Katolska kyrkan granskas – Del 4 – Tillbaka till den mörka medeltiden?

publicerad 24 april 2021
- Hans Dahl
La masacre de San Bartolomé, por François Dubois

Hans Dahl artikelserie tar avstamp i historien. De handlar om hur en maktelit försökt att installera absolut makt i det förflutna, varför den misslyckats och varför den utveckling vi ser idag påminner om tidigare försök att kontrollera hela populationer.

KULTURHISTORIA. Hur var det att som vanlig människa leva på medeltiden i södra och mellersta Europa? De var en tid då många ständigt tvingades att böja sig, bocka och lyda. Det var ett hierarkiskt samhälle där gemene man längst nere i botten. Det var en mörk tid för de flesta vanliga männiksor.

Text: Hans Dahl | Målning: La masacre de San Bartolomé, por François Dubois, 1572″. Licens: Public Domain, Wikimedia

Adelsmannen på närmaste gods kunde kräva att få tillbringa första natten med bruden när ett par gifte sig. Adelsmännen hade en privilegierad ställning genom att de ställde upp som krigare för sina herrar. Därför tilläts de att utnyttja och förtrycka dem som befann sig under deras direkta styre.

Gemene man var fattig, utnyttjad, kuvad, vilseförd och inte sällan utsatt för övergrepp och skändad av överheten. Det var ett hierarkiskt samhälle med patricierfamiljerna, högadeln, kungarna och påven i toppen av maktpyramiden och gemene man längst nere i botten. Det var en mörk tid för många.

Påven

När påvens makt var som störst på högmedeltiden styrde han över alla andra inom sin maktsfär. Han använde två styrelsesätt. Det ena var världslig makt, alltså politisk makt, och det andra var religiös makt. Han dikterade vad människor skulle tänka, känna, tro och göra.

Den andliga makten som påven och hans prästerskap utövade gav dem oerhört stort inflytande över människors bild av verkligheten. Skräck för de eviga plågorna i helvetet, som detaljerat beskrevs för folket för deras synder, var en effektiv piska till lydnad och frivillig försakelse. Prästerna förkunnade att det inte fanns någon räddning utanför den Katolska kyrkans läror. Fritänkare tolererades inte. De benämndes kättare och avrättades.

Påvens makt var allomfattande. Kejsare och kungar var långa tider i hans ledband. Skulle någon drista sig att opponera sig mot påvens vilja riskerade han att bli bannlyst, vilket innebar att vem som helst fick döda honom utan straff och det förkunnades att hans själ då skulle plågas i helvetet i eviga tider.

Den tysk-romerske kejsaren Henrik IV blev på grund av olydnad mot påven bannlyst 1076. Året därpå såg sig kejsaren nödsakad att vandra barfota hela den långa vägen till Matilda av Toscanas borg i norra Italien, där påven Gregorius VII då befann sig, för att göra avbön. När han slutligen anlände blev han först inte insläppt, utan fick vänta tre dagar och tre nätter barfota och knäböjande i snöstormen utanför porten till borgen, innan påven tog emot honom.

Nästan hundra år senare blev även kung Henrik II av England handgripligt tillrättavisad av påven efter att ha kommit i onåd. För att blidka påven klädde han sig då i säck och lät sig piskas av åttio munkar i Canterbury.

Dessa straff var ändå relativt milda i jämförelse med det som drabbade dem som inte var av hög börd. Tortyr och mord hade ända sedan de första århundradena, enligt vår tideräkning, ständigt varit ett medel att eliminera dem som inte underkastade sig makten inom denna kyrka.

Katolska kyrkan rundade elegant bibelns bud – du skall icke döda – genom de doktriner, som formulerats av deras kyrkofäder.

Thomas av Aquino (1225-1274), Summa Contra Gentiles, Bok 3, kapitel 146:

”Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”

Påve Innocentius (död 417), Ad Exsuperium, Episcopum Tolosanum, PL 20, 495:

“Man måste komma ihåg att makt gavs av Gud, och för att hämnas brott var svärdet tillåtet; den som utför denna hämnd är Guds tjänare.”

Augustinus av Hippo (354-430), The City of God, kapitel I:

”Personen som utför dödandet begår inte mord; han är ett instrument, likt svärdet som han skär med. Därför strider det inte på något sätt mot budet “Du ska inte döda” att föra krig enligt Guds påbud, eller för företrädare för offentliga myndigheter att avliva brottslingar i enlighet med lagen, vilken ger uttryck för den högre viljan.”

Med början av 1200-talet upprättades en institution som skulle tillse att “kättare”, alltså de som inte levde upp till förväntningarna när det gällde att visa sin lojalitet i tron på det som Katolska kyrkan predikade, skulle omvändas eller utplånas. Det var inkvisitionen.

Dokumentationen över den inkvisition som rådde fram till på 1800-talet ger vid handen att mer än femtio miljoner människor mördades, vanligtvis efter att först ha torterats. Inkvisitorerna reste från stad till stad och från by till by för att hålla rannsakning med var och en i befolkningen.

Inkvisitionen upphörde inte då, men ändrade skepnad och har fortsatt sedan dess ända in i våra dagar.

 • Hur kom det sig att denna styrelseform med påven som allsmäktig härskare inte kunde bestå?
 • Finns det krafter nu som verkar för att återupprätta ett sådant maktfullkomligt, despotiskt styre som rådde på medeltiden?
 • Är medeltidens mörka styre på väg tillbaka?

Det är tre frågor som jag ska försöka ge svar på i denna och i kommande artiklar. För att besvara den första frågan behöver vi följa historien i detta teokratiska rike till fram på 1500-talet.


Det förtryckta folkets uppror baserades på granskningar av makten

Påvedömets minskande makt inleddes så smått i England på 1300-talet. Det började med att teologen och filosofen John Wycliffe översatte bibeln från latin till engelska. Fram till dess hade den varit oåtkomlig för vanliga människor. Nu gjorde han Bibeln tillgänglig för folket och många lyssnade på hans kritik av påvemakten för deras samlande av rikedomar och han förkunnade att enligt bibeln har ingen människa rätt att hävda att vara Kristi ställföreträdare, vilket påven gjorde.

Wycliffe vann stor folklig anslutning, vilket så småningom ledde till att många människor i England revolterade mot påvemakten i de så kallade bondeupproren. Upproren slogs ner och John Wycliffe avrättades, men det var gnistan till den massiva oppositionen i stora delar av påvedömet, som kom att benämnas reformationen.

Över stora delar av Europa började nu ärligt kristna, bibelkunniga människor att översätta bibeln till landets språk och stå upp för bibelns budskap. Många av dem avrättades, men ändå spreds bibelns budskap som en löpbrand och vändpunkten kom på 1500-talet när boktryckarkonsten uppfunnits och Martin Luther översatt bibeln till tyska. Då hjälpte det inte att Katolska kyrkan inspekterade människors hem och beslagtog alla biblar de fann och brände dem tillsammans med de människor, som ertappats med att ha en bibel.

Trots den intensiva förföljelsen av kristna fritänkare i stora delar av Europa växte motståndet och när allmänhetens förtroende för Katolska kyrkan läror sjönk som en sten började dess makt sakta att erodera. Kungar runt om i Europa utnyttjade detta för att stärka sin egen makt och det var inte längre lika verksamt att bannlysta dem, för påvemakten hade förlorat sin gadd, hotet om evig fördömelse.


Gemene man började så småningom att få en mycket bättre tillvaro. Skräcken för de måleriska helvetesskildringarna de utsatts för i kyrkor och i fantasifulla avbildningar i konsten försvann, när de med egna ögon kunde konstatera att denna lära inte har någon grund i Bibeln.


 

Långtifrån alla var läskunniga, men de som var det läste högt ur bibeln för andra. Människor på alla samhällets plan började att tillämpa buden att inte döda, inte stjäla, inte ljuga, inte ha begärelse till det som tillhör någon annan och att försöka älska sin nästa som sig själva och att respektera hela skapelsen. Detta blev början till medelklassens framväxt.

Jesuitorden skapades av Katolska kyrkan för att återta makten

Katolska kyrkans grund för sin maktutövning hade börjat att tyna bort. Det var då jesuitorden skapades för att återge Katolska kyrkan sin forna maktsuveränitet. Grundaren av denna militära orden hette Ignatius av Loyola.

Ignatius av Loyola var en ung, spansk adelsman och officer som var nära vän till det mäktiga spanska kungahuset. När han fick sitt ena ben avskjutet i en strid 1521 och tvingades genomgå flera operationer kom han att under sin konvalescenstid att läsa berättelser om helgon, Jesus och Maria. Han blev oerhört gripen av det och han bestämde sig då för att göra en pilgrimsresa till Jerusalem när han hade blivit någorlunda återställd.

Dåtida källor beskrev Loyola som en hetlevrad, passionerad, hämndlysten, äventyrare och kvinnokarl, som vid ett flertal tillfällen hamnat i dueller. Han var en mycket begåvad, viljestark, fantasifull, kreativ och karismatisk person som gick in med all sin kraft  i det han företog sig.

Trots att hans avskjutna ben opererades flera gånger blev det aldrig helt återställt, så Loyolas karriär som officer var över. Istället bestämde han sig för att bli en andlig krigare i Katolska kyrkans tjänst.

I nästa artikel i serien som grabnskar katolska kyrkans makt kommer jag att redogöra för hur Ignatius de Loyola organiserar den mest effektiva kamporganisation som någonsin skapats av människohand i syfte att återupprätta påvedömets förlorade allmakt.

Text: Hans Dahl


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Här är en synnerligen intressant text om EU redan från 1994 – alltså innan Sverige föll offer för denna grottekvarn – som har stark anknytning till artikelns innehåll och budskap:
  http://www.dragenut.se/filer/EU.pdf

  Begreppet som myntats av WEF, “BUILD BACK BETTER”, får en klarare innebörd.

  Texten pekar på ett samband mellan EU-flaggan och KK, vilket även denna bild visar:
  https://spreadjesus.org/573-what-is-the-signipcance-of-the-twelve-stars-on-maryvs-crown.html

 • Här är en synnerligen intressant text om EU redan från 1994 – alltså innan Sverige föll offer för denna grottekvarn – som har stark anknytning till artikelns innehåll och budskap:
  http://www.dragenut.se/filer/EU.pdf

  Begreppet som myntats av WEF, “BUILD BACK BETTER”, får en klarare innebörd.

  Texten pekar på ett samband mellan EU-flaggan och KK, vilket även denna bild visar:
  https://spreadjesus.org/573-what-is-the-signipcance-of-the-twelve-stars-on-maryvs-crown.html

 • Sverige har inte endast begåvats med en jesuitisk högskola, Newmaninstitutet i Uppsala, utan även en jesuitisk tidskrift, SIGNUM.

  Så här skriver SIGNUM i en artikel:

  “Det skulle dock vara orättvist att beskriva den katolska kyrkan som en krigförande makt i den konflikten, eftersom dess styresmän har ogillat våld i varje form.”

  Då känner jag mig manad att upprepa det som jag citerat i artikeln om vad de främsta romersk-katolska teologerna säger!

  Thomas av Aquino (1225-1274), Summa Contra Gentiles, Bok 3, kapitel 146:
  ”Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”

  Påve Innocentius (död 417), Ad Exsuperium, Episcopum Tolosanum, PL 20, 495:
  “Man måste komma ihåg att makt gavs av Gud, och för att hämnas brott var svärdet tillåtet; den som utför denna hämnd är Guds tjänare.”
  
  Augustinus av Hippo (354-430), The City of God, kapitel I:
  ”Personen som utför dödandet begår inte mord; han är ett instrument, likt svärdet som han skär med. Därför strider det inte på något sätt mot budet “Du ska inte döda” att föra krig enligt Guds påbud, eller för företrädare för offentliga myndigheter att avliva brottslingar i enlighet med lagen, vilken ger uttryck för den högre viljan.”

   • Wikipedia skriver om den helgonförklarade Thomas av Aquino, som sade: “Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”:

    “Thomas betraktas allmänt som den främste av de romersk-katolska teologerna, vilket bland annat har givit honom tillnamnen Doctor Angelicus och Doctor Communis, den änglalike och allmänne kyrkoläraren.”

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_av_Aquino

    Inkvisitionens ofattbara tortyr och mördande tog riktigt fart under Thomas av Aquinos tid (och pågår ännu i det fördolda, även om historieskrivarna påstår att den upphörde på 1800-talet).

  • Sedan finns det ju några jesuitiska församlingar också här i vårt avlånga land.

   Det är rätt rätt kul att en av dem ligger precis där Corona-demonstrationerna haft sitt centrum i Stockholm: Kungsträdgården:

   S:ta Eugenia katolska församling
   S:ta Eugenia är Sverigehttp://median.jesuiterna.com/2015/02/eugenia-small1.pngs äldsta och största katolska församling. Kyrkan ligger vid Kungsträdgården i centrala Stockholm, men församlingen omfattar innerstan samt de norra och västra förorterna. Den grundades 1837 och har sedan dess genomgått en rad förändringar både när det gäller läge, präster och medlemsantal. I dag har församlingen drygt 10 500 medlemmar från mer än sjuttio olika nationer. Mässor firas på svenska, engelska, gheez, polska och arabiska. Förutom det rent pastorala arbetet bedrivs en hel del kursverksamhet i samarbete med Newmaninstitutet.”
   

    • Hela det 18 kapitlet i “Rulers of Evil” av Tupper Saussy handlar om Ostindiska kompaniet, som styrdes av Jesuiterna.

     Därför är det så intressant att Peter Grafström inte dristar sig att gå in på detta ämne. Han har skrivit en kommentar om Ostindiska kompaniet till min senaste artikel – och när jag ställde en fråga till honom i anslutning till det försvann han, precis som han brukar göra när sanningen blir för het:
     https://newsvoice.se/2021/09/jesuiterna-infiltrerade-tidigt-usa/
     (petergrfstrm, Gäst
      2 september 2021 kl 02:12)

     Jag hoppas att PG härmed förmås att gå i svaromål, så att jag i dialektisk dialog-form kan redogöra för sambandet jesuiterna och Ostindiska kompaniet – om inte så avser jag att ge en redogörelse om detta utan PG:s hjälp.

      • Jag skulle också se fram emot fler artiklar. Gärna med fokus på hur och varför just Sverige har infiltrerats så pass, i jämförelse med övriga norden.
       Ska det spåras bakåt till den protestantiska kampen, 30-åriga kriget?

       • Jag har tänkt till, Tintin.

        Du har rätt i att det nog är mest angeläget att granska “vår” egen omgivning först. Den så kloke Jan Norberg har redan i en kommentar till den första artikeln i den här serien uppmanat mig att skriva om svenska förhållanden.

        Således planerar jag om.

        Istället för att i nästa artikel beskriva hur jesuiterna skapar ideologier som ateism, kommunism, socialism, surrealism, nihilism, existentialism, fascism, nazism, som även är ett väldigt omfattande tema, kommer min nästkommande artikel att behandla jesuiternas invasion i Sverige.

        (Ärke-piss-koppen, Förstörar-Dan,
        Den vaxade Tv4-fan, D-n på DN, Svarta Fränkan i styrelsen för Megaprutten – de må kanske bäva, om jag ännu en tid får leva och tribut kräva…

        • Godmorgon Hans, först nu får jag syn på detta inlägg! Vilken glad nyhet att du fortsätter skriva!!
         Ja Sverige har ju av “någon anledning” intagit en särställning i världen, åtminstone de senaste 150 åren,men troligen längre…
         Jag har själv hängt upp mig på att vi får sota för vår ledande ställning i det 30-åruga kriget, då vi som protestantisk makt drev tillbaka den katolska.
         Det skapade en hämnd att ruva på rejält, kan man förmoda.
         Sedan dess finns så många frågetecken.
         Vem var Linné? Varifrån kom alla dessa igenjörer under årens lopp (LMEriksson, Nobel, Engström, etc etc.) Det finns ju ett mönster, som sticker ut, jmf med andra länder i vår storlek .. Rasbiologiska institutet, neutralitet i alla moderna krig, socialismens fullständiga grepp om landet och framgångsrika sekularisering. Om man dessutom har “Pike’s letter to Mazzini” i åtanke, så tycks det framgångsrikt. Och inte minst;hur har denna oerhört lama mentalitet skapats? Där konsensus är normen, och debatt/diskussion till varje pris ska undvikas.
         Många frågor i pipelinen, tusen fler finns… (tex varför vi har ett så 100%allopatiskt sjukvård system…jmf med andra länder)

         Fantastiskt att få läsa mer av dig igen, Hans! Önskar dig all kraft och skydd nu! Både fysiskt och i sinnet!

        • Hallå Tintin!

         Jag instämmer i din nyfikenhet och välförtjänta hyllning till Hans grävande som behöver allt stöd.
         Här finns många misstänkta stenar att vända på.

         Svenska Ostindiska Companiet 
         https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Ostindiska_Companiet

         Kanske att vi behöver gå tillbaka till halvstatliga sjöröveriet och maktkamperna om stäken.

         Stäket
         https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ket

         Vitaliebröderna
         https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitaliebr%C3%B6derna

        • Magnus och Hans,
         Vitaliebröderna får mig att tänka på Gotland generellt. Det kryllar av ordenstecken och “hemliga symboler” i Visby.
         Dessutom det faktum att Visby grundlades på ett rätt speciellt sätt; både med dess underjordiska gångar (som sägs anlagts innan själva staden, vad vad tanken kan man ju undra?), Och dessutom var hela staden uppförd inom ganska kort period i början av förre milleniet. Inklusive alla dessa kyrkor….
         Tveklöst ett verk av någon rätt avancerad del av dåtidens katolska sällskap (tempelriddarna?)
         Vad hade man för avsikt?
         Ett fäste för att kontrollera enorma landytor i alla väderstreck?
         Och symbolerna tycks omhuldas än idag. Se bara på bokstaven G i rederiet gotlandsfärjan. Samma typsnitt som i frimurarloggan.
         Vad hade/har ön för viktig roll?

        • Vad bra, Tintin, med dessa så intressanta iakttagelser!

         Här är några funderingar kring det.

         I början av 1300-talet upplöstes formellt den dåtida enormt mäktiga katolska Tempelherre-orden, vilket jag, skriver om i
         Del 1Tempel-herreorden bestod till stor del av adelsmän i Katolska kyrkans tjänst. Det var krigare som erövrade Jerusalem och som blev oerhört rika genom sin internationella bankverksamhet och som skapade det förmodligen första multinationella företaget.

         Tempelherre-orden upplöstes alltså formellt, men levde med stor sannolikhet vidare underjordiskt och i andra katolska ordenssällskap.

         Ett sådant ordenssällskap var den Tyska orden, som även den kom att bli enormt mäktig.
         I slutet av 1300-talet köpte Tyska orden Gotland. Här är en bra text som berättar om det:
         https://numismatik.se/2artiklar/Tyska-Orden/TO.php

         Sålunda kom Gotland då under Katolska kyrkans inflytande genom denna orden, som även behärskade stora delar runt Östersjön, i Baltikum och i Polen. 

         Det är intressant att utmärkelsen Järnkorset under Tredje riket ser ut precis som Tyska ordens emblem. 

        • Vitaliebröderna kanske inte var katoliker ändå?

         Arend Styke sjörövare (1358-1415)

         Han var fruktad och hemsökte med mord och brand länder och städer runt Östersjön och härjade långt in i Mälaren.

         Han grep biskop Tord i Strängnäs och förde honom slagen i järn till Stockholm, där biskopen berövades kläder, penningar, böcker och klenoder.

         För detta övergrepp torde Arend ha blivit bannlyst 1399. Detta hindrade inte kung Erik att göra honom till hövitsman på Nyköpingshus.

         Källa: SoH 1953 s.228

         https://genvagar.nu/show.asp?PersonId=639901

        • Ang motsägelsefulla “rasbiologiska institutet”.


         Under Lundborgs ledning genomfördes rasbiologiska undersökningar på ca 100 000 svenskar som 1927 sammanställdes i boken Svensk raskunskap.”


         Herman Lundborg dog 1943 och ligger begravd i familjegraven på Uppsalas gamla kyrkogård. Där ligger även en kvinna vid namn Maria Lundborg Isaksson (född 1893). Detta var en kvinna av samisk börd som Lundborg träffade under en av sina expeditioner i norra Sverige och som han förälskade sig i. Han tog med henne tillbaka till Uppsala, gav henne en tjänst som städerska på institutet och gjorde henne så småningom gravid. Maria födde 1927 en son som fick namnet Allan. “

         https://gospel.jesuslever.eu/category/nanoteknologi-m-m/

        • Tack så jättemycket, Tintin och Magnus för stöd uppmuntran och era viktiga bidrag i sannings-sökandet och delgivandet till våra medmänniskor!

         Och tack alla ni andra som medverkar i detta arbete!

     • Jag såg inte din kommentar förrän nu. Britternas mest tongivande intrigmakare var jesuiter men inte det minsta underställda katolska kyrkan som jag påpekat i ngn annan tråd. Grovt uttryckt:Brittiska imperiet infiltrerar alla andra. Ingen infiltrerar dom.
      (Inte ens Kim Philby)
      Och britternas imperium byggdes upp på inspiration och medverkan av Venedig som i sin tur redan hade splittrat och infiltrerat den kristna kyrkan. Det finns högvis med böcker som pekar ut britternas rivaler utan att känna till vem som egentligen dominerar.

 • Sverige har inte endast begåvats med en jesuitisk högskola, Newmaninstitutet i Uppsala, utan även en jesuitisk tidskrift, SIGNUM.

  Så här skriver SIGNUM i en artikel:

  “Det skulle dock vara orättvist att beskriva den katolska kyrkan som en krigförande makt i den konflikten, eftersom dess styresmän har ogillat våld i varje form.”

  Då känner jag mig manad att upprepa det som jag citerat i artikeln om vad de främsta romersk-katolska teologerna säger!

  Thomas av Aquino (1225-1274), Summa Contra Gentiles, Bok 3, kapitel 146:
  “Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”

  Påve Innocentius (död 417), Ad Exsuperium, Episcopum Tolosanum, PL 20, 495:
  “Man måste komma ihåg att makt gavs av Gud, och för att hämnas brott var svärdet tillåtet; den som utför denna hämnd är Guds tjänare.”

  Augustinus av Hippo (354-430), The City of God, kapitel I:
  “Personen som utför dödandet begår inte mord; han är ett instrument, likt svärdet som han skär med. Därför strider det inte på något sätt mot budet “Du ska inte döda” att föra krig enligt Guds påbud, eller för företrädare för offentliga myndigheter att avliva brottslingar i enlighet med lagen, vilken ger uttryck för den högre viljan.”

   • Wikipedia skriver om den helgonförklarade Thomas av Aquino, som sade: “Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”:

    “Thomas betraktas allmänt som den främste av de romersk-katolska teologerna, vilket bland annat har givit honom tillnamnen Doctor Angelicus och Doctor Communis, den änglalike och allmänne kyrkoläraren.”

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_av_Aquino

    Inkvisitionens ofattbara tortyr och mördande tog riktigt fart under Thomas av Aquinos tid (och pågår ännu i det fördolda, även om historieskrivarna påstår att den upphörde på 1800-talet).

  • Sedan finns det ju några jesuitiska församlingar också här i vårt avlånga land.

   Det är rätt rätt kul att en av dem ligger precis där Corona-demonstrationerna haft sitt centrum i Stockholm: Kungsträdgården:

   S:ta Eugenia katolska församling
   S:ta Eugenia är Sverigehttp://median.jesuiterna.com/2015/02/eugenia-small1.pngs äldsta och största katolska församling. Kyrkan ligger vid Kungsträdgården i centrala Stockholm, men församlingen omfattar innerstan samt de norra och västra förorterna. Den grundades 1837 och har sedan dess genomgått en rad förändringar både när det gäller läge, präster och medlemsantal. I dag har församlingen drygt 10 500 medlemmar från mer än sjuttio olika nationer. Mässor firas på svenska, engelska, gheez, polska och arabiska. Förutom det rent pastorala arbetet bedrivs en hel del kursverksamhet i samarbete med Newmaninstitutet.”

    • Hela det 18 kapitlet i “Rulers of Evil” av Tupper Saussy handlar om Ostindiska kompaniet, som styrdes av Jesuiterna.

     Därför är det så intressant att Peter Grafström inte dristar sig att gå in på detta ämne. Han har skrivit en kommentar om Ostindiska kompaniet till min senaste artikel – och när jag ställde en fråga till honom i anslutning till det försvann han, precis som han brukar göra när sanningen blir för het:
     https://newsvoice.se/2021/09/jesuiterna-infiltrerade-tidigt-usa/
     (petergrfstrm, Gäst
      2 september 2021 kl 02:12)

     Jag hoppas att PG härmed förmås att gå i svaromål, så att jag i dialektisk dialog-form kan redogöra för sambandet jesuiterna och Ostindiska kompaniet – om inte så avser jag att ge en redogörelse om detta utan PG:s hjälp.

      • Jag skulle också se fram emot fler artiklar. Gärna med fokus på hur och varför just Sverige har infiltrerats så pass, i jämförelse med övriga norden.
       Ska det spåras bakåt till den protestantiska kampen, 30-åriga kriget?

       • Jag har tänkt till, Tintin.

        Du har rätt i att det nog är mest angeläget att granska “vår” egen omgivning först. Den så kloke Jan Norberg har redan i en kommentar till den första artikeln i den här serien uppmanat mig att skriva om svenska förhållanden.

        Således planerar jag om.

        Istället för att i nästa artikel beskriva hur jesuiterna skapar ideologier som ateism, kommunism, socialism, surrealism, nihilism, existentialism, fascism, nazism, som även är ett väldigt omfattande tema, kommer min nästkommande artikel att behandla jesuiternas invasion i Sverige.

        (Ärke-piss-koppen, Förstörar-Dan,
        Den vaxade Tv4-fan, D-n på DN, Svarta Fränkan i styrelsen för Megaprutten – de må kanske bäva, om jag ännu en tid får leva och tribut kräva…

     • Jag såg inte din kommentar förrän nu. Britternas mest tongivande intrigmakare var jesuiter men inte det minsta underställda katolska kyrkan som jag påpekat i ngn annan tråd. Grovt uttryckt:Brittiska imperiet infiltrerar alla andra. Ingen infiltrerar dom.
      (Inte ens Kim Philby)
      Och britternas imperium byggdes upp på inspiration och medverkan av Venedig som i sin tur redan hade splittrat och infiltrerat den kristna kyrkan. Det finns högvis med böcker som pekar ut britternas rivaler utan att känna till vem som egentligen dominerar.

 • Verkligt bra artikelserie Hans!
  Får jag tillägga, att Jesuitorden uppkom på initiativ av familjen Borgia och ackrediterades i Vatikanen, av Påven Paul III (Allesandro Farnese) en förfader till Fidel och Raul Castro! som styrde Cuba tills helt nyligen. Farneses var hertigar av Parma, Piacenza och Castro och är en av blodslinjerna som styr Vatikanen bakom kulisserna (Den “Grå Påven” som egentligen styr idag heter Pepe Orsini). Villa Farnese 50 km NV om Rom, är en femuddigt formad byggnad som utgjorde en fästning för Farneses. Pentagon i Washington D.C. byggdes med Villa Farnese som förebild och de ägde det byggföretag som uppförde Pentagon! Enligt Leuren Moret är de också fastighetsägare till byggnaden i D.C. som är främmande territorium i U.S.A. De tre stadsstaterna Vatikanen, City of London och Washington D.C. styrs av blodslinjerna!

  • Tack, Mikael för din uppskattning!

   Du har alldeles rätt i att det råder ett mycket nära samarbete mellan Katolska kyrkan, dess milis, ordnar och mäktiga familjer.

   Den före detta amerikanska ambassadören i Vatikanstaten Francis Rooney beskriver i sin bok The Global Vatican hur Katolska kyrkan redan på 400-talet inledde ett samarbete med merovingerätten i och med att den frankiska kungen Klodvig I konverterade till katolicismen och hur detta fortsatte med Karl den store och karolingerätten från 800-talet och framåt.

   Familjerna Farnese, Medici, kungahus, högadel, Katolska kyrkan – alla i samma gryta.

 • Verkligt bra artikelserie Hans!
  Får jag tillägga, att Jesuitorden uppkom på initiativ av familjen Borgia och ackrediterades i Vatikanen, av Påven Paul III (Allesandro Farnese) en förfader till Fidel och Raul Castro! som styrde Cuba tills helt nyligen. Farneses var hertigar av Parma, Piacenza och Castro och är en av blodslinjerna som styr Vatikanen bakom kulisserna (Den “Grå Påven” som egentligen styr idag heter Pepe Orsini). Villa Farnese 50 km NV om Rom, är en femuddigt formad byggnad som utgjorde en fästning för Farneses. Pentagon i Washington D.C. byggdes med Villa Farnese som förebild och de ägde det byggföretag som uppförde Pentagon! Enligt Leuren Moret är de också fastighetsägare till byggnaden i D.C. som är främmande territorium i U.S.A. De tre stadsstaterna Vatikanen, City of London och Washington D.C. styrs av blodslinjerna!

  • Tack, Mikael för din uppskattning!

   Du har alldeles rätt i att det råder ett mycket nära samarbete mellan Katolska kyrkan, dess milis, ordnar och mäktiga familjer.

   Den före detta amerikanska ambassadören i Vatikanstaten Francis Rooney beskriver i sin bok The Global Vatican hur Katolska kyrkan redan på 400-talet inledde ett samarbete med merovingerätten i och med att den frankiska kungen Klodvig I konverterade till katolicismen och hur detta fortsatte med Karl den store och karolingerätten från 800-talet och framåt.

   Familjerna Farnese, Medici, kungahus, högadel, Katolska kyrkan – alla i samma gryta.

 • “Solidaritet” är motsatsen till individuellt ställningstagande. Det betyder att man underordnar sig det kollektiva – det som den katolska kyrkofadern Thomas av Aquino påstod att 
   “det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ” och som han motiverade sin mordiska inställning till ALLA individualister med.

  Lech Walesa, grundaren av fackföreningsrörelsen SOLIDARITET fick Nobels fredspris och blev president. Och framför allt blev han riddare av den synnerligen exklusiva Order of the Bath.

  Vad åstadkom han och varför dessa belöningar?

  “Walesa genomförde så småningom legaliseringen av den tio miljoner medlemmar omfattande 
  nationella fackföreningen Solidaritet.”
  – SANTA CLARA UNIVERSITY
  THE JESUIT UNIVERSITY IN SILICON VALLEY
  https://www.scu.edu/mcae/architects-of-peace/Walesa/homepage.html
   
  Lech Walesa – en rikt belönad europeisk bulldozer för likriktning och kollektivt tänkande. 

 • Inkvisitionen med tortyren och morden tog fart på 1200-talet med anhängare från Dominikanorden och Franciskanorden, som verkställde domarna som förkunnades. De hade svurit lydnad i allt. De var redskap i detta ofattbart grymma mördande.

  – Vem väljer idag att vara ett kollektivt redskap i ondskefulla syften – utan egen reflektion och frånsägande sig sitt eget ansvar och sin individualitet?

  VAR OCH EN AV OSS HAR ANSVAR FÖR VÅRA HANDLINGAR! 

   • Ja, Magnus, jag menar franciskanermunkarna.

    Det var Dominikanerorden som hade huvudansvaret från 1200-talet fram till 1500-talets mitt för genomförandet av inkvisitionen. Därefter togs ansvaret för detta vidriga arbete över av Jesuitorden.

    Under krigen och revolutionerna har ständigt också massmord på kristna genomförts.

    Syrien är ett aktuellt exempel på det.

    Och under andra världskriget genomfördes mycket omfattande sådana aktioner.

    Allra värst var det förmodligen i Kroatien.

    Boken The Yugoslav Auschwitz and the Vatican av historieprofessor Vladimir Dedijer, som gavs ut 1992, sammanfattar massmorden i Kroatien på följande sätt (min översättning):
    “Förstahands-vittnesmål från överlevande och ögonvittnen sammanställs i denna chockerande och belysande redogörelse för de brott som begicks under andra världskriget i det största dödslägret i Jugoslavien. 
    I den lilla kroatiska staden Jasenovac konstruerade den fascistiska Oberoende staten Kroatien (en satellitstat till det nazistiska Tredje riket) ett koncentrationsläger där mer än 200 000 människor, mestadels ortodoxa serber, systematiskt mördades. 
    Bland de aktörer som genomförde detta folkmord var medlemmar av den romersk-katolska prästerskapet, från den franciskanska munken som blev lägerkommandant till den ökända ärkebiskopen Stepinac, den andliga rådgivaren till den fascistiska staten, som utsetts av påven Pius XII.”

    Sammanlagt mördades cirka 850 000 människor i de kroatiska koncentrationslägren – många av dem var små barn.

    Den kroatiske diktatorn Ante Pavelić fick hjälp att undkomma Nürnbergrättegångarna genom Vatikanens så kallade RATLINES:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

 • “Solidaritet” är motsatsen till individuellt ställningstagande. Det betyder att man underordnar sig det kollektiva – det som den katolska kyrkofadern Thomas av Aquino påstod att 
   ”det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ” och som han motiverade sin mordiska inställning till ALLA individualister med.

  Lech Walesa, grundaren av fackföreningsrörelsen SOLIDARITET fick Nobels fredspris och blev president. Och framför allt blev han riddare av den synnerligen exklusiva Order of the Bath.

  Vad åstadkom han och varför dessa belöningar?

  “Walesa genomförde så småningom legaliseringen av den tio miljoner medlemmar omfattande 
  nationella fackföreningen Solidaritet.”
  – SANTA CLARA UNIVERSITY
  THE JESUIT UNIVERSITY IN SILICON VALLEY
  https://www.scu.edu/mcae/architects-of-peace/Walesa/homepage.html
   
  Lech Walesa – en rikt belönad europeisk bulldozer för likriktning och kollektivt tänkande. 

 • Inkvisitionen med tortyren och morden tog fart på 1200-talet med anhängare från Dominikanorden och Franciskanorden, som verkställde domarna som förkunnades. De hade svurit lydnad i allt. De var redskap i detta ofattbart grymma mördande.

  – Vem väljer idag att vara ett kollektivt redskap i ondskefulla syften – utan egen reflektion och frånsägande sig sitt eget ansvar och sin individualitet?

  VAR OCH EN AV OSS HAR ANSVAR FÖR VÅRA HANDLINGAR! 

   • Ja, Magnus, jag menar franciskanermunkarna.

    Det var Dominikanerorden som hade huvudansvaret från 1200-talet fram till 1500-talets mitt för genomförandet av inkvisitionen. Därefter togs ansvaret för detta vidriga arbete över av Jesuitorden.

    Under krigen och revolutionerna har ständigt också massmord på kristna genomförts.

    Syrien är ett aktuellt exempel på det.

    Och under andra världskriget genomfördes mycket omfattande sådana aktioner.

    Allra värst var det förmodligen i Kroatien.

    Boken The Yugoslav Auschwitz and the Vatican av historieprofessor Vladimir Dedijer, som gavs ut 1992, sammanfattar massmorden i Kroatien på följande sätt (min översättning):
    “Förstahands-vittnesmål från överlevande och ögonvittnen sammanställs i denna chockerande och belysande redogörelse för de brott som begicks under andra världskriget i det största dödslägret i Jugoslavien. 
    I den lilla kroatiska staden Jasenovac konstruerade den fascistiska Oberoende staten Kroatien (en satellitstat till det nazistiska Tredje riket) ett koncentrationsläger där mer än 200 000 människor, mestadels ortodoxa serber, systematiskt mördades. 
    Bland de aktörer som genomförde detta folkmord var medlemmar av den romersk-katolska prästerskapet, från den franciskanska munken som blev lägerkommandant till den ökända ärkebiskopen Stepinac, den andliga rådgivaren till den fascistiska staten, som utsetts av påven Pius XII.”

    Sammanlagt mördades cirka 850 000 människor i de kroatiska koncentrationslägren – många av dem var små barn.

    Den kroatiske diktatorn Ante Pavelić fick hjälp att undkomma Nürnbergrättegångarna genom Vatikanens så kallade RATLINES:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

 • Tack för artikeln Hans! Försökte kommentera när den gick upp men det gick inte. Ser fram emot fortsättningen!

 • Tack för artikeln Hans! Försökte kommentera när den gick upp men det gick inte. Ser fram emot fortsättningen!

 • Intressant historielektion, jag blir ständigt påmind om hur detta stämmer när man sneglar på dagens tillämpning av klassisk islam.

  Undrar varför islam inte lyckas utveckla sin religion i en mer sekulariserad riktning?

  Det kanske Hans har nåt bra svar på?

  • Tack Jan!

   Dr Albert Rivera var en mycket högt uppsatt jesuitpräst, som svurit den ökända fjärde eden med introduktion. Han tog emellertid avstånd från både jesuitorden och Katolska kyrkan och konverterade till protestantismen.

   Albert Rivera har utförligt vittnat om att han under sin tid som jesuit fick kännedom om att religionen islam skapades av Katolska kyrkan i början av 600-talet. Syftet var enligt Rivera att skapa en krigsmakt av folk bosatta i Mellanöstern som kunde kontrolleras i såväl strävandena att erövra DET HELIGA LANDET som att bekämpa den ständigt växande kristna skaran. Men med tiden växte sig denna religiösa-politiska makt alltför stor och kunde inte längre kontrolleras.

   Här är mer information om det:

   https://watchmenonthepod.com/2020/12/22/alberto-riviera-how-the-vatican-created-islam/

   https://www.youtube.com/watch?v=gibRSM3gxXI

   (Ex Jesuit Priest Alberto Rivera Reveals How the Vatican created Islam)

   Återtagandet av kontrollen har till stor del skett genom Muslimska brödraskapet.

   • Muslimska brödraskapet var från starten britternas verktyg och har efterhand fått förnyad brittisk kontroll. Så om det var ett återtagande så var det inte till de direkt berörda folken.
    Var medveten om att britternas makt över historieskrivningen och viljan att desinformera´för att dölja sin egen roll är stor. Därför kan man starkt misstänka att en del av skildringen av katolska kyrkan är partisk med just den avsikten.
    Det gäller sannolikt för tiden från 1500-talet och framåt men kanske inte dessförinnan. Dvs det gäller under hela tiden sen jesuiterna grundades.

    • William Engdahl beskriver utförligt tillkomsten av Muslimska brödraskapet i sin bok The Lost Hegemon: Whom the gods would destroy, som handlar om förstörelsen av Jugoslavien på 1990-talet. I boken framhåller han hur mäktiga “kristna” amerikanska politiker använder militanta islamska rörelser över hela världen för sina syften. Jag kommer i en senare artikel att redogöra för hur amerikansk politik kommit att infiltreras mycket djupt av katolska kyrkans ordnar.

     När det gäller britterna, så förmodar jag att du inte avser alla britter, utan en liten elit – och i så fall är jag enig med dig att även de i hög grad är inblandade i skeendena. City of London utgör en mycket liten del av London, mindre än tre kvadratkilometer, men där enorm makt finns samlad. Det är ett centrum för världsekonomin och för många hemliga sällskap. Precis som Vatikanen är det en självständig enklav med eget styre och egna lagar och det hänger intimt samman med Vatikanen, vilket även det brittiska kungahuset gör.

     Det är förresten intressant att drottning Elizabeths nu bortgångne make, Prins Philip, sade att han skulle komma tillbaka som ett virus, så Corona kanske har lite kungligt påbrå…

     • City of London är ett redskap för oligarkin men hela aristokratin och mkt av akademin ingår.
      Det betyder inte att alla akademiker medvetet tänker geopolitiskt men det betyder att deras akademiska värld finns till för att gynna imperiet och deras inflytandeideologer som framträder under olika baner driver ideologierna för att manipulera andra folk mot deras intresse.
      City of London samordnar mycket av världens råvaruhandel och är en viktig del av imperiets makt som vanligen inte redovisas.
      Det är mkt vanligare att anglosaxerna skyller på zionisterna utan att redovisa att zionismen är de kristna anglosaxernas uppfinning, medan ytterst få av dom nämner djupa staten vid namn: Pilgrim Society, elefanten i rummet under en stor del av de senaste seklerna.
      Det är den tystnaden som gör det möjligt för den djupa staten att helt styra Usa sen omkring 1909.
      Det är det dom inte säger man ska vara uppmärksam på.

 • Tack för spännande historiekunskap ni bjuder på både Hans och Erik!
  På tal om rövarfasoner och medeltid undrar jag vad vitaliebröderna hade för “tro” ?

  Deras fältrop var ju: 

  Guds vänner och allas fiender! (Gottes Freund – aller Welt Feind!).

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitaliebr%C3%B6derna

  Om den oblyge svenska ledaren Arend Styke sjörövare (1358-1415)

  “Han var fruktad och hemsökte med mord och brand länder och städer runt Östersjön och härjade långt in i Mälaren.
  Han grep biskop Tord i Strängnäs och förde honom slagen i järn till Stockholm, där biskopen berövades kläder, penningar, böcker och klenoder.”

  https://genvagar.nu/show.asp?PersonId=639901

  • Tack Magnus!

   Många är det som skriker till någon gud när de tar till våld. Och många är övertygade om att de gör rätt och att de är heliga redskap för gudens vilja!

   När det gäller sjörövare så har många av dem varit i Katolska kyrkans tjänst.

   Sjöröveriet var ett sätt att tillskansa sig rikedom och att angripa fiendemakter. Det var även ett av många medel att härska genom att söndra.

   Piratflaggan är mycket lik Skull and Bones emblem!

   Jämför! 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Jolly_Roger

   med
   https://de.wikipedia.org/wiki/Skull_%26_Bones

   Både sjöröveriet och Skull & Bones är starkt kopplade till Jesuitorden, vilket jag har för avsikt att redovisa i kommande artiklar.

  • Och när det gäller Vitaliebröderna så hade de ett starkt samband med The Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem (Teutonic Order).
   Denna order härstammade från Tempelherreorden, som gick under jorden i början av 1300-talet, vilket jag redogör för i “Katolska kyrkan granskas, Del 1”

   Teutonic Order stod bakom Adolf Hitlers uppsving till makten.

   • Ignatius av Loyola, grundaren av Jesuitorden, hade mycket starka band till en annan underjordisk organisation härstammande från Tempelherreorden, nämligen Los Alumbrados, som år spanska för “De illuminerade“.

    • Stort tack Hans för förklaring!

     Intressant att Vitaliebrödernas kända ledare Klaus Störtebekers
     fartyg hette “Den röde djävulen”.

     Man kan ju undra vem vitaliebröderna betraktade som gud?

     “Guds vänner och allas fiender! (Gottes Freund – aller Welt Feind!)”

     Hursomhelst begravdes Arend Styke vid Vadstena klosterkyrka.

     “Arend Styke, sjörövareI klosterkyrkan hittar man gravstenen över Arend Styke och hans son Albrekt Styke. Stenen är mycket nött men ligger vid mitten utmed södra långväggen, efter (från ingången räknat) stenen med två vapensköldar, den vänstra med en sjuuddig stjärna och den högra med en varg. Albrekt Styke ägde en gård med bodar på södra sidan av Rådhustorget och fadern Arend var tysk sjörövare och en av hövdingarna för vitaliebröderna som stöttade den avsatte Albrekt av Mecklenburg runt sekelskiftet 1400.
     Vitaliebröderna var en stor och kraftfull organisation med Gotland som en viktig bas och mottot Guds vänner och allas fiender! Andra vänner till Styke och kända ledare för vitalianerna var riddaren Sven Sture och inte minst Klaus Störtebeker, vars minne lever starkt i norra Tyskland. Störtebeker, vars fartyg hette Den röde djävulen, avrättades 1401.”

     https://upplevvadstena.se/vadstenabor-med-utlandskt-ursprung.htm

     Var den rekordgirige och grymma Bo Jonsson Grip med i samma organisation el är gravplatsen i Vadstena klosterkyrka en slump?

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Jonsson_(Grip)

     https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1244187/FULLTEXT02.txt
     
      • Spännande med lite historisk ondska som omväxling!

       Är det så att “vaccineringarna” i själva verket är en modernare blodritual där man påverkar blod/smitta?
       Vilka sällskap var vaccinfadern Edward Jenner med i?
       https://sv.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner

       Ang blodsmitta, hade heliga Birgitta syfilis?
       “Tre forskare från Linköping har sökt tillstånd att undersöka heliga Birgittas kranium. De vill veta om hennes gudomliga uppenbarelser i själva verket var hallucinationer under epileptiska anfall, skriver tidningen Extra Östergötland.

       Ett kranium som förmodas vara Birgittas förvaras i Vadstena. När kraniet undersöktes på 50-talet upptäcktes en urgröpning i benet.
       Urgröpningen kan ha orsakats av en godartad hjärntumör. Sådana tumörer är ofta orsak till epilepsi.”

       https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oR3L0m/heliga-birgitta-kan-ha-haft-en-tumor

       Stöd för skelettförändringar vid Tertiär syfilis.
       “Gummatös syfilis eller sen benign syfilis uppträder vanligtvis 1 till 46 år efter den första infektionen, med ett genomsnitt på 15 år. Detta stadium karakteriseras av bildning av kroniska gumma, som är mjuka, tumörlika inflammerade kulor som kan variera mycket i storlek. De påverkar typiskt hud, skelett och lever men kan uppträda var som helst.”

       https://sv.wikipedia.org/wiki/Syfilis

       • Tack för alla dina enormt viktiga länkar i anslutning till artikeln, Magnus!

        ALLA borde ta del av dem!

        Ut ur dimman!

        • Tack för fina ord (som även gäller dina länkar)

         Jag undrar om “kalven” har något symbolvärde
         i dessa kretsar eller om Israeliternas guldkalv
         och den torterade “vaccinations kalfven” på stockholmsutställningen 1898 bara är slump.

         utdrag ur bok från 1909. sid 72

         “Den homeopatiska läkemetoden. N Liljequist”

         (uppladdningen av scannad sida fungerade inte)

        • Det är en mycket spännande frågeställning! Den torterade vaccinationskalven – en uppstoppad kalv med rakad buk, där man kan se åtskilliga vaccinkoppor!

         – Ett symboliskt offerdjur?

         Kalvar, kvigor, tjurar har ständigt varit offerdjur i olika kultuter. 

         Det finns otaliga avbildningar på hur guden Mithras med hjälp av skorpionen och ormen dödar tjuren. Likheten med Europa och Tjuren, en skulptur i brons av Carl Milles på Stora torg i Halmstad är intressant. Motivet är hämtat från grekisk mytologi och handlar om när Zeus, i en tjurs skepnad, rövar bort prinsessan Europa.

         – Är Europa ännu en gång bortfört? 

         I Gamla testamentet pekade djuroffren i templet fram emot Jesu Kristi offer.
         I Andra Moseboks 32 berättas det om guldkalven. Folket trodde att Mose var död och förföll till avgudadyrkan i form av guld.

         – Är det guldet som åter har blivit guden?

        • Det är kul med namn på EU-byggnader i Bryssel!

         I artikeln ovan talas det om en annan byggnad i samband med det kidnappade Europa.
         Det är sätet för Europaparlamentet i Bryssel. I denna jättelika byggnad – som påminner om ett forntida tempel – finns det en stor mosaik som även den visar hur Europa förs bort av guden Zeus:
         https://www.wikiwand.com/en/Symbols_of_Europe

         Denna byggnad har namnet Paul-Henri Spaak-byggnaden.

         Paul-Henri Spaak var en av EU:s grundare, och kallades Mr Europe. Han var en av hjärnorna bakom Romfördraget – tillsammans med Walter Hallstein.

         Paul-Henri Spaak var stark förespråkare för multilateralism, det vill säga nationernas likriktning.

         Motsvarigheten till multilateralism på individnivå benämns ofta SOLIDARITET, alltså upphävande av det individuella till förmån för det kollektiva.

         Detta är något som ständigt predikas av vaccin-industrin och dess följare.

         Här är en mycket intressant artikel om vacciner, “solidaritet” och Paul-Henri Spaak i en jesuitisk tidning:
         https://jesc.eu/solidarity-a-vaccine-for-europe/

        • Tack igen för spännande upplysningar Hans!

         Man fortsatte att “vaccinera” på 1800 talet fast det uppenbart inte kunde hittas några kokoppor (som var urspringsmotiv för “vaccineringarna”).

         relaterat om historiska kalvar samt jesuiter

         Den röda kvigan https://eskatologinu.wordpress.com/bibelns-profetior/den-roda-kon-for-rening-av-templet/

         Event 201, the coronavirus outbreak, and the Jesuits (Society of Jesus) | Anthony Fauci, Andrew Cuomo, Donald Trump, Bill and Melinda Gates + https://gematriaeffect.news/event-201-the-coronavirus-outbreak-and-the-jesuit-couple-bill-and-melinda-gates/

        • Ja, de finns överallt.

         Den som ännu tror på Trump är ett offer för dialektikens lögn.

         Vi ska frigöra oss från förrädarna.

        • Forst bevisade man for allopaterna, att syfilisgiftet kunde öfverforas genom vaccinen. Skolastiken medgaf ändtligen sanningen haraf och in-
         forde darfor animalisk lymfa. Och hwvaraf bestar animalisk lymfa?

         For svaret harpa ar det battre, att vi meddela lasaren, kuru animalisk lymfa beredes. Man Oppnar en mogen vaccinkoppapaett barn och uppsamlar nagot af den framsipprande vatskan pa en glasskifva. Man hari beredskap en kalf, pa hvilken buken rakats. Med en ymplansett, som man doppat i namnda vatska, gor man nu langa, ytliga insnitt i kalfvens buk.

         Efter ungefar fyra dagar ar bukenpa kalfven starkt inflammerad och betackt af inflammationsprodukter. Da skrapar man buken
         med ett hvasst jarn. Det dr latt att tanka sig, att det arma offret for en sadan djurisk behandling vandas och darrar i hela kroppen.

         Denna afskrapade smorja utgdér emellertid grundémnet i den animaliska lymfan, vaccinen. Den bestar saledes af hornartade öfver-
         hudceller, af hudflikar, af frisk lymfa och i upplösning stadd lymfa, af blodvatten (serum), af blod, rent eller stadt i forruttnelse, af var
         m. m. Redan detta grundamne for den animaliska lymfan ar af vaxlande art; det innehaller stundom mera blod, stundom mera var, an den lymfa, som vinnes fran en annan kalf.

         Grundamnet blir sedan torkadt och pulveriseradt och darefter utblandadt med 4 a 6 ganger sa mycket glycerin. Då ar den animaliska lymfan eller vaccinen fardig, och nu kan man ympa!
         Sannolikt har läsaren redan af blotta lasningen häraf erfarit motvilja for ett sådant sätt att bereda vaccin, men hvad skulle han icke hafva känt, om han vid utstallningen i Stockholm 1897 fatt en
         annu klarare syn pa metoden genom den dar förevisade vaccinationskalfven?

         Därom skrifver en insindare under market C. W.i » Fylgia» (1897, n:o 5): »Denna innobla del af Stockholms stads i andra hänseenden sa förtjanstfulla och storslagna verksamhet har man haft osmak och forvildning nog att åskadliggéra genom att forete en uppstoppad kalf, uppspand pa operationsbordet, med buken rakad,
         uppsvalld och betackt af varafsöndringar, fardig att afleverera sina vidriga inflammationsprodukter. Om man ocksa icke, liksom insandaren, anser hela denna procedur rent fysiskt skadlig for manskligheten.

        • Försöksdjuren förstod kanske inte till en början att de utsatts för en mordisk agenda.

         Nu har försöken gjorts direkt på människor – utan de stackars djurens lidande.

        • Spännande Hans!

         Ett annat sammantäffande, som för tankarna till latintalande påvar är att ko heter vacca på latin.
         https://sv.glosbe.com/la/sv/vacca

         Frågan är om det är viktigast för dessa jesuiter
         att tvinga på oss deras “vaccin” för att vi ska bli invigda i sekten? (genom att dela på “vaccan”).

         Eller är det främst att sprida miasmer?

         Homeopatins grundprinciper
         utdrag ur nr 7. Miasm

         “Djupt rotade sjukdomar kan spåras tillbaka i många generationer till fem primära sjukdomar: cancer, sykosis, syfilis, tuberkulos och psora. Miasmer kan man antingen få eller så är de nedärvda.

         Ett exempel är en person som får gonorré, vilket behandlas med antibiotika och trycks ned. Gonorrén blir dormant (vilande) för att senare uttrycka sig i många sjukdomar. Ett annat exempel är om din farfars far hade syfilis,
         så är det möjligt att du kan få hudförändringar av sjukdomen nedärvd från flera generationer sedan.

         De flesta miasmer är nedärvda. En nedärvd miasm kan antingen vara aktiv eller dormant (vilande). En aktiv miasm uttrycker en symtombild. En dormant miasm ligger gömd i kroppen och uttrycker inga symtom.”

         http://www.svenskahomeopater.se/vad-ar-homeopati/homeopatins-grundprinciper/
         

         Bill gates har länge “utbildat” Jesuiter
         Välgörenhetsorganisationer lovar 19 miljoner dollar till Jesuitmodellskolor (Bill Gates 2003)
         https://www.nytimes.com/2003/05/21/us/charities-pledge-19-million-to-jesuit-model-schools.html

        • Jag tog min scannade bild och körde ocr nedan.

         rättelse
         stockholmsutställningen 1897 skall det vara

         utdrag ur boken från 1909. sid 72
         “Den homeopatiska läkemetoden. N Liljequist”

     • Bo Jonsson Grip var en mäktig typ som utnyttjade pestens härjningar under 1300-talet för att lägga beslag på egendomar som kommit att förlora ägare i pestens spår.

      Paralleller idag?

 • Bra där. Mycket nytt för mig och medeltidens känns närvarande. Väntar med spänning på fortsättning. Tack!

 • Intressant historielektion, jag blir ständigt påmind om hur detta stämmer när man sneglar på dagens tillämpning av klassisk islam.

  Undrar varför islam inte lyckas utveckla sin religion i en mer sekulariserad riktning?

  Det kanske Hans har nåt bra svar på?

  • Tack Jan!

   Dr Albert Rivera var en mycket högt uppsatt jesuitpräst, som svurit den ökända fjärde eden med introduktion. Han tog emellertid avstånd från både jesuitorden och Katolska kyrkan och konverterade till protestantismen.

   Albert Rivera har utförligt vittnat om att han under sin tid som jesuit fick kännedom om att religionen islam skapades av Katolska kyrkan i början av 600-talet. Syftet var enligt Rivera att skapa en krigsmakt av folk bosatta i Mellanöstern som kunde kontrolleras i såväl strävandena att erövra DET HELIGA LANDET som att bekämpa den ständigt växande kristna skaran. Men med tiden växte sig denna religiösa-politiska makt alltför stor och kunde inte längre kontrolleras.

   Här är mer information om det:

   https://watchmenonthepod.com/2020/12/22/alberto-riviera-how-the-vatican-created-islam/

   https://www.youtube.com/watch?v=gibRSM3gxXI

   (Ex Jesuit Priest Alberto Rivera Reveals How the Vatican created Islam)

   Återtagandet av kontrollen har till stor del skett genom Muslimska brödraskapet.

   • Muslimska brödraskapet var från starten britternas verktyg och har efterhand fått förnyad brittisk kontroll. Så om det var ett återtagande så var det inte till de direkt berörda folken.
    Var medveten om att britternas makt över historieskrivningen och viljan att desinformera´för att dölja sin egen roll är stor. Därför kan man starkt misstänka att en del av skildringen av katolska kyrkan är partisk med just den avsikten.
    Det gäller sannolikt för tiden från 1500-talet och framåt men kanske inte dessförinnan. Dvs det gäller under hela tiden sen jesuiterna grundades.

    • William Engdahl beskriver utförligt tillkomsten av Muslimska brödraskapet i sin bok The Lost Hegemon: Whom the gods would destroy, som handlar om förstörelsen av Jugoslavien på 1990-talet. I boken framhåller han hur mäktiga “kristna” amerikanska politiker använder militanta islamska rörelser över hela världen för sina syften. Jag kommer i en senare artikel att redogöra för hur amerikansk politik kommit att infiltreras mycket djupt av katolska kyrkans ordnar.

     När det gäller britterna, så förmodar jag att du inte avser alla britter, utan en liten elit – och i så fall är jag enig med dig att även de i hög grad är inblandade i skeendena. City of London utgör en mycket liten del av London, mindre än tre kvadratkilometer, men där enorm makt finns samlad. Det är ett centrum för världsekonomin och för många hemliga sällskap. Precis som Vatikanen är det en självständig enklav med eget styre och egna lagar och det hänger intimt samman med Vatikanen, vilket även det brittiska kungahuset gör.

     Det är förresten intressant att drottning Elizabeths nu bortgångne make, Prins Philip, sade att han skulle komma tillbaka som ett virus, så Corona kanske har lite kungligt påbrå…

     • City of London är ett redskap för oligarkin men hela aristokratin och mkt av akademin ingår.
      Det betyder inte att alla akademiker medvetet tänker geopolitiskt men det betyder att deras akademiska värld finns till för att gynna imperiet och deras inflytandeideologer som framträder under olika baner driver ideologierna för att manipulera andra folk mot deras intresse.
      City of London samordnar mycket av världens råvaruhandel och är en viktig del av imperiets makt som vanligen inte redovisas.
      Det är mkt vanligare att anglosaxerna skyller på zionisterna utan att redovisa att zionismen är de kristna anglosaxernas uppfinning, medan ytterst få av dom nämner djupa staten vid namn: Pilgrim Society, elefanten i rummet under en stor del av de senaste seklerna.
      Det är den tystnaden som gör det möjligt för den djupa staten att helt styra Usa sen omkring 1909.
      Det är det dom inte säger man ska vara uppmärksam på.

 • Tack för spännande historiekunskap ni bjuder på både Hans och Erik!
  På tal om rövarfasoner och medeltid undrar jag vad vitaliebröderna hade för “tro” ?

  Deras fältrop var ju: 

  Guds vänner och allas fiender! (Gottes Freund – aller Welt Feind!).

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitaliebr%C3%B6derna

  Om den oblyge svenska ledaren Arend Styke sjörövare (1358-1415)

  “Han var fruktad och hemsökte med mord och brand länder och städer runt Östersjön och härjade långt in i Mälaren.
  Han grep biskop Tord i Strängnäs och förde honom slagen i järn till Stockholm, där biskopen berövades kläder, penningar, böcker och klenoder.”

  https://genvagar.nu/show.asp?PersonId=639901

 • Bra där. Mycket nytt för mig och medeltidens känns närvarande. Väntar med spänning på fortsättning. Tack!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *