Förbered och stärk migranternas förutsättningar för hemvändande

publicerad 22 november 2020
- Gästskribent
Migranter - Foto: FS1 - Community TV Salzburg, CC BY 2.0
Migranter - Foto: FS1 - Community TV Salzburg, CC BY 2.0
Migranter – Foto: FS1 – Community TV Salzburg, CC BY 2.0

MIGRATIONSDEBATT. Vi måste skilja på flyktingmottagning och immigration. Människor som vi tar emot från akuta stridsområden kan förslagsvis samlas i speciella flyktingläger där inget visum eller uppehållstillstånd krävs. Dessa läger skall se till att flyktingar snabbt får en trygg livssituation.

Text: Rolf Dovrén

Folk i flyktinglägren ska få tillgång till undervisning i det landets språk som flyktinglägret ligger i eller något annat europeiskt språk om man så önskar. Från dessa läger skall man ha möjligheter att ansöka om uppehållstillstånd i något av EU-länderna, om man lärt sig det landets språk som man ansöker till och erhållit ett arbetserbjudande som är seriöst.

FN eller EU skall stå för kostnaderna för personer i dessa läger.

Dessutom ska man starta skolor för barn i lägren, förhoppningsvis med lärare som kanske finns bland flyktingarna, och som motsvarar den skola som finns i de länder dom kommer från. Även andra servicefunktioner ska kunna byggas upp såsom enklare sjukvård och äldreomsorg mm. En intern infrastruktur ska byggas upp för exempelvis matförsörjning och affärer.


Värdlandet måste ha ett stort ansvar för att förhållandet i lägren blir trygga och säkra. Politisk agitation och förföljelse får inte förekomma. Värdlandets lagar måste gälla.


Hjälp migranter att återuppbygga sina hemländer

Det är angeläget att aktiviteter startas som förbereder lägerdeltagarna för att återvända till sitt hemland. Dessa förberedelser kan vara utbildning och träning i att bygga upp bostäder, kommunikationer, infrastruktur, företagande, mm. Det kan också vara lämpligt med skolning i politik och förvaltning för stat och kommun.

Det är inte rimligt att europeiska länderna åderlåter de länder som drabbas av krig genom att försöka integrera attraktiva personer som måste fly från sitt hemland. I stället borde insatser göras för att skickliggöra dessa för en snabb återuppbyggnad av hemlandet efter en fred.

En aktivitet i lägret kan vara att ta vara på exempelvis utrangerad sjukvårdsutrustning såsom rullstolar, sjukhussängar och diverse instrument mm, det kan också gälla utrustning från andra områden än sjukvård.  Att träna lägerinvånarna att rusta upp dessa utrustningar, för att sedan ta med allt detta när det går att återvända hem. Det gäller speciellt utrustning som kan vara till hjälp vid återuppbyggnad av landet

För att kunna ordna bostäder till folk som kommer till dessa flyktingläger måste vi snabbt kunna få fram enkla men bra monteringsfärdiga byggsatser som går fort att bygga upp, lämpligen också att demontera.  För att lägga grunden till och montera dessa bostäder borde personer inom lägren lämpligen utbildas till det, en färdighet som skulle vara mycket användbar när de kan återvända till sitt raserade hemland. Eventuellt kunde man ta med sig de demonterade husen hem.

Ovanstående lösningar kan innebära att de flyktingläger som i dag är totalt överbelagda i krigszonernas närhet skulle kunna avlastas genom att på säkra vägar förflytta människor till uppbyggda läger inne i Europa. Folk i dessa läger måste ha en speciell status som innebär att de inte ska betraktas som invandrare i det landet lägret ligger i. Människorna som kommer till dessa läger måste ha en klar flyktingstatus och vara medvetna om villkoren som gäller.

Andra kategorier av invandrare, såsom ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan eller flyktingar från Somalia, borde också erbjudas plats i sådana flyktingläger och där få utbildning och träning i yrken som kan vara mycket användbara i motsvarande hemländer.

De kan där efter utbildning med hjälp av FN flyttas hem och där starta upp verksamhet som de kan leva på.  Här skulle man behöva samla ihop ett större antal individer, så att de sedan tillsammans kan bygga upp ett gott samhälle i sitt hemland, där dom kan verka tillsammans.

Det vore kanske till och med lämpligt att ”importera” flickor från Afghanistan som pojkarna kunde gifta sig med och bilda familjer som är inställda på att återvända hem.

Förhoppningsvis skulle dessa hemvändare ta med sig lite av kultur och värderingar från Europa. Detta skulle ge Europa möjlighet till att visa sin storhet som en civiliserad och human världsdel.

Text: Rolf Dovrén


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Fantastiskt bra och vitala lösningar på migrationssituationen.
  Tänk om våra ledande politiker kunde ha lika förnuftiga tankar.

  • Ja, tänk om de kunde ha det! Men istället har “våra” ledande politiker under närmare femtio år ingått det ena avtalet efter det andra med muslimska och internationella organisationer om invandring och genomfört
   lagändringar – till och med av våra grundlagar – i syfte att verka för fri invandring från Mellanöstern och Afrika till Sverige. Och det utan att tillfråga eller ens meddela svenska folket om det. Och deras förbundna inom statsfinansierade tidningar, TV och radio har varit tysta som små möss om detta.

   Här följer en upplistning och uttydning av dessa avtal och lagändringar.
   Listan gjordes hösten 2018 av Göran Åkesson och har lätt modifierats av mig:

   – Beslut i riksdagen av Proposition 1975:26 den 27 februari 1975, föreslagen av Olof Palme & Anna Greta Leijon. Dess tre delmål och riktlinjer; jämlikhetsmålet (A), valfrihetsmålet (B) och samverkansmålet (C), betyder att: Invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt, enkelt uttytt som att invandrare har rätt till samma sociala förmåner som den infödda befolkningen utan kvalificering.

   – Medlemmar av språkliga minoriteter, bosatta i Sverige, bör genom samhällsinsatser ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enkelt uttytt invandrargrupper bestämmer själv om de vill integreras eller inte och staten ska underlätta utanförskap genom särskilda insatser – och legaliserar därigenom framväxten av religions- och klanbaserade enklavisering av förortsområden som något eftersträvansvärt.

   – Invandrar- och minoritetsgrupper ska upplevas som likvärdiga parter i samhället, engageras för samhällsfrågor och måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation, utan någon kvalificering, enkelt uttytt borde staten tillåta shariabaserade beslut i sociala frågor för grupper med viss religionstillhörighet.

   – Barcelonadeklarationen och efterföljande associationsavtal inom Euromed (senare Medelshavsunionen 2008 mellan 48 stater) FRÅN 1995 OCH FRAMÅT. Eftersom EU är fördragspart är dessa att betrakta som integrerade och tvingande förordningar för medlemsländerna. Socialdemokraternas Lena Hjelm Wallén var närvarande svensk representant vid undertecknandet av B-deklarationen.

   Fördragstexterna stipulerar, i förenklad form:

   – Det europeiska territoriet ska öppnas för icke-begränsad migration från Mellanöstern och Nordafrika.
   – Medlemsstaterna ska underlätta för religiösa grupper (läs islam) att få inflytande över samhällsutvecklingen.
   – Medier ska framhålla det positiva i migration och avstå från att informera om negativa konsekvenser av migrationen.
   Vi känner här igen en del av Agenda 2030 och kommande migrationsdekret från FN.

   – Implementeringen i Sverige har skett genom dels Socialdemokraternas Bommersvik-överenskommelse med muslimska organisationer om inflytande 1999, dels Moderaternas migrationavtal med MP, dels Main-Stream-Media:s cementerande trånga åsiktskorridor och förföljelse av oliktänkande.

   – Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket.

   Lissabonfördraget bestämmer:

   -Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik.
   -Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.

   DEN SVENSKA PORTALPARAGRAFEN OM FOLKSUVERÄNITET BLEV DÄRMED AVSKAFFAD!

   – Grundlagsändringen av Regeringsformen 2010, framdriven av Reinfeldt-ministären, slutligen beslutad 24 nov 2010. I den förklaras att ‘Sverige är medlem i EU’, ett rent beställningsverk av EU byråkratin för att försvåra EU-utträde. I den grundlagen befästes i 10 kap. 3$ ang. Internationella överenskommelser och mellanfolkliga avtal att ‘regeringen kan avstå från att inhämta riksdagens godkännande till ett sådant avtal om rikets intressen kräver det’; istället ska överläggningar då ske med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås. Dessbättre kan uppsägning av dylika avtal ske på samma sätt.

   – FN:s Agenda 2030, undertecknat av Sverige och flertalet övriga medlemsländer hösten 2015.
   – The New York Declaration for Refugees and Migrants, 2016.
   – Marrakesh deklarationen, som avser immigration från Afrika, har samtliga länder i EU utom Ungern undertecknat i maj 2018.
   https://newsvoice.se/2020/10/katolska-kyrkan-granskas-agenda/

   Efter det att denna lista gjordes har ännu ett avtal om invandring skrivits under:
   – FN:s migrationsöverenskommelse som en följd av Agenda 2030, GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION, vilket verkligen öppnar slussarna!

 • Jag vill här framföra ett stort tack till redaktören för Newsvoice, Torbjörn Sassersson, som tillåter sådana enormt viktiga tankar som kommer till uttryck i denna artikel!

  Alla statsfinansierade nyhetskanaler tillåter endast “politiskt korrekta” budskap att nå människoskarorna. Tiotals miljarder av våra skattepengar går till TV, radio och de större tidningarna och de stryker makthavarna medhårs.

  Tidningarna ägs dessutom till cirka 80 procent av den mäktiga och rika familjen Bonnier. Och de övriga ägs indirekt av storbanken Goldman Sachs genom det norska bolaget Schibsted.

  Newsvoice är en nättidning, där ALLA kan få säga sin mening – och där var och en som läser en artikel har möjlighet att ge sin egen kommentar i anslutning till artikeln. Newsvoice får inga statsbidrag. Tvärtom gör etablissemanget allt för att svärta ner detta “Speakers Corner” för oss vanliga människor genom sina medförvanter Facebook och hela konkarongen.

  Jag gläder mig mycket när jag får läsa sådana kloka ord som Rolf Dovrén ger oss här och inser hur viktig denna fristående nättidning är.

  En annan fristående diskussions- och nyhetskanal är SWEBBTV, som har hundratusentals följare. Här är ett rätt nytt avsnitt som handlar om migrationen:
  https://www.youtube.com/watch?v=QstkcuoDo6g&t=763s

  Och här är SWEBBTV:s hemsida:
  https://swebbtv.se/

 • Enormt bra tankar!

  Vi alla medborgare behöver hjälpa våra vilsna ledande politiker att styra på ett gott och klokt sätt. Därför har jag sänt denna så tänkvärda artikel till riksdagsledamoten och tillika ordföranden i Riksdagens Socialutskott, Acko Ankarberg Johansson, som alltid svarar vänligt och seriöst på mina mail.

  Så här har jag skrivit till henne:
  “Hej igen Acko! Här är ett enormt bra förslag för att komma tillrätta med alla de problem med segregation, kriminalitet, klan-bildning och sönderfall av vårt samhälle. Jag skulle uppskatta mycket om du presenterar dessa tankar i Riksdagens Socialutskott, där du är ordförande.
  Hälsningar / Hans Dahl”

 • Om nu många många av dessa som levt i mjölk och honungslandet Europa far hem till hemmaturfen, vilket enormt lyft ur den medeltida kulturen det skulle bli på hemmaturfen.
  Samt om de “arbetsbefriade” politikerna, som de flesta är 7/24 med egentligen betald fritid, skall ha en yrkeslicens likt sjöfolk, luftfolk, lastbilchaufförer, mm, för att i någon mån bryta korruptionen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *