Postmodernismen är en bisarr livsfilosofi – Dan Ahlmark

"Postmodernismen vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden, objektiva sanningar och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet. I sin betoning av det relationella och kontextuella präglas den postmoderna världsbilden av en filosofisk skepticism." - Wikipedia

Publicerad

Författare

Ämne

DEBATT. Postmodernismen baseras på en märklig metafysik, vilken innebär, att vår verklighet i stort sett är diskutabel och okänd för oss. Människan har helt enkelt inte förmåga att korrekt lära känna sin omgivning, vilket synsätt kan karakteriseras som antirealism. Det följer av filosofins kunskapsteori, enligt vilken vi påstås inte kunna objektivt fastställa företeelser i verkligheten.

Text: Dan Ahlmark | Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Våra sinnen sägs inte ha den kapaciteten, vilket innebär, att fakta och sanningar om världen inte är tillgängliga för oss. Det har självfallet omedelbart konsekvenser för språket. Människans observationer uttryckta genom ord förmedlar då ingen sann kunskap. Genom att språket därför inte är kopplat till någon verklighet är en konsekvens, att det saknas kriterier för att skilja sanning från lögn. Ingenting kan bevisas eller motbevisas.

Att sådana underligheter idag kan intellektuellt accepteras inom vissa
humanvetenskaper är märkligt och säger mycket om dessas nuvarande förfall. Däremot accepterar självfallet dagens naturvetenskaper inte läran. De vilar ju just på vår kapacitet att studera och objektivt analysera allt i världen. Enbart vår förmåga att ge instruktioner till rymdfarkoster miljontals kilometer bort och få dem att landa på främmande rymdkroppar och där utföra arbete och sedan återvända, anger att postmodernismens grundvalar är helt felaktiga. Otaliga andra vittnesbörd om förmågan att upprepa och bekräfta olika människors observationer och forskningsresultat (genomförda med olika metoder) gällande verkligheten bekräftar detta.

Den postmodernistiska kunskapsteorins huvudtes motsägs alltså helt av objektiva fakta. Men synen på komplett subjektivism överensstämmer egentligen med den filosofins slutliga syn på utvecklingen, som verkar vara hopplöshet och nihilism. Och det är ju den fullkomligt naturliga konsekvensen av att förneka mänskligt förnuft förmöget att logiskt fastställa sanningar om verkligheten. Problemet för postmodernismen och särskilt dess samhälleliga uttryck: kulturmarxismen är då, att de flesta konsekvenser, principer och åsikter filosofin hävdar vilar på dess kunskapsteoretiska grund. Och den grunden (hypotesen) kan sägas ha helt havererat. Man kan då tillämpa principen ” Fruit of the poisonous tree”. Alla slutsatser och resultat, som kan ha påverkats och därför förgiftats av kontakten med den felaktiga grundvalen, är komprometterade – och därför troligen förkastliga. Effekterna i andra, tredje osv led blir därför mycket omfattande.

Så alla kulturmarxistiska regler och åsikter, som på något vis – i något led – vilar på postmodernismens fundament, är diskutabla och kan därmed sägas vara ointressanta. Ett exempel är synen på språket, som sägs inte vara kopplat till någon förståelig verklighet. Det medför ju, att allt tal bara är formuleringar styrda – enligt kulturmarxismen – av olika gruppers/personers synsätt och intressen. Men så är ju inte fallet.

Och utifrån postmodernismens syn på sanning(ar) borde dessutom alla synsätt och åsikter kunna ses som i stort sett likvärdiga. Men i den praktiska förkunnelsen gäller inte det: kollektivistiska vänsteråsikter påstås vara de rätta. Man accepterar därför ständiga logiska motsägelser inom filosofin, när man i praktiken proklamerar, att vissa förhållanden i samhället är korrekta och goda dvs bättre än andra. Syftet ursäktar lögnerna, och man döljer även brotten mot sina principer.

Postmodernismen har sin egen arkitektur. Foto: Krzywy Domek. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Postmodernismen har sin egen arkitektur. Foto: Krzywy Domek. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Ideologins grundläggande uppfattning är att s k ”strukturer” i samhället är avgörande för förhållandena där. Vissa grupper sägs ha makten över andra, en makt som tydligen också ofta utövas hänsynslöst. Vissa grupper utväljs av postmodernisterna utifrån åsikten, att de är ”svaga” och därför bör stödjas. Den typ av modernare västerländsk marxism, som Frankfurtskolan skapade från 30-talet, var i grunden baserad på ideér formulerade av Marx och Freud, men gäller inte ekonomi.

Postmodernismen har senare inkorporerat många slutsatser den skolan nådde. Man har därvid utformat olika former av identitetspolitik med en marxistisk bas: förtryckare ställs mot offer, men här inte kapitalister mot arbetare utan gällande motsättningar, som avser icke-ekonomiska förhållanden: civilisation/kultur (västerlänning-europé/annan), nation (svensk eller ej), ras, kön, sexuell läggning (hetero vs HBTQI), religion (främst kristen vs islam) osv. Identitetspolitik blir alltså ramen, inom vilken mycket av kulturmarxismens politiska arbete utförs.

Eftersom kulturmarxister inte respekterar förnuftet, logik eller erfarenheter allmänt, kan åsiktsskillnaderna jämfört med traditionella ideologier och synsätt gälla i stort sett vad som helst. På de flesta samhällsområden och speciellt beträffande värderings- och beteendemässigt viktiga sådana har därför kulturmarxistiska teorier eller principer formulerats. Och beträffande vissa områden eller mänskliga egenskaper, vilka ses som särskilt väsentliga, har utförliga teorier formulerats.

Enligt den ledande medlemmen i Frankfurtskolan – Max Horchheimer – krävs av en ”kritisk teori” att den “söker att frigöra människor från de omständigheter, som förslavar dem”. Det man då avser är främst ovannämnda ”strukturer” samt också ”fördomar” i samhället. Vad kulturmarxister avser med ”förslavande” är vissa hinder för någon typ av kollektivism, som ses som önskvärd av filosofins anhängare. Bortsett från självklara och traditionella missförhållanden i varje samhälle, vilket västerländska stater redan hanterat eller hanterar, gäller angreppsmålen för kritisk teori mycket, som traditionellt setts som viktiga för fria och av förnuftet styrda människor. De målen är en del av det totala angrepp, som postmodernismen genomför mot det västerländska samhället.

Några andra slutsatser om postmodernismens (och därmed kulturmarxismens) skadliga inverkan på länderna i Väst är:

  • Ideologin är i grunden antidemokratisk, eftersom individers åsikter inte respekteras, när de avviker från de ”godtagbara”. Värdegrundsdemokrati är ingen riktig demokrati (1). Kulturmarxismen har drivit fram politisk korrekthet (censur) och åsiktskorridoren, vilken betyder en odemokratisk syn på yttrandefrihet. Politiska åsiktsskillnader har redan idag lett till kännbara repressalier mot frihetssinnade individer.
  • Postmodernismen har en mycket fientlig och nedvärderande syn på individualism. Hatet mot olikheter är påtagligt (2), och människan anses egentligen inte ha ett ”jag”. Individen och dennes värde och beteende erkänns inte utan bara gruppers. Individens frihet spelar föga roll, utan det är kollektivet – och dessutom det rätta kollektivet – som ska bestämma i stort sett allt. Vid sidan av övriga negativa konsekvenser, påverkar identitetspolitiken även negativt ”offrens” syn på sig själva (2).
  • Man hävdar, att kvinnoförtrycket är stort i västliga länder, medan läget i exempelvis muslimska inte uppmärksammas. De länder, där kvinnor har störst frihet, möjligheter och inflytande attackeras därför som om de vore de värsta gällande könsförtryck.
  • Rasism är inte längre att diskriminera människor av annan etnicitet utan är förutbestämd genom huvudbefolkningens hudfärg (vit) och därmed ställning i samhällshierarkin (3;4). Men anklagelser mot någon eller många personer beroende på deras ras är i sig rasism hos den, som anklagar.
  • Man säger sig vilja avskaffa diskriminering, men är t ex genom identitetspolitiken mycket mera diskriminerande än några andra starka politiska åsiktsriktningar i Väst.
  • Postmodernismen är minst sagt skeptisk till teknisk och ekonomisk utveckling. Därigenom hotas marknadsekonomin och ekonomisk tillväxt alldeles bortsett från postmodernismens i grunden marxistiska syn på fri ekonomi.

Jag har tidigare beskrivit slutresultatet, ifall postmodernistisk ideologi en längre period får dominera ett land: ”..bitterhet, hopplöshet, svåra konflikter,…förtryck, elände och onödig fattigdom” (5). Marxistiska utopier är ju fantasier, som – om förverkligade – blir mardrömmar.

Text: Dan Ahlmark

Referenser

(1) https://nyadagbladet.se/kronikor/vardegrundsdemokrati-ar-ingen-riktig-demokrati/
(2) https://www.frihetsportalen.se/2018/12/hatet-mot-olikheter/
(3) https://www.frihetsportalen.se/2019/02/den-nya-rasismen-i-sverige/
(4) https://www.exakt24.se/vem-ar-den-sanna-motstandaren-till-rasism/
(5) https://nyadagbladet.se/kronikor/kulturmarxismen-ar-det-fria-samhallets-fiende/ Mer läsning

Alternativa betalningsmetoder på nätcasinon Foto: FancyCrave1 Licens: Pixabay

Varför är alternativa betalningsmetoder så populära på nätcasinon?

0
Nätcasinon är digitala versioner av traditionella fysiska casinon som gör det möjligt för spelare att satsa på casinospel via internet. De viktigaste begreppen bör...
Mikki Willis - Foto: London Real

Falska rykten om en kontrollerad opposition kan infektera en frisk opposition

0
NOTERAT. Den amerikanska dokumentärfilmaren Mikki Willis kommenterar kontrollerad opposition som en taktik för att förtrycka allmänhetens motstånd mot auktoritära regeringar, men falska rykten om...
President Joe Biden, nationell säkerhetsrådgivare Tom Donilon och Tony Blinken, 2010. Officiellt foto (beskuret) av Pete Souza, Public Domain

USA gav Tyskland en täckmantel för att leverera Abrams stridsvagnar till Ukraina

6
UKRAINAKRIGET. USA:s tillkännagivande om en levererans av amerikanska Abrams-stridsvagnar till Ukraina var resultatet av en kompromiss mellan Washington och Berlin, men i princip en...
Jordon Trishton Walker i gräl med James O'Keefe. Foto: Project Veritas

Pfizer-chef avslöjar regisserad virusevolution för att maximera profiten – Slutar med brottning

39
COVIDSKANDALEN. Jordon Trishton Walker på Pfizer med den långa titeln "Director of Research and Development, Strategic Operations - mRNA Scientific Planner" säger att Pfizer...
Rupert Sheldrake, 2013. Photo: TEDx Germany

“The Science Delusion” a Banned TED Talk by Rupert Sheldrake

10
"Ten years ago, in January 2013, I gave my TEDx talk on The Science Delusion, which was later ‘banned’ by TED and has subsequently...
Dr. Robert Malone, March 26, 2022. Photo: Bright Light News

Dr. Robert Malone: Engaging the Military into the Global Vaccination Agenda has been a...

3
Mikael Cromsjo founder of Vaken.se interviewed Dr. Robert Malone during a medical conference in Stockholm on January 21-22 arranged by the Swedish medical association...
Annalena Baerbock. Foto: Olaf Kosinsky. Licens: CC BY-SA 3.0

Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock: Tyskland är i krig med Ryssland

6
KRIG. Annalena Baerbock från Tysklands miljöparti sa under en debatt i Europarådets (PACE) parlamentariska församling på tisdagen att: "...den viktigaste och avgörande delen är...
Jack Barsky - Foto: BuzzFeedBlue

Book review of “Deep Undercover” by Jack Barsky former KGB spy

0
Deep Undercover: My Secret Life and Tangled Allegiances as a KGB Spy in America is the autobiography of "Jack Barsky," an East German star...
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

3 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

3 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
11 februari 2021 kl 14:20

Skriv gärna en text av denna, som en tredjeklassare fattar omgående, ty det är på den nivån de flesta svenskar har fastnat.
Och humanister är särskilt korkade vad gäller praktisk sanning kontra matematisk sanning. Ex.: använd en skiftnyckel för att dra fast en mutter!. För detta behövs inte att kunna hela tillverkningskedjan, ekonomiska incitament, fackförenings avtal, gender-blabla, etc…..! Praktisk sanning; skiftnyckel fungerar i sin tid. (numera förstör en skiftnyckel mer än den är nyttig).

Roger P
Roger P
Gäst
11 februari 2021 kl 10:19
Erik Forsman
11 februari 2021 kl 10:19

Din analys är helt korrekte Dan, men vad gör vi åt detta? Det saknas inte dekonstruerande analyser av postmodernist och kulturmarxism man man bemödar sig att söka lite, men däremot förslag på åtgärder vad vi ska göra för att komma till rätta med otyget.

Problemet som jag det är att vi slåss mot luft (dåligt luft) och hjärnspöken. Mänsklighetens störta utmaningar och hot mot hela vår existens och miljö är alla osynliga: koldioxid, förklädda muslimska terrorister, muterande fake virus samt dolda strukturer som tycks finas överallt och ingenstans.

Vi vet hur dom gör: massiv skrämselpropaganda kring uppdiktade hot, psyops och forskningsfusk. Här gäller att inte falla i fällan genom att föra diskussionen på motståndarens planhalva, vilket jag menar sker överallt i dag.

Ryck upp lögnerna med rötterna.

Existerar det virus, så som vi har fått lära överhuvud taget? Vad menar virologerna när de säger sig bevisa att ett virus existerar och har avskilts och isolerats?

Kan jorden överhuvudtaget överleva utan koldioxid, och är dagens nivåer kritiskt låga?

Hur många muslimska terrorattentat har i verkligheten ägd rum och utförts av muslimska terrorister?