Nordangård: Globalisternas omstart av världen och deras planer för oss

publicerad 12 augusti 2020
- Gästskribent
Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger.
Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger.
Bild: Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

NUTIDSHISTORIA. Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter. Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en “klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset.

Text: Jacob Nordangård | Artikeln har tidigare publicerats på Pharos.org | #Covid1984

Den 13 juni 2019 undertecknade Klaus Schwab, ordförande för World Economic Forum och FN:s generalsekreterare António Guterres ett partnerskap mellan sina båda organisationer. Detta gjordes utan någon direkt uppmärksamhet i media trots de oerhörda implikationer detta innebär för mänskligheten. I stort sett betyder detta att makten över våra liv med ett pennstreck har överflyttats till de globala storföretagen och deras ägare.

I avtalet ingår sex fokusområden:

 1. Finansiering av FN:s Agenda 2030
 2. Klimatförändringar
 3. Hälsa
 4. Digitalt samarbete
 5. Jämställdhet och kvinnofrigörelse
 6. Utbildning och kompetensutveckling.

Partnerskapets syfte är att accelerera FN:s hållbarhetsagenda och de 17 globala målen.

“Meeting the Sustainable Development Goals is essential for the future of humanity. The World Economic Forum is committed to supporting this effort, and working with the United Nations to build a more prosperous and equitable future,”  – Klaus Schwab

I avtalet fastslås också att World Economic Forums fjärde industriella revolution är en viktig komponent för att genomföra agendan. Digitalisering ses som nyckeln.

Några månader senare, under mötet i Davos i januari 2020, blev detta mycket tydligt genom lanseringen av rapporten Unlocking Technology for the Global Goals (som sammanställdes av PWC och som jag gick igenom i detalj i mitt inlägg World Economic Forums digitala panoptikon). Detta innebär att världens teknikjättar (som ingår i World Economic Forums arbetsgrupper) ska lösa världens problem genom användande av AI, satelliter, robotik, drönare och Internet of Things, och med syntetisk mat på menyn.

Coronakrisen - Covid 19 virus. Foto: Gerd Altmann
Coronakrisen – Covid 19 virus. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com

Coronaviruset som trigger-event

Genom att att Världshälsoorganisationen deklarerade Covid-19 som pandemi den 11 mars öppnades ett möjlighetsfönster för World Economic Forum att snabbt få genomföra sin nya världsordning. Allting var mycket noggrant förberett.

Redan 2006 hade WEF:s första rapport om globala risker diskuterat vilka åtgärder som behövde sättas in vid en eventuell pandemi (några av rekommendationerna testades i samband med Svininfluensan 2009). Därefter arbetade arbetsgrupperna vidare med att sy sitt nät. Rockefeller Foundation gav 2010 ut Scenarios for the Future of Technology and International Development där scenariot om en framtida nedstängning beskrevs nästan profetiskt.

“At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Citizens willingly gave up some of their sovereignty—and their privacy—to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. Citizens were more tolerant, and even eager, for top-down direction and oversight, and national leaders had more latitude to impose order in the ways they saw fit.” – Rockefeller Foundation

Ett år innan viruset började drabba världen släppte sedan World Economic Forum rapporten Outbreak Readiness and Business Impact – Protecting Lives and Livelihoods. De digra förberedelserna började bli klara. I oktober 2019 utfördes en generalrepetition genom övningen Event 201 (där intressenter som World Economic Forum, Bill & Melinda Gates Foundation och Johns Hopkins University deltog).

En detaljerad genomgång görs i mitt inlägg The Corona Crisis and the Technocratic Agenda samt i Rockefeller och Bill Gates – monopolkapitalister med pandemier som affärsidé.

The Great Reset

Efter några månader av extrema åtgärder där samhällen stängdes ned och auktoritära kontrollregler infördes simultant världen över trädde Klaus Schwab och António Guterres (tillsammans med bland andra Prins Charles) den tredje juni fram och erbjöd en lösning på alla problem – The Great Reset. Schwab deklarerade att:

“COVID-19-krisen har visat oss att våra gamla system inte är anpassade för 2000-talet. Den har blottlagt en grundläggande brist på social sammanhållning, rättvisa, inkludering och jämlikhet. Nu har det historiska ögonblicket anlänt, inte bara med att bekämpa det verkliga viruset, utan att också omforma systemet i enlighet med de behov som uppkommit i Coronans eftermäle. Vi har ett val att förbli passiva, vilket skulle leda till att många av de trender vi ser idag förstärks. Polarisering, nationalism, rasism och i slutändan en ökande social oro med konflikter. Men vi har ett annat val, vi kan bygga ett nytt socialt kontrakt, som särskilt integrerar nästa generation, vi kan ändra våra beteenden för att vara i harmoni med naturen igen, och vi kan se till att tekniken för den fjärde industriella revolutionen på bästa sätt utnyttjas för att ge oss bättre liv.”

Covid-19 The Great Reset
Covid-19 The Great Reset

Den 9 juli 2020 släppte World Economic Forum boken COVID-19: The Great Reset där tankarna utvecklades av Schwab och medförfattaren Thierry Malleret (chef för World Economic Forums Global Risk Network). Bokens syfte är att skapa en förståelse för den framtid som väntar och är uppdelad i tre huvudkapitel.

 • Macro Reset – som analyserar påverkan på ekonomi, samhälle, geopolitik, miljö och teknologi.
 • Micro Reset – som analyserar konsekvenser för industrier och företag.
 • Individual Reset – som diskuterar konsekvenser på en individuell nivå.

Vi står enligt författarna inför ett vägval: Den ena vägen kommer att ta oss till en bättre värld: mer inkluderande, mer jämställd och respektfull mot Moder Jord. Den andra vägen kommer att ta oss till en värld som påminner om den vi har lämnat – men värre och och med ständigt återkommande obehagliga överraskningar. De hotar därmed att trakassera oss tills vi ger vika och accepterar deras tekno-utopiska vision för världen.

Geopolitical Reset

Covid-19 har påmint världen om att de största problemen är globala till sin natur (klimat, pandemier, terrorism, internationell handel). De globala organisationerna har dock inte varit tillräckligt rustade och saknat ett effektivt ledarskap. Enligt författarna har det nuvarande systemet inte varit kapabelt att hantera coronakrisen utan den har i stället präglats av okoordinerade nationella åtgärder. Detta visar enligt författarna på behovet av ett effektivare och mer koordinerat ledarskap och att nationalism bara leder oss fel.

“Therefore, the concern is that, without appropriate Global Governance, we will become paralysed in our attempts to address and respond to global challenges.”

Detta har speciellt visat sig i Afrika, Latinamerika och Asien där nationer till och med riskerar att kollapsa av trycket från krisen.

“Any lockdown or health crisis caused by the coronavirus could rapidly create widespread desperation and disorder, potentially triggering massive unrest with global knock-out effects.”

Våld, hunger, arbetslöshet och kaos kommer i dess ställe. Svältkatastrofer av bibliska proportioner kan uppstå. Detta riskerar att skapa en ny våg av massmigration liknande den som skedde 2015-2016.

Världen kommer bli en farligare och fattigare plats om vi inte skapar globala institutioner, enligt Schwab och Malleret. Utan dessa kan inte den globala ekonomin återstartas. Det är inte så svårt att anta att World Economic Forum gärna bidrar med denna ledning precis som deras partnerskap med FN indikerar. De kommande åren ser hur som helst ut att bli mycket tuffa. Det är kaoset som ska föregå ordningen.

Environmental Reset

Både pandemier och klimatförändringar/ekosystemkollaps visar enligt författarna det komplexa samspelet mellan människan och naturen. De argumenterar för att Covid-19 har gett världen en försmak om vad en fullfjädrad klimatkris och ekosystemkollaps innebär för ekonomin, geopolitiken, samhällsfrågorna och den teknologiska utvecklingen. Kriserna delar också gemensamma attribut som att de är globala i sin omfattning och endast kan lösas genom global koordination.

“At first glance, the pandemic and the environment seem to be only distantly related cousins, but they are much closer and more intertwined than we think.”

En skillnad är att pandemier kräver omedelbara åtgärder där resultatet visar sig snabbt medan klimatförändringar inte känns lika påtagliga och därför inte ses som lika viktiga att åtgärda. Under en pandemi går majoriteten med på tvingande åtgärder medan de motsätter sig begränsningar i sina livsval om det handlar om klimatförändringar där de vetenskapliga bevisen kan ifrågasättas.

Boken relaterar till studier där pandemier som Covid-19 anses vara relaterade till människans påverkan på miljön. Det är som vanligt vi människor som bär skulden och det uttrycks en besvikelse över att koldioxidutsläppen bara minskat med 8% under nedstängningen.

Slutsatsen är att det krävs en radikal förändring av energisystemen samt strukturella förändringar av våra konsumtionsvanor. Det är dock tveksamt att dessa restriktioner gäller för Schwab och hans vänner i “politbyrån”.

“If, in the post-pandemic era, we decide to resume our lives just as before (by driving the same cars, by heating our homes the same way and so on), the COVID-19 crisis will have gone to waste as far as climate policies are concerned.”

Pandemin förutspås dominera politiken under flera år och riskerar på så vis att göra klimatarbetet mindre angeläget – COP26 ställdes exempelvis in. Detta vill Schwab (tillsammans med sina allierade) undvika och ser istället hur Covid-19 krisen kan öppna möjligheter att införa deras “hållbara” miljöpolitik. Regeringar och företag kommer i detta scenario bli uppmuntrade till “rätt val” genom att stora delar av befolkningen utvecklar ett nytt socialt samvete om att ett annat levnadssätt är möjligt. Detta pådrivet genom en lyckosamt utformad aktivism.

Prince Charles. Overhead: World Economi Forum
Prince Charles. Overhead: World Economi Forum

Eftersom regeringarna kan frestas till att återgå till den gamla ordningen ska fyra nyckelområden användas för att styra utvecklingen åt “rätt” håll.

 1. Upplyst ledarskap – Ledare som går i frontlinjen i kampen mot klimatförändringarna (boken pekar bland annat ut Prins Charles).
 2. Riskmedvetenhet –  Uppmärksamheten som COVID-19 har gett oss om ömsesidiga beroenden och konsekvenserna av att inte lyssna på vetenskaplig expertis har höjt medvetenheten.
 3. Beteendeförändringar – Pandemin har tvingat oss att förändra våra rese- och konsumtionsmönster och genom det anammat en “grönare” levnadsstil.
 4. Aktivism – Coronaviruset har inspirerat till förändringar och skapat nya strategier för social aktivism. Klimataktivister som sett att luftföroreningarna minskat under nedstängningen kommer att fördubbla sitt tryck på företag och investerare.

EU-kommissionens massiva Green Deal, med sin plan om att investera 1 triljon Euro med syfte att sänka utsläppen och införa en cirkulär ekonomi, anses som det mest påtagliga exemplet på hur myndigheterna inte låter Coronakrisen gå till spillo.

Technological Reset

“…the pandemic will accelerate innovation even more, catalysing technological changes already under way and “turbocharging” any digital business or the digital dimension of any business.”

Enligt författarna har Coronakrisen inneburit att den digitala utvecklingen på en månad tagit ett kliv som annars skulle ta upp till två år. Allting har i stort sett flyttats online. Det är teknikbolagen som är vinnarna och deras förtjänster har under krisen varit massiva medan alla affärsidéer som bygger på personliga möten (som kultursektorn och restauranger) står som förlorare. Detta är något som enligt Schwab och Malleret till stor del kommer att kvarstå. Coronakrisen har orsakat en bestående inverkan på arbete, utbildning, handel, medicin och underhållning. Dessutom har det inneburit ett stort intrång i våra privatliv.

“We will see how contact tracing has an unequalled capacity and a quasi-essential place in the armoury needed to combat COVID-19, while at the same time being positioned to become an enabler of mass surveillance.”

Detta har också gjort att regeringarna i världen har fått överge förfarandet med långa utredningar för att reglera ny teknologi. Istället har alla hämningar släppts.

Läs mer i NewsVoice om 5G

Tillfälliga regleringar som har tillkommit under krisen kan enligt författarna också komma att bestå. Det handlar också om den sociala distanseringen. Samhällena kommer att lägga tonvikt på att omstrukturera arbetsplatserna för att minimera mänsklig kontakt. För anställda inom hotell, restaurang och utbildningssektorn ser framtiden därmed mörk ut. Författarna förutser en massiv automatisering för att hantera hygien och renlighet, vilket i sin tur kommer att accelerera den digitala transformationen. Inhemsk produktion förutses dock att öka på grund av robotiseringen.

“From the onset of the lockdowns, it became apparent that robots and AI were a natural alternativ when human labour was not available.”

Men detta har ett pris. Det gör människan överflödig och det är tydligt att det är enklare jobb som ligger i riskzonen. Det hela ger en kylig och djupt människofientlig bismak, men det blir värre. Nedstängningarna har enligt författarna ett högt ekonomiskt pris som gör att andra metoder behövs.

Detta öppnar upp för permanenta teknologiska lösningar som kontaktspårning där alla våra rörelser ska kunna spåras (tracking) och analyseras (tracing) för att kunna sätta smittade i karantän.

“A tracking app gains insight in real time by, for example determing a person’s current location through geodata via GPS coordinates or radio signals.”

Social Distancing apps
Social Distancing apps

Det handlar om att till varje pris hålla oss åtskilda men också att studera alla våra förehavanden bakåt i tiden. Flera länder, som Sydkorea, Kina och Hong Kong, använde sig av påträngande och tvingande spårningsmetoder i realtid under pandemin. I Hong Kong användes elektroniska armband medan andra länder använde mobil-appar för att hålla koll på att smittade inte lämnade sin karantän. Singapores TraceTogether-app, som varnar för smittade om de kommer inom två meters radie och som därefter skickar data till hälsoministeriet, ses som en tänkbar mellanväg av författarna. Författarna pekar även på de problem som uppstår om dessa övervakningssystem baseras på frivillighet:

“No voluntary contract-tracing app will work if people are unwilling to provide their own personal data to the governmental agency that monitors the system, if any individual refuses to download the app (and therefore to withhold information about a possible infection, movements and contacts), everyone will adversely be affected.”

Gemensamma standarder för kontaktspårning kan i ljuset av de olika systemen komma att antas (speciellt EU pekas ut).

Schwab och Malleret skriver att kontaktspårning möjliggör ett “tidigt ingripande” mot “superspridande miljöer” som familjesammankomster. Det är inte svårt att se att spårningen med lätthet även kan användas gentemot alla som sätter sig upp mot detta diaboliska system. Det är vi människor som utgör smittan i dessa tyranners ögon.

De redogör för hur företag över hela världen (i samband med att länder börjat öppna upp) har börjat införa digital övervakning av sina anställda för att inte riskera att ny smitta uppkommer. Detta går förstås emot alla etiska regler och mänskliga rättigheter. Författarna påpekar även att när systemen väl är på plats är det heller inte så troligt att de plockas bort (även om smittrisken skulle försvinna).

Face recognition. Licens: Shutterstock.com
Ansiktsigenkänning. Licens: Shutterstock.com

Författarna skriver att en mängd analytiker, beslutsfattare och säkerhetsansvariga förutser att detta kommer att ge upphov till en dystopisk framtid. Boken ger en tydlig varning om att en global tekno-totalitär övervakningsstat håller på att byggas med Coronan som ursäkt.

Det är dock ingen tvekan om att författarna anser att fördelarna överväger avigsidorna (något som också tydligt framkommer i Schwabs båda böcker om den fjärde industriella revolutionen).

“It is true that in the post-pandemic era, personal health will become a much greater priority for society, which is why the genie of tech-surveillance will not be put back in the bottle.”

Schwab och Malleret avslutar kapitlet med att påpeka att “de styrande och vi själva får kontrollera och utnyttja teknikens fördelar utan att offra våra individuella och kollektiva värderingar och friheter”. Schwab, som har en central roll med att skapa och främja det tyranniska övervakningssystemet, lämnar på så sätt över ansvaret till oss andra.

Micro Reset

För företagarna gäller enligt författarna att det nu inte finns någon återvändo till det system som fanns innan. Covid-19 har ändrat på allt.

“When confronted with it, some industry leaders and senior executives may be tempted to equate reset with restart, hope to go back to the old normal and restore what worked in the past: traditions, tested procedures and familar ways of doing things – in short, a return to business as usual. This won’t happen because it can’t happen. For the most part business as usual died from (or at least was infected by) COVID-19.”

Det som nu, enligt Schwab och Malleret, gäller är:

 1. Distansarbete
 2. Virtuella möten
 3. Effektivare beslutsprocesser
 4. Acceleration av digitalisering och digitala lösningar

De företag som inte följer tyrannernas rekommendationer om en total digital omställning får svårt att överleva. Vinnarna är stora näthandelsföretag och streamingtjänster som Alibaba, Amazon, Netflix och Zoom. Exempelvis lär Amazons VD Jeff Bezos redan astronomiska förmögenhet ha ökat med 60 % under krisen. Handeln har på kort tid tagits över av några få monopolistiska parasiter. Detsamma gäller videokonferensföretaget Zoom. Deras uppgång under våren 2020 är exceptionell. I stort sett allting förutses flytta till cybersfären. 2019 skedde 1 procent av konsultationerna med läkare via nätet i England. Under Coronakrisen har den legat på 100%. Även e-handeln väntas växa när kunderna tvingas online. Det är Big Tech och hälsobranschen som står som segrare.

“Three industries in particular will will flourish (in aggregate) in the post-pandemic era: big tech, health and wellness.”

I post-coronaeran väntas även regeringarna få en större kontroll över företagandet. Stimulanspaketen kommer med villkor över hur verksamheten bedrivs. Det som enligt författarna kommer är Stakeholder Capitalism med Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). Det innebär att företagen ska ta sitt sociala ansvar och investera “hållbart”. Genom aktivism från NGO:s som Greenpeace ska företagen pressas att göra rätt val. Detta påminner starkt om Pieter Winsemius hållbarhetsformula för storföretag som beskrevs i hans bok A Thousand Shades of Green: sustainable strategies for competitive advantage och Trilaterala Kommissionens rapport Beyond Interdependence (som jag refererar till i min avhandling).

Oro för Trump

Individual Reset och psykisk tortyr

I det sista kapitlet går författarna igenom de individuella konsekvenserna av pandemin. De skriver att till skillnad från andra katastrofer som jordbävningar och översvämningar, vilka skapar sympati och för människor närmare varandra, så har pandemin haft motsatt effekt. Den har varit förödande för oss människor. Pandemin är en utdragen process som kombinerar en stark rädsla för att dö med en ovisshet om när faran är över. Pandemin kan hela tiden komma tillbaka. Den har också åtföljts av auktoritära och oberäkneliga åtgärder från myndigheterna. Detta resulterar i ångest.

Pandemin ger också upphov till själviska handlingar eftersom alla runt omkring upplevs som potentiella smittbärare. Vi hjälper inte andra på grund av dödsskräcken. Det skapar också skuld och skam.

Det är omöjligt att handla “rätt”. Detta visar sig också i makroskalan genom länder som stängde sina gränser och starkt begränsade resandet. Dessa åtgärder har också gett upphov till rasism och triggar patriotism och nationalism. Författarna ser detta som en “giftig blandning”.

“Humans are inherently social beings. Companionship and social interactions are a vital component of our humanness. If deprived of them, we find our lives upside down. Social relations are to a significant extent, obliberated by confinement measures and physical and social distancing, and in the case of the COVID-19 lockdowns, this occured at a time of heightened anxiety when we needed them most.”

Författarna visar vilken medvetenhet som katastrofmakarna har om de psykologiska effekter som social isolering innebär för människan. Vi har inte kunnat söka stöd bland vänner och familj på samma sätt. Vi har berövats den närhet som vi behöver för att fungera. Det blir som en utdragen tortyr där vi sakta bryts ned.

Detta gör att den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt under året. De pekar på att:

 1. Individer med tidigare mentala problem kommer att få värre ångestattacker.
 2. Den sociala distansering kommer att öka de mentala problemen även efter att åtgärderna har dragits tillbaka.
 3. Förlust av inkomst och arbeten kommer att öka antalet döda genom självmord, överdoser och alkoholism etc.
 4. Våld inom hemmet kommer att öka under tiden som pandemin pågår.
 5. “Sårbara” människor och barn, vårdtagare, socialt missgynnade och handikappade, kommer att få ökad mental ohälsa.

Författarna påpekar att detta kommer att spegla sig i behovet av mentalvård under åren efter för att hantera traumat. Området kommer därmed att få en stor prioritet för beslutsfattare i eftermälet av coronakrisen.

Det här visar hur kyliga och hänsynslösa dessa tyranner är. De vet mycket väl vad de har orsakat. Det här är den effekt som de eftersökt och som ska få oss att göra “rätt” val. Som en flock med får ska vi drivas in i deras teknologiska diktatur.

I kapitlet om företagandet presenteras hur den framtida vården kommer att gestalta sig:

“Like for any other industry, digital will play a significant role in shaping the future of wellness. The combination of AI, the IoT and sensors and wearable technology will produce new insights into personal well-being. They will monitor how we are and feel, and will progressively blur the boundaries between public healthcare systems and personalized health creation systems…”

Tekniken ska också kunna mäta våra koldioxidavtryck, vår inverkan på biodiversiteten och giftigheten i allt som vi stoppar i oss! Teknokraternas kontrollbehov verkar vara omättligt.

Pandemin har enligt författarna också gett oss tid till eftertanke om vad vi värderar i livet, tiden i isoleringen ger insikt om vår tidigare ohållbara livsstil som försummat klimat och miljö. Detta kan nu enligt Schwab korrigeras:

“The pandemic gives us this chance: “it represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world.””

I slutsatserna diskuteras något överraskande pandemins blygsamma dödstal. Det påpekas att Covid-19 fram till slutet av juni endast dödat 0,006% av världens befolkning.

Det ska sättas i relation till Digerdöden (30-40% av befolkningen) och Spanska sjukan (2,7%) av befolkningen. Coronans dödstal är därmed inte direkt något som motiverar en total nedstängning av världen.

Vi har betalat och kommer att få betala ett högt pris för något som överdrivits bortom alla proportioner och som använts som en trigger för att införa en ny tekno-totalitär ordning. 

Tyrannerna har opererat enligt principen “kriser öppnar upp för affärsmöjligheter” och har effektivt kunnat kapitalisera på det lidande som de orsakat oss människor.

De hotar oss också med att återkomma med sin terror om vi inte accepterar deras planer om att styra och detaljreglera våra liv. Det är rent maffiabetonade metoder. Ingen av oss har valt Schwab och hans vänner inom miljardärsklubben att diktera våra liv. Det är hög tid att avsätta tyrannerna. Deras rättmätiga plats är bakom lås och bom.

Text: Jacob Nordangård | Pharos.org

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Här är en rätt rolig video (trots allt det hemska med dessa djävulska planer) som kort och träffsäkert sammanfattar globalisternas planerade omstart (The Great Reset) av världen:

  https://www.youtube.com/watch?v=NcAO4-o_4Ug

  Några av huvudpersonerna inom World Economic Forum kommer till tals: Prins Charles, FN:s generalsekreterare António Guterres, grundaren och ordföranden för World Economic Forum, Klaus Schwab (alias Blofeld), som avslutar med att säga:

  “Det som den fjärde industriella revolutionen slutligen kommer att leda till är en fusion av vår fysiska, vår digitala och av vår biologiska identitet.”

  Dessa mäktiga fascister håller på med att försöka genomföra en agenda som har för avsikt att tvinga på alla oss andra människor transhumanism och ta ifrån oss vår individuella frihet och identitet och allt ägande!

 • Här är en rätt rolig video (trots allt det hemska med dessa djävulska planer) som kort och träffsäkert sammanfattar globalisternas planerade omstart (The Great Reset) av världen:

  https://www.youtube.com/watch?v=NcAO4-o_4Ug

  Några av huvudpersonerna inom World Economic Forum kommer till tals: Prins Charles, FN:s generalsekreterare António Guterres, grundaren och ordföranden för World Economic Forum, Klaus Schwab (alias Blofeld), som avslutar med att säga:

  “Det som den fjärde industriella revolutionen slutligen kommer att leda till är en fusion av vår fysiska, vår digitala och av vår biologiska identitet.”

  Dessa mäktiga fascister håller på med att försöka genomföra en agenda som har för avsikt att tvinga på alla oss andra människor transhumanism och ta ifrån oss vår individuella frihet och identitet och allt ägande!

 • Meddelande från Björn Backengård och Jacob Nordangård

  DEN GLOBALA STATSKUPPEN
  Hos Stiftelsen Pharos kan du ekonomiskt bidra till bokprojektet “Den globala statskuppen”. Jacob Nordangård arbetar på en bok som ska förklara för allmänheten vad som planeras för oss.

  Läs en artikel av honom hos NewsVoice 12 augusti “Globalisternas omstart av världen och deras planer för oss”: https://newsvoice.se/2020/08/globalisternas-omstart/

  Ambitionen är att ha både en svensk och engelsk version av en bok klar senare i höst. Fler språk planeras, och översättningshjälp är välkommen.
  Läs mer och om hur du kan bidra:
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/

 • Meddelande från Björn Backengård och Jacob Nordangård

  DEN GLOBALA STATSKUPPEN
  Hos Stiftelsen Pharos kan du ekonomiskt bidra till bokprojektet “Den globala statskuppen”. Jacob Nordangård arbetar på en bok som ska förklara för allmänheten vad som planeras för oss.

  Läs en artikel av honom hos NewsVoice 12 augusti “Globalisternas omstart av världen och deras planer för oss”: https://newsvoice.se/2020/08/globalisternas-omstart/

  Ambitionen är att ha både en svensk och engelsk version av en bok klar senare i höst. Fler språk planeras, och översättningshjälp är välkommen.
  Läs mer och om hur du kan bidra:
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/

 • @Hans Dahl
  Verkligen läsvärd text på Pharos om kycklinghöken Trump. Newsvoice borde publicera mer av sådana klarsynta skribenter. Det är bara en sak som fattas, nämligen fokus på lösningen, d.v.s. de alternativ som INTE är med i det kriminella globalistlägret, men är patrioter på riktigt för fred och nedrustning, d.v.s. framtiden för alla folk i världen, inkl. för USA:s folk, som då även kommer få uppleva mer rättvisa och minskad kriminalitet i sitt eget samhälle, förutom att hotet om MAD (Mutual Assured Destruction) skulle minska avsevärt.

  Tag t.ex. Tulsi Gabbard, militärpoliskvinnan, som lade förslag i kongressen om att förbjuda stödet av terrorister. Vilken modig kvinna! Kanske Gabbard även skulle kunna driva på att förbjuda USA:s ständiga krigsförbrytelser och nedrusta kärnvapnen och på så vis göra USA etiskt “great again” och ett tryggare USA att leva i? Jag tror att hon skulle kunna få massvis med kristna med sig i framtiden, särskilt om hon vänder sig till Jesus i sina tal, men eftersom hon är mörkad av nazi-sionistisk media (djävulens synagoga) behöver hon folkets regelbundna hjälp och alternativa mediers regelbundna hjälp.

  De som dyrkar fredsprinsen Jesus, skulle absolut kunna tänka sig att rösta på en sådan modig och karismatisk fredsdrottning, tror jag.

 • Ta en titt på det här. Be mig dock inte förklara varifrån denna ev. kunskap ytterst kommer. Klart är iaf för mig personligen att det nu handlar om att söka en inre plattform.
  Jag måste som individ förändra mig själv, inte vänta på att någon elit därute ska fixa alla problemen. Förhoppningsvis förlöper denna metamorfos så smärfritt som möjligt.
  https://explainingevil.com

 • @Hans Dahl
  Verkligen läsvärd text på Pharos om kycklinghöken Trump. Newsvoice borde publicera mer av sådana klarsynta skribenter. Det är bara en sak som fattas, nämligen fokus på lösningen, d.v.s. de alternativ som INTE är med i det kriminella globalistlägret, men är patrioter på riktigt för fred och nedrustning, d.v.s. framtiden för alla folk i världen, inkl. för USA:s folk, som då även kommer få uppleva mer rättvisa och minskad kriminalitet i sitt eget samhälle, förutom att hotet om MAD (Mutual Assured Destruction) skulle minska avsevärt.

  Tag t.ex. Tulsi Gabbard, militärpoliskvinnan, som lade förslag i kongressen om att förbjuda stödet av terrorister. Vilken modig kvinna! Kanske Gabbard även skulle kunna driva på att förbjuda USA:s ständiga krigsförbrytelser och nedrusta kärnvapnen och på så vis göra USA etiskt “great again” och ett tryggare USA att leva i? Jag tror att hon skulle kunna få massvis med kristna med sig i framtiden, särskilt om hon vänder sig till Jesus i sina tal, men eftersom hon är mörkad av nazi-sionistisk media (djävulens synagoga) behöver hon folkets regelbundna hjälp och alternativa mediers regelbundna hjälp.

  De som dyrkar fredsprinsen Jesus, skulle absolut kunna tänka sig att rösta på en sådan modig och karismatisk fredsdrottning, tror jag.

 • Ta en titt på det här. Be mig dock inte förklara varifrån denna ev. kunskap ytterst kommer. Klart är iaf för mig personligen att det nu handlar om att söka en inre plattform.
  Jag måste som individ förändra mig själv, inte vänta på att någon elit därute ska fixa alla problemen. Förhoppningsvis förlöper denna metamorfos så smärfritt som möjligt.
  https://explainingevil.com

 • Trump rustar upp USA åt de s.k. “Demokraterna” och håller hets-stämningen hög, men det är ett spel för galleriet. Klart att han inte är någon fiende till det militärindustriella komplexet.

  Det militärindustriella komplexets fiende är civiliserade människor, d.v.s. de som mörkas av den fulmedia som ägs av det militärindustriella komplexet, ex. individer som Jill Stein och och Tulsi Gabbard.

  Valet i fulmedia står mellan två Israel-vurmare och det amerikanska folket är grundlurat att rösta för de där nazi-sionisterna, inte för USA. Nazi-sionismen och stödet av terrorism mot suveräna stater är definitivt inte i USA:s folks bästa intresse, helt oavsett deras härkomst.

 • Trump rustar upp USA åt de s.k. “Demokraterna” och håller hets-stämningen hög, men det är ett spel för galleriet. Klart att han inte är någon fiende till det militärindustriella komplexet.

  Det militärindustriella komplexets fiende är civiliserade människor, d.v.s. de som mörkas av den fulmedia som ägs av det militärindustriella komplexet, ex. individer som Jill Stein och och Tulsi Gabbard.

  Valet i fulmedia står mellan två Israel-vurmare och det amerikanska folket är grundlurat att rösta för de där nazi-sionisterna, inte för USA. Nazi-sionismen och stödet av terrorism mot suveräna stater är definitivt inte i USA:s folks bästa intresse, helt oavsett deras härkomst.

 • Relaterat

  RT (15 Aug, 2020): Protest group StandUpX fights against ‘undemocratic’ Covid-19 measures, mixing real concerns with conspiracy theories

  “British protest group StandUpX is gaining in numbers. They mostly protest restrictive anti-Covid-19 measures, but members also oppose 5G and vaccines, among other things. The overarching belief is that democracy is under threat.
  StandUpX made headlines for storming a busy branch of supermarket Morrisons in London recently. This weekend, they have marches planned all over the UK including in London, Birmingham, Bedford, Bournemouth and Norwich.”

  By Chris Sweeney, author and columnist who has written for newspapers such as The Times, Daily Express, The Sun and Daily Record, along with several international-selling magazines.

  https://www.rt.com/uk/498075-standupx-anti-mask-covid/

  • Känns lite tråkigt att denna skribent spelar detta uttråkande kort “conspiracy theories” igen. Ofta verkar det handla om att visa omvärlden var man själv står i relation till makten, alltså pekar man ut något som konspirationsteorier brukar det handla om att man själv intar en trygg position på maktens sida.

   Därför använder jag hellre begrepp som konspirationsforskning.

 • Jag har nu läst Jakob Nordangårds artikel och noga övervägt vad jag skall tycka.

  Det finns egentligen inget att tillägga till denna utmärkta sammanfattning, sannolikt en av årets hittills bästa beskrivningar över vad som håller på att ske. Tack Jakob N!!

  I den situation vi nu alla befinner oss så blir frågan hur vi kan stoppa utvecklingen ledd av dessa globalistföreträdare?

  Som vanligt finns det inget enkelt svar på den frågan, efter moget övervägande har jag själv kommit fram till att det slutliga slaget om vår framtid hänger på om Donald Trump blir återvald i November senare i år.

  Trump är väl ingen kandidat som är helt perfekt men som vanligt i politiken så blir valet en fråga om att välja det minst dåliga alternativet. Hans retorik appellerar till vanligt folk och deras vilja att kunna fortsätta ett normalt liv om än med smärre förändringar på en del områden.

  Som Jakob beskriver händelseförloppet så tror jag att just Trumps aversion mot att begränsa den personliga friheten och mänsklighetens drivkraft för att utveckla samhällets framåtskridande är det som sätter käppar i hjulet för globalisternas strävanden om oinskränkt världsherravälde.

  Paradoxalt nog så framstår Trump som mänsklighetens räddare då han uttryckligen har förklarat globalisterna krig, läs hans tal i Davos. Vissa hävdar att han av utilitaristiska skäl inte vill bli styrd av något vittomfattande lobbyetablissemang. Hans ego och narcissism är det som driver honom som den fullblodskapitalist han är. Ibland är det bra att ha starka ledare, Trump har ett behov att gå till historien som en stor president och då globalisterna så tydligt försöker driva honom från makten så tar han detta personligt. Det kan vi bara tacka för!

  Det är ju helt uppenbart att alla andra ledare runt om i världen med några få undantag prioriterar sina egna karriärer framför mänsklighetens bevarande. Ta bara en titt på de svenska politikerna vilka alltmer öppet struntar i folkviljan.

  Det misstag som jag tror att dessa globalister gjort är att de underskattat den kraft som finns hos medborgare runt om i världen, vi är många som nu inser vad som pågår och av vilka skäl vi nu måste ta oss samman och inom demokratins ramar visa världens alla politiker vilken utveckling vi vill se.

  Tyvärr är tron på auktoriteter mycket stor och parat med skräcken för vad dessa globalister utsätter oss för (läs tex coronaviruset) så ter sig framtiden dyster och däri ligger nog det största problemet att få folk och vakna.

  Globalt är tilltron till politiker och dessa globalister alltför stor, men nu när dessa utmanat Donald Trump under nästan 4 år så har åtminstone den amerikanska befolkningen börjat inse vad som väntar dem om de inte röstar på Donald Trump.

  Dvs globalisterna har varit lite för ivriga att skrämma väldens befolkning med vad de kan åstadkomma om de inte får världsherravälde. Strategin har alltså baktänt ordentligt i USA, och det som händer i USA brukar normalt spilla över också på övriga delar av världen.

  Oavsett vad man tycker om Donald Trump så är han verkligen mån om att ha folkets stöd för sin politik på olika områden, hans ambition att gå till historien som en landsfader gör honom påverkbar. Hans allergiska inställning mot socialism och kommunism har ytterligare stärkts av insikten om att han var på god väg att bli lurad av Kina.

  Då den amerikanska författningen inte enkelt låter sig ändras så sitter en amerikansk president normalt bara två mandatperioder. Något som öppnar för att Trump, om han blir omvald, kommer att ta verkliga nappatag med olika företeelser som han av taktiska skäl inte velat attackera alltför tufft under sin första mandatperiod. Underskatta inte hans revanschistiska läggning!!

  Det hotet är också vad som driver dessa globala finansintressen att så aktivt bekämpa honom. Trump har talat ett befriande klarspråk i del olika frågor, han har ju tex gått ur WHO, gått ur the global climate accord (det sk Parisavtalet), allvarligt hotat gå ur WTO, allt detta och mycket mer därtill hotar ju den globala finanselitens alla investeringar. Han sätter sin amerikanska befolkning först då han inser sitt beroende av dem.

  Det florerar sedan en tid intensiva rykten att han oxå överväger USA:s medlemskap i FN, det om något skulle vara spiken i kistan för denna globala finanselit. En del analytiker ser hans agerande inom Nato som en indikation om att han inte tänker fortsätta vara mjölk-ko i globalisternas tjänst.

  Trump har också motstått de militära lobbyisternas ständiga mantra om militära aktioner runt om i världen. Sannolikt har han hållit dem stången genom att finansiera en gigantisk upprustning av USA:s samlade militära kraft. Hans vallöfte att inte starta krig är vad som avhåller honom från att intervenera militärt, något som stör det militärindustriella komplexets ambitioner.

  Som vanligt är jag mer inriktad på vad vi kan göra framledes än vilka historiska orsakssamband som lett fram till den här sitsen.

 • Relaterat

  RT (15 Aug, 2020): Protest group StandUpX fights against ‘undemocratic’ Covid-19 measures, mixing real concerns with conspiracy theories

  “British protest group StandUpX is gaining in numbers. They mostly protest restrictive anti-Covid-19 measures, but members also oppose 5G and vaccines, among other things. The overarching belief is that democracy is under threat.
  StandUpX made headlines for storming a busy branch of supermarket Morrisons in London recently. This weekend, they have marches planned all over the UK including in London, Birmingham, Bedford, Bournemouth and Norwich.”

  By Chris Sweeney, author and columnist who has written for newspapers such as The Times, Daily Express, The Sun and Daily Record, along with several international-selling magazines.

  https://www.rt.com/uk/498075-standupx-anti-mask-covid/

  • Känns lite tråkigt att denna skribent spelar detta uttråkande kort “conspiracy theories” igen. Ofta verkar det handla om att visa omvärlden var man själv står i relation till makten, alltså pekar man ut något som konspirationsteorier brukar det handla om att man själv intar en trygg position på maktens sida.

   Därför använder jag hellre begrepp som konspirationsforskning.

 • Jag har nu läst Jakob Nordangårds artikel och noga övervägt vad jag skall tycka.

  Det finns egentligen inget att tillägga till denna utmärkta sammanfattning, sannolikt en av årets hittills bästa beskrivningar över vad som håller på att ske. Tack Jakob N!!

  I den situation vi nu alla befinner oss så blir frågan hur vi kan stoppa utvecklingen ledd av dessa globalistföreträdare?

  Som vanligt finns det inget enkelt svar på den frågan, efter moget övervägande har jag själv kommit fram till att det slutliga slaget om vår framtid hänger på om Donald Trump blir återvald i November senare i år.

  Trump är väl ingen kandidat som är helt perfekt men som vanligt i politiken så blir valet en fråga om att välja det minst dåliga alternativet. Hans retorik appellerar till vanligt folk och deras vilja att kunna fortsätta ett normalt liv om än med smärre förändringar på en del områden.

  Som Jakob beskriver händelseförloppet så tror jag att just Trumps aversion mot att begränsa den personliga friheten och mänsklighetens drivkraft för att utveckla samhällets framåtskridande är det som sätter käppar i hjulet för globalisternas strävanden om oinskränkt världsherravälde.

  Paradoxalt nog så framstår Trump som mänsklighetens räddare då han uttryckligen har förklarat globalisterna krig, läs hans tal i Davos. Vissa hävdar att han av utilitaristiska skäl inte vill bli styrd av något vittomfattande lobbyetablissemang. Hans ego och narcissism är det som driver honom som den fullblodskapitalist han är. Ibland är det bra att ha starka ledare, Trump har ett behov att gå till historien som en stor president och då globalisterna så tydligt försöker driva honom från makten så tar han detta personligt. Det kan vi bara tacka för!

  Det är ju helt uppenbart att alla andra ledare runt om i världen med några få undantag prioriterar sina egna karriärer framför mänsklighetens bevarande. Ta bara en titt på de svenska politikerna vilka alltmer öppet struntar i folkviljan.

  Det misstag som jag tror att dessa globalister gjort är att de underskattat den kraft som finns hos medborgare runt om i världen, vi är många som nu inser vad som pågår och av vilka skäl vi nu måste ta oss samman och inom demokratins ramar visa världens alla politiker vilken utveckling vi vill se.

  Tyvärr är tron på auktoriteter mycket stor och parat med skräcken för vad dessa globalister utsätter oss för (läs tex coronaviruset) så ter sig framtiden dyster och däri ligger nog det största problemet att få folk och vakna.

  Globalt är tilltron till politiker och dessa globalister alltför stor, men nu när dessa utmanat Donald Trump under nästan 4 år så har åtminstone den amerikanska befolkningen börjat inse vad som väntar dem om de inte röstar på Donald Trump.

  Dvs globalisterna har varit lite för ivriga att skrämma väldens befolkning med vad de kan åstadkomma om de inte får världsherravälde. Strategin har alltså baktänt ordentligt i USA, och det som händer i USA brukar normalt spilla över också på övriga delar av världen.

  Oavsett vad man tycker om Donald Trump så är han verkligen mån om att ha folkets stöd för sin politik på olika områden, hans ambition att gå till historien som en landsfader gör honom påverkbar. Hans allergiska inställning mot socialism och kommunism har ytterligare stärkts av insikten om att han var på god väg att bli lurad av Kina.

  Då den amerikanska författningen inte enkelt låter sig ändras så sitter en amerikansk president normalt bara två mandatperioder. Något som öppnar för att Trump, om han blir omvald, kommer att ta verkliga nappatag med olika företeelser som han av taktiska skäl inte velat attackera alltför tufft under sin första mandatperiod. Underskatta inte hans revanschistiska läggning!!

  Det hotet är också vad som driver dessa globala finansintressen att så aktivt bekämpa honom. Trump har talat ett befriande klarspråk i del olika frågor, han har ju tex gått ur WHO, gått ur the global climate accord (det sk Parisavtalet), allvarligt hotat gå ur WTO, allt detta och mycket mer därtill hotar ju den globala finanselitens alla investeringar. Han sätter sin amerikanska befolkning först då han inser sitt beroende av dem.

  Det florerar sedan en tid intensiva rykten att han oxå överväger USA:s medlemskap i FN, det om något skulle vara spiken i kistan för denna globala finanselit. En del analytiker ser hans agerande inom Nato som en indikation om att han inte tänker fortsätta vara mjölk-ko i globalisternas tjänst.

  Trump har också motstått de militära lobbyisternas ständiga mantra om militära aktioner runt om i världen. Sannolikt har han hållit dem stången genom att finansiera en gigantisk upprustning av USA:s samlade militära kraft. Hans vallöfte att inte starta krig är vad som avhåller honom från att intervenera militärt, något som stör det militärindustriella komplexets ambitioner.

  Som vanligt är jag mer inriktad på vad vi kan göra framledes än vilka historiska orsakssamband som lett fram till den här sitsen.

 • Ja, jag är kritisk mot svensk migrationspolitik. Det har under ett par decennier strömmat in ekonomiska migranter, som i ett rasande tempo urholkar det svenska välfärdssystemet. Trots ett av världens högsta skattetryck, så går staten och regionerna på knäna. Vård och omsorg, skola, socialförsäkringssystem och pensionssystem närmar sig bristningsgränsen. I detta läge pratar vissa politiker om en “integrationsskuld” som måste betalas och om nödvändigheten av ytterligare skattehöjningar. Nej, jag är inte rasist! Jag har bott och arbetat på tre olika kontinenter. Jag har varit gift med och har två barn ihop med en svart kvinna från Västafrika. Jag vet att det finns människor av alla valörer bland alla kulörer. Så nej, jag är inte rasist. Jag är bara så extremt trött på alla “globalistiska” politiker som leker “världssamvete” med medborgarnas “surt förvärvade” skattemedel. Än värre blev det när våra “globalistiska” politiker, skuldsatte oss och våra barn ända fram till 2058, genom vårat “borgenärsåtagande” för det så kallade “coronastödpaketet”. Vi får ta lån för EU:s räkning, för att EU skall kunna rädda ett europrojekt, som vi inte ens är med i. Att Sverige i snabb takt håller på att omvandlas till ett utarmat ytterkantsområde inom EU, struntar globalisterna i riksdag och regering fullständigt i. Dom är ju “globalistiska världsmedborgare” och inte några inskränkta “nationalister” till svenskar. Att Sverige inte står högt på deras agenda, har jag förstått länge.
  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Thomas, jag håller med om det mesta du skriver betr Swexit men om du och andra tänker till ett extra varv så borde du landa i att det allra mest viktiga är att först (eller möjligen samtidigt) gå ur FN för det är där globalisterna formar den världspolitiska utvecklingen som vasallerna inom EU lydigt följer.

 • Ja, jag är kritisk mot svensk migrationspolitik. Det har under ett par decennier strömmat in ekonomiska migranter, som i ett rasande tempo urholkar det svenska välfärdssystemet. Trots ett av världens högsta skattetryck, så går staten och regionerna på knäna. Vård och omsorg, skola, socialförsäkringssystem och pensionssystem närmar sig bristningsgränsen. I detta läge pratar vissa politiker om en “integrationsskuld” som måste betalas och om nödvändigheten av ytterligare skattehöjningar. Nej, jag är inte rasist! Jag har bott och arbetat på tre olika kontinenter. Jag har varit gift med och har två barn ihop med en svart kvinna från Västafrika. Jag vet att det finns människor av alla valörer bland alla kulörer. Så nej, jag är inte rasist. Jag är bara så extremt trött på alla “globalistiska” politiker som leker “världssamvete” med medborgarnas “surt förvärvade” skattemedel. Än värre blev det när våra “globalistiska” politiker, skuldsatte oss och våra barn ända fram till 2058, genom vårat “borgenärsåtagande” för det så kallade “coronastödpaketet”. Vi får ta lån för EU:s räkning, för att EU skall kunna rädda ett europrojekt, som vi inte ens är med i. Att Sverige i snabb takt håller på att omvandlas till ett utarmat ytterkantsområde inom EU, struntar globalisterna i riksdag och regering fullständigt i. Dom är ju “globalistiska världsmedborgare” och inte några inskränkta “nationalister” till svenskar. Att Sverige inte står högt på deras agenda, har jag förstått länge.
  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Thomas, jag håller med om det mesta du skriver betr Swexit men om du och andra tänker till ett extra varv så borde du landa i att det allra mest viktiga är att först (eller möjligen samtidigt) gå ur FN för det är där globalisterna formar den världspolitiska utvecklingen som vasallerna inom EU lydigt följer.

  • Ingemar, jag uppskattar dina konkreta förslag och kommenterar dem därför härnedan.

   1) Moralen måste återställas. Att veta vad som är rätt och fel . Och att säga ifrån när makten gör övertramp. Att verkligen utnyttja yttrandefrihet och tryckfrihet – inte bara knyta näven i fickan.

   Jan N: Håller med men du måste nog definiera begreppen Moral och vad du menar med Makten.

   2) FN:s Mänskliga Rättigheter, de 30 punkterna är det juridiska dokument som måste vara ledstjärna för hela samhället .

   Jan N: Här missar du totalt Ingemar. FN är ju en veritabel globalist styrd organisation som helt saknar berättigande. Tänk om Ingemar!!

   3) Vi ska ha ett samhälle där vi helt enkelt ställer upp med våra kunskaper och erfarenheter och arbetar för varandra. Där bonden förser läraren med kött och grönsaker, där läraren på dagtid lär ut till datateknikerns barn, där IT-teknikern servar oss med digital teknik till sjuksköterskans hem, och där sjuksköterskan delar ut hälsosamma kostråd åt långtradarchauffören som i sin tur fraktar varor till snickaren som hjälper bonden snickra upp nya tillbyggnader på lagården. Mellanhänder , byråkrater och storkapitalägare kan till stora delar söka nya arbeten inom omsorgsyrken.Vi ska ha ett samhälle som bygger på en äkta välfärd, dvs då man under ett långt och rikt och kärleksfullt liv, ibland behöver assistans och inte själv kan producera fullt ut. Det vill säga under barndomen och ålderdomen kan och bör samhället hjälpa till. Motsatsen är ett samhälle där vi arbetar för andra och där ekonomerna ser enbart de unga och gamla som utgiftsposter.

   Jan N: Låter lite väl miljöpartistiskt flummigt men ok, om du preciserar dig lite så kanske det klarnar vad du eg vill ha sagt.

   4) Inför en medborgarlön – ett förlängt barnbidrag till alla vuxna på runt 14000 kronor. Då frigörs enorma resurser inom kommunala utrednings och socialtjänstverksamhet. Det blir enkelt och obyråkratiskt. Alla borde vara skattskyldiga men grundavdraget bör vara motsvarande belopp. För de som finner att livet ska vara mer glamoröst får söka ett arbete. Men detta skulle frigöra enorma resurser inom exempelvis idrotten, kultur och varför inte de som vill vara månskensbönder och pröva ett helt nytt liv. Förslaget kan tänkas vara kontroversiellt, eftersom det kostar mycket i utgifter för staten, men det skulle garantera alla svenska invånare en grundtrygghet för ett materiellt drägligt liv. Det garanterar också att fattigdomen en gång för alla är utrotad. Det ger också en helt annan indiviuell frihet . Antingen formar man sig själv sitt liv och är sin egen arbetsgivare eller vill man fortsätta ett liv med materiellt överflöd, ja då tvingas man söka sig till den industri eller en tjänstesektor som kan ge det tredubbla eller mer i lön. Ser man möjligheter istället för problem vore det ett väldigt lyft för samhället som en hejhet.

   Jan N: Att inte du och andra kan släppa denna kommunistiska dröm om att alla skall ha en medborgarlön, det är ofattbart att välutbildade och erfarna människor som du fortfarande när dessa kommunistiska ideal. Wake up to reality Ingemar!!! Medborgarlön är bara ett sätt att passivisera och effektivt lägga hinder i vägen för entreprenöriella människor vilka vill skapa riktigt framåtskridande.

   5) När det gäller hälsa måste det kommersialiserade begreppet med att ”människors ohälsa är läkemedelsindustrin födkrok” helt brytas. Utgångspunkten för alla som arbetar inom hälsosektorn måste vara att det är den sjuke som ska bli frisk. Det gäller för alla som anställs inom den sektorn. Den som försöker slå mynt av detta , ska med omedelbar verkan tas ifrån sin uppgift.

   Jan N: Jag kan på ett principiellt plan hålla med men du måste nog precisera hur detta i så fall skall gå till för att bli tagen på allvar.

   6) Idag finns det tre myndigheter som vuxit fram ur Läkarskrået =Corpus Medicii som bildades 1663. Sedemera blev det Medicinalstyrelsen. Idag uppdelat på Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Dessa tre myndigheter måste genomgå en total utvärdering där de 20 toppositionerna i varje verk ska granskas med avseende på hur de kunnat tillåta dödtalen för Corona bli så höga. De måste granskas för vilken personlig inverkan de haft på att man tillåtit pensionärer och andra dö under eutanasiliknande förhållanden istället utan att först behandlats med beprövade godkända metoder som IV – C -vitamin, Klorokin, syrgasterapier säkerställa med kostillskott mineral och vitaminstatus osv. Som nya chefspositoner i dessa verk borde istället sättas in de som med mod påvisat dessa metoder.

   Jan N: Varför öht ha någon av dessa myndigheter kvar?? Vilka värden tillför de för sina medborgare?? Jag trodde att din anarkistiska läggning inte höll dig tillbaka från att bannlysa dessa myndigheter fyllda av marodörer för folkhälsan.

   6a) Folkhälsomyndigheten borde finnas bli kvar med en målsättning att höja medellivslängden gentom att införa enkla handfasta egenråd vad det gäller ortomolekylär medicin. Här borde många alternativa terapeuter också kunna bidra.

   Jan N: Varför öht ha en statlig myndighet som talar om för oss vad som är bra och dåligt?? Lämna till individen att själv bestämma!!

   6b) Läkemedelsverket är till sin finansiella uppbyggnad direkt ett verk som är korrumperat. Deras inkomster kommer till tre fjärdedelar från Big Pharma. Deras uppgift blir dock att säkra ett litet antal läkemedel med minimal biverkan att tillhandahållas via apoteken. De med forskarutbildning på det verket måste omedelbart få i uppgift att utvärdera och godkänna den uppsjö av av metoder och medel som idag är hänvisade till alternativen att införlivas med vården. Främst då de digitala verktyg som istället för att se kroppen enbart som en molekyär komplex maskin också ser kroppen som elektromagnetisk varelse men också den delen där kvantfysikaliska frekvenser kan åstadkomma hälsa.

   Jan N: Om nu detta onödiga och korrumperade verk får sina intäkter från Big Pharma så förstår jag inte varför du vill behålla dem öht. Kan det bli värre än det är idag?? Lägg ned!!!

   6c ) Socialstyrelsen kan fortfarande vara en samordnande myndighet, men dess målsättning ska vara en stödjande kraft där man förmedlar ny kunskap istället för att döma de läkare som faller utanför ramen för att de är pionjärer. Socialstyrelsen måste vara en viktig kraft för att undanröja den flockmentalitet som belägrat läkarkåren och som är den enskilt största kraft som gjort att bortemot idag 10% av alla dödsfall i Sverige idag är iatrogena. Istället för som nu utöva en myndighetsutövning där allt ska vara lika dåligt, ska dess inriktning att vara en spjutsspets för framtiden där de goda exemplen sprids och blir normerande för andra.

   Jan N: Du förvånar ännu en gång med att vilja behålla den mest genomkorrupta myndighet som finns inom den sociala sektorn. Socialstyrelsen har som regelverksföreskrivande myndighet helt befriats från sitt myndighetsansvar då tillsynsansvaret brutits ut och lagts på IVO (fd anställda på Socialstyrelsen). Har detta gått dig helt förbi Ingemar??

   7) Samhällsekonomin har raserats, genom några penndrag av finansminister och Riksbankschef och så den makabra resan till Bryssel där man försatt de flesta europeiska länder i en U-landsliknande skuldfälla.. Att återställa det vore att utkräva ett ansvar för Corona epidemin. Först måste man ta intiativ huruvida Coronaviruset , som enligt bl.a .världens främste virolog Luc Motagnier , är ett skapat virus, verkligen är fabricerat. Åtmistone är de åtgärder som vidtagits dikterade av WHO något som bäst betecknas som en plandemi, dvs en noga planerad aktion. De som står bakom denna skulle därmed ställas inför svar och dömas till det skadetånd som behövs för att inte skattebetalare runtom i världen ensamma ska bära bördan. När det gäller ett svenskt perspektiv har ju de som är medlöpare i detta dvs de som står på de 300:s lista och hyllar en ny världsordning, de som kan dömas för att stärka åtgärderna. Nu är det i nuläget istället de som faktiskt uppbär förläningar från våra ministrar, antingen det gäller stöd till kullagerfabriker, Ericsson eller till den etablerade pressen. Wallenberg och Bonnier vill helst inte synas. Men det är de som skulle granskas.

   Underlåter man ansvarsfrågan kommer bara den ursprungliga makten att fortsatt styra Sverige och fortsätta rycka i trådarna till marionetterna. = politikerna.

   Jan N: Återigen kan jag hålla med dig på ett principiellt plan med du uppvisar en naivitet som är frapperande. Vem skulle ställa dessa till svars?? Svenska rättsväsendet ? EU?? FN?? WHO?? Världen har idag bara ett hopp och det stavas Donald Trump!!! Han tar ingen skit av någon och han har ju glasklart uttryckt sin krigsförklaring mot globalisterna. Låt inte din socialistiska vurm skymma sikten för en mer realistisk syn på världens framtid.

   8) Ersätt det överstatliga EU med en nationell riktig Riksdag. Dvs en omedelbar Swexit. Men man kan i samband med detta återskapa en livkraftig Nordisk Union eftersom då inom denna Union kan vi bli främst oberoende på den materiella försörjningen av födoämnen, energi, mineraler, kunnande osv. Ja till och med bananer kan vi erhålla från Island.

   Detta kräver en strategi dvs ett nytänk så att de som blir invalda står ovanför PK (personlig karriär) .

   Jan N: Instämmer till 100%!!!

   9) Drivande i agendan bakom Covid har bankerna fungerat – Dessa har helt andra intressen än folkflertalets bästa för sina ögon. Inrätta därför en på sikt sund ekonomi där en folkets bank, som vilar på en metallmyntfot få vara den som driver fortsatt utveckling i landet. Utan mutor, utan skatteparadis, men med en hållbar sund ekonomi som ledstjärna. Det finns en stor skara med äldre ekonomer som genomskådat den ekonomiksa bluffen efter Corona. Låt dessa ersätta nuvarande rådgivare.

   Jan N: Utan att närmare motivera kan jag instämma Ingemar!!

   10) En oerhört viktig faktor i ett land är pressens och medias roll. Under Corona tiden har det påvisats för envar hur väl Mainstreammedia ställt upp som megafon bakom myndigheter och WHO. Media ska fungera som en tredje statsmakt. Ha en granskande sanningssökade uppgift med mycket stor frihet. Inte som nu censurera viktiga uppgifter och okritiskt svälja det mesta. I mediakulturen har också familjen Bonniers med aktiva köp och investeringar, enligt vissa bedömare uppnått en 80% kontroll av allt som uttrycks. Detta nästintill monopolliknade inflytande måste brytas. Här har många positiva frön redan såtts genom en uppsjö med bloggar, kanaler och poddar på Internet. Genom en populärundersökning kunde de femtio av de mest populära få ett visst ekonomiskt bidrag så att de slipper hantera ekonomiska problem. Exempelvis att vardera får anställa tre-fyra duktiga journalister och tekniker där finansieringen bekostas centralt. Ett sådant urval av de bästa kunde genomföras av lyssnarna/läsarna själva genom en internetomröstning. Då skulle vi åter få en resursstärkt Tredje statsmakt som verkligen granskar överheten.

   Jan N: Totalt fel tänkt Ingemar!! Du ger uttryck en socialistisk grundsyn då du som många andra socialister ständigt ropar efter mer bidrag. Ta istället bort alla bidrag till alla mediehus och SVT !! Låt alla aktörer få samma förutsättningar och om det är något som skall begränsas via lagstiftning så är det politikers makt över alla medier, inkl Internet.

   Då jag förutser dina invändningar så vill jag tillägga att Sverige liksom USA måste införa rejäla antitrustlagar som hindrar såna som tex Google, Facebook, Youtube, Twitter, mfl att nå monopol liknande ställning då det är en uppenbar fara demokratin. Dagens svenska konkurrenslagstiftning är klart otillräcklig.

   11) Corona plandemin har också avslöjat hur sårbart samhället var att möta denna. Vare sig tillräckligt med stödjande händer på sjukhusen eller nödvänig utrustning fanns på plats. Nödinsatser har gjorts efterhand, men till priset av många som avlidit då åtgärderna kom för sent. Vi måste ha ett samhälle som verkligen är beredd på att möta katastofer, vare sig dessa kommer från naturen genom eldsvådor eller översvämningar, biovapen eller organiserade massinvandringar. Till detta finns MSB, men det är en papperstiger som bara kan förmedla pamfletter. Ett handfast försvar skulle här kunna ges den möjligheten att åter bygga upp beredskapslager, insatser styrkor för att delta i skogsbrandssläckningar ( I detta senare fallet skulle man helt enkelt vid långvarig sommartorka använda sig av geo engineering, dvs under par tre dagar åstadkomma molnbildning genom att lägga ut chemtrails för att sedan få molnen att släcka med sitt vatteninnehåll)

   Jan N: Jag håller med dig i synen på MSB, lägg ned denna korrupta myndighet omedelbart. MSB har ju visat sig inte tillföra något värde för sina medborgare. Släpp socialist sargen Ingemar!! När det gäller din syn på Chemtrails så lämnar jag walk over då jag inte är så insatt i den frågan, men räkna med mothugg från andra debattörer här hos NV.

   12) Försvaret måste få en helt annan inriktning än nuvarande där Sverige bistått vid internationella konflikter i Afghanistan, Libyen och Irak, för att säkra råvarutillgångar åt oligarkernas storföretag. Likadant ska försvaret inte längre bistå den inhemska krigsindustrins Wallenbergssfär med att marknadsföra Ericsson teknik och Jas-plan. Sveriges försvar ska bara användas på den egna blå-gula marken. Vi har lärt oss som ett av få länder att vi ska platta till kurvan. Vi borde också platta ut makten, dvs en demokrati värd namnet. Men kan inte garantera att vår omvärld plattat sina maktstrukturer. Därför är också ett militärt försvar förmodligen nödvändigt, men dess huvuduppgift ska vara att försvara folket som bor här (se punkt 11). Parallellt med detta borde alla Fredisinitiativ stärkas och med medvekan i olika Internationella organisationer som ges stöd. Här finns exempelvis redan SIPRI och här skulle kunna återupprätta det nu skamfläckade goda ryktet som en stat som verkligen ligger i främsta rummet när det gäller exempelvis att åstadkomma kärnvapenfria zoner. Effektiv bannlysning av all forskning och tillämpning av biologiska och kemiska vapen. Men också att verka för att användningen av s.k icke-letala först och främst belyses , i andra hand att vara opinionsbildande mot dessa maktens verktyg.

   Jan N: Håller med på ett övergripande plan men du ger återigen uttryck för en naiv syn på omvärlden då du på allmänt pacifistiska grunder ansluter till idén om att Sverige ensidigt i princip skulle skrota sin försvarsindustri. Resonemanget påminner starkt om Sverige som humanitär stormakt livligt framförd av alla pk-ister. Hur tänkte du kompensera den arbetslöshet som en skrotad försvarsindustri genererar?

   12) Sverige måste också ha en god beredskap inför en framtid där väderförändringar på allvar kan påverka främst den viktigaste produkt vi har: Livsmedlen. Här gäller det framförallt att säkra produktionen över en flerårsbasis. Vulkanutbrott, jordbävningar kan under medelånga perioder ge allvarliga avbräck i produktionen, men framförallt måste produktionen säkras inom landets (eventuellt Nordens gränser), där det ska vara mycket enkelt att uppnå en 100 procentig täckning av själförsörjande graden. Ett normalår skulle man tänka sig att Sverige står för en inhemsk produktion som täcker 70-80 procent av det vi konsumerar. De 20-30 procenten som återstår kan vara bytesvaror mot exotiska frukter, kaffe, kryddor och sådant som lämpar sig bäst att odla på andra ställen. Med Livsmedel hade vi kort också skissat i punkterna 6a , b och c , vilken funktionen som vissa myndigheter borde ha. Här skall också en gång till betonas att de livsmedel som tas fram ska göra skäl för namnet Livsmedel. Sverige måste snabbt ställa om till en livsmedelproduktion där den gammaldags bondemoralen om att producera mat som ger liv – inte dess motsats. dvs ger upphov till kroniska sjukdomar. Bakom all produktion av mat ska detta hela tiden ses som ett led i att skapa Metabol Hälsa hos hela befolkningen.

   Jan N: Hmmm… låter lite som det vore uttryckt av gröna vågens idealister från 70-talet. Det märks att du har svårt och släppa dina socialistiska ideal Ingemar. I övrigt håller jag med om graden av självförsörjning inom landet.

   13) Här kommer också miljöfrågorna in. Maten som idag produceras framställs på jordar som har fått ta emot miljöfarliga kemikalierester, vattnet som det behövs extra av ibland innehåller rester av besvärliga läkemedel som kommit ut i vattnets kretslopp. Dessutom har livsmedelsindustrin bemängt maten med tillsatser som ger, färg, smak och extra hållbarhet men som i flera fall ger Metabol Ohälsa. Födoämnesvalet med socker i överskott har lett till en fetmaexplosion, men här borde sakkunniga råd från de nya verken göra att det blir välinformerade val i butikerna, så där skulle man inte behöva ge ytterligare pekpinnar. Med en Kostdoktor som chef för Livsmedelsverket och en Annika Dahlqvist som hälsominister skulle medellivslängden förlängas med åtskilliga år – och det blir ännu fler friska år. Både kvalitet och kvantitet. Under rubriken Miljö finns också en mycket människovänlig huvudprincip. Lagstiftningens Försiktihetsprincip som ålägger innovatörer att klart visa att deras nymodigheter inte förorsakar skada. Denna princip har överträtts ett flertal gånger bland annat vad det gäller utbyggnade av 3, 4 och nu 5G. Den borde också vara i kraft när det gäller användandet av Chemtrails och när det gäller smygintroducerandet av Genetiskt Modifierade produkter.

   Jan N: Instämmer med ett enda undantag, vi behöver inget Livsmedelsverk.

   14) Hur åstadkommes detta? Jo med en förnyelse av demokratin. Det är folket som måste återerövra makten och tillsätta , kanske genom direktval de personer,som ska leda de olika chefsfunktionerna ovan. Vi har också sett hur enkelt det var när de folkvalda under Plandemin frivilligt abdikerade till experterna. Varför skulle man inte istället kunna lämna över makten direkt till folket istället? Detta vore en första test på ett mycket nygammalt experiment som skisserats av Mikael Nordfors och Loke Hagberg under begreppet Demosokrati. Det hämtar sina rötter från det klassiska grekiska exemplet och bekräftas av det exempel som Schweiz utgör idag. Den bok som finns i ämnet kan inte ges rättvisa här men det är ett frö som heter duga.

   Jan N: Instämmer helt, men hur hade du tänkt dig att genomföra detta rent praktiskt??

   15) En första tillämpning på ovanstående vore att fråga de fackanslutna medlemmarna hur de ställer sig till de avtalsförhandlingar som skjutits upp på grund av Covid-1984. Det kanske vore bättre att helt strunta i lönepåslag i kronor och ören , utan att istället ta ut detta i en regelrätt minskning av arbetstid. Exempelvis en omedelbar sjutimmarsdag, på sikt en sex-timmarsdag. och en extra semestervecka. Det frigör för att man tillsammans i familjen kan utveckla tid med barn och andra familjemedlemmar.

   Jan N: Här kommer din miljöpartistiska vurm fram i öppen dager Ingemar, det är tråkigt att konstatera. 6-timmars arbetsdag och medborgarlön är en rena rama nyset. Vi behöver alla jobba mer, inte mindre!! När skall alla miljömuppar och andra socialister komma över denna illusoriska dröm?? Ta en titt på bla Hans Jenseviks alla youtube inslag så förstår du snart lite mer om ekonomi, där är du ruskigt dåligt påläst Ingemar!!!

   16) Men kanske allra viktigast är den egna inre resan. Att vi stannar upp i kontemplation och frågar, hela tiden vårt inre jag , där vi söker efter ”den goda vägen”. Då först kan vi bygga ett samhälle där gemenskap, samarbete och medmänsklighet omsätts i praktiken. Det är dags att följa hjärtats väg istället för att låta domineras av ondskans jakt på penngar.

   Jan N: När man ser dig fara fram i olika sammanhang så verkar du inte vara i full balans, glömde du att kontemplera innan Ingemar??

   Du har i och med alla dina punkter härovan skickligt undvikit den Stora Elefanten i rummet, gissa vilken?? Just det, den massinvasion som gjort att Sverige nu är fritt fall och tappar alla sina positioner som en framgångsrik industrination. Bot och bättring Ingemar!!

 • Man kan konstatera att styret i så gott som alla världens länder lydigt slutit upp bakom globalisternas agenda på grund av den påhittade scamdemi cirkusen, vilken är på god väg att åstadkomma ett sanslöst paradigmskifte.

  Är väl inget större fan av Donald Trump, men bristen på ledare som säger ifrån är så skriande att man får suga de på de sällsynta karameller som bjuds. Hur mycket makt han i själva verket har och hur mycket man ska tro på det han säger är tveksamt, eftersom alla publika ledare förefaller vara patetiska skådespelare vilka hyrts in som megafoner.

  Men för att travestera Philemon Arthur and the Dungs mega hit: In kommer Gösta (Trump). Har ni nå kaffe?

  Han var inbjuden att tala i Davos januari 2020. Man hoppades väl att han skulle sälla sig till skaran, men ack vad man bedrog sig. Istället stoppade han ett episkt finger rakt i ögat på globalisterna. Se här vid 18:37 https://www.youtube.com/watch?v=sb9jRqgDOJ8&feature=youtu.be
  Videon som avhandlar Davos är väl värd att se efter att ha läst denna artikel.

 • Förra gången var det Winston Churchill och Storbritannien, som sade NEJ till och med “näbbar och klor” bekämpade ett aggressivt och expansionistiskt Stortyskland. Resten av Europa blev överkörda av eller som i Sveriges fall, lade sig platt för Wehrmacht. Detta var för sjuttiofem år sedan. Idag står vi återigen inför ett nytt “blitzkrieg”. Tyskland börjar snabbt expandera ut i Europa genom sin ledarroll i EU. Denna gång är det inte stridsvagnar som rullar i täten. Den här gången försöker Tyskland med Merkel i spetsen, ta över Europa genom en aggressiv, expansionistisk och federativ ekonomisk politik. Slutmålet är nu liksom förra gången, ett globalistiskt världsherravälde. Återigen är det Storbritannien som sätter ner foten och säger NEJ genom Brexit. Och återigen ägnar sig Sverige åt en långtgående eftergiftspolitik och låter sig snällt “ledas in i fållan”. Varför känns det som om historien återupprepar sig? Måste samma misstag göras om och om igen? Lär vi oss aldrig? Om vi inte rätar på våra ryggar och gör gemensam sak med Storbritannien dvs. ett Swexit, så är det stor risk att vi omvandlas till en lydstat i ett globalistiskt “fjärde rike”. Det “nya” Stor-EU.
  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Thomas, du har helt rätt att Tyskland denna gång slipper ta till vapen för att totalt dominera Europa.

   Frankrike har lärt läxan från sitt nesliga nederlag förra gången det begav sig (ww2) och ansluter sig nu därför frivilligt till Tyskland. Frankrikes ekonomi är i spillror och upprätthålls endast av omfattande bidrag från EU.

   Jag träffade några tyskar för många år sedan som uttryckte drömmar om ett Europas förenta stater med Tyskland i spetsen. Wenn Deutschland noch mals im gange kommen würde …. var en mening som jag aldrig glömmer då den gav mig kalla kårar längs ryggraden.

 • Schwab är BILDERBERGARE.

  “Schwab ist Mitglied von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten mehrerer internationaler Unternehmen. Er erhielt zahlreiche Orden und Auszeichnungen und ist Ehrendoktor mehrerer Universitäten. Zudem gehört er dem Steering Committee der Bilderberg-Konferenzen an.”
  https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

  • Ingemar, jag uppskattar dina konkreta förslag och kommenterar dem därför härnedan.

   1) Moralen måste återställas. Att veta vad som är rätt och fel . Och att säga ifrån när makten gör övertramp. Att verkligen utnyttja yttrandefrihet och tryckfrihet – inte bara knyta näven i fickan.

   Jan N: Håller med men du måste nog definiera begreppen Moral och vad du menar med Makten.

   2) FN:s Mänskliga Rättigheter, de 30 punkterna är det juridiska dokument som måste vara ledstjärna för hela samhället .

   Jan N: Här missar du totalt Ingemar. FN är ju en veritabel globalist styrd organisation som helt saknar berättigande. Tänk om Ingemar!!

   3) Vi ska ha ett samhälle där vi helt enkelt ställer upp med våra kunskaper och erfarenheter och arbetar för varandra. Där bonden förser läraren med kött och grönsaker, där läraren på dagtid lär ut till datateknikerns barn, där IT-teknikern servar oss med digital teknik till sjuksköterskans hem, och där sjuksköterskan delar ut hälsosamma kostråd åt långtradarchauffören som i sin tur fraktar varor till snickaren som hjälper bonden snickra upp nya tillbyggnader på lagården. Mellanhänder , byråkrater och storkapitalägare kan till stora delar söka nya arbeten inom omsorgsyrken.Vi ska ha ett samhälle som bygger på en äkta välfärd, dvs då man under ett långt och rikt och kärleksfullt liv, ibland behöver assistans och inte själv kan producera fullt ut. Det vill säga under barndomen och ålderdomen kan och bör samhället hjälpa till. Motsatsen är ett samhälle där vi arbetar för andra och där ekonomerna ser enbart de unga och gamla som utgiftsposter.

   Jan N: Låter lite väl miljöpartistiskt flummigt men ok, om du preciserar dig lite så kanske det klarnar vad du eg vill ha sagt.

   4) Inför en medborgarlön – ett förlängt barnbidrag till alla vuxna på runt 14000 kronor. Då frigörs enorma resurser inom kommunala utrednings och socialtjänstverksamhet. Det blir enkelt och obyråkratiskt. Alla borde vara skattskyldiga men grundavdraget bör vara motsvarande belopp. För de som finner att livet ska vara mer glamoröst får söka ett arbete. Men detta skulle frigöra enorma resurser inom exempelvis idrotten, kultur och varför inte de som vill vara månskensbönder och pröva ett helt nytt liv. Förslaget kan tänkas vara kontroversiellt, eftersom det kostar mycket i utgifter för staten, men det skulle garantera alla svenska invånare en grundtrygghet för ett materiellt drägligt liv. Det garanterar också att fattigdomen en gång för alla är utrotad. Det ger också en helt annan indiviuell frihet . Antingen formar man sig själv sitt liv och är sin egen arbetsgivare eller vill man fortsätta ett liv med materiellt överflöd, ja då tvingas man söka sig till den industri eller en tjänstesektor som kan ge det tredubbla eller mer i lön. Ser man möjligheter istället för problem vore det ett väldigt lyft för samhället som en hejhet.

   Jan N: Att inte du och andra kan släppa denna kommunistiska dröm om att alla skall ha en medborgarlön, det är ofattbart att välutbildade och erfarna människor som du fortfarande när dessa kommunistiska ideal. Wake up to reality Ingemar!!! Medborgarlön är bara ett sätt att passivisera och effektivt lägga hinder i vägen för entreprenöriella människor vilka vill skapa riktigt framåtskridande.

   5) När det gäller hälsa måste det kommersialiserade begreppet med att “människors ohälsa är läkemedelsindustrin födkrok” helt brytas. Utgångspunkten för alla som arbetar inom hälsosektorn måste vara att det är den sjuke som ska bli frisk. Det gäller för alla som anställs inom den sektorn. Den som försöker slå mynt av detta , ska med omedelbar verkan tas ifrån sin uppgift.

   Jan N: Jag kan på ett principiellt plan hålla med men du måste nog precisera hur detta i så fall skall gå till för att bli tagen på allvar.

   6) Idag finns det tre myndigheter som vuxit fram ur Läkarskrået =Corpus Medicii som bildades 1663. Sedemera blev det Medicinalstyrelsen. Idag uppdelat på Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Dessa tre myndigheter måste genomgå en total utvärdering där de 20 toppositionerna i varje verk ska granskas med avseende på hur de kunnat tillåta dödtalen för Corona bli så höga. De måste granskas för vilken personlig inverkan de haft på att man tillåtit pensionärer och andra dö under eutanasiliknande förhållanden istället utan att först behandlats med beprövade godkända metoder som IV – C -vitamin, Klorokin, syrgasterapier säkerställa med kostillskott mineral och vitaminstatus osv. Som nya chefspositoner i dessa verk borde istället sättas in de som med mod påvisat dessa metoder.

   Jan N: Varför öht ha någon av dessa myndigheter kvar?? Vilka värden tillför de för sina medborgare?? Jag trodde att din anarkistiska läggning inte höll dig tillbaka från att bannlysa dessa myndigheter fyllda av marodörer för folkhälsan.

   6a) Folkhälsomyndigheten borde finnas bli kvar med en målsättning att höja medellivslängden gentom att införa enkla handfasta egenråd vad det gäller ortomolekylär medicin. Här borde många alternativa terapeuter också kunna bidra.

   Jan N: Varför öht ha en statlig myndighet som talar om för oss vad som är bra och dåligt?? Lämna till individen att själv bestämma!!

   6b) Läkemedelsverket är till sin finansiella uppbyggnad direkt ett verk som är korrumperat. Deras inkomster kommer till tre fjärdedelar från Big Pharma. Deras uppgift blir dock att säkra ett litet antal läkemedel med minimal biverkan att tillhandahållas via apoteken. De med forskarutbildning på det verket måste omedelbart få i uppgift att utvärdera och godkänna den uppsjö av av metoder och medel som idag är hänvisade till alternativen att införlivas med vården. Främst då de digitala verktyg som istället för att se kroppen enbart som en molekyär komplex maskin också ser kroppen som elektromagnetisk varelse men också den delen där kvantfysikaliska frekvenser kan åstadkomma hälsa.

   Jan N: Om nu detta onödiga och korrumperade verk får sina intäkter från Big Pharma så förstår jag inte varför du vill behålla dem öht. Kan det bli värre än det är idag?? Lägg ned!!!

   6c ) Socialstyrelsen kan fortfarande vara en samordnande myndighet, men dess målsättning ska vara en stödjande kraft där man förmedlar ny kunskap istället för att döma de läkare som faller utanför ramen för att de är pionjärer. Socialstyrelsen måste vara en viktig kraft för att undanröja den flockmentalitet som belägrat läkarkåren och som är den enskilt största kraft som gjort att bortemot idag 10% av alla dödsfall i Sverige idag är iatrogena. Istället för som nu utöva en myndighetsutövning där allt ska vara lika dåligt, ska dess inriktning att vara en spjutsspets för framtiden där de goda exemplen sprids och blir normerande för andra.

   Jan N: Du förvånar ännu en gång med att vilja behålla den mest genomkorrupta myndighet som finns inom den sociala sektorn. Socialstyrelsen har som regelverksföreskrivande myndighet helt befriats från sitt myndighetsansvar då tillsynsansvaret brutits ut och lagts på IVO (fd anställda på Socialstyrelsen). Har detta gått dig helt förbi Ingemar??

   7) Samhällsekonomin har raserats, genom några penndrag av finansminister och Riksbankschef och så den makabra resan till Bryssel där man försatt de flesta europeiska länder i en U-landsliknande skuldfälla.. Att återställa det vore att utkräva ett ansvar för Corona epidemin. Först måste man ta intiativ huruvida Coronaviruset , som enligt bl.a .världens främste virolog Luc Motagnier , är ett skapat virus, verkligen är fabricerat. Åtmistone är de åtgärder som vidtagits dikterade av WHO något som bäst betecknas som en plandemi, dvs en noga planerad aktion. De som står bakom denna skulle därmed ställas inför svar och dömas till det skadetånd som behövs för att inte skattebetalare runtom i världen ensamma ska bära bördan. När det gäller ett svenskt perspektiv har ju de som är medlöpare i detta dvs de som står på de 300:s lista och hyllar en ny världsordning, de som kan dömas för att stärka åtgärderna. Nu är det i nuläget istället de som faktiskt uppbär förläningar från våra ministrar, antingen det gäller stöd till kullagerfabriker, Ericsson eller till den etablerade pressen. Wallenberg och Bonnier vill helst inte synas. Men det är de som skulle granskas.

   Underlåter man ansvarsfrågan kommer bara den ursprungliga makten att fortsatt styra Sverige och fortsätta rycka i trådarna till marionetterna. = politikerna.

   Jan N: Återigen kan jag hålla med dig på ett principiellt plan med du uppvisar en naivitet som är frapperande. Vem skulle ställa dessa till svars?? Svenska rättsväsendet ? EU?? FN?? WHO?? Världen har idag bara ett hopp och det stavas Donald Trump!!! Han tar ingen skit av någon och han har ju glasklart uttryckt sin krigsförklaring mot globalisterna. Låt inte din socialistiska vurm skymma sikten för en mer realistisk syn på världens framtid.

   8) Ersätt det överstatliga EU med en nationell riktig Riksdag. Dvs en omedelbar Swexit. Men man kan i samband med detta återskapa en livkraftig Nordisk Union eftersom då inom denna Union kan vi bli främst oberoende på den materiella försörjningen av födoämnen, energi, mineraler, kunnande osv. Ja till och med bananer kan vi erhålla från Island.

   Detta kräver en strategi dvs ett nytänk så att de som blir invalda står ovanför PK (personlig karriär) .

   Jan N: Instämmer till 100%!!!

   9) Drivande i agendan bakom Covid har bankerna fungerat – Dessa har helt andra intressen än folkflertalets bästa för sina ögon. Inrätta därför en på sikt sund ekonomi där en folkets bank, som vilar på en metallmyntfot få vara den som driver fortsatt utveckling i landet. Utan mutor, utan skatteparadis, men med en hållbar sund ekonomi som ledstjärna. Det finns en stor skara med äldre ekonomer som genomskådat den ekonomiksa bluffen efter Corona. Låt dessa ersätta nuvarande rådgivare.

   Jan N: Utan att närmare motivera kan jag instämma Ingemar!!

   10) En oerhört viktig faktor i ett land är pressens och medias roll. Under Corona tiden har det påvisats för envar hur väl Mainstreammedia ställt upp som megafon bakom myndigheter och WHO. Media ska fungera som en tredje statsmakt. Ha en granskande sanningssökade uppgift med mycket stor frihet. Inte som nu censurera viktiga uppgifter och okritiskt svälja det mesta. I mediakulturen har också familjen Bonniers med aktiva köp och investeringar, enligt vissa bedömare uppnått en 80% kontroll av allt som uttrycks. Detta nästintill monopolliknade inflytande måste brytas. Här har många positiva frön redan såtts genom en uppsjö med bloggar, kanaler och poddar på Internet. Genom en populärundersökning kunde de femtio av de mest populära få ett visst ekonomiskt bidrag så att de slipper hantera ekonomiska problem. Exempelvis att vardera får anställa tre-fyra duktiga journalister och tekniker där finansieringen bekostas centralt. Ett sådant urval av de bästa kunde genomföras av lyssnarna/läsarna själva genom en internetomröstning. Då skulle vi åter få en resursstärkt Tredje statsmakt som verkligen granskar överheten.

   Jan N: Totalt fel tänkt Ingemar!! Du ger uttryck en socialistisk grundsyn då du som många andra socialister ständigt ropar efter mer bidrag. Ta istället bort alla bidrag till alla mediehus och SVT !! Låt alla aktörer få samma förutsättningar och om det är något som skall begränsas via lagstiftning så är det politikers makt över alla medier, inkl Internet.

   Då jag förutser dina invändningar så vill jag tillägga att Sverige liksom USA måste införa rejäla antitrustlagar som hindrar såna som tex Google, Facebook, Youtube, Twitter, mfl att nå monopol liknande ställning då det är en uppenbar fara demokratin. Dagens svenska konkurrenslagstiftning är klart otillräcklig.

   11) Corona plandemin har också avslöjat hur sårbart samhället var att möta denna. Vare sig tillräckligt med stödjande händer på sjukhusen eller nödvänig utrustning fanns på plats. Nödinsatser har gjorts efterhand, men till priset av många som avlidit då åtgärderna kom för sent. Vi måste ha ett samhälle som verkligen är beredd på att möta katastofer, vare sig dessa kommer från naturen genom eldsvådor eller översvämningar, biovapen eller organiserade massinvandringar. Till detta finns MSB, men det är en papperstiger som bara kan förmedla pamfletter. Ett handfast försvar skulle här kunna ges den möjligheten att åter bygga upp beredskapslager, insatser styrkor för att delta i skogsbrandssläckningar ( I detta senare fallet skulle man helt enkelt vid långvarig sommartorka använda sig av geo engineering, dvs under par tre dagar åstadkomma molnbildning genom att lägga ut chemtrails för att sedan få molnen att släcka med sitt vatteninnehåll)

   Jan N: Jag håller med dig i synen på MSB, lägg ned denna korrupta myndighet omedelbart. MSB har ju visat sig inte tillföra något värde för sina medborgare. Släpp socialist sargen Ingemar!! När det gäller din syn på Chemtrails så lämnar jag walk over då jag inte är så insatt i den frågan, men räkna med mothugg från andra debattörer här hos NV.

   12) Försvaret måste få en helt annan inriktning än nuvarande där Sverige bistått vid internationella konflikter i Afghanistan, Libyen och Irak, för att säkra råvarutillgångar åt oligarkernas storföretag. Likadant ska försvaret inte längre bistå den inhemska krigsindustrins Wallenbergssfär med att marknadsföra Ericsson teknik och Jas-plan. Sveriges försvar ska bara användas på den egna blå-gula marken. Vi har lärt oss som ett av få länder att vi ska platta till kurvan. Vi borde också platta ut makten, dvs en demokrati värd namnet. Men kan inte garantera att vår omvärld plattat sina maktstrukturer. Därför är också ett militärt försvar förmodligen nödvändigt, men dess huvuduppgift ska vara att försvara folket som bor här (se punkt 11). Parallellt med detta borde alla Fredisinitiativ stärkas och med medvekan i olika Internationella organisationer som ges stöd. Här finns exempelvis redan SIPRI och här skulle kunna återupprätta det nu skamfläckade goda ryktet som en stat som verkligen ligger i främsta rummet när det gäller exempelvis att åstadkomma kärnvapenfria zoner. Effektiv bannlysning av all forskning och tillämpning av biologiska och kemiska vapen. Men också att verka för att användningen av s.k icke-letala först och främst belyses , i andra hand att vara opinionsbildande mot dessa maktens verktyg.

   Jan N: Håller med på ett övergripande plan men du ger återigen uttryck för en naiv syn på omvärlden då du på allmänt pacifistiska grunder ansluter till idén om att Sverige ensidigt i princip skulle skrota sin försvarsindustri. Resonemanget påminner starkt om Sverige som humanitär stormakt livligt framförd av alla pk-ister. Hur tänkte du kompensera den arbetslöshet som en skrotad försvarsindustri genererar?

   12) Sverige måste också ha en god beredskap inför en framtid där väderförändringar på allvar kan påverka främst den viktigaste produkt vi har: Livsmedlen. Här gäller det framförallt att säkra produktionen över en flerårsbasis. Vulkanutbrott, jordbävningar kan under medelånga perioder ge allvarliga avbräck i produktionen, men framförallt måste produktionen säkras inom landets (eventuellt Nordens gränser), där det ska vara mycket enkelt att uppnå en 100 procentig täckning av själförsörjande graden. Ett normalår skulle man tänka sig att Sverige står för en inhemsk produktion som täcker 70-80 procent av det vi konsumerar. De 20-30 procenten som återstår kan vara bytesvaror mot exotiska frukter, kaffe, kryddor och sådant som lämpar sig bäst att odla på andra ställen. Med Livsmedel hade vi kort också skissat i punkterna 6a , b och c , vilken funktionen som vissa myndigheter borde ha. Här skall också en gång till betonas att de livsmedel som tas fram ska göra skäl för namnet Livsmedel. Sverige måste snabbt ställa om till en livsmedelproduktion där den gammaldags bondemoralen om att producera mat som ger liv – inte dess motsats. dvs ger upphov till kroniska sjukdomar. Bakom all produktion av mat ska detta hela tiden ses som ett led i att skapa Metabol Hälsa hos hela befolkningen.

   Jan N: Hmmm… låter lite som det vore uttryckt av gröna vågens idealister från 70-talet. Det märks att du har svårt och släppa dina socialistiska ideal Ingemar. I övrigt håller jag med om graden av självförsörjning inom landet.

   13) Här kommer också miljöfrågorna in. Maten som idag produceras framställs på jordar som har fått ta emot miljöfarliga kemikalierester, vattnet som det behövs extra av ibland innehåller rester av besvärliga läkemedel som kommit ut i vattnets kretslopp. Dessutom har livsmedelsindustrin bemängt maten med tillsatser som ger, färg, smak och extra hållbarhet men som i flera fall ger Metabol Ohälsa. Födoämnesvalet med socker i överskott har lett till en fetmaexplosion, men här borde sakkunniga råd från de nya verken göra att det blir välinformerade val i butikerna, så där skulle man inte behöva ge ytterligare pekpinnar. Med en Kostdoktor som chef för Livsmedelsverket och en Annika Dahlqvist som hälsominister skulle medellivslängden förlängas med åtskilliga år – och det blir ännu fler friska år. Både kvalitet och kvantitet. Under rubriken Miljö finns också en mycket människovänlig huvudprincip. Lagstiftningens Försiktihetsprincip som ålägger innovatörer att klart visa att deras nymodigheter inte förorsakar skada. Denna princip har överträtts ett flertal gånger bland annat vad det gäller utbyggnade av 3, 4 och nu 5G. Den borde också vara i kraft när det gäller användandet av Chemtrails och när det gäller smygintroducerandet av Genetiskt Modifierade produkter.

   Jan N: Instämmer med ett enda undantag, vi behöver inget Livsmedelsverk.

   14) Hur åstadkommes detta? Jo med en förnyelse av demokratin. Det är folket som måste återerövra makten och tillsätta , kanske genom direktval de personer,som ska leda de olika chefsfunktionerna ovan. Vi har också sett hur enkelt det var när de folkvalda under Plandemin frivilligt abdikerade till experterna. Varför skulle man inte istället kunna lämna över makten direkt till folket istället? Detta vore en första test på ett mycket nygammalt experiment som skisserats av Mikael Nordfors och Loke Hagberg under begreppet Demosokrati. Det hämtar sina rötter från det klassiska grekiska exemplet och bekräftas av det exempel som Schweiz utgör idag. Den bok som finns i ämnet kan inte ges rättvisa här men det är ett frö som heter duga.

   Jan N: Instämmer helt, men hur hade du tänkt dig att genomföra detta rent praktiskt??

   15) En första tillämpning på ovanstående vore att fråga de fackanslutna medlemmarna hur de ställer sig till de avtalsförhandlingar som skjutits upp på grund av Covid-1984. Det kanske vore bättre att helt strunta i lönepåslag i kronor och ören , utan att istället ta ut detta i en regelrätt minskning av arbetstid. Exempelvis en omedelbar sjutimmarsdag, på sikt en sex-timmarsdag. och en extra semestervecka. Det frigör för att man tillsammans i familjen kan utveckla tid med barn och andra familjemedlemmar.

   Jan N: Här kommer din miljöpartistiska vurm fram i öppen dager Ingemar, det är tråkigt att konstatera. 6-timmars arbetsdag och medborgarlön är en rena rama nyset. Vi behöver alla jobba mer, inte mindre!! När skall alla miljömuppar och andra socialister komma över denna illusoriska dröm?? Ta en titt på bla Hans Jenseviks alla youtube inslag så förstår du snart lite mer om ekonomi, där är du ruskigt dåligt påläst Ingemar!!!

   16) Men kanske allra viktigast är den egna inre resan. Att vi stannar upp i kontemplation och frågar, hela tiden vårt inre jag , där vi söker efter “den goda vägen”. Då först kan vi bygga ett samhälle där gemenskap, samarbete och medmänsklighet omsätts i praktiken. Det är dags att följa hjärtats väg istället för att låta domineras av ondskans jakt på penngar.

   Jan N: När man ser dig fara fram i olika sammanhang så verkar du inte vara i full balans, glömde du att kontemplera innan Ingemar??

   Du har i och med alla dina punkter härovan skickligt undvikit den Stora Elefanten i rummet, gissa vilken?? Just det, den massinvasion som gjort att Sverige nu är fritt fall och tappar alla sina positioner som en framgångsrik industrination. Bot och bättring Ingemar!!

 • Man kan konstatera att styret i så gott som alla världens länder lydigt slutit upp bakom globalisternas agenda på grund av den påhittade scamdemi cirkusen, vilken är på god väg att åstadkomma ett sanslöst paradigmskifte.

  Är väl inget större fan av Donald Trump, men bristen på ledare som säger ifrån är så skriande att man får suga de på de sällsynta karameller som bjuds. Hur mycket makt han i själva verket har och hur mycket man ska tro på det han säger är tveksamt, eftersom alla publika ledare förefaller vara patetiska skådespelare vilka hyrts in som megafoner.

  Men för att travestera Philemon Arthur and the Dungs mega hit: In kommer Gösta (Trump). Har ni nå kaffe?

  Han var inbjuden att tala i Davos januari 2020. Man hoppades väl att han skulle sälla sig till skaran, men ack vad man bedrog sig. Istället stoppade han ett episkt finger rakt i ögat på globalisterna. Se här vid 18:37 https://www.youtube.com/watch?v=sb9jRqgDOJ8&feature=youtu.be
  Videon som avhandlar Davos är väl värd att se efter att ha läst denna artikel.

 • Förra gången var det Winston Churchill och Storbritannien, som sade NEJ till och med “näbbar och klor” bekämpade ett aggressivt och expansionistiskt Stortyskland. Resten av Europa blev överkörda av eller som i Sveriges fall, lade sig platt för Wehrmacht. Detta var för sjuttiofem år sedan. Idag står vi återigen inför ett nytt “blitzkrieg”. Tyskland börjar snabbt expandera ut i Europa genom sin ledarroll i EU. Denna gång är det inte stridsvagnar som rullar i täten. Den här gången försöker Tyskland med Merkel i spetsen, ta över Europa genom en aggressiv, expansionistisk och federativ ekonomisk politik. Slutmålet är nu liksom förra gången, ett globalistiskt världsherravälde. Återigen är det Storbritannien som sätter ner foten och säger NEJ genom Brexit. Och återigen ägnar sig Sverige åt en långtgående eftergiftspolitik och låter sig snällt “ledas in i fållan”. Varför känns det som om historien återupprepar sig? Måste samma misstag göras om och om igen? Lär vi oss aldrig? Om vi inte rätar på våra ryggar och gör gemensam sak med Storbritannien dvs. ett Swexit, så är det stor risk att vi omvandlas till en lydstat i ett globalistiskt “fjärde rike”. Det “nya” Stor-EU.
  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Thomas, du har helt rätt att Tyskland denna gång slipper ta till vapen för att totalt dominera Europa.

   Frankrike har lärt läxan från sitt nesliga nederlag förra gången det begav sig (ww2) och ansluter sig nu därför frivilligt till Tyskland. Frankrikes ekonomi är i spillror och upprätthålls endast av omfattande bidrag från EU.

   Jag träffade några tyskar för många år sedan som uttryckte drömmar om ett Europas förenta stater med Tyskland i spetsen. Wenn Deutschland noch mals im gange kommen würde …. var en mening som jag aldrig glömmer då den gav mig kalla kårar längs ryggraden.

 • Schwab är BILDERBERGARE.

  “Schwab ist Mitglied von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten mehrerer internationaler Unternehmen. Er erhielt zahlreiche Orden und Auszeichnungen und ist Ehrendoktor mehrerer Universitäten. Zudem gehört er dem Steering Committee der Bilderberg-Konferenzen an.”
  https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

 • Det är lätt att ta makten från tyrannerna, men man måste vakna. Vad innebär det att vara “vaken”? – Det innebär inte enbart att se den bisarra verkligheten med ett halvt leende, men även att finna lugnet i meditation, samt medkänslan, samt se de positiva konstruktiva lösningarna på problemen, samt ha intentionen att genomdriva dem. Man måste erbjuda folket ett alternativt lösningsorienterat ledarskap.

 • Det är lätt att ta makten från tyrannerna, men man måste vakna. Vad innebär det att vara “vaken”? – Det innebär inte enbart att se den bisarra verkligheten med ett halvt leende, men även att finna lugnet i meditation, samt medkänslan, samt se de positiva konstruktiva lösningarna på problemen, samt ha intentionen att genomdriva dem. Man måste erbjuda folket ett alternativt lösningsorienterat ledarskap.

 • En utmärkt lägesbeskrivninig, Ett citat från artikeln; “Det som nu, enligt Schwab och Malleret, gäller är: Distansarbete-Virtuella möten-Effektivare beslutsprocesser-Acceleration av digitalisering och digitala lösningar”. Tillsammans med detta kontrollscenario så har konsultation med skolmedicinsk “expertis” via nätet tydligen helt tagit över. Stängda tomma sjukhus med koreograferad dansant personal visar på dårskapen folk utsätts för. En psyop av gigantiska mått. Men det kommer att slå tillbaka just för att människor kommer att söka lösningar i alternativ vård och genom kunskap om förebyggande åtgärder. De som fortsätter att tro på den officiella bilden kommer att sakta försvinna i detta eugenikprojekt.

 • Dom här språkrören för eliterna har som uppdrag att driva en linje som håller samman eliterna i det globala maktmonopol som är helt nödvändigt för att deras parasitism ska vara så effektiv och lönsam.
  Rivalerna till väst bör ha vår sympati med förhoppningen att inte dom också ska vinnas över. Det är därför viktigt att inte jamsa med i svagt underbyggda negativa påståenden om rivalerna.
  Vad beträffar övervakningen i Kina tror jag att starka överdrifter har bitit säg fast i väst. För att identifiera människor med gatukameror från ganska stort avstånd som det i praktiken är krävs dels mycket hög upplösning, bra belysning och inte minst en stor databas av högupplösta bilder.
  Jag tror ingen som sprider sån info i väst har en susning om dessa omständigheter ens i låg omfattning föreligger.
  Dessutom finns inget som säger att tekniken används mot andra än brottslingar i den mån den extraherar någons identitet.
  Det mest rimliga med kameraövervakning är ju att man dokumenterar brottsliga gärningar inte att man genast har identiteter.
  Vi ska inte vara så dumma att vi hjälper våra tyranner att hetsa mot dom som verkligen hittills representerar en bättre värdegrund.
  Enligt William Engdahl hade globaliserarna tidigare som mål att försvaga västs industriella bas bla genom outsourcing till Kina men det var inte för att Kina självt skulle bli starka och Xi Jinpings program för ett teknologiskt framstående Kina har gjort Kina till globaliserarnas hatobjekt.
  Västoligarkin vill inte ha några jämbördiga konkurrenter inom den produktiva sektorn. Dom vill ha en virtuell trolleriekonomi helt utan konkurrens.
  Och snart med AI-dockor som politiker (?) med superdatorer som hjärnor.

  • Du skriver att det “finns inget som säger att tekniken används mot andra än brottslingar…”

   Jag har svårt att tro att du inte hört talas om det sociala kreditsystem som används av maktapparaten i Kina som ett grepp för att få folk att underkasta sig densamma. Där alltså “brott” som att gå mot röd gubbe kan användas emot dig med hjälp av övervakningskameror.

   Vidare ; “Det mest rimliga med kameraövervakning är ju att man dokumenterar brottsliga gärningar , inte att man genast har identiteter”. Jag vet inte om du tänker så mycket mer annorlunda än mig när det gäller förtroende för makt o myndigheter , det var i alla fall länge sen jag slutade att uppfatta dess representanter som “rimliga” i tanke o handlingar.

   Jag har alltid haft jävligt svårt för det argument som säger att “den som inget har att dölja har heller inget att frukta” när det kommer till diskussion om övervaknings- och storebrorssamhälle. Inte för att jag sett integritetsfrågan som det stora problemet när det gäller missbruk och negativa konsekvenser av övervakningen , utan för att jag vet att när psykopaterna väl börjat känna av ruset som makten erbjuder kommer de aldrig sluta att försöka pusha det ända in i kaklet. Rim o reson går i längden inte ihop med makt.

   • Det kreditsystemet hävdar Karl W om jag förstod honom rätt inte alls är som man verkar tro i väst utan mer likt hur våra bestraffning satser ser ut alltså det gäller brott. Men jag kanske har missförstått honom eller han kan ha fel.
    Men eftersom det sprids så mycket lögner om Kina är det bäst att kolla med säkrare källor än dom partiska som har stor räckvidd.
    Låt oss bara hypotetiskt anta att det även gäller annat än brott. Tex att man blir nedrankad om man gör sig skyldig till hatespeech och blir avstängd från motsvarigheten till paypal, Swish etc.
    I så fall är det ju som här eller hur? 🙂

  • Peter Grafström försöker hela tiden betona britternas roll som hjärnan bakom sionismen, Israel osv. Så fort vi kommer sanningen nära (Jury Lina och Frimurarna) är han där för att få oss att tro att Jury Lina inte är trovärdig för hans “hat” mot väst, tros att hans källor är bland annat KGBs. I själva verket är Peter inget annat än, en demagog som medvetet förtiger sanningen – en desinformatör.

   Han vet mycket väl att liksom Vatikanen är Londons finansiella distrikt en suverän stadsstat. De betalar ingen skatt till England, de har sina egna lagar och sina egna poliser. Så har det varit sedan 1694 när kung William III av Orange privatiserade och lämnade över Bank of England till privata bankirer. Detta är ingen statlig bank utan en privatägd bank. Idag härskar Rothschild där. Brittiska intressen styr inte alls här.

   • Det finns ett väldigt långt föredrag som reder ut det här och som ger dokumentation. För den som inte har tålamod kan jag rekommendera att hoppa över de första 50 minuterna.

    Föredragshållare är Walter Veith. Han har ett kristet perspektiv, men allt han framför dokumenteras utförligt.

    Här är detta föredrag:
    https://www.youtube.com/watch?v=qlyUQaz8sH8

    (934 – The Beamable Sustainable Princes / Rekindling the Reformation – Walter Veith)

    Erik, du träffar i viss mån rätt beträffande PG när du påstår att han medvetet förtiger sanningen, anser jag. PG påstår mycket riktigt att den brittiska kronan är insyltad upp till öronen, men han förtiger allt som har att göra med Vatikanen, City of London och Washington DC, vilka verkar intimt ihop och har ENORM makt.

    PG är enormt insatt, men han väljer sina sanningar omsorgsfullt…

    • Vi är helt överens. Det märkliga är att jag samtidigt måste erkänna att jag beundrar PG kunskaper i många olika ämnen, men här han missförstått – det PG inte vill se är Rothschild roll här.

     • Wikipedia säger att namnet Rothschild “is derived from the German zum rothen Schild (with the old spelling “th”), meaning “with the red shield”.

      Den kolossalt mäktiga och rika familjen Rothschild har alltså ett namn som betyder MED DEN RÖDA SKÖLDEN.

      Romarrikets soldater bar röda sköldar.

      Påven har titeln Pontifex Maximus – precis som Romerska kejsare.

      The pontifex maximus (Latin, “greatest priest”[1][2][3]) was the chief high priest of the College of Pontiffs (Collegium Pontificum) in ancient Rome.
      (Wikipedia)

      Rothschilds – sköldbärare för Vatikanen!

    • Johann Adam Weishaupt, född 6 februari 1748 i Ingolstadt, död 18 november 1830 i Gotha, var grundare och första ledare av Illuminati och (viktigt) konverterade till judendomen. Rothschildimperiet verkar komma från ingenstans. Det intressant är 1760, 66 år efter inrättandet av Bank of England (skapandet av Bank of England är satt till år 1694) samtidigt 151 år efter upprättandet av världens första centralbank i Amsterdam, bytte plötsligen borgmästaren Amschel Bauer sitt släktnamn till Rothschild, vilket betyder Red sköld, och startade “House of Rothschild”. Härifrån sände han sina 5 söner ut till Europas huvudstäder för att inrätta olika centralbanker i Europa.

     Så vad kom först?

     • 1763 i Paris lagreglerades Ostindiska kompaniet som ett slags privatiserat brittiskt imperium.
      Det var nog ägarna till BoE, misstänker jag, som värvade Rotschilds för att dom inte skulle skapa en konkurrent till BoE utan endast utgöra en gren av BoEs kartellartade ägarstruktur.

 • En utmärkt lägesbeskrivninig, Ett citat från artikeln; “Det som nu, enligt Schwab och Malleret, gäller är: Distansarbete-Virtuella möten-Effektivare beslutsprocesser-Acceleration av digitalisering och digitala lösningar”. Tillsammans med detta kontrollscenario så har konsultation med skolmedicinsk “expertis” via nätet tydligen helt tagit över. Stängda tomma sjukhus med koreograferad dansant personal visar på dårskapen folk utsätts för. En psyop av gigantiska mått. Men det kommer att slå tillbaka just för att människor kommer att söka lösningar i alternativ vård och genom kunskap om förebyggande åtgärder. De som fortsätter att tro på den officiella bilden kommer att sakta försvinna i detta eugenikprojekt.

 • “Ingen av oss har valt Schwab och hans vänner inom miljardärsklubben att diktera våra liv. Det är hög tid att avsätta tyrannerna. Deras rättmätiga plats är bakom lås och bom” avslutat Nordangård sin alldeles utmärkta artikel. Absolut!
  Det är den “djupa staten” i många länder som vi här har att göra med. I främsta rummet inom den Anglo-amerikansk-israelisk/sionistiska sfären samt inom EU. En gruppering av länder som har härjat och ställt till det, sedan de brittiska hemliga sällskapen (Cecil Rhodes, Alfred Milner mm) bildades i London 1891, men där nog Sverige har intagit en icke så ringa del, genom Wallenberg/Investors telekom/elkraft/gruvutrustnings verksamheter under mycket lång tid och i hart när alla klotets länder (Jag är skyldig Carl Norberg ett tack för hans värdefulla uppgifter betr “Stockholmsbyråkratin” och dess långa historia tillbaka till 1600-talet).

  Fast då återstår ju frågan om var står andra stora makter, typ Ryssland, Kina, Indien någonstans i detta?
  Att respektive lands “Djupa Stat” kan tänka vara med på tåget till NWO är begripligt, men var finns de lagliga statsöverhuvudena att finna? Vill verkligen Putin och Xi Jinping detsamma som det Demokratiska Partiet (Biden) plus alla storbankerna på Wall Street? Jovisst är Kina ett kommunistiskt land sedan länge, men det är inte ideologi som styr, utan pengar och makt. Ryssarna är väl införstådda med att Väst är ute efter de ryska naturtillgångarna. Men Putin räckte lång näsa åt amerikansk/israeliska neocons i början av 2000-talet.

 • Dom här språkrören för eliterna har som uppdrag att driva en linje som håller samman eliterna i det globala maktmonopol som är helt nödvändigt för att deras parasitism ska vara så effektiv och lönsam.
  Rivalerna till väst bör ha vår sympati med förhoppningen att inte dom också ska vinnas över. Det är därför viktigt att inte jamsa med i svagt underbyggda negativa påståenden om rivalerna.
  Vad beträffar övervakningen i Kina tror jag att starka överdrifter har bitit säg fast i väst. För att identifiera människor med gatukameror från ganska stort avstånd som det i praktiken är krävs dels mycket hög upplösning, bra belysning och inte minst en stor databas av högupplösta bilder.
  Jag tror ingen som sprider sån info i väst har en susning om dessa omständigheter ens i låg omfattning föreligger.
  Dessutom finns inget som säger att tekniken används mot andra än brottslingar i den mån den extraherar någons identitet.
  Det mest rimliga med kameraövervakning är ju att man dokumenterar brottsliga gärningar inte att man genast har identiteter.
  Vi ska inte vara så dumma att vi hjälper våra tyranner att hetsa mot dom som verkligen hittills representerar en bättre värdegrund.
  Enligt William Engdahl hade globaliserarna tidigare som mål att försvaga västs industriella bas bla genom outsourcing till Kina men det var inte för att Kina självt skulle bli starka och Xi Jinpings program för ett teknologiskt framstående Kina har gjort Kina till globaliserarnas hatobjekt.
  Västoligarkin vill inte ha några jämbördiga konkurrenter inom den produktiva sektorn. Dom vill ha en virtuell trolleriekonomi helt utan konkurrens.
  Och snart med AI-dockor som politiker (?) med superdatorer som hjärnor.

  • Du skriver att det “finns inget som säger att tekniken används mot andra än brottslingar…”

   Jag har svårt att tro att du inte hört talas om det sociala kreditsystem som används av maktapparaten i Kina som ett grepp för att få folk att underkasta sig densamma. Där alltså “brott” som att gå mot röd gubbe kan användas emot dig med hjälp av övervakningskameror.

   Vidare ; “Det mest rimliga med kameraövervakning är ju att man dokumenterar brottsliga gärningar , inte att man genast har identiteter”. Jag vet inte om du tänker så mycket mer annorlunda än mig när det gäller förtroende för makt o myndigheter , det var i alla fall länge sen jag slutade att uppfatta dess representanter som “rimliga” i tanke o handlingar.

   Jag har alltid haft jävligt svårt för det argument som säger att “den som inget har att dölja har heller inget att frukta” när det kommer till diskussion om övervaknings- och storebrorssamhälle. Inte för att jag sett integritetsfrågan som det stora problemet när det gäller missbruk och negativa konsekvenser av övervakningen , utan för att jag vet att när psykopaterna väl börjat känna av ruset som makten erbjuder kommer de aldrig sluta att försöka pusha det ända in i kaklet. Rim o reson går i längden inte ihop med makt.

   • Det kreditsystemet hävdar Karl W om jag förstod honom rätt inte alls är som man verkar tro i väst utan mer likt hur våra bestraffning satser ser ut alltså det gäller brott. Men jag kanske har missförstått honom eller han kan ha fel.
    Men eftersom det sprids så mycket lögner om Kina är det bäst att kolla med säkrare källor än dom partiska som har stor räckvidd.
    Låt oss bara hypotetiskt anta att det även gäller annat än brott. Tex att man blir nedrankad om man gör sig skyldig till hatespeech och blir avstängd från motsvarigheten till paypal, Swish etc.
    I så fall är det ju som här eller hur? 🙂

  • Peter Grafström försöker hela tiden betona britternas roll som hjärnan bakom sionismen, Israel osv. Så fort vi kommer sanningen nära (Jury Lina och Frimurarna) är han där för att få oss att tro att Jury Lina inte är trovärdig för hans “hat” mot väst, tros att hans källor är bland annat KGBs. I själva verket är Peter inget annat än, en demagog som medvetet förtiger sanningen – en desinformatör.

   Han vet mycket väl att liksom Vatikanen är Londons finansiella distrikt en suverän stadsstat. De betalar ingen skatt till England, de har sina egna lagar och sina egna poliser. Så har det varit sedan 1694 när kung William III av Orange privatiserade och lämnade över Bank of England till privata bankirer. Detta är ingen statlig bank utan en privatägd bank. Idag härskar Rothschild där. Brittiska intressen styr inte alls här.

   • Det finns ett väldigt långt föredrag som reder ut det här och som ger dokumentation. För den som inte har tålamod kan jag rekommendera att hoppa över de första 50 minuterna.

    Föredragshållare är Walter Veith. Han har ett kristet perspektiv, men allt han framför dokumenteras utförligt.

    Här är detta föredrag:
    https://www.youtube.com/watch?v=qlyUQaz8sH8

    (934 – The Beamable Sustainable Princes / Rekindling the Reformation – Walter Veith)

    Erik, du träffar i viss mån rätt beträffande PG när du påstår att han medvetet förtiger sanningen, anser jag. PG påstår mycket riktigt att den brittiska kronan är insyltad upp till öronen, men han förtiger allt som har att göra med Vatikanen, City of London och Washington DC, vilka verkar intimt ihop och har ENORM makt.

    PG är enormt insatt, men han väljer sina sanningar omsorgsfullt…

    • Vi är helt överens. Det märkliga är att jag samtidigt måste erkänna att jag beundrar PG kunskaper i många olika ämnen, men här han missförstått – det PG inte vill se är Rothschild roll här.

     • Wikipedia säger att namnet Rothschild “is derived from the German zum rothen Schild (with the old spelling “th”), meaning “with the red shield”.

      Den kolossalt mäktiga och rika familjen Rothschild har alltså ett namn som betyder MED DEN RÖDA SKÖLDEN.

      Romarrikets soldater bar röda sköldar.

      Påven har titeln Pontifex Maximus – precis som Romerska kejsare.

      The pontifex maximus (Latin, “greatest priest”[1][2][3]) was the chief high priest of the College of Pontiffs (Collegium Pontificum) in ancient Rome.
      (Wikipedia)

      Rothschilds – sköldbärare för Vatikanen!

    • Johann Adam Weishaupt, född 6 februari 1748 i Ingolstadt, död 18 november 1830 i Gotha, var grundare och första ledare av Illuminati och (viktigt) konverterade till judendomen. Rothschildimperiet verkar komma från ingenstans. Det intressant är 1760, 66 år efter inrättandet av Bank of England (skapandet av Bank of England är satt till år 1694) samtidigt 151 år efter upprättandet av världens första centralbank i Amsterdam, bytte plötsligen borgmästaren Amschel Bauer sitt släktnamn till Rothschild, vilket betyder Red sköld, och startade “House of Rothschild”. Härifrån sände han sina 5 söner ut till Europas huvudstäder för att inrätta olika centralbanker i Europa.

     Så vad kom först?

     • 1763 i Paris lagreglerades Ostindiska kompaniet som ett slags privatiserat brittiskt imperium.
      Det var nog ägarna till BoE, misstänker jag, som värvade Rotschilds för att dom inte skulle skapa en konkurrent till BoE utan endast utgöra en gren av BoEs kartellartade ägarstruktur.

 • “Ingen av oss har valt Schwab och hans vänner inom miljardärsklubben att diktera våra liv. Det är hög tid att avsätta tyrannerna. Deras rättmätiga plats är bakom lås och bom” avslutat Nordangård sin alldeles utmärkta artikel. Absolut!
  Det är den “djupa staten” i många länder som vi här har att göra med. I främsta rummet inom den Anglo-amerikansk-israelisk/sionistiska sfären samt inom EU. En gruppering av länder som har härjat och ställt till det, sedan de brittiska hemliga sällskapen (Cecil Rhodes, Alfred Milner mm) bildades i London 1891, men där nog Sverige har intagit en icke så ringa del, genom Wallenberg/Investors telekom/elkraft/gruvutrustnings verksamheter under mycket lång tid och i hart när alla klotets länder (Jag är skyldig Carl Norberg ett tack för hans värdefulla uppgifter betr “Stockholmsbyråkratin” och dess långa historia tillbaka till 1600-talet).

  Fast då återstår ju frågan om var står andra stora makter, typ Ryssland, Kina, Indien någonstans i detta?
  Att respektive lands “Djupa Stat” kan tänka vara med på tåget till NWO är begripligt, men var finns de lagliga statsöverhuvudena att finna? Vill verkligen Putin och Xi Jinping detsamma som det Demokratiska Partiet (Biden) plus alla storbankerna på Wall Street? Jovisst är Kina ett kommunistiskt land sedan länge, men det är inte ideologi som styr, utan pengar och makt. Ryssarna är väl införstådda med att Väst är ute efter de ryska naturtillgångarna. Men Putin räckte lång näsa åt amerikansk/israeliska neocons i början av 2000-talet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *