Kan ålderspyramiden ligga bakom skillnaden i coronavirusdödstalen i Norden?

publicerad 25 januari 2021
- av Hedi Bel Habib
Foto: Philippe Leone. Licens: Unsplash.com
Foto: Philippe Leone. Licens: Unsplash.com
Foto: Philippe Leone. Licens: Unsplash.com

ANALYS. Många forskare, debattörer och politiker har förespråkat nedstängning av samhället genom att åberopa de låga dödstalen i de övriga nordiska länderna som har stängt ner sina samhällen och som haft lägre dödstal än Sverige.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare med 30 års erfarenhet av utredning och utvecklingsarbete inom statsförvaltning, varav 15 år på Regeringskansliet

En närmare granskning visar att de jämförelser som hittills har gjorts mellan de nordiska länderna inte kan vara vägledande för politiska beslut. Dessa jämförelser är alldeles för förenklade och lider av en fundamental brist, eftersom dessa inte tar hänsyn till skillnaden i ålderspyramiden i respektive land.

Regeringen bör därför utse en expertgrupp som tar fram korrekta jämförelser för att kunna utröna om skillnaderna i dödstalen beror på skillnaden i de valda strategierna eller på ålderspyramiden i respektive land. I följande artikel ges en kort vägledning för hur ett sådant uppdrag skulle kunna läggas upp.

Ålderspyramiden central vid jämförelse

Norska experter och forskare har riktat hård kritik mot Sveriges coronavirusstrategi.   Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland är kritisk mot Sveriges coronavirusstrategi. ”Det har varit tio, tjugo gånger fler dödsfall i Sverige än i Norge, även om man räknar i förhållande till befolkningen” säger hon.

Problemet med alla jämförelser som hittills har gjorts är att dessa bortser från skillnaden i ålderspyramiden i respektive land. Populationen 70-plussare har pekats ut som en extra utsatt riskgrupp i den pågående coronaviruspandemin. Drygt 90 procent av alla som dött i covid-19 i Sverige och Norge var 70 år eller äldre. För att göra en korrekt jämförelse av antalet döda i COVID 19 behöver man ta hänsyn till ålderspyramiden eftersom 70 plussare är en särskild riskgrupp.

Sverige Norge
Andel 70 plus  i den totala befolkningen 16 % 10 %
Andelen utrikes födda i befolkningen 19,6 % 15 %
Andelen 70 plus bland utrikesfödda 9,2 % 3,4 %

Källa:  United Nations Population Division och statistisk från respektive land

Tabellen ovan visar att andelen 70 plussare i den totala befolkningen är 16 procent i Sverige jämfört med bara 10 procent i Norge. Att Sverige har en högre andel coronavirusdöda per capita behöver inte nödvändigtvis tolkas som överdödlighet utan att andelen 70-plussare är högre i Sverige jämfört med Norge.

I Sverige finns över 1,6 miljoner personer över 70 år, eller för att vara exakt 1 627 250, enligt statistik från SCB. Det motsvarar 16 procent av Sveriges befolkning. I Norge utgör motsvarande population bara 10 procent.

Det finns också en överdödlighet bland utrikesfödda såväl i Norge som i Sverige. Socioekonomisk utsatthet är huvudförklaringen till denna överdödlighet. Sverige har nästan 20 procent utrikes födda jämfört med Norges som har cirka 15 procent, enligt statistikmyndigheterna SCB och norska SSB.

Även där är åldersskillnader stora mellan Sverige och Norge. Andelen utrikesfödda som är 70 plus är 9,2 i Sverige jämfört med 3,4 i Norge.

Sverige har högre andel utrikes födda och högre andel 70 plussare bland utrikes födda

Utrikesfödda är överrepresenterade i coronavirusdödlighet i alla nordiska länder.

Utrikes födda tycks utgöra en population med dubbel risk: en åldersfaktor,70 plus och en socioekonomisk faktor. Kombinationen av dessa två faktorer gör att det är också viktigt att ta hänsyn till andelen utrikesfödda i Sverige och andelen 70 plussare i dessa grupper jämfört med de övriga nordiska länderna.

Andel utrikesfödda Andelen 70 + bland utrikesfödda
Sverige 19,6 9,2 procent
Finland 6 3
Norge 15 3,4
Danmark 10 5,1
Island 11 2,6

Källa: Källa:  United Nations Population Division

Tabellen ovan visar att Sverige skiljer sig från de övriga nordiska länderna både vad gäller andelen utrikes födda som andelen 70 plussare bland dessa grupper.

Sverige har inte bara en högre andel utrikes födda utan också en högre andel 70 plussare bland dessa grupper: 9,2 procent jämfört med 3 procent i Finland, 3,4 procent i Norge, 2,6 procent på Island och 5,1 procent i Danmark.

Regeringen bör utse en expertgrupp för nordisk jämförelse

Kan ålderspyramiden och inte strategin ligga bakom skillnaden i coronavirusdödstalen i norden? Detta är en outforskad fråga. 

Många forskare, debattörer och politiker i Sverige har förespråkat nedstängning av samhället genom att åberopa de låga dödstalen i de övriga nordiska länderna som har stängt ner sina samhällen och som haft lägre dödstal än Sverige.

Ett grundläggande problem är dock att forskare och experter har jämfört coronavirusdödstalen i de nordiska länderna utan att beakta ålderspyramiden i respektive land. Eftersom 70 plussare är en särskilt riskgrupp kan det vara vilseledande att jämföra dödstalen utan att beakta åldersstrukturen i respektive land.

Som ett led i att kvalitetssäkra utvärderingen av den svenska coronavirusstrategin bör regeringen utse en expertgrupp som tar fram en nordisk jämförelse av dödstalen i coronavirus som tar hänsyn till ålderspyramiden i respektive land.   

Ett sådant kunskapsunderlag är inte bara viktigt för att få fram en korrekt och kvalitetssäkrad utvärdering av Sveriges strategi för hantering av coronaviruset utan också kan vara vägledande för att höja och förbättra Sveriges framtida pandemiberedskap.

Text: Hedi Bel Habib