Vaccinationsbevisen är olagliga – Brev till Lena Hallengren och Regeringen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 december 2021
- NewsVoice redaktion
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld.

VACCIN & DEBATT. Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi skriver i ett brev till socialminister Lena Hallengren och Regeringen att de nya föreslagna vaccinationsbevisen strider mot den vetenskap och de lagar som redan existerar.

Text: Björn Hammarskjöld

Jag såg Lenas minst sagt okunniga uttalande i SvD av den 3 december.

”Regeringen kommer i närtid att remittera ett förslag om att möjliggöra att vaccinationsbevis kan införas i andra sammanhang, som restauranger och gym”.

Det står vidare att:

”De nya allmänna råd som kan bli aktuella är att alla vuxna kan uppmanas att undvika trängsel, använda munskydd i trånga utrymmen och att välja andra sätt att ta sig till jobbet än kollektivt. Det kan även bli aktuellt för arbetsgivare att rekommendera hemarbete och övergå till digitala möten.”

Dessa idéer strider mot den vetenskap och de lagar som finns redan.

Smittskydd Uppsala hävdar att 70 %m smittas i hemmet, 20 % på arbetsplatsen inklusive skolan och endast 9 % smittas på annan plats inklusive sociala och kulturella tillställningar som fotboll- och hockeymatcher, utomhus, i kollektivtrafiken, på varuhus, på handelsplatser, i affärer och alla andra serviceinrättningar som gym, restauranger och liknande.

Att då tvinga folk att stanna hemma där smittrisken är som störst ger en ökning av smittspridningen vilket är visat i alla länder med Lockdown.

Kolla också vad som hände i Sverige i september 2021 då alla restriktioner hävdes, smitta, IVA och dödlighet gick ned omedelbart, dödligheten ligger på nära noll alltsedan juli 2021, se kurva.

Data från FHM 2021-12-01. Fall per dag med döda och IVA skala till vänster och PCR+ till höger.

Munskydd har ingen bevisad skyddseffekt medan munskydd hämmar andningen och ger ett ökat koldioxidhalt i kroppen vilket leder till att Arbetsmiljöverket måste gå in och mäta mängden CO2 i inandningsluften, mer än 1 000 PPM anses skadligt ur arbetsmiljösynpunkt då det redan i utomhusluften finns 400 PPM.

I inomhusluft ligger nivån av CO2 högre beroende på att ventilationen är sämre. Denna CO2-effekt är större hos mindre personer och oacceptabel för våra småbarn som klokt nog sliter av sig munskydd då deras CO2-halt i blode tär för hög och ger ångest.

Då saknas vetenskaplig anledning att använda munskydd, att använda munskydd talar bara om att individen inte fått lära sig att förbli frisk genom att följa basala hygienrutiner som att tvätta händerna innan man suger på tummen, petar sig i näsan eller torkar sig i ögonen och håller avstånd ansikte mot ansikte om en knapp meter. I övrigt behövs inga avståndsrestriktioner.

Läs mer i en artikel från 2006 av Thomas V Inglesby, Jennifer B Nuzzo, Tara O’Toole, D A Henderson: Disease mitigation measures in the control of pandemic influenza (PMID: 17238820)

Här framgår att vi ska lita på vårt immunförsvar som har räddat mänskligheten under årtusenden.

Att använda de metoder som till synes historielösa politiker utan kunskap tagit till hittills har förvärrat smittspridningen, sjukdom och död. Att stänga ned samhället ökar smittspridning och har stora ekonomiska och sociala och utbildningsmässiga konsekvenser för hela samhället. Det framgår av vad som har skett i världen under pandemin.

Det går också att förbättra immunförsvaret enligt den vetenskap som redan finns. Då slipper vi drabbas av pandemin nästan alla slipper drabbas av pandemin.

Tar man en dos vitamin D3 som motsvarar vad Livsmedelsverket rekommenderar en nyföding, 400 IE. Det blir 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE per dag.

Den som har en nivå av vitamin D3 om minst 125 nmol/L drabbas inte av InfluensaLika infektioner (ILI) och då blir arbetsgivare glada för den mängden vitamin D3 gör att arbetsgivaren slipper betala sjuklön för i genomsnitt 3 dagar per anställd och år.

EFSA rekommenderar nyfödingar upp till 1 000 IE per dag vilket ger en vuxendos av 25 000 IE per dag till vuxen.

Att PCR+ enligt FHMs senaste veckorapport gått upp de senaste veckorna 2021 beror på att man fördubblat provtagningen från 120 k till 220 k per vecka samtidigt som antaler PCR+ i procent av antalet tester har minskat. Samtidigt har man åter börjat testa de ”vaccinerade” igen och de smittar lika mycket som den som är ”ovaccinerad”.

Figur 1B. Antal provtagna individer per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka.

Figur 1C. Andel positiva bland PCR-testade individer från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka Figur 1A. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall.

Som syns på kurvans sista stapel (Figur 1 A) så utgör omkring hälften av de PCR+ de som har fullinjicerat sig med FHMs definition av ”vaccinerad”.

Ovaccinerad är man enligt FHMs definition även om man blivit ”vaccinerad” för upp till 21 dagar sedan. Detta strider mot RF 1 kapitlet 9 § och kan beivras som synnerligen grovt tjänstefel.

Det enda ur vetenskaplig synpunkt korrekta är att man betraktas som ovaccinerad fram till dess första injektionsnålen tränger igenom huden.

Likaså är man inte ”fullvaccinerad” enligt FHMs definition förrän det gått minst 14 dagar efter andra injektionen. Detta strider mot RF 1 kapitlet 9 § och kan beivras som synnerligen grovt tjänstefel.

Det enda ur vetenskaplig synpunkt korrekta är att man betraktas som fullvaccinerad från dess den andra injektionsnålen tränger igenom huden.

Då kan man fånga upp dödsfall och biverkningar och sätta in dem i rätt vaccinkategori. Den nuvarande vaccinationskategoriseringen är tveklöst grundlagsvidrig.

Hallengren hävdar vidare enligt SvD:

När man säger att smittskyddsåtgärder införs tänker säkert många på de gångna två åren och de många väldigt ingripande åtgärderna som tagits och begränsat våra liv på olika sätt. Det är inte det vi ser framför oss nästa vecka”, säger Lena Hallengren till SvD.

Som Hallengren redan vet så var besöksförbuden på de kommunala boendena helt lagvidriga enligt en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm 2020-10-30.

Det var många som fick dö på dessa boenden utan att någon ens försöka rädda dem och de dog ensamma då anhöriga på grund av besöksförbud olagligt hindrades att ta farväl av sina kära.

Jag trodde att våra lagföreslående och lagstiftande myndigheter kan de grundlagar och EU-rätten som faktiskt gäller i Sverige. Men verkligheten överträffar som alltid dikten. Min gamla mattelärare hade som alltid rätt när hon inpräntade:

”Man ska inte tämka, tro, tycka eller men. Man ska veta!”

Så jag tror inte längre att myndighet alltid följer lag, jag vet nu att så inte alltid sker.

Pandemilagen (2021:4) är helt klart grundlagsvidrig och har lyckligtvis inte använts ännu. Men man hänvisar till den olagliga och oanvända lagen i vissa förordninga vilket också är oärligt och strider mot RF 1:9.

Nu åter till vaccinpassen. Det finns flera skäl till varför vaccinpassen är olagliga och varför arrangörer och myndigheter som kräver sådana för tillträde till ett evenemang riskerar rättsliga påföljder och bör tänka sig noga för. Det är då kanske bara en tidsfråga innan vi kan följa rättsliga efterspel till dessa diskriminerande pass som saknar vetenskaplig och laglig grund att kunna fylla sitt påstådda syfte, att minska smittspridningen. Skrota eländet nu!

I Nazityskland sade man ”Ihre Papieren, bitte!”. Nu säger man ”Vaccinpass och legitimation!”

Den moderna fascisten är inte ens artig som SS var innan man grep den som saknade pass eller hade en gul Judestjärna.

Vi måste komma ihåg historien för att kunna gå framåt utan att upprepa de brott mot mänskligheten som vi borde ha lärt oss av.

Glöm inte att vi har en nystiftad lag som faktiskt förbättras från 1 januari 2022, Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Jag gillar skarpt: 2, 11 a, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 §§ och den gäller alla, även överordnade, som bryter mot lagen.

Det verkar finnas många myndigheter, organisationer och arrangörer av olika slag som tror att det går att åsidosätta bestämmelserna i grundlagen, EU-rätten och Diskrimineringslagen med hjälp av en grundlagsvidrig förordning som utfärdas av Regeringen eller av myndighet på order av regeringen.

Så är inte fallet. Det finns ingen gällande lagstiftning som medger några sådana undantag.

I synnerhet gäller detta i fallet med krav på vaccinationsbevis, då det är vetenskapligt fastställt att vaccinerade är minst lika benägna att sprida infektion som de ovaccinerade. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

Det framgår i 2 kap. 21 § Regeringsformen att begränsningar av de fri- och rättigheter som listas i kapitlet aldrig får ”gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”.

När det gäller kravet på vaccinationspass, så uppfyller enligt vetenskapen inte åtgärden något ändamål överhuvudtaget i att förhindra någon smittspridning och åtgärden måste då anses gå utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis är alltså grundlagsstridigt.

Då kravet på vaccinationsbevis är grundlagsstridigt och EU-rättsstridigt, så får domstolar enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen inte tillämpa bestämmelsen, vilket gör att den inte på något sätt kan användas som ursäkt för den arrangör som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet e.dyl.

Myndigheter som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet e.dyl. även att någon får förändrade arbetsuppgifter på grund av vaccinationsstatus har att följa RF 12 kapitlet 10 §

Diskrimineringslagen jämte EU-rätten blir således fullt tillämplig och det blir, enligt 6 kap. 3 §, den som kräver vaccinationsbevis som har bevisbördan för att en tillämpning av kravet på vaccinationsbevis inte är en diskriminerande åtgärd, dvs en åtgärd som grundas på vanföreställningen om att en ovaccinerad på något sätt skulle ha ett sämre immunförsvar och därmed utgöra en mer potentiell smittkälla än en vaccinerad.

Lyckas inte den som kräver vaccinationsbevis leda i bevisning om att åtgärden inte är diskriminerande, så blir denne skyldig att utge diskrimineringsersättning (skadestånd) till den diskriminerade enligt 5 kap Diskrimineringslagen.

Den som enligt det ovanstående tvingas utge diskrimineringsersättningar till de diskriminerade kan i sin tur sedan kräva staten på skadestånd genom framställan till JK. Då diskrimineringsersättningarna kan förväntas bli omfattande till antalet och i varje enskilt fall uppgå till ett sexsiffrigt belopp, så finns kanske risken att flertalet företag, organisationer etc. kommer att hinna försättas i konkurs långt tidigare än vad JK hunnit besluta om utbetalning av skadestånd från staten.

Det kan alltså vara på sin plats att de som avser att, eller överväger att, tillämpa något krav på vaccinationsbevis tänker till både en och tre gånger innan de fattar något slutligt sådant beslut.

Redan nu tycks det stå tusentals individer i avvaktan på att framställa krav på diskrimineringsersättning och i takt med att de legala kunskaperna sprids så växer den skaran snabbt.”

Hallengren, du och statsministern har nu en sak att göra, kräva att samtliga myndigheter följer lag, grundlag och EU-rätten. Skicka ut ett vanligt regleringsbrev som du och regeringen alltid gör så kan du göra det skyndsamt eller med andra ord i en handvändning.Gäller givetvis även regeringen och regeringskansliet.

Då slipper vi alla dessa rättsövergrepp som myndigheter, regering och riksdag synes göra och vi återfår vår frihet enligt regeringsformen och EU-rätten.

Vi har redan flockimmunitet i Sverige då mer än 20 % av vår befolkning torde ha immunitet mot SARS-CoV-2 på samma sätt som man uppnådde flockimmunitet på några veckor på kryssningsfartyget Diamond Princess där smittan upphörde efter att 19 % av befolkningen på fartyget insjuknat. Likaså hangarfartyget USS Theodore Roosevelt där smittan upphörde efter att 23 % smittats.

Tack för att du orkat läsa ända hit men det är viktigt att du förstår att en frisk individ smittar inte, vare sig den är vaccinerad eller ovaccinerad. Det är lika viktigt att inse och förstå att en ofrisk, även kallad sjuk, individ kan smitta i lika stor utsträckning vare sig individen är ovaccinead eller vaccinerad.

Jag begär att regeringen skyndsamt drar tillbaka samtliga restriktioner rörande våra grundlagsskyddade och av EU skyddade rättigheter och drar tillbaka och upphäver de så kallade ”vaccinpassen”.

Alternativet är att regeringen avgår omedelbart då den bryter mot lag och det är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 §.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq