Fungerar säkerhetspolitiken för svensk vattenvård? – Öppet Brev till Totalförsvaret

publicerad 2 februari 2022
- av Gästskribent
Andreas Vos. Foto: Coastandseacenter.se

MILJÖ. Filmen Vättern under ytan blev bästa dokumentärfilm på European Short Film Festival i januari 2022. Filmen gjordes för att kommuner, myndigheter och regering inte bryr sig om att inventera eller kartera miljöfarliga utsläpp. Därför vänder vi oss nu till Totalförsvaret med våra frågor.

Text: Andreas Vos, kart- och mätningsingenjör, marinarkeolog, styrelseledamot Swedish Coast and Sea Center

Filmen står som mall för vad som händer med vårt dricksvatten i Sverige. Det blir förgiftat av massiva utsläpp som pågår dygnet runt. En av sakerna som framkom är att vi inte kan provta på mer än runt 300 ämnen. Denna provtagning står Eurofins för, Europas största provtagningsbolag.

Ifrån ett avloppsreningsverk beroende på storlek på upptagningsområde kan det komma ut någonstans mellan 10 000 till och 100 000 tals kemikalier plus 1000 talet läkemedel. Varje år tillkommer det ca 100 000 nya kemikalier till den öppna marknaden. Provtagningen är nere på promillenivå när det gäller att förstå om något är förgiftat eller inte.

Filmen tar inte upp problemen med förgiftningen av grundvattnet. Ett exempel där detta sker är Skåne där vi ser att Sydvatten har pumpat ner cyanobakteries-bemängt vatten sommar och höst ifrån Vombsjön till grundvattnet. Detta har pågått sedan 1970-tal. Tanken är att det ska filtreras och renas på vägen upp. Hur mycket kemikalier det kommer med ner är det ingen som vet eftersom vi inte kan provta.

Efter att människor blivit sjuka år 2019 i början på året runt Malmö i något som kan liknas vid badkarssjukan, togs det 16 prover på offentligt kommunalt vatten i malmöregionen. Ett privat finansierat initiativ av dom de som blivit sjuka. 10 av proverna innehöll hela cyanobakterier. Tidningen

Kvällsposten intervjuade människor som blivit akut sjuka och forskarna som gjort proverna. Det kom sedan aldrig i tidningen. Allmänheten fick inte veta något. Vem har makten att tysta svensk media?

Varför förgiftar man grundvattnet?

På hur många fler platser gör man så här i Sverige? Simrishamns kommun ihop med Marint centrum planerar att förorena grundvattnet i deras senaste nyhetsbrev.

"Simrishamns kommun är bland de första i Sverige, och Europa, med storskalig avancerad rening, som nu är på plats vid reningsverken i Kivik, Simrishamn och Sankt Olof. Detta vatten är idag så rent att det kan komma i fråga för återanvändning.

Kan vi använda detta vatten för att fylla på de värdefulla grundvattenmagasinen?
Eller till bevattning av våra många äppelodlingar och åkrar?
Eller som processvatten i industrin?

I dialog med lokala näringsidkare har vi utvecklat idéer som väntar på att kunna realiseras", säger Stefan Blomqvist vid Österlen VA."

Eftersom vi inte kan provta på mer än runt 300 ämnen, hur vet man att avloppsvattnet blir rent?

Kan vi inte provta för att veta om något är giftfritt eller inte så ska det heller inte köras ner i grundvattnet eller komma ut i vår livsmedelsproduktion. Försiktighetsprincipen skall gälla.

Vi ser ovanstående exempel som akut och planerad förgiftning av vårt grundvatten och svensk livsmedelsproduktion. Man kan likna det vid landsförräderi.

Vi ser att man kör ut giftigt rötslam ifrån avloppsreningsverk till våra åkrar och vår livsmedelsproduktion. Bönderna får betalt av myndigheterna för att ta emot rötslammet. Eftersom provtagningen inte fungerar vet vi inte om rötslammet är giftfritt eller inte, vi förgiftar åkrarna, underliggande grundvatten och grödorna som produceras. Vi håller sakta på att slå ut vår livsmedelsproduktion och förgifta svensk mark, grundvatten och livsmedel med rådande politik.

Hur tänker Totalförsvaret säkerhetspolitiskt kring detta?

När det gäller våra dricksvattentäkter ser det lika illa ut. Vättern, Europas tredje största dricksvattentäkt är drabbad av akut förgiftning av omkringliggande industri, avloppsreningsverk, gruvindustri, försvarets egna övningar och historiska dumpningar. Munksjön som är en av landets mest förorenade sjöar har sin avrinning till Vättern och dricksvattnet. Det finns en vattendom ifrån 1970 på att Munksjön ska saneras. Ingenting har hänt till dags datum. Vättern ligger högst upp i hela avrinningssystemet för Östergötland. Allting nedströms blir kontaminerat och förgiftat. Vättern-fisken ligger i toppen av listan på förorenad fisk ihop med Östersjöfisken.

Det ser ut på liknande sätt överallt i Sverige. Vem gör den operativa karteringen av svensk vattenvård under ytan?

Mörrumsåns avrinningssystem börjar i Småland vid Växjö. Kommunen har haft problem med algblomning i tre sjöar runt Växjö. Länsstyrelse och kommun har startat aluminiumbehandling i syfte att få bort algblomningen av sjöarna. Kostnaderna för saneringen av sjöarna har gått på över 100 miljoner kr. Förmodligen förgiftar man ett redan förgiftat och belastat avrinngssystem med ännu mer gift.

Livsmedelsverket: "Studier på djur har visat att stora mängder aluminium kan leda till negativa effekter på fortplantningen och utvecklingen av centrala nervsystemet."

Liknande scenarion som ovanstående utspelar sig på fler ställen i Sverige.

Vem kartlägger denna förgiftning?

Hur tänker Totalförsvaret säkerhetspoltiskt kring detta?

Vi ser att kommuner, myndigheter, regering och samtliga politiska partier inte klarar av att planera säkerhetspolitiskt strategiskt kring vattenvård och miljöfarliga utsläpp. De uppvisar i stället ointresse för att granska problematiken.

Exempel: Alla som gått en HLR utbildning vet att det första man gör när man kommer till en olycksplats är att 1 bedöma läget 2 behandla skadan 3 begränsa omfattningen av skadan. Vi kommer inte längre än till första punkten när det gäller miljöförstörande utsläpp. Sverige som nation kan inte ens bedöma läget av omfattningen av skadorna för det finns i dagsläget ingen fältpersonal eller operativ enhet för att lösa en kartering av miljöförstörande utsläpp. Detta gäller under vattenytan, och till lands och till luft.

I nuläget är all miljöpolitik i landet i stället inriktad på ett framtida klimathot. Kommuner, myndigheter, politiker, försvarsanställda får gå utbildningar om detta hot ofta i regi ihop med Agenda 2030. Agenda 2030 är ett internationellt initiativ. Media är också inriktade på enbart att skildra detta klimathot. Det sista som blir påverkat i utsläppskedjan är klimatet.

Borde vi inte börja med att kartera alla utsläpp till luft till land och under vattenytan först så nationen kan samhällsplanera kring åtgärdsplaner och kring miljöförstörande utsläpp på ett geografiskt sunt och förnuftigt sätt?

Borde inte alla nationer göra detta innan agendor om framtida klimathot sätts upp?

Hur har man kommit fram till detta klimathot innan en kartering av alla utsläpp gjorts så man vet omfattningen av hotet och hur man ska bemöta det?

För att förklara det enkelt så alla förstår. Tänk om läkaren som har jouren på akuten på sjukhuset ska prioritera patienterna som kommit in. Vilken ska han ta först; killen med stukad fot eller mannen med en kniv i halspulsådern? Läkaren väljer ingen han går ut genom dörren till akuten och stirrar upp i himlen och tänker på ett framtida klimathot.

Här står vi alla i dagsläget och stirrar som i masshypnos upp mot himlen och ett framtida väderhot medan massiva förgiftande utsläpp pågår i vårt land dygnet runt på alla fronter och inga strategiska insatser görs för att stoppa eller kartlägga något.

Hur tänker Totalförsvaret kring denna fråga? Försvarsmakten och andra grenar av totalförsvaret ska vara vana att tänka strategiskt kring hot.

Vi ser att flera myndigheter är icke fungerande i dagsläget.

Kan Havs och vattenmyndigheten fungera då dom inte har någon fältpersonal?

Myndigheten har idag inte en enda statligt fastanställd dykande miljöinspektör. Det borde därför saknas viktig kunskap om hur våra vatten ser ut under ytan. Detta innebär akuta brister i informatonsunderlaget inför myndighetens strategiska beslut. Bifogar Havs och vattenmyndighetens förordning nedan.

Livsmedelsverket är icke fungerande då deras uppdrag är att skydda oss mot gifter i våra livsmedel, deras provtagning är nere på promillenivå eftersom vi bara kan ta prover på ca 300 ämnen. Detta måste deras forskare själva känt till sedan decennier. Varför har man inte efterfrågat utökad provtagning på miljögifter? Om vi inte kan provta på miljögifterna som finns i livsmedel upphör delar av Livsmedelsverkets myndighet att fungera för att skydda oss.

Hur tänker Totalförsvaret säkerhetspolitiskt kring dessa frågor?

Våra sjöar, vattendrag och hav är förgiftade och fisken innehåller så stora mängder gifter av de få ämnen vi kan provta på, vilket gör att det är begränsningar på födointag och försäljningsstopp till EU som människoföda.

Vår livsmedelsproduktion från hav och sjöar är under akut förgiftning. Vi ser att svenska kustfiskeflottan är utslagen av politiska beslut och ersatt av stora trålnings-företag med internationella kopplingar. Dessa trålar bort fiskebestånd och fördärvar bottnar. Säkerhetspolitiskt kan det inte vara en sund politik. En decentraliserad kustfiskeflotta är det enda alternativet om Sverige hamnar i en väpnad konflikt. Idag ser vi hamnar runt Sverige tömda på kustfiskare och deras fiskebåtar.

Vi ser att många människor tar sitt samhällsansvar och engagerar sig politiskt i de olika politiska partierna med en vilja att göra skillnad och hjälpa sina medmänniskor och nationen. Bland kommunpolitikerna finns det gott om goda exempel på dessa fina medmänniskor men tyvärr blir det stopp på alla fronter när det ska till beslut högre upp och läggas motioner om svensk vattenvård.

Totalförsvaret är satt att skydda den svenska nationen, vårt hopp står nu till er att värna allmänheten som blir förgiftad och skydda vårt dricksvatten och vår livsmedelsproduktion.

Att inte ta tag i förgiftningen av vårt vatten, livsmedel, människor och ekosystem ser vi som landsförräderi och ett direkt hot mot rikets säkerhet.

Text: Andreas Vos, styrelseledamot Swedish Coast and Sea Center

Relaterat