Bel Habib: Borgarnas fixering vid låga skatter leder Sverige mot avgrunden

publicerad 23 oktober 2020
- Hedi Bel Habib
Poverty, uteliggare. Foto: Lando. Licens: Pixabay.com
Poverty, uteliggare. Foto: Lando. Licens: Pixabay.com
Poverty, uteliggare. Foto: Lando. Licens: Pixabay.com

GRANSKNING & DEBATT. USA är det land som är känd som den individuella frihetens land. I denna frihet ingår att var och en ansvarar för sitt liv och att det offentliga åtagandet reduceras till det minska möjliga. Skattetrycket som verktyg för offentlig finansiering av gemensamma välfärdstjänster ska därför ligga på en så låg nivå som möjligt. Borgarna i Sverige är företrädare för denna modell, men det finns en verklighet bakom det låga skattrycket. I dagens USA lever flera miljoner barn och vuxna medborgare under samma fattiga förhållande som i tredje världen.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Spädbarnsdödlighet i USA ligger på samma nivå som i Libanon. Kvinnornas demokratisk inflytande i det amerikanska samhället och graviditetsrelaterad dödlighet ligger på samma nivå som i det fattiga Rumänien. Det är priset man får betala i ett lågskattesamhälle.


Gemensamt för de borgerliga partierna är alla samhällsproblem kan lösas med sänkta skatter och att det är alltid rätt att sänka skatten. Sänkt skatt är svaret på alla problem och det finns en oreflekterad övertro på att låga skatter ger ett bättre samhälle.


 

”Vi är garanten för ett lägre skattetryck” är titeln på en debattartikel av moderaterna på tidningen Dagens Samhälle:

”Moderaterna är garanten för ett lägre skattetryck. Vi visade det under de åtta åren med Alliansregering och vi visade det genom den budget som riksdagen röstade igenom innan jul där den största sänkningen av inkomstskatterna sedan år 2007 genomfördes. Fler reformer av skattesystemet behöver dock komma på plats”.

Vi kommer att driva på stenhårt för sänkta skatter de kommande åren, säger C-ledaren Annie Lööf. Vi kommer att pressa Socialdemokraterna och regeringen för att fortsätta sänka skattetrycket, säger Annie Lööf till tidningen Expressen.

Expressen: Lööf pressar Löfven – vill sänka skatterna ytterligare

Borgarna behöver dock reflektera över hur samhällsförhållanden ser ut i ett lågskattesamhälle jämfört med Sverige. En reflekterande och socialt medveten skattepolitik är en nödvändig förutsättning om man inte vill leda Sverige mot avgrunden.

Sociala indikatorer för USA jämförbara med Libanon

Som ett alternativ till de etablerade måtten på ekonomisk utveckling (exempelvis BNP per capita) växte de sociala indikatorerna som mått på ett lands utveckling. Dessa är ett komplement till etablerade mått på samhällelig utveckling som var alltför ensidigt fokuserade på ekonomiska aspekter av människors liv. En framträdande egenskap hos de sociala indikatorerna är att de i regel syftar till att mäta icke-ekonomiska aspekter av människors liv. Exempel på sociala indikatorer är en befolknings grad av spädbarnsdödlighet, fattigdom och livslängd.

Spädbarnsdödligheten minskar med förbättrade socioekonomiska och sanitära förhållanden samt med medicinska framsteg och mer utvecklad hälso- och sjukvård.

Globalt sett har den minskat från 65 dödsfall per 1000 levande födda 1990 till 29 dödsfall per 1000 levande födda 2017, vilket motsvarar en minskning från 8,8 miljoner till 4,1 miljoner spädbarnsdödsfall per år. I Sverige har spädbarnsdödligheten under det första levnadsåret minskat successivt från 26,5 dödsfall per 1000 levande födda 1946 till 1 dödsfall per 1000 levande födda 2018. Sverige var därmed ett av de länder som hade lägst spädbarnsdödlighet i världen år 2018.

Sveriges framgång är baserad på en fördelande skattepolitik som korrigerar de sociala missförhållande som uppstår till följd av att människor inte ges likvärdiga livschanser.

Därför är det viktigt att i ett första steg jämföra ett antal sociala indikatorer i  ett högskatteland som Sverige med ett lågskatteland som USA , där var och en måste klara sig oavsett livschanser. I ett andra steg är det lärorikt ur ett skattepolitiskt perspektiv att jämföra Sverige och USA med ett låginkomstland som till exempel Libanon med avseende på ett antal sociala indikatorer.

  Sverige USA Libanon
Spädbarnsdödlighet per tusen levande födda 1 4 4
Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda. 3 7 7
Förväntad levnadsålder för kvinnor 84 81 81
Förväntad levnadsålder för män 81 76 77
Dödligt våld per 100 000 invånare 1,10 5,30 4,00

Källa: UNstats.UN.org

Tabellen ovan visar att det rika USA som land uppvisar samma nivå av sociala indikatorer som det fattiga Libanon. När det gäller dödligt våld per 100 000 invånare är situation sämre i USA än i Libanon.

Kvinnornas situation i USA jämförbar med Rumänien

Andel av representanterna i nationalförsamlingen som är kvinnor är en indikator som är knuten till mål 5 bland FN:s globala hållbarhetsmål (även kallade “SDG”, Sustainable Developmend Goals, och Agenda 2030), om att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Delmål 5.5 är att “Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.”

  Sverige USA Rumänien
Andel av representanterna i nationalförsamlingen som är kvinnor. 47 23,4 21,9
Andel kvinnor i arbete 20-64 år 79,7 69,00 61,3
Graviditetsrelaterad dödlighet per 100 000 invånare 4 19 19

Källor: EC.Europa.eu och UNstats.UN.org

Tabellen ovan visar att USA inte har kommit längre än Rumänien när det gäller kvinnornas demokratiska inflytande och trygghet. Andel kvinnor som är i  nationalförsamlingen är i minoritet i USA och Rumänien jämfört med Sverige. Detta är ofta på grund av att kvinnor har dålig tillgång till utbildning och vilka slags arbeten kvinnor traditionellt har haft. Nationalförsamlingen antar lagar och beslutar om många viktiga områden som berör kvinnor, och det är ett stort problem att kvinnor hålls utanför.

En annan aspekt på kvinnornas ställning och trygghet i samhället är antalet kvinnor som dör i samband med graviditet, födsel eller komplikation relaterad till födseln. Detta är en indikator för mål 3 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som har som delmål att reducera mödradödligheten till mindre än 70 per 100 000 levande födda barn. Indikatorn visar antalet kvinnor som dör per 100 000 levande födda barn. Med begreppet levande födda menar man barn som visar livstecken vid födseln.

Tittar vi på denna indikator i tabellen ovan kan vi konstatera att USA inte har kommit längre det fattiga Rumänien nä det gäller kvinnornas trygghet. Antalet kvinnor som dör i samband med graviditet är 19 per 100 000 invånare i USA och Rumänien jämfört med 4 i Sverige.

“Tredjevärlden-förhållanden” i världens rikaste land

I USA lever drygt 38 miljoner under fattigdomsgränsen. 5,3% av befolkningen, motsvarande 17,3 miljoner personer, lever i så kallad djup fattigdom med en inkomst som ligger upp till 50 procent lägre än gränsen för fattigdom.  29,9% av befolkningen, motsvarande 93,6 miljoner personer, lever i en ekonomisk situation som placerar dem mycket nära fattigdomsgränsen. 2018 skrev FN:s specielle rapportör om extrem fattigdom, Philip Alston, att 40 miljoner i USA lever i fattigdom, och att fem miljoner lever i ”tredjevärlden-förhållanden”.

Andel fattiga i ekonomiskt eftersatta områden efter geografisk indelning i procent
Wisconsin 39
Virginia 33,1
Texas 40,9
Rhode 32,8
Pennsylvania 38,7
Oklahoma 41,5
Ohio 38,9
New York 63,3
Mississippi 42,6
Michigan 49,1
Louisiana 46,8
California 47,8
Alabama 41,0

Källa: EU.USAToday.com

Fattigdomen har blivit värre under Donald Trumps administration. Presidentens politik framstår som syftande till att frånta miljontals fattiga medborgare deras sociala skyddsnät, samtidigt som rika gynnas. Flera miljoner amerikanska barn lever idag under fattigdomsförhållanden som kan liknas vid tredje världen.

 “A society must be judged by how it treats its most vulnerable—and most valuable—members: its children. The State of America’s Children 2020 makes it abundantly clear that by this measure, America is falling shamefully short.”

Detta är slutsatsen i en rapport framtagen av den amerikanska organisationen “Children’s Defense Fund”.

Av rapporten framgår att 12,5 miljoner barn i USA i dag lever i så svår fattigdom att det kan jämföras med utvecklingsländer i tredje världen. Det innebär att de ofta går hungriga och inte får tillräckligt med mat. Tabellen nedan visar hu dessa procentuellt indelas efter olika geografiska områden.

Tabell: Child Hunger and Obesity 2017. Källa: Childrensdefense.org
Tabell: Child Hunger and Obesity 2017. Källa: Childrensdefense.org

Sverige har lägst andel fattiga inom EU

USA beröms för sina låga skatter och Sverige kritiseras för sina höga skatter. Men det är inte endast nivån på skatterna som ska användas som mått, utan vilken typ av samhälle man bygger upp med en viss nivå av beskattning.

Sverige har idag lägre materiell fattigdom än de flesta andra länder i EU. Bara 2 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition, medan genomsnittet för EU är 6 procent. I samband med FN:s internationella dag för att utrota fattigdom publicerar SCB några av de indikatorer som används av EU för att följa upp risken för fattigdom och social utestängning.

Sverige och Luxemburg är de länder i EU som redovisar lägst andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom, mellan 1 och 2 procent. Bulgarien redovisar högst andel på 21 procent, år 2018. Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fyra av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid.

Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2018

Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2018. Tabell: SCB.se
Tabell: Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2018. Tabell: SCB.se “Sverige har lägre materiell fattigdom än de flesta andra länder i EU”

Borgarnas lågskattemodell en förljugen ideologi

Att sänkta skatter automatiskt skulle leda till fler i arbete, minskade sociala kostnader för samhället och effektivare förvaltning är en förljugen ideologi. Vi kan jämföra Sverige och Finland, två länder med en likartad välfärdsmodell, men länderna skiljer sig med  avseende på skattetrycket. Skattetrycket i Finland ligger på 42,7 procent av BNP jämfört med 43,9 i Sverige för år 2019.

Enligt lågskatteideologin skulle Finland uppvisa bättre indikatorer när det gäller andel individer i arbete, effektivitet i förvaltningen, samhällets sociala utgifter och balans i statsfinanserna. Tabellen nedan visar att Finland har 1,2 procentenheter lägre skatter som andel av BNP än Sverige, men har sämre indikatorer på samtliga jämförelseområden.

Sverige Finland
Skattetryck i procent av BNP 2018 43,9 % 42,7 %
Utgiftsområde allmän offentlig förvaltning i procent av BNP 2018 7,1 % 8 %
Utgiftsområde socialt skydd 19,5 % 24,1 %
Andel med förgymnasial utbildade i arbete (Ålder 24-60) 67 % 54,9 %
Andel med eftergymnasial utbildning i arbete (Ålder 24-60) 85,6 % 76,6 %
Högskole-och universitetsutbildade i arbete (Ålder 24-60) 90,3 % 86,4 %
Andel kvinnor i arbete (Ålder 20-64) 80 % 75 %
Andel utrikesfödda i arbete (Ålder 20-64) 69,7 % 62,8 %
Statsskuld i % av BNP 35,1 % 59,4

Källa: OECD och Eurostat

Sammanfattningsvis

Onödigt höga skatter är skadliga för ett lands tillväxt och välfärd. Men att lägre skatter i sig automatiskt skulle ge bättre tillväxt och välfärd är inget annat än en förljugen ideologi. Borgarnas ensidiga fixering vid låga skatter riskerar därför att leda Sverige mot avgrunden.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur förklarar man hemlösheten Los Angeles har relativt höga skatter men också flest hemlösa i Kalifornien I Sverige med sitt höga skattetryck har också hemlösa Det finns säkert hemlösa i Florida med skattetrycket på inkomster är noll du betalar fastighets skatt i stället Varför skall man ge mer pengar till den politiska klassen dom imponerar inte någonstans särskilt mycket Utan använder pengarna till att berika sig själva Genom generösa löner och pensioner Och att köpa röster genom att lova saker

 • Att manipulera ekonomisk statistik har varit socialisternas favoritsysselsättning, framför allt efter WW2.
  Hela kines-virus bluffen är ett praktexempel.
  Undrar hur medborgarna reagerar när väl hela det socialistiska maktövergreppet blir avslöjat.
  Och Ulf Kristersson spelar med i stället för att avpolletera ”Löfvensocialisterna”!

 • Det är inte de kommuner som har flest antal utrikes födda som är de mest skuldsatta. Det är helt andra faktorer som påverkar kommunernas ekonomi och skulder.

  10 mest skuldsatta kommunerna:
  • Strömstad (112 405 kronor per invånare)
  • Trollhättan (110 220 kronor per invånare)
  • Linköping (106 282 kronor per invånare)
  • Skellefteå (106 062 kronor per invånare)
  • Örebro (102 746 kronor per invånare)
  • Kumla (100 143 kronor per invånare)
  • Nybro (92 726 kronor per invånare)
  • Gnesta (92 369 kronor per invånare)
  • Sundsvall (91 582 kronor per invånare)
  • Hammarö (90 880 kronor per invånare)

  10 Kommuner med högst andel utrikesfödda
  Kommun Procent (%)
  2019 2018 2019 2018
  1 (1) Haparanda 46,0 (46,6)
  2 (2) Botkyrka 42,5 (41,8)
  3 (3) Södertälje 40,6 (39,7)
  4 (5) Sigtuna 34,1 (33,2)
  5 (6) Malmö 33,7 (33,1)
  6 (4) Övertorneå 33,6 (34,7)
  7 (7) Burlöv 31,9 (31,8)
  8 (9) Järfälla 31,7 (30,8)
  9 (8) Solna 31,6 (30,9)
  10 (11) Upplands Väsby 31,5 (30,7)

 • Du måste justera statsskulden med de svenska privatskulderna (främst bolån). Bakar du in de svenska hushållens privatlån i statsskulden så ligger vi på samma nivå som japan dvs en av de högsta skuldsättningar i världen.

 • Håller med Hans Dahl till fullo. Det finns folk, som fortfarande inte är så hjärntvättade, så att det låter sig luras av tillrättalagd och friserad statistik.

 • Det går att jämföra äpplen och päron hur mycket som helst.
  De migranter som de flesta syftar på är från massmigrationen 2015 och senare, med oklar identitet och ålder, och anhöriginvandring utan försörjningsplikt.

  Finns det någon kommun med ett större migrantmottagande som har en god ekonomi eller rent av en förbättrad ekonomi?
  Statsskuld är en sak men sen kan varje kommun vara skuldsatt och det finns få människor i Sverige som inte har ett banklån.

 • Många debattörer hävdar att migrationen i Sverige utgör bara en kostnad och därmed ett negativt finansnetto för staten. I Japan är statsskulden 238 procent av BNP, den högsta i industrivärlden. Detta trots att det är bara 2 procent i Japan som är utrikesfödda, den lägsta andel i hela industrivärlden. I Sverige är det hela 20 procent som är utrikesfödda. Ändå är statsskulden bara 35 procent av BNP, den lägsta i hela industrivärlden. Detta trots att Sverige uppenbarligen tycks ha misskött arbetet med integration. Det är viktigt att skilja på myt och verklighet när man debatterar komplexa samhällsfrågor!

  • Statistik-jonglörer kan måhända lura en och annan, men du Bel Habib, som tidigare OFFICIELLT arbetat åt regeringen, får nog svårt att övertyga de allra flesta om regerings-politikens uppmålade förträfflighet.

   Käpprätt .. …….!

 • Hur stor del av skatteintäkterna går till att betala räntor till en centralbank?
  Och alla smygskatter kallade avgifter och licenser?

 • Klart det går att minska på världens högsta skattetryck (?)
  Man kan börja med att skära ner på alla onyttiga individer som kommer hit och blir försörjda . .

  Fängelserna kan tömmas till respektive hemland .

  Avskaffa onödiga myndigheter som skapats dom avstjälpningsplats för gamla politiker och andra höga tjänstemän .

  Detta är en början men mer kan göras !

 • Du har nog missuppfattat det här, Bel Habib.

  Det som för Sverige mot avgrunden är HUR skattepengarna används – lite som att ge full-gas och släppa upp kopplingen, när backen är i.

  Fel håll, helt enkelt, rätt ner mot avgrunden!
  Då hjälper det inte att trycka ännu hårdare på gasen.

  • Höjda skatter till köpta politiker och deras myndigheter, som blivit grindvakter – mot folket – för att genomföra den onda plan för att införa en världsomfattande diktatur med alla dess hemskheter….?

   Är det din vision, Bel Habib?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *