Ny forskning: Covid-19 påverkas av 4G och 5G

publicerad 1 mars 2021
- Kersti Wistrand
5G från Ericsson (foto: NewsVoice) Beverly Rubik (pressfoto). SARS CoV-2 (foto: CDC.gov)
5G från Ericsson (foto: NewsVoice) Beverly Rubik (pressfoto). SARS CoV-2 (foto: CDC.gov)
5G från Ericsson (foto: NewsVoice) Beverly Rubik (pressfoto). SARS CoV-2 (foto: CDC.gov)

FORSKNING. I vetenskapliga sammanhang har det förtigits om bakomliggande miljöfaktorer som kan påverka Covid-19. I denna artikel presenteras den första vetenskapliga rapporten som ger bevis för att trådlös teknologi med digital pulsmodulation tex 5G är en bidragande faktor till svårartad Covid-19. Sjukdomen Covid-19 är inte orsakad av trådlös strålning. Den existerar i delar av världen där teknologin inte är utbyggt. Covid-19 förvärras dock av strålningen.

Text: Kersti Wistrand

Covid-19 började i Wuhan i Kina och blev som epidemi känd i december 2019 kort efter det 5G-nätet ”sattes igång” i Wuhan 31 oktober 2019. Det dröjde inte länge innan Covid-19-utbrott skedde i stor skala i Sydkorea, norra Italien, New York City, Seattle och södra Kalifornien. På alla dessa platser hade 5G-nätet tagits i bruk kort tid innan, vilket konstaterades i en vetenskaplig rapport skriven av de spanska forskarna Payeras och Cifre i april 2020 [1]. I denna rapport uppvisades en statistisk signifikant korrelation mellan tätheten av 5G-antenner och lokaliseringen av Covid-19-fall i speciella regioner runt om i världen. Under den första vågen i USA rapporterades fler dödsfall i stater med 5Ginfrastruktur jämfört med stater som ännu inte hade denna teknologi [2].

Den spanska forskningsstudien blev sedan grunden för allehanda spekulationer om att 5G orsakade Covid-19 och att inga riktiga virus fanns överhuvudtaget. I massmedierna avfärdades sambandet mellan Covid-19 och 5G som konspirationsteorier.

Nu har emellertid ett amerikanskt forskningsteam under ledning av biofysikern PhD Beverly Rubik (BRubik.com) blivit klara med en undersökning av sambandet mellan 5G och Covid-19. De har skrivet en ännu icke offentligt publicerad forskningsrapport [3], som tillsammans med en intervju låg uppe ett par dagar via en länk hos Lloyd Burrell, grundare av The EMF Health. Beträffande referenser till olika forskningsstudier hänvisas till denna forskningsrapport.

PhD Beverly Rubiks forskning på mobilstrålning

Biofysikern PhD Beverly Rubik avlade sin PhD-examen i biofysik 1979 från University of California och har publicerat över 90 vetenskapliga artiklar och två böcker. Hon har även grundat The Institute for Frontier Science (1996) där hon är chef. Hon har forskat kring det mänskliga energifältet, elektromagnetism, healing och energimedicin. B. Rubik är känd från många TV-program och har fått flera internationella utmärkelser.

Rubik har 25 års erfarenhet av att forska på blod

Sedan 2014 har Rubik forskat på den inverkan som strålningen från mobiltelefoner har på mänskliga celler. Hon har funnit att blodet förändras negativt av strålningen. Istället för att flöda fritt i kapillärerna bildas klumpar och blodet blir klibbigt, att tex bära en ryggsäck innehållande en 4G-mobil 45 minuter förändrade blodbilden. Personer från 40 år och uppåt visade värre symptom än yngre. I förlängningen bidrar denna typ av strålning till kardiovaskulära problem med hjärtinfarkt och stroke som följd.

I intervjun hänvisar Rubik till Martin Pall, prof. Emeritus i biokemi och medicinska vetenskaper, Washington State University [4]. Denne har länge forskat på elektromagnetiska fält (EMF), även de pulserande som 5G, vilka är betydligt mer aktiva på biologisk cellnivå.


4G och 5G riktar krafter mot spänningssensorn på VGCC:erna (Voltage-Gated Calcium Channel) i cellerna varvid dess kalciumjonkanaler öppnas upp och tillåter alltför stora mängder kalciumjoner flöda in i cellen [5]. Mikrovågor i mobiler och 4G-näten ändrar kalciumnivåerna i cellerna och öppnar upp cellerna. 5G är än värre.


Triaden agent – värd – miljöfaktorer

Beverly Rubik läste sina spanska kollegors rapport och fann det vara mycket märkligt att miljöfaktorerna tystats ned. Normalt talar man nämligen om en triad bakom epidemiologiska sjukdomar:

 • agenten (viruset),
 • värden (patienten) och
 • miljöfaktorers påverkan.

Vad det gäller just Covid-19 talar man endast om patienten (ålder, bakomliggande sjukdomar) samt viruset och dess egenskaper och smittsamhet. Så fort man börjar tala om påverkansfaktorer i omgivande miljö när det gäller Covid-19, benämns det som konspirationsteorier. Hon beslöt inleda en forskning kring eventuellt samband mellan Covid-19 och den trådlösa strålningen.

Forskningsteamet

Författarna bakom den helt färska rapporten är förutom Beverly Rubik radiologen MD Robert R. Brown, hemmahörande i Arizona. Från början ingick fyra personer i forskningsteamet, men två av dem hoppade av eftersom ämnet var kontroversiellt och man mötte motstånd. Dessa två ville inte riskera sina karriärer utan lämnade projektet.

Metod

Metoden bygger på litteraturstudier av pågående forskningsrapporter kring dels den patofysiologi som utvecklats genom Covid-19 under 2020 (MD Robert R.Brown), dels  av över 250 peer-reviewed forskningsrapporter från 1969–2020 kring möjliga biologiska effekter från RFR (radiofrekvent strålning, trådlös strålning) -exponering på celler både från försöksdjur och människa (Beverly Rubic).

Långtidsstudier med militär anknytning kring detta har sedan 1969 pågått i Ryssland och översattes av CIA och lades in i deras arkiv som försvarsteknisk information i början av 2000-talet. Rubik studerade dessa men även forskningsrapporter från det civila samhället, tex kring arbetare som insjuknat då de installerat eller på annat sätt exponerats för RFR.

Studierna av Rubiks respektive Browns forskningsrapporter analyserades var för sig. Covid-19:s patofysiologi jämfördes sedan med RFR-exponeringen på cellnivå, varvid man fann och organiserade fem kategorier: blod- och kärlförändringar, oxidativ stress, immunförsvar, ökade Kalciumnivåer samt hjärtarytmier.

Resultat

Nyligen var de klara med världens första forskningsstudie kring sambandet mellan Covid-19 och trådlös strålning. Titeln lyder: ”Evidence för a Connection between Covid -19 and Exposure to Radiofrequency Radiation from Wireless Telecommunications Including Microwaves and Millimeter Waves” (alltså ”Bevis för ett samband mellan Covid-19 och exponering av radiofrekvent strålning från trådlös telekommunikation inkluderande mikro- och millimetervågor”.)

Granskningen av Covid-19-rapporterna

Den kliniska presentationen av Covid-19 varierar, som vi alla vet, mycket med en stor bredd av symptom, allt i från milda symptom som: halsont, huvudvärk, feber, hosta, snuva, lätt ledvärk, magont, förlust av smak och lukt) till mer allvarliga som andningssvårigheter, hög feber och stor trötthet.

I en stor studie (se referenser i grundartikeln) uppvisade 80% milda symptom eller inga alls medan i synnerhet den äldre befolkningen och de med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och övervikt har större risk för allvarligt insjuknande.

Akut andningssyndrom (ARDS) kan snabbt inträffa och orsaka svår andfåddhet när endotelceller som i blodkärlens innerväggar samt epitelceller i luftvägarnas innerväggar förlorar sin hållbarhet och proteinrik vätska läcker ut i intilliggande luftsäckar.

Covid-19 kan orsaka hypoxi, otillräckliga syrenivåer, som har setts hos upp till 80% av patienterna med andningssvårigheter på intensivvårdsavdelningarna, enligt en rapport skriven av Gattinoni. 2020. Minskad syresättning och förhöjda koldioxidnivåer i patienternas blod har observerats även om etiologin för dessa fynd förblir oklar. På röntgenbilder och CT-skanningar hos patienter med Covid-19 har man observerat massiva oxidativa skador på lungorna.


Denna cellulära stress tyder på en etiologi, sjukdomsorsak, snarare av biokemisk natur än betingad av virus (Cavezzi et al, 2020). Eftersom spritt virus kan fästa sig i celler som innehåller en ACE-2-receptor (angiotensin-omvandlande enzym 2) kan sjukdomen spridas och skada organ och mjukvävnader i hela kroppen, inklusive bla: lungor, hjärta, tarmar, njurar, blodkärl, fett, testiklar och äggstockar. Sjukdomen kan öka en systematisk inflammation och ge ett hyperkoagulerbart tillstånd, dvs ett tillstånd där blodet klumpar sig. Utan insättning av blodförtunnande medel kan detta ge en dödlig utgång. (Bikdeli et al, 2020)


Hos långtidssjuka covid-19-patienter kan symtomen gå fram och tillbaka i månader. Andfåddhet, trötthet, ledvärk och bröstsmärtor kan bli ihållande symtom. Hjärndimma, oregelbundna hjärtslag och nystartat högt blodtryck hör även till de epidemiologiska data som nu samlas in.

Granskningen av biologisk påverkan av RFR-exponering

Organismer är elektrokemiska varelser och lågfrekvent RFR från trådlösa kommunikationssystem som mobiltelefonantenner, basstationer, WiFi, mobiltelefoner mm kan störa många fysiologiska funktioner fån molekylära till cellulära, fysiologiska, beteendemässiga och psykologiska nivåer. En mängd studier visar på skadliga hälsoeffekter inklusive cancerrisk, endokrina förändringar, ökad produktion av fria radikaler, DNA-skador, förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesfel samt neurologiska störningar. Den intresserade hänvisas till originalartikeln.

Den peer-rewieved vetenskapliga litteraturen från hela världen, omfattande bortåt 5000 studier, har dokumenterat bevis för skadliga bioeffekter från RFR-exponering inklusive 5G-frekvenser under flera decennier. De flesta är amerikanska undersökningar. Det har gjorts studier endast omfattande några veckor eller mindre och mycket få långtidsstudier har gjorts på djur och människor.

Långtidsstudier som varat i månader utförts på försöksdjur i Sovjet och Östeuropa från 1969–70. Sjukdomar från RFR-exponering har dokumenterats sedan den tidiga användningen av radar och ryska vetenskapsmän talar om ”radiovågssjukan”. Dessa ryska studier visar betydande biologisk påverkan även vid exponeringsnivåer 100 gånger under 1 mW/kvadratcm. Två företeelser inträffar vid långvarig exponering av lågfrekvent:

 1. Blodet klumpar sig och blir klibbigt, varvid
 2. vasculär koagulering inträffar, dvs blodet flyter inte lika fritt. Syresättningen till de inre organen, bla hjärnan minskar.

Resultat

Tabellen nedan visar de symtom som är vanliga för Covid-19 och motsvarande negativa bioeffekter från RFR-exponering. Dessa effekter är i tabellen avgränsade i de fem kategorierna blod- och kärlförändringar; oxidativ stress; immunförsvar; ökade Kalcium-nivåer (Ca2+), hjärtarytmier, men det bör betonas att dessa effekter har överlappande effekter. De är alltså inte skilda åt. Som exempel kan nämnas blodkoagulering och inflammation. Oxidativ stress är inblandad i morfologiska förändringar i erytrocyter såväl som i hyperkoagulation, inflammation och organskador.

Fyra tätt skrivna sidor i den vetenskapliga rapporten gör sedan ingående analyser och jämförelser mellan symtom och effekter orsakade av trådlös strålningsexponering och Covid-19. Den intresserade hänvisas till rapporten.

Slutsatser

En sammanfattning utifrån intervjun med Beverly Rubik:

 • I Covid-19 pågår: 1) klumpning av blodet (clot), som blir klibbigt 2) långvarig vaskulär koagulering som så småningom ger organsvikt. Klumpning av blodet inträffar även vid lågfrekvent trådlös strålning med trådlös teknologi med digital pulsmodulation.
 • Oxidativ stress utgör ett stort problem i Covid-19. Aktiveringen av fagocyterande celler kan utlösas av kronisk inflammation, toxiner, pesticider, vissa läkemedel, miljögifter och strålning. Fria radikaler angriper därvid immunsystemet. Hyperinflammationer uppstår och en mängd olika organvävnader blir angripna.
 • Trådlös strålningsexponering från bla 3G, 4G och 5G-näten påverkar blodbilden genom oxidativ stress. I synnerhet 5G har en påverkan på blodkärlen genom att öppna upp kalciumjonkanalerna så att kalciumnivåerna i cellerna ökar, vilket gör att viruset lättare kommer in.
 • Covid-19 ger därför dussintals symptom beroende på vilket organ som blir angripet eftersom viruset binder till våra receptorer som finns i många organ och vävnader.

De lunginflammationer som förekommer i samband med Covid-19 är inte av de slag som våra gamla klassiska lunginflammationer, säger Beverly Rubik. Nej, de kännetecknas av att blodet blivit ”kletigt” och klumpar sig (”sticky and clots”). Blodet flyter dåligt. Blodcellerna förmår inte ta upp syre ordentligt, lunginflammation uppstår och patienten kan avlida i kvävning om inte åtgärder sätts in.

Därför är Covid-19 inte enbart en virussjukdom utan även en blodsjukdom. Hjärtat har dessutom speciella receptorer som SRS-CoV 2 binds till med arytmier som följd.

Sjukdomen Covid-19 (orsakad av viruset SARS-CoV 2) är inte orsakat av trådlös strålning. Det existerar i delar av världen där RFR inte är utbyggt. Covid-19 förvärras dock av strålningen. Ett samband föreligger: strålningen påverkar kalciumkanalerna i cellerna och ger förhöjda kalciumnivåer. Därvid öppnas cellerna upp och släpper in virus (SRS-CoV-2) som får det lättare att replikera och infektera andra celler. De av strålningen ökade kalciumnivåerna i cellerna hjälper viruset och de individuella tillstånden förvärras.

Detta är den bakomliggande orsaken till varför Covid-19 har fått så allvarliga konsekvenser i de geografiska områden där 5G har installerats.

Synen på framtida virus

Beverly Rubik anser att 5G-näten omedelbart borde nedmonteras för vår hälsas skull, men istället byggs det ut mer och mer. Basstationer kommer att byggas ut och små antenner kommer att sitta på hustak i varje kvarter, vilket kommer att förändra hela vår planet. Förutom insekts- och fågeldöd kommer alla kommande virusinfektioner att förvärras genom att RFR öppnar upp kalciumjonkanalerna i cellerna och därmed släpper in viruset.

Bortåt 100.000 satelliter kommer att kretsa uppe i rymden för att täcka in 5G. Hela jordklotet är nämligen tänkt att omges av mikrofrekvenser som 5G och så småningom 6G. Hela det elektromagnetiska fältet runt jorden kommer att förändras och påverka både Covid-19 och andra framtida virus.

Text: Kersti Wistrand

Referenser 

 1. http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-H.pdf
 2. Tsiang A. , M. Havas (submitted Dec 2020) 2: attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5 generation millimeter wave wireless telecommunications in the U.S.
 3. https://osf.io/9p8qu/ 
 4. https://www.emfacts.com/2018/08/martin-palls-book-on-5g-is-available-online/
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage-gated_calcium_channel


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq