Professor: Läkarförbundet bryter mot lagarna gällande covidinjektionerna

publicerad 23 september 2021
- Gästskribent
Sofia Rydgren Stale, överläkare i psykiatri och ordförande (pressfoto, 2020) för Sveriges läkarförbund. Björn Hammaskjöld (foto Jesper Johansson)
Bild: Sofia Rydgren Stale, överläkare i psykiatri och ordförande i Läkarförbundet (pressfoto, 2020). Björn Hammaskjöld (foto Jesper Johansson)

Bästa Läkarförbundet!

När ska Läkarförbundet och dess medlemmar ta sitt professionella ansvar rörande SARS-CoV-2 och Covid-19 och dess behandling? Gäller Primum non nocere fortfarande för Läkarförbundet och dess medlemmar?

Vi vet, om vi följer vetenskap och beprövad erfarenhet, att Covid-19 inte kan betraktas som en pandemi vad än WHO påstår. Covid-19 är inte värre än en vanlig säsongsinfluensa.

Det synes som om injektionerna med modRNA innehåller oredovisat innehåll med lättupptäckta magnetiska egenskaper som förslagsvis grafenoxid. Jag har själv sett dessa magnetiska effekter på två olika personer så det är därmed klart bevisat att det finns främmande och därmed olagligt magnetiskt material i injektionsmaterialet. Men Läkemedelsverket vägrar att själv låta analysera modRNA-preparaten.

I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i modRNA-preparaten är de olagliga att ge av legitimerad medicinalpersonal.

ArcanumSkolan 2024

Varför tillåter då Läkarförbundet att legitimerad medicinalpersonal med Läkarförbundets medgivande injicerar befolkningen med en injektionsvätska som är kontaminerad med magnetiskt material som grafen/grafenoxid som därmed saknar tillstånd från myndigheterna?

Detta strider mot Helsinforsdeklarationen, EU-rätten och svensk lag.

Vi vet, om vi följer tidigare och den senaste informationen och kunskapen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet att det finns välkända, billiga och välbeprövade läkemedel som kan få Covid-19 att i stort sett helt försvinna och att dödstalen sjunker till i det närmaste noll.

Varför används inte dessa enkla, billiga och bra läkemedel?

Om dessa enkla, billiga och bra läkemedel användes skulle det helt saknas behov att injicera befolkningen med en vätska som har okända effekter och oredovisade egenskaper.

Jag begär att Läkarförbundet omedelbart går ut och talar om för alla kollegor att de inte får ge en enda modRNA-injektion till av ett medicinskt preparat som synes innehålla oredovisat och därmed olagligt material. Detta i enlighet med lag som PL 3 och 4 kapitlen och Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (2, 13, 14, 15, 16 §§).

Om Läkarförbundet inte omedelbart förbjuder samtliga medlemmar att befatta sig med modRNA-injektionerna synes det bara finnas en orsak att Läkarförbundets medlemmar undanhålls vetenskap och beprövad erfarenhet av sitt eget förbund. Den anledningen brukar stavas korruption. Och Lag (2014:406) kan straffa samtliga förmän också.

Björn Hammarskjöld, Östervåla 2021-09-20. Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. F.d. överläkare i pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Extramaterial

Graf: PCR positiva i avtagande trots att skolor och universitet ha öppnat. Prognoskurvan är en kopia av hösten 2020.

Att Dagens Medicin inte tar in en debattartikel som denna är förklarligt då den ägs av Bonnier som den 20 december 2019 fick direktiv från högre ort att undertrycka all opposition mot Covid-19 som pandemi och mot vaccinationer.

Läkartidningen ska vara en av medlemmarna i Läkarförbundet ägd publikation och ska då vara oberoende och kunna publicera en debattartiklar enligt ovan.

Om Läkartidningen inte publicerar denna debattartikel synes det finnas alltför stora läkemedelsbolagsintressen i ledningen av Läkartidningen.

Det är oacceptabelt.

Vi betalar med vår medlemsavgift för en oberoende Läkartidningen utan några som helst bindningar till den till synes allsmäktiga läkemedelsindustrin.

Då ska Läkartidningen vara oberoende och publicera debattartikeln ovan inklusive detta Extramaterial.

Jag föreslår att du ser på följande drygt halvtimmeslånga video där mycket förklaras.

Men det vågar du nog inte, den är för omvälvande men jag hoppas att jag har fel.

Det har mellan 2019-09-01 och 2020-08-31, ILI-säsongen 2019-2020,  enligt FHMs siffror dött
5 791 personer i Sverige med diagnosen Covid-19. Influensa saknas enligt FHM.

Då man överför den journalgenomgång som gjorts i Region Östergötland under våren 2020 till riksnivå har då 869 avlidit av troligtvis Covid 19.

Lika många har dött utan ens ha varit i närheten av diagnosen Covid-19 men som ändå felaktigt fått dödsorsaken Covid-19.

Resterande 4 754 har dött av andra orsaker än Covid-19 men har ändå fått diagnosen och dödsorsaken Covid-19. Har du dött inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test av en motorcykelolycka har du fått dödsorsaken Covid-19.

Inga obduktioner verkar ha gjorts på avlidna i Covid-19 vilket vore det första man gör när en ”ny” sjukdom uppträder. Det saknas rapporter om obduktion av dem som avlidit i Covid-19. Det finns rapporter att kollegor fått order om att inte skicka avlidna i Covid-19 till obduktion.

Det bör påpekas att 869 personer avlidna i ILI är mindre än en vanlig influensasäsong trots att sjukvården var oförberedd och alltför många äldre fick dö i kommunalt boende utan att få komma till sjukhusen där de kunde ha fått syrgas, budesonid, Ivermektin [1] och vård och därmed kunnat överleva den svält, det morfin, den sociala distanseringen och vätskebrist de synes ha fått. Att inte ens döende personer fick besök av sina nära ock kära på grund av, som framkom i en dom i Stockholms förvaltningsrätt 2020-11-30, olagligt utfärdade besöksförbud. Social distansering är klassad som tortyr.

Ingen kan uppge nukleotidsekvensen på de modRNA som olagligen injiceras i människor som inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionen. Läkemedelsverket hävdar att  sekvensen är sekretessbelagd och har inte heller gjort någon leveransanalys av innehållet i injektionerna.

Då kan ingen ge sitt fullt informerade samtycke till injektionen som därmed är olaglig att ge enligt Helsingforsdeklarationen och vår grundlag och PL 3 och 4 kapitlen.

Ingen verkar har upplysts om vilken eller vilka DNA-prober som används. Det har inte gjorts en leveranskontroll av innehållet i testerna, labben verkar ha godtagit de olika leverantörernas uppgifter utan egenkontroll om man verkligen fått det man beställt.

Det går därför att manipulera testet. Det går också att manipulera på flera sätt, ett sätt är att använda mer än 24 cykler. Mer än 35 cykler kan ge mer än 97 % falskt positiva resultat av de resultat som klassats som positiva på grund av artefakter som amplifieras och ger falskt positiva utslag.

I Sverige har det bytts testmetod från de ursprungliga testerna som testade en virusart per test till nu kan man samtidigt testa uppåt 100 olika vira som SARS-CoV-2, RSV, mässling, influensa A och B, parainfluensa, enterovirus, Coxsackievirus med flera, alla RNA-virus. Men även adenovirus kan upptäckas med samma metod trots att adenovirus är ett DNA-virus.

Denna metod, påstås heta Multitest, infördes i början av februari 2021. Då var PCR-positiva fall och, med en veckas fördröjning,  även dödstalen på väg ned från topparna v 51 respektive v 52.

Från början av februari, då det nya testet infördes, ökade antalet PCR-positiva fall och blev den tredje PCR-positiva vågen och i april kom PCR-positiva fall att nå nästan lika höga tal, omkring 6 000 per dag mot 7 000 per dag under vecka 51. Se bild nedan

Men mortaliteten fortsatte att sjunka från omkring 100 döda per dag i v 52 till omkring 20 döda per dag i början av mars. Den dödligheten på omkring 20 dödsfall per dag  höll i sig vecka efter vecka. Först efter 20 maj 2021 var det färre än 10 döda per dag och efter 8 juni har det varit färre än 5 döda per dag ännu per idag.

Att sedan sjukvården i Sverige inte använt sig av de kända läkemedel som finns som vitamin D3, Ivermectin, budesonid är minst sagt besynnerligt.

Livsmedelsverket vet att i stort sett alla barnaföderskor har brist på vitamin D3, eftersom 99 % av befolkningen har brist på samma substans. Det har Livsmedelsverket ”alltid” vetat, det är därför som man rekommenderar 400 IE eller 10 µg vitamin D3 till nyfödingar, annars skulle majoriteten av våra spädbarn raskt utveckla rakit. Som gammal barndoktor kan jag inte tänka mig att dosera läkemedel annat än per kg kroppsvikt. Annars skulle ett barn som får vuxendos av ett läkemedel riskera att dö och en vuxen som får en nyfödingsdos får ingen verkan.

Ekvationen fick man lära sig i mellanstadiet i skolan hur man omvandlar en nyfödingsdos till en vuxendos. Och ekvationerna går givetvis att använda för att omvandla en vuxendos till en barndos:

  • 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE eller
  • 10 µg/3 kg*75 kg=250 µg

Efter några veckor har barnen då mer än 125 nmol/L av D3 i blodet.

Då ser vi också att barn under ett års ålder är i stort sett fria från influensaliknande infektioner (ILI).

När barnen sedan kommer till förskola efter ett år så drabbas de av ILI på grund av att nivån av D3 ligger under 70 nmol/L

De som har drabbats svårast av Covid-19 är i första hand de grupper som har en mycket låg nivå av D3 i blodet medan de som haft mer än 125 nmol/L inte har insjuknat över huvud taget enligt den vetenskap som finns idag.

Budesonid inhalationer går ned i lungorna och får typ 2 lungceller att öka produktionen av surfactantproteiner inom 2 h. Då slipper man hostan och surfactant hjälper till att eliminera de virus som ger ILI. Då kan patienten andas igen.

Ivermectin används i Uttar Pradesh i Indien [2] vars smittotal och dödstal har minskat med mer än 90%  när man tillät Ivermectin till befolkningen. Andra stater i Indien har förbjudit Ivermectin och har ökande dödstal .

Dessa läkemedel som är skyddande och faktiskt botande av InfluensaLiknande Infektioner (ILI)  är vitamin D3 med minst 10 000 IE/250 µg per dag till vuxen som helt förhindrar ILI.

Om man får hosta är budesonidinhalationer ett utmärkt läkemedel som förhindrar hosta och hjälper till att avväpna ILI som alla har neuraminidas.

Om en familjemedlem får Covid-19 så ger man Ivermectin som tidig behandling och övriga  familjemedlemmarna får som profylax och det fungerar alldeles utmärkt i Uttar Pradesh i Indien [3]. Och det skulle fungera lika bra här. Om inte någon gett kontraorder och ingen verkar kontrollera fakta och ifrågasätta.

I november 2020 har det krupit fram att det  RT-PCR-test som publicerades av Corman och Drosten i slutet av januari 2020 inte fungerar. Detta test, som påbjöds av WHO, har av Berger och Klämmerer visats att testet har åtminstone 10 grava vetenskapliga metodfel för att ge korrekta resultat.

RT-PCR-testet kan inte ställa diagnos, vilket även WHO initialt påpekade, på grund av att RT-PCR kan bara finna RNA men inte upptäcka infektiösa virus. Därför kan man hitta RNA på ledstänger flera veckor efter att ledstången kontaminerats. Men infektiösa viruspartiklar kan man inte upptäcka/diskriminera med RT-PCR.

Som alltid då det gäller medicinsk diagnossättning är det sjukhistoria, symtom och kliniska fynd som en läkare med stor erfarenhet kan ställa en diagnos. Labprover kan hjälpa till men aldrig ensamt ställa en diagnos, framför allt inte ens Covid-19. Detta påpekades av WHO initialt men även där har man nu felaktigt ersatt sjukhistoria, symtom och kliniska fynd  med ett RT-PCR-test som är underkänt av en peer review i november 2020

Det är därmed visat att RT-PCT-testet inte får användas som diagnostiskt instrument och att inte alla som har fått ett positivt RT-PCR-svat har varit infekterade.

De så kallade modRNA-injektionerna är inte ett vaccin. Alla vacciner har skyddande proteiner runt det genetiska materialet (RNA eller DNA) och nukleinsyrorna är antingen inaktiverade i avdödade vacciner eller attenuerade genom att en stor mängd av viruspartiklarna har defekt och fragmenterat genetiskt material.

Det finns attenuerade vacciner som mässling och influensa. Men attenuerade vacciner fungerar inte på RSV eller SARS-CoV-2 enligt mångåriga experiment.

Det finns avdödade vacciner inklusive komponentvacciner som polio och influensa.

Alla dessa vacciner ger antikroppar mot många av de olika proteinmolekyler som finns i vaccinet.

modRNA-injektionerna saknar nukleinsyraskyddande proteiner. Fria nukleinsyror extracellulärt ska inte existera, därför finns RNA:ser och DNA:ser. modRNA-preparaten ger celler order att tillverka  så kallade spikproteiner som i sig själva visats vara toxiska och ger ökade nivåer av D-dimer, blodproppar och trombocytopeni. Spikproteinerna kan ge antikroppar mot endast det proteinet av det 30-tal proteiner som lär finnas i SARS-CoV-2. Det ger på inget sätt skydd mot Covid-19 på samma sätt som traditionella vacciner gör med antikroppar och cellbunden immunitet mot förnyad infektion.

Siffror från FHM. Antalet per dag är det rullande medelvärdet av den 4de av sju dagar för att kurvorna annars blir alltför taggiga med stora interdagsskillnader.

[1] https://iowaclimate.org/2021/09/16/uttar-pradesh-india-wipes-out-covid-with-ivermectin/

[2] https://iowaclimate.org/2021/09/16/uttar-pradesh-india-wipes-out-covid-with-ivermectin/

[3] https://iowaclimate.org/2021/09/16/uttar-pradesh-india-wipes-out-covid-with-ivermectin/

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq