Covidvaccinering av barn under 18 år strider mot lagen – Ansvariga kan åtalas

publicerad 14 oktober 2021
- av NewsVoice
Temabild: Förhör. Licens: Envato (L9ZAASE)

JURIDIK & OPINION. I en skrivelse till regeringen, från Michael Zazzio (kassör och juridiskt  sakkunnig) och Sara Boo (sekreterare) i föreningen National Health Federation Sweden (thenhf.se), lägger den svenska hälsofrihetsföreningen NHF Sweden fram bevis för att regeringen sedan i fjol har haft kunskap och vetskap om att barnkonventionen samt EU-förordningens artikel 32 förbjuder den Covid-19-vaccinering av barn som just nu pågår.

NewsVoice kommentar: Professor Björn Hammarskjöld bekräftar i ett samtal med NewsVoice i dag att högsta ansvariga i Sverige har kännedom om riskerna, men att de, vilket har avslöjats tidigare, tror att de är bundna till sekretess gentemot läkemedelsbolagen, vars kontraktsskrivning förbjuder att myndigheter undersöker innehållet i sprutorna. Hammarskjöld säger samtidigt att injektionsmaterialet och injektionsförfarandet redan bryter mot flera lagar, vilket innebär att kontrakten därmed automatiskt ogiltigförklaras.

Temabild/video: Förhör. Licens: Envato

NHF Sweden framhåller i sin skrivelse till regeringen att Covid-19-vaccinerna är experimentella, vilket Covid-19-vaccintillverkarna tillstår. För att dessa vacciner ska kunna ges till människor måste det därför finnas nationellt utfärdade etiska tillstånd. Några sådana finns det dock inte i Sverige.

NHF Swedens krav i skrivelsen är att regeringen omedelbart stoppar Covid-19-vaccinering av barn baserat på att:

 • Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige, vilket innebär att de inte får användas.
 • Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel således utgör ett experimentellt medicinskt försök.
 • Covid-19-vaccinprövningen, vilken baseras på generella massvaccinationer har inte något direkt samband med något medicinskt tillstånd som barn lider av.
 • Covid-19-vaccinprövningen är inte av sådan art att den endast kan utföras på underåriga.
 • Det finns inte några vetenskapliga skäl att anta att Covid-19-vaccin-”prövningen” medför antingen en direkt nytta för de barn som vaccineras eller att den är av viss nytta för den population som de underåriga representerar.
 • Beslut om Covid-19-vacciner till barn (12-17 år) bryter mot barnkonventionens/svensk lags krav på att barn naturligtvis bör skyddas från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen. Under inga förhållanden får barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för samhället.
 • Att ge Covid-19-vacciner till barn kan inte bedömas vara till barnets bästa.
 • Den svenske forskaren Jonas F Ludvigsson har i en vetenskaplig studie/ översiktsartikel sammanfattat forskning som visar att barn inte driver Covid-19 och inte blir allvarligt sjuka av den.
 • Bland barn leder Covid-19-injektionerna, enligt befintlig forskning, till uppskattningsvis omkring 100 dödsfall för varje räddat liv.
 • Informerat samtycke kan inte ske om det är så att transparent information om biverkningarna saknas, exempelvis dödsfall och allvarliga kroniska sjukdomstillstånd.
 • Regeringen och de svenska myndigheterna har ingen vetenskaplig grund för att det skulle vara proportionerligt att vaccinera barn under 18 år.

De Covid-19-vacciner som just nu används för vaccinering i Sverige och världen är experimentella. De har inget sedvanligt godkännande och utgör således fortfarande ett försök, vilket på går till och med år 2023.

NHF skriver till regeringen att enligt EU-förordningen, artikel 32, krävs det, för att medicinska experiment ska kunna utföras på barn, att en experimentell behandling antingen har ett direkt samband med ett medicinskt tillstånd som försökspersonen (barnet) lider av eller att det är av en sådan art att det endast kan utföras på underåriga.

Det ska även finnas vetenskapliga skäl att anta att experimentet antingen medför en direkt nytta för försökspersonen, eller att den är av viss nytta för den population som den underåriga representerar. Inget av dessa kriterier är uppfyllda när det gäller Covid-19-vaccinering av barn, och således är dessa vaccineringar brottsliga.

Eftersom några fas 3-studier på vuxna som har Covid-19-vaccinerats ännu inte har slutförts (dessa fas 3-läkemedelsprövningar pågår åtminstone fram till och med slutet av år 2023), så kan vaccinering av barn inte alls utföras.

Eftersom forskare har hittat toxisk (giftig) grafenoxid, skadliga metallkluster och sjukdomsframkallande encelliga parasiter i Covid-19-vacciner, så är de olagliga att marknadsföra, distribuera och administrera/injicera på patienter i Sverige.

I åldersgruppen 65 år och äldre bedöms dödsfallen, enligt den senaste publicerade forskningen (Kostoff et al), vara fem gånger så många som de liv som räddas genom att vaccinera med Covid-19-vacciner. Bland barn leder Covid-19-injektionerna enligt befintlig forskning och statistik till uppskattningsvis omkring 100 dödsfall för varje räddat liv.

I sin skrivelse till regeringen framhåller NHF Sweden barnkonventionen, vilken sedan den 1 januari år 2020 är svensk lag. Denna lag säger att staten har det yttersta ansvaret för ett barns överlevnad och utveckling samt för att barnet ges det skydd och stöd som det behöver. Sådant skydd omfattar även att barn ska skyddas mot giftiga ämnen/giftiga läkemedel. Genom att ha ratificerat barnkonventionen, så har Sverige genom artikel 36 i konventionen även åtagit sig att skydda ett barn mot alla andra former av utnyttjande som i något avseende kan skada barnet. Ett sådant utnyttjande kan till exempel vara att man på barn utför sådana medicinska försök som ekonomiskt sett gynnar läkemedelsbolag.

Barnkonventionen säger att vid alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara det enskilda barnets bästa. Ett barn bör naturligtvis skyddas från alla sådana försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnet. Under inga förhållanden får ett barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för samhället. Att utnyttja ett barn i forskning, till exempel för medicinska experiment, skulle mot den bakgrunden kunna vara ett exempel på en form av utnyttjande som barn ska skyddas mot. Utifrån dessa kriterier är Covid-19-vaccinering av barn under 18 år alltså inte möjlig.

NHF Sweden påpekar i sin skrivelse att regeringen utifrån innehållet i SOU 2020:63 sedan år 2020 har visat att den har kunskap om ovanstående, eftersom det är dokumenterat i den drygt 2000 sidor långa SOU-rapporten från år 2020.

Michael Zazzio och Sara Boo påpekar för NewsVoice att all Covid-19-vaccinering omedelbart måste stoppas/förbjudas, men att NHF Sweden i det här läget ser det som synnerligen bråttom att för regeringen påpeka att Covid-19-vaccineringarna av barn utgör ett uppenbart lagbrott, både mot svensk lag, FN:s barnkonvention samt EU-rätten.

Michael Zazzio och Sara Boo pekar samtidigt på att det redan nu finns en handfull vetenskapliga studier, i vilka risk-nytta-kalkyler har gjorts, och vilka visar att vaccinerna skördar fler liv än vad de räddar.

I Kostoffs studie framkommer det att de personer som är äldre än 65 år och som har Covid-19-vaccinerats löper fem gånger så hög risk att dö av dessa vacciners biverkningar än att dö av själva sjukdomen Covid-19. För de yngre grupperna är risknivån ännu högre än så, och för barn är risken att dö av Covid-19-vaccinernas biverkningar betydligt mycket större än för den äldre befolkningen.

Enligt befintlig statistik tar Covid-19-vaccinerna livet av 100 gånger så många barn som dör av sjukdomen Covid-19. Svensk forskning visar för övrigt att endast 1 barn per 130000 blir så pass svårt sjuka i Covid-19 att de måste vårdas på intensivvårdsklinik (i Sverige finns det totalt 2,3 miljoner barn). Det finns alltså inte någon vetenskaplig grund för att vaccinera barn mot Covid-19.

Regeringen har åtminstone sedan i fjol vetat om att Covid-19-vaccinering utgör ett brott mot såväl EU-rätten som FN:s barnkonvention och svensk lag. Trots det har den sittande regeringen beslutat att de svenska barnen ska kunna vaccineras med experimentella vacciner mot den för barn relativt harmlösa infektionen Covid-19.

Text: NewsVoice

Bilagor