Chockerande sanningar om risker med strålning från basstationer för 5G, 4G, 3G

publicerad 15 juli 2021
- Mona Nilsson
Basstation, cellular tower. Foto: Mike Goad.
Basstation, cellular tower. Foto: Mike Goad.
Basstation (cellular tower). Foto: Mike Goad. Pixabay. Licens: Pixabay.com (free use)

OPINION. Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för nivåer av mikrovågsstrålning som nu blivit vanliga från basstationer för 3G, 4G eller 5G. Det är den chockerande sanningen som döljs för allmänheten.

Sedan över ett år tillbaka har mätningar gjorts av mikrovågsstrålning från basstationer i flera städer i Sverige. Mätningarna visar att strålningen ökat massivt på mycket kort tid under 5G-utbyggnaden. När jag själv började mäta strålning i samband med utbyggnaden av 3G år 2003 ansågs några tusen mikroWatt per kvadratmeter vara ovanligt högt. Det var känt redan då att så höga nivåer innebar hälsorisker vid långvarig helkroppsexponering.

Nu erhålls närmare tusen gånger högre mätvärden, över en miljon mikroWatt per kvadratmeter i maxvärde, på flera platser i större städer, exempelvis på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm.

De här nivåerna är tusen till tiotusen gånger högre än de nivåer från och med vilka upprepad forskning har redovisat att ökad risk för ohälsa inklusive ökad risk för cancer föreligger. Det är så höga nivåer att friska vältränade män får typiska symptom för påverkan av mikrovågsstrålning inom 30 minuter på dessa platser: huvudvärk, tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus.

Effekter kända sedan 50 år

Många människor kontaktar såväl oss som myndigheterna och vittnar om svåra hälsobesvär och symptom. Vid mätningar av strålningen i bostäderna visas generellt nivåer som ligger långt under de nivåer som är tillåtna i Svergie. Symptomen som de erfar är sedan 50 år tillbaka beskrivna som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning.

ArcanumSkolan 2024

Symptombilden fick benämningen mikrovågssyndromet och innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus, utmattning, depression, ångest, hjärtklappning och tryck över bröstet. Andningsproblem har under det senaste årets massiva ökning av mikrovågsstrålning seglat upp som ett allt mer frekvent symptom.

Trots att de omvittnade symptomen är kända och upprepat visade sedan 50 år tillbaka, åser myndigheterna passivt den exploderande strålningsökningen och avvisar inkommande vittnesmål, forskningsresultat som bekräftar hälsorisker och hundratals forskares varningar om skadlig hälsopåverkan.

”Låga nivåer”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, argumenterar för att strålningen är harmlös, att de omvittnade och rapporterade symptomen som motsvarar mikrovågssyndromet måste ha andra orsaker. De påstår, trots de sedan 50 år väl beskrivna effekterna, att det skulle saknas ”vetenskapligt grundade misstankar om att så låga nivåer innebär några hälsorisker”.

Strålsäkerhetsmyndigheten menar vidare att det rör sig om ”låga nivåer” av strålning från basstationer. Och eftersom de gör gällande att det rör sig om ”låga nivåer”… ”bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.”

Så förvandlas höga nivåer till ”låga”

SSM påstår att nivåerna är låga eftersom de jämförs med det så kallade ”referensvärdet”.  Referensvärdet är extremt högt i förhållande till kända hälsoeffekter. Det är när SSM jämför med ett extremt högt värde som uppmätta nivåer framställs som ”låga”. Ungefär på samma sätt som någon kan hävda att en extremt hög låneränta på 50% är låg vid jämförelse med en ränta på 500%.

SSM:s ”referensvärde” baseras på en föråldrad inställning till hälsorisker med mikrovågsstrålning etablerad av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet. För 70 år sedan ansågs det att mikrovågsstrålningen endast kan skada hälsan om den är så stark att du värmdes upp med en grad inom 30 minuter. Detta var under samma tid som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flera i dag erkänt hälsoskadliga ämnen, också ansågs som ofarliga.

Skyddar inte mot mikrovågssyndromet

Därför skyddar referensvärdet fortfarande idag endast mot omedelbara uppvärmningseffekter. Detta värde, som gäller för tillåten strålning från basstationer, WiFi-routrar med mera, är framtaget av den tyska organisationen ICNIRP  som har tydliga bindningar till telekomindustrin enligt en granskande rapport från två EU-parlamentariker publicerad år 2020.

För den berörda industrin, telekombolagen och militärindustrin, är referensvärdet av mycket stor betydelse. Ericsson har exempelvis för ett par år sedan redovisat att det blir i stort sett omöjligt att bygga ut 5G om referensvärdet skulle vara 100 gånger lägre, i höjd med det gränsvärde som gällde i Östeuropa redan på 1960-talet samt exempelvis i Schweiz och i Italien.

SSM:s referensvärde skyddar inte mot skadliga effekter av den form av exponering under längre tid, under flera år, som är aktuell från basstationer för 3G, 4G och 5G. Det innebär vidare att det saknar skydd mot de många skadliga hälsoeffekter som omfattande forskning visat föreligger med exponering vid nivåer under referensvärdet, exempelvis ökad risk för cancer, DNA-skador, oxidativ stress och påverkan på det centrala nervsystemets funktion, det vill säga det som redan för 50 år sedan beskrevs som mikrovågssyndromet efter studier av yrkesexponerade i Östeuropa.

Forskning saknas helt

Det påstås även av såväl SSM som ICNIRP att referensvärdet, som tillåter exponering för 10 000 000 mikroWatt per kvaderatmeter mätt som medelvärde under sex minuter och ett maxvärde som kan vara tusen gånger ännu högre, skulle vara baserat på omfattande forskning. Och eftersom referensvärdet gäller för exponering för strålning under längre tid, tror säkert många att det finns forskning som visat att det går bra att under längre tid helkroppsexponera människor för så höga nivåer utan skadlig hälsopåverkan? Inte kan väl telekombolagen tvångsutsätta svenska folket för mikrovågsstrålning under längre tid vars hälsokonsekvenser man inte i förväg har undersökt?

Det chockerande svaret är att det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att helkroppsexponera människor för 2G, 3G, 4G, 5G under längre tid, inte ens under enbart ett år, utan att det medför skadlig hälsopåverkan, varken vid referensvärdets nivåer och inte ens vid nivåer som är 1000 gånger lägre.

Experter med kopplingar till Ericsson och Telia

Professor Maria Feychting vid Karolinska Institutet  var under flera år vice ordförande för ICNIRP och således medansvarig för ICNIRP:s föråldrade och snäva syn på hälsoriskerna. Hon har fått forskningsfinansiering från bland annat Ericsson och Telia. Hennes nära kollega under många år, professor Anders Ahlbom, också medansvarig för ICNIRP:s referensvärde, har också fått finansiering från dessa bolag.

Dessutom har han en bror som under flera år arbetade som lobbyist för Telia i Bryssel. Men Maria Feychting och Anders Ahlbom har trots dessa intressekonflikter haft stort inflytande över de  expertutredningar som gjorts vid  myndigheter i Sverige, och även inom WHO och EU, och som påstås komma från ”oberoende” experter.

Jag frågade Maria Feychting om vilka studier som visat frånvaro av hälsofaror vid  kronisk helkroppsexponering för mikrovågsstrålning från 3G, 4G, 5G var för sig eller i kombination vid referensvärdets nivå eller vid tusen gånger lägre nivåer? Maria Feychting kan inte hänvisa till en enda studie. Hon vägrar, på direkt fråga, bekräfta att det helt saknas sådan forskning.  Strålsäkerhetsmyndigheten har på liknande frågor tidigare svarat mestadels undvikande att det aldrig går att visa att något är ofarligt och vid ett tillfälle medgett att det inte finns några sådana studier.

Bevisbördan i miljöbalken

SSM och ICNIRP ger sken av att referensvärdet skulle vara baserat på omfattande forskning sedan decennier tillbaka. ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen påstod för ett år sedan att ”det viktigaste för människor att komma ihåg är att 5G inte kan orsaka skada om dessa värden respekteras”. Strålsäkerhetsmyndigheten har påstått att referensvärdet är så försiktigt satt att försiktighetsprincipen i miljöbalken redan är tillämpad. Men skenet bedrar.

Den chockerande sanningen är att det helt saknas studier som ligger till grund för påståendet att det saknas hälsorisker vid kronisk helkroppsexponering vid de nivåer som är vanligt förekommande i människors bostäder i närhet av basstationer eller på allmänna platser idag.

Det finns å andra sidan närmare 20 studier som upprepat visat att hälsorisker i form av mikrovågssyndromet eller ökad risk för cancer föreligger vid nivåer som SSM kallar ”låga”. En studie visar ökad risk för ALS. Hälsorisker har visats från och med nivåer som är 100 000 gånger lägre än SSM:s referensvärde. Men de här studierna ignoreras av såväl SSM som ICNIRP.

Vad får bevisläget för konsekvenser rent rättsligt? Enligt den svenska miljölagstiftningen gäller att bevisbördan faller på verksamhetsutövaren som har att visa att strålningen från basstationer inte är skadlig. Dessutom ska åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa om det ”finns skäl att anta olägenheter” enligt miljöbalkens 2:a kapitel.

Bevisläget är solklart eftersom:

 1. det helt saknas bevisning om avsaknad av skadlig hälsopåverkan vid referensvärdets nivåer eller ens vid nivåer tusentals gånger därunder samtidigt som
 2. upprepad forskning sedan 50 år visat skadlig hälsopåverkan.

Lögner utgör bevisning

Verksamhetsutövaren, det vill säga de stora telekombolagen, hänvisar till Strålsäkerhetsmyndíghetens och Folkhälsomyndighetens falska påståenden om att strålningen är ”låg” i förhållande till referensvärdet. De hänvisar gärna även till WHO och EU:s samt de svenska myndigheternas expertutredningar. Dessa expertutredningar domineras av medlemmar i ICNIRP och många av de ingående experterna är inte oberoende från telekombolagen.

De lokala miljökontoren, länsstyrelserna och miljödomstolarna lutar sig lydigt mot myndigheternas bedömningar och påståenden om ”låg” strålning och avsaknad av misstanke om hälsorisker samt expertutredningarna dominerade av ICNIRP, när människor som drabbats av ohälsa pga strålning från basstationer gör formella klagomål med hänvisning till miljöbalken. De som drabbas av ohälsa efter att en basstation eller mobilmast satts upp i närheten av bostaden hamnar i en rättslös situation och får skydda sig bäst de kan.

Vem tjänar på det?

 • Vem tjänar på dessa uppenbara lögner om vad som sedan 50 år är känt om riskerna med mikrovågsstrålningen?
 • Varför ljuger och vilseleder myndigheterna?
 • Varför bortser de från den ökande bevisningen om skadlig hälsopåverkan?

Det handlar bland annat om storföretagen Ericsson och Telia. De har finansierat de två mest tongivande svenska experternas forskning, de som är medansvariga för det föråldrade skyhöga referensvärdet som används som huvudargument för att strålningen från bolagens utrusning och verksamhet är harmlös. 5G anses vara viktigt för Ericssons överlevnad precis som 3G och 4G på sin tid uppgavs vara viktig för bolagets överlevnad.

Begär pappren på bordet

Sveket och bedrägeriet mot det svenska folket i denna fråga är så enormt att det för de flesta framstår som att det omöjligt kan vara sant.

 • Jag uppmanar alla att ställa de avgörande kritiska frågorna till myndigheterna. Kräv bevisen på bordet för att långtidsexponering för 5G, 4G och 3G i kombination inte medför hälsofaror.
 • Kräv pappren på bordet om vilka studier av långvarig helkroppsexponering för 3G, 4G och 5G som visar att referensvärdet är relevant som skydd mot hälsofaror förenade med långvarig helkroppsexponering för strålning från basstationer.
 • Kräv att den svenska miljöbalken tillämpas så som det var tänkt och att myndigheterna följer förvaltningslagens och regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Det senare innebär att de erkänner att majoriteten av forskarna verksamma på området uppmanar till bättre skydd mot bevisade hälsofaror långt under gällande refernsvärden och revidering av de föråldrade skyhöga referensvärdena.

Text: Mona Nilsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Forskaren Olle Johansson ger oss här råd om vad vi själva kan göra för att skydda oss så gott det går mot den påtvingade mycket starka ökningen av skadlig elektromagnetisk strålning.

  https://www.youtube.com/watch?v=s0AVCGd8BEg

  (Is Wireless Radiation Really Harmful To Humans? | with Prof. Dr. Olle Johansson)

  • Ny delgivning av det akuta läget från sakkunnige Solveig Silverin.

   Om insektsdöden – En film från år 2020 Publicerad den 2021-09-13

   Till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Kalmar län, SSM, PTS mfl

   Hej! Jag har sammanställt en film om insekterna sommaren 2020 som jag vill visa er. Jag har sammanställt denna film från sommaren 2020, som visar allvarliga störningar i insektsfaunan, långt under gällande referensvärden. Övervintrande insekter kan även dö av den artificiella mikrovågsstrålningen under vinterhalvåret, alltså året om.
   .
   https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2021/09/13/om-insektsdoden-en-film-fran-ar-2020-2/

 • Forskaren Olle Johansson ger oss här råd om vad vi själva kan göra för att skydda oss så gott det går mot den påtvingade mycket starka ökningen av skadlig elektromagnetisk strålning.

  https://www.youtube.com/watch?v=s0AVCGd8BEg

  (Is Wireless Radiation Really Harmful To Humans? | with Prof. Dr. Olle Johansson)

  • Ny delgivning av det akuta läget från sakkunnige Solveig Silverin.

   Om insektsdöden – En film från år 2020 Publicerad den 2021-09-13

   Till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Kalmar län, SSM, PTS mfl

   Hej! Jag har sammanställt en film om insekterna sommaren 2020 som jag vill visa er. Jag har sammanställt denna film från sommaren 2020, som visar allvarliga störningar i insektsfaunan, långt under gällande referensvärden. Övervintrande insekter kan även dö av den artificiella mikrovågsstrålningen under vinterhalvåret, alltså året om.
   .
   https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2021/09/13/om-insektsdoden-en-film-fran-ar-2020-2/

 • Tack Mona för ditt outtröttliga arbete!

  Själv tycker jag om att dricka lite whisky ibland. Kan inte säga att jag mår märkbart dåligt efter en whisky heller, tvärtom. Så jag antar att jag utan omsvep kan dricka en i timmen resten av livet utan problem?

  Ja, slår man ut “medelvärdet” av en whisky per timme så blir det ju så lite per minut att det blir “mycket låga värden”. Så lite tål ju till och med ett barn.

  Ja och mitt köksbord är ju rätt stort, och en flaska whisky tar inte mycket plats. Utslaget per m2 blir det ju faktiskt “extremt låga värden”.

  Och om en nu är ofarlig, då kan jag väl passa på att dricka fyra olika sorter. Att någon har “cask strenght” på 72% borde ju inte göra någon skillnad? Allt är ju fortfarande per defenition “whisky”.

  Och det existerar mig veterligen inget “kvalitetsgranskat, samlat vetenskapligt underlag” som visar att en liten whisky har någon “vetenskapligt grundad misstanke” om negativa hälsoeffekter.

  Sen att alkohol rent konkret är fettlösande och min hjärna skulle bli en ännu rörigare sörja än vad den redan är av mikrovågsugnen vi numera bor i, det är väl inte så noga………

  SSM måste vara Sveriges enda myndighet som till 100% består av personal från den industri man är satta att granska? “Strålsäkerhetsmyndigheten”, skyddar strålningen från all form av inskränkning från folkviljan..

  Skål!

 • Tack Mona för ditt outtröttliga arbete!

  Själv tycker jag om att dricka lite whisky ibland. Kan inte säga att jag mår märkbart dåligt efter en whisky heller, tvärtom. Så jag antar att jag utan omsvep kan dricka en i timmen resten av livet utan problem?

  Ja, slår man ut “medelvärdet” av en whisky per timme så blir det ju så lite per minut att det blir “mycket låga värden”. Så lite tål ju till och med ett barn.

  Ja och mitt köksbord är ju rätt stort, och en flaska whisky tar inte mycket plats. Utslaget per m2 blir det ju faktiskt “extremt låga värden”.

  Och om en nu är ofarlig, då kan jag väl passa på att dricka fyra olika sorter. Att någon har “cask strenght” på 72% borde ju inte göra någon skillnad? Allt är ju fortfarande per defenition “whisky”.

  Och det existerar mig veterligen inget “kvalitetsgranskat, samlat vetenskapligt underlag” som visar att en liten whisky har någon “vetenskapligt grundad misstanke” om negativa hälsoeffekter.

  Sen att alkohol rent konkret är fettlösande och min hjärna skulle bli en ännu rörigare sörja än vad den redan är av mikrovågsugnen vi numera bor i, det är väl inte så noga………

  SSM måste vara Sveriges enda myndighet som till 100% består av personal från den industri man är satta att granska? “Strålsäkerhetsmyndigheten”, skyddar strålningen från all form av inskränkning från folkviljan..

  Skål!

 • För att vara lite mer “on topic”, så vet du redan att jag tycker du gör ett suveränt jobb Mona.

  Som man sen har sett på t.ex. brandstationen i Kalifornien, tror jag det var, så fick brandmännen neurologiska problem av en nyligen uppsatt 5G-basstation och dom problemen försvann när de tog bort sändaren. Likaså upphörde de många dödsfallen i den Indiska byn när de avlägsnade 5G-basstationen.

  Den här nya sändartekniken verkar ju ge en hel del nya problem som borde vara lite svårare att skitsnacka bort.

 • För att vara lite mer “on topic”, så vet du redan att jag tycker du gör ett suveränt jobb Mona.

  Som man sen har sett på t.ex. brandstationen i Kalifornien, tror jag det var, så fick brandmännen neurologiska problem av en nyligen uppsatt 5G-basstation och dom problemen försvann när de tog bort sändaren. Likaså upphörde de många dödsfallen i den Indiska byn när de avlägsnade 5G-basstationen.

  Den här nya sändartekniken verkar ju ge en hel del nya problem som borde vara lite svårare att skitsnacka bort.

 • Tack Mona, som alltid välskrivet och med stort engagemang, sakligt och lättfattligt dessutom…
  Sverige är som en stor tung tankbåt på drift, den har ingen kapten, inget roder, möjligen finns det hjärntvättade malajer, och dom får ju inte bestämma någonting…så här hopplöst känns det när man som strålskadad ska försöka få människor uppmärksammade på de skador som mikrovågorna gör med oss. Idag var det skrattretande, jag satt på en bänk vid det huset jag bor i, fram kommer en dam jag pratat med för länge sedan om just detta ämne, mikrovågors negativa inverkan på våra kroppar, djur och natur mm…svaret jag fick när hon gick var, “Ja, inte använder jag någon mikrovågsugn”. Jag fortsatte, du har ju mobiltelefon, som du pratar i? Ja, men den är ju inte skadlig, den känner jag inget obehag utav…Ja, så här går resonemanget för det mesta, förståelsen finns inte av de avigsidor som alla våra apparater och master gör med oss. Jag var så glad en gång, vi var två stycken som skulle ut och mäta, jag hade mätt upp mycket höga värden, där det inte varit så högt förut, jag ringde vår lokaltidning och undrade om de ville följa med ut och mäta och sedan sätta in detta i tidningen, det kom en oerfaren ung reporter, ställde bra frågor, fotade och så, resultatet blev, han fick inte sätta in det i tidningen…Ja, så här korrupt är det, jag tror aldrig detta går att vända utan en mycket stark belysning på “Etablissemanget” och vad de håller på med…vi har detta med HAARP och chemtrails, det sprutas för det vildaste just nu, himmelen är alldeles mjölkig, fast den ska vara blå…Det är dags nu att sätta stopp även där, våra höga temperaturer som har varit nu på somrarna är resultatet därav. När allt detta är “igång”, känner jag det som solsveda på min kropp, fastän jag inte solat, så visst är det “starka grejer” dom kör med… och så pratar man om klimatförändringar…jo jag tackar jag, klimatmanipulation är det rätta ordet tycker jag. MIKROVÅGOR ÄR SKADLIGA! Vi måste inse det!

  • I enlighet med lagen för orsak/verkan får man undantagslöst skörda vad man sår. Förr eller senare…

  • Jag har också observerat den mjölkvita himlen i kombination med allrådande bastu. Vi är angripna på så många olika fronter där de flesta av dem är helt okända för det stora flertalet. Här snackar vi bedräglig krigföring där de inte ens har ryggrad nog för en öppen krigsförklaring.

   • “En skicklig general utnyttjar allt.

    Men han kan bara göra det om han agerar i största sekretess, för han vet att han måste vara kallt beräknande och styra med fasthet.

    Samtidigt vilseleds hans egna män ständigt av vad de ser och hör.

    Han ser till att hans egna trupper aldrig har vetskap om vad de måste göra eller vilka order de kommer att få.

    Om nu hans enheter är omedvetna om hans planer, hur kan då fienden upptäcka dem?”

    – Krigskonsten Sun Tzu (min översättning från engelskan)

    • Jag vet Hans. Men någonstans i det bedrägliga går du från att vara krigare till att bli en ynkrygg.

     • När man är en krigare för sanningen, vilket jag är, riskerar man att bli angripen på alla möjliga sätt.

      Du sätter en ful etikett på mig utan minsta motivering och du är försäkrad om stor anonymitet med de namn du angett.

      Redogör för vem du är och motivera ditt kränkande!!!

     • Förtydligande:

      Du kanske bara inte fattar varför jag citerar från boken Krigskonsten Sun Tzu.

      Jag ska försöka att klargöra det för dig.

      Krigskonsten Sun Tzu är, så som jag ser det och även MOTIVERAR i nedanstående artikel, en bedräglig, feg och förrädisk jesuitisk kamp i gerillakrigföring, som jag anser helt dominerar skeendena i världen.

      https://newsvoice.se/2021/06/granskning-av-katolska-kyrkan-del-5-ignatius-av-loyola-och-jesuitorden-som-ska-aterta-makten-at-pavedomet/

      Vi angrips utan att veta vem som angriper oss – precis som du angriper mig här!

     • Och om det är så att du har missuppfattat varför jag citerade från den här jesuit-boken om gerillakrigföring, så hoppas jag att du rätar på din egen rygg och säger det.

      • Jag tror nog att det är du som har missförstått det hela Hans. Jag förstod precis varför du citerade Zun Tzu/Jesuiternas krigarkonst.

       Vad jag syftade på är att det är DOM som har gått från att utöva en bedräglig krigföring till att bli rena ynkryggar. Oavsett om de försvarar den ynkedomen med någon gammal bok som de själva troligtvis skrivit.

       Hur kunde du tolka min kommentar som ett angrepp på dig själv?

       • Med “du” så menade jag såklart inte dig utan det var ju givetvis du/generalen/den bedräglige i processen som jag syftade på.

        Du har läst så många av mina kommentarer så det borde du faktiskt ha förstått. Men det kanske är värmen. LOL

        • En tanke – kan det vara så att Anders Johanssom och Peter Johansson är samma person?

         Det verkar lite så.

         I så fall surfar vi rätt rejält på missfårståelsens våg båda två – trots att vi förmodligen i grunden är rätt eniga…?

       • Anders, jag har aldrig tolkat din kommentar som ett angrepp mot mig.

        Personangreppet mot mig står Peter Johansson för.

        Jag är helt enig med det du skriver om att vi blir angripna på många olika fronter.

        Den “gamla boken” Krigskonsten Sun Tzu är enormt viktigt att ha kunskap om – för det är en program-förklaring till de angrepp vi upplever allt intensivare.

        • Det var jag det med och den felskrivningen berodde definitivt på värmen, eftersom jag precis skrivit en e-post till en Peter.

         Visst är Sun Tzu viktig eftersom den beskriver deras effektiva tillvägagångssätt. Men någonstans har de ju också skrivit boken för att rättfärdiga ett tillvägagångssätt som i grund och botten faktiskt är rätt fegt.

         De har ju ändå upprättat lite lagar kring krigföring m.m. Men det de håller på med nu är ju som att stjäla godis från ovetande barn eller begå låga åldringsbrott vilket betyder att de inte ens har tjuvheder.

        • Vad kul, Anders!

         Nu har vi klarat ut allt och därtill förhoppningsvis gjort läsarna här intresserade av Sun Tzu – de fegas och oärligas manual för världsherravälde.

   • Ang. “mjölkvit himmel” är det något som efter Bidens kupp ökat dramatiskt. Tidigare var det uteslutande aerosol uppe i stratosfären som sprutades ut av plan och drönarplan. Sista året med Trump försvann nästan all geoengeneering. Vi fick åter se blå himmel och vita fluffiga cirrusmoln. Nu har det påbörjats igen och intensifierats mycket. Dessutom har det tillkommit s.k. chembombs som utförs ute i Atlanten och som med HAARP (Radiovågor ) förflyttas in över både USA o EU. Solstrålar värmer upp jorden, men pga. detta konstgjorda tak av kemikalier kommer värmen inte ut – resultatet blir detta vi nu ser med 35 grader och luftfuktighet som kan liknas till tropiska länders. En sk. hemmasnickrad global uppvärmning.
     
    Har en vän i US navy som berättar att (USA/UK) + Norge varje natt och dag håller på med “vädermodifikationer” i området mellan Norge och UK. I appar där man kan spåra flyg, kan man se deras militära flygplan och helikoptrar i området cirkulera i onormala loopar. Resultatet – i sommar får vi mycket förorenat väder från Nordväst. DE har annars de senaste 20 åren sett till att komma hit från utanför POR kust via västEU.
     
    Dessa cocktails består ofta av aluminium, barium o strontium. De kan med Haarpliknande utrustning skapa vilket väder/katastrofer som helst. Vi andas in dessa metaller och de förs in i blodomloppet, med hjälp av 5G kan metallerna medvetet- värmas upp / förflyttas sig till hjärna, hjärta etc, eller klumpa ihop dem och få liv att upphöra.

 • Tack Mona, som alltid välskrivet och med stort engagemang, sakligt och lättfattligt dessutom…
  Sverige är som en stor tung tankbåt på drift, den har ingen kapten, inget roder, möjligen finns det hjärntvättade malajer, och dom får ju inte bestämma någonting…så här hopplöst känns det när man som strålskadad ska försöka få människor uppmärksammade på de skador som mikrovågorna gör med oss. Idag var det skrattretande, jag satt på en bänk vid det huset jag bor i, fram kommer en dam jag pratat med för länge sedan om just detta ämne, mikrovågors negativa inverkan på våra kroppar, djur och natur mm…svaret jag fick när hon gick var, “Ja, inte använder jag någon mikrovågsugn”. Jag fortsatte, du har ju mobiltelefon, som du pratar i? Ja, men den är ju inte skadlig, den känner jag inget obehag utav…Ja, så här går resonemanget för det mesta, förståelsen finns inte av de avigsidor som alla våra apparater och master gör med oss. Jag var så glad en gång, vi var två stycken som skulle ut och mäta, jag hade mätt upp mycket höga värden, där det inte varit så högt förut, jag ringde vår lokaltidning och undrade om de ville följa med ut och mäta och sedan sätta in detta i tidningen, det kom en oerfaren ung reporter, ställde bra frågor, fotade och så, resultatet blev, han fick inte sätta in det i tidningen…Ja, så här korrupt är det, jag tror aldrig detta går att vända utan en mycket stark belysning på “Etablissemanget” och vad de håller på med…vi har detta med HAARP och chemtrails, det sprutas för det vildaste just nu, himmelen är alldeles mjölkig, fast den ska vara blå…Det är dags nu att sätta stopp även där, våra höga temperaturer som har varit nu på somrarna är resultatet därav. När allt detta är “igång”, känner jag det som solsveda på min kropp, fastän jag inte solat, så visst är det “starka grejer” dom kör med… och så pratar man om klimatförändringar…jo jag tackar jag, klimatmanipulation är det rätta ordet tycker jag. MIKROVÅGOR ÄR SKADLIGA! Vi måste inse det!

  • I enlighet med lagen för orsak/verkan får man undantagslöst skörda vad man sår. Förr eller senare…

  • Jag har också observerat den mjölkvita himlen i kombination med allrådande bastu. Vi är angripna på så många olika fronter där de flesta av dem är helt okända för det stora flertalet. Här snackar vi bedräglig krigföring där de inte ens har ryggrad nog för en öppen krigsförklaring.

   • “En skicklig general utnyttjar allt.

    Men han kan bara göra det om han agerar i största sekretess, för han vet att han måste vara kallt beräknande och styra med fasthet.

    Samtidigt vilseleds hans egna män ständigt av vad de ser och hör.

    Han ser till att hans egna trupper aldrig har vetskap om vad de måste göra eller vilka order de kommer att få.

    Om nu hans enheter är omedvetna om hans planer, hur kan då fienden upptäcka dem?”

    - Krigskonsten Sun Tzu (min översättning från engelskan)

    • Jag vet Hans. Men någonstans i det bedrägliga går du från att vara krigare till att bli en ynkrygg.

     • När man är en krigare för sanningen, vilket jag är, riskerar man att bli angripen på alla möjliga sätt.

      Du sätter en ful etikett på mig utan minsta motivering och du är försäkrad om stor anonymitet med de namn du angett.

      Redogör för vem du är och motivera ditt kränkande!!!

     • Förtydligande:

      Du kanske bara inte fattar varför jag citerar från boken Krigskonsten Sun Tzu.

      Jag ska försöka att klargöra det för dig.

      Krigskonsten Sun Tzu är, så som jag ser det och även MOTIVERAR i nedanstående artikel, en bedräglig, feg och förrädisk jesuitisk kamp i gerillakrigföring, som jag anser helt dominerar skeendena i världen.

      https://newsvoice.se/2021/06/granskning-av-katolska-kyrkan-del-5-ignatius-av-loyola-och-jesuitorden-som-ska-aterta-makten-at-pavedomet/

      Vi angrips utan att veta vem som angriper oss – precis som du angriper mig här!

     • Och om det är så att du har missuppfattat varför jag citerade från den här jesuit-boken om gerillakrigföring, så hoppas jag att du rätar på din egen rygg och säger det.

      • Jag tror nog att det är du som har missförstått det hela Hans. Jag förstod precis varför du citerade Zun Tzu/Jesuiternas krigarkonst.

       Vad jag syftade på är att det är DOM som har gått från att utöva en bedräglig krigföring till att bli rena ynkryggar. Oavsett om de försvarar den ynkedomen med någon gammal bok som de själva troligtvis skrivit.

       Hur kunde du tolka min kommentar som ett angrepp på dig själv?

       • Med “du” så menade jag såklart inte dig utan det var ju givetvis du/generalen/den bedräglige i processen som jag syftade på.

        Du har läst så många av mina kommentarer så det borde du faktiskt ha förstått. Men det kanske är värmen. LOL

       • Anders, jag har aldrig tolkat din kommentar som ett angrepp mot mig.

        Personangreppet mot mig står Peter Johansson för.

        Jag är helt enig med det du skriver om att vi blir angripna på många olika fronter.

        Den “gamla boken” Krigskonsten Sun Tzu är enormt viktigt att ha kunskap om – för det är en program-förklaring till de angrepp vi upplever allt intensivare.

        • Det var jag det med och den felskrivningen berodde definitivt på värmen, eftersom jag precis skrivit en e-post till en Peter.

         Visst är Sun Tzu viktig eftersom den beskriver deras effektiva tillvägagångssätt. Men någonstans har de ju också skrivit boken för att rättfärdiga ett tillvägagångssätt som i grund och botten faktiskt är rätt fegt.

         De har ju ändå upprättat lite lagar kring krigföring m.m. Men det de håller på med nu är ju som att stjäla godis från ovetande barn eller begå låga åldringsbrott vilket betyder att de inte ens har tjuvheder.

   • Ang. “mjölkvit himmel” är det något som efter Bidens kupp ökat dramatiskt. Tidigare var det uteslutande aerosol uppe i stratosfären som sprutades ut av plan och drönarplan. Sista året med Trump försvann nästan all geoengeneering. Vi fick åter se blå himmel och vita fluffiga cirrusmoln. Nu har det påbörjats igen och intensifierats mycket. Dessutom har det tillkommit s.k. chembombs som utförs ute i Atlanten och som med HAARP (Radiovågor ) förflyttas in över både USA o EU. Solstrålar värmer upp jorden, men pga. detta konstgjorda tak av kemikalier kommer värmen inte ut – resultatet blir detta vi nu ser med 35 grader och luftfuktighet som kan liknas till tropiska länders. En sk. hemmasnickrad global uppvärmning.
     
    Har en vän i US navy som berättar att (USA/UK) + Norge varje natt och dag håller på med “vädermodifikationer” i området mellan Norge och UK. I appar där man kan spåra flyg, kan man se deras militära flygplan och helikoptrar i området cirkulera i onormala loopar. Resultatet – i sommar får vi mycket förorenat väder från Nordväst. DE har annars de senaste 20 åren sett till att komma hit från utanför POR kust via västEU.
     
    Dessa cocktails består ofta av aluminium, barium o strontium. De kan med Haarpliknande utrustning skapa vilket väder/katastrofer som helst. Vi andas in dessa metaller och de förs in i blodomloppet, med hjälp av 5G kan metallerna medvetet- värmas upp / förflyttas sig till hjärna, hjärta etc, eller klumpa ihop dem och få liv att upphöra.

 • Bisfenol eller akrylamid och stora delar av befolkningen förklarar katastrofläge.
  >1000 mW/m2 på Sergels torg – axelryckning.
  SSM (och FHM) har ingen funktion, tvärtom orsakar de stor skada.

 • Folkomröstningarnas tid tycks vara helt förbi.

  • Vi fick rösta om högertrafik och blev överkörda.
  • Vi fick rösta om EU och blev beljugna.

  Men införandet av 5G hade enligt regeringschefen
  “högsta prioritet” och infördes i all hast utan att rådgöra med befolkningen eller att tillåta en öppen diskussion i statsfinansierade tidningar, Tv, radio.

  Vissa saker går så snabbt och lätt att införa och andra kan det dras ut på i all oändlighet.

  Enormt hög strålning halkade i på ett bananskal!

  År det så det går till i en bananrepublik?

 • Bisfenol eller akrylamid och stora delar av befolkningen förklarar katastrofläge.
  >1000 mW/m2 på Sergels torg – axelryckning.
  SSM (och FHM) har ingen funktion, tvärtom orsakar de stor skada.

 • Folkomröstningarnas tid tycks vara helt förbi.

  • Vi fick rösta om högertrafik och blev överkörda.
  • Vi fick rösta om EU och blev beljugna.

  Men införandet av 5G hade enligt regeringschefen
  “högsta prioritet” och infördes i all hast utan att rådgöra med befolkningen eller att tillåta en öppen diskussion i statsfinansierade tidningar, Tv, radio.

  Vissa saker går så snabbt och lätt att införa och andra kan det dras ut på i all oändlighet.

  Enormt hög strålning halkade i på ett bananskal!

  År det så det går till i en bananrepublik?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *