Professor: Dra omedelbart in injektionerna av Comirnaty och Spikevax

publicerad 27 september 2021
- av NewsVoice
Björn Hammarskjöld, eget verk
Björn Hammarskjoöld, eget verk
Björn Hammarskjoöld, eget verk

MEDICINSK DEBATT. Professor Björn Hammarskjöld uppmanar i ett brev till tre ansvariga myndigheter att dessa måste stoppa användandet av covidvacciner. "För att skydda befolkningen begär jag att ett omedelbart moratorium rörande de injektioner med Comirnaty, Spikevax och liknande preparat införes". NewsVoice publicerar brevet.

Brev av Björn Hammarskjöld, Östervåla

Jag begär att Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen var för sig eller i samverkan skyndsamt drar tillbaka alla tillstånd att använda Comirnaty och Spikevax [Moderna] och liknande medicinska preparat inom Sverige på grund av att produkterna synes ha ett innehåll som inte stämmer med den godkända innehållsdeklarationen.

Det är visat många gånger och i många vetenskapliga artiklar att de så kallade modRNA-”vaccinerna” synes innehålla lätt identifierade magnetiska egenskaper som saknar redogörelse för i innehållsdeklarationen. Därmed är Comirnaty och Spikevax att betrakta som synnerligen grova förfalskningar som är förbjudna att använda men som synes ha injicerats hos en stor del av befolkningen.

Jag begär att Åklagarmyndigheten omedelbart tillsätter en förundersökning huruvida myndigheter eller myndighetspersoner har brutit mot Läkemedelslagen, patientlagen, patientsäkerhetslagen, brottsbalken och Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

I detta fall är det Brott mot mänskligheten genom att, på order av högre myndigheter, sjukvårdspersonal injicerat och fortsätter att injicera stora befolkningsgrupper med de så kallade modRNA-”vaccinerna” som synes innehålla lätt identifierade magnetiska egenskaper som saknar redogörelse för i innehållsdeklarationen och därmed är olagliga att injicera enligt Helsingforsdeklarationen, Regeringsformen, andra lagar och EU-rätten.

Bakgrund och bevis

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan ett par månader fått begäran från enskilda att leveranstesta vad som ingår i Comirnaty och Spikevax på grund av uppgifter att preparaten synes innehålla främmande magnetiskt material 1.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan ett par månader helt vägrat att, trots begäran, låta analysera vad som ingår i injektioner som Comirnaty och Spikevax. I andra sammanhang kallas ett sådant förfaramde leveranskontroll, svarar på frågan om beställaren fått det som beställts eller om leveransen avviker från specifikationen.

Nu börjar det komma fram att allt fler personer injicerade med Comirnaty och Spikevax uppvisar vissa magnetiska egenskaper över injektionsstället. Det har visats på Internet där många människor i många länder har lagt upp videos som visar att personer injicerade med Comirnaty och Spikevax uppvisar magnetiska egenskaper, magneter som fastnar över injektionsstället, järnföremål utan egen remanens fastnar över injektionsstället.

Alla dessa vittnesmål talar för att det finns icke redovisat material med magnetiskt material i injektioner med Comirnaty och Spikevax.

Jag har skrivit till Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten att jag själv har påvisat magnetiska egenskaper över injektionsstället men inte över andra delar av kroppen. En person hade fått injektionen dagen innan och en annan person hade fått den andra injektionen en månad tidigare.

I Japan har myndigheterna enligt Reuters nyhetsbyrå 2 dragit in 2,6 M doser under augusti på grund av att man funnit magnetiskt oredovisat främmande material i injektionsflaskorna.

Ingen åtgärd synes ha vidtagits av Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten trots begäran om att utreda innehållet i injektionerna. Detta trots att Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har att ex juvantibus undersöka om det finns främmande substanser i Comirnaty och Spikevax.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten synes uppföra sig som de tre aporna, man ser inget, man hör inget och man kan inte prata.

Det är Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens skyldighet som ansvariga myndigheter att om blotta misstanken att det skulle finnas främmande, oredovisat magnetiskt material i Comirnaty och Spikevax omedelbart avbryta fortsatta injektioner med Comirnaty och Spikevax i avvaktan på oberoende analyser.

Om det finns främmande material i Comirnaty och Spikevax är substanserna olagliga att injicera av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av att injektionen saknar godkännande. Precis lika olaglig som det visade sig efter andra världkrigets Nürnbergrättegångar då Mengeles experiment på koncentrationslägerfångar uppdagades.

Helsingforsdeklarationen kom till för att det aldrig någonsin mer någon skulle kunna bryta mot lagar och genomföra experiment i Mengeles sjuka anda.

Jag vill erinra om att det finns en lag i Sverige som heter Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den lagens 2, 13, 14, 15, 16 §§ synes vara tillämplig på samtliga som har utfört dessa injektioner med ett olagligt läkemedel som saknat etiskt tillstånd i Sverige 3 och ett försök som påstås ska hålla på fram till slutet av 2023.

Vidare synes den som injiceras inte få fullständig information om innehåll, verkan och biverkningar enligt Patientlagen (PL) 3 och 4 kapitlen, Patientsäkerhetslagen (PSL) 6 kapitlet. Vi har smittskyddsläkare som med emfas svarar NEJ! på frågan om den som injiceras med dessa experimentella injektioner med synbara magnetiska egenskaper gett sitt fulla informerade samtycke till injektionen. Därmed är det brott mot PL och PSL, RF 2 kapitlet 6 §, EU-rätten samt konventionsbrott från den svenska regeringen gentemot EU.

Så, bästa Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, nu har det i dagarna kommit ytterligare information från Tyskland där man funnit minst sju patienter som avlidit inom 14 dagar efter injektion med Comirnaty och obducerats 4.

Det material som synes stämma med alla de uppgifter om oredovisat magnetiskt material som långsamt sipprar ut synes vara grafen och/eller grafenoxid.

Grafen och grafenoxid har många unika egenskaper som har beskrivits i vetenskapliga artiklar samlade i PubMed samt en uppsjö patent. Den enklaste egenskapen att upptäcka utan specialinstument är de magnetiska egenskaperna. Dessutom kan de magnetiska egenskaperna styras med elekromagnetiska metoder.

Sanningen har trots den veritabla och stränga censur, som reguljära media synes vilja upprätthålla, ändå sipprat ut. Och sanningen är explosiv. All denna censur strider mot våra grundläggande rättigheter enligt Sveriges Regeringsform, Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) som baseras på Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR) som i sin tur bygger på EU-rätten.

Det synes uppenbarligen finnas grafen/grafenoxid i de så kallade modRNA-injektionerna med varumärkena Comirnaty och Spikevax.

Det presenterades vid en presskonferens 2021-09-20 5 vad man funnit vid obduktion av avlidna i Covid-19. Enligt information från Tyskland att man funnit främmande och oredovisat magnetiskt material vid minst 7 av 40 obduktioner där patienterna dött inom 2 veckor efter injektionen

På det patologiska institutet i Reutlingen måndagen den 20 september 2021 presenterades resultaten av obduktioner av minst sju personer som dött efter COVID19-vaccination. Vävnadsanalyserna utfördes av patologerna Prof. Dr. Arne Burkhardt och prof. Dr. Walter Lang. Resultaten bekräftar uttalandet från prof. Dr. Peter Schirmacher att i mer än 40 obducerade avlidna som dog inom två veckor efter COVID-19-vaccinationen, dog omkring en tredjedel orsakade av vaccinationen. Som en del av den direktsända presskonferensen visades mikroskopiska detaljer om vävnadsförändringarna.

Man fann att odeklarerade metallinnehållande komponenter hittades i vaccinet.

Fynden i utredningen kommer att resultera i juridiska och politiska krav som att sjukvården omedelbart upphör med fortsatta injektioner av Comirnaty och Spikevax.

Det finns ett kinesiskt patent CN 112220919A 6 som synes beskriva precis det som injiceras under varumärkena Covirnaty och Spikevax

Detta falsarium med injektioner av injektioner med manipulert innehåll innebär att vårt rättssystem har att utreda ansvarsfrågan i enlighet med Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 7. Den lagens 2, 13, 14, 15, 16 §§ synes vara tillämplig på samtliga som har utfört dessa injektioner med ett olagligt och icke godkänt läkemedel som saknat etiskt tillstånd i Sverige och ett försök som påstås ska hålla på fram till slutet av 2023.

Även förmän har enligt samma lag samma ansvar och straffvärde som den som injicerar det till synes olagliga preparatet.

För att skydda befolkningen begär jag att ett omedelbart moratorium rörande de injektioner med Comirnaty, Spikevax och liknande preparat införes.

Vidare bör samtliga invånare enligt Livsmedelsverket ta kosttillskott om 100-150 IE per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 10 000 IE till en person om 75 kg 8, 9, 10. Detta minskar risken till insjuknande i InfluensaLiknande Infektioner (ILI) inklusive Covid-19 till nära noll.

Brev av Björn Hammarskjöld, Östervåla

Relaterad läsning från Hammarskjöld

Referenser

 1. FHM Pandoras ask har sprängts ännu en gång
  https://kostkunskap.blogg.se/2021/september/fhm-pandoras-ask-har-sprangts-annu-en-gang
 2. Reuters https://www.reuters.com/world/asia-p...ei-2021-08-25/
 3. Etikprövningsnämndens svar 2021
 4. Tysk originalversion https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz--Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
  Engelsk översättning https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a
 5. 5Tysk originalversion https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz--Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
  Engelsk översättning https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a
 6. 6Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
  Application CN202011031367.1A events
  2020-09-27 Application filed by Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd
  2020-09-27 Priority to CN202011031367.1A
  2021-01-15 Publication of CN112220919A
  Status Pending
 7. Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
  Brott mot mänskligheten
  2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
  1. dödar en person som ingår i gruppen,
  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
  3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
  4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
  5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
  6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
  7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
  8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
  9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
  a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
  b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
  c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.
  Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
  Ansvar för förmän
  Utvidgat gärningsmannaskap
  13 § En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.
  Underlåtenhet att utöva kontroll
  14 § En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.
  Underlåtenhet att anmäla brott
  15 § En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.
  Försök m.m.
  16 § För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).
 8. William B Grant 1 , Henry Lahore 2 , Sharon L McDonnell 3 et al Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths
  Nutrients. 2020 Apr 2;12(4):988. doi: 10.3390/nu12040988.
  https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html
  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/