Ahlmark om Kina: Handelspolitik för det andra kalla kriget

publicerad 26 juni 2020
- Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se

DEBATT. Alla diskussioner gällande Kina har det sista halvåret rört Corona-epidemin, men den frågan är – trots dess stora ekonomiska konsekvenser – ändå mindre än det egentliga problemet: Hur hantera en hård kommunistisk diktatur, som delvis frigjort sig från den socialistiska planekonomin, som genom sina ekonomiska följder sög kraften ur Sovjetunionen? 

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand.

Kina har genom att tillåta inhemskt kapitalistiskt företagande, locka multinationella företag att lägga tillverkning i Kina, bryta mot WTOs regler på många områden samt att i enorm utsträckning stjäla intellektuell egendom från västländerna lyckats nå en mycket snabb tillväxt – tills president Trump inledde sin handelspolitik.

Den intressantaste tolkningen av skälet till Corona är, att epidemin var följden av just den handelspolitiken och den därmed kontinuerliga minskningen av Kinas enorma handelsöverskott gällande USA samt det faktum, att ett stort antal västerländska företag också påbörjade en omorientering av sina investeringar till andra länder.

Huruvida landet därigenom bara upplevde den lägsta tillväxten på tre decennier eller t o m hade en sjunkande BNP är inte så väsentligt. Hypotesen här är, att den tydligt negativa ekonomiska utvecklingen och de pessimistiska prognoserna ledde till beslutet att sprida viruset – skapat av människor men troligen/kanske av misstag lössläppt i Wuhan –  över världen (1). Kinas ledning kunde inte acceptera att i den situation man befann sig pga Trump ensamt få ett ytterligare dråpslag, utan man beslöt att dölja sin nedgång genom att skapa ett alibi och kaos i världsekonomin.

Men även i detta fall kommer Kinas ekonomi att anpassa sig och fortsätta att växa, så huvudfrågan kvarstår: Hur kan världen acceptera att en stat, som djupt förtrycker sin befolkning, ständigt bryter mot viktiga ekonomiska och andra avtal och alltmer tillgriper våld eller hot om våld mot andra länder, får öka sitt inflytande och sin makt ? Kina har redan visat en aggressivitet liknande Tysklands under 1936-38. Om man inte håller med om att dess Munchen-händelse redan inträffat (politiken i Sydkinesiska Havet; (2)), kanske man blir övertygad, om HongKong tas över i strid med internationella avtal?

Slutsatsen är, att Kina är en expansiv och ytterst farlig diktatur sannolikt på glid mot att bli totalitär, och uppenbarligen med mål att minst dominera Asien, Mellanöstern och Afrika.

Landet är också inriktat på att dominera de i framtiden teknologiskt viktigaste industrierna, där man genom  – i sin omfattning aldrig tidigare genomförda  teknikstölder – redan skaffat sig en nämnvärd position. Genom sin politik har man övertagit väsentliga delar av strategiskt viktiga industrier och där blivit den ledande globala producenten. Västvärlden är i vissa avseenden, exempelvis många mediciner, helt beroende av Kina.

Beträffande elektronik dominerar landet tillverkningen av vissa produktsektorer och levererar exempelvis till ett antal av västvärldens nya stora vapensystem. Man är en formidabel underleverantör gällande strategiskt viktiga produktområden som verkstadsmekaniska komponenter och produkter. En offentlig sammanställning, som visar omfattningen av Västs beroende av Kina beträffande de helt vitala produktsektorerna i ett land, finns ännu inte, men är troligen skrämmande. Kina har helt enkelt under de senaste decennierna fört ett ekonomiskt krig mot Väst, som man betraktar som fiende – ett krig vilket man kan sägas ha vunnit.

Företagsledningar och politiker har vägrat inse vad deras inkompetenta outsourcings-  eller etableringspolitik leder till vid en konflikt. Företagen har av girighet och brist på förståelse av Kina till det landet överlämnat produktionsresurser, teknologi och potential för utpressning av sina hemländer. Och politikerna har av enfald eller mutor blundat för alla faror.

USA har drabbats värst genom utflyttningen och förödelsen av sina tidigare industristater i nordost och de oerhörda handelsunderskott man haft visavi Kina. Men hotet, som nu är både ekonomiskt och politiskt, riktas mot alla demokratiska stater, och eftersom Väst måste reagera, kommer ett kallt krig att utvecklas.  I det läget är frågan, vilken ny handelspolitik och andra åtgärder man bör utarbeta för att rätta till det riskfyllda läget.

Inledande åtgärder

Inledningsvis bör världen kräva kompensation för de oerhörda skador många länder lidit pga Coronavirus-epidemin och legalt driva dessa krav i de domstolar, som är möjliga. Vi talar här om kostnader uppgående till många biljoner (1012) dollar.

Väst har uppenbarligen inte viljan eller förmågan att omedelbart utesluta Kina ur World Trade Organization pga dess brott mot stadgarna och de villkor, som var förutsättningen för dess medlemskap, men ett ihärdigt arbete med att visa tidigare och pågående brott mot reglerna kan kanske så småningom möjliggöra det. Kinas status som utvecklingsland bör omedelbart elimineras, och samma regler som för industriländer tillämpas avseende landet. Det grepp Kina har om andra globala organisationer, som springer dess ärenden, får lösas successivt. Att västländerna lämnar organisationer –som USA WHO – blir  en sista utväg,  ifall bättring inte sker.

Handelspolitik

Beträffande export och import till och från Kina:

-Inga militärt viktiga komponenter eller produkter/tjänster får köpas från, säljas till eller i övrigt överföras till Kina, och samma regler gäller produkt- och tillverkningsteknologi med någon tänkbar militär användning (3).

Detta innebär att bland annat olika sektorer av västerländsk elektronik- och verkstadsmekanisk industri måste expandera.

 • Västerländska företag ska överhuvudtaget inte vara verksamma inom flyg- och rymdindustrierna i Kina.
 • Länder bör avstå från att använda Kina som leverantör eller underleverantör gällande helt samhällsnödvändiga  råmaterial, komponenter, produkter eller tjänster (oavsett bransch), som västländer kontinuerligt måste ha tillgång till för samhällsväsentlig verksamhet. Det gäller obetingat om Kina är huvudproducenten eller är en av få stora producenter. En tillräcklig kapacitet gällande stålindustri, metallmanufaktur o dyl måste finnas USA och Europa.  Ändring måste ske av miljöregler, som hindrar aktuella industrier att expandera eller verka.
 • Västländer bör, eventuellt tillsammans, säkra tillgången på de sällsynta jordartsmetaller, vilka Kina söker monopolisera.
 • Export och import av  konsulttjänster av tekniskt och kommersiellt slag tillåts inte.
 • Strikta regler för detaljerad redovisning av tillverkningsland gällande produkters (och viktiga komponenters) ursprung bör genomföras internationellt.

Identifiering sker av lätta, arbetsintensiva industrier i Kina med välkänd teknik och väsentlig export, vilka snabbt och enkelt kan omlokaliseras till andra länder. Vid diskriminering och orättvist beteende mot utländska företag i Kina, fortsatta intellektuella stölder av intellektuell egendom o dyl bestäms maximal volym eller förbud av import av sådana kinesiska produkter, vilka då inom ett halvår likaväl kan produceras i andra asiatiska länder (4).

Kina eller kinesiska medborgare ska inte tillåtas att i västländer: köpa, äga och/eller driva företag och verksamhet alternativt arbeta inom: produkt/tjänsteområden, där Kina inte har rätt att vara varu/tjänsteköpare eller varu/tjänsteleverantör enligt ovan.

Detsamma gäller:

 • hela livsmedelsområdet (bortsett från försäljningsbolag och restauranter)
 • byggnation avseende branscher, där kinesiska medborgare inte tillåts vara verksamma
 • all verksamhet gällande energi och infrastruktur
 • verksamhet inom mineralutvinning samt annan gruvdrift
 • fastigheter och fastighetsförmedling
 • bank och finans
 • media och underhållning av alla slag (för globala organisationer gäller ägarreglerna alla led).

Regler för organisationer av s k kulturell art formuleras på basis av ömsesidighet; Konfucius-institut finns inte längre i Sverige. Kinesiskt deltagande på internet på sätt, som Kina inte tillåter utlänningar, bör utvärderas. Full ömsesidighet ska gälla Kinas utnyttjande av västerländska media för betald reklam och sponsoring.

Finansiering från väst beträffande kinesiska företag och projekt i Kina får inte ske avseende branscher eller verksamheter av någon militär betydelse. Majoriteten av kinesiska företag på exempelvis New Yorkbörsen misstänks för falsk redovisning. Västerländska länder bör ta ställning till om kinesisk kapitalanskaffning här bör tillåtas i någon form.

Kinesiska studenter och akademiker tillåts inte studera, forska eller undervisa i väst inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Alla akademiska kontakter av denna typ med Kina avbryts. Kontakter i andra ämnen, vilka kan ha någon militär betydelse, avslutas. En kraftig nedskärning av antalet studenter sker gällande antalet inom övriga områden.

Dessa regler har likheter med de, som tillämpades mot Sovjetunionen under det första kalla kriget. Eftersom Kina är ett mycket vitalare land kommersiellt, är de idag ännu viktigare att snabbt införa och strikt upprätthålla dessa.

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav hösten 2017 ut boken ” Vakna upp – Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

(1) https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/with-its-economy-collapsing-in-an-act-of-economic-war-china-dropped-the-coronavirus-and-destroyed-the-entire-world-economy/
(2) https://newsvoice.se/2020/05/geoekonomi-kina-hanteras/
(3) https://www.c4reports.org/open-arms
(4) Jfr: https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/wayne-allyn-root-mr-president-heres-how-to-punish-china


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ytterligare en psyop med falska antydningar om Kina från Dan Almark och tydligen ansluter sig övriga kommenterare(?) till den härskande västoligarkins maliciösa desinformation om Kina.
  Det är väst som i stor skala sysslar med att ta fram avsiktliga biostridsmedel i mängder av laboratorier, och samlar DNA från rivalernas befolkning. Det antyder inte ens TV eller Almark.
  Repressiva och förtryckande kallas alla dom som vill driva en självständig nationell politik och inte låta sig dikteras av västs oligarki som hatar konkurrens.
  Man kan studera västs exempellösa ondska utspela sig i Syrien.
  Snacka om repression från Usas och EUS sida.
  Värsta mobbaretablissemangen!
  Där kan man verkligen tala om repression från västs sida.
  Dom ska svältas till underkastelse för att dom inte lät Muslimska brödraskapet invadera. (Till skillnad från oss här i landet??)
  Medan Kina bygger upp, bombar och svälter ut det infernaliska väst sina offer.
  Repressionen i Kina är en myt efter vad jag sett av kritiken mot dom.
  Att TV osjälvständigt upprepar fake news om Kina gör det inte bättre
  Dom fall som tas upp visar sig handla om brottslingar som det inte finns ngt skäl att ta i försvar. Det är bara det vanliga väst-lögnmaskineriet.

 • Dan, du missar möjligen att det är den amerikanska oligarkins mycket stora investeringar i Kina som är en av de viktigare orsakerna till deras aversion mot Donald Trump.

  Att Kina på många olika sätt infiltrerat USA är numera helt klarlagt samt de bevekelsegrunder kineserna haft för att kunna påverka USA inifrån. Men trots allt så är det de globala oligarkernas (majoriteten med säte i USA) investeringar i Kina som kommer att få se sina börskurser både i USA och på andra börser påverkas kraftigt vid ett handelskrig mellan USA och Kina.

  Därför samarbetar dessa med demokrater i Kongressen och i Senaten då dessa är grundligt korrumperade via olika lobbygrupper som företräder olika särintressen.

  I tillägg till detta så har dessa särintressen via olika lobbygrupper också lyckats korrumpera FN, EU och andra organisationer (WHO, Läkare utan gränser, mfl) där korruptionen är total.

  I mina ögon så är det det största hotet i närtid, lyckas de få bort Trump så är allt förlorat. Då återgår allt till den gamla ordningen och Kina kan andas ut.

  Situationen påminner starkt om vad som pågår i Sverige där politiker på riksnivå utan undantag är till 100 % korrupta.

 • Själv har jag alltid tyckt ungefär det där, även vad gäller andra skatteparadis och låglöneländer, men så hade vi ett helt gäng globalkapitalister och marknadsliberaler som var så in i helvete kåta på att skicka all produktion till Kina etc. samt säga upp oss ingenjörer och arbetare i väst.

  Ett stort folkförräderi … förutom det faktum att 8-partiet är för EU och globalismen, samt att 99,9999% av folket röstar för det i val efter val…

 • Bäste Mats!

  Jag noterar ironin i frågan, men faktum är att jag inte är alltför pessimistisk i frågan. Jag har ju skrivit ett antal artiklar om USAs handelsrelation med Kina, och det är för mig uppenbart att det utmärkta teamet Ross-Lighthizer-Navarro är (med Trump i bakgrunden) helt inriktade på att – på ett snyggt och okontroversiellt sätt – placera Kina bakom lås och bom. Jag har intrycket att de inte tror på ett andra handelsavtal med Kina. Förhandlingarna kommer då att avslutas med att USA lägger tullar på alla Kinas produkter men med högre på vissa kategorier och förbud gällande många. Detta kommer att kraftigt förstärka trenden mot att flytta internationella underlevernatörssystem från Kina till andra länder, där nog Indien och Israel blir särskilt favoriserade.

  Utvecklingens logik och allt flera motsättningar kommer säkerligen att leda till en mycket restriktivare politik gällande kinesisk finansiering först i USA och sedan andra kapitalmarknader, liksom att de akademiska kontakterna skärs ned. Detsamma gäller kinesers närvaro allmänt på den amerikanska arbetsmarknaden.
  Allt beror självfallet nu på att Trump återväljs. Om ej finns all anledning att tro på en allt svagare västerländsk civilisation.

 • Tack för ditt instämmande Dan, vi delar huvudsakligen vår syn på det som pågår på ett geopolitiskt plan. Vi har möjligen lite olika prioriteringsordning men vi är eniga om de stora dragen.

  Den skillnad som jag kanske själv trycker hårdast på är att man alltid skall skärskåda det samhälle vi själva lever i, det är alltid lätt att bli hemmablind.

  Jag har ju tillbringat en del tid i Kina och intrycken är blandade, med lite perspektiv så har min skepticism tilltagit. Något jag tillskriver min egen naivitet, det är minsann inte lätt att greppa verkligheten i ett land med ca 1,4 miljarder innevånare, i synnerhet som mina personliga bekantskaper är otroligt imponerande. Jag har inte ett enda ont ord att säga om den genomsnittlige kinesen, tvärtom har jag lärt mig massor av mina kinesiska vänner.

  Kineser har ett driv som vi saknar i västvärlden där vi blivit fat and lazy så till den grad att vi helt tappat den entreprenöriella drivkraften. Tyvärr målas kapitalism i väst ut som något dåligt av den kinesiska regimen, även om de själva bedriver sin regim enligt den värsta rövarkapitaliska doktrinen.

  Kinas största problem är att de av sina medborgare kräver en obrottslig lojalitet mot den kinesiska modellen av statskapitalism med kommunistiska förtecken.

  Det är bara en tidsfråga innan bubblan spricker, Kinas globala maktambitioner ligger inte i genomsnittskinesens intresse. All imperialism har historiskt alltid bestraffats med misslyckanden, har man inte den breda massan med sig så slutar det som det alltid gör.

  Om Kina begränsar sina ambitioner till det egna landet så har de sannolikt inget att frukta, China first så att säga.

  Det är när de internationella stormaktsambitionerna flyter upp till ytan som den kinesiska doktrinen stöter på patrull, precis som för USA.

  Jag kan inte förstå varför alla stormakter måste ha en så hög ambitionsnivå, vad är fel med att först prioritera sitt eget lands väl och ve. Detsamma gäller USA, något som Trump verkar ha fattat med sin slogan America first.

  Så till dina synpunkter på att man i USA ännu inte använder sig av våldsmetoder, min fråga blir varför oligarkin måste använda våld när man på ett betydligt mer sofistikerat sätt kan implementera sin politik.

  Västvärldens problem är ju att en majoritet av befolkningen ännu inte insett att de är manipulerade så till den grad att maktetablissemanget inte behöver använda sig av våld. Så länge massan tror att de lever i en fridfull och rättssäker demokrati behövs inget våld.

  Tar vi allt som hänt under de tre och ett halvt år som Trump varit President så visar detta på ett sammantaget plan hur etablissemanget verkligen ansträngt sig för att få bort Trump. Detta faktum får vi inte blunda för, det är USA:s största inre hot och som i förlängningen också hotar västvärldens demokratier som vi känner dem hittills.

  Intressant diskussion Dan !!

 • Jan Norberg!
  Som vanligt uppskattar jag Jans kommentarer, som jag i mycket samtycker med. Min kritiska syn på oligarkin i USA inkl deras kupp mot Trump osv har jag behandlat i många artiklar. Den intresserade kan finna dem i min artikelsamling: http://vaknaupp.dinstudio.se/17/9/artiklar-och-lankar/ i sektionerna 7B, 9C OCH 12A.
  Jag har vissa åsikter som skiljer sig från Jans. Oligarkin i USA använder ännu inte fysiskt våld och fängelsestraff utförd av statsmakten i massiv utsträckning för att tvinga människor att inte tala, meddela sig med andra, demonstrera osv. Människors individuella rättigheter är fortfarande i väsentlig utsträckning inte eliminerade. Rättssystemet är ännu inte heller totalt korrumperat. Bland annat detta är en stor skillnad, och om inte demokraterna lyckas stjäla valet i höst genom sitt finansiella stöd från jordens alla Trumpfientliga länder och eliter, röstning av illegala immigranter och de många andra varianterna av annat röstfusk, finns en möjlighet att åter göra USA till en anständig stat. Jag vill därför inte jämställa landet med Kina, även om jag är djupt kritisk till det som sker och skett i USA sedan 2016.

  Dessutom – att vi i Väst har stora problem med etablissemang, den politiska globalismen etc – minskar inte hotet från Kina, vilket är det jag behandlade i artikeln.

 • Jag instämmer i vad den gode Dan Ahlmark skriver MEN, som det gamla talesättet säger, det gäller att lära sig krypa innan man börjar gå.

  Inget elakt menat med detta utan jag vill alltid försöka presentera en balanserad syn på hur det är ställt på andra håll i världen. Förvisso är Kina en repressiv förtryckarregim och skall som sådan fördömas utan pardon.

  Men tar vi en titt på deras huvudmotståndare så är läget där om möjligt ännu värre, för även om USA lever under en formell demokrati så domineras landet av en oligarkisk elit vilka använder i sort sett samma metoder som i tex Kina.

  Jag vill inte bli långrandig och bemöta artikeln på detaljnivå utan inskränker mig till att konstatera vad denna samlade oligarki gör för att underminera demokratin i USA.

  Det absolut största hotet i dag är den subversiva verksamhet som de stora Tech Tyranny bolagen ägnar sig åt då de med olika medel tystar oliktänkande, dessa Big Tech Tyranny bolag är minst lika goda kålsupare som den kinesiska kommunistregimen (även om de formellt är privatägda så samverkar de med det demokratiska partiet). Problemet är att de tillåts agera som de gör på global basis då man går hand i hand med Kinas kommunistiska maktelit.

  Det finns ju massor av exempel där dessa Big Tech Tyranny företag i samverkan med Big Bank Tyrrany företag samverkar för att krossa oppositionella.

  Ett av de senaste jag sett skriver ju Torbjörn S själv om i denna artikel.

  https://newsvoice.se/2020/06/gab-com-founder-targeted-by-visa/

  Så frågan blir vad händer om Donald Trump INTE blir omvald i November??

  Även om Trump inte är en perfekt president så har attackerna mot honom personligen från dessa Big Tech Tyrrants retat upp honom så till den grad att han nog prioriterat upp de motåtgärder han vidtaga för att stoppa dem innan det är för sent, om det inte redan är för sent.

  Det kanske låter paradoxalt men Trump har genom sin polariserande ledarstil och sin narcissistiska läggning lyft fram i ljuset vad som pågått under många år inom den globala makteliten vars skyltfönster är Wall Street.

  Jag vill som avslutning vädja till att ni alla läser på om hur illa en del idealister blir behandlade i USA, jag tror inte det är så stor skillnad på hur den här killen blivit behandlad jämfört med hur en kinesisk idealist blir behandlad. Läs själva!!

  https://news.gab.com/what-is-gab/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *