Bok: “Falsklarm om corona?” – Forskare varnar för drakoniska motåtgärder

publicerad 23 september 2020
- av NewsVoice
Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss

BOKANNONS. I boken “Falsklarm om corona?” ­ifrågasätter de två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av coronapandemin.

Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss
Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss
 • Det nya coronaviruset är exceptionellt far­ligt!
 • Det kan bara bekämpas genom stränga restriktioner som lockdown!
 • Det kan bara besegras med nya vacciner!

Dessa påståenden ses av många som självklara ­sanning­ar och ligger till grund för den coronastrategi som tillämpas av nästan alla världens regeringar, men är dessa påståenden sanna?

Nej, menar Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss. I “Falsklarm om corona?” ­ana­ly­serar forskarna den nya pandemin och hur den har ­hante­rats. Bland annat drar de följande slutsatser:

 • SARS-CoV-2 är inte farligare än andra ­luft­vägs­virus som vi har lärt oss att leva med.
 • Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongs­­influensa.
 • Drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva eftersom de orsakar större ­skador än viruset.
 • Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är del­vis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.

“Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga följder på lång sikt.”

Förlag: Karneval, bokens sida


Två kapitel ur “Falsklarm om corona?”

Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut

Av Sucharit Bhakdi och Karina Reiss

Luftvägsvirus är en betydande dödsorsak över hela världen och beräknas varje år ge upphov till mellan två och tre miljoner dödsfall. Många virus är ansvariga.

Nu har en ny medlem lagts till listan. Precis som är fallet vid andra virus utgör SARS-CoV-2-viruset ett hot främst mot äldre människor med allvarliga bakomliggande sjukdomar. ­Beroende på land och region dör mellan 0,02 och 0,4 procent av dem som fått infektionen, ­vilket är jämförbart med säsongsinfluensa. SARS-CoV-2 ska därför inte tilldelas någon speciell betydelse som luftvägs­patogen.

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig ­någon ­epidemi av na­tio­nell angelägenhet. Tillämp­ningen av undantagsregler i smittskyddslagstiftningen var ogrundad. I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de preventiva åtgärderna vållade ­irreparabla indirekta skador på alla livets ­områden. Ändå fortsatte regering­en sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsido­satte därmed fun­damentet i en sann demokrati.

När du läser dessa rader är ett stort experi­ment med män­niskor på väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars ­olycksbådande risker aldrig har avslöjats för de tusentals ­ovetande försökspersonerna.

Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upp­­lysningstiden håller på att förskingras. Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för sitt namn. Den van­sin­niga självdestruktionen måste få ett slut.

Vaccinering eller inte vaccinering?

Utvecklingen av vacciner mot fruktade sjukdomar som smittkoppor, difteri, stelkramp och polio har utgjort viktiga milstolpar i medicinhistorien. Vaccination mot ytterligare ett antal sjukdomar har sedan dess utvecklats som numera hör till den förebyggande sjukvårdens standardrepertoar.

I nuläget är det en brännande fråga huruvida ett globalt vaccinationsprogram behövs för att få slut på coronaviruskrisen. Frågan är så viktig att man omedelbart bör inleda en debatt, så att en global överenskommelse kan nås när det gäller de tre mest grundläggande punkterna.

 1. När ska man rimligen utveckla ett vaccin?
  Vi vågar påstå att det är när en infektion regelbundet orsakar svåra sjukdomstillstånd och/eller allvarliga följdverkningar hos friska individer. Så är inte fallet med SARS-CoV-2.
 2. När är massvaccinering inte motiverad?
  Vi anser att massvaccinering inte är motiverad om en stor del av befolkningen redan har ett tillräckligt starkt skydd mot en livshotande sjukdom. Så förhåller det sig med SARS-CoV-2
 3. När riskerar en vaccination att inte bli framgångsrik?
  Vi förutspår att en vaccination kommer att misslyckas mot ett virus som redan samexisterar med människan och olika djur samt ständigt förändras genom mutationer och när infektionsspridningen innebär att individer kan utsättas för höga doser av virus.

Vår åsikt är att ett globalt vaccinationsprogram inte är me­ningsfullt. Riskerna överväger med god marginal de eventuella fördelarna redan från första början.


Om författarna

Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med ­inriktning på mikrobiologi och infektionsepide­mio­­­­logi. Han var ­tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk mikro­biologi och hygien vid Johannes Gutenberg­-universitetet i Mainz och har publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Karina Reiss är professor och forskare vid ­Christian ­Albrechts-universitetet i Kiel med ­inriktning på bio­kemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det er godt å lese slik historisk og faglig beskrivelse av temaet pandemi.
  Det er i tillegg ønskelig å se sammenhengen mellom våre elektriske omgivelser og den virkning disse har på helheten.

  Teksten nedenfor gir en god forståelse av elektromagnetisk stråling,
  og dens virkning på immunforsvar og helse.

  Elektromagnetisk påvirkning kan trolig både bidra til at virussykdommer oppstår og til at de sprer seg. Koronaviruspandemien antas å ha startet i Wuhan i Kina, for deretter å bli spredt til resten av verden. Denne storbyen ble ”prøvekanin” for utbygging av femte generasjons mobiltelefonnett (5G). Her ser vi nærmere på muligheten for at 5G-nettet har vært en medvirkende faktor i pandemien.
  Teksten her er skrevet av Einar Flydal og Iver Mysterud.
  Helsemagasinet Vitenskap og fornuft skal ha ros for distribusjonen.

  Kort fortalt
  Hypotesen om at elektromagnetisk påvirkning kan bidra til spredning av virussykdommer, er til nå ikke falsifisert. Mesteparten av artikkelen handler om influensa. Influensaepidemier skyldes ikke bare at nye virusvarianter oppstår tilfeldig hvert år, men kan ha sammenheng både med solflekkaktivitet og endringer i menneskenes elektriske omgivelser. Begge deler kan gjøre mennesker mer mottakelige for smitte. Det er kjent at stråling kan svekke immunsystemet. Nye, aggressive virus kan så spre seg uavhengig av de elektriske omgivelsene. Spredningen kan imidlertid lettere utvikle seg til en pandemi når immunsystemet til mange nok er svekket, enten det skyldes elektromagnetisk påvirkning, stor grad av insulinresistens i befolkningen, at mange har dårlig ernæringsstatus (for lite vitamin C, D3 og/eller andre mikronæringsstoffer), at man lider av alvorlig sykdom, eller kombinasjoner av dette og andre miljøfaktorer. Artikkelen konkluderer med en diskusjon av hypotesen om at koronaviruset (SARS-CoV-2) oppsto i Wuhan i Kina fordi dette var den første byen i verden der 5G-nettet ble fullt utbygget.
  Det finnes gode holdepunkter for at influensaepidemier ikke bare skyldes virus som tilfeldigvis oppstår hvert år, men at både dannelsen og spredningen av nye virus kan ha sammenheng både med solflekkaktivitet og store endringer i menneskenes elektriske omgivelser. Det er kjent at radiostråling kan svekke immunsystemet. Nye virus kan spre seg uavhengig av de elektriske omgivelsene, men kan lettere utvikle seg til en pandemi når immunsystemet til mange nok er svekket. Det kan skyldes en kombinasjon av elektromagnetisk påvirkning, et høyglykemisk kosthold, et for lavt inntak av vitamin C, D3 (eller UV-stråling) og/eller andre mikronæringsstoffer eller alvorlig sykdom.

  Tre journalister fra Faktisk.no undersøkte i februar 2020 påstanden om at stråling fra basestasjoner for mobiltelefoni kan svekke immunsystemet hos mange slik at de lettere får influensa. Deres utgangspunkt var et stort influensautbrudd på en skole i Trondheim. Journalistene konkluderte at det ikke forelå noen slik kobling.1 En av oss (EF) har i tre blogginnlegg gått sterkt imot deres konklusjoner.2,3,4
  I det etterfølgende diskuterer vi forskning og argumenter som styrker hypotesen om at elektromagnetisme kan ha noe med virusepidemier å gjøre, enten det handler om influensa-, korona- eller andre virus. Vi legger hovedvekt på influensavirus fordi denne typen virus har ført til store pandemier de siste par hundre årene.
  Fra solflekker til influensavirusets genetikk
  I 2010 publiserte to ukrainske forskere en tverrfaglig artikkel som diskuterer hvordan jordas store elektromagnetiske system påvirker alt liv.5 Det samme gjelder de elektromagnetiske solvindene som ”blåser” gjennom verdensrommet. Samtidig viser forskerne hvor følsomt liv på celle- og virusnivå er for elektromagnetisk påvirkning, og hvilke utrolig komplekse og nøye avpassede samspill vi – helt umerkelig – deltar i. Forfatterne er lege og genetiker Valeriy Zaporozhan (f. 1947) og biofysiker, immunolog og virolog Andriy Ponomarenko (f. 1959) ved Odessa nasjonalmedisinske universitet i Ukraina.
  De store linjene i deres artikkel beskriver hvordan en rekke biologiske prosesser hos mennesket og andre organismer følger raske og langsomme rytmer i elektriske pulser og magnetfelt som finnes i omgivelsene. Også solflekkene har en slik rytme. Den faste variasjonen i solflekkaktiviteten synes å påvirke helt ned på gennivå, nærmere bestemt på genuttrykket,altså hvordan informasjonen i arvestoffet (DNA) overføres til cellenes strukturer og funksjoner. Et funn er at elektromagnetisk påvirkning kan endre samspillet mellom mennesket og virus til vår ulempe.
  Sola sender kontinuerlig elektromagnetiske partikler (bølger) ut i verdensrommet. Denne strømmen, solvinden, svinger i styrke med solflekkene og når sitt maksimum i takt med solflekkene. En del av partiklene strømmer inn i jordas magnetfelt, som både påvirker og påvirkes av dette. Jordas magnetfelt blir sterkere i takt med solvinden og når et maksimum omtrent hvert 11. år og 4 måneder, litt forsinket i forhold til solflekkene. Endringer i jordas magnetfelt endrer det elektromagnetiske miljøet på jorda.
  Det har lenge vært kjent at en del trekk ved menneskers helse varierer med jordmagnetismen. Influensa har det med å bryte ut når solvinden (og dermed jordas magnetfelt) er på det sterkeste, pluss-minus et par år. Jordmagnetismens styrke avspeiler seg også i hyppigheten i psykiatriske innleggelser og i endringer i flere blodverdier.
  Hvordan jordas magnetiske felt påvirker vår biologi og dermed sykelighet, har man ikke hatt noen årsaksforklaringer på. Det samme gjelder for sammenfallet med influensautbrudd, som har vært observert helt siden antikken. Det er imidlertid ikke uvanlig at det mangler gode årsaksforklaringer på sykdom.
  Et viktig spørsmål er hvordan slik påvirkning fra svake, lavfrekvente elektromagnetiske felt påvirker vår helsetilstand. Dette bruker de to ukrainske forskerne stor plass på å redegjøre for. Kort sagt har de funnet vitenskapelig belegg for at selv uhyre svake, ekstra lavfrekvente elektromagnetiske felt (ELF) kan påvirke biologien. De omtaler i detalj tre hovedmekanismer som dominerer i forskningslitteraturen: plasmamembran-hypotesen, frie-radikaler-mekanismen og ioneresonans-modellen. Det faller utenfor rammen av vår artikkel å gå nærmere inn på disse mekanismene.
  Forskerne forklarer i detalj hvordan påvirkning fra svake magnetfelt kan endre kjemiske bindinger og strukturer, og dermed påvirke biologiske prosesser. I tillegg setter de virkningene av slike endringer sammen til et hele, der de forklarer en rekke genetiske og epigenetiske mekanismer. Det originale med deres arbeid er ikke minst at de stiller sammen ulike prosesser til en helhetlig forståelse. Dermed viser de at disse prosessene inngår i et sammenhengende nettverk av årsaks-virkningskjeder som starter i jordas magnetfelt og munner ut i påvirkninger av immunforsvar og influensavirus, og dermed i forholdet mellom vert og virus.
  Sentral faglig oppsummering
  En av de viktigste oversiktsbøkene om sammenhenger mellom elektrisitet/stråling og medisinskfaglige temaer er amerikaneren Arthur Firstenbergs Den usynlige regnbuen.6,7,8Boka går 200 år tilbake i tid og setter framveksten av moderne, kroniske sykdommer i perspektiv. Essensen i hans budskap er at elektrisitet og ikke-ioniserende stråling ofte er oversette sykdomsfaktorer som kan være de viktigste bakenforliggende årsakene til en rekke moderne lidelser. Firstenberg tar i flere kapitler for seg influensa og forekomsten av influensapandemier.
  Her skal vi nevne fire forhold fra boka:
  1. Influensa er siden antikken og fram til cirka 1850 observert å være knyttet til solflekkutbrudd. Solflekker gir sterke elektriske ”bombardementer” av kloden.
  2. I tidsperioden som astronomer kaller Maunder minimum fra 1645 til 1715 (”den lille istid”), fantes det ikke influensaepidemier, så langt vi i Europa kjente til. I denne perioden var det særdeles lite og svak solflekkaktivitet, og ingen nordlys myknet opp nattehimmelen ved polene.
  3. Til tross for at folk reiste mindre og langsommere enn i dag fra 1850-tallet til og med Spanskesyken ved slutten av 1. verdenskrig, brøt det ut store influensaepidemier flere steder samtidig. Utbruddene ser ut til å ha kommet uavhengig av hverandre.
  4. Samtlige store influensaepidemier siden 1850-tallet falt sammen med sterke endringer i det elektriske miljøet – fra innføringen av telegrafen (som den gang ga sterke felt i omgivelsene) via utbredelsen av husholdningsstrøm, radio, kommunikasjonssatellitter og utbygging av militære radaranlegg. Dette kommenterer Firstenberg i kapittel 8 slik: ”Ved hver av de store epidemiene – i 1889, 1918, 1957 og i 1968 – var jordas elektriske hylster […] blitt både plutselig og kraftig forstyrret.” Endringer i ”jordas elektriske hylster” handler om endringer i jordklodens elektromagnetiske miljø. I 1889 begynte strålingen fra elkraftlinjenes 50 og 60 Hz og disse frekvensenes ”harmoniske overtoner”. I 1918 begynte radioens tidsalder, i 1957 ble radar tatt i bruk og i 1968 satellitter.
  Felles forklaring?
  Dersom de nevnte påstandene skal være sanne samtidig, er det fristende å anta at de kan ha en felles forklaring. Slike spekulasjoner eller hypoteser behøver ikke å være korrekte, og forskning søker å falsifisere dem. Dersom det ikke viser seg mulig, styrkes hypotesen, og som et viktig trinn i all forskning leter man etter sannsynlige forklaringer. Slike spekulasjoner er viktige for å bryte ned tilvante forestillinger som kan synes å være feil. Først leter man etter indikasjoner, ikke etter bevis, for å se om de peker i samme retning. Samtidig undersøker man om det fins gode motargumenter, noe som kan føre til at hypotesen må anses å være falsifisert.
  La oss trekke fram seks trekk ved det vi kaller ”influensa” som kan passe med ”influensa som en elektrisk sykdom”:
  1. Influensa oppstår særlig seinhøstes eller på vinteren, altså når vi trekker inn og kommer nærmere elektriske felt og bruker mer strøm. Dette skjer til ulik tid på den nordlige og sørlige halvkule. Mange forskere har satt forekomsten av influensa i vinterhalvåret i sammenheng med at befolkningen generelt har lavere nivåer av vitamin D på denne årstiden enn i sommerhalvåret. Det er kjent at lave blodnivåer av vitamin D påvirker immunsystemet og gjør oss mer mottakelige for infeksjoner.9 Et generelt lavt nivå av vitamin D ser ut til å bidra til å forklare både forekomsten av sesonginfluensa (”årets influensa”) og influensapandemier.10 Det ser dermed ut til at begge faktorer både påvirker immunforsvaret og har sammenheng med når influensatoppene kommer.
  2. Mange av symptomene på influensa har mye felles med forkjølelse og har også mye til felles med symptomer som regnes med i mikrobølgesyndromet, altså kjente effekter av eksponering for mikrobølgestråling.11,12 Dette gjelder for eksempel kroppssmerter, hodepine, hjerterytmeforstyrrelser, leddsmerter, slapphet, urolig nattesøvn og lavt energinivå.
  3. Et varierende antall dødsfall oppstår hos dem som har symptomer på influensa. Dødsraten er høyere mens epidemien varer.
  4. Firstenberg beskriver i Den usynlige regnbuen hvordan influensaliknende helseplager plutselig dukket opp i New York da man slo på det første mobiltelefonnettet.
  5. Firstenberg viser grafisk en markant økt dødsrate i ni byer i USA de første ukene etter at mobilnettene ble slått på. Disse forhøyede dødsratene er ikke undersøkt med hensyn på symptomer, så ingen vet om dette kan kobles til influensa. De økte dødsratene sammenfaller imidlertid med oppstarten av mobilnettene, som skjedde til ulike årstider og ukoordinert mellom forskjellige byer.
  6. Det er solid dokumentasjon for at ”værsyke” – som særlig oppleves av revmatikere – skyldes meget svake elektriske utladninger i værsystemer – med faste topper ved spesifikke frekvenser. 13(del 2): 102–11 Slike pulser med de samme frekvensene finner vi igjen i all trådløs kommunikasjon. Koblingen mellom svake pulser og biologiske reaksjoner, er godt etablert i forskningen.
  En del indikasjoner tyder på at influensasymptomer kan koples til endringer i de elektriske omgivelsene. Hvordan kan slike endringer være utslagsgivende for en virussykdom som influensa?
  En mulighet kan tenkes å være at de elektriske forandringene på en eller annen måte endrer virus slik at de blir farligere, eller aktiverer virus som ellers er passive. Tross alt omgir vi oss med milliarder av virus, hvorav svært få fører til sykdom hos mennesker eller dyr. Finnes det holdepunkter som kan støtte en slik tolkning? Et søk i forskningslitteraturen viser blant annet følgende:
  Bakterier og virus er ømfintlige for svake elektromagnetiske pulser.
  Elektromagnetiske pulser kan brukes til å drepe eller uskadeliggjøre bakterier og virus.
  Bakterier og virus bruker elektromagnetiske pulser til å sanse verden rundt seg.
  Bakterier og virus kommuniserer med svake elektromagnetiske pulser.
  Bakterier mobiliserer andre bakterier av samme slag ved hjelp av svake elektromagnetiske pulser, de kan danne grupper og samordne seg.
  Virus kan aktiveres og modifiseres med elektriske ladninger.
  Svekker immunforsvaret
  Den amerikanske forskeren Ronald N. Kostoff (f. 1938) underbygger i en veldokumentert bok på 1086 sider fra 2020 at stråling kan svekke immunsystemet.14 Kostoff er utdannet i romfartsteknologi og mekanikk og er spesialist på å ”grave” i databaser – såkalt data mining. Han har publisert over 200 fagfellevurderte artikler, hvorav en rekke omhandler sammenhenger han oppdager ved å grave i databaser innen ulike medisinske emner. I boka har Kostoff foretatt store, systematiske søk på ulike virkninger fra ikke-ioniserende stråling i den medisinske databasen Medline. Han har lett etter artikler som tar opp virkninger av eksponeringsnivåer svakere enn de grenseverdiene helsemyndighetene har satt for å beskytte oss, og sortert ut forskningsartikler som påviser reaksjoner typiske for et svekket immunforsvar. Han finner at forskerne har påvist at nettopp slike kilder til mikrobølget stråling som vi omgir oss med til daglig – blant annet i mobiltelefoner, WiFi-rutere, trådløse strømmålere og mobilmaster – kan svekke vårt immunforsvar.
  Et dårlig fungerende immunforsvar gjør at man lettere blir syk, både generelt og av influensavirus. De med dårlig immunforsvar blir lettest syke, og de som dør av influensa, har gjerne svært dårlig immunforsvar. Kostoff finner altså en kobling mellom eksponering for stråling fra trådløs radiokommunikasjon ved eksponeringsnivåer svakere enn grenseverdiene og svekket immunforsvar. Denne belastningen kommer i tillegg til at en dårlig ernæringsstatus øker mottakeligheten for virus.
  Virus og vårt immunforsvar
  Virus kan altså modifiseres – i mer eller mindre tilfeldig retning – som resultat av selv meget svake elektromagnetiske felt. Immunforsvaret kan også svekkes som følge av selv meget svake elektromagnetiske felt. Dermed kan forholdet mellom vert og virus endres fra en normaltilstand der immunforsvaret holder viruset i sjakk, til en ny situasjon der immunforsvaret ikke er godt nok.
  En slik forståelse av influensautbrudd kan være nyttig på flere måter. De ukrainske forskerne nevner blant annet at det er lettere å forutse og forberede seg på utbrudd hvis de mest sannsynlig inntreffer i de periodene når jordas magnetfelt er sterkest. Innsikt i hvordan biologiske prosesser påvirkes av slike og andre elektromagnetiske felt, kan antakelig også brukes på en lang rekke andre områder. Ikke minst kan strålevernmyndighetene begrense eksponering fra menneskeskapte elektromagnetiske felt ved å fastsette strengere grenseverdier.
  Influensa – fra sjelden til årlig sykdom
  Forklaringen til de ukrainske forskerne støtter denne hypotesen: Årsaken til at influensa har utviklet seg fra en sjelden sykdom til en normal, årlig sesongsykdom, skyldes endringer i vårt elektromagnetiske miljø.
  Figur 1 viser hvordan dødsfall antatt å skyldes influensa i England og Wales i perioden 1850 til 1940 endret seg fra å være neglisjerbare når det ikke var epidemi, til å bli et årvisst fenomen med langt høyere dødsrater enn før. Dette skjedde i en periode da elektrisiteten ble bygget ut.7 Dette støtter opp under hypotesen om at menneskeskapte, elektromagnetiske felt kan bidra til å påvirke forholdet mellom verter og influensavirus.
  Firstenberg mener forøvrig at det var langbølgesenderne til USAs marine som startet spanskesyken. Denne forferdelige pandemien startet da disse ble slått på i 1918 og dermed skapte det første, verdensomspennende radionettet. Han legger fram interessant materiale som underbygger en slik hypotese.7
  Det fins flere hypoteser om hvorfor spanskesyken ble så dødelig, ikke minst enkelte som knytter seg til smittesituasjonen blant soldater, store forflytninger og til feilernæring, eksponering for stridsgasser og andre forurensninger som svekket immunforsvaret.15: 235–41;16
  Årsaken til at viruset ble så smittsomt, kan skyldes de spesielle forholdene mot slutten av 1. verdenskrig som favoriserte de variantene av influensaviruset som var mest aggressive og sykdomsframkallende.17,18 Omstendighetene på Vestfronten mot slutten av Første verdenskrig kan i følge slike hypoteser ha gjort det mulig for influensaviruset å bli så aggressivt og dermed gi så stor dødelighet etter hvert som det spredte seg.
  Det kan altså virke sannsynlig at det var flere medvirkende faktorer til at spanskesyken ble så omfattende og dødelig. Endringer i de elektromagnetiske miljøene kan neppe være hele forklaringen.
  Vi bør ikke tukle med jordas elektromagnetiske felt
  Den faglige sammenstillingen til de ukrainske forskerne knytter oss til verdensrommet og gjør menneskene uendelig små. Den viser også at biologien er utrolig følsom for svake elektro¬magnetiske variasjoner. Hvilke variasjoner, frekvenser og frekvensmønstre, pulsmønstre og andre egenskaper alt liv reagerer mest på, er mangelfullt forstått. Imidlertid vet vi at dersom vi tukler med jordas elektromagnetiske miljø, handler vi stort sett i blinde. Vi vet særdeles lite om hva som kan bli konsekvensene, og likevel undersøker vi ikke biologiske virkninger før vi introduserer ny teknologi.
  Koronaviruset
  Vi har i denne artikkelen underbygget hypotesen om at det kan være sammenheng mellom ikke-ioniserende stråling og forekomsten av influensa og andre virussykdommer. Vi har også sett at virus og bakterier påvirkes av svake elektromagnetiske pulser. Videre har vi trukket fram at det finnes faglig støtte for at stråling kan svekke immunforsvaret. Kan for eksempel en generell svekkelse av immunforsvaret forklare hvorfor Firstenberg fant at dødsraten gikk opp i noen uker da nye mobilsystemer ble satt i drift i USAs storbyer?7
  Kan slik svekkelse av immunforsvaret være med å forklare hvorfor koronaviruset (SARS-CoV-2, som gir Covid-19) gjorde så mange syke i et område der man nylig hadde tatt i bruk mikrobølget 5G-kommunikasjon i stort omfang? Kan omfattende påvirkning fra slik stråling ha medført at virus ble endret til å bli mer farlige?19 Wuhan i Kina var den første byen i verden der 5G-nettet er fullt utbygget. Kina ønsker å ta ledelsen i 5G-utbyggingen og hadde på slutten av 2019 installert 130 000 antenner ulike steder i landet, hvorav minst 10 000 fantes i Wuhan. Til sammenlikning hadde USA på tilsvarende tid rundt 10 000 antenner i hele landet. Wuhan er kanskje den mest 5G-bestrålte byen i Kina.19
  Det følger av forskningen vi har vist til, at 5G-utbyggingen kan tenkes å ha ført til at et virus er blitt påvirket av stråling og er blitt endret til en mer smittsom variant. Og så har den nye virusvarianten gitt særlig uttelling i sykelighet nettopp i områder av verden der folk er spesielt eksponerte – i Wuhan, Spania og Italia, som alle var tidlig ute med 5G-utbygging, og dermed eksponerte for høyere intensitet og endrede pulsmønstre.
  Firstenberg mener at koronasykdommen i likhet med spanskesyken, er en ”elektrisk sykdom”,20 De ukrainske forskerne får fram at slike sykdommer kan være påvirket av endrede elektromagnetiske omgivelser. Sammen viser de og andre at elektromagnetiske felt fra radiokommunikasjon kan påvirke biologien. Hvorvidt den omfattende utbyggingen av 5G-nettet var opphavet til at koronaviruset startet en pandemi i Wuhan, er i skrivende stund ikke avklart og blir det vel kanskje aldri. Etter vår oppfatning har imidlertid Firstenberg og andre fått fram at 5G-utbygging kan innebære en fare for folks helse over hele verden. Konsekvensene for liv av 5G-teknologien er bare i liten grad forsket på. Det burde heller ikke være nødvendig utfra hva vi allerede vet, og som har ført til at WHO har merket all radiokommunikasjon i en fareklasse som for en kjemikalier krever faremerking (klasse 2B), og har planer om ytterligere skjerping.
  De ukrainske forskerne argumenterer for at det kan bli mulig å motvirke nye pandemier ved å redusere dagens menneskeskapte påvirkninger på jordas elektromagnetiske miljø. Selv om utrulling av både automatiske strømmålere og 5G har ført til at stadig flere blir oppmerksom på helse- og miljøvirkningene av menneskeskapte elektromagnetiske felt, er det en skrittvis og lang prosess. I mellomtiden kan det derfor være gunstig ikke bare å styrke immunforsvaret ved hjelp av kosthold og kosttilskudd, men også å ta i bruk teknisk utstyr for å skjerme seg eller på annen måte redusere skadevirkningene. Slike tiltak bør ikke bare overlates enkeltindivider, men aktivt støttes av offentlige myndigheter.
  Kilder:
  1. Skiphamn SS, Dahlback ML, Karlsen ML. Nei, mobilstråling påvirker ikke immunforsvaret slik at man lettere får influensa. Faktisk.no 17.2.2020. https://www.faktisk.no/faktasjekker/Qq9/nei-mobilstraling-pavirker-ikke-immunforsvaret-slik-at-man-lettere-far-influensa
  2. Flydal E. 5G og influensa: Faktisk.no tar helt feil i at det faktisk er helt feil (oppdatert). Jeg har noe på hjertet… 18.2.2020. https://einarflydal.com/2020/02/18/5g-og-influensa-faktisk-no-tar-helt-feil-i-at-det-faktisk-er-helt-feil/
  3. Flydal E. Mobilstråling og immunforsvar, 2: Flere kilder viser hvordan Faktisk.no sviktet som sannhetens vokter. Jeg har noe på hjertet… 24.2.2020. https://einarflydal.com/2020/02/24/mobilstraling-og-immunforsvar-2-flere-kilder-viser-hvordan-faktisk-no-sviktet-som-sannhetens-vokter/
  4. Flydal E. Mer om influensa som ”elektrisk sykdom” – og om forbindelsen fra sol til celler. Jeg har noe på hjertet… 17.3.2020. https://einarflydal.com/2020/03/17/mer-om-influensa-som-elektrisk-sykdom-og-om-forbindelsen-fra-sol-til-celler/#more-38051
  5. Zaporozhan V, Ponomarenko A. Mechanisms of geomagnetic field influence on gene expression using influenza as a model system: basics of physical epidemiology. International Journal of Environmental Research and Publich Health 2010; 7: 938–65. https://www.mdpi.com/1660-4601/7/3/938
  6. Firstenberg A. The invisible rainbow: a history of electricity and life. Santa Fe, NM: AGB Press, 2017.
  7. Firstenberg A. Den usynlige regnbuen: Historien om elektrisiteten og livet. Oslo: Z-forlag, 2018.
  8. Mysterud I. Eletromagnetisme gjør planter, dyr og mennesker syke. VOF 2019; 10 (4): 78–89.
  9. Aranow C. Vitamin D and the immune system. Journal of Investigative Medicine 2012; 59: 881–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3166406/
  10. Juzeniene A, Ma L-W, Kwitniewski M mfl. The seasonality of pandemic and non-pandemic influenzas: the roles of solar radiation and vitamin D. International Journal of Infectious Diseases 2010; 14: e1099–105. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21036090
  11. Carpenter DO. The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Reviews on Environmental Health 2015; 30: 217–22. https://www.researchgate.net/publication/283718065_The_microwave_syndrome_or_electro-hypersensitivity_historical_background
  12. Flydal E. ”Mikrobølgesyken” er rent biologisk. ME er et av symptomene. Jeg har noe på hjertet… 8.1.2020. https://einarflydal.com/2019/01/08/mikrobolgesyken-er-rent-biologisk-me-er-et-av-symptomene/
  13. Advokatfirmaet Erling Grimstad AS, Flydal E. Smartmålerne, jussen og helsa. Juridisk utredning ved Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og kunnskapsstatus ved Einar Flydal. Oslo: Z-forlag, 2018.
  14. Kostoff RN. The largest unethical medical experiment in human history. 2020. PDF. http://hdl.handle.net/1853/62452
  15. Tenpenny SJ. Fowl! Bird flu: it´s not what you think. NMA media press, 2006. © Sherri Tenpenny.
  16. Poleszynski DVP. Hvorfor drepte Spanskesyken så mange? VOF 2010; 2 (1): 38–42.
  17. Ewald PW. A new golden age for medicine. I: Brockman J red. What is your dangerous idea? London: Simon & Schuster, 2006: 85–91.
  18. Mysterud I, Poleszynski DV. Kan fugleinfluensa smitte mennesker? VOF 2012; 3 (1): 30–1.
  19. Doyon P. China, 5G, and the Wuhan coronavirus: the emperor’s new virus. ElectricSense.com 4.3.2020. https://www.electricsense.com/5g-coronavirus/ (25.3.2020).
  20. Firstenberg A. Is the sky really falling? E-post-distribuert artikkel til underskrivere av INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space, sendt ut 26.3.2020.

  Hilsen

  Jan Grønbech
  Kolsåsen 9E, 7079 Flatåsen.
  Tlf. 72582358, mobil 91897165
  gronbej@alumni.ntnu.no

 • Hela denna influensahysteri tycks vara ett försök att upphäva döden, vilket inte går f.n. Och skulle det fungera skulle överbefolkning bli resultatet. Naturen har därför inrättat det så listigt, att det finns en nödvändig omsättning på kroppar, som kan anpassas till betingande förändringar i omgivningar.
  En annan faktor beträffande karantän och inlåsning vad gäller främst barn, är den nödvändighet för ett barn att lära sig hantera och konfrontera det fysiska universumet. Inlåsningen kan inte annat än leda till psykos eftersom psykos är ingen tid i sinnet och tid är rörelse och förflyttning av objekt och liknande. Således hela denna hysteri är inget annat än en konditionering mot psykos, som är väldigt lönsam för någon.
  En liten lättnad för riskgrupperade är att besluta sig för vad man skall göra efter att ha lämnat denna kropp.
  Det kunde de verkliga vikingarna göra med devisen, vi träffs i Valhalla!

 • [Jag släpper denna gång igenom din kommentar eftersom det är din första kommentar. Se kommentarsreglerna. Man måste uppge korrekt komplett personnamn och fungerande mail-adress]

  Har ni haft Covid? Det har jag. Jag är “bara” 46 år och det kostade mig nästan livet. Det här är ingen “fake”. Det är på riktigt. Det har tagit mig många månader att komma tillbaka.

  • Jag (55 år) har haft Covid-19 och har immunitet enligt ett test utfört av ett godkänt laboratorium, Werlabs. Jag var måttligt sjuk i ca 5 dagar och den totala sjukdomsperioden var 10 dagar. Rehabilitering skede sedan under flera veckor. Med andra ord var denna influensa normal i längd och svårighet i jämförelse med andra influensor jag haft trots att jag tillhör riskgruppens nedre åldersspann och utöver det har en riskblodgrupp.

   Så sjukdomen Covid-19 är verklig oavsett vad som skapar den som förslagsvis viruset SARS CoV-2.

   Mina småbarn och fru var endast sjuka i 2 dagar, med milda symptom.

 • De stora globala aktörerna FN, EU och Världsbanken, samarbetar nu på flera fronter för att “slå sönder” de små nationella demokratierna. Ett alltmer federativt EU. Den allt snabbare islamiseringen av Europa. Och som “grädde på moset”, en alltmer “forcerad” Coronarepression. Tre tydliga “tecken i skyn”.

  Syftet är naturligtvis att fjärma det politiska beslutsfattandet ännu mer från “politiskt stökiga” och oförutsägbara befolkningar. Genom att skapa en global pseudodemokrati, så blir det lättare för dessa globala aktörer att genomdriva sina agendor. Ett allt snabbare inflöde av främmande kulturer och religioner till Europa, bidrar givetvis också till att underlätta överföringen av politisk makt till EU. Detta genom det välkända taktiska konceptet “att söndra och härska”. Att en totalitär, auktoritär och patriarkal religion som Islam, går “stick i stäv” med västerländsk demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet har väl blivit allt mer uppenbart.

  Att man sedan fortsätter att använda “pandemin” som ett instrument för att införa alltfler tvångsåtgärder mot befolkningarna, trots att statistiken nu allt tydligare visar att Covid-19 inte är någon “mördarviruspandemi”, visar även det att det egentliga syftet med att fortsätta att “underblåsa” pandemin, är ren och skär repression. Rädda, “misstänksamma” och socialt distanserade människor är lättare att manipulera och kontrollera, då man för över den politiska makten från nationalstaterna till EU. Sverige har inte röstat för medlemskap i ett federativt EU och ändå förs nu alltmer av vårat nationella självbestämmande över till politiker och tjänstemän “ljusår” ifrån svenska väljare.

  SWEXIT NU! Stoppa islamiseringen av Sverige nu! Stoppa Coronarepressionen nu! Snart är det för sent!

 • Ja du Ulf, vi verkar eniga om att vårt hopp nu står till Donald Trump.

  Blir han omvald så föreställer jag mig att han med sin något revanschistiska läggning ganska snabbt tar sig an alla de rättsliga strider som kommer i spåren av de nästan 4 år av total och paranoid förföljelse iscensatt av Demokraterna, representanter från the Deep State och inte minst den globala finanseliten. De vilka inte förmår styra Trump som alla de andra mycket mer korrupta politiker vilka mer än gärna tar lobbyisternas och särintressenas pengar och därmed gör sig än mer korrumperade.

  Det stör mig alldeles inni h-e att såna Bill Gates, Fauchi, mfl fortfarande springer lösa, de skall ju snarast sättas i fängsligt förvar i avvaktan på en folklig tribunal som anlitar Amazing Polly som åklagare.

 • Jag instämmer med Christer Nilssons kommentar ovan; en mycket bra genomgång som Jan Norberg har presterat. En analys som talar för sig själv! Således dags för riksåklagaren att låta kavalleriet hämta upp samtliga i Rosenbad et consortes och spärra in dom i rannsakningshäktet, genomföra riksrätt, dom och förvisning till passande slutförvar.

  Frågan bör ställas, om vi sett samma mönster förut? Svar : Ja! Ta’ åren 2008/09:

  – Bankkrisen 2008. Lehman Bros. försvinner plus mycket mer. Värsta krisen sen’ 1929 (mycket förorsakad
  av Bill Clinton’s borttagandet av Glass-Steagall Act. (Monica Lewinsky var bl a en hållhake)).
  – Global Warming. 2009 års “Climategate Scandal”. Michael Mann’s hockey stick lurendrejeri!
  – Barak Obama väljs 2008, blir ny POTUS 2009 och i oktober får han Nobels Fredspris (!??).
  – Klimatkonferens i Köpenhamn i december 2009 snöade in. NWO skjuts på framtiden: 2010 blev 2020.
  Klotets främsta politiska ledare samlades där, men allt blev ett fiasko. En följdverkan var att den 2005
  proklamerade “Nordamerikanska Unionen” (Security and Prosperity Partnership of North America) lades
  “på is” liksom den tillhörande nya valutan “Amero”. För svenskar helt okänt, nästintill, i a f misstänker jag.
  – WHO varnade i april 2009 för ett globalt utbrott av influensan A(H1N1) och i juni 2009 valde WHO
  att klassa utbrottet som en pandemi, den första på 41 år sedan Hongkonginfluensan grasserade 1968.
  Dock ringa dödlighet. Men många allvarliga biverkningar.

  Om vi tittar på 2019/20 har vi:
  – En ekonomisk kris i vardande; skuldmättnad, negativ ränta med mycket mer.
  – Den “(mänskligt orsakade) globala uppvärmningen” har förändrats till enbart “klimatförändring”, men
  propagandastormen har inte bedarrat, utan t o m förstärkts av nya märkliga företeelser, typ Greta
  Thunberg, en slags Jeanne d’Arc, jungfrun som räddar inte Paris, men nu hela klotet, från inte de engelska
  trupperna, utan fastmer från jordens undergång i brännande hetta (något hon själv inte besparades, där
  uppe på bålet i Rouen 1431).
  – Presidentval i november 2020 med tveklöst dramatiska inslag. Den nu i fyra år hårt ansatte Trump, är/har
  nu stor chans att vinna de rättsliga striderna mot den djupa staten, som av svenska MSM icke
  rapporterade rättegångarna, som nu skall inledas mot Justice Dept, CIA, FBI m fl, inte minst Hillary
  Clinton och fonden i dess namn.
  – Klimathysterin fortsätter förstås, men har likväl till viss del fått stryka på foten av den nu tydligt avslöjade
  Corona fusk-pandemin i uppmärksamhet. En ny våg är på G, säger drevet, men folk börjar se igenom
  Etablissemangets kriminella förehavanden och har startat stora demonstrationer på fler ställen.
  – Demonstrationer, betalda sådana på “Black Lives Matter”-temat fortsätter, förstärkta av Antifa-huliganer.
  Att udden är riktad och en del av motståndet mot Donald Trump är ju klart.
  – “Belarus och Lukashenko”-drevet har varit ihärdigt och nu pågått en längre tid och är naturligtvis en
  “färgrevolution” enligt gamla ritmallar, de som Obama satte igång med under sin inledande tid som
  POTUS. Under Obamas tid, var det den syriske ledaren Assad som utgjorde drevets hatade centrumgestalt
  och som ovillkorligen måste bort.

 • Fin och saklig genomgång Jan, mycket fin.
  Vi kan aldrig bli varnade nog, särskilt vi äldre,
  för det nya coronavaccinet som nu myndigheter
  och medier cyniskt försöker hjärntvätta oss med.
  Dubbla doser och dubbelt så starkt, är det
  tänkt. Och gratis naturligtvis.
  Enklare, och snabbare, då att tömma giftbägaren direkt!

 • Det har nyligen gjorts en regional undersökning i Östergötland där man gått igenom samtliga dödsfall i regionen.

  De har haft 245 dödsfall under tiden mars – juli, hälften av de döda kommer från äldrevården och hälften från sjukhusen.

  Då man gått igenom journalerna finner man att 15 % inte ens hade haft Covid-19 men har likväl felaktigt klassificerats som döda i Covid-19. Det är då 37 fall som inte har haft Covid-19. Bra jobbat med rapporteringen FHM!!

  Man fann också att 70 % av de döda inte primärt dog av Covid-19 men att viruset var en bidragande orsak. Det blev 172 av 245 som inte heller dog av Covid-19.

  De kvarvarande 15 % befanns ha dött av Covid-19 som huvudorsak. Så i 37 fall av 245 kunde man påvisa att patienten hade dött av Covid-19 som primär dödsorsak.

  Appliceras denna statistik på hela antalet döda i Sverige, där Region Östergötland utgör omkring 4,5 % av hela Sveriges befolkning, visar det sig att ungefär 4,2 % av alla döda i Covid-19 i Sverige bodde i Region Östergötland. Så andelen döda i Östergötland stämmer ganska väl med den totala dödligheten i Covid-19 i hela Sverige. På grund av det relativt lilla antalet döda i Region Östergötland ger statistiken, med viss osäkerhet, följande resultat nationellt.

  Omkring 900 personer av 5 830 har dött av Covid-19 som primär dödsorsak, SARS-CoV-2 viruset orsakade dödsfallen.

  Lika många, omkring 900, har inte dött av Covid-19 över huvud taget, inte ens som bidragande orsak. Man har inte funnit tecken på en Covid-19-infektion men på dödsorsaksintygen står, uppenbarligen felaktigt, att Covid-19 skulle ha orsakat dödsfallen. Skumt som attan, varför kan man fråga sig?

  Resten, omkring 4 000 personer, har dött av andra orsaker än Covid-19 men virusinfektionen kan, helt korrekt, ha bidragit till men inte orsakat en förtida död.

  Vidare finner man att i Region Östergötland fanns det 235 boenden för äldre med ett oredovisat antal äldre personer. Vid 37 av dessa boenden för äldre så dog det mellan 1 och 8 personer per äldreboenden.

  Dividerar man 122 döda med 37 äldreboenden så blir det drygt 3 personer per boende som dog under tiden undersökningen pågick. Men det redovisas inte hur många som överlevde. Varför kan man ju fråga sig?

  Men det mest fantastiska är att 198 äldreboenden lyckades förhindra att någon enda åldring dog av Covid-19. Slumpen eller….

  84 % av äldreboenden i Region Östergötland klarade således uppgiften att skydda de äldre.

  Låt oss därefter begrunda hur många som har överlevt pandemin.

  I åldersgruppen 90+ var det 98,5 % som överlevde. De som var i åldern 80-89, ja där överlevde 99,5 %. Sammanlagt så var det 99,94 % av Sveriges invånare som överlevde den så kallade pandemin.

  Normalt dör det mellan 1 500 och 2 400 personer per vecka med en topp vid årsskiftet och lägsta antalet i första veckan av juli.

  I Sverige hade vi en topp i dödligheten under vecka 15 och 16 då det dog omkring 2 550 personer per vecka.

  Hur beräknar man då överdödlighet? Det finns flera olika metoder så det finns flera svar på frågan.

  Det enklaste är att jämföra med medelvärdet av antalet dödsfall de närmaste fem föregående åren.

  Då finner man att det har varit en överdödlighet på knappt 3 600 hittills under 2020 jämfört med 2015-2019. Det skulle då ge en överdödlighet på omkring 5,8 %

  Det andra sättet är att räkna fram 2*standardavvikelsen (2SD) för de fem tidigare årens värden veckovis för att lägga till medelvärdet i syfte att säkerställa att det är mindre än 5 % chans att värdet för 2020 skulle ligga utanför den normala variationen för varje vecka. Detta är också i sammanhang som dessa den gängse statistiska metoden för att testa om ett värde är normalt eller signifikant större än normalt.

  Räknar man på det sättet har det under de första 36 veckorna 2020 dött 2 693 personer ”för litet” jämfört med medelvärdet +2SD, det har m a o varit en underdödlighet.

  Nu bygger denna beräkning på 36 veckor av årets 52. Tar man och lägger till medelvärdet för veckorna 37 till 52 till summan under de 36 första veckorna av 2020 så har det under det senaste löpande året dött 94 091 personer jämfört med medelvärdet 2015-2019 om 92 948, dvs det har då dött 1 143 personer fler än medelvärdet för åren 2015-2019. En överdödlighet om 1,2 %.

  Det innebär att det saknas signifikans för överdödlighet, under det senaste löpande året har det dött ungefär lika många som vanligt, omkring 90 000 till 95 000 per år.

  Nu finns det ingen dödlighet, förutom enstaka personer per dag, att tala om då det gäller Covid-19.

  Av 9 000 studenter i Umeå var det bara 6 personer som bar på SARS-CoV-2-viruset och det trots att studenterna i Umeå kommit från alla delar av landet.

  Man gör nu mer än 120 000 RT-PCR-prover per vecka och finner mindre än 1,2 % positiva. I början var det mer än 50 % som var positiva.

  Allteftersom veckorna har gått har man kraftigt ökat antalet tester men antalet positiva tester är alltjämt i sjunkande.

  Det är bara att inse att pandemin (förhoppningsvis!!) är över i Sverige och en andra våg är synnerligen osannolik då smittan fortsätter att minska trots att skolor och universitet har öppnat upp.

  De som lider idag är dels de äldre på äldreboenden men också alla andra som drabbas av den begränsade Lock Down som regeringen har beslutat om utan vetenskap bakom de lagvidriga begränsningar som utfärdats.

  Det saknas i stort sett SARS-CoV-2 i Sverige, smittsamheten har gått ned trots enormt kraftigt utökad provtagning, inga patienter inom sjukvården (enstaka undantag finns) och en dödlighet som är i stort sett noll samtidigt som endast 15 % av de uppgivna dödssiffrorna i Covid-19 orsakats av SARS-CoV-2 (övriga omkring 4 900 har m a o inte SARS-CoV-2 som orsak till döden).

  Varför har vi då kvar restriktionerna som nu måste betraktas som helt obsoleta?

  Varför ska vi vaccineras med helt oprövade RNA-vaccin? Vi vill inte ha genetiskt material, vare sig RNA eller DNA, insprutat genom huden.

  Det finns normalt små, korta RNA-snuttar som i vår kropp kan styra DNAs funktion i våra enskilda celler, då vill vi ju inte ha främmande RNA i oss, vi blir då en GMO (Genetiskt Modifierad Organism) utan att någon vet vad som egentligen händer i kroppen.

  Samma sak med vektorbaserade DNA-vacciner, vi blir en GMO (Genetiskt Modifierad Organism) utan att någon vet vad som händer i kroppen. Effektiviteten påstås vara “minst 50-60 %.”. Det är uselt, inte godkänt.

  Sedan finns det komponentvaccin, som man renar fram neuraminidas, piggproteinet, och hoppas att kroppens immunförsvar ska skapa skydd mot piggproteinet och därifrån kan sedan immunförsvaret attackera viruset. Det tar en faslig tid att producera de miljarder doser som påstås behövas.

  Den fjärde varianten är det klassiska vaccinet med levande försvagat virus. Den svenske poliovetenskaparen Sven Gard, den som uppfann det svenska (och bästa) avdödade poliovaccinet på 1950-talet, hävdade alltid att ”Den enda bra vaccinet är ett avdödat vaccin”.

  Ett levande och försvagat vaccin är alltid instabilt och kan ge upphov till den sjukdom som den skulle skydda mot, beroende på om kylkedjan kan hållas eller inte. Olika forskare har arbetat med mässlingsvirus och kunnat få viruset att snabbt växla mellan kraftig försvagning och kraftigt infektiöst virus bara genom variera dosen av viruspartiklar per cell.

  Samtliga vaccintyper brukar produceras och säljas med konserveringsmedel något som visar på att fabrikanten inte kan garantera steriliteten under produktionen fram till injektionen av vaccinet.

  Då det gällde vaccinet mot svininfluensa 2009 användes mertiolat (kvicksilver) som konserveringsmedel. 5 mikrogram per dos innebar 150 kvicksilveratomer per cell i vuxen människa och 1 500 kvicksilveratomer per cell hos ett 6 månaders barn. Kvicksilver är extremt giftigt och flera hundra barn i Sverige fick också narkolepsi som biverkan av vaccinet.

  Ansvaret är alltid vårt eget, stå på dig!

  ”Det enda som behövs för ondskans seger är de godas tystnad”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *