Covidvaccinering av barn under 18 år strider mot lagen – Ansvariga kan åtalas

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 oktober 2021
- NewsVoice redaktion
Temabild: Förhör. Licens: Envato (L9ZAASE)

JURIDIK & OPINION. I en skrivelse till regeringen, från Michael Zazzio (kassör och juridiskt  sakkunnig) och Sara Boo (sekreterare) i föreningen National Health Federation Sweden (thenhf.se), lägger den svenska hälsofrihetsföreningen NHF Sweden fram bevis för att regeringen sedan i fjol har haft kunskap och vetskap om att barnkonventionen samt EU-förordningens artikel 32 förbjuder den Covid-19-vaccinering av barn som just nu pågår.

NewsVoice kommentar: Professor Björn Hammarskjöld bekräftar i ett samtal med NewsVoice i dag att högsta ansvariga i Sverige har kännedom om riskerna, men att de, vilket har avslöjats tidigare, tror att de är bundna till sekretess gentemot läkemedelsbolagen, vars kontraktsskrivning förbjuder att myndigheter undersöker innehållet i sprutorna. Hammarskjöld säger samtidigt att injektionsmaterialet och injektionsförfarandet redan bryter mot flera lagar, vilket innebär att kontrakten därmed automatiskt ogiltigförklaras.

Temabild/video: Förhör. Licens: Envato

NHF Sweden framhåller i sin skrivelse till regeringen att Covid-19-vaccinerna är experimentella, vilket Covid-19-vaccintillverkarna tillstår. För att dessa vacciner ska kunna ges till människor måste det därför finnas nationellt utfärdade etiska tillstånd. Några sådana finns det dock inte i Sverige.

NHF Swedens krav i skrivelsen är att regeringen omedelbart stoppar Covid-19-vaccinering av barn baserat på att:

 • Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige, vilket innebär att de inte får användas.
 • Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel således utgör ett experimentellt medicinskt försök.
 • Covid-19-vaccinprövningen, vilken baseras på generella massvaccinationer har inte något direkt samband med något medicinskt tillstånd som barn lider av.
 • Covid-19-vaccinprövningen är inte av sådan art att den endast kan utföras på underåriga.
 • Det finns inte några vetenskapliga skäl att anta att Covid-19-vaccin-”prövningen” medför antingen en direkt nytta för de barn som vaccineras eller att den är av viss nytta för den population som de underåriga representerar.
 • Beslut om Covid-19-vacciner till barn (12-17 år) bryter mot barnkonventionens/svensk lags krav på att barn naturligtvis bör skyddas från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen. Under inga förhållanden får barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för samhället.
 • Att ge Covid-19-vacciner till barn kan inte bedömas vara till barnets bästa.
 • Den svenske forskaren Jonas F Ludvigsson har i en vetenskaplig studie/ översiktsartikel sammanfattat forskning som visar att barn inte driver Covid-19 och inte blir allvarligt sjuka av den.
 • Bland barn leder Covid-19-injektionerna, enligt befintlig forskning, till uppskattningsvis omkring 100 dödsfall för varje räddat liv.
 • Informerat samtycke kan inte ske om det är så att transparent information om biverkningarna saknas, exempelvis dödsfall och allvarliga kroniska sjukdomstillstånd.
 • Regeringen och de svenska myndigheterna har ingen vetenskaplig grund för att det skulle vara proportionerligt att vaccinera barn under 18 år.

De Covid-19-vacciner som just nu används för vaccinering i Sverige och världen är experimentella. De har inget sedvanligt godkännande och utgör således fortfarande ett försök, vilket på går till och med år 2023.

NHF skriver till regeringen att enligt EU-förordningen, artikel 32, krävs det, för att medicinska experiment ska kunna utföras på barn, att en experimentell behandling antingen har ett direkt samband med ett medicinskt tillstånd som försökspersonen (barnet) lider av eller att det är av en sådan art att det endast kan utföras på underåriga.

Det ska även finnas vetenskapliga skäl att anta att experimentet antingen medför en direkt nytta för försökspersonen, eller att den är av viss nytta för den population som den underåriga representerar. Inget av dessa kriterier är uppfyllda när det gäller Covid-19-vaccinering av barn, och således är dessa vaccineringar brottsliga.

Eftersom några fas 3-studier på vuxna som har Covid-19-vaccinerats ännu inte har slutförts (dessa fas 3-läkemedelsprövningar pågår åtminstone fram till och med slutet av år 2023), så kan vaccinering av barn inte alls utföras.

Eftersom forskare har hittat toxisk (giftig) grafenoxid, skadliga metallkluster och sjukdomsframkallande encelliga parasiter i Covid-19-vacciner, så är de olagliga att marknadsföra, distribuera och administrera/injicera på patienter i Sverige.

I åldersgruppen 65 år och äldre bedöms dödsfallen, enligt den senaste publicerade forskningen (Kostoff et al), vara fem gånger så många som de liv som räddas genom att vaccinera med Covid-19-vacciner. Bland barn leder Covid-19-injektionerna enligt befintlig forskning och statistik till uppskattningsvis omkring 100 dödsfall för varje räddat liv.

I sin skrivelse till regeringen framhåller NHF Sweden barnkonventionen, vilken sedan den 1 januari år 2020 är svensk lag. Denna lag säger att staten har det yttersta ansvaret för ett barns överlevnad och utveckling samt för att barnet ges det skydd och stöd som det behöver. Sådant skydd omfattar även att barn ska skyddas mot giftiga ämnen/giftiga läkemedel. Genom att ha ratificerat barnkonventionen, så har Sverige genom artikel 36 i konventionen även åtagit sig att skydda ett barn mot alla andra former av utnyttjande som i något avseende kan skada barnet. Ett sådant utnyttjande kan till exempel vara att man på barn utför sådana medicinska försök som ekonomiskt sett gynnar läkemedelsbolag.

Barnkonventionen säger att vid alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara det enskilda barnets bästa. Ett barn bör naturligtvis skyddas från alla sådana försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnet. Under inga förhållanden får ett barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för samhället. Att utnyttja ett barn i forskning, till exempel för medicinska experiment, skulle mot den bakgrunden kunna vara ett exempel på en form av utnyttjande som barn ska skyddas mot. Utifrån dessa kriterier är Covid-19-vaccinering av barn under 18 år alltså inte möjlig.

NHF Sweden påpekar i sin skrivelse att regeringen utifrån innehållet i SOU 2020:63 sedan år 2020 har visat att den har kunskap om ovanstående, eftersom det är dokumenterat i den drygt 2000 sidor långa SOU-rapporten från år 2020.

Michael Zazzio och Sara Boo påpekar för NewsVoice att all Covid-19-vaccinering omedelbart måste stoppas/förbjudas, men att NHF Sweden i det här läget ser det som synnerligen bråttom att för regeringen påpeka att Covid-19-vaccineringarna av barn utgör ett uppenbart lagbrott, både mot svensk lag, FN:s barnkonvention samt EU-rätten.

Michael Zazzio och Sara Boo pekar samtidigt på att det redan nu finns en handfull vetenskapliga studier, i vilka risk-nytta-kalkyler har gjorts, och vilka visar att vaccinerna skördar fler liv än vad de räddar.

I Kostoffs studie framkommer det att de personer som är äldre än 65 år och som har Covid-19-vaccinerats löper fem gånger så hög risk att dö av dessa vacciners biverkningar än att dö av själva sjukdomen Covid-19. För de yngre grupperna är risknivån ännu högre än så, och för barn är risken att dö av Covid-19-vaccinernas biverkningar betydligt mycket större än för den äldre befolkningen.

Enligt befintlig statistik tar Covid-19-vaccinerna livet av 100 gånger så många barn som dör av sjukdomen Covid-19. Svensk forskning visar för övrigt att endast 1 barn per 130000 blir så pass svårt sjuka i Covid-19 att de måste vårdas på intensivvårdsklinik (i Sverige finns det totalt 2,3 miljoner barn). Det finns alltså inte någon vetenskaplig grund för att vaccinera barn mot Covid-19.

Regeringen har åtminstone sedan i fjol vetat om att Covid-19-vaccinering utgör ett brott mot såväl EU-rätten som FN:s barnkonvention och svensk lag. Trots det har den sittande regeringen beslutat att de svenska barnen ska kunna vaccineras med experimentella vacciner mot den för barn relativt harmlösa infektionen Covid-19.

Text: NewsVoice

Bilagor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • En arbetskamrat berättade för mig om 2 personer i deras vänkrets (goda vänner) som hade testat sig för covid med självtestet som någon annan måste hämta och lämna på apoteket.

  Topsen som de skulle använda tog de ut ur den sterila förpackningen och lät bli att stoppa upp den i näsan utan la den direkt i testpaketet.

  Båda var positiva för covid 19
  en slump eller ?

 • Livstidsfängelse för regeringen vore en bra start för demokratin i Sverige. Sedan alla andra politiker, myndighetspersoner och journalister som uppmanat folk att vaccinera sig döms till 18 års fängelse outsourcar till Västsahara av kostnadsskäl.

 • Det är mycket som är anmärkningsvärt.
  “Vaccinet” fick ett nödgodkännande, vilket man bara kan få om det saknas fungerande läkemedel.
  Därför förbjöd man Ivermektin och Hydroxiklorokin för att få nödgodkännandet.

  Sedan kan man undra varför det inte talas om EU-parlamentets resolution 2361 från 27-01-2021. Se § 7.3.1 – 7.3.2
  https://pace.coe.int/en/files/29004/html

  Eftersom man vet så lite om vätskan som injiceras och patienterna inte upplyses om detta så strider det dessutom mot Nürnbergkoden!
  https://codex.uu.se/forskning-pa-manniskor/

  De som medverkat till detta får inte komma undan!
  Detta är ett test på hur långt man kan driva människor genom att skrämma dem.
  Vad blir nästa steg?

  • Låt oss hoppas att det inte blir som i den nya James Bond-filmen!

   Där används avancerad bioteknik som ett vapen.
    
   Genom DNA-kartläggning, och med hjälp av så kallade nanobots, förvandlas vänner till fiender och kramar till dödliga vapen. 

   Filmens superskurk har namnet Lyutsifer, vilket är den ryska formen av Lucifer (Люцифер).

 • Vad gör BRIS, Barnens Rätt i Samhället, för att skydda barnen eller känner de inte till barnkonventionen?Det är dags att sätta press på dem. Michael Zazzio, jag föreslår att du skickar din skrivelse till BRIS och frågar dem hur de ställer sig och vad de ämnar göra för att skydda barnen i detta avseende. Sen önskar jag att Du, Zazzio, tar kontakt med Advokaten Reiner Fullmich och får hjälp med underlag för att anmäla och åtala regering och Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell.Det är jättebra med en skrivelse men nu måste man gå vidare och börja anmäla de som är ansvariga för alla dessa överträdelser mot befolkningen och framför allt mot barn och ungdomar.

 • Professorernas chockerande upptäckt

  Biverkningar från vaccinerna rapporteras sällan
  Dr. Michael Dykta, berättar (2:04) att man i Tyskland inte är intresserad av att finna några samband mellan ”vaccinet” och biverkningar eller ens undersöka patienters sjukdom i relation till ”vaccinet”. Den forskning som bedrivs sker helt på privat läkare och forskares initiativ. Något intresse från det tyska läkemedelsverket finns över huvud taget inte att undersöka ”vaccinet” på något sätt.
  Det man hör från kollegor är att en växande andel av patienterna på mottagningarna är relaterade till följdskador från ”vaccinerna” men någon offentlig statistik finns inte att tillgå. De flesta biverkningar rapporteras inte in som biverkningar, flera konkreta exempel ges, bland annat från barn som fått biverkningar, där man inte rapporterat in biverkningarna.
  Dr. Michael Dykta berättar (2:07) att alla patienter får frågan om de tagit ”vaccinet”. Är svaret nej, får man inte tillgång till behandling utan att först testa sig. Mottagningen vet således om varje patient är vaccinerad eller inte men läkarna får inte ta särskild hänsyn till det vid diagnosen.

  Saxat ur fria sidor, en lång text att läsa där.

 • Om vi bara haft en liten arme av Zazzios och Boos.

  Själv brukar jag kalla regimen för folkmördare.
  Kanske borde jag bli ännu tydligare och specifiera, barnamördare?

  Det är ju inte för att spy galla över dem, utan för att det är precis vad de är.
  Ju fler som använder den rätta terminologin när man adresserar problemet ju bättre.

  Ingen kan nu komma och säga att “vi har varit naiva”……

  De vet precis vad de gör.

  • Jes Josef, ‘de’ vet exakt vaad ‘de’ gör. Hade Folk vetat, vetat påå riiktigt vilka oerhörda antihumana deindivider ‘de’ är o vad ‘de’ närsomhelst är kapabla att göra (Dock, ‘de’ föddes inte så och Många har brutit sig ur o blivit Människor igen(såvida De inte blivit mördade) (är ju trots allt en av ‘deras’ många försök till hotmetoder el ‘hymner’

 • I dom kliniska studier i fas 3 har man redan vaccinerat kontrollgrupperna så man kommer aldrig kunna visa kvalitativt att det inte finns långtidsbiverkningar. På sin höjd med metastudier och då är det inte svårt att statistiskt ta fram det resultatet man önskar. Se bara på alla biverkningar som redan kommit fram i efterhand, allt det hade man sett från början om det gått rätt till. Covidvaccinen är redan dom vaccin med flest biverkningar någonsin

  • Helt korrekt, men det är inte vacciner, inte pjandemjier, det är absolut ingenting mer än en lögn, en giigantisk sådan, kanske den största i världshistorien, där’de’ t ex bytt ut infl A, B, Rhino-influensabeteckningr mot ‘c19hjärnsmutstvätten (få om ens några av de säsongsvanliga influensapåverkade av Folket 2020 registrerades i statistiken som A,B el R (utan endast ‘c19) (samma i Usa osv).
   slask’media’ pumpar ut ‘begreppen’ sexti elva ggr per dag för att Vi ska fastna i ‘deras’ äckelnarrativ. ‘deras’ begreppsapparat’ är fr början till slut Fake,, ‘de’ vet det, medan Vi inte kan föreställla Oss att så sjuka individer ens kan existera. Det är bl a där ‘deras’ sk ‘försprång’ ligger.
   När Vi väl Förstått, ja då ooj ooj..

 • ‘politikerna’ o samtliga andra involverade banditer, har brutit mot i princip alla lagar som upprättats för att värna befolkningen. Därmed har de också helt diskvalificerat sig fr att få skydd fr någon sk lagstiftning. Samhällskontraktet är i princip helt brutet och det är bara en Folktribunal som kan avgöra deras öde, efter en bindande äkta Folkomröstning. Folket ska avgöra vad som ska ske med dem. Jag vill inte ha tillbaka ngn s a s medeltid i detta avseende, men må så ske om det är det Folket bestämmer. Ingen pardon har visats mot oss, och då..

 • Korrigering. Rätt ska vara:

  “Enligt befintlig statistik tar Covid-19-vaccinerna livet av 100 gånger så många barn som dör av sjukdomen Covid-19. Svensk forskning visar för övrigt att endast 1 barn per 130000 blir så pass svårt sjuka i Covid-19 att de måste vårdas på intensivvårdsklinik (i Sverige finns det totalt 2,3 miljoner barn). Det finns alltså INTE en vetenskaplig grund för att vaccinera barn mot Covid-19.”

  • Ja och då isolering av Covid-19 virus ej gjorts är det det ju än mer avskyvärt.

   Notera att ifall en modig läkare skriver ogynnsam Covid-19 vaccineffekt så blir inte detta konstaterade huvuddiagnos som sen får stå som diagnosrubrik.

   Som upplagt för att sen missa även dessa läkaranmälda “vaccin” effekter.

   U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

   Kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten.”

   Kodning av covid-19 (februari 2021)
   https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/

 • Den här vaxxineringspropagandan tycks inte bara lamslagit allt vett och förnuft utan även fått myndigheter och regeringen att begå lagbrott. Det går inte en vecka utan ny information presenteras som belyser vansinnet kring sprutorna, men ändå rullar det på oförtrutet. Detta grova förakt för människoliv, den hänsynslöshet som allt från tidningar till regeringen uppvisar lär få en upplösning likt en kraftig jordbävning vars skälvningar lär pågå i år.

  En vän arbetar på en vårdcentral och hon berättade i våras hur folk var som galna för att få sprutan. Nu är det igång igen – boostern – de är otåliga som barn som vill ha glass en varm sommardag. De har således inte en ringaste aning om vad de gapar efter och etablissemanget pushar på ihärdigt bakifrån. Ser fram emot den dagen ansvariga ställs till svars – blottställ mörkret och manifestera ljuset, det lär svida.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *