Tege Tornvall: Mycket kol i Jordens inre

publicerad 18 oktober 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

KLIMATDEBATT. Rådande klimatdebatt utmålar kol och koldioxid som stora hot mot Jordens liv och klimat. Det är en märklig syn, eftersom kol tvärtom är förutsättningen för allt liv på Jorden. Det är också en historielös syn.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Grundämnet kol är det fjärde vanligaste av Universums kända grundämnen. Det är det vanligaste fasta grundämnet efter gaserna väte, helium och syre och ett av de första grundämnena efter Universums födelse för 13,7 miljarder år sedan.

Kol kom till Jorden med himlakroppar från fjärran stjärnor i Jordens ungdom. Ursprungligt kol finns fortfarande i stora mängder i Jordens inre. På samma sätt fick Jorden sitt vatten från ishaltiga himlakroppar i planetens ungdom.

Tillsammans med solsken, syre och vatten är kol förutsättningen för Jordens liv. Detta liv är organiskt, alltså baserat på kol. Livet fick och får sitt kol från den koldioxid som tidiga vulkaner vräkte ut i enorma utbrott i Jordens ungdom.

Länge bestod atmosfären mest av koldioxid. Men många, långa och djupa istiders kalla hav har undan för undan bundit det mesta av denna koldioxid. Långa tiders rika djur- och växtliv har ytterligare bundit koldioxid från atmosfären.

Från 80-90 procent i början har atmosfärens CO2-halt – med vissa avbrott – sjunkit till dagens 0,04 procent. Dagens halt är historiskt låg och hämmande för Jordens liv. Tidigare eror med rikare djur- och växtliv var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt än nu.

Djur- och växtdelar från dessa tider har förmultnat och under högt tryck och hög värme blivit olja och gas. De är vanliga sediment, eftersom de kommer från djurs och växters mjuka delar. Hårda delar mineraliseras (förstenas) och blir fossil.

Döda djurs och växters rester förmultnar, sjunker ned i marken och blir sediment. Koldioxid som tas upp av haven bildar med kalk basiska karbonater eller göder alger och mikroorganismer, som sjunker till bottnen och också blir sediment.

Det mesta av den olja och gas som hittills har utvunnits kommer från sediment. Men allt mer kommer också från större djup, där ursprungligt kol under högt tryck och hög värme också blir kolväten, alltså olja och gas.

Enligt ryska forskare (Kudryavtsev, Kutcherov m. fl.) nybildas fortlöpande olja och gas i Jordens övre magmaskikt och pressas uppåt som nya fyndigheter. Frågan är om denna tillväxt uppväger ökande förbrukning. Men den ger en tidsfrist för effektivare energiformer än vind-, sol- och bioenergi.

Det råder därför ingen brist på kol, olja eller gas under överskådlig tid.       

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Stefan Wendel: Den amerikanske motoringenjören Smokey Yunick (1923-2001)ökade motorers prestanda genom att värma luft/bränsleblandningen i rör över motorn innan den kom in i förbränningsrummen. Han tog tyvärr en del av hemligheten bakom detta med sig i graven. Men det är väl värt att utveckla vidare. Bättre förbränning, lägre förbrukning, högre prestanda. Vad man man mer önska?

 • Kerstin: Det finns ju teknik för både fullständig förbränning och rening av skadliga avgaser. Ett stort globalt problem är all okontrollerad förbränning av ved och växter för matlagning och uppvärmning både utom- och (värre!) inomhus. Det kan till största delen lösas genom att fattiga länder får elektricitet för spisar, kylskåp och uppvärmning – producerad i modernt renade kolkraftverk, som är den energikälla flertalet länder har till rimlig kostnad.

 • Kerstin U.S.
  Då tar jag mig friheten att plocka ytterligare ett “russin” ur din kommentar här ovan:
  “Så länge “vi” släpper ut den (metangas) regelbundet förnyas den ju i atmosfären”.

  Vilka vi menas?

  Är det inte så att metan utgör ett naturligt ämne som uppstår i en kemiskt/biologiskt process?
  Förmultningsprocesser t.ex.
  Så då är frågan om Ni i någon mån kan kvantifiera andelen metan som “vi” har tillfört vår atmosfär.

  Eller är det de stackars kossorna Ni har i kikaren?
  De har ju påståtts vara en bov i dramat.

 • Mig veterligen Stefan är det du som plockar russinen.Jag har hela tiden talat om helhetsbilden och att vad som Tege Tornwall glömmer att nämna är all den nedsmutsning som medföljer förbränning av fossila bränsen.Du säger att metan gas är relativt kortlivad gas som sedan försvinner. Ja men den har en effekt som är mycket allvarligare. Läs gärna en forskningsstudie som presenterades i Washington PostA new study in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, written by Solomon and colleagues Kirsten Zickfeld of Simon Fraser University and Daniel Gilford of MIT, underscores the fact that even greenhouse gases that don’t last long in the atmosphere — methane, for instance — can have centuries-long impacts on the expanding oceans. So although the atmospheric warming they cause may taper off comparatively quickly after their emissions are halted, their effects in the oceans are much longer-lived.
  Det du glömde nämna är metangasens allvarliga effekt oavsett hur kort den varar i atmosfären. Så länge vi släpper ut den regelbundet förnyas den ju i atmosfären.Och när väl haven expanderar och svämmar över, går de inte tillbaka omedelbums utan, som man nämner i forskningsstudien har metangasen sekellång påverkan på havens expansion.Stämmer inte det?Kanske var det du som plockade ett russin som passade din agenda och klimatbild?Jag trror tyvärr att det finns inget som kan få er att tänka utanför CO2 boxen oavsett ny forskning och nya mätningar. Diskussionen är tyvärr låst. det är Tege Tornwall som är ensidig och som inte vill se helheten. Återigen, jag förstår helt och hållet att CO2 är en naturlig del av livet på jorden.Men som allt annat som är biologiskt naturligt, är det vi människor som medverkar till att skapa obalans. I min begreppsvärld och enligt min egna efterforskning och seriös fristående vetenskaplig forakning har vi ett problem med för mycket CO2, oavsett om det är bra i rätt proportioner. Vi behöver våra glaaciaärer, de är Jordens vattenreservoarer som är livsviktiga för mänsklighetens överlevnad. Ett globalt problem som varje land måste ta sig an solidariskt. Tänk dessutom att en renare värld är en hälsosammare värld, något vi behöver just nu mer än någonsin.

 • Kerstin U-S
  Kanske skulle vara på sin plats att också berätta, att metan är en relativt kortlivad gas i atmosfären.
  Metangas ombildas till vatten och koldioxid i reaktion med syret i atmosfären inom loppet av 8 år.
  Jag blir så trött på alla som säger sig veta och bara plockar russinen som passar dess egen agenda.
  Det är inte trovärdigt, och tyvärr faller hela bilden samman, för den som söker fakta om ett påstått problem.
  8 år är en väldigt kort period, mätt med geologiska mått, kan vi enas om det?

 • Önskar du skulle skriva om renare förbränning istället för att bara sjunga nedsmutsningen lov. Jag vet att CO2 inte är giftigt. Men giftiga avgaser är ingen resurs, det ger människor lungcancer.
  Vi måste kräva en renare värld och vi har ren energi. Varför inte använda den? Olja är dyrt och försätter oss i beroendeställning gentemot de länder som producerar gas, kol och olja. Kolminor är inte heller en särskilt hälsosam miljö att jobba i. Är medveten om att många anser klimatdebatten styrd av globalister och därför ska vi avskriva den.Det är en grov förenkling , du får ursäkta.

 • Kerstin: Debattartiklar måste begränsas. Om man tar med allt, blir de svårlästa uppsatser. Man får ta annat härnäst.

  Men grunden är att koldioxid inte är någon förorening och inte gör atmosfären märkbart varmare. I stället är koldioxid växtlighetens livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

  Mer koldioxid får det att växa mer.. Dagens halt är trots viss sentida ökning historiskt låg och hämmar växtligheten. Tidigare eror med rikare växt- och djurliv var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt.

  Visst sprider förbränning av kolhaltiga bränslen otrevliga avgaser. Men bara ofullständig förbränning. Fullständig förbränning lämnar bara koldioxid och vattenånga. Med modern teknik kan vi eliminera, rena, minska, återanvända, återvinna resp. nyttiggöra avgasers icke förbrända ämnen.

  Avgaser och andra lämningar från mänsklig verksamhet är alltså en resurs att ta tillvara.

  • Fördelarna med att använda bensin -eller dieselånga i förbränningsmotorn.

   Genom att använda bensinånga som bränsle, kan man- köra två till tre gånger längre körsträcka med samma mängd flytande bensin,- göra färre oljebyten,- sluta att rengöra förbränningsrummet från sot. En annan fördel med att förbränna bensinånga istället för flytande bensin är, en drastisk reducering av avgasemissioner till nära noll utan katalysator. Kompletterar man med en renande katalysator blir avgasemissionsvärdet i princip noll. Man kan även köra en dieselmotor på ånga, men då med en annan modifikation av motorn.

   Gas Vapor Car
   https://www.youtube.com/watch?v=Ke0MGmUr3SU&t=2s

   Gasoline Vapor Systems
   https://www.facebook.com/groups/280792522340435/?ref=bookmarks

 • Om ränta, “priset på pengar”. I det arabiska systemet utan ränta satsar man pengar och får del i vinsten om det går bra. Om det går dåligt, får man stå sitt kast. Kan detta tillämpas i ett modernt samhälle?

 • De som står bakom klimat-agendan, som vilsefört och skrämt så många, står även bakom krigen.

  Hur mycket miljöförstörelse orsakar inte alla dessa otaliga krig!

  Miljörörelsen, som infiltrerats och bortrövats,
  har fått människor att bli stendöva för granater och vilt skjutande milis men skiträdda för ko-rövas´ putande fis!

 • Och Tege därför ska vi fortsätta att utvinna kol, gas och olja, bara för att de finns där? Eller för att vi måste öka koldioxiden i luften.Förbränningen och utvinning av gas, kol och olja smutasar naturligtvis inte ner vattendrag elller hav eller atmosfären eller jorden. Det du glömmer nämna är att förbränningen av olja och kol framför allt ger också utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det kan vara ämnen som t.ex. svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, polyaromatiska kolväten och skadliga flyktiga organiska ämnen (VOC).men det spelar ju ingen roll eller hur?
  Naturgas är renare vid förbränning men ger också utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det kan vara ämnen som t.ex. svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, polyaromatiska kolväten och skadliga flyktiga organiska ämnen (VOC).

  Naturgas ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet jämfört med andra fossila bränslen. Däremot finns risker för annan klimatpåverkan. Naturgas består framför allt av gasen metan som har en klimatpåverkan som är 34 gånger högre än koldioxid (utifrån FN:s klimatpanels rapport 2013). Det är svårt att helt undvika läckage av gasen. Läckagen kan göra så att klimatfördelen med naturgas minskar i jämförelse med till exempel bensin eller kol.
  Har du glömt att nämna detta? Hur mycket ska vi fortsätta att förgifta miljön? Eller spelar det inte någon roll eftersom förbränning av olja och kol ökar den efterlängtade koldioxiden som vi behöver mer och mer av för att underhålla livet på Jorden.Köper du verkligen den storyn elller vill du inte se helheten?
  I en seriös information bör man försöka ge

  • Klimatalarmismen och jakten på koldioxid är driven av och sponsrad av storbolagen (globalisterna). Med fokus på klimat och co2 har alla andra miljöfrågor kommit i skymundan. Varför? Vi behöver ta tillbaka dem men vindkraft och solenergi kan inte lösa energiproblem under överskådlig tid. Vi kan heller inte ersätta dagens bilpark med elbilar för vi har inte elproduktion eller eldistribution så det räcker. Samma globalist/storbolagskrafter är de som driver på elbilsförsäljningen med klimatargument. Det handlar som vanligt bara om ökad försäljning och ökade vinster för samma intressen som också kontrollerar våra politiker. Jag vill slå ett slag för Elsa Widdings inlägg i klimat debatten som finns som bok och en serie filmer på YT, “Klimatkarusellen”.

   Vi har ingen klimatkris men vi har en ekonomisk kris som dolts bakom corona krisen. Ska vi på allvar ta itu med våra miljöproblem tror jag vi måste se över och förändra vårt ekonomiska system. Vi har idag ett ekonomiskt/valuta/finans system som kräver ständig tillväxt dvs att skulderna ökar. Nu har vi nått en mättnadsgrad med väldigt låga räntor. Systemet är inte uthålligt och det är inte någon industri varken livsmedel eller energiförsörjning eller något annat för den delen. Allt hänger ihop. Ett ekonomiskt system måste bygga på uthållighet och balans för att övriga delar ska kunna vara i balans så det måste förändras. Det tror i alla fall jag.

   • Ett nytt ekonomiskt system är helt nödvändigt.

    Det nuvarande ekonomiska systemet söker vägar att skuldsätta nationer, regioner, individer i syfte att hösta in ränta, och egendomar i de cykliskt återkommande finanskrascherna. Därtill kommer inflationen som är en enorm åderlåtning av nästan alla – till de rikaste!

    Räntor är fullständigt onödiga. Varje social enhet – en nation, en region – kan själv skapa ett penningsystem helt utan ränta och som har täckning genom det värde som finns inom området. Då blir det inga krascher, ingen inflation – inget utnyttjande.

    Det är så vi måste gå fram.

    Vi behöver frigöra oss från fördärvarna och bedragarna!

    Det nuvarande penningsystemet, med riksbanker över hela jorden som spelar med i ett ekonomiskt system som bygger på räntor på fiat-pengar, det vill säga pengar som saknar uppbackning i form av reellt värde, är ett riggat, sofistikerat, kolossalt rån!

    Genom denna åderlåtning av gemene mans ekonomi blir de rikaste av de rika rikare och rikare, medan, folken går en utstakad väg mot fattigdom.

    Ett gigantiskt miljöproblem, som det aldrig talas om i de ständigt ljugande, feta PRAVDA-muterade, statsfinansierade, globalist-inflammerade TV, radio, tidningar, är slit-och-släng-kulturen.

    ALLT, nästan, verkar vara gjort för att gå sönder, haverera, krascha inom kort!

    “Sustainability”, “Hållbarhet”, kallas detta ohållbara!

    Men vi ska bygga upp en sund ekonomi!

    Vi ska bygga upp en sund industri med minimal miljöförstöring och med produkter som HÅLLER!

    Och vi ska sopa undan alla lögner beträffande fossila bränslen, kol och koldioxid!

     • Mycket bra fråga! Idag samordnas nästan alla länders centralbanker av Bank for International Settlements (BIS).

      Jag ska göra en ingående historisk återblick och skärskåda uppbyggnaden av centralbanks-systemet och kopplingen till Bank of England, Ostindiska Kompaniet samt följa spåren bakåt över bankdynastierna: MEDICI- familjen i Florens och Black Nobility i Venedig samt Tempelherreorden på medeltiden och så långt vidare som jag kan följa denna form av “innovativ banking” – och jag återkommer med en artikel i ämnet.

 • Jorden är förunderlig – både den jord som är vår planet i galaxen vintergatan och den jord vi odlar. Där finns livet.

  Ibland tar jag en näve jord i min hand och betraktar den. Det är historia, nutid och framtid – för liv!

  Vi som lever är av jord kommen och skall åter jord bliva.

  Kol är en av livets viktigaste byggstenar.

  Koldioxid är en livets gas som gör att växterna växer och grönskar – en förutsättning för allt liv på vår jord!

  Lögnarna med sin falska KLIMAT-AGENDA angriper livets viktigaste förutsättningar: kol och koldioxid!

  De är livets fiender.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *