Erik Ottoson (M) motionerar för tvångsvaccinering av alla barn

publicerad 6 december 2021
- Gästskribent
Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan)Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan)

COVIDPOLITIK. Erik Ottoson (M) motionerar för tvångsvaccinering av alla barn i Sverige. Motionen som är rubricerad “Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn och särskilda åtgärder för att öka vaccinationsviljan mot covid-19”. Den innebär i praktiken att Erik Ottoson vill införa tvångsmedicinering av barn oavsett vad varken barnen eller deras föräldrarna tycker. NewsVoice publicerar nedan hela motionen oredigerat.

BIld: Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan). Licens. Unsplash.com

Motion 2021/22:2230 av Erik Ottoson (M)

[Inlämnad: 2021-10-01]

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om desinformation rörande vaccinationer och svensk sjukvård samt behovet av ett arbete mot detta och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med lagstiftning som möjliggör s.k. vaccinationspass vilka kan användas för att låta de som vaccinerat sig återgå till ett mer normalt liv utan restriktioner påkallade av covid-19 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som jag beskrivit även i tidigare motioner har Sverige varit ett land där vaccinering av barn men även vuxna ansetts vara normalt och fullt naturligt. Nära nog alla barn har tagit del av det allmänna vaccinationsprogrammet och som följd av detta har antalet farliga smittsamma sjukdomar hållit på en låg nivå i Sverige.

Detta har varit av avgörande betydelse för den svenska folkhälsan och begränsningen av smittspridning.

Under senare år har dock ett motstånd mot vaccinationer vuxit fram på ett oroande sätt. Utbrott av sjukdomar som vi trodde var utrotade i Sverige har inträffat och på sociala medier sprids en allt mer omfattande desinformation om vaccin, dess beståndsdelar och påstådda bieffekter.

Själva grunderna för västerländsk medicin ifrågasätts och ”alternativa fakta” åberopas som sanningar till men för små barn vars föräldrar avstår från att vaccinera barnen inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet.

Desinformationen som ligger till grund för detta är därför direkt farlig för enskilda barn men också för folkhälsan nationellt. En ogrundad skepsis mot vaccination slår som hårdast mot de som av hälsoskäl är mest utsatta för smittor så som barn och äldre.

I flera andra länder så som Tyskland, Frankrike och Italien anses det allmänna vaccinationsprogrammet vara så avgörande för folkhälsan och den enskildes hälsa att det är obligatoriskt för alla barn att delta om inte hälsoskäl förhindrar detta. I vissa länder förekommer dessutom böter för föräldrar som inte låter sina barn vaccineras.

Sverige är ett land som har legat i framkant vad gäller folkhälsoarbete och vi har dragit stora fördelar utav detta. När delar av detta nu hotas av organiserad desinformation och ogrundad skepsis mot vaccinationer som tjänat oss väl krävs att samhället agerar för att slå vakt om såväl folkhälsan som den enskildes rätt till en god hälsa, oaktat föräldrarnas egna preferenser, uppfattningar och missuppfattningar.

Regeringen bör därför inleda ett arbete för att inför riksdagen presentera lagstiftning i syfte att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Regeringen bör även se över vilka sanktioner som bör införas mot föräldrar som vägra låta sina barn vaccineras.

Därutöver bör regeringen inleda ett mer effektivt och målmedvetet arbete med att motverka desinformation som syftar till ett osakligt motstånd mot vaccinationer och svensk sjukvård.

Utöver vads om ovan beskrivs vilket jag föreslagit även i tidigare motioner kan konstateras att det idag finns barn som går ovaccinerade på grund av att den ena föräldern motsätter sig vaccination och på så vis hindrar den andra förälderns från att skydda gemensamma barn mot dessa sjukdomar.

Detta försätter föräldern som vill vaccinera barnen i en ohållbar situation där man förhindras från att göra vad som enligt omfattande forskning och beprövad erfarenhet är bäst för barnet.

Mot bakgrund av detta bör regeringen även ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår det allmänna vaccinationsprogrammet.

Sedan jag senast motionerade om vad som beskrivs ovan har Sverige och världen inlett ett enormt vaccinationsprogram för att stoppa Covid-19-pandemin. Detta är avgörande för att vi ska kunna återgå till en mer normal tillvaro efter att pandemin har bedarrat. Sverige har lyckats förhållandevis väl med att motivera folk att ta vaccinen men i vissa samhällsgrupper är vaccinationsgraden oroväckande låg.

Att vaccinera sig är inte bara en åtgärd för ens egen säkerhet utan det innebär en säkrare tillvaro för hela samhället och en chans att återgå till något som mer liknar våra vanliga liv. Det är dessutom en åtgärd som minskar risken för att nya mutationer ska uppkomma som omkullkastar stora delar av de ansträngningar vi gjort för att trycka tillbaka viruset.

De som vaccinerat sig borde därför belönas för sitt beslut varför regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med lagstiftning som möjliggör så kallade vaccinationspass vilka kan användas för att låta de som vaccinerat sig återgå till ett mer normalt liv utan restriktioner påkallade av covid-19.

Text/motion: Erik Ottoson, Moderaterna


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XwWU8oaoRK6u8j2S5H4hQz4fZ9kzNvgvjLaHNDPWHjRz2wtKjZggpkx5uDwnDaE9l&id=100010237414001

  Det finns ju även stora studier som gjorts i USA inom vårdsektorn där man alltså noggrant studerat ämnet och kommit fram till att ju mer sprutor desto mer åtkomlig för infektion.
  Detta har jag själv erfarenhet då jag känner flera som följt vaccinprogrammet fullt ut och blivit sjuka i covid 3-4 ggr medan
  jag som inte är vaccinerad aldrig haft det!

 • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XwWU8oaoRK6u8j2S5H4hQz4fZ9kzNvgvjLaHNDPWHjRz2wtKjZggpkx5uDwnDaE9l&id=100010237414001

  Det finns ju även stora studier som gjorts i USA inom vårdsektorn där man alltså noggrant studerat ämnet och kommit fram till att ju mer sprutor desto mer åtkomlig för infektion.
  Detta har jag själv erfarenhet då jag känner flera som följt vaccinprogrammet fullt ut och blivit sjuka i covid 3-4 ggr medan
  jag som inte är vaccinerad aldrig haft det!

 • Erik Otosson är du tappad som barn. Hur mycket får du av globalisterna för att förgifta vårt fina land? med dina ideer. Detta är förberedelse till misshandel alt försök att decimera människor. Tydliga bevis finns ju att folk dör av giftet.

 • Erik Otosson är du tappad som barn. Hur mycket får du av globalisterna för att förgifta vårt fina land? med dina ideer. Detta är förberedelse till misshandel alt försök att decimera människor. Tydliga bevis finns ju att folk dör av giftet.

  • Hoppas du nu (januari – 23) är medveten om att riksdagen – med några få undantag – består av individer med samma värderingar som idioten ottosson. Plus HELA regeringen.

  • Hoppas du nu (januari – 23) är medveten om att riksdagen – med några få undantag – består av individer med samma värderingar som idioten ottosson. Plus HELA regeringen.

  • Omedvetenhet om vilka de är, en stor distansering till det gudomliga inombords och en identifikation i en yttre föreställningsvärld som skapar ett helvete där bristande empati är ett symtom. Ungefär så tror jag man kommer nära sanningen, om inte personlighetsstörning föreligger på traditionellt psykologiskt plan.

   • Jag skulle inte vilja friskriva den här individen på grund av omedvetenhet, för det handlar nog en hel del om eget ansvar och fri vilja.

    Vi kan skoja om Erik Ottosons bristande yrkeserfarenhet och omognad, men han är sannolikt någolunda medveten om vad han håller på med.

    Wikpedia:
    “Ottoson också vald som suppleant i styrelse för MENSA Stockholm.”

    MENSA är en organisation av självuttalat mer än genomsnittligt begåvade individer som ivrigt övat upp metoder att ta itu med starkt förutsägbara standardiserade problemlösningsmetoder, som de komiskt nog betecknar som intelligens. 

    Men för att klara av tröskeln för inträde till till denna skara för inbördes beundran är de kanske inte ansvarsbefriat korkade.

    • Jag syftade på en andlig omedvetenhet och det ska inte förväxlas med medvetenhet på ett världsligt plan. Visst är Ottoson medveten om vad han uttryckt i sak. Att han överhuvudtaget befinner sig i så grumliga vatten tyder på att han finner någon sorts tillfredsställelse i att begränsa människor. Detta är en omöjlighet för en andligt medveten person eftersom empatin är en naturlig konsekvens när medmänniskor är en del av dig och naturligt integrerade i ditt välbefinnande. Du kan förmodligen inte övertyga Ottoson med ett sådant resonemang eftersom hans livssyn är övertygat tvådimensionell (intellektuell) och en tredje (andlig) dimension framstår inte bara som flum utan det hotar hela hans identitet som han kommer försvara med allt mörker han besitter. Det har föga med hög IQ (traditionell sådan) att göra utan snarare hur väl du tillgodogjort dig livets skola.

     En förutsättning för destruktiva handlingar är en villfarelse om vem du är, eller kanske bättre uttryckt att du inte har en aning om vem du är eftersom du bygger din identitet på det yttre som intellektet förmår att tolka. Då upplever du en illusorisk bild av dig själv i en lika illusorisk värld. Då är det enklare att tillfoga skada. Du är så långt ifrån din sanna kärna att du enkelt förförs av tankar på makt, din egen fullkomlighet och t.ex. att du har rätt att göra val som begränsar eller skadar andra. Detta är vad jag åsyftar med omedvetenhet, en andlig sådan, och jag kanske skulle varit tydligare.

     • Ja, kanske borde jag inte vara så hård i mitt omdöme, men det är svårt.

      Det lidande som orsakas av hänsynslösa människor i ledande position är enormt.

      • Jag tycker nog inte du var för hård. Även om det finns en förklaring till hur människor i sin förvirring motiverar destruktiva tankar som skadar medmänniskor så är det fortfarande ett fritt val. Möter inte det en reaktion så har vi missförstått vår egen uppgift. Det där med att vända andra kinden till handlar nog snarast om att inte fastna i negativa känslor utan låta dem passera men det betyder inte att man är passiv. Det betyder inte att man går i klinch för det stärker snarast mörkret. Mörker överlever inte ljuset, och i det ligger den reaktion Ottoson bäst behöver.

       Ottoson framkallar avsmak hos mig, hans ord är vidriga och det skänker mig tillfredsställelse att han förr eller senare får bära konsekvenserna utav det. Inte som en hämndens tanke, snarare att var och en fostras i produkten av det vi skapar. Men jag ska inte hyckla, jag ser gärna Ottoson sitt hopsjunken och modfälld i en framtida rättegång. Men jag skulle kunna förlåta den dagen han förtvivlat insett sitt misstag efter att ha upplevt den smärta han önskat initiera.

   • Oavsett om det rör Hitler eller det mörker som växer fram idag så är det en spegling av den okunskap mänskligheten bär inom sig. Hitler i sig är inte det “värsta”, snarare att det fanns en grogrund som skapade honom. Mörker är den motvikt som utmanar okunskapen och tillåter människan att i medvetenhet växa i sitt eget ljus. Detta är den utveckling vi ser nu.

    Beträffande skapelsen och Gud har vi olika synsätt, men jag respekterar din syn. Jag påstår inte att jag besitter sanningen, jag uttrycker enbart min syn och är alltid öppen för att lära något nytt. Jag är inte religiös men ser stort värde i en del av det som uttrycks i religionerna. Dock accepterar jag inte ett filter genom vilket min livssyn ska avgöras. Alla väljer sin väg utifrån där de står och ingen ska pådyvlas någon annans “sanning”. Där i ligger frihet.

    I min livssyn existerar inget annat än en Källa (Gud) och allt har sitt ursprung i detta. Denna Källa värderar allt lika och där finns aldrig något fördömande eftersom allt är en utveckling där dualiteten är en nödvändighet. Människan skulle aldrig förstå ljuset om det inte fanns mörker. Ur Guds perspektiv existerar varken ondska eller godhet, allt bara ÄR och vår fullkomlighet uppkommer ur dualiteten.

    Människans medvetenhet är eget ansvar och val, det är ingen annan som skingrar dimmorna utom vi själva. Lägg inte detta ansvar på någon annan, vi är själva skapare av det vi möter och därmed kan vi inte bli dömda. Allt är nyanser av samma sak.

    • “Ur Guds perspektiv existerar varken ondska eller godhet, allt bara ÄR och vår fullkomlighet uppkommer ur dualiteten.Människans medvetenhet är eget ansvar och val, det är ingen annan som skingrar dimmorna utom vi själva. Lägg inte detta ansvar på någon annan, vi är själva skapare av det vi möter och därmed kan vi inte bli dömda”
     Du har verkligen en bedrövlig gudstro!!! För vad tjänar det till att tro på en menlös hitte-på gud som inte står för någonting alls? Då kan man man lika gärna vara ateist!!!

   • Du är ju helsnurrig! Du är materialist och feltolkar hejdlöst. Låter som en tokig sydstatspastor som blir frälst av sin egen soppa.

  • Omedvetenhet om vilka de är, en stor distansering till det gudomliga inombords och en identifikation i en yttre föreställningsvärld som skapar ett helvete där bristande empati är ett symtom. Ungefär så tror jag man kommer nära sanningen, om inte personlighetsstörning föreligger på traditionellt psykologiskt plan.

   • Jag skulle inte vilja friskriva den här individen på grund av omedvetenhet, för det handlar nog en hel del om eget ansvar och fri vilja.

    Vi kan skoja om Erik Ottosons bristande yrkeserfarenhet och omognad, men han är sannolikt någolunda medveten om vad han håller på med.

    Wikpedia:
    “Ottoson också vald som suppleant i styrelse för MENSA Stockholm.”

    MENSA är en organisation av självuttalat mer än genomsnittligt begåvade individer som ivrigt övat upp metoder att ta itu med starkt förutsägbara standardiserade problemlösningsmetoder, som de komiskt nog betecknar som intelligens. 

    Men för att klara av tröskeln för inträde till till denna skara för inbördes beundran är de kanske inte ansvarsbefriat korkade.

    • Jag syftade på en andlig omedvetenhet och det ska inte förväxlas med medvetenhet på ett världsligt plan. Visst är Ottoson medveten om vad han uttryckt i sak. Att han överhuvudtaget befinner sig i så grumliga vatten tyder på att han finner någon sorts tillfredsställelse i att begränsa människor. Detta är en omöjlighet för en andligt medveten person eftersom empatin är en naturlig konsekvens när medmänniskor är en del av dig och naturligt integrerade i ditt välbefinnande. Du kan förmodligen inte övertyga Ottoson med ett sådant resonemang eftersom hans livssyn är övertygat tvådimensionell (intellektuell) och en tredje (andlig) dimension framstår inte bara som flum utan det hotar hela hans identitet som han kommer försvara med allt mörker han besitter. Det har föga med hög IQ (traditionell sådan) att göra utan snarare hur väl du tillgodogjort dig livets skola.

     En förutsättning för destruktiva handlingar är en villfarelse om vem du är, eller kanske bättre uttryckt att du inte har en aning om vem du är eftersom du bygger din identitet på det yttre som intellektet förmår att tolka. Då upplever du en illusorisk bild av dig själv i en lika illusorisk värld. Då är det enklare att tillfoga skada. Du är så långt ifrån din sanna kärna att du enkelt förförs av tankar på makt, din egen fullkomlighet och t.ex. att du har rätt att göra val som begränsar eller skadar andra. Detta är vad jag åsyftar med omedvetenhet, en andlig sådan, och jag kanske skulle varit tydligare.

     • Ja, kanske borde jag inte vara så hård i mitt omdöme, men det är svårt.

      Det lidande som orsakas av hänsynslösa människor i ledande position är enormt.

      • Jag tycker nog inte du var för hård. Även om det finns en förklaring till hur människor i sin förvirring motiverar destruktiva tankar som skadar medmänniskor så är det fortfarande ett fritt val. Möter inte det en reaktion så har vi missförstått vår egen uppgift. Det där med att vända andra kinden till handlar nog snarast om att inte fastna i negativa känslor utan låta dem passera men det betyder inte att man är passiv. Det betyder inte att man går i klinch för det stärker snarast mörkret. Mörker överlever inte ljuset, och i det ligger den reaktion Ottoson bäst behöver.

       Ottoson framkallar avsmak hos mig, hans ord är vidriga och det skänker mig tillfredsställelse att han förr eller senare får bära konsekvenserna utav det. Inte som en hämndens tanke, snarare att var och en fostras i produkten av det vi skapar. Men jag ska inte hyckla, jag ser gärna Ottoson sitt hopsjunken och modfälld i en framtida rättegång. Men jag skulle kunna förlåta den dagen han förtvivlat insett sitt misstag efter att ha upplevt den smärta han önskat initiera.

   • Oavsett om det rör Hitler eller det mörker som växer fram idag så är det en spegling av den okunskap mänskligheten bär inom sig. Hitler i sig är inte det “värsta”, snarare att det fanns en grogrund som skapade honom. Mörker är den motvikt som utmanar okunskapen och tillåter människan att i medvetenhet växa i sitt eget ljus. Detta är den utveckling vi ser nu.

    Beträffande skapelsen och Gud har vi olika synsätt, men jag respekterar din syn. Jag påstår inte att jag besitter sanningen, jag uttrycker enbart min syn och är alltid öppen för att lära något nytt. Jag är inte religiös men ser stort värde i en del av det som uttrycks i religionerna. Dock accepterar jag inte ett filter genom vilket min livssyn ska avgöras. Alla väljer sin väg utifrån där de står och ingen ska pådyvlas någon annans “sanning”. Där i ligger frihet.

    I min livssyn existerar inget annat än en Källa (Gud) och allt har sitt ursprung i detta. Denna Källa värderar allt lika och där finns aldrig något fördömande eftersom allt är en utveckling där dualiteten är en nödvändighet. Människan skulle aldrig förstå ljuset om det inte fanns mörker. Ur Guds perspektiv existerar varken ondska eller godhet, allt bara ÄR och vår fullkomlighet uppkommer ur dualiteten.

    Människans medvetenhet är eget ansvar och val, det är ingen annan som skingrar dimmorna utom vi själva. Lägg inte detta ansvar på någon annan, vi är själva skapare av det vi möter och därmed kan vi inte bli dömda. Allt är nyanser av samma sak.

    • “Ur Guds perspektiv existerar varken ondska eller godhet, allt bara ÄR och vår fullkomlighet uppkommer ur dualiteten.Människans medvetenhet är eget ansvar och val, det är ingen annan som skingrar dimmorna utom vi själva. Lägg inte detta ansvar på någon annan, vi är själva skapare av det vi möter och därmed kan vi inte bli dömda”
     Du har verkligen en bedrövlig gudstro!!! För vad tjänar det till att tro på en menlös hitte-på gud som inte står för någonting alls? Då kan man man lika gärna vara ateist!!!

   • Du är ju helsnurrig! Du är materialist och feltolkar hejdlöst. Låter som en tokig sydstatspastor som blir frälst av sin egen soppa.

 • Jag kan inte begripa varför vi ska betala för att hennar ska arbeta med att komma med motioner som strider mot våra grundlagar. Motion 2021/22:2230 av Erik Ottoson strider mot Regeringsformen, 1 kap. 2 §, https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1974:152 . Om du har en ond anställd som missköter sitt arbete, t.ex. trakasserar de andra anställdas barn, så sparkar du den onde, du har också stöd i lagen för det även om det finns ett avtal som säger annat. Hur gör vi för att sparka Erik Ottoson? Kanske ett upprop? Hur många underskrifter behövs det?

 • Jag tycker det verkar som globalisterna, dessa miljonärer, utan tillgång till känslor och medkännande och som vill ha en världsdiktatur som dom ska vara ledare över, och vi alla andra ska vara slavar i, verkar ha fallit. Tyvärr har dom gjort stor skada, framförallt med de experimentiella drogerna. Nu litar vi till alla demonstrationer som pågår och nuremberg 2.0 i polen som inletts, följ reiner fuelmich m.fl., som bland annat satte dit Tysklands största bank för penningtvätt och wolksvagen för ngt med utsläpp samt ett av världens största redderier. Tror dom fick betala c:a 150 miljarder US-dollar, var och en (antagligen småpengar)
  Tänker mig att det goda alltid segrar, tyvärr, tidigare i historien, har det ibland tagit 100 år, men det tror jag inte det gör nu. Tror det snart är över.
  Susanne

 • Om man skulle få igenom tvångsvaccinering av barn då banar man också vägen för att godkänna dessa experimentiella s.k. Vacciner.
  Detta går emot numberglagarna som nästan alla länder skrivit på, liksom helsingforsdeklarationen, vår grundlag, och ska man ändra i den så är det ganska komplicerat (pandemilagen står inte över denna) EU förordningar och ev. Lagar.
  Enl. Eudravigilance (motsvarande vårt läkemedelsverket) är c;a 3 miljoner människor skadade av mrna-drogerna varav mer än 50 ./’ allvarligt, och 30 000 döda, ändå är bara en liten del genomgångna och mkt inte ens inrapporterat. I Sverige finns det nu över 80 000 skaderapporter, då är bara 17 ./’ genomgångna.
  Pcr-testerna och skaparen av dessa (duc duc go=sökmotor, bit chute) mullis, tror jag han heter, har sagt dom inte kan mäta el. Ge svar på infektioner, virus. Så vi har inte ens en pandemi.
  WHO har skrivit ned covid till vanlig säsongsinfluensa.
  Barn dör inte av covid och de smittar inte.
  2 studier en från Umeå och en från Norge, även Portugal m.fl. Visar att det bara var c;a 10 ./’ som egentligen dog av covid, då i början. Finns att läsa.
  Visst, vissa vacciner ha varit bra, men då har det gällt riktigt farliga sjukdomar som polio och smittkoppor t.ex.
  Vårt immunförsvar är bland det bästa vi har och det ska vi jobba för, att det blir starkt genom nyttig mat, motion, frisk luft, sömn, lite stress och så lite föroreningar som möjligt m.m.
  Ge godkända vacciner bara till de gamla och sköra och till personer med underliggande sjukdomar.
  Sverige ligger bland de 10 mest korrupta länderna i världen, kom siffror i dag.
  Och så detta med att man enl. Ottoson inte ska få uttrycka sig osv. Det strider mot FN konventionen paragraf 19.
  Mutationer blir mildare och mildare, så har det alltid varit.
  Vaccinationspass=medicinsk apartheid, trodde vi levde i modernare tider än så.
  Nää….jag ger inte mkt för ottoson, antingen är han bara riktigt korkad och outbildad el. Också är han korrupt, köpt/betald

  Susanne

 • Jag kan inte begripa varför vi ska betala för att hennar ska arbeta med att komma med motioner som strider mot våra grundlagar. Motion 2021/22:2230 av Erik Ottoson strider mot Regeringsformen, 1 kap. 2 §, https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1974:152 . Om du har en ond anställd som missköter sitt arbete, t.ex. trakasserar de andra anställdas barn, så sparkar du den onde, du har också stöd i lagen för det även om det finns ett avtal som säger annat. Hur gör vi för att sparka Erik Ottoson? Kanske ett upprop? Hur många underskrifter behövs det?

 • Jag tycker det verkar som globalisterna, dessa miljonärer, utan tillgång till känslor och medkännande och som vill ha en världsdiktatur som dom ska vara ledare över, och vi alla andra ska vara slavar i, verkar ha fallit. Tyvärr har dom gjort stor skada, framförallt med de experimentiella drogerna. Nu litar vi till alla demonstrationer som pågår och nuremberg 2.0 i polen som inletts, följ reiner fuelmich m.fl., som bland annat satte dit Tysklands största bank för penningtvätt och wolksvagen för ngt med utsläpp samt ett av världens största redderier. Tror dom fick betala c:a 150 miljarder US-dollar, var och en (antagligen småpengar)
  Tänker mig att det goda alltid segrar, tyvärr, tidigare i historien, har det ibland tagit 100 år, men det tror jag inte det gör nu. Tror det snart är över.
  Susanne

 • Om man skulle få igenom tvångsvaccinering av barn då banar man också vägen för att godkänna dessa experimentiella s.k. Vacciner.
  Detta går emot numberglagarna som nästan alla länder skrivit på, liksom helsingforsdeklarationen, vår grundlag, och ska man ändra i den så är det ganska komplicerat (pandemilagen står inte över denna) EU förordningar och ev. Lagar.
  Enl. Eudravigilance (motsvarande vårt läkemedelsverket) är c;a 3 miljoner människor skadade av mrna-drogerna varav mer än 50 ./’ allvarligt, och 30 000 döda, ändå är bara en liten del genomgångna och mkt inte ens inrapporterat. I Sverige finns det nu över 80 000 skaderapporter, då är bara 17 ./’ genomgångna.
  Pcr-testerna och skaparen av dessa (duc duc go=sökmotor, bit chute) mullis, tror jag han heter, har sagt dom inte kan mäta el. Ge svar på infektioner, virus. Så vi har inte ens en pandemi.
  WHO har skrivit ned covid till vanlig säsongsinfluensa.
  Barn dör inte av covid och de smittar inte.
  2 studier en från Umeå och en från Norge, även Portugal m.fl. Visar att det bara var c;a 10 ./’ som egentligen dog av covid, då i början. Finns att läsa.
  Visst, vissa vacciner ha varit bra, men då har det gällt riktigt farliga sjukdomar som polio och smittkoppor t.ex.
  Vårt immunförsvar är bland det bästa vi har och det ska vi jobba för, att det blir starkt genom nyttig mat, motion, frisk luft, sömn, lite stress och så lite föroreningar som möjligt m.m.
  Ge godkända vacciner bara till de gamla och sköra och till personer med underliggande sjukdomar.
  Sverige ligger bland de 10 mest korrupta länderna i världen, kom siffror i dag.
  Och så detta med att man enl. Ottoson inte ska få uttrycka sig osv. Det strider mot FN konventionen paragraf 19.
  Mutationer blir mildare och mildare, så har det alltid varit.
  Vaccinationspass=medicinsk apartheid, trodde vi levde i modernare tider än så.
  Nää….jag ger inte mkt för ottoson, antingen är han bara riktigt korkad och outbildad el. Också är han korrupt, köpt/betald

  Susanne

 • Må denna motion bara brinna upp!
  Hur kan han ens föreslå något så galet? Belöna dem som inte krånglar??!
  Snacka om att han inte har nån koll på vad som är i vaxxet. Det är väl barnen vi ska vara rädda om och inte förstöra deras framtid med detta nödgodkända medel.. Blir så upprörd och fasar för framtiden.

  • Dags att informera bättre om frivilligheten att ta “vaccin”

   Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas, men EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus kan inte svara på frågan varför svenska medborgare inte informerats.

   https://newsvoice.se/2021/09/magdalena-emreus-ovaccinerade-sarbehandlas/

   Statistik för biverkningar av covidvaccin – uppdaterad 2021-12-02 (V48)
   https://checkfact.org/statistik-biverkningar-covidvaccin/

   • Japans hälsodepartement: Ovaccinerade får inte diskrimineras
    
    Det japanska hälsodepartementet slår fast att människor inte ska tvingas ta de experimentella covidvaccinerna och inte heller får diskrimineras av sina arbetsgivare. Man betonar också att valet att ta vaccinet är och ska vara frivilligt och riktar även en explicit varning för potentiellt allvarliga vaccinskador i form av hjärtinflammationer.

    Följande text finns på det japanska hälsodepartementets webbplats:
    Även om vi uppmuntrar alla medborgare att vaccinera sig mot covid-19 är det inte obligatoriskt. Vaccination kommer endast att ges med samtycke från den person som ska vaccineras efter den information som lämnats. Vaccinera dig efter ditt eget beslut och var medveten om både effektiviteten för att förebygga infektionssjukdomar och risken för biverkningar. Ingen vaccination kommer att ges utan samtycke. Tvinga inte någon på din arbetsplats eller de omkring dig att vaccineras och diskriminera inte dem som inte har vaccinerats”.

    Hälsodepartementet länkar även till mer information om mänskliga rättigheter som bland annat ger information om åtgärder vid diskriminering på arbetsplatsen eller i skolan.

    Varnar för hjärtmuskelinflammation
    Japans hälsodepartement varnar också uttryckligen för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) som potentiellt allvarliga biverkningar….

    https://nyadagbladet.se/utrikes/japans-halsodepartement-ovaccinerade-far-inte-diskrimineras/

 • Hur kan man göra övergrepp på barn och mänskligheten, även om man är vaccinerad med två doser så smittar man och dör. Jag tycker det är konstigt att man inte pratar om de människor som har haft covid två gånger och att det finns ett bra eget emun försvar. Och att antikroppar kan man ha länge efter man har haft covid. Har en väninna som har antikroppar det har gått ett år och nio månader nu. Varför pratar man inte om detta?

 • Må denna motion bara brinna upp!
  Hur kan han ens föreslå något så galet? Belöna dem som inte krånglar??!
  Snacka om att han inte har nån koll på vad som är i vaxxet. Det är väl barnen vi ska vara rädda om och inte förstöra deras framtid med detta nödgodkända medel.. Blir så upprörd och fasar för framtiden.

  • Dags att informera bättre om frivilligheten att ta “vaccin”

   Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas, men EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus kan inte svara på frågan varför svenska medborgare inte informerats.

   https://newsvoice.se/2021/09/magdalena-emreus-ovaccinerade-sarbehandlas/

   Statistik för biverkningar av covidvaccin – uppdaterad 2021-12-02 (V48)
   https://checkfact.org/statistik-biverkningar-covidvaccin/

   • Japans hälsodepartement: Ovaccinerade får inte diskrimineras

    Det japanska hälsodepartementet slår fast att människor inte ska tvingas ta de experimentella covidvaccinerna och inte heller får diskrimineras av sina arbetsgivare. Man betonar också att valet att ta vaccinet är och ska vara frivilligt och riktar även en explicit varning för potentiellt allvarliga vaccinskador i form av hjärtinflammationer.

    Följande text finns på det japanska hälsodepartementets webbplats:
    Även om vi uppmuntrar alla medborgare att vaccinera sig mot covid-19 är det inte obligatoriskt. Vaccination kommer endast att ges med samtycke från den person som ska vaccineras efter den information som lämnats. Vaccinera dig efter ditt eget beslut och var medveten om både effektiviteten för att förebygga infektionssjukdomar och risken för biverkningar. Ingen vaccination kommer att ges utan samtycke. Tvinga inte någon på din arbetsplats eller de omkring dig att vaccineras och diskriminera inte dem som inte har vaccinerats“.

    Hälsodepartementet länkar även till mer information om mänskliga rättigheter som bland annat ger information om åtgärder vid diskriminering på arbetsplatsen eller i skolan.

    Varnar för hjärtmuskelinflammation
    Japans hälsodepartement varnar också uttryckligen för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) som potentiellt allvarliga biverkningar….

    https://nyadagbladet.se/utrikes/japans-halsodepartement-ovaccinerade-far-inte-diskrimineras/

 • IDAG KOM ÄNNU ETT PRESSMEDDELANDE FRÅN REGERINGEN SOM MED REKORDFART FÖRSÖKER PRESSA PÅ ALLMÄNHETEN VACCINER, VAXPASS OCH VACCINTVÅNG.

  Vaccinationsbevis kan komma att användas i fler verksamheter

  “Regeringen har i dag remitterat ett förslag om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken för trängsel är stor. Förslaget innebär att serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och platser för privata sammankomster ska ges möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis, enskilt eller i kombination med andra smittskyddsåtgärder. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.”

  ”Av åtgärdsplanen framgår bland annat att vaccinationsbevis är en sådan smittskyddsåtgärd som kan komma att vidtas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning och att det finns skäl att säkerställa en beredskap för att använda vaccinationsbevis i fler verksamheter där risken för trängsel och därmed smittspridning är särskilt stor.”

  Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/vaccinationsbevis-kan-komma-att-anvandas-i-fler-verksamheter/

 • Hur kan man göra övergrepp på barn och mänskligheten, även om man är vaccinerad med två doser så smittar man och dör. Jag tycker det är konstigt att man inte pratar om de människor som har haft covid två gånger och att det finns ett bra eget emun försvar. Och att antikroppar kan man ha länge efter man har haft covid. Har en väninna som har antikroppar det har gått ett år och nio månader nu. Varför pratar man inte om detta?

 • Vaxzinismen är här. En moderat riksdagsman kommer ut som en vaxzinist. En fascist som vill tvinga folk att vaccinera sig med ett livsfarligt vaccin som inte skyddar och förstör folks immunförsvar. Det spelar ingen roll om man fyller 100 långtradare med vetenskapliga rapporter om vaccinet skadlighet och alternativa mediciner förträfflighet. Vaxzinisterna i Riksdagen kommer bara att fortsätta med sin olagliga och dödliga politik.

 • IDAG KOM ÄNNU ETT PRESSMEDDELANDE FRÅN REGERINGEN SOM MED REKORDFART FÖRSÖKER PRESSA PÅ ALLMÄNHETEN VACCINER, VAXPASS OCH VACCINTVÅNG.

  Vaccinationsbevis kan komma att användas i fler verksamheter

  “Regeringen har i dag remitterat ett förslag om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken för trängsel är stor. Förslaget innebär att serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och platser för privata sammankomster ska ges möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis, enskilt eller i kombination med andra smittskyddsåtgärder. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.”

  “Av åtgärdsplanen framgår bland annat att vaccinationsbevis är en sådan smittskyddsåtgärd som kan komma att vidtas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning och att det finns skäl att säkerställa en beredskap för att använda vaccinationsbevis i fler verksamheter där risken för trängsel och därmed smittspridning är särskilt stor.”

  Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/vaccinationsbevis-kan-komma-att-anvandas-i-fler-verksamheter/

 • Denna motion är från 2019 och är, som tur är, avslagen. Ser inte punkt 4 och 5 i den motion som lämnades till riksdagen ‍♂️

 • Vaxzinismen är här. En moderat riksdagsman kommer ut som en vaxzinist. En fascist som vill tvinga folk att vaccinera sig med ett livsfarligt vaccin som inte skyddar och förstör folks immunförsvar. Det spelar ingen roll om man fyller 100 långtradare med vetenskapliga rapporter om vaccinet skadlighet och alternativa mediciner förträfflighet. Vaxzinisterna i Riksdagen kommer bara att fortsätta med sin olagliga och dödliga politik.

 • Denna motion är från 2019 och är, som tur är, avslagen. Ser inte punkt 4 och 5 i den motion som lämnades till riksdagen ‍♂️

 • Dags att slipa yxan… Ja vadå? Den globala uppvärmningen slår hårt här i Mellansverige, -18 i början av December, inte konstigt att vi har skogsbränder och folk som får smita undan skolplikten.
  Nu ska jag hugga ved innan det blir olagligt egentligen behövs ju inte de eftersom vi har så varmt, eller hur var det nu igen, bäst att kolla Aftonbladet.

 • En ena tokigheten rullas ut efter den andra. Det är nästintill förvirrande hur verklighetsfrånvända förslag är och hur hårt masspsykosen slagit mot folk. Folk skenar i sin omedvetenhet och överträffar varandra in absurdum. En psykos är en passande benämning när tvångsvaccinering förs på tal för en sjukdom i klass med influensa och med en överlevnadsgrad på över 99%. Hur långt ska vansinnet gå innan det vänder? En sak är om folk frivilligt väljer vaccinet ovetandes om dess konsekvenser, men när gruppen som valt att stå över pga. dess risker ska tvångsmedicineras behövs en vändning. Vi har sagt nej, vi har gjort vårt val. Det bubblar i grytan, folk runt om i världen reagerar, men majoriteten av svenska folket sover vidare till tonerna av MSM. Det är som grodan i grytan.

  Och barn…oavsett vad föräldrarna tycker….karma skriver vissa om ja, men jag ser fram emot när det vidriga praktäcklet ovan ställs inför rätta. Kommer tänka på historiska filmer där folk brändes på bål offentligt. Min säkerhetsventil när det blir för mycket känslor…

  • Heelt riktigt, vill oxå tillägga att fjn mkt väl idag kan betraktas som en avfolknings’organisation’. Och kanske/el troligen har detta varit syftet fr begynnelsen. Det här depopulations’projektet’ är nog inte ‘deras’ debut. Marken fjnbyggnaden står på, ‘skänktes’ ju dessutom av eugenetiker..

 • Vad som bortses ifrån här är den sanitära situation vi har idag.
  Hur många minns hästar på Stockholms gator? Torrtoa på gården gemensamt för ett hyreshus! Endast en kallvattenkran i lägenheten, som dessutom var svinkalla på vintern. Gemensamt badkar i källaren, etc och detta för endast 70år sedan. På landet kunde det vara ändå enklare. Lägger vi till alla eländen som varje krig förde med sig blir dagens bild helt annorlunda.
  Vad som glömts helt är att rörmokaren har gjort framsteg enormt.
  Mest troligt behövs knappt vacciner alls numera.
  Men vilket BigPharma vill ha friska människor?

  • En väldigt viktig iakttagelse Å, absolut.

   När min gamle far inte orkar duscha brukar han hänvisa till när han var liten och när man minsann bada två ggr om året.

   Under krigen låg männen i skyttegravar och andades senapsgas, krutrök och fosfor i veckor i sträck i sina egna exkrementer, medans de levde på burkmat och smutsigt vatten

   Under slutet av andra världskriget tvingade polackerna de “tyska hororna” att gräva upp lik och ha sex med dem som straff.

   Själv håller jag mig ifrån sjuk(a)hus om jag kan. Men det var bättre förr stämmer ju inte alltid.

   Det som huvudsakligen glöms bort nästan alltid är att ingen kan ha en bra näringsstatus och ett väl fungerande immunförsvar under långdragen svält.
   Något politikerna nu vill återinföra genom att stänga ner hela samhället på sina platser i värden.

 • Blir det här arslet kvar inom M visar man vilken nivå partiet uppskattar.
  Intelligensnivå och empatisk förmåga ungefär som en fiskmås..

 • Kvalificerat vansinne.
  Barn löper 100% högre risk för biverkningar och allvarlig utgång om de ges mRNA-VACCIN
  Eric Ottoson AVGÅ med omedelbar verkan, inte klokt så jävla oansvarigt

 • Han tror att dessa vaccinerna hindrar smittspridning. Han har ens gång inte bemödat sig med att läsa produktbladet.
  Sådana “politiker” är livsfarliga.

 • Erik Ottosson är ju i första hand truckförare och därefter nybliven sekreterare inom Moderaterna. Kanske inte inte riktigt rätt område för han att uttala sig om tvångsinjektion av barn. Han blir nog väldigt kortvarig hos Moderaterna efter det där uttalandet.

 • Dags att slipa yxan… Ja vadå? Den globala uppvärmningen slår hårt här i Mellansverige, -18 i början av December, inte konstigt att vi har skogsbränder och folk som får smita undan skolplikten.
  Nu ska jag hugga ved innan det blir olagligt egentligen behövs ju inte de eftersom vi har så varmt, eller hur var det nu igen, bäst att kolla Aftonbladet.

 • En ena tokigheten rullas ut efter den andra. Det är nästintill förvirrande hur verklighetsfrånvända förslag är och hur hårt masspsykosen slagit mot folk. Folk skenar i sin omedvetenhet och överträffar varandra in absurdum. En psykos är en passande benämning när tvångsvaccinering förs på tal för en sjukdom i klass med influensa och med en överlevnadsgrad på över 99%. Hur långt ska vansinnet gå innan det vänder? En sak är om folk frivilligt väljer vaccinet ovetandes om dess konsekvenser, men när gruppen som valt att stå över pga. dess risker ska tvångsmedicineras behövs en vändning. Vi har sagt nej, vi har gjort vårt val. Det bubblar i grytan, folk runt om i världen reagerar, men majoriteten av svenska folket sover vidare till tonerna av MSM. Det är som grodan i grytan.

  Och barn…oavsett vad föräldrarna tycker….karma skriver vissa om ja, men jag ser fram emot när det vidriga praktäcklet ovan ställs inför rätta. Kommer tänka på historiska filmer där folk brändes på bål offentligt. Min säkerhetsventil när det blir för mycket känslor…

  • Heelt riktigt, vill oxå tillägga att fjn mkt väl idag kan betraktas som en avfolknings’organisation’. Och kanske/el troligen har detta varit syftet fr begynnelsen. Det här depopulations’projektet’ är nog inte ‘deras’ debut. Marken fjnbyggnaden står på, ‘skänktes’ ju dessutom av eugenetiker..

 • Jag tror det mer handlar om de vanliga och riktiga vaccinens som all fått som barn. De är riktiga vaccin. Många immigranter vill inte ha det så nu kommer polio, en “utrotad” sjukdom åter till Sverige. Att motionen kan och säkert kommer omfatta Covid sprutan är obehagligt men en sådan motion kan inte stoppa en spruta och kräva en annan.
  Dessa ges redan: https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/#section-11332

 • Vad som bortses ifrån här är den sanitära situation vi har idag.
  Hur många minns hästar på Stockholms gator? Torrtoa på gården gemensamt för ett hyreshus! Endast en kallvattenkran i lägenheten, som dessutom var svinkalla på vintern. Gemensamt badkar i källaren, etc och detta för endast 70år sedan. På landet kunde det vara ändå enklare. Lägger vi till alla eländen som varje krig förde med sig blir dagens bild helt annorlunda.
  Vad som glömts helt är att rörmokaren har gjort framsteg enormt.
  Mest troligt behövs knappt vacciner alls numera.
  Men vilket BigPharma vill ha friska människor?

  • En väldigt viktig iakttagelse Å, absolut.

   När min gamle far inte orkar duscha brukar han hänvisa till när han var liten och när man minsann bada två ggr om året.

   Under krigen låg männen i skyttegravar och andades senapsgas, krutrök och fosfor i veckor i sträck i sina egna exkrementer, medans de levde på burkmat och smutsigt vatten

   Under slutet av andra världskriget tvingade polackerna de “tyska hororna” att gräva upp lik och ha sex med dem som straff.

   Själv håller jag mig ifrån sjuk(a)hus om jag kan. Men det var bättre förr stämmer ju inte alltid.

   Det som huvudsakligen glöms bort nästan alltid är att ingen kan ha en bra näringsstatus och ett väl fungerande immunförsvar under långdragen svält.
   Något politikerna nu vill återinföra genom att stänga ner hela samhället på sina platser i värden.

  • Njepp, ‘han’ är ingen ‘nazist’,, det är det sk narrativet ‘de’ vill vi ska hamna i. Däremot är han en lydig bolsjevikfacistisk mikrolakej som när han färdigställt sin ‘roll’, kommer avpolleteras med en pimpslap av ‘makrotyrannerna..fast ‘de’ är ju parasiter..o inte mkt mer

 • Blir det här arslet kvar inom M visar man vilken nivå partiet uppskattar.
  Intelligensnivå och empatisk förmåga ungefär som en fiskmås..

 • Kvalificerat vansinne.
  Barn löper 100% högre risk för biverkningar och allvarlig utgång om de ges mRNA-VACCIN
  Eric Ottoson AVGÅ med omedelbar verkan, inte klokt så jävla oansvarigt

 • Han tror att dessa vaccinerna hindrar smittspridning. Han har ens gång inte bemödat sig med att läsa produktbladet.
  Sådana “politiker” är livsfarliga.

 • Erik Ottosson är ju i första hand truckförare och därefter nybliven sekreterare inom Moderaterna. Kanske inte inte riktigt rätt område för han att uttala sig om tvångsinjektion av barn. Han blir nog väldigt kortvarig hos Moderaterna efter det där uttalandet.

 • Ja då var det officiellt då!

  Företaget Sweden Kingdom of äger nu alla barn i Sverige för ändlösa experiment
  med Big Pharmas genmodifieringsprogram, giftinjektioner och annat gott och blandat.

  Truckföraren Erik, “vetenskapens” högste representant, har talat och Sveriges riksdag tuggar, sväljer och rapar upp. Ska instifta barnmord i lagboken som fin fin lösning på “desinformation”.

  Såna här videor kommer alltså att förbjudas eftersom människor inte har rätten att vittna om vad de utsatts för.

  https://www.youtube.com/watch?v=7rZZTPp-eYU

  https://www.youtube.com/watch?v=lraR1R_Imi8

  Tyranni, tyranni, tyranni, tyranni och inget annat än tyranni.

  Själv är jag också för tvångsvaccinering. Alla som är för tvångsvaccinering borde omedelbart injiceras med alla vaccin som finns, utprövade och de under utprövning. Och så fort det säkerställts att de inte har några antikroppar längre så borde man omedelbart köra hela programmet igen.

  Men mig och min kropp den ger ni FAN i!!!

  Den har ni lemlästat tillräckligt med er blinda vaccintro. Religiösa jävla fanatiker.

  Det finns “säkra och effektiva” sätt att avsluta tyranni också. Men de är däremot aldrig trevliga…..Låt oss hoppas att det aldrig kommer dithän.

 • Fniss! Den där ottoson är verkligen inte påläst. Inget barn, utan underliggande sjukdomar har dött i/av covid. Om ett barn får det har det en överlevnadsprocent på nästan 100 ./’, utan att medicinera med t.ex. ivermectin. Dom för inte smitta vidare. WHO har skrivit ned covid till vanlig säsongsinfluensa. Enl. Eudravigilance ( motsvarande vårt läkemedelsverket fast i Europa) 30 000 personer har dött av de s.k. Covid vaccinerna och 3 miljoner är. Skadade, varav minst 50 ./’ allvarligt. Dessa s.k. Vacciner är inte godkända, endast nödgodkända. Och det är ett läkemedelsexperiment som ska avslutas 2023, utan att människor blivit informerade om detta. Nää…låt oss bevara alla små och stora barn och låt oss också underhålla och bygga upp deras immunförsvar. Stackars ottoson han verkar inte veta mkt om detta, alla undersökningar finns.
  Susanne

  • Jodå, ‘han’ är nmkt väl ‘påläst’ men en del av planen (precis som alla de andra) för att de/psykopaterna som ‘styr’ fd västvärlden ska lyckas. ‘han’ precis som de andra är sk ‘frimurare’, tootalstyrda av ‘dem’..

  • Tyvärr, biter inte vetenskapliga argument på politiker som är hängivna vaxzinister. Du kan dumpa 100 container med vetenskapliga rapporter utanför riksdagen utan att politiken skulle ändras. Om de brydde sig om vetenskap och folkhälsan skulle de inte massvaccinera befolkning under en pandemi överhuvudtaget och definitivt inte barn och folk som redan haft covid-19 och är immuna på riktigt. Alla skall tydligen vaccineras till varje pris, politiker och media dundrar på med sin lögnaktiga propaganda.

 • Han kan inte leva upp till den betydelse ordet moderat har.
  Ordets delbetydelse är måttfull, inom rimliga gränser, undvikande av överdrifter, icke våldsbenägen etc. Vem kör med falsk flagg här, partiet eller Otto?

 • Har inte läst något i slaskmedia om denne vaccinfascist. Att man propsar på att vaccinera barn som normalt inte blir sjuka, med detta kloak”vaccin” som ger biverkningar- ibland för livet. Det säger att man är en kallhamrad psykopat.

  • Alla riktigt avgörande och viktiga beslut försöker man alltid göra i det tysta.

   Då kan ingen opponera sig….

 • Här på newsvoice har det tidigare framförts av Robert Kennedy(?) – jag minns ej exakt – att orsaken till att Usas eliter behövde få godkänt att vaccinera barn är att om det går igenom blir det av juridiska skäl automatiskt mer straffritt vad dom tidigare gjort mot vuxna.
  Det lär också finnas en lag i Usa sen en tid som gör det lagligt att ljuga inför rätten, åtminstone för somliga.
  Usas rättsväsende är en tragisk parodi.

  • Hej Bertil, läs gärna på om riskerna med dessa experimentella vacciner. NewsVoice har många artiklar om det. Det handlar endast om fakta och insikt. Många kan behöva lägga ner ganska mycket läsande och tid för att smälta all information.

  • Duu, det kan inte bli tvjångsvjaccinrng eftersom några vjaccn inte tagits fram eftersom det intje isjolerats njågot vjirus. Har dju förstjått

  • Tvångsvaccinering kommer inte att hjälpa de vaccinerade ett enda dugg, tvärtom så blir det ännu fler människor med försvagat immunförsvar som blir dödssjuk av ev vanlig förkylning och sprider smitta till andra försvagade vaccinerade.

   • Finns ingen studie genom historien som bevisar att vi människor smittar varandra. Jag har i flera års tid eftersökt sådant bevis från bl a Folkhälsomyndigheten men det har de inte.

    Läs gärna “Good-Bye Germ Theory” av William P Trebing

 • Finns det verkligen ingen lag som går att använda för att få en sådan här människa inlåst? Anstiftan till kroppsskada, anstiftan till mord, anstiftan massmord/folkmord? Ja egentligen vad som helst. Den “liraren” är en fara för oss och för sig själv.

 • Jag tror det mer handlar om de vanliga och riktiga vaccinens som all fått som barn. De är riktiga vaccin. Många immigranter vill inte ha det så nu kommer polio, en “utrotad” sjukdom åter till Sverige. Att motionen kan och säkert kommer omfatta Covid sprutan är obehagligt men en sådan motion kan inte stoppa en spruta och kräva en annan.
  Dessa ges redan: https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/#section-11332

  • ..den sk individen /landsförrädaren, tar order fr ‘dem’,, han har iinget att säga till om mer än att repetera vad ‘de’ beordrar honom o övr i sk ‘riksdagen’ att säga. Beordrar ‘de’ hoppa, så hoppar ‘riksdagen’

  • Njepp, ‘han’ är ingen ‘nazist’,, det är det sk narrativet ‘de’ vill vi ska hamna i. Däremot är han en lydig bolsjevikfacistisk mikrolakej som när han färdigställt sin ‘roll’, kommer avpolleteras med en pimpslap av ‘makrotyrannerna..fast ‘de’ är ju parasiter..o inte mkt mer

  • Vi har tvångssterilisering nu också.

   Jag har referenser till ca 70 studier som visar att trådlös teknik gör människor och djur sterila. Men barnlöshet är ju inte en sjukdom, och således inte en “hälsorisk”. SSM tiger således i majestätisk fjät…

 • Ja då var det officiellt då!

  Företaget Sweden Kingdom of äger nu alla barn i Sverige för ändlösa experiment
  med Big Pharmas genmodifieringsprogram, giftinjektioner och annat gott och blandat.

  Truckföraren Erik, “vetenskapens” högste representant, har talat och Sveriges riksdag tuggar, sväljer och rapar upp. Ska instifta barnmord i lagboken som fin fin lösning på “desinformation”.

  Såna här videor kommer alltså att förbjudas eftersom människor inte har rätten att vittna om vad de utsatts för.

  https://www.youtube.com/watch?v=7rZZTPp-eYU

  https://www.youtube.com/watch?v=lraR1R_Imi8

  Tyranni, tyranni, tyranni, tyranni och inget annat än tyranni.

  Själv är jag också för tvångsvaccinering. Alla som är för tvångsvaccinering borde omedelbart injiceras med alla vaccin som finns, utprövade och de under utprövning. Och så fort det säkerställts att de inte har några antikroppar längre så borde man omedelbart köra hela programmet igen.

  Men mig och min kropp den ger ni FAN i!!!

  Den har ni lemlästat tillräckligt med er blinda vaccintro. Religiösa jävla fanatiker.

  Det finns “säkra och effektiva” sätt att avsluta tyranni också. Men de är däremot aldrig trevliga…..Låt oss hoppas att det aldrig kommer dithän.

 • Fniss! Den där ottoson är verkligen inte påläst. Inget barn, utan underliggande sjukdomar har dött i/av covid. Om ett barn får det har det en överlevnadsprocent på nästan 100 ./’, utan att medicinera med t.ex. ivermectin. Dom för inte smitta vidare. WHO har skrivit ned covid till vanlig säsongsinfluensa. Enl. Eudravigilance ( motsvarande vårt läkemedelsverket fast i Europa) 30 000 personer har dött av de s.k. Covid vaccinerna och 3 miljoner är. Skadade, varav minst 50 ./’ allvarligt. Dessa s.k. Vacciner är inte godkända, endast nödgodkända. Och det är ett läkemedelsexperiment som ska avslutas 2023, utan att människor blivit informerade om detta. Nää…låt oss bevara alla små och stora barn och låt oss också underhålla och bygga upp deras immunförsvar. Stackars ottoson han verkar inte veta mkt om detta, alla undersökningar finns.
  Susanne

  • Jodå, ‘han’ är nmkt väl ‘påläst’ men en del av planen (precis som alla de andra) för att de/psykopaterna som ‘styr’ fd västvärlden ska lyckas. ‘han’ precis som de andra är sk ‘frimurare’, tootalstyrda av ‘dem’..

  • Tyvärr, biter inte vetenskapliga argument på politiker som är hängivna vaxzinister. Du kan dumpa 100 container med vetenskapliga rapporter utanför riksdagen utan att politiken skulle ändras. Om de brydde sig om vetenskap och folkhälsan skulle de inte massvaccinera befolkning under en pandemi överhuvudtaget och definitivt inte barn och folk som redan haft covid-19 och är immuna på riktigt. Alla skall tydligen vaccineras till varje pris, politiker och media dundrar på med sin lögnaktiga propaganda.

 • Man kan alltid hoppas på att han blir ett ”sänke” för MODERATER. Skämmer ut den s k riksdagen och SVERIGE med Mengelemetoder.
  Det räckte tydligen inte med Reinfeldts.

  • Nej Reinfeldt och Kristersson är mycket stolta över hur man nollat svenska långtidssjuka främst kvinnor från intjänad SGI poäng och därmed försörjning.
   De som fortfarande lever är de som haft turen att bli inhysejon enligt arbetslinjen. Naturligtvis har inte förutsättning funnits för att skaffa barn utan social trygghet. Barnvacciner är nu bara ytterligare ett angrepp i den moderata kampen mot folket.

   Ulf Kristersson avtäckte porträtt av Reinfeldt
   Publicerad 7 december 2021 kl 08.56

   INRIKES. M-ledaren Ulf Kristersson avtäckte vid “en fin ceremoni” ett porträtt av föregångaren Fredrik Reinfeldt på Moderaternas partikansli i Stockholm.

   Ulf Kristersson avtäckte porträtt av Reinfeldt | Fria Tider

 • Han kan inte leva upp till den betydelse ordet moderat har.
  Ordets delbetydelse är måttfull, inom rimliga gränser, undvikande av överdrifter, icke våldsbenägen etc. Vem kör med falsk flagg här, partiet eller Otto?

 • Måste injektionsdödsstraff införas för dödligt hånflinande anstiftartrojaner?

  Relaterade folkmord

  12/06/21

  120 tonåringar inlagda på sjukhus, 3 döda efter Pfizer-vaccinutrullning för 15- till 17-åringar i VietnamDen vietnamesiska provinsen Thanh Hoa avbröt ett parti pfizers COVID-vaccin efter att mer än 120 tonåringar lades in på sjukhus efter att ha vaccinerats. Enligt nyhetsrapporter har tre vietnamesiska tonåringar dött efter att ha fått Pfizer-vaccinet.

  120 tonåringar inlagda på sjukhus, 3 döda efter Pfizer-vaccinutrullning för 15- till 17-åringar i Vietnam • Barns hälsoförsvar (childrenshealthdefense.org)

  12/03/21

  5-åring dog 4 dagar efter Pfizer-skott, CDC VAERS Data ShowVAERS-data som släpptes idag av Centers for Disease Control and Prevention inkluderade totalt 927 740 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter COVID-vacciner, inklusive 19 532 dödsfall och 146 720 allvarliga skador mellan 14 december 2020 och 26 november 2021.

  5-Year-Old Died 4 Days After Pfizer Shot, CDC VAERS Data Show • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

  Svensk författningssamling Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser; utfärdad den 28 maj 2014.
  SFS 2014:406

  http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/140406.PDF

 • Har inte läst något i slaskmedia om denne vaccinfascist. Att man propsar på att vaccinera barn som normalt inte blir sjuka, med detta kloak”vaccin” som ger biverkningar- ibland för livet. Det säger att man är en kallhamrad psykopat.

  • Alla riktigt avgörande och viktiga beslut försöker man alltid göra i det tysta.

   Då kan ingen opponera sig….

 • Här på newsvoice har det tidigare framförts av Robert Kennedy(?) – jag minns ej exakt – att orsaken till att Usas eliter behövde få godkänt att vaccinera barn är att om det går igenom blir det av juridiska skäl automatiskt mer straffritt vad dom tidigare gjort mot vuxna.
  Det lär också finnas en lag i Usa sen en tid som gör det lagligt att ljuga inför rätten, åtminstone för somliga.
  Usas rättsväsende är en tragisk parodi.

  • Hej Bertil, läs gärna på om riskerna med dessa experimentella vacciner. NewsVoice har många artiklar om det. Det handlar endast om fakta och insikt. Många kan behöva lägga ner ganska mycket läsande och tid för att smälta all information.

  • Duu, det kan inte bli tvjångsvjaccinrng eftersom några vjaccn inte tagits fram eftersom det intje isjolerats njågot vjirus. Har dju förstjått

  • Tvångsvaccinering kommer inte att hjälpa de vaccinerade ett enda dugg, tvärtom så blir det ännu fler människor med försvagat immunförsvar som blir dödssjuk av ev vanlig förkylning och sprider smitta till andra försvagade vaccinerade.

   • Finns ingen studie genom historien som bevisar att vi människor smittar varandra. Jag har i flera års tid eftersökt sådant bevis från bl a Folkhälsomyndigheten men det har de inte.

    Läs gärna “Good-Bye Germ Theory” av William P Trebing

 • Finns det verkligen ingen lag som går att använda för att få en sådan här människa inlåst? Anstiftan till kroppsskada, anstiftan till mord, anstiftan massmord/folkmord? Ja egentligen vad som helst. Den “liraren” är en fara för oss och för sig själv.

  • ..den sk individen /landsförrädaren, tar order fr ‘dem’,, han har iinget att säga till om mer än att repetera vad ‘de’ beordrar honom o övr i sk ‘riksdagen’ att säga. Beordrar ‘de’ hoppa, så hoppar ‘riksdagen’

  • Vi har tvångssterilisering nu också.

   Jag har referenser till ca 70 studier som visar att trådlös teknik gör människor och djur sterila. Men barnlöshet är ju inte en sjukdom, och således inte en “hälsorisk”. SSM tiger således i majestätisk fjät…

 • Bidragstagande infiltrerad riksdags lobbyist, helt utan medicinsk erfarenhet

  Erik Ottoson (M)

  anställningar

  • Truckförare, Academic Work 09-10.
  • Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10.
  • Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12-14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15-.

  https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/erik-ottoson_0f90ef03-a652-45a1-b697-39a33b32e512

  Vilken talman tar ens upp Ottosons motion mot mänskliga rättigheter?

  Andreas Norlén, Talman och frimurare
  https://web.archive.org/web/20191109155044/https://civilkurage.org/2018/12/30/andreas-norlen-talman-och-frimurare/

  FRIMURARNA I SVERIGES RIKSDAG

  https://web.archive.org/web/20191024155346/https://civilkurage.org/2019/07/13/frimurarna-i-sveriges-riksdag/

  Vore det inte bättre att hjälpa “vaccin” skadade att få någon ersättning?

  Vi söker vaccin-skadade för unik rättegång mot AstraZeneca i Södertälje för grafenoxid i sprutan; lawsuit against Astra 2021-12-04

  http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/2768.html

 • Vi brukar säga att föräldrar som skickar sina egna barn till genmanipuleringscentralen ska brinna i helvetet. Vad göra med avskum till politiker som är så onda att de vill skicka andras barn till genmanipuleringscentralen? Finns det straff höga nog?

  A.V.S.K.Y.V.Ä.R.T Karma noterar. Det kommer inte bli angenämt att vara i deras kläder framöver…

 • Man kan alltid hoppas på att han blir ett “sänke” för MODERATER. Skämmer ut den s k riksdagen och SVERIGE med Mengelemetoder.
  Det räckte tydligen inte med Reinfeldts.

  • Nej Reinfeldt och Kristersson är mycket stolta över hur man nollat svenska långtidssjuka främst kvinnor från intjänad SGI poäng och därmed försörjning.
   De som fortfarande lever är de som haft turen att bli inhysejon enligt arbetslinjen. Naturligtvis har inte förutsättning funnits för att skaffa barn utan social trygghet. Barnvacciner är nu bara ytterligare ett angrepp i den moderata kampen mot folket.

   Ulf Kristersson avtäckte porträtt av Reinfeldt
   Publicerad 7 december 2021 kl 08.56

   INRIKES. M-ledaren Ulf Kristersson avtäckte vid “en fin ceremoni” ett porträtt av föregångaren Fredrik Reinfeldt på Moderaternas partikansli i Stockholm.

   Ulf Kristersson avtäckte porträtt av Reinfeldt | Fria Tider

 • Måste injektionsdödsstraff införas för dödligt hånflinande anstiftartrojaner?

  Relaterade folkmord

  12/06/21

  120 tonåringar inlagda på sjukhus, 3 döda efter Pfizer-vaccinutrullning för 15- till 17-åringar i VietnamDen vietnamesiska provinsen Thanh Hoa avbröt ett parti pfizers COVID-vaccin efter att mer än 120 tonåringar lades in på sjukhus efter att ha vaccinerats. Enligt nyhetsrapporter har tre vietnamesiska tonåringar dött efter att ha fått Pfizer-vaccinet.

  120 tonåringar inlagda på sjukhus, 3 döda efter Pfizer-vaccinutrullning för 15- till 17-åringar i Vietnam • Barns hälsoförsvar (childrenshealthdefense.org)

  12/03/21

  5-åring dog 4 dagar efter Pfizer-skott, CDC VAERS Data ShowVAERS-data som släpptes idag av Centers for Disease Control and Prevention inkluderade totalt 927 740 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter COVID-vacciner, inklusive 19 532 dödsfall och 146 720 allvarliga skador mellan 14 december 2020 och 26 november 2021.

  5-Year-Old Died 4 Days After Pfizer Shot, CDC VAERS Data Show • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

  Svensk författningssamling Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser; utfärdad den 28 maj 2014.
  SFS 2014:406

  http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/140406.PDF

 • Bidragstagande infiltrerad riksdags lobbyist, helt utan medicinsk erfarenhet

  Erik Ottoson (M)

  anställningar

  • Truckförare, Academic Work 09-10.
  • Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10.
  • Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12-14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15-.

  https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/erik-ottoson_0f90ef03-a652-45a1-b697-39a33b32e512

  Vilken talman tar ens upp Ottosons motion mot mänskliga rättigheter?

  Andreas Norlén, Talman och frimurare
  https://web.archive.org/web/20191109155044/https://civilkurage.org/2018/12/30/andreas-norlen-talman-och-frimurare/

  FRIMURARNA I SVERIGES RIKSDAG

  https://web.archive.org/web/20191024155346/https://civilkurage.org/2019/07/13/frimurarna-i-sveriges-riksdag/

  Vore det inte bättre att hjälpa “vaccin” skadade att få någon ersättning?

  Vi söker vaccin-skadade för unik rättegång mot AstraZeneca i Södertälje för grafenoxid i sprutan; lawsuit against Astra 2021-12-04

  http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/2768.html

 • Vi brukar säga att föräldrar som skickar sina egna barn till genmanipuleringscentralen ska brinna i helvetet. Vad göra med avskum till politiker som är så onda att de vill skicka andras barn till genmanipuleringscentralen? Finns det straff höga nog?

  A.V.S.K.Y.V.Ä.R.T Karma noterar. Det kommer inte bli angenämt att vara i deras kläder framöver…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *