Geoekonomi: Hur ska Kina hanteras? – Dan Ahlmark

publicerad 19 maj 2020
- Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se

EKONOMI & DEBATT. Kinas roller både som regim och handelspartner är idag förknippade med stora problem för västvärlden. Många hade hoppats att Kinas kommersiella inträde bland världens nationer 2001 som medlem i WTO skulle innebära även en successiv liberalisering av den kommunistiska regimen. Så har dock inte skett, utan istället har landet utvecklats i motsatt riktning.

Text: Dan Ahlmark, Vaknaupp.dinstudio.se, ekonomie licentiat, Handelshögskolan i Stockholm (HHS), jur kand, fil kand. (komplett CV)

Kina har inrikespolitiskt alltmer glidit mot totalitära metoder, och sätten att genomföra en allt hårdare politisk kontroll av befolkningen utvecklas ständigt. Bland annat är deras elektroniska övervakningssystem SCS chockerande från frihetlig synpunkt (1).

Bland de kontroversiella utrikespolitiska projekten försöker Kina bygga upp ett multikontinentalt transportsystem (Belt-and-Road Initiative, BRI) avseende främst Asien och Afrika, vilket också medför avsevärda militära fördelar i händelse av framtida konflikter med västmakterna. Det finns tydliga tecken på att Kina avser att dominera Asien och sannolikt också Afrika. Även där används BRI, som innebär finansiering och byggnation av infrastruktur, en djup kunskap om ländernas transport/logistiska system inklusive dominans av strategiska komponenter i dessa.

Samtidigt skaffar Kina sig ett politiskt inflytande. Ett direkt aggressivt initiativ är, att man har byggt konstgjorda öar i Sydkinesiska havet, vilka man använder för att skapa nya territorialgränser runt stora områden av tidigare fritt hav. Förutom de militära fördelar detta medför, leder det också till ägande av potentiellt stora naturresurser och begränsar andra länders fiskeindustrier.

Beteendet ledde till, att Filippinerna stämde Kina inför Permanent Court of Arbitration i Haag. Denna avgjorde till Kinas nackdel, men detta har helt ignorerats av Kina. Landet räknar med, att ingen angränsande stat vågar utmana det militärt. Men USA godkänner inte den flagranta kränkningen av internationell rätt och de nya gränserna, utan dess krigsfartyg passerar regelbundet genom området trots kinesiska protester. Tidigare krigshandlingar från det kommunistiska Kina mot Tibet, Sydkorea/FN-styrkor, Taiwan, Vietnam och Indien är en dyster bakgrund till dagens hot mot länderna runt Sydkinesiska havet.

Man kan se beteendet i Sydkinesiska havet som Kinas München-handling. Det är en ohöljt aggressiv aktion med klart visat förakt för internationell rätt, som direkt berövar andra länder deras rättigheter. Att enbart hot riktats mot grannländerna, och att våld hittills bara riktats mot fiskare, ändrar inget. Kina visar sitt sanna beteende, när något ligger i dess intresse. Landet är idag det främsta hotet mot sina grannar och internationell rätt. Dess brott mot andra internationella avtal såsom allmänt handelsöverenskommelser och lagar om intellektuell egendom är otaliga.

Tidigare brott inom landet mot mänskliga rättigheter är jämförbara med Hitler-Tysklands och Sovjetunionens. Att en sådan hård diktatur med en avskyvärd ideologi och historia ska få ett allt större politiskt inflytande över ett växande antal länder samt ta ledarskapet över många avancerade globala industrier är alldeles för farligt (2). En något liknande kapitulation för ondskan skedde i München 1938, vilket fick ödesdigra konsekvenser. Världens reaktion bör därför bli en icke München-politik.

Vad innebär en icke München-politik?

Det ekonomiska etablissemanget i väst har begått två allvarliga fel

Ett gäller politisk aningslöshet. De har utan att ta hänsyn till att Kina inte är en normal demokratisk marknadsekonomi helt eller delvis fört över produktionen av viktiga produktområden till landet. Kinas karaktär idag samt historia avskräckte dem inte. Att privatekonomiska skäl kunnat leda till detta är förskräckande.

Att Kina bestämmer möjligheterna och förutsättningarna för etableringar och sannolikt utformar dessa i syfte att långsiktigt bygga upp helt egna företag på väsentliga områden grundade på den teknologi man stulit eller tillgodogör sig från de utländska företagen, har de senares ägare och styrelser uppenbarligen inte föreställt sig. Kina kan också av militära/politiska maktskäl låta många företag inom vissa sektorer etablera tillverkning i Kina, vilka då samlat kanske står för en betydande del av världsproduktionen av särskilt viktiga produkter. Den strategin uppmärksammades nu under coronakrisen beträffande vissa mediciner samt medicinska komponenter och utrustning. En sådan situation kan vara ödesdiger för västmakterna i en politisk krissituation, eftersom Kina kan helt stänga av handeln med väst.

Ett annat fel med utflyttningen av industrier till Kina är, att denna bidragit till att västländer – och särskilt USA – drabbats av kraftiga förluster av arbetstillfällen. Det beror i USA också på reglerna i handelsöverenskommelsen NAFTA 1994, vilka gav även Kina orimliga fördelar (3). De multinationella företagen (ofta USA-ägda), som påverkade reglerna i NAFTA, såg främst till sina egna intressen och bortsåg från USA:s nationella. Trump har nu rättat till detta med handelsavtalet USMCA, som ersatt NAFTA, trots att de multinationella företagen praktiskt sett uppträdde som lobbyister för Kina och andra länder.

Att Kina för viss del av sin industri av utvecklings- och tillväxtskäl tillämpar kapitalism är rätt likgiltigt, eftersom företagarna vid behov lyder regeringens direktiv, och själva systemet lätt kan elimineras. Landets karaktär och mål gör, att det nu inte räcker att bara kräva strikt ömsesidighet gällande villkoren i handel och etableringar, hindra Kinas stöld av intellektuell egendom, brotten mot avtalade regler för företagsstöd osv.

Istället bör av säkerhetsskäl en rad restriktioner införas beträffande relationerna i syfte att hindra landets snabba utveckling avseende bland annat militär teknologi, kompetens och resurser. Bland annat följande restriktioner gällande främst handel och industri är då viktiga avseende landet, dess medborgare och företag. Dessa restriktioner upphävs, när Kina inför politisk frihet och tillämpar mänskliga rättigheter.

Inga militärt viktiga komponenter eller produkter får köpas från, säljas till eller i övrigt överföras till Kina, och samma regler gäller teknologi med någon tänkbar militär användning.

Utländska företag inom flyg- och rymdindustrierna ska generellt inte vara verksamma i landet. Alla länder bör avstå från att använda Kina som underleverantör gällande viktiga komponenter och produkter (oavsett bransch), som de helt enkelt alltid måste ha. Varor, för vilka finns ett kontinuerligt och livsnödvändigt behov och för vilka Kina är huvudproducenten, ska inte köpas därifrån. Detsamma gäller produkter, vilka

(a) är helt nödvändiga för köparländerna och

(b) för vilka Kina är en av flera stora producenter.

I en möjlig utrikespolitisk kris involverande Kina är både leveranssäkerheten och leveransvilligheten högst tvivelaktig.

Kina ska inte tillåtas att i västländer köpa, äga och driva företag inom produktområden, där Kina inte har rätt att vara varuköpare eller varuleverantör. Detsamma gäller bland annat livsmedelsområdet (bortsett från försäljningsbolag) samt media och kultur. Kinesiska journalister tillåts verka i väst. Ägande och byggande av infrastruktur är heller inte öppet för Kina.

Finansiering från väst beträffande kinesiska företag och projekt bör vara mycket restriktiv, och nämnvärda kinesiska handelsöverskott bör inte godtas. Kompetensuppbyggnad hos alternativa möjliga leverantörsländer som Indien bör istället stödjas (4). Kinesiska studenter och akademiker tillåts inte studera eller forska i väst inom ett antal naturvetenskapliga ämnen. Det offentliga bör stödja rättsprocesser inledda av privata företag eller individer, vars intellektuella egendom på olika vis stulits av Kina.

Sådana regler brett tillämpade skulle precis som gällande Sovjetunionen tidigare ha en nämnvärd inverkan på det hot Kina utgör.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav hösten 2017 ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Referenser

Nya Dagbladet: Kinas sociala värderingssystem – ett varnande exempel
Nya Dagbladet: Är Kina ett hot mot Väst?
Nya Dagbladet: “USA och slutet på gamla NAFTA”
Det Goda Samhället: Vad driver USAs handelspolitik gentemot Kina?


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Dan Ahlmarks artikel handlar till stora delar om hur västvärlden skall hantera den kommunistiska regimen, för att förstå hur propaganda kriget spelas upp så behöver vi alla undersöka båda sidornas sätt att försöka påverka oss.

  Skillnaden, som jag ser det, ligger i hur pass manipulativt parterna spelar ut sina respektive propaganda kampanjer. USA under Trump agerar mer öppet och aggressivt då de appellerar till väljarna emedan Kina agerar mer sofistikerat.

  Det ligger som vanligt i betraktarens eget öga att värdera parternas propaganda mot varandra, Kinas ledarskikt är vana att kunna manipulera sin egen befolkning i och med sin totala mediekontroll.

  USA som är ett mer öppet och demokratiskt samhälle kan alltid räkna med att bli ifrågasatta såväl i Usa som överallt i den övriga världen då man propagerar för sina ståndpunkter.

  Tilltron till till våra resp ställningstaganden beror nog till stor del på vilken grundinställning vi har till Kina resp Usa, är man Kinavän så förväntas man tycka illa om Usa resp tvärtom.

  Sålunda blir Usa hatarna vanzinniga när de ser Dan Ahlmarks artikel, när dessutom betalda legoknektar som pseudonymen Karl Wang å sina kinesiska huvudmäns vägnar ger sig in i debatten så kryper alla commylovers fram från under de stenar där de legat och tryckt sedan kulturrevolutionens tid.

  Inläggen från dessa kommunistälskande krigare är en svavelosande attack på alla vilka har mage att kritisera kritiker till den kommunistiska regimen i Kina, relativisering som debatt teknik håller emellertid inte då vi alla i den fria världen kan tänka själva numera. Även om tex våra svenska politiker gör allt i sin makt för att underordna oss den korrekta sk Sverigebilden.

  Det känns väldigt uppfriskande att läsa Dan Ahlmarks artikel och de reaktoner den väcker, jag ser fram emot en polariserad men värdig debatt.

  Ta en titt på detta youtubeklipp

  https://youtu.be/ROnAfAeoceY

 • Från och med nu kastas alla kommentarer som innehåller personangrepp från bla Stig Lönnqvist och Ivan Kaska. Ert beteende är oseriöst och trolligt. Ni bryter mot kommentarsreglerna. Jag har kastat era sista [opublicerade] kommentarer som ni skickat in.

  Debatten här ska enbart handla om sakfrågorna, om artikelns innehåll.

  • Bäste Sasserson, det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att din nya policy betr kommentarsreglerna börjar bära frukt även om det ännu är tidigt på säsongen.

   Jag är som du vet ingen ivrare av censur, tvärtom försvarar jag vår grundlagsskyddade åsikts och yttrandefrihet.

   Dina krav på saklighet, dvs att hålla sig till ämnet och försöka vara saklig samt att undvika personangrepp är förståeliga och skall respekteras. Det kan dock i stridens hetta vara lätt att dela ut en del kritik i sak som av andra uppfattas som osakliga och i strid med kommentarsreglerna.

   En debatt kan för min del gärna vara av det “mustigare” slaget och därför tillåta ett tuffare tilltal mellan debattörerna, det viktiga är att debatten hålls kvar kring sakfrågan och inte spårar ur.

   Det är argumenten i sakfrågan som skall stå i centrum även om tilltalstonen tidvis är giftig.

 • Jag håller med dig stig lönnqvist. Visst verkar Sasserson vara oseriös.
  Min kommentar från igår väntar fortfarande på moderering.
  Den löd som nedan.

  Ivan Kaska 24 maj, 2020 at 16:03
  Din kommentar inväntar moderering
  ”Hedersmännen” Dan Ahlmark och Jan Norberg var förmodligen klasskamrater i samma skola, med samma utbildningsnivå.
  Båda dessa ”hedersmän” har svårt att hålla sig till debattämnet och använder därför personkritik, när argumenten tryter.

 • Stig Lögnqvist, du verkar ha vissa problem med din självkontroll, jag ler en smula överseende över din bristande språkbehandling. Det är aldrig bra att skriva i full affekt, att dessutom (när inget annat fungerar) ta till de sedvanliga beskyllingarna om voffare, kontrollerad opposition, feg uppköpt jävel, bevisar bara dina egna tillkortakommanden i denna debatt.

  Din prokommunistiska slutledningsfömåga leder dig i vanlig ordning ur spår, du vill urskulda det kinesiska kommunistpartiets globala maktambitioner med att de (ännu) inte startat några krig.

  Kinas militära uppbyggnad har pågått under många år, deras avsikt med denna enorma militära uppbyggnad sker som i de flesta fall för att avskräcka främmande makt från militära interventioner. Men varför starta krig när man kan vinna världsherravälde på andra sätt?

  Den kommunistiska regimen använder i stället sin ekonomiska makt då de på ett ganska sofistikerat sätt lurar skjortan biståndsdrogade u-länder tidigare vana att tillsammans med sina välgörare kunna stoppa en hel del pengar i de egna fickorna, självklart något som den kinesiska regimen också är med på.

  Skillnaden är att när pengarna som försnillats (korruption) och skall betalas tillbaka till de kinesiska långivarna så övertar kineserna helt lagligt de infrastrukturprojekt de själva byggt för sina låntagares räkning. Kineser skänker inga biståndsmedel annat än om dessa används i korruptiva syften, resten är lån på kommersiella villkor. Något biståndsdrogade u-länder inte varit vana med, ta bara alla de svenska biståndsmiljarder som försnillats av korrupta u-landsregimer.

  Så min bäste Stig du lurar absolut ingen med dina patetiska attacker på mig, Dan A, Torbjörn S, mfl.

 • Ivan Björn, har du vaknat och klivit ut i dagsljuset nu igen?

  Du verkar på ditt typiska kommunistmaner vara utomordentligt bländad av pseudonymen Karl Wangs hyllningar av det kommunistiska partiets globala maktambitioner, att Karl W och & är av kommunistregimen betalda legoknektar tycks du bortse ifrån.

  Som fd östeuropeisk medborgare sitter din vurm för kommunismen mycket djupt, därav ditt gillande av den totalitära regimen i Kina.

  Jag har tillbringat ganska mycket tid i såväl Hong Kong som fastlandsKina, kineser är i gemen mycket trevliga och arbetsamma. Jag har en del personliga vänner som är kineser och som jobbar hårt och är strävamma, alltså inget ont om kineser som folk. Tvärtom har vi mycket att lära av kinesernas arbetsmoral och deras syn på tex familjefrågor.

  Det kinesiska kommunistpartiets framfart har dock jag som många andra valt att blunda för, kanske för att levnadsstandarden prioriterades över grundläggande demokratiska värden.

  Men när de kinesiska ambitionerna om globalt maktherravälde blev alltmer synliggjorda och att detta tvingade normalkinesen att bli kvar under det kommunistiska partiets totalitära regim så började det ringa alarmklockor.

  En bekants flytt till Sri Lanka fick upp ögonen på mig hur den kommunistiska regimen går tillväga när de med stentuffa lånevillkor sätter fattiga utvecklingsländer under tvångsförvaltning. Inte ens amerikanska globalister agerar lika tufft.

  Hamnaffären i Colombo var dock bara toppen av ett isberg, kommunistpartiets maktambitioner är globala enligt en mycket noggrant uträknad plan för att kunna bli en global stormakt.

  Världen behöver inte ytterligare en maktgalen stormakt då säkerhetsläget är nog komplicerat som det är.

  Enligt devisen “if cannot beat them, join them” har den globalt agerande amerikanska finanseliten ett djupt samarbete med kinas kommunistparti, kortsiktiga vinster från kinas kader av lågbetalda kår av människor har drivit upp börsvärden såväl på Wall Street som på andra börser runtom i världen.

  Att amerikanska globalt agerande corporationer har kunnat flyga under radarn så länge som de gjort beror på att de kunnat muta politiker som The Clintons, Joe Biden och hans son Hunter Biden, mfl.

  Det är den typen av korruption som nu skakar i sina grundvalar då Trump behöver en syndabock för den sk Coronakrisen, hans agerande följde inte finanselitens kalkyler då de ställde sig på Kinas och WHO:s sida.

  Blir Trump omvald så kan vi nog vänta oss en helt ny amerikansk Kina doktrin, bäva månde alla globalister vilka investerat tungt i Kina.

 • “Kinas roller både som regim och handelspartner är idag förknippade med stora problem för västvärlden”.

  Påståendet ger här en fingervisning om artikelns idé- och ideologianalys (vad artikel skall problematiseras) men ger samtidigt även uttryck för en värdering.

  Ska man anta en mer kameral samt neutral hållning, så skulle man kunna se på Kina (et consortes) och väst som två konkurrerande falanger inom samma multinationella företagspark, som är på väg att hotas av en total intern splittring. Detta då väst under en herrans massa år outsourcat nästan hela sin produktion (minus vapenproduktionen då) till Kina som tillbaka gynnat väst ekonomiskt. Betraktar man de konkurrerande blocken från ett företagsekonomiskt perspektiv: USA (med en stor statsskuld) och Kina (med stort överskott av stats- och privatsparande i amerikanska statspapper) kan man undra varför de två ekonomierna inte fusionerat?

  Det hela liknar andra organiska problem vi stött på tidigare, alltså: är olika saker på olika strukturella nivåer. I väst finns inte på samma sätt en enande och samlande strategisk kraft, som i Kina. Det ger Kina en fördel. I Kina finns en långsiktig, taktisk, metodisk, framsynt samt beräknande agenda som saknas i väst. Här strider olika delar mot varandra: Wall Streets finanskapital, finans- och bankfamiljer tillsammans med the deep state mot den av folket valda Trumpadministrationen. Denna öppna konflikt finns inte alls mellan näringslivet och statsadministration i Kina; eller att det kanske inte går att skilja mellan industrin och det kommunistiska partiet i Kina – att se det som två skilda delar på samma sätt som vi inte såg på 30-talets Tysklands politiska parti och dess industrier som olika delar? Vem ser på Siemens som en del av nazistpartiet, eller ens som tyskt idag?

  Blir det så att Kina, med allierade sakta men säkert tar över världsmarknadsandelar berättar det för mig i vart fall att konkurrenter i framtiden står inför ett flera olika vägval: antingen organisera man sina samhällen på samma sätt som Kina gör i dag eller så fortsätter finanseliten att förverkliga agenda 2030 och som helt då kommer lossna från folket. Sker detta vore det ett önskescenario för Kina. Väst kommer med alla sina inskränkta oligarker minus sin befolkning få en avsevärd minskad ekonomisk tillväxt, som en halverad befolkning innebär, bli en lätt munsbit för Kina att ta över. Eller så kan det ta sig i uttryck som så att USA och Europa drar sig samman och undan och sluter sig in i sig självt, eller så försöker väst att undergräva och försvaga öst, men en sådan strategi kräver en enat och starkt väst, och vi kommer aldrig få ett enat och starkt väst om agenda 2030 genomförs.

  • En mycket intressant och värdefull kommentar. Jag funderar på samma frågor och får kanske tillfälle att återkomma till dessa i detta forum. Det som närmast kommer att ske är andra fasen av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, vilka troligen slutar i klara motsättningar. Följden blir högre amerikanska tullar på alla kinesiska varor och försök att få bort underleverantörssystem av många slag från Kina, samt att stänga kapitalmarknaderna i väst för landet. Men de större frågorna är naturligtvis de som Erik pekar på.

   • Tack. Det är naturligtvis en ära att få beröm av en akademiskt meriterad skribent som Dan med tanke på att jag själv saknar dylik. Två saker:

    1.) Det är i mötet, i diskussionen vi tillsammans lägger pusslet som kanske få bilden hur framtiden kommer att utveckla sig att klarnar något.

    2.) Problemet som den ensam skribenten har att brottas med är inte oöverskådligt stort material av medierapportering världen över, eller för den delen filtrera ut det väsentligaste i diskussioner mellan mer eller mindre kvalificerade “förstå-sig-påare” kring framtidens konflikt mellan Kina och väst. Inte heller påverkan från alla kina kramare, agendastyrda skribenter som går Kinesiska kommunistiska partis ärenden eller de av väst ägda angloamerikanska oligarkstyrda media utan att summeringen som enskild analytikern gör, bygger på förutsägelser gjorde från logiska antaganden samt rationella argument, ty det är så våra hjärnor fungerar och det är här vi går bet som gör att prediktionen slår fel.

    Vi bortser lätt från de irrationella, det ologiska, det motsägelsefulla samt förstörande krafter, och tror därför att de mest gynnsam val vi själva skulle ha valt i samma situation (givet att vi satt på samma mängd information) är det som makthavarna till sist väljer – likt ett parti schack mellan två stormästare.

    Den okända och oförutsägbara faktorn jag vill lyfta fram är den av kabalen självskadande kulturmarxistiska förändringskraft med feminism, klimathysteri osv som ständigt injekterats i vår västerländska kultur som formar och omformar väst med sin subversiva kraft. Kina har fått sin beskärda del av kulturrevolutioner och vet att ingen sann och öppen demokrati kan skydda sig mot dylika rörelser. Det är orsaken till att Kina isolerar den muslimska, etniska minoriteten uigurer då deras lojalitet inte ligger hos staten och kommunistpartiet, utan hos klanen. Det är orsaken till att Kina aldrig kommer att bli en öppen demokrati som vi i väst möjligen hade hoppats. Det är orsaken till att både Ryssland och Kina stängt ner och kört ut alla de av väst/Sorros kontrollerade NGO (Non-Governmental Organization) som inget annat gör än att påverkar opinionen och sätter samhället i gungning: det är enbart i öppen och sann demokrati som det går att påverka med information, dialog, propaganda samt kommunikationsstrategier- inte en diktatur.

  • Ett jätte långt anförande och säkert helt bra,,,men tänk på att allt som vi läser/ser från propaganda tv är..just det, bara propaganda om kina. Ingen vill tydligen visa vad gott kina gjort, syns ingenstans.
   Är man en MSM prostituerad som DA är så finns det inget gott i kina,,,

   • Stig!
    Du kallar mig för MSM prostituerad. Men i själva verket skriver jag bara i alternativa media och är ytterst kritisk till MSM. Så Du har fel i det avseendet på samma sätt som i andra du yttrar dig om.

  • Så tycker George Galloway, som var medlem i det brittiska parlamentet i nästan 30 år. Han presenterar TV- och radioprogram (inklusive på RT). Han är filmskapare, författare och en berömd talare.
   https://www.rt.com/op-ed/489819-china-hong-kong-taiwan-us/

   Storbritannien styrde Hong Kong utan spår av demokrati eller mänskliga rättigheter, men är nu “djupt bekymrad” över Kinas säkerhetsförslag. De brittiska och amerikanska regeringarna skulle inte tolerera våldsamma protester i sina egna länder, men när det gäller Hong Kong slog de den kejserliga trumman för “demokrati” och “mänskliga rättigheter.”
   Rick Sanchez, värd för RT America, frågade mig den här veckan: “Hur många konflikter kan Kina hantera samtidigt?” Och det är frågan som USA och några av dess allierade systematiskt ställer. De vill också veta svaret. Det närmaste skälet till Ricks fråga var ytterligare en uppblåsning i Ladakhs territorium, som var länge tvistad mellan Indien, Kina och Pakistan. Dess utbrott uppmuntrade ett intensitet av “Full-Court Press” där USA pressar Kina överallt, aggressivt sonderar och ser vad som skär igenom.

   Från Tibet genom Falun Gong, de årliga ”China Bans Ramadan” -skärmarna, till marin- och USA: s bomberkommando-manövrar i Sydkinesiska sjön, handelskrigen och koronaviruset som syndabock, blir det svårt att få dem i en enda mening.
   Så mycket så har jag startat ett nytt stycke för att ta upp de två allvarligaste: Taiwan och Hong Kong.
   Enbart i år har Trump-administrationen brott med den amerikanska statspolitiken mot Taiwan – en politik som gjordes för nästan 50 år sedan av Richard Nixon – på betydande sätt, vilket kan bli mer betydelsefullt fortfarande.
   Pompeo – som såg alltid ut som om han var fräsch från Sopranos uppsättning – hyllade först omvalet av en ”president” i Taiwan. Peking märkte sina kommentarer som ett allvarligt brott mot den en-Kina-politiken.
   Faktum är att USA inte längre försöker dölja sin uppmuntran till ”oberoende” för ön och är upptagen med att förvandla den till en alltmer militariserad fästning som har den ytterligare fördelen att öka USA: s vapenförsäljning. Washington anlitade den taiwanesiska ”regeringen” till stöd för provokationerna i Sydkinesiska havet och betydligt över Hong Kong. Och Hong Kong ser ut att vara frontlinjen .

   Den före detta brittiska kolonin – utpressad från Kina som straff för att våga vägra att avvisa opium från den kejserliga narkotikahandlaren – styrdes av Storbritannien under 150 år utan att minsta spår av demokrati eller mänskliga rättigheter skymtades.
   Men Storbritannien – nu lojal adjutant till det amerikanska imperiet – är djupt bekymrad över Hong Kongs “demokrati” och “mänskliga rättigheter.” Så förra veckan Fat Pang, känd här som den sista brittiska guvernören i Hong Kong Chris Patten, har tagits ur sitt glas fallet i British Museum att säga det i de mest vice kunglig termer.
   I Amerika var tonen mer New Jersey mob-boss, men det var stereo. Och precis vid kupongen – återigen, mitt i en pandemi – återvände de mordiska upprorna till gatorna i Hong Kong och attackerade hänsynslöst allmänheten och polisen.
   Fastigheter – såväl privata som offentliga – plundrades av enorma mobb grupper. Och de två regeringarna, som varken skulle tolerera i sina egna länder, höll upp den imperialistiska trumslagen “demokrati” och “mänskliga rättigheter.”
   Ju mer de fördömde Kinas nya säkerhetslagar i Hong Kong, som utarbetats för att bekämpa coronavirus, desto mer var det uppenbart för mig att inte bara dessa lagar var nödvändiga utan var långt försenade.

   När upprorsmakarna lyfte utländska kolonitidens flaggor och slog upp sina uppmaningar till Hongkongs oberoende och amerikansk-ledda “befrielse” från Kina, blev det så tydligt som en gädda-personal att Kinas utmanare verkligen var en orkester, deras rörelser skrivna av konduktör, för in av hans stafett när manuset kräver dem.
   Crescendot över Hong Kong är utformad för att locka den kinesiska regeringen i en fälla. Strängarna av handelskrigskonfrontationer syftar till att binda Kina i tullar. Kören av falsk anklagelse för coronavirus ljuder allt högre. The Fat Lady i Washington håller på att rensa ur halsen och förbereder sig för att sjunga.

 • Jag tror inte att den anonyme pseudonymen Karl Wang och hans av kinas kommunistparti betalda legoknektar återkommer med kommentarer i sakfrågan, det är som sagt inte första gången Karl W och & agerat så här.

  En av anledningarna till att jag personligen valt att upphöra med mitt skrivande här hos NV är just den här typen av vpn anonymiserade troll som förekommer i kommentarsfälten. Jag ser med oförbehållsam glädje att redaktören valt att kräva korrekta namn och kontaktuppgifter för att kunna kommentera, det gör att kommenterandet blir mer seriöst samt att det hålls rent från subversiva troll som pseudonymen Karl Wang et al.

  Fortsätt på den inslagna vägen Herr Sassersson och du får en betydligt mer seriös prägel på denna i övrigt mycket frispråkiga publikation.

  • Jan Norberg är ett riktigt troll för trump/clinton administrationen, en riktig hycklare. Han har fått för sej att Kina är ett land som krigar till sej suvereniteter,,,Han kan inte läsa till sej vad det underbara landet Uza, hans stora underbara land gör i världen,,,Berätta Janvilka krig kina är inblandade i och vilka krig dina underbara Uza är inblandade i…är jätte intresserad i det

   • Jan Norberg är såvitt jag vet en hedersman och dina anklagelser gällande honom är grundlösa. Du skriver ogrammatikaliskt och kan inte stava; beror det på översättning med hjälp av Google ?

    • Stackars mej som skriver ogrammatikaliskt (om det nu heter så ) En ytterst utbildad person som du kan väl komma med lite svar som har med saken att göra…smile….Inte behöver du försvara din poikvän…väl. Klarar han inte av det själv

     • Är man en voffare som DA och JN är så svarar man aldrig på en fråga, man byter samtalsämne. Min fråga till JN var: vilka krig är kina inblandad i???
      Då svarar DA, inte JN att jag inte kan stava och är ogrammatikalisk. Svara på frågan: vilka krig är kina inblandad i??

      • Jag skrev i min artikel följande: “Tidigare krigshandlingar från det kommunistiska Kina mot Tibet, Sydkorea/FN-styrkor, Taiwan, Vietnam och Indien är en dyster bakgrund till dagens hot mot länderna runt Sydkinesiska havet.” Att Kina beroende på interna problem och pågående försök att ta över Hongkong inte är inblandat i krig i d a g saknar intresse. Dessutom är Nordkorea en marionettstat för Kina, som man för inte så länge sedan använde för att framföra allvarliga hot mot Sydkorea, Japan och USA. När det är lämpligt, kommer Kina att tillgripa våld, men var vet vi inte: någon granne i Sydkinesiska havet, Formosa.. vem vet ?

 • Vill påminna alla som brukar hata kommunister och som citerar starkt överdrivna dödstal, att kommunismen pådyvlades Kina av Uk/Us. En Rhodesstipendiat (dvs inflytandeagent för britterna) var rådgivare åt general George C Marshal när han underlättade för Mao att ta över.
  Chiang Kai Shek, som var kristen och vars ideolog, Sun Yat Sen, var utbildad i och positiv till Usa, liksom varit fallet i samtliga länder där kommunister gjort revolution.
  Den paradoxen skyggar ni för liksom era motdebattörer på vänsterkanten.
  Orsaken:kapitalisterna i väst vill inte ha kapitalistiska konkurrenter.

  • Kina har 18 procent av jordens befolkning och 90% tillhör hanfolket , men har även en rätt stor diaspora på många ställen på klotet. Ganska homogent folk, ett gammalt kulturfolk, som numera är i huvudsak ateistiskt, men man accepterar andra religioner. Med dess dramatiska historia när kejsarväldet upphörde och med stor inblandning utifrån, är det svårt att kritisera dras livsval. Ja, hur skulle det egentligen se ut om Kina haft en s k västerländsk demokrati. Alltså en parlamentarism som styrs utifrån en politisk debatt, som framförs av en MSM, som ensidigt ägs av ett enda särintresse, på sätt som i USA liksom i Sverige. Ägd av superrika oligarker, som koordinerar allt med den universella djupa staten. I Kina är det Kommunistpartiet som styr, sägs det. Skillnaden?

   Jovisst, historien är full av myter och segraren skriver historien. Just nu verkar det som ett visst intresse finns för att ställa vissa saker tillrätta. Vladimir Putin har yttrat sig i saken några gånger som bekant: Han är t ex inte kontant med västs uppfattning, alltså den att det var dom som var vinnarna i WWII. Ryssarnas hävdar naturligtvis, att dom fick ta’ den verkligt stora stöten och efter inledande problem, ordnade det till sig och Berlin intogs. De fyra (?) segrarmakterna skulle nu i en Internationell (?) Militär Tribunal, IMT, utdöma stränga straff för tyskarna som begått 1. brott mot freden, 2. krigsförbrytelser och 3. brott mot mänskligheten. Punkt 1 och 2 talar man inte gärna om, särskilt inte efter 9/11 och dess alla efterverkningar. Desto mer har punkt 3. blivit en följetong: Sex miljoner gasade judar, alltså och i olika varianter, under 75 års tid. Offer rollen har varit ytterst givande för sionisterna och de stora bankoligarkerna, men inte för palestinierna och tyskarna. Eller för den delen andra germanska folkslag och överhuvudtaget för övriga kristna européer, som ju anses bära ett delat ansvar för “förintelsen”.
   Historieförfalskning hittar vi ju f ö även härstädes, här i den Moraliska Stormakten Sverige. Här ljugs det lika fritt och fräckt som annorstädes. Tecknen tornar ju upp sig för att Sverige och dess styrande Elit, i kanske snart 300 års tid intagit en viss ledarroll i organiserad korruption och så till den grad att detta ord numera utomlands kallas för Stockholmsbyråkrati (Referens till Carl Norberg; googla honom gärna).

  • Kort och koncist till Torbjörn Sasserson. Vad, vem eller vilka är du mest rädd för?
   Rätta mig gärna om jag tror fel, men mest rädd verkar du vara för att stöta dig med Jan Norberg.
   I valet mellan Jan Norbergs och Karl Wangs tillförlitlighet i sakfrågor, väljer jag själv “KWANG”.
   Varför inte provläsa..
   https://mychinaway.wordpress.com/

   • Svaret är enkelt. Jag föredrar flera olika typer av åsiktsinriktningar och erfarenheter. Jag har tidigare skrivit att Karl Wang är välkommen att skriva, men efter de senaste hoten från hans sida är jag tveksam. Jan Norberg råkar ha ställt samma krav som jag själv velat realisera sedan länge, att folk ska diskutera på ett rimligt sätt med riktiga personnamn.

 • Jag fick i natt detta mail från pseudonymen Karl Wang. Jag publicerar det för att det har allmänintresse och det illustrerar mycket bra under vilka förhållande oberoende journalister och redaktörer idag arbetar under. Jag fick mailet efter att jag bett Karl Wang identifiera sig med en fotokopia på tex ett pass med följande ord:

  “Du gör precis som du vill, men vill du ha in fler kommentarer skicka över en fotokopia på ditt körkort eller pass så postar vi dina kommentarer. Vi kommer enligt GDPR inte att spara denna fotokopia. Vi vill endast ha en bekräftelse på att du inte är trollet Sven Svensson i Rågsved som skojar med oss. Du kan svärta ut passet/körkortets siffror i registreringsnumret.”

  Pseudonymen Karl Wang svarade i natt:

  Från: Karl Wang
  Datum: fredag 22 maj 2020, 03:11

  “Och av vilken anledning tror du jag skulle ens överväga att dela med mig av privat information till någon som driver vad som är en ren nazistblogg.

  Även Kina har en GDPR lagstiftning och att bara begära ut personlig information kan leda till fängelse här, och du kan dömas till fängelse i Kina även om du begår brottet via webben och inte är närvarande i Kina.

  Bara för din information. Anledningen till att jag dök upp denna gång på dina kommentarer var att jag fick en skur av uppmaningar att göra det för att bemöta fejk-informationen. Sällan har jag sett så grov rasistisk fakta och verklighetsförfalskning som i det inlägget. Jag läser normalt inte din blogg. Jag har inga planer på att återvända heller, jag tror det det bättre att hänga ut dig på andra bloggar. Dessutom skulle jag ju lätt kunna använda en pseudonym.

  En annan sak jag iakttagit är hur du uppviglat och hetsat mot 5G, som nu uppmuntrar ligister att bränna ner kommunikations master.

  Dit uppträdande som någon slags supremasist som jag skulle böja mig för och underordna mig till är rent vidrigt och av värsta sorten. Tur att vi slipper sådant här i Kina.

  Karl”

  Min kommentar:

  Jag diskuterar gärna vilka frivilliga sätt en person kan redovisa för en redaktion att denne inte är ett troll.

  Jag noterar att pseudonymen Karl Wang verkar planera att sprida grovt falsk information om mig i andra forum och han avser att göra det bakom falskt namn. I och med att Karl Wang deklarerat sina avsikter är därmed omvärlden preventivt varnad för att förtal kan komma att spridas i sociala medier och i kommentarsfält, om mig och NewsVoice.

  • Karl Wang skriver: “Sällan har jag sett så grov rasistisk fakta och verklighetsförfalskning som i det inlägget.”

   Är det något som vet Wang syftar på i Ahlmarks artikel eller i kommentarsfältet ovan?

   • Världen är full av människor som inte är värda att tas på allvar och den här har ju visat med sina tidigare inlägg på NV att så är fallet. Hans replik ang. passförfrågan bekräftar ju bara detta på ett mer än önskvärt sätt.

   • Som vanligt: projektiv identifikation. Det är herr Wang själv som är det han anklagar andra för. Han klarar inte att kännas vid sin egen rasism och verklighetsförfalskning och anklagar därför andra för sina egna brister.

   • Eller så är Wang en förvirrad och felprogramerad AI, som löper amok. Språkligt luktar det lite google översättning här.

  • Pseudonymen Karl Wang!

   Du skriver i ditt svar till redaktören:

   “Sällan har jag sett så grov rasistisk fakta och verklighetsförfalskning som i det inlägget.”

   Vilka rasistiska fakta avser du och vilken konkret verklighetsförfalskning har utförts ? Du måste i detalj kunna peka på vad som är fel och inte bara komma med svepande omdömen.

 • Nu har signaturen Karl Wang valt att skicka fram en av sina kompisar från det nätverk där dessa samverkar. Stig Lönnqvist har uppenbarligen även en “öppen” mailadress och kan när det krävs sluta dölja sig bakom någon av de vanliga vpn-baserade e-mail konton där de annars med full anonymitet kan dölja sig.

  Stig Lönnqvist argumentation faller platt när denne ifrågasätter källorna till Ahlmarks åsikter, för att kunna uttala sig måste man enligt Karl Wang och hans nätverk ha egen erfarenhet av vara på plats i Kina för att kunna bilda sig en uppfattning.

  Skall man ta signaturen Karl Wang och dennes kompisar på allvar så är det just en något mer trovärdig källhänvisning som behövs, det räcker inte med ogrundade påståenden.

  Att bli förbannad, det räcker inte Stig Lönnqvist.

  • Mycket roligt Jan Norberg…Har ingen aning om vem Karl Wang är. En bra källhänvisning kunde vara att du Jan visar något positivt skrivet om Kina, för jag påstår att det mesta som skrivs är negativt om kina och är rena rama propagandan. Blir väldigt misstänksam när inget gott skrives
   Självklart behöver inte Ahlmark visa nån källa för sina påståenden , enligt Jan.
   Min enkla fråga var, varifrån Ahlmark fått sina negativa uppgifter om kina. Många har blandat sej i diskussionen,,,men inga svar…nada

  • Läste mera av ditt mail jan Norberg: Vad fan menar du med att “han har en öppen mailadress och kan när det krävs sluta dölja sej bakom någon av de vanliga vpn baserade e-mail konton där de annars med full anonymitet kan dölja sej”
   Hotar du mej på nåt sätt? Min mail adress är helt korrekt.
   Hoppas du har kurage nog att svara, men misstänker att du är för feg.

 • Ingen av packet vill svara,,,har man inget att komma med så svarar man inte,,,stackars jävlar

  • Stig!
   Vad i kinesiska kommunispartiets historia känner du inte till? Är dödssiffrorna från Det stora språnget framåt eller Kulturrevolutionen eller 1989 Tiananmen Square protests obekanta för Dig ? Frågan här är väl bara om det gäller 50 eller 60 miljoner kineser – eller mera – som dött ? Om du spelar helt okunnig om regimens övergrepp ska du inte delta på kommentarssidan.

   • Måste säga att jag inte känner till historien om 50-60 miljoner kineser som dött, var kan jag läsa om dem??
    Jag känner till att Sverige tvingat på fattiga människor mediciner som gjort barnen handikappade, att Sverige skickade fegt nog balter tillbaka, att Persson stängde psykbehandlingshemmen och skickade sårbara människor ut på gatan där många dog/dör, att sjuka människor utförsäkras. Men det är är klart att det är viktigare vad Kina enligt propagandan gjort.
    Är det bara dina kommentarer som ska delta i kommentarerna.
    Bemöt sakfrågorna, hitta inte på rappakalja

    • Stig!
     Information om Kinas förbrytelser kan Du hitta överallt i litteraturen om Kina och även på webben. Du kan t o m börja med Wikipedia. Du är antingen mycket okunnig och bör då inte delta i kommentarssektorn eller är kommunist och ljuger som en sådan. Inte heller då bör du delta.
     Nu diskuterar vi just Kina, och kommentarer om Sveriges fel och brister är inte intressanta i sammanhanget. De kan tas upp i andra artiklar. Så jag rekommenderar dig att hålla dig till ämnet.

 • Varifrån får Dan Ahlmark och packet sina uppgifter om vad kineserna håller på med…ATP,,Reuter, eller har dom varit på plats där dessa “kommunister” utövar sina hemskheter.

  • Men Stig, det torde väl vara uppenbart att Kina är en diktatur, dessutom med en stark diktator. Folkrepubliken högste ledare tillika generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti samt ordförande för den Centrala militärkommissionen (i praktiken ÖB) är en och samma person nämligen: Xi Jinping.
   Kina är dessutom en enpartistat utan allmänna och fria val. Politisk opposition är inte tillåten. Statsapparaten genomsyras av kommunistpartiet osv, osv…

   I praktiken står inte Sverige så långt därefter men detta görs på ett mer raffinerat sätt här och framför allt har de eskalerat de senaste 40 åren. Detta efter att globalisternas intressen samt agenda fritt fått genomsyrat hela den svenska maktapparaten med mutade politiers goda minne. Men än så länge saknar vi omskolningsläger med tvångsindoktrinering i vart fall.

   • Erik Forsman, vad är uppenbart, vad jämför man med?? Vi har 8 klövern, men alla har samma agenda, så vad är skillnaden?
    Tror du verkligen att det blir nån verklig skillnad vad vi än röstar på?
    Vi har röstat på dessa partier nu i oändlighet, och det blir bara värre

    • “vad är uppenbart, vad jämför man med??”

     Tja…För alla läskunniga, så torde det framgå med all tydlighet i min tidigare kommentar?

  • Det Stig tar upp är en rimlig fråga: vad vet man och hur vet man det, kort sagt vad är sant och lögn? Det är väl där debatten får ta sin början.

 • Alla agenter utsända från olika länder är välkomna att kommentera. Det ger oss insyn i hur varje regering tänker och vilka budskap de vill förmedla. Ibland tillför även agenter sanningar.

  Så om du är en agent ta bara en fotokopia av ett av dina Jason Bourne-pass och maila oss, så är vi nöjda.

 • Jag kan inte hålla mig från att kommentera signaturen Karl Wang, det är inte första gången Karl och hans gäng för det kinesiska kommunistpartiets räkning ger sig in i kommentarsfältet hos NV. Särskilt som tex Samnytt nu slopat sin kommentarsfunktion.

  Ostyrkta påståenden från dessa av kommunistpartiets betalda legoknektar är bara ännu ett exempel på hur Kina ständigt försöker opinionsbilda till sin egen fördel, Karl Wang är ett betalt troll med uppgift att slå ned all kritisk granskning av den kommuinistiska diktaturens sökande av globalt inflytande.

  Därmed inte sagt att jag okritiskt sväljer vad som pågår i den amerikanska finanselitens globalistiska strävanden för att tillsammans med det kommunistiska Kina försöka nå globalt herravälde.

  Enorma amerikanska investeringar från globalistiska multinationella corporationer i Kina är nu i farozonen då Donald Trump blivit rejält förbannad på Kinas agerande i Coronahanteringen.

  Kinas enorma uppköp av amerikanska statsobligationer gör att Trump sannolikt ändå sitter på vissa trumfkort om han väljer att fördjupa handelskriget. Wall Street bävar då de ser sina kinesiska investeringar i Kina förlora stort i värde då den amerikanska tillverkningsindustrin dras ut ur Kina.

  Uppmaning till redaktören, Karl Wang är en signatur och sannolikt en av Kina betald agitatör.

 • Dan, dom där “svenskkineserna” som lyckats i Kina som fabrikörer är helt omöjliga att resonera med. Kinas alla uppfostringsanstalter, förbud mot fackföreningar, organhandel, förtryck mot muslimska minoriteter, korruption osv betydde ingenting. Allt är bra med Kina. Det är bara att ge upp, man kommer ingenstans. Minsta lilla kritik stämplas som antkinesisk propaganda.

  • Nej Erik jag är en pensionerad sjökapten med erfarenhet att arbetat med Kineser ( inte lätt) och min erfarenhet är att utbildningsnivån är för låg i Kina, men dom kan väl komma ikapp, Kines kommunist är ändå att överdriva när man jämför med Sverige som är en kommuniststat utan att folket vet om det,
   Antipropaganda se då först på Sverige ??? men dock oroande är deras insatser i Afrika .

   Dessutom har jag aldrig jobbat i Kina så svensk kines blir då missvisande, uppskattar motsägelser eftersom min egen åsikt då kan förbättras.

  • Erik!

   Du har självfallet rätt, men man vill ju ändå forsöka. Som libertarian vill jag gärna få andra att inse vilka frihetens fiender är, varför de är sådana och vad de gör.

 • Lars-Göran Helander Att Kinas folk och företag har staten bakom sig får vi väl hoppas. Man önskar bara att svenska folket och företagen hade svenska staten bakom sig, men knappast så. Kinas råvaror är definitivt inte förbrukade, tvärt om har Kina bland världens största reserver. Om du vill tala om politisk påverkan, ta en titt på USA. Ingen ände på hot, sanktioner och även militära trakasserier. Inget sådant från Kina. Kina är dock världsledande på massproduktion. Man har räknat ut att skulle till exempel Apple flytta till USA skulle det ta minst fem år, och priset på iPhone gå upp 3 gånger. Kina är välorganiserade och har kunskaper och kompetens ingen annan har.

 • För mig, som bott i Kina nästan hela mitt liv, framstår Dan Ahlmark bara en av de skribenter Udo Ulfkotte beskrev i sin bok ”Gekaufte Journalisten” – köpta journalister. Det finns överhuvudtaget ingen verklighetsanknytning i vad han skriver. Jag har i 50 år arbetat med Kina, och i 30 år varit del av ”befolkningen” i Kina och är vida berest i Kina med ett mycket stort kontaktnät, och den massövervakning som Sverige har med datalagringsdirektivet och åsiktsgranskning finns inte. Det var inte Filippinerna som stämde Kina, det var USA med Filippinerna som proxy för USA vill ha kontroll av världen och speciellt Sydkinesiska Havet så dom kan blockera handeln vid behov och stjäla naturrikedomarna från Kina. Mänskliga rättigheter respekteras högt i Kina, man skyddar befolkningen mot marodörer som mördade Tommie Lindh, Wilma, på Drottninggatan, IKEA, och i Kina får de gamla syrgas och TCM, i Sverige morfin för att dö snabbare. Är det verkligen mänskliga rättigheter. Gatuskjutningar, bomber, knivskärningarna och fattigdomen i Sverige, är det verkligen Mänskliga rättigheter. I Kina går unga damer ofredade, ensamma, hem mitt i natten. Polisen går obeväpnad och behövs inte. Förra seklet stoppade vi inte ondskan i tid, låt oss stoppa den nu, och speciellt ondskans propagandister och språkrör. Det blir för långt att bemöta allt dravlet.

  • håller med dig, dom tillfällen jag har varit i Kina är en välmående befolkning som ser mig som utlänning med nyfikenhet och vänlighet och vill konversera , i alla fall i Long Kou där dom flesta fordon var eldrivna , alltså långt före våra skattebelastade system i Sverige. Men när man ser all aktivitet längs Yangtze och Shanghai så har man svårt att förstå att dom klarar att organisera dessa mängder med människor, tror nog att det system dom har nu är för det bästa för befolkningen , och ingen jag träffat har uttryck sig negativt om sin situation.
   Då har jag ej bott i Kina men det är min erfarenhet.

  • Karl Wang!
   Du blundar på tok för mycket beträffande den glidning mot ett totalitärt samhälle, som Kina är inne i. Du gillar landet, men det får inte göra att man avstår från sanningen. Hävdar du verkligen att Kina är bättre på mänskliga rättigheter än Sverige ? Du har fel om i stort sett alla saker du tar upp kanske bortsett från vardagsbrott (känner inte till det området). Ta bara ditt utttalande: “den massövervakning som Sverige har med datalagringsdirektivet och åsiktsgranskning finns inte”. Det är exempelvis en ren lögn; deras sociala övervakningssystem är ett stort steg mot det totalitära samhället ( se : https://nyadagbladet.se/kronikor/kinas-sociala-varderingssystem-ett-varnande-exempel/ ). Så – att du tycker om ett land får inte göra att du framför lögner om det.
   Dan Ahlmark

   • Lögn Dan, jag är ju mitt i det, jag deltar varenda dag i samhället, och jag är högt kvalificerad och erfaren IT ingenjör. Inget undgår mig. Här finns ingen massövervakning som i Sverige. Kina är bättre på Mänskliga Rättigheter, jag upplever det var dag. Jag riskerar inte ett överfall på natten, eller att bilen är utbrunnen på morgonen. Det finns inget ”socialt övervakningssystem”, det är bara ett påhitt av propagandan. Vem tror du vet bäst, en bloggare på andra sidan jorden eller en medlem av samhället.

    • Jag tror att en mycket välinformerad person på andra sidan av jorden är mycket mera sanningsenlig än en person som av olika skäl vill visa Kina sin trohet alternativt vill samla poäng för att kunna stanna kvar i landet. Du har investerat ditt liv i Kina och är antagligen häpen och förkrossad över att så mycket nu kommer att ändras, när underleverantörssystemen, de utländska investeringarna och resurserna försvinner från landet. Jag beklagar din situation, men att satsa sitt liv på en kommunistisk stat nu på väg att bli alltmer totalitär ä r riskfullt. Jag hoppas att du när det blir dags kan återkomma till Sverige på acceptabla villkor.

     • Med respekt, men du är rent ut roande okunnig. Inte alls förkrossad. Kina är otroligt folkstyrt dynamiskt och allt ändras och anpassar sig konstant. Sedan är Kina varken totalitär som Sverige eller ”kommunist stat”, det var länge sedan den ideologin övergavs. Sverige framstår mest som en fascistdiktatur sett från här, och jag kommer aldrig ensa att besöka. Jag har dessutom inget visum och behöver inget.

   • Dan det blir ett smärtsam uppvaknande för dig när sanningen kommer fram hur Sverige har haft sina fingrar i syltburkar överallt i världen och det inte av humanitära skäl. Övervakningsteknologin är Sveriges grundbult.

 • Nationalism kommer alltid stå emot globalism, såsom kapitalism kommer stå emot socialism, samt konservatism kommer stå emot liberalism. Fredens änglar kommer alltid stå emot krigets kreatur och den ekologiska hållbarheten kommer stå emot den absurda tillväxtens ekonomister/sekterister.

  Själv är jag något så ovanligt som en vänsternationell socialistisk konservativ individ för ekologisk hållbarhet och fred.

  Det som gör mig undrande med artikeln är att Kina, trots miljoner miljonärer i sin globalistiska kapitalism, angrips så enögt, för exakt de saker som USA:s nazi-sionister har hållit på med i decennier, och på ett betydligt värre sätt än Kina, d.v.s. medelst etnisk rensning, sanktioner om massmord på oskyldiga människor.

  Jag önskar ändå herr Ahlmarks konsultföretag all ekonomisk välgång, som skall beskattas rättvist om VP kommer till makten.

  • Du är väl medveten att Kina har genomfört det största massmordet i den mänskliga historien?!? Annars är det kanske dags att öppna historieboken och ta igen de lektioner som du sov dig igenom.

   Kinas aggression i Asien med sin ensidiga “9 dashed line” som strider mot alla internationella regler och konventioner är idag det största hotet mot världsfreden.

   Att Kina köper upp hamnar, företag och resurser runt om i världen är ett annat stort hot. Dags för den demokratiska delen världen att agera.

 • Lars-Göran!
  På vilket sätt innebär ett förbud för Kina att
  i västländer köpa och driva företag inom vissa särskilt viktiga produktområden innebära hinder för väst att investera och driva afrikanska och sydamerikanska företag?

  Dan A.

  • Huawei, förbud för Kina att driva företag har införts efter påtryckningar av USA i ett flertal länder, inklusive Sverige

  • Kina har hela statsapparaten bakom sig och har??? en agenda att säkerställa råvaror som snart är förbrukade i Kina , då är det bara väldigt stora företag multinationella som kan konkurrera , då kommer politisk påverkan att avgöra utfallet av affärsmöjligheter , inte alltid till det bästa,
   ett förbud är dock inte bra eftersom utan förbud ger det konkurrens som streamar marknaden till det bättre för kunderna, men är då massproduktion lösningen eller är det localt producerade producter som blir lösningen ???
   Vem vet??

 • “Den gula faran” är som farligast när den är röd, med andra ord. De kinesiska kommunisternas goda vänner i väst, socialister, socialdemokrater och USAs demokrater, hjälper diktaturens kreatur i Kina alldels oerhört genom att vända alla politiska och försvarsstrategiska blickar bort från Kina och istället mot Putins Ryssland.
  Det är en mycket farlig felprioritering som därvid kommit att bli policy i väst.
  Då har jag inte nämnt eller fyllt i med Trumps varning för Kinas inflytande över FN och WHO, något som även syns i IPCCs falska propaganda om klimatet.

  • Ja Mats en bra iakttagelse och jag har observerat t.e.x i Angola, Luanda , Mombasa Kenya etc att det var många Kineser där men även Indier och dom ser man överallt , så det är upp till oss eller våra företag att erbjuda bättre villkor men sedan kommer det politik in i detta så socialismen kanske stöds av icke affärsmässiga grunder och då blir det som du säger , tror jag,,,

  • Några “kommunister” finns inte kvar i Kina. Kina står idag mycket nära vad Nationalisterna ville införa förra seklet. Det är inte Kina som försöker få inflytande över FN och WHO, utan USA, som till och med hotar att lämna organisationer om dom inte får kontroll. Kina samarbetar föredömligt, USA vill styra och kontrollera.

 • “”Kina ska inte tillåtas att i västländer köpa, äga och driva företag inom produktområden, där Kina inte har rätt att vara varuköpare eller varuleverantör, ?????? “”
  Då skall USA & europeiska länder också vara limiterade att investera i Afrikanska, Sydamerikanska länder eller hur blir det då. Konkurrens????

  Förbud Svensk mentalitet .

  • Lars-Göran!
   Förstår inte Din kommentar. Varför skulle ett förbud mot Kinas ägande av företag i väst inom produktområden där vi inte ska köpa varor från Kina, inverka på USAs och europeiska länders investeringar i Afrika eller Sydamerika ?
   Dan

   • Att stänga ute Kina gynnar USA företagen och deras marknadskontroll, BigFood, BigPharma, BigAgri, USAs krigsindustri osv, och om Kina tillåts leverera 5G stoppar det USAs och Sveriges massövervakning. Kina tillåter inte massövervakning genom systemen.

    • Karl Wang är inte denne kommentators rätta namn, snälla redaktören ta bort signaturen Karl Wang.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *