträsk på tur för detox.

 • Ulf och Jan anser att fri åsiktsbildning kommer först. Det känns knepigt att välja bara ett spår. Dessutom har den direkta demokratins väg större sprängkraft, enligt min mening. Det innebär en konkretion, en tydlig väg framåt. Ett hot mot den nuvarande eliten. Dessutom är det ett positivt krav, alltså en väg som innebär en paus i min och andras negativa kritik av bristande friheter mm.

  Båda spåren är viktiga. Men om jag idag skulle starta ett parti/en rörelse skulle jag satsa på en slogan som folk enkelt kan tycka är bra: Direkt demokrati nu! Och förklara varför folkomröstningar är rätt väg. Visst gillar alla frihet. Men vad är det? Många svenskar känner sig fria, även om systemet inte är fritt.

  • Torsten, jag är av den uppfattningen med anledning av tidfaktorn. Dvs ditt förslag är givetvis ett bra förslag men det kommer att ta tid då en grundlagsändring kräver ett mellankommande val.

   Ett val som först kräver att alla blir presenterade fördelarna med direkt demokrati, instämmer i detta och därefter röstar på något parti som torgför detta inför valet 2022.

   Jag ser inget parti som idag finns att välja på vilka torgför detta med direktdemokrati, gör du??

   Vill man påverka i den riktning du förordar så kanske det är bättre att ansluta sig till Hans Jenseviks, Nix To The Six rörelse. Möjligen också att ansluta sig till Medborgaresan.se

   Ditt förslag är ett utmärkt förslag men tyvärr inte särskilt realistiskt i närtid, under tiden får våra unga se sig pissade på av klanmarodörernas barn vilka tycks stå helt ovanför lagen.

   Om det fortfarande finns ca 75 % av den svenska valmanskåren som stödjer detta och fortfarande röstar på något av de etablerade partierna så vägen till din direktdemokrati mycket lång. Tyvärr är jag tvingad att medge.

   • Men Jan, hur realistiskt är ditt frihetsepos efter allt som händer? Det är bra tänk, men kommer att mala vidare liksom idag. Det krävs, tror jag, något nytt inspirerande, bra och lättfattligt. Att det tar sin tid är fullt klart. Att ännu inget parti är banan är också ett problem. Men vilka partier jobbar för din lösning? Och med vilken övertygelse? Det gäller att få något parti på banan för att ta hem spelet med hjälp av en direkt demokrati. Ett vettigt parti som vågar vinna , men ändå förlora en del av sin egen makt på sikt.

    Med en direktdemokrati på plats har ett stort steg tagits bort från kollektivismen och politikernas kontroll över folket.

     • Tja, det parti som ligger närmast tillhands är väl SD, men där verkar partiledningen tro på en samling vid mittpålen för att attrahera sk mittenväljare.

      En meningslös strategi, titta på hur man nu beter sig inom Demokraterna i USA.

      Där försöker man nu att vaska fram samma typ av presidentkandidat för att undvika Bernie Sanders betydligt mer konfrontativa approach som de inte tror attraherar de amerikanska mittenväljarna.

      Den som möter den demokratiske kandidaten (oavsett vem de väljer) heter Donald Trump och han bedriver skickligt en polariseringskampanj som demokraterna inte har något svar på.

      Naivt nog så tror demokraternas strateger på samma sätt som SD att valet gäller attraktionskraften gentemot mittenväljarna.

      Trump gör slarvsylta av Bernie Sanders då dennes budskap är alldeles för radikalt socialistiskt, därför skickar Deep State och glbaliseringsmaffian nu i stället fram Joe Biden.

      Trump byter därför sannolikt strategi inför duellen med Joe Biden.

      Etablissemanget inom Deep State och de finansiella globalistkrafterna jobbar nu intensivt på att attrahera mitten, de flesta amerikaner verkar dock vilja ha en president från ytterkanten (oavsett om det är höger eller vänster).

      Alltför att undvika samma situation som inför det svenska valet 1976 då Palme i slutdebatten medelst hån “avrättade” en svettandes Torbjörn Fälldin.

      Väljarsympatierna flyttade därför till Centern och Fälldin kunde i ett slag få nästan 25 % av rösterna tack vare att väljarna tyckte synd om Fälldin. Det misstaget tror jag inte Trump gör inför valet i November.

      Slutsatsen blir att SD inte längre är det parti som skulle ta till sig direkt demokrati då man blivit rädd för att skrämma bort mittenväljare.

      Därför behövs en kraftig polarisering av svensk politik, allt för att väcka väljarna från sin mittenslummer.

      Vad är det för fel på Nix To The Six, den rörelsen i hop med tex Meborgarresan.se skulle ju mycket väl snabbt kunna bli en politisk kraft i svensk politik. Kunde de få mig sig AfS så skulle i alla fall mitt val vara klart.

      Ännu ett nytt parti tar alltför lång tid att etablera egen väljarbas, se bara på SD vilka trots ett snabbt växande problem i den svenska samhällsutvecklingen och en anpassning mot mitten inte ger resultat.

    • Jag gillar det du säger Torsten men jag lutar nog åt Jan och Nix tothe Six med tillägget att varför inte en folkomröstning om direktdemokratin?

     • Den representativa demokratin är sinnebilden för Moment22 på så sätt att vid direkt demokrati enligt schweitsisk modell, så kan 100 000 tillsammans kräva folkomröstning i en fråga. I en representativ demokrati måste representanterna initiera frågor som de anser tillräckligt viktiga för att sätta deras makt ur spel – och inte ens då blir resultaten begripliga om det finns fler än två alternativ att rösta på. Vi kan alltså inte med mindre än att ett etablerat parti eller någon koalition föreslår det, få rösta i frågan. Genom att införa svarsalternativet “Kanske, jag vet inte” kan processen förhalas i evigheter precis som kärnkraften.
      Det har funnits några små partier med denna fråga på agendan, kanske det hetta “Gröna partiet”. Minns ej övriga.
      Jag föreslog att de alla skulle gå samman och driva DD-frågan unisont, men alla ville hålla på sina små avvikelser.
      Idag kanske folk vaknat till och att det skulle funka med ett enfrågeparti till att börja med.

  • Ja, det ena utesluter inte det andra! Kanske ett parti med få, men helt avgörande frågor, så att folk från början fattar vad partiet står för, t ex:
   1. Direkt demokrati
   2. Reformerat penningsystem
   3. Upprensning av lagtolkningar enligt Hägerströms s k skandinaviska realism (makt är rätt)
   4. Införande av författningsdomstol.
   5. Återinförande av tjänstemannaansvaret.

 • För ett regeringsskifte bör bidragsvallen genombrytas.
  Tankekonstrukt:
  Ex.: Konservativ – bidrag = skatteåterbäring. (Orsak)
  Socialist i bidragsfällan – för min överlevnad måste jag rösta på bidragsgivaren. (Effekt)
  Effekt är ju “inget eget initiativ” likt en fårskock, som vallas av EN hund.

 • Bra debatt. Den leder direkt till Loke Hagbergs och Mikael Nordfors djupgående konstruktiva analys. I bokform: “Demosocracy: the solution of the political dilemma?.
  Boken finns också som e-bok för ringa penning. Den har redan haft en viss påverkan bl.a på de italienska valen, förutom att den tar mycket av den schweiska demokratin som en av flera viktiga utgångspunkter.
  Bra Torsten då denna debatt måste börja nu, om något nytt bättre ska spira ur ruinerna av det gamla. Clareus synpunkter ovan gillar jag. Bland annat medias (i Sverige Bonniers) dominerande roll.
  Ingemar Ljungqvist, red almanova.eu

 • Har en ny Regering “guts” att genomföra något liknande ovanstående? Eller avser den, nuvarande opposition, bara bli som den tidigare regeringen? Och media kommer att marknadsföra sådant som en statskupp.

  I varje fall skulle en ny regering kunna genomföra grundlagsändringar, där det skall vara en folkomröstning emellan besluten i Riksdagen. Vad jag förstår behöver en sådan folkomröstning inte kombineras med “val till Riksdagen”.

 • Begränsa utplundringen av skatter!
  När staten inte kan betrakta all egendom, fast, lös, immateriell självdör socialismen!!!

 • Gärna “direktdemokrati”, men först en fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet. Hus skall det gå till? Att media-ägandet idag är totalt snedvridet, förstår kanske många. Att det är just Media som har försatt oss i den ytterst prekära situationen vi nu är i, förstår nog inte alla. Men alla är beroende av att korrekt information tillhandahålles. Så har dock inte varit fallet – sedan – låt oss säga, vi blev med EU!
  Allra först tarvas bot & bättring, via skarp rättskipning mot främst politiker för deras Trolöshet Mot Huvudman. Plus mången annan grupp. Den har pågått i minst ett halvt sekel.
  Tyvärr är det dock fortfarande de som har pengar, som kommer kunna fortsätta med att köpa makt. Det är storföretagen, fackföreningar och finansakrobater, mm. Det kommer krävas mycket av de jurister, som skall anförtros uppgiften att skriva en ny Riksdagsförordning.
  Hur kan vi motverka de muslimska klanbossarnas inflytande? Detta för oss helt nya koncept, där klanen röstar som “chefen” säger, har uppenbart börjat oroa en del. Fast för de flesta, är det ett icke-känt begrepp. MSM tiger om denna maffia-hantering av det så kallade folkstyret.
  Ett sätt är förstås att genomdriva en återvandring av alla muslimer. Samt en hel del till.
  Tillsättande av en Sanningskommission, är en annan absolut nödvändighet. Den som äger historien, äger framtiden, säger man ju. Den har av mycket onda krafter förvandlats till ett förtryckarverktyg mot de flesta, i akt och mening, för att kunna uppnå världsherravälde. Tiden efter första maj 1776 skall framläggas till objektiv granskning, så att alla myter och lögner kan avlägsnas.

 • Varför inte låta folket rösta på de årliga budgetförslagen? Flest röster vinner eller att 1:an och 2:an gör upp i en final. Då har folket lyckats ta av aristokratin (nomenklaturan) dess viktigaste maktmedel.

 • Mycket viktig artikel med fokus på lösningar, istället för gnäll och gråt.

  Var kan jag skriva under?

  Hur får man upp ögonen på våra medborgare, som bara tittar upp från skärmarna om Wi-Fi bryts?

  Vänligen

  Johan

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *