Regeringen startar Nationellt center för cybersäkerhet

publicerad 15 december 2020
- Gästskribent
Cybersäkerhet. Illustration: MSB.se
Cybersäkerhet. Illustration: MSB.se
Cybersäkerhet. Illustration: MSB.se

Regeringen har fattat beslut om ett nationellt center för cybersäkerhet, där sju myndigheter kommer att samordna arbetet för att förebygga och hantera cyberhot.

Text: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Syftet med ett myndighetsgemensamt center är att höja Sveriges förmåga att upptäcka, hantera och förebygga antagonistiska cyberhot av många olika slag. Inledningsvis kommer MSB att ansvara för lokaler, och etableringsarbetet har påbörjats.

“Det är välkommet med ett gemensamt uppdrag, ett center, som kommer att stärka den nationella förmågan att upptäcka, hantera och förebygga antagonistiska cyberhot”, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter:

  • Försvarsmakten,
  • Försvarets radioanstalt (FRA),
  • Säkerhetspolisen och
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Arbetet kommer att göras i nära samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten samt Försvarets materielverk (FMV).

Deep webb och dark webb. Bild: MSB.se
Deep web och dark web. Bild: MSB.se

Ett nationellt center för cybersäkerhet inrättas för att utveckla förmågan att hantera händelser och mildra dess konsekvenser, och bidra till informationsdelningen mellan aktörer som driver samhällsviktig verksamhet. MSB har ansvarat för it-incidentberedskap i många år genom CERT-SE, vars metoder och arbetssätt kan komma till nytta i centret. Centrets uppgift kommer också vara att säkerställa effektiv och samordnad hantering av incidenter, informationsutbyte och kunskapsöverföring, vilket förutsätter samverkan med andra aktörer.

“Det kommer att ta ett antal år att bygga upp centret, och successivt kommer vi tillsammans att kunna erbjuda fler stödformer till fler aktörer i samhället. Men varje myndighet, region, kommun, organisation och företag kan bidra till att öka Sveriges cybersäkerhet redan idag”, säger Åke Holmgren, avdelningschef för MSB.

Det finns åtgärder som alla typer av organisationer kan vidta redan idag för att minska sin sårbarhet för cyberattacker. På MSB:s hemsida finns en vägledning från myndigheterna som ingår i centret, med tio it-säkerhetsåtgärder som man kan börja med. Det ersätter inte ett kontinuerligt säkerhetsarbete, men det är en bra början.

På den myndighetsgemensamma webbportalen informationssäkerhet.se kan man hämta metodstöd och föreskrifter för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och på cert.se kan man skaffa sig en överblick av den aktuella it-incidentberedskapen.

Text (källa): Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Relaterat

Fakta om nationellt center för cybersäkerhet

  • Den 10 december fattar regeringen beslut om inrättande av ett nationellt center för cybersäkerhet
  • Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter – Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Centret ska ha nära samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten samt Försvarets materielverk (FMV) som ska ges möjlighet att medverka i centrets verksamhet.
  • Det övergripande målet för Nationellt center för cybersäkerhet kommer att vara stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska cybersårbarheterna.
  • Samverkan med privata och offentliga aktörer ska utgöra en central del av uppdraget.
  • Samverkan inom centret ska utvecklas stegvis mellan 2021-2023.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq