Professor: Dra omedelbart in injektionerna av Comirnaty och Spikevax

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 september 2021
- NewsVoice redaktion
Björn Hammarskjöld, eget verk
Björn Hammarskjoöld, eget verk
Björn Hammarskjoöld, eget verk

MEDICINSK DEBATT. Professor Björn Hammarskjöld uppmanar i ett brev till tre ansvariga myndigheter att dessa måste stoppa användandet av covidvacciner. “För att skydda befolkningen begär jag att ett omedelbart moratorium rörande de injektioner med Comirnaty, Spikevax och liknande preparat införes”. NewsVoice publicerar brevet.

Brev av Björn Hammarskjöld, Östervåla

Jag begär att Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen var för sig eller i samverkan skyndsamt drar tillbaka alla tillstånd att använda Comirnaty och Spikevax [Moderna] och liknande medicinska preparat inom Sverige på grund av att produkterna synes ha ett innehåll som inte stämmer med den godkända innehållsdeklarationen.

Det är visat många gånger och i många vetenskapliga artiklar att de så kallade modRNA-”vaccinerna” synes innehålla lätt identifierade magnetiska egenskaper som saknar redogörelse för i innehållsdeklarationen. Därmed är Comirnaty och Spikevax att betrakta som synnerligen grova förfalskningar som är förbjudna att använda men som synes ha injicerats hos en stor del av befolkningen.

Jag begär att Åklagarmyndigheten omedelbart tillsätter en förundersökning huruvida myndigheter eller myndighetspersoner har brutit mot Läkemedelslagen, patientlagen, patientsäkerhetslagen, brottsbalken och Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

I detta fall är det Brott mot mänskligheten genom att, på order av högre myndigheter, sjukvårdspersonal injicerat och fortsätter att injicera stora befolkningsgrupper med de så kallade modRNA-”vaccinerna” som synes innehålla lätt identifierade magnetiska egenskaper som saknar redogörelse för i innehållsdeklarationen och därmed är olagliga att injicera enligt Helsingforsdeklarationen, Regeringsformen, andra lagar och EU-rätten.

Bakgrund och bevis

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan ett par månader fått begäran från enskilda att leveranstesta vad som ingår i Comirnaty och Spikevax på grund av uppgifter att preparaten synes innehålla främmande magnetiskt material 1.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan ett par månader helt vägrat att, trots begäran, låta analysera vad som ingår i injektioner som Comirnaty och Spikevax. I andra sammanhang kallas ett sådant förfaramde leveranskontroll, svarar på frågan om beställaren fått det som beställts eller om leveransen avviker från specifikationen.

Nu börjar det komma fram att allt fler personer injicerade med Comirnaty och Spikevax uppvisar vissa magnetiska egenskaper över injektionsstället. Det har visats på Internet där många människor i många länder har lagt upp videos som visar att personer injicerade med Comirnaty och Spikevax uppvisar magnetiska egenskaper, magneter som fastnar över injektionsstället, järnföremål utan egen remanens fastnar över injektionsstället.

Alla dessa vittnesmål talar för att det finns icke redovisat material med magnetiskt material i injektioner med Comirnaty och Spikevax.

Jag har skrivit till Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten att jag själv har påvisat magnetiska egenskaper över injektionsstället men inte över andra delar av kroppen. En person hade fått injektionen dagen innan och en annan person hade fått den andra injektionen en månad tidigare.

I Japan har myndigheterna enligt Reuters nyhetsbyrå 2 dragit in 2,6 M doser under augusti på grund av att man funnit magnetiskt oredovisat främmande material i injektionsflaskorna.

Ingen åtgärd synes ha vidtagits av Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten trots begäran om att utreda innehållet i injektionerna. Detta trots att Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har att ex juvantibus undersöka om det finns främmande substanser i Comirnaty och Spikevax.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten synes uppföra sig som de tre aporna, man ser inget, man hör inget och man kan inte prata.

Det är Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens skyldighet som ansvariga myndigheter att om blotta misstanken att det skulle finnas främmande, oredovisat magnetiskt material i Comirnaty och Spikevax omedelbart avbryta fortsatta injektioner med Comirnaty och Spikevax i avvaktan på oberoende analyser.

Om det finns främmande material i Comirnaty och Spikevax är substanserna olagliga att injicera av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av att injektionen saknar godkännande. Precis lika olaglig som det visade sig efter andra världkrigets Nürnbergrättegångar då Mengeles experiment på koncentrationslägerfångar uppdagades.

Helsingforsdeklarationen kom till för att det aldrig någonsin mer någon skulle kunna bryta mot lagar och genomföra experiment i Mengeles sjuka anda.

Jag vill erinra om att det finns en lag i Sverige som heter Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den lagens 2, 13, 14, 15, 16 §§ synes vara tillämplig på samtliga som har utfört dessa injektioner med ett olagligt läkemedel som saknat etiskt tillstånd i Sverige 3 och ett försök som påstås ska hålla på fram till slutet av 2023.

Vidare synes den som injiceras inte få fullständig information om innehåll, verkan och biverkningar enligt Patientlagen (PL) 3 och 4 kapitlen, Patientsäkerhetslagen (PSL) 6 kapitlet. Vi har smittskyddsläkare som med emfas svarar NEJ! på frågan om den som injiceras med dessa experimentella injektioner med synbara magnetiska egenskaper gett sitt fulla informerade samtycke till injektionen. Därmed är det brott mot PL och PSL, RF 2 kapitlet 6 §, EU-rätten samt konventionsbrott från den svenska regeringen gentemot EU.

Så, bästa Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, nu har det i dagarna kommit ytterligare information från Tyskland där man funnit minst sju patienter som avlidit inom 14 dagar efter injektion med Comirnaty och obducerats 4.

Det material som synes stämma med alla de uppgifter om oredovisat magnetiskt material som långsamt sipprar ut synes vara grafen och/eller grafenoxid.

Grafen och grafenoxid har många unika egenskaper som har beskrivits i vetenskapliga artiklar samlade i PubMed samt en uppsjö patent. Den enklaste egenskapen att upptäcka utan specialinstument är de magnetiska egenskaperna. Dessutom kan de magnetiska egenskaperna styras med elekromagnetiska metoder.

Sanningen har trots den veritabla och stränga censur, som reguljära media synes vilja upprätthålla, ändå sipprat ut. Och sanningen är explosiv. All denna censur strider mot våra grundläggande rättigheter enligt Sveriges Regeringsform, Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) som baseras på Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR) som i sin tur bygger på EU-rätten.

Det synes uppenbarligen finnas grafen/grafenoxid i de så kallade modRNA-injektionerna med varumärkena Comirnaty och Spikevax.

Det presenterades vid en presskonferens 2021-09-20 5 vad man funnit vid obduktion av avlidna i Covid-19. Enligt information från Tyskland att man funnit främmande och oredovisat magnetiskt material vid minst 7 av 40 obduktioner där patienterna dött inom 2 veckor efter injektionen

På det patologiska institutet i Reutlingen måndagen den 20 september 2021 presenterades resultaten av obduktioner av minst sju personer som dött efter COVID19-vaccination. Vävnadsanalyserna utfördes av patologerna Prof. Dr. Arne Burkhardt och prof. Dr. Walter Lang. Resultaten bekräftar uttalandet från prof. Dr. Peter Schirmacher att i mer än 40 obducerade avlidna som dog inom två veckor efter COVID-19-vaccinationen, dog omkring en tredjedel orsakade av vaccinationen. Som en del av den direktsända presskonferensen visades mikroskopiska detaljer om vävnadsförändringarna.

Man fann att odeklarerade metallinnehållande komponenter hittades i vaccinet.

Fynden i utredningen kommer att resultera i juridiska och politiska krav som att sjukvården omedelbart upphör med fortsatta injektioner av Comirnaty och Spikevax.

Det finns ett kinesiskt patent CN 112220919A 6 som synes beskriva precis det som injiceras under varumärkena Covirnaty och Spikevax

Detta falsarium med injektioner av injektioner med manipulert innehåll innebär att vårt rättssystem har att utreda ansvarsfrågan i enlighet med Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 7. Den lagens 2, 13, 14, 15, 16 §§ synes vara tillämplig på samtliga som har utfört dessa injektioner med ett olagligt och icke godkänt läkemedel som saknat etiskt tillstånd i Sverige och ett försök som påstås ska hålla på fram till slutet av 2023.

Även förmän har enligt samma lag samma ansvar och straffvärde som den som injicerar det till synes olagliga preparatet.

För att skydda befolkningen begär jag att ett omedelbart moratorium rörande de injektioner med Comirnaty, Spikevax och liknande preparat införes.

Vidare bör samtliga invånare enligt Livsmedelsverket ta kosttillskott om 100-150 IE per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 10 000 IE till en person om 75 kg 8, 9, 10. Detta minskar risken till insjuknande i InfluensaLiknande Infektioner (ILI) inklusive Covid-19 till nära noll.

Brev av Björn Hammarskjöld, Östervåla

Relaterad läsning från Hammarskjöld

Referenser

 1. FHM Pandoras ask har sprängts ännu en gång
  https://kostkunskap.blogg.se/2021/september/fhm-pandoras-ask-har-sprangts-annu-en-gang
 2. Reuters https://www.reuters.com/world/asia-p…ei-2021-08-25/
 3. Etikprövningsnämndens svar 2021
 4. Tysk originalversion https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz–Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
  Engelsk översättning https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a
 5. 5Tysk originalversion https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz–Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
  Engelsk översättning https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a
 6. 6Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
  Application CN202011031367.1A events
  2020-09-27 Application filed by Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd
  2020-09-27 Priority to CN202011031367.1A
  2021-01-15 Publication of CN112220919A
  Status Pending
 7. Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
  Brott mot mänskligheten
  2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
  1. dödar en person som ingår i gruppen,
  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
  3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
  4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
  5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
  6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
  7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
  8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
  9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
  a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
  b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
  c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.
  Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
  Ansvar för förmän
  Utvidgat gärningsmannaskap
  13 § En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.
  Underlåtenhet att utöva kontroll
  14 § En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.
  Underlåtenhet att anmäla brott
  15 § En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.
  Försök m.m.
  16 § För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).
 8. William B Grant 1 , Henry Lahore 2 , Sharon L McDonnell 3 et al Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths
  Nutrients. 2020 Apr 2;12(4):988. doi: 10.3390/nu12040988.
  https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html
  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jonny det du gör i den här tråden är en känd kommunikationsteknik. Att fastna i andra detaljer för att vrida fokus och ta lampan från sakfrågan…
  Det gagnar inget.

 • Jonny det du gör i den här tråden är en känd kommunikationsteknik. Att fastna i andra detaljer för att vrida fokus och ta lampan från sakfrågan…
  Det gagnar inget.

 • Mycket bra artikel av professor Björn Hammarskjöld, men det som sägs i artikeln har sagt under månader och än längre tid, nu under 2021. Men inget händer! De nominella myndigheter som finns, sitter still. Juristen Reiner Füllmichs skarpa tal och framträdanden hjälper inte heller särskilt mycket.
  Fast allt detta är ju helt typiskt för det som har hänt sedan 911. Alla tiger om det som är fullständigt självklart. Att “kriget mot terrorn” är hemkokt av Västmakterna, med Israel, UK, USA och till en icke ringa del av Sverige och familjen Wallenberg, som med bl a telekom-jätten Ericsson (som finns i minst 180 länder) är ju inte längre någon stor hemlighet. (Jag refererar till Carl Norberg, vars tes att 80% av det “moderna kriget” består av underrättelsetjänst via telekom- och energi-konglomeraten. Femton procent är ekonomi-anknutet och resterande 5 % är “militär kinetisk verksamhet och rörelse”). Vår neutralitet och vår ställning som klotets “värsta” moraliska stormakt och med en befolkning som själsligt, till stor del befinner sig i en kollektiv inbillnings-psykos om sin förträfflighet, parad med guldgrävarspänst och okunskap, har nu efter mer än femtio år vänsterblivenhet helt taget ut sin rätt. Vi befinner oss nu några få steg från klippkanten. Arbetet och Kapitalet har genom sin långvariga “trolöshet mot huvudman”, i avsikt att berika sig själva, nu gjort folkmordet på oss svenskar fullt synligt. Deras “försvar” har alltid varit hyckleri i alla dess olika former, men särskilt tydligt i “rasfrågan”, vilket ju Benjamin Disraeli förespådde redan på 1800-talet.

 • Mycket bra artikel av professor Björn Hammarskjöld, men det som sägs i artikeln har sagt under månader och än längre tid, nu under 2021. Men inget händer! De nominella myndigheter som finns, sitter still. Juristen Reiner Füllmichs skarpa tal och framträdanden hjälper inte heller särskilt mycket.
  Fast allt detta är ju helt typiskt för det som har hänt sedan 911. Alla tiger om det som är fullständigt självklart. Att “kriget mot terrorn” är hemkokt av Västmakterna, med Israel, UK, USA och till en icke ringa del av Sverige och familjen Wallenberg, som med bl a telekom-jätten Ericsson (som finns i minst 180 länder) är ju inte längre någon stor hemlighet. (Jag refererar till Carl Norberg, vars tes att 80% av det “moderna kriget” består av underrättelsetjänst via telekom- och energi-konglomeraten. Femton procent är ekonomi-anknutet och resterande 5 % är “militär kinetisk verksamhet och rörelse”). Vår neutralitet och vår ställning som klotets “värsta” moraliska stormakt och med en befolkning som själsligt, till stor del befinner sig i en kollektiv inbillnings-psykos om sin förträfflighet, parad med guldgrävarspänst och okunskap, har nu efter mer än femtio år vänsterblivenhet helt taget ut sin rätt. Vi befinner oss nu några få steg från klippkanten. Arbetet och Kapitalet har genom sin långvariga “trolöshet mot huvudman”, i avsikt att berika sig själva, nu gjort folkmordet på oss svenskar fullt synligt. Deras “försvar” har alltid varit hyckleri i alla dess olika former, men särskilt tydligt i “rasfrågan”, vilket ju Benjamin Disraeli förespådde redan på 1800-talet.

 • Raimo Heino, svensk naturläkare, med. lic., har författat en intressant redogörelse för de obduktioner av avlidna, som fått c19 vax, som genomfördes i Tyskland för någon vecka på sin FB-sida. Där finns också tänkvärda reflektioner kring skeenden i vår värld. Raimo Heino | Facebook

   • Jag fördömer “råden” som dödade din bror!

    Nu försöker man ge sken av att vaccinfabrikanten Matti Sällbergs dödliga råd är sanning och sköterska som vägrat mörka riskerna angrips istället.
    https://web.archive.org/web/20211001162319/https://www.svt.se/text-tv/108

    Svenska Folkdomstolen är ett projekt som syftar till att ge rättvisan folkets röst. Du uppmanas att gå in och ta del av hela anklagelseakten och medverka med din röst i samtliga fall.

    Följande är idag 2 september tillagda:
    §6.6 Matti Sällberg professor på Karolinska institutet, styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken agerar som vaccinlobbyist på TV och gynnar egen kommersiell verksamhet, en jävsitutation som han utnyttjar för att propagera för covidvax och han medverkar därmed till covax-försäljning med risk för katastrofala effekter för individer och folkhälsa.

    §6.7 Reportern Sebastian Comar Alm utnyttjas av Aftonbladet för fejknews då han anklagar den del av antivaxrörelsens medlemmar som arbetar inom den svenska sjukvården för extrem högerideologi. Han sviker sin roll som faktagranskare och deltar istället i ryktespridning och förlöjligande av en grupp med avvikande uppfattning. Därmed kränker han såväl yttrandefrihet som vetenskapen och begår förräderi mot sin plikt att medverka till upplysning.

    §6.8 Gruppen bakom ”Kavla Upp” anklagas för otillbörlig marknadsföring av covid19

    https://borjeperattdebate.wordpress.com/2021/09/02/svenska-folkdomstolen-anklagar/

 • Orkar man hålla på ska man höra av sig till berörda myndigheter och referera till detta brev och begära deras svar om det.

  Risken är att sånt här glöms (och göms) bort lite så där härligt lättvindigt annars.

  Troligen åker det rätt ner i foliehattslådan på respektive myndighet ändå…

 • Raimo Heino, svensk naturläkare, med. lic., har författat en intressant redogörelse för de obduktioner av avlidna, som fått c19 vax, som genomfördes i Tyskland för någon vecka på sin FB-sida. Där finns också tänkvärda reflektioner kring skeenden i vår värld. Raimo Heino | Facebook

   • Jag fördömer “råden” som dödade din bror!

    Nu försöker man ge sken av att vaccinfabrikanten Matti Sällbergs dödliga råd är sanning och sköterska som vägrat mörka riskerna angrips istället.
    https://web.archive.org/web/20211001162319/https://www.svt.se/text-tv/108

    Svenska Folkdomstolen är ett projekt som syftar till att ge rättvisan folkets röst. Du uppmanas att gå in och ta del av hela anklagelseakten och medverka med din röst i samtliga fall.

    Följande är idag 2 september tillagda:
    §6.6 Matti Sällberg professor på Karolinska institutet, styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken agerar som vaccinlobbyist på TV och gynnar egen kommersiell verksamhet, en jävsitutation som han utnyttjar för att propagera för covidvax och han medverkar därmed till covax-försäljning med risk för katastrofala effekter för individer och folkhälsa.

    §6.7 Reportern Sebastian Comar Alm utnyttjas av Aftonbladet för fejknews då han anklagar den del av antivaxrörelsens medlemmar som arbetar inom den svenska sjukvården för extrem högerideologi. Han sviker sin roll som faktagranskare och deltar istället i ryktespridning och förlöjligande av en grupp med avvikande uppfattning. Därmed kränker han såväl yttrandefrihet som vetenskapen och begår förräderi mot sin plikt att medverka till upplysning.

    §6.8 Gruppen bakom “Kavla Upp” anklagas för otillbörlig marknadsföring av covid19

    https://borjeperattdebate.wordpress.com/2021/09/02/svenska-folkdomstolen-anklagar/

 • Orkar man hålla på ska man höra av sig till berörda myndigheter och referera till detta brev och begära deras svar om det.

  Risken är att sånt här glöms (och göms) bort lite så där härligt lättvindigt annars.

  Troligen åker det rätt ner i foliehattslådan på respektive myndighet ändå…

 • Bra initiativ! Blir dock svårt att ta sig ur ett sånt här totalitärt övergrepp med logik och sunt förnuft, inte ens konkret bevisning brukar hjälpa. Det är som en kraftig hypnos, ser man lite till historien så brukar ondskan förgöra sig självt efter några år men på bekostnad av väldigt många liv. Grundlagarna kommer dom inte runt även om dom är ute och trampar lite väl nära, övertramp kan man väl kanske kalla det även om det till stora delar beror på okunskap och ovilja i kombination med en korrupt läkemedelsindustri. Hålla sig borta från injektionen är väl det bästa man kan göra, sen fortsätta informera. Många finner ju mening med livet och en mer meningsfull vardag just under såna här totalitära angrepp, detta är inget som går att komma runt. Men visst hade det ju varit bättre om resurserna lades på att besegra förövarna istället och ge alla jurister finner lite mening, bevis saknas inte.

 • Tack för denna redovisning och hoppas anmälan har gjorts formellt. Jag lyssnade just på intervjun med den tyska professorn i Patologi på Reiner Fullmichs odyssekanal.Man baxnar och förstår att inget är tillfälligheter.Hur är det möjligt att man inte inte har testat vaccinernas innehåll.? Det visar ju att vi absolut inte kan utgå ifrån att myndigheterna värnar om människornas säkerhet och hälsa. Hoppas de alla ställs inför rätta. och döms för att det lidande de medverkat till

 • Så här står det i slutet:
  Vidare bör samtliga invånare enligt Livsmedelsverket ta kosttillskott om 100-150 IE per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 10 000 IE till en person om 75 kg 

  Vad är det för kosttillskott som avses?

 • Ett stort tack till professor Hammarskjöld som vederhäftigt utan konspirationsteoretiskt och domedagsprofetiskt globalistsnack glasklart uttrycker vad det hela handlar om, nämligen ett övergrepp på befolkningen av regering och myndigheter som saknar motstycke och som skall rättsligt granskas och sedan straffas.

 • Bra initiativ! Blir dock svårt att ta sig ur ett sånt här totalitärt övergrepp med logik och sunt förnuft, inte ens konkret bevisning brukar hjälpa. Det är som en kraftig hypnos, ser man lite till historien så brukar ondskan förgöra sig självt efter några år men på bekostnad av väldigt många liv. Grundlagarna kommer dom inte runt även om dom är ute och trampar lite väl nära, övertramp kan man väl kanske kalla det även om det till stora delar beror på okunskap och ovilja i kombination med en korrupt läkemedelsindustri. Hålla sig borta från injektionen är väl det bästa man kan göra, sen fortsätta informera. Många finner ju mening med livet och en mer meningsfull vardag just under såna här totalitära angrepp, detta är inget som går att komma runt. Men visst hade det ju varit bättre om resurserna lades på att besegra förövarna istället och ge alla jurister finner lite mening, bevis saknas inte.

 • Tack för denna redovisning och hoppas anmälan har gjorts formellt. Jag lyssnade just på intervjun med den tyska professorn i Patologi på Reiner Fullmichs odyssekanal.Man baxnar och förstår att inget är tillfälligheter.Hur är det möjligt att man inte inte har testat vaccinernas innehåll.? Det visar ju att vi absolut inte kan utgå ifrån att myndigheterna värnar om människornas säkerhet och hälsa. Hoppas de alla ställs inför rätta. och döms för att det lidande de medverkat till

 • Så här står det i slutet:
  Vidare bör samtliga invånare enligt Livsmedelsverket ta kosttillskott om 100-150 IE per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 10 000 IE till en person om 75 kg 

  Vad är det för kosttillskott som avses?

 • Ett stort tack till professor Hammarskjöld som vederhäftigt utan konspirationsteoretiskt och domedagsprofetiskt globalistsnack glasklart uttrycker vad det hela handlar om, nämligen ett övergrepp på befolkningen av regering och myndigheter som saknar motstycke och som skall rättsligt granskas och sedan straffas.

 • Toppen!

  Folkmord ska avslöjas och bestraffas!

  Även de som gömts i historieförfalskningen!
  Det här brevet kan bli upptakten till skipning av rättvisa bland de värsta kriminella i världens historia.

  • Ja det är enorm styrka i Björn Hammarskjölds krav som ej kan tigas ihjäl.
   Råttorna är föredömligt delgivna om folkmord men fortsätter med ont uppsåt och myndigheternas höga svansföring liknar nu Hitlers retorik fram till slutet.

   Björn Hammarskjöld och andra svenska hjältars krav har nu stärkt stöd.

   09/27/21

   COVID › NYHETER

   Över 4 600 läkare anklagar forskare covid-beslutsfattare för “brott mot mänskligheten”
   
   Läkardeklarationen, skapad av läkare och forskare under covid-toppmötet i Rom, anklagade beslutsfattare för att tvinga fram en “one-size-fits-all”-behandlingsstrategi, vilket resulterade i “onödigt sjukdom och död”.

   Över 4 600 läkare, forskare anklagar covid-beslutsfattare för “brott mot mänskligheten” • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

   • Jag är på samma sätt engagerad i detta som ni på forumet, men upphörs det inte med att referera till ett land och en historisk epok där de involverade var inne i samma typ av batalj som vi nu är och mot samma antagonister, ja då fortsätter vi att springa i cirklar. I bolsjevikistan, i maoiistan, i polpotistan, under holodomor mot Ukrainarna, under folkmordet mot Armenierna osvosv, där pratar vi om minst 100milj människor. Dock, västvärldens befolkning är så matad med att ‘det är bara en enda historisk händelse som skett och den måste aalla lära sig om; det “är ett hiistoriskt faktum’ och därför ska alla ifrågasättanden förbjudas (20 länder i världen, hitintills)..

    • Hej jonnyjonson!

     Oavsett hur den historiska sanningshalten är så är det den här typen av fruktansvärda experiment regeringen officiellt förkastar.

     ur Forum för levande historia

     Vårt uppdrag Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:

     • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
     • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde

     ​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

     Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.”

     “Medicinska experiment på fångarna
     I början av 1943 blev SS-läkaren Joseph Mengele chefsläkare i Auschwitz-Birkenau. Mengele valde ut fångar, framför allt judar och romer, som han utförde fruktansvärda ”medicinska” experiment på. De injicerades med olika smittoämnen och gifter, ”

     Rel om “covidvaccin” experimentvariant med levande smittämnen.

     Dr Erik Enby om Pfizer covax.mov
     https://vimeo.com/589285173

     • Hej,
      Vad gäller historisk sanning är det naturligtvis oerhört viktigt att påståenden och argumentering ang en historisk händelse, kan underbyggas med fakta/teknisk bevisning. När denna fakta lagts fram, ska det vara tillåtligt att granska materialet. Detta kan man kalla forskning om man vill. I ca 20 länder i världen är det straffbelagt att granska en av de flera förintelser som världen genomgått

      • Hej igen Jonny!

       Du har naturligtvis rätt i det du säger och jag gör tummen upp för dig och vår allas rätt att ifrågasätta.

       Styrkan i att använda känd symbol är att visa att våra politiker tagit tydligt avstånd från att injicera smittoämnen och gifter som avskyvärda handlingar och är bundna till att inte fortsätta upprepa brottet efter delgiven kännedom.

       Jag tycker att Professor Björn Hammarskjöld lyckas bra med att tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin och jag förstärker gärna det orimliga i att injicera experimentvaccin med oredovisat innehåll.

       • De eugenetiska tvångssteriliseringarna och lobotomiexperimenten på 30-60talet, torde kunna ge en fingervisning om vad det här är för någonting som de igångsatt mot mänskligheten.
        Hörde en story om två möss som sitter på en pub, och den ene frågar; har du tagit ‘vccnt’ el kommer du göra det..’Aldrig i livet svarar den andra, ‘vccnt’ är ju inte utprövat
        på människan ännu

        • Träffsäker story med mössen!

         På tal om “våra” Bilderbergare är dessa djupt delaktiga i förintelse man projicerat på Hitler.

         Bröderna Wallenberg och nazisterna

         “Jakob Wallenberg “utnämndes 1941 av Hitler till ‘Kommendör av Tyska örnens förtjänstorden’ som förlänades endast ett fåtal utlänningar som gjort Tredje riket synnerligen stora tjänster”. Markus var tillräcklig slug för att inte ta emot en orden från Hitler och lyckades efter kriget att framstå som en vän av de allierade. Men han var lika djupt insyltad som Jakob i det kriminella samarbetet med nazisterna.”

         https://www.riktpunkt.se/rp_2007/nr_1_07/07_01_06.htm

        • Jodå!

         Det finns mycket som kan ifrågasättas i historieskrivningen, vår regim kan inte fördöma nazismens handlingar och samtidigt injicera sådana oredovisade smittoämnen och gifter
         som man vet är brott mot mänskligheten.

         

 • Toppen!

  Folkmord ska avslöjas och bestraffas!

  Även de som gömts i historieförfalskningen!
  Det här brevet kan bli upptakten till skipning av rättvisa bland de värsta kriminella i världens historia.

  • Ja det är enorm styrka i Björn Hammarskjölds krav som ej kan tigas ihjäl.
   Råttorna är föredömligt delgivna om folkmord men fortsätter med ont uppsåt och myndigheternas höga svansföring liknar nu Hitlers retorik fram till slutet.

   Björn Hammarskjöld och andra svenska hjältars krav har nu stärkt stöd.

   09/27/21

   COVID › NYHETER

   Över 4 600 läkare anklagar forskare covid-beslutsfattare för “brott mot mänskligheten”

   Läkardeklarationen, skapad av läkare och forskare under covid-toppmötet i Rom, anklagade beslutsfattare för att tvinga fram en “one-size-fits-all”-behandlingsstrategi, vilket resulterade i “onödigt sjukdom och död”.

   Över 4 600 läkare, forskare anklagar covid-beslutsfattare för “brott mot mänskligheten” • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

   • Jag är på samma sätt engagerad i detta som ni på forumet, men upphörs det inte med att referera till ett land och en historisk epok där de involverade var inne i samma typ av batalj som vi nu är och mot samma antagonister, ja då fortsätter vi att springa i cirklar. I bolsjevikistan, i maoiistan, i polpotistan, under holodomor mot Ukrainarna, under folkmordet mot Armenierna osvosv, där pratar vi om minst 100milj människor. Dock, västvärldens befolkning är så matad med att ‘det är bara en enda historisk händelse som skett och den måste aalla lära sig om; det “är ett hiistoriskt faktum’ och därför ska alla ifrågasättanden förbjudas (20 länder i världen, hitintills)..

    • Hej jonnyjonson!

     Oavsett hur den historiska sanningshalten är så är det den här typen av fruktansvärda experiment regeringen officiellt förkastar.

     ur Forum för levande historia

     Vårt uppdrag Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:

     • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
     • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde

     ​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

     Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.”

     “Medicinska experiment på fångarna
     I början av 1943 blev SS-läkaren Joseph Mengele chefsläkare i Auschwitz-Birkenau. Mengele valde ut fångar, framför allt judar och romer, som han utförde fruktansvärda “medicinska” experiment på. De injicerades med olika smittoämnen och gifter, ”

     Rel om “covidvaccin” experimentvariant med levande smittämnen.

     Dr Erik Enby om Pfizer covax.mov
     https://vimeo.com/589285173

     • Hej,
      Vad gäller historisk sanning är det naturligtvis oerhört viktigt att påståenden och argumentering ang en historisk händelse, kan underbyggas med fakta/teknisk bevisning. När denna fakta lagts fram, ska det vara tillåtligt att granska materialet. Detta kan man kalla forskning om man vill. I ca 20 länder i världen är det straffbelagt att granska en av de flera förintelser som världen genomgått

      • Hej igen Jonny!

       Du har naturligtvis rätt i det du säger och jag gör tummen upp för dig och vår allas rätt att ifrågasätta.

       Styrkan i att använda känd symbol är att visa att våra politiker tagit tydligt avstånd från att injicera smittoämnen och gifter som avskyvärda handlingar och är bundna till att inte fortsätta upprepa brottet efter delgiven kännedom.

       Jag tycker att Professor Björn Hammarskjöld lyckas bra med att tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin och jag förstärker gärna det orimliga i att injicera experimentvaccin med oredovisat innehåll.

       • De eugenetiska tvångssteriliseringarna och lobotomiexperimenten på 30-60talet, torde kunna ge en fingervisning om vad det här är för någonting som de igångsatt mot mänskligheten.
        Hörde en story om två möss som sitter på en pub, och den ene frågar; har du tagit ‘vccnt’ el kommer du göra det..’Aldrig i livet svarar den andra, ‘vccnt’ är ju inte utprövat
        på människan ännu

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *