Jurister: Regeringen bör inte sponsra vaccin-apartheid

publicerad 21 mars 2021
- av Nya Dagbladet
Ida Kjos (foto: AllaStudier.se), Elnaz Madani (foto: Linkedin) och Axel Berglund (foto: Dagensjuridik.se)
Ida Kjos (foto: AllaStudier.se), Elnaz Madani (foto: Linkedin) och Axel Berglund (foto: Dagensjuridik.se)
Ida Kjos (foto: AllaStudier.se), Elnaz Madani (foto: Linkedin) och Axel Berglund (foto: Dagensjuridik.se)

CORONAREPRESSIONEN. Det är oetiskt att indirekt straffa människor som antingen inte vill eller kan ta covidvaccin och regeringen bör ifrågasätta vaccinpass på europeisk nivå. Det skriver juristerna Elnaz Madani, Axel Berglund och Ida Kjos som också riktar bredare kritik mot den repressiva coronapolitiken och beskriver den som både djupt inhuman och dessutom helt orimlig.

Text: Sofie Persson, Nya Dagbladet

De åtgärder och restriktioner som följt i kölvattnet av covid-19 har resulterat i negativa konsekvenser för människors hälsa och välstånd. Vi har, med coronapandemin som ursäkt, sett angrepp på medborgerliga fri- och rättigheter runt om i världen som saknar motstycke i modern tid,” skriver juristerna Elnaz Madani, Axel Berglund och Ida Kjos i en insändare till den vänsterliberala Bonniertidningen DN.

Coronarepressionen har fått stora konsekvenser världen över, konstaterar juristerna, och för bland annat fram att minst 2,5 miljoner människor ha dött världen över som en direkt följd av restriktioner och nedstängningar.

Även i Sverige har människor dött och betydligt fler kommer att dö i förtid på grund av detta, skriver juristerna. Barn har också farit mer illa av coronapolitiken och de ekonomiska följdverkningarna är allvarliga. Därtill konstaterar man att hela samhället till stor del har avhumaniserats och orsakar enormt psykiskt lidande.

Det som kännetecknar det allmänmänskliga – att kunna umgås, sörja och glädjas tillsammans – håller på att blekna i en sällsam form av kollektiv hopplöshet. Ungdomar och studenter blir berövade de bästa åren av sina liv,” skriver juristerna.

Vidare pekar juristerna på att coronapolitiken urholkat demokratin och att länder som historiskt sett betraktats som frihetens bastioner tydligt har rört sig åt det totalitära hållet.

I Europa betraktas Frankrike och Portugal inte längre som fullvärdiga demokratier. I Storbritannien har utvecklingen mot en ökad totalitär tendens, som också inkluderar en storskalig övervakning av befolkningen, föranlett en av landets främsta jurister, den före detta Supreme Court-domaren och historieförfattaren Lord Sumption, att deklarera att det inte finns någon moralisk skyldighet att följa de lagar som på tvivelaktiga grunder stiftats i landet med covid-19 som anledning,” skriver de.

Juristerna pekar också på att det fortfarande inte finns några riktiga bevis för att nedstängningar fungerar mot smittspridning. Tvärtom syns nu evidens på motsatsen, menar de.

Studier av överdödligheten under år 2020 genomförda av historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist tyder på att Sverige klarat sig bättre än genomsnittet i Europa, trots relativt sett mindre ingripande åtgärder. Svenska läkare har i ett nyligen proklamerat upprop i Expressen hårt kritiserat nedstängningar som metod för att begränsa smittspridning.

Juristerna tar också upp den så kallade proportionalitetsprincipen, vilket innebär att inskränkningar i bland annat grundlagsskyddade fri- och rättigheter endast får ske om de är proportionerliga. I praktiken innebär det att en åtgärd får vidtas endast om skälen för åtgärden uppväger det besvär som åtgärden innebär för dem som drabbas, vilket man konstaterar inte varit fallet med coronapolitiken.

Att begränsa alla människors fria rörlighet i samhället, när detta bevisligen inte bidrar till det avsedda ändamålet (minskad smittspridning), är inte en proportionerlig åtgärd och skulle därför kunna anses vara olaglig,” skriver de.

De menar därför att den så kallade pandemilagen därför har tvivelaktiga legala grunder och möjliggör omfattande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter inom en mängd områden och klubbades igenom utan att något riksdagsparti tydligt motsatte sig eller ifrågasatte nyttan och lämpligheten av en sådan lag.

Dessa begränsningar borde oroa alla och envar som tror på demokrati och mänskliga rättigheter. Lagen är för närvarande temporär, men det har spekulerats i att den ska ersättas av en permanent krislag som ska vara tillämplig vid framtida pandemier. Regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över regelverket.

Att regeringen nu talar om ett vaccinpass bör också ifrågasättas, skriver juristerna. Att vaccinets effektivitet på smittspridningen och mot framtida virusmutationer inte är klarlagd, inte heller långsiktiga biverkningar av de mycket snabbt framtagna vaccinen som nu är aktuella. Det finns i dag i befolkningen en stor andel naturligt immuna som sannolikt inte är smittsamma. Den största invändningen mot vaccinpass är dock ur rättighetsperspektivet, konstaterar man.

Regeringen måste fundera på om det inte är oetiskt att indirekt straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccinet, av medicinska skäl eller andra.

De menar vidare att man kan ifrågasätta huruvida ett samtycke till vaccin verkligen i någon rimlig bemärkelse kan betraktas som frivilligt om ett nekande skulle kunna innebära begränsningar i möjligheten till deltagande i samhällsaktiviteter.

Vaccinationspass skulle därmed kunna, beroende på avsett tillämpningsområde, anses stå i strid med Europarådets resolution 2361 av den 27 januari 2021, som understryker icke-diskriminering som vägledande princip. Svensk grundlag anger vidare att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp,” skriver de.

Att länder som inte lyckats erbjuda vaccin till sina medborgare i någon större utsträckning ytterligare degraderas och att befolkningarna i dessa länder inte får möjlighet att delta på lika villkor i det internationella samfundet menar de också är en risk, och man avslutar med att kritisera Sveriges drivande roll i att införa det tilltänkta apartheid-liknande systemet för vaccinerade och ovaccinerade.

”Sveriges roll borde, enligt vår uppfattning, primärt vara att på europeisk nivå ifrågasätta nyttan, etiken och lagligheten av vaccinationspass snarare än att vara drivande i utvecklingen av detsamma.

Text: Sofie Persso, Nya Dagbladet


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Känner en ung kvinna som inte förstår mycket svenska. Hon har nyss genomgått och behandlats för svår cancer och överlevt.
  Hon behöver mycket rehabilitering och hjälp föt att kunna återvända till ett någorlunda normalt liv. Vården säjer att dom inte vill hjälpa henne OM HON INTE TAR VACCIN!.
  Så nu har hon tagit vaccin och ska ta ytterligare ett vaccin, fast hon inte ville.
  Snacka om UTPRESSNING!!! ☹

 • Helt rätt Gunnel!
  Det är ju den olagliga diskrimineringen juristerna Elnaz Madani, Axel Berglund och Ida Kjos
  så förtjänstfullt uppmärksammar här.

  Fler ifrågasätter
  https://www.epochtimes.se/-Svenska-vaccinpasset-befaras-mer-diskriminerande-an-EUs

  På Ellemtel, ett av Ericsson och Telia samägda utvecklingsbolag, blev 49 ingenjörer elöverkänsliga under loppet av ett år. Skall de som utvecklat den farliga tekniken och blivit elöverkänsliga nu ignoreras och tvingas bära mobiltelefon som de inte tål för att få resa utomland? https://www.helahalsingland.se/artikel/eloverkanslighet-en-kanslig-fraga

  Räcker inte straffet att bli uppsagd från jobbet?
  https://news.cision.com/se/sif/r/ad-ger-ericsson-ratt-att-gora-per-segerback-arbetslos,c35166

 • Varför pratas det så mycket i termer av socialister och vänster i sådana här frågor? Vad spelar det för roll vilken politisk etikett man sätter på folk? Om det är “höger”, “vänster” eller vanligt svenskt “lagom” som står för förtryck, grundlagskränkning, inskränkande av mänskliga rättigheter och allt eländes elände, allt måste bekämpas, oavsett politisk tillhörighet!

 • All heder åt dessa tre jurister!!! Äntligen kämpar någon för svenska folket!
  Runtom i världen sitter duktiga jurister (t ex Reiner Füllmich i Tyskland, Robert F Kennedy jr i USA, o s v) och kämpar mot all galenskap som pågår globalt.
  Jag hoppas att dom får stöd i sitt arbete av varenda “uppvaknad” svensk!

 • Det är lite yngre idealister som säger ifrån medan de äldre tyngre juristerna är märkligt tysta. De som annars brukar brodera ut texten när någon brottsling fått sina rättigheter kränkta eller när något 25-30 år gammalt barn riskerar utvisas på felaktiga grunder. Men när grundlagen rundas i allas-lika-värde-landet så har de helt plötsligt ingenting att säga.

  • Med 13 av 16 möjliga drukdrivna socialister i den juridiska toppen av Högsta domstolen kan Löfven runda vilken lag han vill!

   • Oavsett den politiska kompotten i högsta domstolen så finns det en hel del andra tyngre jurister som skulle kunna öppna käften. Med samma rättspatos som de brukar försvara “samhällets olycksbarn” skulle de kunna försöka försvara våra gemensamma rättigheter. Men tala är bara silver och tiga är väl då karriärfrämjande guld.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *