Svensk coronastrategi: Hög tillit till folk eller brist på polisresurser?

publicerad 19 april 2020
- Torsten Sandström
Sverige. Bild: Colorbox.com (köpt licens)
Sverige. Bild: Colorbox.com (köpt licens)
Sverige. Bild: Colorbox.com (köpt licens)

DEBATT. Häromdagen skrev jag en debattartikel om medborgarnas tillit. Begreppet är något oprecist. Ibland talar man om tillit till samhället, dvs till dess ledare (vertikalt) respektive en tillit horisontellt medborgarna emellan. I bloggen kritiserade jag en svensk statsvetare, Leif Lewin, som nyligen hävdat att tillit i båda avseendena präglade vårt land.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström bakom Anti-pk-bloggen.se

Leif Lewins uttalande rörde svensk coronastrategi, men det framskymtade att Lewin på ett allmänt samhällsplan uppfattade tillit som något gott. Bland annat framgick det att han såg det som ett historisk fenomen med rötter i det svenska bondesamhället.

Enligt min mening finns det anledning att problematisera såväl frågan om tillit som huruvida fenomenet kan upphöjas till något gott allmänt sett i ett samhälle. Men först några ord om den historiska aspekten. Det är säker riktigt att det gamla svenska bondesamhället hade tydliga drag av lokal sammanhållning inom bygemenskaper, men svagare var säkert den regionala gemenskapen såväl horisontellt men framför allt vertikalt, dvs visavi folk från andra byar respektive ledningen inom ett län eller landskap.

Vidare måste det starkt ifrågasättas om det överhuvud fanns tillit till det centrala rikets alla folk eller dess ledning. Sannolikt fanns en rejäl respekt för kungen och landets överhet. Men då talar vi enligt min mening mer om tvång än om naturlig tillit eller förtroende.

Det sist sagda innebär att man måste göra en åtskillnad mellan olika orsaker till medborgarnas vilja att hålla samman. Det allmänna bruket av tillit baseras, såvitt jag förstår, på en frivillig önskan om sammanhållning horisontellt och vertikalt. Med den preciseringen tror jag att tillit är en god samhällsföreteelse. Inom det gamla bondesamhällets byar var det allmänt sett fråga om en sådan god horisontell tillit.

När det gäller tillit som baseras på större eller mindre inslag av tvång måste man fundera över orsakerna till att sammanhållning ändå kan iakttas. Såväl i historien som i nutiden finns exempel på samhällen som byggt tillit på starkt centralt tvång och som alltså ändå lyckats skapa en vilja till gemenskap som på ytan kan tolkas som tillit. Jag tänker exempelvis på statsbildningar som Hitlers Tyskland eller Sovjetunionen och Kina. Nationsbyggena utstrålar starkt tvång, i verkligheten ett omfattande förtryck. Trots varierande grader av missnöje tror jag att man ändå måste säga att det existerat en sorts framtvingad tillit till maktens centrum.

Om vi återvänder till Sverige är det tydligt att spänningarna i det unga industrisamhället medfört en tydlig horisontell tillit mellan de tusenden av arbetare som sysselsattes inom olika verksamheter. I den mån vertikal tillit tidigare existerat hamnade den nu i en kris. Varken kung, kyrka eller politiker lyckades bygga det förtroende som kännetecknar en frivillig form av vertikal samhällstillit. Det fanns till och med tecken på revolutionära stämningar hos folkets skikt av arbetare.

Socialdemokraterna och dess olika systerrörelser (fackföreningar, bostadsorganisationer, konsumentkooperation, broderskapsrörelse, Folkets hus, ABF mfl ) har utvecklat en ideologi om tillit inom de egna leden. Denna sammanhållning har därefter systematiskt överförts vertikalt gentemot den svenska stat som S-partiet kom att dominera. Att landet byggts med tvångsinslag som (i mildare form) påminner om sovjettidens är klart. Marschen har skett till S-partiets visselpipa. Genom lag har nya maktfunktioner stegvis inplanterats.

Detta kollektiva samhällsbygge existerar än idag

Starka korporativa krafter backar upp en centraliserad svensk stat, modell S, som i sin tur hålls samman av en med utländska mått mätt storskalig byråkrati. I snart hundra år har denna samhällsform fått ett brett stöd i allmänna val. Men betydande oppositionella krafter har funnits hos bönder, företagare, fria yrkesutövare och tjänstemän. Dessa har ständigt bearbetats av S-partiets kollektiva propagandaorganisationer. Arbetarrörelsens framgångar har sedan många år uppenbart passerat sitt maximum.

Att döma av väljarstödet har en tidigare massiv ideologisk uppslutning kraftigt tunnats ut. I IT-samhället sprids inom folkets breda lager en tilltagande individualism. Men den kollektiva samhällsmodellen har byggts med svensk betong.

Frågan är därför hur den svenska samhällstilliten ska karaktäriseras idag, horisontellt och vertikalt. Enligt min mening är tilliten påtagligt splittrad.

En fast horisontell gemenskap eller sammanhållning saknas inom nationen som helhet. Och faktisk även inom kretsen av arbetare har uppslutningen kring arbetarrörelsens gemensamma ideologi kraftigt avtagit. På det vertikala planet gäller detsamma. Visst har ett nät av ekonomiska stödåtgärder – ”välfärdssatsningar” – gjort många medborgare beroende av det offentliga. Men frågan är om denna gemenskap ska ses som frivillig tillit eller som en bindning baserad på nödtvång.

I senaste riksdagsvalet röstade en majoritet mot S-regeringen. Detta visar att den horisontella och vertikala tilliten är tämligen begränsad i vårt land. Jag uppfattar det samförstånd som eventuellt råder som en planerad maktkonstruktion från ovan, med klart vacklande folkligt stöd. Leif Lewins lyriska uttalanden blir hursomhelst rena skönmålningen.

Till saken hör att mätningar av tillit sannolikt måste ge olika resultat till vardags respektive i lägen av nationell kris. I fara för krig eller död i virus söker naturligtvis många stöd i de samhällskrafter som existerar, särskilt som kyrkans budskap inte längre framstår som trovärdigt. Många svenskar kommer därför att följa virusstrategier som inbäddats i frivillighetens ord, men mycket talar för att sammanlagt fler skulle ha åtlytt en kompletterande strategi som baserats på tvång.

Svensk coronastrategi

Det intressanta är att den svenska regeringen de facto saknat denna lösning! Polisens resurser är nämligen dåligt organiserade samt över öronen upptagna med att bekämpa klanernas våld. Dessutom saknar nationen ett förvar värt namnet.

Svensk coronastrategi har därför inriktats på att upprätthålla en vrångbild av tillit. Syftet är att dölja att ett tvångsprogram saknas för en förnuftig och effektiv satsning mot smittospridning. Följden blir insatser av en svensk byråkrati, som delvis går på tomgång. Myndigheterna talar mest om att åtgärder måste ”säkerställas”, men inte hur det ska gå till. Samtidigt förklarar grannländernas insatser och resultat bort. Detta är den verkliga bilden av ”det starka samhälle” som S-partiet talar om.

Text: Torsten Sandström bakom Anti-pk-bloggen.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Har inga större svårigheter att följa Torstens resonemang och diggar definitivt vad han skriver även om våra åsikter om myndigheternas coronastrategi inte lirar. Allas vårt gemensamma problem är uppenbart att det här i riket förekommer en oöverstiglig mediavall.

  Ett exempel; Följande info är känd av press, Tv, radio och personer i ledande ställning men de håller tyst. Sverige avböjde den 28 februari och den 23 mars EU-kommissionens erbjudande att samordna stora inköp av masker samt övrig personlig skyddsutrustning av hög kvalité och i tillräcklig mängd. Detta sanslösa tilltag visar med all önskvärd tydlighet att folket av makteliten betraktas som statlig egendom för staten att förfoga över som den finner bäst.

  Det är helt fascinerande hur det svenska etablissemanget lyckats upprätthålla den demokratur Moberg avslöjade redan på 1950-talet. Hur effektivt staten tystade Roland Huntford som 1971 skrev om Sverige The New Totalitarians och It is virtually impossible for anybody opposing the government to get a hearing. There is only one ‘objective’ truth to fit given data. – The critic becomes a heretic, and is thereby neutralized. (Det är praktiskt taget omöjligt för den vilken motsätter sig staten att göra sig hörd. Det existerar endast en objektiv sanning vilken passar given data. – Kritikern blir en kättare och därmed neutraliserad.)

  På 1980-talet och framåt marginaliserade staten juridikprofessor em Jacob W.F. Sundberg vilken påvisade DDR:s inflytande i svensk skolpolitik och skrev Tystnadsspiralen och utvecklade tankar om “landet där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning”. Hur når vi tillräckligt många medborgare ned info för att kunna bryta upp maktelitens plattform?

 • Det handlar ju inte bara om antalet poliser. Vi lever ju dess bättre i ett land där polis och militär inte skjuter ner människor som inte lyder med kulsprutor eller sätter dem i mångåriga omskolningsläger. Då är det ju bättre att sätta restriktionerna på en nivå som människor kan följa.

 • Det blir spännande att höra ev kommentarer om vi inom en snar framtid får uppleva en självförvållad ”hyperinflation” med en samtidig kollaps i det elektroniska betalssystemet.
  Hur många är avbrotten egentligen, de mörkade?
  Anser att professorn har väldigt klart för sig vad saken gäller, Sveriges överlevnad!

  • Det verkar ju inte som om inflationsfaran är det stora problemet just nu. Snarare att råvarumarknaderna med oljan i spetsen kollapsar. Jag tror faktiskt inte inflationsrisken är stor på kort sikt. Helt enkelt för att människor på grund av sen stora osäkerheten håller hårt i pengarna. Det gör att även om penningmängden ökar så sjunker omsättningshastigheten på pengarna.

   • Egentligen är det ju oljedollarn som sett sin sista stund. Den var ju en artificiellt skapad enhet när Nixon började blåsa upp den till de oanade nivåerna där den sedan funnits i många decennier. Råvarumarknader kommer att återupprättas så fort folk vaknar upp ur den planterade coronapsykosen. Tack Erik Forsman om din kommentar om daath, det är just en andlig vishet kombinerad med iskall logik som kommer att få det hela att fungera igen. Plus en stor dos av nytänkande.

    • Tack Erik & Jan:

     Vi är i nuvarande läge definitivt färdiga med det upprepningstvång som systemet har präglat oss med – och via all utbildning och på alla nivåer – vi är så mycket mer än “att vi skall danas till att enbart existera som goda arbetare och goda konsumenter”… – NU är skiftet att lämna detta bakom oss definitivt igång…

     Och som du så insiktsfullt skriver Jan: “… det är just en andlig vishet kombinerad med iskall logik som kommer att få det hela att fungera igen. Plus en stor dos av nytänkande.” – Instämmer till 100 %… !!

 • När ett samhälle blir mer messianskt än faktiskt, inträder ett tillstånd av total mental rubbning. Nu är det så att svensken i botten är mer praktisk än messiansk, då kan det kanske finnes ett hopp i alla fall.

  • Det är illusionens höjdpunkt att hålla människan fången – det som hindrar människans förståelse. Skillnaden mellan att besitta vishet och att förstå, förutsätter något att förstå. Om det man skall förstås förborgas, finns inget att förstå; återstår visheten. Energier som upprätthåller illusionen måste övervinnas, annars fångas människan i vad hon tror är verklighet, men som inte är det. I det sammanhanget kan nämnas att när magiskt tänkande system blir viktigare än verkligheten själv, eller tas i stället för verkligheten, då är man under inflytande av den magiska illusionen som kallas för “daath” inom kabbalan, den judiska mystiken.

   Krafterna, eller energierna som måste hållas i schack är dels andlig vishet och dess motsats iskall logik. Det som behövs är motpoler: försätta människan under permanent lågintensiv rädsla samt överskölja henne med olika logisk motstridig fakta tills förvirring och avstängning uppstår – likt en överbelastningsattack på en server. Detta försätter människan i ett hjälplöst tillstånd, likt ett barn under hypnotiskt påverkan, till nedbrytningen är fullbordad.

 • Självklart är det så, maktens män skulle älskat att sätta hela sverje i fullständig lockdown, men även om de hade både polis och militär så skulle det innebära öppet inbördeskrig i minst 55 områden.

  Det är ganska länge sedan som Sverige upphörde som definition av ett land, därför använder jag ”sverje” för att beskriva landområdet vi bor i.

 • Torsten Sandström, du skriver många artiklar. I samma ögonblick man läst klart någon av dom, mins man inte vad man läst: har man läst en har man läst dom alla.

  Är det mödan värd för oss andra att traggla igenom för att få reda på vad du vill ha sagt?

  Lås oss ta det senaste exemplet här: den svenska tilliten är en myt. Ok, och? Tillit inte bra om den bygger på tvång samt sossarna är dumma.

  Vad är det du vill dela till oss andra? Fattar inte! Vad handlar din artikel om? Lite privat gnäll över etablissemanget. Är det någon som lärt sig något nytt av artikeln? Inte ja i vart fall.

  Tillit kan bara uppstå och förstås utifrån individen. Tilliten grundläggs och byggs upp under barnets första fyra år samt är något som lätt trasa sönder, även upp i åldrarna. Man kan inte tala om tillit inom en nation. Hur skulle man kunna mäta det? I USA stämmer man varandra 10 gånger mer än i Japan. Har japaner 10 gånger större tillit till varandra än amerikaner emellan?

  Det går inte att göra sig till talesman för en helt nation. Än mindre kan någon enskild individ säga något explicit om alla andra. Tilliten är något levande organiskt som hela tiden växer omvänt förminskas genom livet. Dock finns det grundläggande skillnader i brist på tillit och samt att ha tillitsfull attityd till sina medmänniskor och är helt oberoende nationer och kulturer.

  • Erik, lustig nog tycker jag mig alltid ha läst just vad du skrivit. Mer om detta till sist.

   Du hajar inte vad andra skriver. Tillit kan byggas med fri vilja och via trix eller tvång. Lydnad blir följden i båda fallen. Tillit kan mätas individuellt, men också framför allt i grupp (som man ofta menar då nationell politik diskuteras).

   Om inte du får ut något av artikeln kanske det beror på att du redan vet allt? Eller svagt minne? Vad vet jag? Skriv själv en problematiserande text så vi får se vad den går för! Vänligen TS

   • Vad vet en professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet om livet utanför åsiktskorridoren? Hela ditt inskränka liv har du varit marinerad i politiskt korrekthet. Är det någon här som tror att man kan göra karriär inom den djupa staten utan att totalt sälja ut sig?

    Säg Torsten, vad har du får trovärdighet i din kritik av samhällets elit; du som inte gjort annat än varit samhället till lags?

    Har du någonsin vågat kritisera samhällets makthavare (från en maktlös position) förlorat din inkomst och du varit så fattig att du svultit i kön till socialen när du tiggt om pengar till mat, och dessutom blivit nekad och fått gått till stadsmission för att inte svälta?

    Har du någonsin varit bostadslös?

    Har du någonsin behövs slåss mot ett eget missbruk eller någon anhörigs?

    Har du någonsin behövt besöka en psykiatriskt mottagning för ditt psykiska mående för att du utmanat the deep state?

    Finns det någon som tror att man kan nå dit Torsten nått utan att varit tvungen mot sin vilja slicka systemet mellan skinkorna tills tungan blivit svart?

   • Ditt dravel tillför ingenting till NewsVoice! Alls. Man lär sig inget nytt. Har man läst en artikel har man läst alla. Du skriver: “Skriv själv en problematiserande text så vi får se vad den går för”

    Var varse god och sök på mina artiklar här: https://newsvoice.se/?s=Erik+Forsman – mina articular är fundamentalt olika varandra. Dina alla så lika varandra och är inget annat än en butter privilegierad, inskränkt, bortskämd rik gamla pensionärs privata gnäll.

    Vänd dig till dina besuttna vänner på “Dagens Juridik” eller nått istället:

    Please no more.

     • Du hycklar!

      Du har aldrig utmanat makten – någon enda gång. Hade du vågat gjort det hade du åkt ut i kylan.

      Försök inte låssas inför oss andra att du har någon sorts insikt om hur samhället ter sig från ett utifrånperspektiv, för de har du ingen aningen om.

      Bemöt kritiken sakligt. Försök inte göra som den politiskt korrekta makten alltid gör: stämpla all kritik som: “hat och hot” Du har inget att komma med, det är därför du spelar ut “hatkortet” Patetiskt. Kanske har du aldrig i hela ditt liv någonsin kritiserats?

     • Torsten, har du någonsin stäm din egen arbetsgivare som du är beroende av för domstol någon gång? En gång, eller kanske två gånger? Har du varit i närkamp med den djupa staten – samhällets administration, som per definition bryter mot förvaltningslagen och för övrigt mot alla lagar och förordningar när det passar dem? Kom igen – du är ju professor i civilrätt! Hur många civilmål har du öppnat mot the deep state? Inga alls! Som jag trodde.

 • Bra analys, tänk om de så kallat borgerliga partierna kunde ta till sig detta och anpassa sina partiprogram efter denna verklighet!
  Men nej, det kommer nog inte att ske.
  SD vill ha kvar folkhemmet och sossestaten, men befolka den SD:are.
  Ska vi hoppas på partier utanför riksdagen? MED, KLP eller andra? Nja, de är ännu för små, för diffusa och de etaberade partierna har sett till att göra dem ekonomiskt och medialt handikappade.
  Ett nytt Ian och Bert behövs!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *