Professor: Läkarförbundet bryter mot lagarna gällande covidinjektionerna

59
Bild: Sofia Rydgren Stale, överläkare i psykiatri och ordförande i Läkarförbundet (pressfoto, 2020). Björn Hammaskjöld (foto Jesper Johansson)

Bästa Läkarförbundet!

När ska Läkarförbundet och dess medlemmar ta sitt professionella ansvar rörande SARS-CoV-2 och Covid-19 och dess behandling? Gäller Primum non nocere fortfarande för Läkarförbundet och dess medlemmar?

Vi vet, om vi följer vetenskap och beprövad erfarenhet, att Covid-19 inte kan betraktas som en pandemi vad än WHO påstår. Covid-19 är inte värre än en vanlig säsongsinfluensa.

Det synes som om injektionerna med modRNA innehåller oredovisat innehåll med lättupptäckta magnetiska egenskaper som förslagsvis grafenoxid. Jag har själv sett dessa magnetiska effekter på två olika personer så det är därmed klart bevisat att det finns främmande och därmed olagligt magnetiskt material i injektionsmaterialet. Men Läkemedelsverket vägrar att själv låta analysera modRNA-preparaten.

I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i modRNA-preparaten är de olagliga att ge av legitimerad medicinalpersonal.

Varför tillåter då Läkarförbundet att legitimerad medicinalpersonal med Läkarförbundets medgivande injicerar befolkningen med en injektionsvätska som är kontaminerad med magnetiskt material som grafen/grafenoxid som därmed saknar tillstånd från myndigheterna?

Detta strider mot Helsinforsdeklarationen, EU-rätten och svensk lag.

Vi vet, om vi följer tidigare och den senaste informationen och kunskapen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet att det finns välkända, billiga och välbeprövade läkemedel som kan få Covid-19 att i stort sett helt försvinna och att dödstalen sjunker till i det närmaste noll.

Varför används inte dessa enkla, billiga och bra läkemedel?

Om dessa enkla, billiga och bra läkemedel användes skulle det helt saknas behov att injicera befolkningen med en vätska som har okända effekter och oredovisade egenskaper.

Jag begär att Läkarförbundet omedelbart går ut och talar om för alla kollegor att de inte får ge en enda modRNA-injektion till av ett medicinskt preparat som synes innehålla oredovisat och därmed olagligt material. Detta i enlighet med lag som PL 3 och 4 kapitlen och Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (2, 13, 14, 15, 16 §§).

Om Läkarförbundet inte omedelbart förbjuder samtliga medlemmar att befatta sig med modRNA-injektionerna synes det bara finnas en orsak att Läkarförbundets medlemmar undanhålls vetenskap och beprövad erfarenhet av sitt eget förbund. Den anledningen brukar stavas korruption. Och Lag (2014:406) kan straffa samtliga förmän också.

Björn Hammarskjöld, Östervåla 2021-09-20. Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. F.d. överläkare i pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Extramaterial

Graf: PCR positiva i avtagande trots att skolor och universitet ha öppnat. Prognoskurvan är en kopia av hösten 2020.

Att Dagens Medicin inte tar in en debattartikel som denna är förklarligt då den ägs av Bonnier som den 20 december 2019 fick direktiv från högre ort att undertrycka all opposition mot Covid-19 som pandemi och mot vaccinationer.

Läkartidningen ska vara en av medlemmarna i Läkarförbundet ägd publikation och ska då vara oberoende och kunna publicera en debattartiklar enligt ovan.

Om Läkartidningen inte publicerar denna debattartikel synes det finnas alltför stora läkemedelsbolagsintressen i ledningen av Läkartidningen.

Det är oacceptabelt.

Vi betalar med vår medlemsavgift för en oberoende Läkartidningen utan några som helst bindningar till den till synes allsmäktiga läkemedelsindustrin.

Då ska Läkartidningen vara oberoende och publicera debattartikeln ovan inklusive detta Extramaterial.

Jag föreslår att du ser på följande drygt halvtimmeslånga video där mycket förklaras.

Men det vågar du nog inte, den är för omvälvande men jag hoppas att jag har fel.

Det har mellan 2019-09-01 och 2020-08-31, ILI-säsongen 2019-2020,  enligt FHMs siffror dött
5 791 personer i Sverige med diagnosen Covid-19. Influensa saknas enligt FHM.

Då man överför den journalgenomgång som gjorts i Region Östergötland under våren 2020 till riksnivå har då 869 avlidit av troligtvis Covid 19.

Lika många har dött utan ens ha varit i närheten av diagnosen Covid-19 men som ändå felaktigt fått dödsorsaken Covid-19.

Resterande 4 754 har dött av andra orsaker än Covid-19 men har ändå fått diagnosen och dödsorsaken Covid-19. Har du dött inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test av en motorcykelolycka har du fått dödsorsaken Covid-19.

Inga obduktioner verkar ha gjorts på avlidna i Covid-19 vilket vore det första man gör när en ”ny” sjukdom uppträder. Det saknas rapporter om obduktion av dem som avlidit i Covid-19. Det finns rapporter att kollegor fått order om att inte skicka avlidna i Covid-19 till obduktion.

Det bör påpekas att 869 personer avlidna i ILI är mindre än en vanlig influensasäsong trots att sjukvården var oförberedd och alltför många äldre fick dö i kommunalt boende utan att få komma till sjukhusen där de kunde ha fått syrgas, budesonid, Ivermektin [1] och vård och därmed kunnat överleva den svält, det morfin, den sociala distanseringen och vätskebrist de synes ha fått. Att inte ens döende personer fick besök av sina nära ock kära på grund av, som framkom i en dom i Stockholms förvaltningsrätt 2020-11-30, olagligt utfärdade besöksförbud. Social distansering är klassad som tortyr.

Ingen kan uppge nukleotidsekvensen på de modRNA som olagligen injiceras i människor som inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionen. Läkemedelsverket hävdar att  sekvensen är sekretessbelagd och har inte heller gjort någon leveransanalys av innehållet i injektionerna.

Då kan ingen ge sitt fullt informerade samtycke till injektionen som därmed är olaglig att ge enligt Helsingforsdeklarationen och vår grundlag och PL 3 och 4 kapitlen.

Ingen verkar har upplysts om vilken eller vilka DNA-prober som används. Det har inte gjorts en leveranskontroll av innehållet i testerna, labben verkar ha godtagit de olika leverantörernas uppgifter utan egenkontroll om man verkligen fått det man beställt.

Det går därför att manipulera testet. Det går också att manipulera på flera sätt, ett sätt är att använda mer än 24 cykler. Mer än 35 cykler kan ge mer än 97 % falskt positiva resultat av de resultat som klassats som positiva på grund av artefakter som amplifieras och ger falskt positiva utslag.

I Sverige har det bytts testmetod från de ursprungliga testerna som testade en virusart per test till nu kan man samtidigt testa uppåt 100 olika vira som SARS-CoV-2, RSV, mässling, influensa A och B, parainfluensa, enterovirus, Coxsackievirus med flera, alla RNA-virus. Men även adenovirus kan upptäckas med samma metod trots att adenovirus är ett DNA-virus.

Denna metod, påstås heta Multitest, infördes i början av februari 2021. Då var PCR-positiva fall och, med en veckas fördröjning,  även dödstalen på väg ned från topparna v 51 respektive v 52.

Från början av februari, då det nya testet infördes, ökade antalet PCR-positiva fall och blev den tredje PCR-positiva vågen och i april kom PCR-positiva fall att nå nästan lika höga tal, omkring 6 000 per dag mot 7 000 per dag under vecka 51. Se bild nedan

Men mortaliteten fortsatte att sjunka från omkring 100 döda per dag i v 52 till omkring 20 döda per dag i början av mars. Den dödligheten på omkring 20 dödsfall per dag  höll i sig vecka efter vecka. Först efter 20 maj 2021 var det färre än 10 döda per dag och efter 8 juni har det varit färre än 5 döda per dag ännu per idag.

Att sedan sjukvården i Sverige inte använt sig av de kända läkemedel som finns som vitamin D3, Ivermectin, budesonid är minst sagt besynnerligt.

Livsmedelsverket vet att i stort sett alla barnaföderskor har brist på vitamin D3, eftersom 99 % av befolkningen har brist på samma substans. Det har Livsmedelsverket ”alltid” vetat, det är därför som man rekommenderar 400 IE eller 10 µg vitamin D3 till nyfödingar, annars skulle majoriteten av våra spädbarn raskt utveckla rakit. Som gammal barndoktor kan jag inte tänka mig att dosera läkemedel annat än per kg kroppsvikt. Annars skulle ett barn som får vuxendos av ett läkemedel riskera att dö och en vuxen som får en nyfödingsdos får ingen verkan.

Ekvationen fick man lära sig i mellanstadiet i skolan hur man omvandlar en nyfödingsdos till en vuxendos. Och ekvationerna går givetvis att använda för att omvandla en vuxendos till en barndos:

  • 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE eller
  • 10 µg/3 kg*75 kg=250 µg

Efter några veckor har barnen då mer än 125 nmol/L av D3 i blodet.

Då ser vi också att barn under ett års ålder är i stort sett fria från influensaliknande infektioner (ILI).

När barnen sedan kommer till förskola efter ett år så drabbas de av ILI på grund av att nivån av D3 ligger under 70 nmol/L

De som har drabbats svårast av Covid-19 är i första hand de grupper som har en mycket låg nivå av D3 i blodet medan de som haft mer än 125 nmol/L inte har insjuknat över huvud taget enligt den vetenskap som finns idag.

Budesonid inhalationer går ned i lungorna och får typ 2 lungceller att öka produktionen av surfactantproteiner inom 2 h. Då slipper man hostan och surfactant hjälper till att eliminera de virus som ger ILI. Då kan patienten andas igen.

Ivermectin används i Uttar Pradesh i Indien [2] vars smittotal och dödstal har minskat med mer än 90%  när man tillät Ivermectin till befolkningen. Andra stater i Indien har förbjudit Ivermectin och har ökande dödstal .

Dessa läkemedel som är skyddande och faktiskt botande av InfluensaLiknande Infektioner (ILI)  är vitamin D3 med minst 10 000 IE/250 µg per dag till vuxen som helt förhindrar ILI.

Om man får hosta är budesonidinhalationer ett utmärkt läkemedel som förhindrar hosta och hjälper till att avväpna ILI som alla har neuraminidas.

Om en familjemedlem får Covid-19 så ger man Ivermectin som tidig behandling och övriga  familjemedlemmarna får som profylax och det fungerar alldeles utmärkt i Uttar Pradesh i Indien [3]. Och det skulle fungera lika bra här. Om inte någon gett kontraorder och ingen verkar kontrollera fakta och ifrågasätta.

I november 2020 har det krupit fram att det  RT-PCR-test som publicerades av Corman och Drosten i slutet av januari 2020 inte fungerar. Detta test, som påbjöds av WHO, har av Berger och Klämmerer visats att testet har åtminstone 10 grava vetenskapliga metodfel för att ge korrekta resultat.

RT-PCR-testet kan inte ställa diagnos, vilket även WHO initialt påpekade, på grund av att RT-PCR kan bara finna RNA men inte upptäcka infektiösa virus. Därför kan man hitta RNA på ledstänger flera veckor efter att ledstången kontaminerats. Men infektiösa viruspartiklar kan man inte upptäcka/diskriminera med RT-PCR.

Som alltid då det gäller medicinsk diagnossättning är det sjukhistoria, symtom och kliniska fynd som en läkare med stor erfarenhet kan ställa en diagnos. Labprover kan hjälpa till men aldrig ensamt ställa en diagnos, framför allt inte ens Covid-19. Detta påpekades av WHO initialt men även där har man nu felaktigt ersatt sjukhistoria, symtom och kliniska fynd  med ett RT-PCR-test som är underkänt av en peer review i november 2020

Det är därmed visat att RT-PCT-testet inte får användas som diagnostiskt instrument och att inte alla som har fått ett positivt RT-PCR-svat har varit infekterade.

De så kallade modRNA-injektionerna är inte ett vaccin. Alla vacciner har skyddande proteiner runt det genetiska materialet (RNA eller DNA) och nukleinsyrorna är antingen inaktiverade i avdödade vacciner eller attenuerade genom att en stor mängd av viruspartiklarna har defekt och fragmenterat genetiskt material.

Det finns attenuerade vacciner som mässling och influensa. Men attenuerade vacciner fungerar inte på RSV eller SARS-CoV-2 enligt mångåriga experiment.

Det finns avdödade vacciner inklusive komponentvacciner som polio och influensa.

Alla dessa vacciner ger antikroppar mot många av de olika proteinmolekyler som finns i vaccinet.

modRNA-injektionerna saknar nukleinsyraskyddande proteiner. Fria nukleinsyror extracellulärt ska inte existera, därför finns RNA:ser och DNA:ser. modRNA-preparaten ger celler order att tillverka  så kallade spikproteiner som i sig själva visats vara toxiska och ger ökade nivåer av D-dimer, blodproppar och trombocytopeni. Spikproteinerna kan ge antikroppar mot endast det proteinet av det 30-tal proteiner som lär finnas i SARS-CoV-2. Det ger på inget sätt skydd mot Covid-19 på samma sätt som traditionella vacciner gör med antikroppar och cellbunden immunitet mot förnyad infektion.

Siffror från FHM. Antalet per dag är det rullande medelvärdet av den 4de av sju dagar för att kurvorna annars blir alltför taggiga med stora interdagsskillnader.

[1] https://iowaclimate.org/2021/09/16/uttar-pradesh-india-wipes-out-covid-with-ivermectin/

[2] https://iowaclimate.org/2021/09/16/uttar-pradesh-india-wipes-out-covid-with-ivermectin/

[3] https://iowaclimate.org/2021/09/16/uttar-pradesh-india-wipes-out-covid-with-ivermectin/

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

59 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Britt Nordensson
Britt Nordensson
Gäst
12 november 2021 kl 00:35

Doktor Eric Enby har hittat levande partiklar i Pfezers vaccin. Det låter farligt.

Doris Näckdal
Doris Näckdal
Gäst
27 september 2021 kl 09:40

Jag menar, vilken undersökning säger att Modernas vaccin innehåller grafen?
Vilka vetenskapliga undersökningar visar att det finns “billiga” läkemedel som botar Covid -19.
Vetenskapliga referenser på dessa saknas.

AnnaFischer
AnnaFischer
Gäst
Reply to  Doris Näckdal
27 september 2021 kl 13:00

Här har du lite info Doris! Vad modernas vaccin innehåller vet ingen, det är affärshemlighet. Använd din fantasi istället och ställ frågan varför betecknas ett vaccin som “operativ system”?
“Our Operating SystemRecognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.
We have a dedicated team of several hundred scientists and engineers solely focused on advancing Moderna’s platform technology. They are organized around key disciplines and work in an integrated fashion to advance knowledge surrounding mRNA science and solve for challenges that are unique to mRNA drug development. Some of these disciplines include mRNA biology, chemistry, formulation & delivery, bioinformatics and protein engineering.”
mRNA Platform: Drug Discovery & Development – Moderna (modernatx.com)

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  AnnaFischer
27 september 2021 kl 15:29

Alla fyra mRNA-“vacciner” har testats och man känner till de flesta beståndsdelarna åtminstone som grundämnen. Jag la ut ett exempel på undersökning här i kommentarsfälten någonstans för ett par dagar sedan.

jimmy strande
jimmy strande
Gäst
Reply to  Doris Näckdal
27 september 2021 kl 13:58

Naturligtvis finns det inga sådana undersökningar. Det flesta kommentarer här ovan är ju av typen “jag har för mig…”, “Jag har hört…”, etc. Helt otroligt att läsa detta och att folk är beredda att exponera sig för Coronaviruset och hoppas på att ett medel mot flatlöss skulle hjälpa. Suck.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  jimmy strande
27 september 2021 kl 15:26

Om du syftar på Ivermectin å har medlet fåt stor framgång i Afrika och bla Indien mot Covid-19. Det är enkelt att ta reda på me några sökningar.

jimmy strande
jimmy strande
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
27 september 2021 kl 15:53

Du tillhör tydligen de som tror att “det som skrivs på nätet är sant”. Lite källkritik skulle inte skada.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  jimmy strande
27 september 2021 kl 18:49

Och du har nog strandat med din klumpiga argumentationsteknik.

Lite självkritik skulle nog inte skada i ditt fall, som är är platt.

GE BEVIS FÖR DINA PÅSTÅENDEN!Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  jimmy strande
27 september 2021 kl 16:14

Bäste Doris och Jimmy !

Det finns flera timmars förhör som USA:S kongress har gjort av hela läkargrupper med anledning av Ivermektin och Hydroklorokinbehandling av corona. Utöver det finns det hundratals läkare som behandlat sina patienter med utmärkt resultat och redovisar det i digitala konferenser.

Du kan säkert leta upp dessa videon på alternativa videokanaler, men YouTube har tagit ner dem.
Prova på http://www.brighteon.com
Där kan du söka och hitta den info du söker. Lycka till.

Last edited 1 år sedan by Rhoda Joshua
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  jimmy strande
27 september 2021 kl 19:33

Det är rätt kul att du citerar “jag har för mig…” o.s.v..

Det för mina tankar till en som kanske är
din kompis, PG!

Kan du, suckande gräl-muck-politruck, hitta EN ENDA annan kommentator här som frekvent använder sig av detta uttryck?

Ett enda exempel!

Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Doris Näckdal
27 september 2021 kl 16:09

Bäste Doris: Sök på Ivermectin på http://www.dagensmedicin.se. Då får du upp en artikel som tre svenska läkare har skrivit.

Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Doris Näckdal
27 september 2021 kl 21:09

Angående bevis på grafen i vaccinerna:

Det finns flera fristående forskargrupper i Bla Tyskland och i Latinamerika som har analyserat vaccinerna i mörkfältsmikroskopi och publicerat bilderna för läkare och forskare och media.Tyvärr är det tyst om detta i media då det är ett minfält.

Om du behärskar spanska kan jag hänvisa dit till en sida där du kan hitta dessa foton och även vetenskaplig information.

Vidare har Japan dragit tillbaka över 1,5 miljoner doser av corona vaccinet då man har hittat okänd odeklarerat substans i dem som misstänks vara grafen. Det kan du söka artiklar på i media om du använder sökmotorn:
http://www.duckduckgo.com

Du kan också leta upp videon med journalisten Peter Stew och dr Judy som har visat foton på dessa substanser i flera videon som de har haft tillsammans.

En sak kan jag lova dig: Det saknas inte bevis!

Last edited 1 år sedan by Rhoda Joshua
Doris Näckdal
Doris Näckdal
Gäst
26 september 2021 kl 18:32

Det är många påståenden i den är artikeln men den saknar ju fullständigt vetenskapliga referenser.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Doris Näckdal
26 september 2021 kl 19:40

Vi har i artiklar i NewsVoice under 18 månader samlat in mycket underlag och Hammaskjölgds artikel baseras på mycket som redan verifierats. V hade missat att lägga in en graf i artikeln ovan, men nu är det gjort.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Doris Näckdal
26 september 2021 kl 20:13

Men vad saknar egentligen “Doris Näckdal” för vetenskaplig referens?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Doris Näckdal
26 september 2021 kl 20:36

Vad är det du syftar på, Doris? Jag försöker gissa. Kanske är det detta påstående av medicinprofessor Björn Hammarskjöld:

Vi vet, om vi följer vetenskap och beprövad erfarenhet, att Covid-19 inte kan betraktas som en pandemi vad än WHO påstår. Covid-19 är inte värre än en vanlig säsongsinfluensa.”

I så fall bör du betänka att två av de viktigaste kriterierna för en pandemi avlägsnats av WHO inför lanseringen av Corona! – FLOCKIMMUNITET och HÖG DÖDLIGHET.

På så vis kunde denna epidemi klassificeras som en “pandemi”.

Och för att ge belägg för att denna konstgjort uppblåsta epidemi inte är värre än en vanlig säsongsinfluensa är statistik talande.

Här skriver en statistikexpert om denna så upphaussade epidimi:
https://newsvoice.se/2020/11/statistikexpert-coronakrisen/

Ge gärna förslag på vad du vill ha bevis för i övrigt, Doris!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
26 september 2021 kl 21:04

Epidemisk influensa och D -vitamin Cambridge
.
År 1981 föreslog R. Edgar Hope-Simpson att en “säsongsstimulans” intimt förknippad med solstrålning förklarade den anmärkningsvärda säsongsmässigheten av epidemisk influensa. Solstrålning utlöser robust säsongsbetonad vitamin D -produktion i huden; D -vitaminbrist är vanligt på vintern och aktiverat D -vitamin, 1,25 (OH) 2 D, ett steroidhormon, har djupgående effekter på människans immunitet. 1,25 (OH) 2D fungerar som en immunsystemsmodulator, förhindrar överdrivet uttryck av inflammatoriska cytokiner och ökar makrofagernas ‘oxidativa burst’ potential.

Kanske viktigast av allt, det stimulerar dramatiskt uttrycket av potenta antimikrobiella peptider, som finns i neutrofiler, monocyter, naturliga mördarceller och i epitelceller som ligger i luftvägarna där de spelar en viktig roll för att skydda lungan från infektion. Volontärer som ympats med levande försvagat influensavirus är mer benägna att utveckla feber och serologiska bevis på ett immunsvar på vintern. 

D -vitaminbrist utsätter barn för luftvägsinfektioner. Ultraviolett strålning (antingen från konstgjorda källor eller från solljus) minskar förekomsten av virala luftvägsinfektioner, liksom tran (som innehåller vitamin D). En interventionsstudie visade att D -vitamin minskar förekomsten av luftvägsinfektioner hos barn. Vi drar slutsatsen att D-vitamin, eller brist på det, kan vara Hope-Simpsons “säsongsstimulans”.

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
26 september 2021 kl 22:28

Ja, solen är en enorm hälsokälla.

Finns det någon statlig myndighet som gått ut med att solstrålningen är farlig?

Det är dags att källgranska påståenden av myndiga uttalanden!

Fredrik Eriksson
Reply to  Hans Dahl
27 september 2021 kl 00:29

Nej men de förhindrar D-vitamin upptaget.
Såvitt jag vet produceras D-vitamin i ögats iris och på huden.
Det är alltså ingen slumpmässig.tanke att “hälsovetenskapen” vill få oss att använda solskydd och solglasögon och flamskyddsmedel (solskydd medel).
Men jag kan ha fel….

ettavGudsBarn
ettavGudsBarn
Gäst
25 september 2021 kl 23:14

jag har för mig att de rättfärdigar placebo-vaccinationerna med att de behöver en kontrollgrupp.

men sålänge vi fullt ovaccinerade inte får i oss skiten så är vi kontrollgruppen. och världens makter lär hata oss för det.

Last edited 1 år sedan by ettavGudsBarn
Björn Hammarskjöld
Gäst
25 september 2021 kl 01:54

Som profylax fungerar vitamin D3 alldeles förträffligt mot InfluensaLiknande Infektioner (ILI).
Det gäller att ha mer än 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet. Läs mer på
https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html
Det får man med råge om man äter lika mycket D3 som Livsmedelsverket rekommenderar en nyföding:
400 IE/3 kg*75 kg =10 000 IE per dag.
Blir man sjuk trots detta tar man ännu mer av D3, har man hosta så använd budesonid, astmamedicin.
Hostar man så tar man en dos budesonid, hostar man inte så slipper man ta mer budesonid.Brukar fixa hostan på 2-3 dagar.
Detta skulle minska smitta, sjukhusvård och död till nära noll och är en billig behandling.

Inger Nordh
Inger Nordh
Gäst
24 september 2021 kl 16:37

Vi måste reagera mot myndigheternas lögner som riskerar våra barn och ungdomars framtida hälsa genom att försvaga deras immunsystem m .m.

Anncatrin fjellking@gmail.com
Gäst
24 september 2021 kl 14:21

Detta gör mig mycket förundrad hur det kan det gå till.
Gå ut offentlig och berätta vad dessa galningar skapar för att få in pengar.
Det finns mediciner dom döljer och snappt kan rädda mäniskan .
Vem har rätten till att göra så här.
Vår galningar till politiker med okunnighet och obegåvade individer som tillåter detta.
Det är ett krig och alla hot till oss som inte har tagit.

Brandy36
Brandy36
Gäst
24 september 2021 kl 08:28

Det finns ganska bra information om covidhanteringen/vård. Livs- läkemedelsverket har för mig låg prioritet för information. Läkarna sjunker också trovärdighet.

Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Brandy36
26 september 2021 kl 21:12

Läkarna kan inte säga nåt, då blir de anmälda och mister legitimationen. De måste numera följa FHM:s riktlinjer, hur ovetenskapliga de än är.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Rhoda Joshua
26 september 2021 kl 21:56

Ja, den enormt modige läkaren Mikael Nordfors har berättat om en läkarkollega som var verksam i Småland och som skrev ut “okonventionella” recept som botade “obotliga” sjukdomar och som genast miste sin läkarlegitimation.

Mikael Nordfors har lämnat det här myndighets-uppstyrda landet och arbetar nu i Danmark.

Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Hans Dahl
26 september 2021 kl 22:26

Han har blivit av med sin legitimation kan jag tyvärr berätta. ( dr Nordfors). Det är så de får tyst på läkare…det får man lära sig tidigt.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Rhoda Joshua
26 september 2021 kl 22:39

Våra bästa läkare, Erik Enby, Mikael Nordfors, förlorar sin läkarlegitimation för att de följer sitt samvete och räddar liv!

Hur depraverad kan en myndighet bli innan möglet äter upp det ruttna?

Ni svenskar med huvudet i sanden, när ska ni börja att kämpa för sanning, frihet och hälsa?

Hur i helvete kan ni se på utan att reagera!?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
27 september 2021 kl 02:32

Ja riktig sjukt!

Exempel på fortsatt betrodd legitimerad läkare som “föredömligt” mumsat “konventionell” medicin .


Drogad stafett- läkare löpte amok PUBLICERAD: 19 JUNI 2003
UPPDATERAD: 8 MARS 2011

NYHETER
Hög på droger och beväpnad med ett hagelgevär låste läkaren in sig på sitt tjänsterum och tittade på barnporr.

Poliser med dragna vapen stormade kontoret och förde läkaren till psyket.
I dag arbetar han som stafettläkare i Mellannorrland.

Enligt Socialstyrelsens papper hade den 51-årige läkaren varit på arbetsplatsen dygnet runt under två veckors tid och knaprat mängder av tabletter. Ofta drack han sex till sju öl på kvällarna.

Vårdad på psykklinikMannen gick efter händelsen med hagelgeväret ner på halvtid och tog arbete på en annan vårdcentral. Samtidigt vårdades han på en psykiatrisk klinik.
Tio månader efteråt kom han sent till arbetet på den nya vårdcentralen. Läkaren hade uppenbara problem med balansen och talet.
Läkaren medgav att han hade stoppat i sig Paraflex Comp, Rohypnol, Pronaxen, Ipren, Tradolan, Aminox, Tikacillin och Dexofen.

Skälet: Tandvärk.
Läkaren stängdes av dagen efter. Några veckor senare sa mannen upp sig. Samtidigt lämnade hans chef in en anmälan till Socialstyrelsen.
I förra veckan lämnade Socialstyrelsen över ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Zendry Svärdkrona”

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0llP9/drogad-stafett-lakare-lopte-amok

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Mattias RahmD
23 september 2021 kl 22:35

Fler som bryter mot lagen:

Dr Stefan Lanka menar att pandemiåtgärderna bryter mot tyska smittskyddslagen. Lagen kräver sedan 1998 att kontrollexperiment utförs som en del av det vetenskapliga underlaget för att konstatera en patogen. Lanka planerar inom de närmaste dagarna att skicka ett brev till den tyska hälsoministern där han visar hur det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för pandemiåtgärderna inte uppfyller dessa krav.

Brevet kommer att göras tillgängligt på engelska för bruk i andra länder.
Lanka har som bekant tidigare erfarenhet av att sabla ned vetenskapliga rapporter i Tysklands högsta domstol.

Mer detaljer från dr Lanka här. (Startar vid 37:36)

Last edited 1 år sedan by DAVOS-19
Mattias RahmD
Reply to  Mattias Rahm
16 oktober 2021 kl 13:24

Så kom brevet tillslut. Utdrag:

Based on these easily identifiable and verifiable facts, I urge you to immediately withdraw all Corona/Covid measures and the measles vaccination equirement, hold the responsible national, international virologists, other “scientists” involved accountable, and take responsibility for what happened.

Källa
Hela brevet på engelska

Mattias RahmD
Reply to  Mattias Rahm
17 oktober 2021 kl 11:08

Dr. Lanka förklarar vad brevet innebär, varför han går ut med det just nu, och varför nuvarande koronamesyrer är olagliga per smittskyddslagen.
Länk till intervju

Ingemar
Ingemar
Gäst
23 september 2021 kl 18:01

Det går att förbättra bevisen för magnetism vid injektionsstället på t ex följande sätt. 1. En neodymmagnet hängs upp i en sytråd varefter man sakta för den mot injektionsstället. 2. Ett magnetiskt material t ex ett metallbestick hängs upp i en sytråd och förs sakta mot injektionsstället till det når detta och sedan ifrån. Hur dessa förmålen beter sig vid dessa försök kan bevisa ev magnetism med större säkerhet än de tidigare visade experimenten. 3. Samma föremål som i punkt 1 o 2 förs med samma metod emot andra delar av kroppen än injektionsstället och/eller en ovaccinerad persons kropp.

Roar D
Roar D
Gäst
Reply to  Ingemar
23 september 2021 kl 20:14

Man kan undra hur det blir när en sådan injiserad person ska inn i en MRI maskin ? Med det enormt kraftiga magnetfält som man då ligger i….Vad händer med dessa materialer, man skulle tro at dom vill forflytta sig.

Lars Bergman
Lars Bergman
Gäst
23 september 2021 kl 17:34

Comirnaty kör ju en randomiserad placebostudie som skall utvärderas i december 2023. Dom andra tillverkarna kanske oxå har nått liknande.

Magnus Johansson
Reply to  Lars Bergman
23 september 2021 kl 18:21

Comirnaty är namnet på vaccinet från tillverkaren Pfizer.

ettavGudsBarn
ettavGudsBarn
Gäst
Reply to  Magnus Johansson
25 september 2021 kl 23:16

det är väl bioNTech som tillverkat det? och det företaget är förresten grundat och styrt av ett islamiskt par som bor i Tyskland. de var multimiljardärer redan innan plandemin, räknat i dollars!

och de skryter på sin twitter-bio att de ser fram emot att ha kontroll över människans immunförsvar.

holmans
holmans
Gäst
23 september 2021 kl 17:16

Ang. obduktioner sägs i artikeln:
“Inga obduktioner verkar ha gjorts på avlidna i Covid-19 vilket vore det första man gör när en ”ny” sjukdom uppträder. Det saknas rapporter om obduktion av dem som avlidit i Covid-19. Det finns rapporter att kollegor fått order om att inte skicka avlidna i Covid-19 till obduktion.”
Men i Tyskland har chefen för Patologiska Institutet i Heidelberg, Peter Schirmacher, gjort sådana obduktioner och det visar sig att i själva verket har 30-40% av de som obducerats avlidit pga vaccinet. I Sverige har man påstått att endast två av de hundratals misstänkta dödsfallen kan anses bero på vaccinerna. Självklart har dessa misstänkta fall inte obducerats…
Dessutom, det är väldigt få fall av biverkningar som rapporteras överhuvudtaget:
Se denna video:
https://banned.video/watch?id=614b74678a732108753c486a

Sven S
Sven S
Gäst
23 september 2021 kl 16:43
Ingvar Ericson
Ingvar Ericson
Gäst
23 september 2021 kl 14:21

Ivermectin är nog inte så billigt – här i Sverige i alla fall.

FLCCCs protokoll I-Mask+ för prevention baseras på 0,2 mg Ivermectin/kg två gånger i veckan. För en 70 kg person innebär det 14 mg eller fyra och en halv tablett två gånger i veckan. Tabletterna som finns i Sverige enligt FASS heter Scatol och är på 3 mg och säljs i blister om 4 tabletter som kostar 500 kronor (inget högkostnadsskydd. Det vill säga 565 kronor i veckan. Jag tror inte det är vad man betalar i t.ex. Indien. Någon här har sett en chans att sko sig!

Katten
Katten
Gäst
Reply to  Ingvar Ericson
23 september 2021 kl 16:59

Spännande logik en del har. Om vaccin ger bättre skydd upp till 8 månader med 2 doser
och ivermektin ger skydd i ca 2 veckor och är dyrare, så kan ju vem som helst räkna ut att det är de som vill sälja ivermektinet som är ute efter pengar och inte tvärtom.

Jag kan köpa att ivermektin kan hjälpa till vid smitta, men det innebär ju också att man måste smittas, medan vaccin försvårar att bli smittad och kan tas i förebyggande syfte.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Katten
24 september 2021 kl 02:32

Vem skyddas av dessa biovapen?

9/23/21

COVID › NYHETER

Exklusivt: Läkare “fruktansvärt skadad” efter pfizervaccin vädjar till amerikanska folkhälsotjänstemän om hjälp – och får ingen
I en exklusiv intervju med The Defender sa Dr. Danice Hertz att människor som hon som har skadats allvarligt av COVID-vacciner avskedas eller ignoreras, och eftersom hälsotjänstemän inte kommer att undersöka sina skador och potentiella behandlingar har de ingenstans att vända sig.

Exklusivt: Läkare “fruktansvärt skadad” efter pfizervaccin vädjar till amerikanska folkhälsotjänstemän om hjälp – och får ingen • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Inger*
Inger*
Gäst
Reply to  Katten
24 september 2021 kl 16:02

Man kan även använda Ivermectin i förebyggande syfte: Se den här videon med Professor Paul Marik: https://youtu.be/moiI_ql-fE8, och ta även del av hans och hans kollegors webbsida: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/. Du får all info där och det kostar inget.

Peter Torpare
Peter Torpare
Gäst
Reply to  Katten
24 september 2021 kl 16:31

Du har missat två avgörande fakta:

  1. Ivermektin BOTAR på 1-2 veckor, därefter har du ett naturligt immunförsvar och blir inte sjuk i Covid och dess varianter igen.
  2. All känd data visar att injektionen inte skyddar särskilt bra. Man blir nästan lika ofta sjuk i Covid med eller utan injektion Dessutom finns det ett antal obehagliga bieffekter, varav några är kända och andra får vi vänta på.

Att du blir smittad och frisk är i sammanhanget bara bra. Har du dessutom tagit ditt D-vitamin och zink så blir du troligen inte särskilt svårt sjuk heller.

foppa3
foppa3
Gäst
Reply to  Katten
25 september 2021 kl 12:45

Va!? Ivermectin delas ut i bla Afrika och indien och är mycket billigt men av “okänd” anledning så har priset i tex Sverige gått upp mellan 700-1000%.

Du får gärna förklara logiken i det? Ivermectin har dessutom dokumenterad effekt mot covid vilket inte “ditt” vaccin har.

Så när det gäller att ha en spännande logik tycker jag du bör läsa på innan du uttalar dig!

Mvh

Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Katten
26 september 2021 kl 09:51

Vaccin skyddar inte så hela din resonemang faller. Ivermektin tas normalt inte i preventivt syfte/ förebyggande utan som behandling. Uppenbart att du vill förvirra folk.

Last edited 1 år sedan by Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Rhoda Joshua
26 september 2021 kl 10:10

Jag köpte Hydroklorokin receptfritt för 20 kr / paket från apoteket i Turkiet i somras. ( Ivermectin fanns inte i landet).

Last edited 1 år sedan by Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Rhoda Joshua
Gäst
Reply to  Rhoda Joshua
26 september 2021 kl 10:16

A GUIDE TO HOME-BASED COVID TREATMENT
Step by step Doctors plan that could save your life
Editors: Orient M:D, Vliet MD

SKRIVEN AV EN GRUPP LÄKARE
Leta upp det via http://www.duckduckgo.com
Utgiven av The Association of American Physicians and Surgeons

Last edited 1 år sedan by Rhoda Joshua
Ilona Simonell
Ilona Simonell
Gäst
Reply to  Katten
3 oktober 2021 kl 08:35

Din logik är också spännande. ivermektin skulle användas ENDAST av de som har blivit sjuka, smittade av covid 19 och det är långt ifrån alla. Medan vaccin ska alla ha från 12 år uppåt minst två ggr, hellre tre ggr, samt kanske det visar sig att varje år eftersom skyddet avtar helt efter ca 9 månader. Då kan man räkna ut att vaccin med dessa mängder är mycket mer inkomstbringande.

Lucie Havelka
Lucie Havelka
Gäst
Reply to  Ingvar Ericson
23 september 2021 kl 19:11

Finns att tillgå billigt på veterinärsidan. Och runt 600 sek per vecka är i alla fall billigare än att ha en person liggandes på IVA i respirator i en vecka

Vanadis
Vanadis
Gäst
Reply to  Ingvar Ericson
24 september 2021 kl 12:40

Finns ingen förskrivningsrätt idag för Ivermectin, så det går inte ens att tillgå om du inte har reuma.
Allmänläkare hade förskrivningsrätt innan.

Inger*
Inger*
Gäst
Reply to  Ingvar Ericson
24 september 2021 kl 16:04

Det ska gå och köpa via nätet, sa någon.

Peter Torpare
Peter Torpare
Gäst
23 september 2021 kl 12:41

Det är bedrövligt att man ens skall behöva misstänka att, för oss medborgare, så viktiga organisationer som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har andra agendor med högre prioritet än vår hälsa. Detsamma gäller naturligtvis också läkarförbundet.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Peter Torpare
23 september 2021 kl 14:06

Den kunnige, kloke och ärlige Lars Bern insåg för länge sedan att dessa myndigheter är djupt infiltrerade.

https://anthropocene.live/2017/04/19/lakemedelsverk-som-industrins-grindvakter/

Åsa Torp
Åsa Torp
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 september 2021 kl 16:50

Apropå Lars Bern, är det bara jag som inte kan hitta hans Facebook-sida via FB’s sökfunktion? Det finns dock kvar.

JohnnyD
Johnny
Reply to  Peter Torpare
23 september 2021 kl 15:58

Det är tyvärr bara att konstatera att så är fallet. När det gäller Covid-19 så agerar politiker, myndigheter och media i läkemedelsbolagens och globalisternas intresse. De agerar mot vetenskap och beprövad erfarenhet när de väljer att massvaccinera befolkningen i en pandemi och orsakar därmed mutationer och ökad spridning, allt enligt världens främsta viruloger, läkare, professorer och Nobelpristagare.

Kerstin Björnström
Kerstin Björnström
Gäst
23 september 2021 kl 11:54

Fakta måste komma fram om vad och hur vaccin mot Covid-19 agerar i människokroppen och vilja förändringar ger den i våra DNA

Mona B
Mona B
Gäst
23 september 2021 kl 10:45

Säg nej till VACCINBEVIS. Namninsamling pågår och lämnas över imorgon.
Signera här:
https://nejtillapartheid.nu/

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
23 september 2021 kl 07:32

Bra rutet Björn,

vi behöver din hjälp med att sprida faktabaserad information om allt bedrägeri som pågått under snart 2 år.

Alla ni som läser detta kan bidra till faktabaserad information om ni sprider denna artikel på alla plattformar.