Medicinreporter Anna Bratt förvillar om vaccinskador

publicerad 9 september 2021
- Gästskribent
Max Lundqvist, pressfoto

REPLIK. I Dagens Nyheter den 26:e aug kommenterade medicinreporter Anna Bratt att 281 personer i Sverige har rapporterats avlidna med misstänkt koppling till vaccin mot Covid-19. Majoriteten av de avlidna har sannolikt dött av andra orsaker, hävdar Bratt.

Text: Max Lundqvist | Dagens Nyheter refuserade denna replik utan motivering

Anna Bratt. Foto: eget verk. Licens: CC BY-SA 4.0
Anna Bratt. Foto: eget verk. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia

“För det första är de flesta äldre, från 60 år och uppåt, men en stor majoritet är över 80 år. För det andra har de flesta en eller flera sjukdomar som gör dem extra sköra”. Bratt avslutar: ”Låt oss hoppas att vi får slippa höra vaccinskeptiker oseriöst hävda att vaccinet har dödat 281 personer i Sverige.” – Anna Bratt

Med anledning av hur Anna Bratt resonerar kring dödsfallen efter experimentvaccinen, så kan det vara intressant att jämföra med de som dött med Covid-19.

14674 personer misstänks ha dött med corona enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). FHM inkluderar alla personer som haft ett positivt PCR-test inom en månad före dödsfallet. Tänk om vi skulle räkna på samma vis för de som dör efter sprutan, dvs döda med vaccin inom en månad efter injiceringen. Då blev det många tusen döda.

Socialstyrelsen exkluderar de som uppenbart dött av andra orsaker än Covid-19, till exempel av en trafikolycka. Socialstyrelsens siffra på döda med Covid-19 är därför 14077 personer, men majoriteten av dem dog också av andra orsaker, om det nu kan vara till någon tröst för den som har förlorat en anhörig eller vän.

De flesta av de som dött med Covid-19 hade en eller flera sjukdomar, som gjorde dem extra sköra. Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar att endast 15 procent av de 14077 dog utan annan bidragande sjukdom, det vill säga 2100 personer.

Fetma ingår inte i statistiken som en sjukdom, men har bevisligen stor inverkan på dödligheten i covid-19. Inkluderas fetma är det sannolikt endast cirka 5 procent som avlidit av corona utan annan bidragande sjukdom, dvs 700 personer.

Det kan jämföras med att det varje år dör i snitt 685 personer av influensa och att 12000 dör till följd av rökning.

Att se på överdödligheten är ett annat sätt att beräkna hur Covid-19 drabbat Sverige. För perioden januari 2019 – augusti 2021 har vi en total överdödlighet på cirka 2500 personer, vilket kan förklaras av Covid-19.

Medelåldern på de som dött i Covid-19 är 83 år, strax över medellivslängden för svensken. De allra flesta av dödsfallen, 80 procent, finns i åldersgruppen 75 år och äldre, 1 procent var under 50 år och 0,2 procent var under 30 år. Det som hänt med Covid-19 är att livet blev något kortare för några personer, framför allt äldre. Tragiskt förstås, men att skröpliga dör i förtid av covid-19 kan inte jämföras med otäcka epidemier som dödar gamla och unga urskillningslöst.

Medelåldern för de som dör efter experimentsprutan blir lägre för varje vecka, i takt med att allt fler yngre injiceras. En person, 18-19 år, är inrapporterad död med misstänkt koppling till Pfizer-vaccinet. Ytterligare sex personer under 50 år och 46 personer under 70 år är inrapporterade döda. Hur deras sjukdomstillstånd var i övrigt vet vi ingenting om. Vad visade obduktionerna?

Nu börjar Sverige vaccinera ungdomar på bred front. Då blir det extra viktigt att ställa de frågor som alltid bör ställas före användning av ett läkemedel:

 1. Är det säkert?
 2. Fungerar det?
 3. Gör det någon nytta för mottagaren?

Två av de biverkningar som kommer av experimentvaccinerna är myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken).

Myokardit har hittills drabbat 56 personer i Sverige (främst unga män) och perikardit har drabbat 33 personer i olika åldrar. Friska unga människor drabbas alltså av inflammation i hjärtmuskeln eller hjärtsäcken, på grund av en vaccinering de knappast behöver. Inom fem år kan denna biverkning utvecklas till något betydligt värre.

En studie av Pfizers vaccin på råttor visade en hög ansamling av spikproteiner i äggstockarna och många kvinnor har anmält menstruationsrubbningar efter vaccinering. Det kan därför inte uteslutas att kvinnors fertilitet påverkas av experimentvaccinerna. Studier över längre tid saknas.

Det är fyra ungdomar i åldern 10-19 år som har dött med Covid-19, sannolikt hade majoriteten eller alla riskfaktorer. Dödligheten i Covid-19 för barn och unga 0-19 år är 0.00037 procent. Så hur lyder risk/nytta-bedömning inför en injicering av en ung frisk person i åldern 10-19 år mot Covid-19?

Myndigheterna tränar nu upp skolledningarna i att kunna övertala barn som är motvilliga till sprutan. Skolan tar således över förmyndarskapet och hävdar att de, inte vi föräldrar, skall avgöra frågan om experiment-vaccinet.

I Örebro län anordnas vaccindisco. Vi, som trodde att skolorna var till för att barnen skall lära sig av historien, får nu veta att ”informerat samtycke” endast är en konspirationsteori från 1940-talet.

Anna Bratt skriver: “Läkemedelsverket har granskat rapporterna och de hittar inga orsakssamband, det vill säga det finns ingen generell koppling mellan vaccin och död i de undersökta fallen. Enligt myndigheten har inte fler än förväntat avlidit i den övre åldersgruppen.”

Om vi synar dödsfallen med covid-19 genom samma glasögon som Bratt ser på de döda med vaccin, så skulle den siffran också hamna nära noll.

Anna Bratt utelämnar frågor

Några frågor som Anna Bratt inte ställer till Läkemedelsverket:

 • Vilka är de undersökta fallen? Alla?
 • Vad menas med “generell koppling”?
 • Hur lång tid efter injiceringen dog personerna?
 • Hur många obduktioner har man gjort? Vad visade dom?
 • Menar Läkemedelsverket att de äldre ändå skulle dö, så att eventuell koppling till vaccinet är ovidkommande?
 • Är alla 281 dödsfall avskrivna från samband med covid-19 sprutan?
 • Har samtliga läkare, sjukvårdspersonal och anhöriga haft fel i sina misstankar om samband?
 • Betyder det att ingen av de 281 personernas anhöriga kommer att få någon ersättning, att ingen försäkring gäller?

Läkemedelsbolagen har i sina kontrakt friskrivit sig från ekonomiskt och juridiskt ansvariga för de skador som deras vaccin orsakar och Läkemedelsförsäkringen har sänkt ersättningstaket från det normala 150 till 20 miljoner för skador efter covid-19-vaccinen. Regeringen har lagt ett förslag på ny lag om statlig ersättning för skador som kan uppstå till följd av vaccin mot Covid-19. Den är ännu inte antagen.

Många barn och vuxna drabbades av vaccinet mot svininfluensan, utan större ersättning. Bevisbördan läggs på den drabbade, som tvingas driva dyra och krångliga processer där det ska bevisas att personskada med övervägande sannolikhet har orsakats av vaccinet.

Flera hundra personer har redan ansökt om ersättning från Läkemedelsförsäkringen, men man ska nog inte ha för höga förhoppningar. DN:s Anna Bratt menar att de flesta, om inte alla, av de 281 inrapporterade dog av andra orsaker.

Anna Bratt tar upp Astrazeneca-vaccinet som ett exempel på att Läkemedelsverkets försiktighetsprinciper är effektiva. När det blev känt att Astrazenecas vaccin orsakade en dödlig koagulationsrubbning så avbröt en lång rad länder, däribland Norge, omedelbart användandet av vaccinet. Men i Sverige valde man istället att ge AstraZenecas vaccin till de äldre, en åldersgrupp som det inte fanns några studier alls på före det “villkorade tillståndet” (Conditional marketing authorisation) i december 2020.

Peter Schirmacher, chef för Patologiska institutet i Heidelberg, har utfört 40 obduktioner på personer som dött inom två veckor efter vaccinering. Han bedömer att 30 till 40 procent av dem hade direkt koppling till vaccinet. Om denna siffra stämmer, och även gäller för Sverige, så handlar det om cirka 100 personer. Tar vi hänsyn till underrapporteringen så är det 2000 döda, som en direkt orsak av vaccineringen.

I Sverige rapporteras mindre än 5 procent av alla biverkningar in till Läkemedelsverket. Om 100 procent skulle rapporteras in, så handlar det alltså om 5660 döda. Även om rapporteringsgraden för Covid-19 är dubbel så hög mot normalt, så handlar det fortfarande om 2830 döda – med direkt misstänkt koppling till experimentsprutan.

Läkemedelsverket har fram till den 1 september i år fått in 73566 rapporter om misstänkta biverkningar från Covid-19-vaccin. Normalt får Läkemedelsverket under ett år in totalt 8000 rapporter av misstänkta biverkningar för alla läkemedel och vaccin. Detta är högst anmärkningsvärt!

Av alla rapporter om misstänkta biverkningar från covidvaccinerna har endast 12 procent granskats. Av de 8800 granskade rapporterna har cirka 5600 bedömts vara med allvarliga biverkningar. En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinsk viktig händelse.

Det är den som ger sprutan som är ansvarig för att ett “informerat samtycke” upprättas i samband med injiceringen, ingen annan, men de som marknadsför vaccinen, utan att nämna de kända riskerna, kan också stå inför stora rättsliga påföljder i framtiden. Detta inkluderar media.

Anna Bratt är huvudansvarig för medicinfrågor på DN. Nu har Anna Bratt positionerat sig i frågor om biverkningar och de kommande processerna kring ersättningar efter skador från experimentvaccinen mot Covid-19.

Text: Max Lundqvist

Relaterat

Referenser

Dr. Peter McCullough
McCulloughs meritlista
Dr Zelenko
Financial Times
Social score system
Underrapportering av biverkningar
Peter Schirmacher, chef för Patologiska institutet i Heidelberg
Openvaers.com
Vaccinationsplan 2015: https://youtu.be/pvI_XPHM1RY

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq