Dan Ahlmark: Globalisternas strategi och slutmål – Men alternativ finns

publicerad 28 april 2021
- Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

ANALYS. Regionala och globala organisationer (EU, FN) i samarbete med amerikanska stiftelser (Rockefeller, Bill & Melinda Gates Foundation osv) och globalistiska propagandaorgan (Trilateral Commission, Bilderberggruppen mm) har gått samman med det Internationella Ekonomiska Etablissemanget (1) och särskilt deras stora internationella teknikföretag. De två mäktiga grupperingarna driver en agenda för Politisk Globalisering (PG) och får därvid konsekvent hjälp av socialistpartierna i demokratiska stater och av auktoritära länder/diktaturer.

Text: Dan Ahlmark | Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Amerikanen Steve Bannon säger, att detta inte är resultatet av en konspiration, eftersom vägen till denna globalisering och systematiska minskning av västländernas nationella suveränitet klart redovisats i utredningar, konferenser, planer och föreslagna policies under lång tid. Att man valt att delvis inte offentliggöra arbetet utan har tidigare ofta hållit tyst om detta, är inte tillräckligt för att benämna det som konspiration.

Globalisternas förberedelser

Dieseltrim Allbilsverkstad
Annons
Man har lyckats – delvis genom koncentrationen i världsmedias ägarstruktur  –  vinna ett stort inflytande över den allmänna opinionen. Genom att hitta, utveckla och styra personer (såsom Greta Thunberg), vilka kan väcka intresse för olika teman samt starta och driva olika nya organisationer t ex för ungdomar, ger man sken av att representera betydande delar av världens befolkning. Vad som egentligen skett är, att man genom en mycket känsloinriktad propaganda lyckats förmedla budskap, som skrämmer folk att tycka som globalisterna vill.

Man har före och i samband med utropandet av det europeiska klimatnödläget, men speciellt senare under 2020 beträffande Covid-19, helt tydligt (enligt några tyska parlamentsledamöter) använt samma ansats som Hitler efter riksdagsbranden 1933.

Genom krav på extraordinära befogenheter orsakat av ett påstått hot om en kommunistisk statskupp genomförde Hitler själv en legal sådan: han fick då dessa fullmakter godkända och kunde legalt göra Tyskland till en diktatur. Hans påstådda nödläge skulle räcka i fyra år, men självfallet återgick senare inga lagar till de ursprungliga. På liknande vis har organisationerna ovan idag systematiskt skrämt upp befolkningar över hela världen med stora och osakliga överdrifter gällande olika hot, där global uppvärmning och Covid-19 hittills varit ledande.

Dessa kompletteras av andra hot, som nu kommer att alltmera skjutas fram (2). Genom den hårda marknadsföringen av påstådda hot har olika regeringar idag erhållit befogenheter från sina länders parlament, vilka eliminerar vissa mänskliga rättigheter i syfte att ”skydda” oss. Vi får se om dagens ”tillfälliga” lagar i olika länder permanentas på samma sätt som Hitlers.

Men istället kommer man sannolikt försöka snabbt genomföra ytterligare förändringar till förmån för globalt styre. Man kommer att hänsynslöst utnyttja dagens kriser i syfte att, medan dessa fortfarande påverkar människors sinnen, utan större motstånd kunna förflytta makten från enskilda länder till transnationella beslutsfora. Exempelvis Jacob Nordangårds (3) beskrivningar visar, att många s k spontana händelser är dolt organiserade och finansierade av dem, som driver världen hän mot Politisk Globalisering. Spontaniteten och folkförankringen är då en bluff.

En film om en perfekt framtid? "The Island" (2005). Foto: Warner Bros
En film om en perfekt framtid? “The Island” (2005). Foto: Warner Bros

Vad kommer globalisterna att göra?

De sätt på vilka de globala organisationerna och deras stödjande grupper utnyttjar dagens ”nödlägen”, visar målmedvetenheten och arten av deras fortsatta agenda. Valen av argument och metoder är illavarslande.

I den stora ansatsen, som bygger ”Den Nya Världsordningen”, binder man ihop policies utan egentligt samband med varandra, men som var och en ger stora möjligheter för maktutövande och att bygga upp strukturer för globalt beslutsfattande. De gäller inledningsvis (A) pandemin Covid-19 samt (B) klimatet (global uppvärmning).

(A) öppnar för att direkt och omedelbart göra stora inskränkningar i människors frihet och ger möjligheter att bygga upp internationella övervakningssystem, och (B) innebär att stater får ansvar för och ingriper i beslutsfattandet gällande allt, som kräver energi och medför utsläpp. Det innebär att staten kan lägga sig i det mesta. Till (B) knyts sedan direkt olika regionala och globala Gröna Initiativ.

FN har tidigare fått den ledande rollen gällande klimatet, vilket senare följdes av FN-organisationen WHO:s centrala roll gällande Covid-19. Men på vilken saklig grund påstås exempelvis klimat ha ett nära samband med pandemin Covid-19 ? Det är en artificiell och påklistrad förbindelse och egentligen bara grundad på propagandistiska påståenden om miljö och klimat. Och vilken tyngd har argumentet, att dessa problem nödvändiggör, att världens politiska och ekonomiska struktur görs om ?

På medellång sikt satsar globalisterna främst på överföringen av medlemmarnas nationella beslutsrätt till EU centralt (och imitationer av detta på andra kontinenter) och genomförandet av Agenda 2030 med dess krav på utveckling av stora elektroniska övervaknings- och kontrollsystem. Dessa blir huvudansatser för att binda upp länderna avseende en utveckling, där deras suveränitet successivt minskar till förmån för globala organisationer. Andra fördrag såsom FN:s ramverk för migration riktar in sig på speciella områden av särskilt intresse för hindra länders självbestämmanderätt. Väldiga summor har genom påtryckningar överförts från nationerna till de globala organisationerna för olika aktiviteter kontrollerade av dessa.

 

Slutmålet för globalisterna

Tyvärr kan slutresultatet av den kommande utvecklingen så småningom medföra, att en världsregering skapas, vilket i praktiken blir en dold eller öppen diktatur.

Att förhandlingarna att skapa denna regering leder till vissa undantag för demokratiska länder under en period, ändrar inte katastrofen. Majoriteten av FN:s medlemmar, vilka kommer att prägla inriktningen, förblir auktoritära länder eller diktaturer (4). Att en del av de politiska organisationerna, som stöttar PG, är demokratiska partier i Europa eller i andra världsdelar innebär i sig inte, att initiativet är demokratiskt förankrat hos folkmajoriteter.


En världsregering skulle innebära, att en gammal socialistisk dröm realiseras, och för västerländska kommunister och socialister, som kan bortse från kravet på demokrati och meningsfulla mänskliga rättigheter, är det uppfyllelsen av en utopi. De flesta auktoritära länders ledare önskar av ekonomiska skäl sannolikt också en sådan utveckling.


 

Det internationella ekonomiska etablissemanget avser att bli de nya makthavarnas kompiskapitalister (1) och får delar av sin produktutveckling betald och säkrar enorma order, vilka ger ett försteg, som nationella konkurrenter får svårt att hantera. De avser precis som den europeiska superligan i fotboll att genom en stor strategisk förändring säkra sin framtida ställning och tillväxt och undvika konkurrens.

Men det bör inte tillåtas, att en världsregerings förslag godkända av ett världsparlament har någon som helst betydelse i demokratiska länder. Beslut av världsregeringen eller dess lagstiftande församling kan genom medlemsländernas karaktär (4) på intet vis sägas vara demokratiska. De saknar därför legitimitet.

Det vore ytterst allvarligt, om diktaturer får utöva reell makt över demokratier. Dessutom tillkommer, att antalet nivåer, som en sådan överstatlig struktur troligen får, medför att man överhuvudtaget inte kan tala om en meningsfull demokrati i denna alldeles oavsett medlemsstaternas politiska system. Beslutsfattarnas avstånd till ”folket” blir troligen alltför långt, så teorin för representativ demokrati har inte längre giltighet. Dessutom får nationerna – såsom Sverige – inte tillräckligt med representanter för att någon form av demokratisk representativitet ska kunna sägas föreligga.

Alternativet

I verkligheten är världens utgångsläge idag, att något klimatnödläge inte alls råder (5;6), och Covid-19 är en följd av att ett troligen militärt utvecklat biologiskt vapen kanske av misstag släpptes ut i Kina, vilket land därefter – med vetskap om smittans destruktivitet – avsiktligt spred det över världen.

Det är långtifrån en normal händelse, och absolut inte en sådan, som kan tas som skäl att omvandla den fria världens samhällssystem. Hårda åtgärder borde istället sättas in mot Kina för att hindra en upprepning. Andra påstådda hot är inte alls så betydande, att de kräver grundläggande förändringar i staters beslutsrätt eller politiska system (2).

Alternativet – de fria samhällenas sätt att växa organiskt genom marknadsekonomi samt frivillig samverkan mellan staterna i en region eller globalt – är överlägset politisk globalisering och kan hantera hoten.

Det finns heller inga som helst skäl att tro, att tillväxten i de flesta länder blir högre under Den Nya Världsordningen än i en fri värld och i den senare skedde redan en ytterligare kraftig reduktion av fattigdomen i världen så sent som decenniet före Covid-19. Ingen har visat, att ekonomisk planering eller statlig styrning är effektivare idag än när det ledde till realsocialismens sammanbrott i slutet av 1980-talet.

Det som behövs är att mänskliga rättigheter och demokrati införs i de auktoritärt styrda staterna, och dessa tillämpar god ekonomisk politik. Det innebär en skyddad äganderätt, ett oberoende legalt system, näringsfrihet och en rimlig skattepolitik (7). Politisk globalisering och styrning är utvecklingsmässigt ett underlägset alternativ.

Text: Dan Ahlmark

(1)  https://nyadagbladet.se/kronikor/de-ideologiska-krafterna-bakom-den-nya-varldsordningen/
(2)  https://nyadagbladet.se/kronikor/den-storsta-bluffen-hoten-som-pastas-krava-en-varldsregering/
(3)  Nordangård, Jacob, 2021. Den globala statskuppen (bok). Pharos Media Productions, Norrköping
(4)  https://nyadagbladet.se/kronikor/fn-har-alltfor-manga-motbjudande-medlemsstater/
(5)  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Finns-det-ett-klimatnodlage.pdf
(6)  https://klimatupplysningen.se/varfor-en-forskare-forkastar-klimatprognoserna/
(7)  https://www.nyatider.nu/varfor-den-svenska-u-hjalpen-bor-elimineras/


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Återigen en onödig eftersläng mot Kina.
  Huvudmisstänkt för Covid bör vara det anglosaxiskt dominerade imperiet.
  När man stämmer in i det imperiets propaganda kan man inte trovärdigt bekämpa imperiets NWO-planer.
  Dessutom är alla socialistiska företeelser frambringade av just det imperiet.
  Och Ryssland och Kina har gjort sig av med det illa fungerande system som imperiet pådyvlade dom och nu är båda dom länderna ett skydd mot anglosaxernas NWO. Dom respekterar nationalstater och deras kultur.
  ‘Våra’ socialister är som Dan säger med på globaliseringen men Kina är inte som dom.
  Kina vill ha globalt produktivt och utvecklande samarbete. Våra socialister är upplärda av en helt annan part i stil med Romklubben. Dom nappar på att låta ekonomin sjunka ihop på det sätt som de malthusianska anglosaxiska imperialisterna vill.

 • Jag föreslår härmed att den samhällsordning globalisterna vill införa benämns med begreppet faucism,, Då det var Fauci som med anslag och direktiv såg till att man kunde genmodifiera fladdermusvirus i Wuhan

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *