LO Landin: Vi lämnar Industriepoken och går in i Medvetandeeran

publicerad 7 februari 2022
- av Gästskribent
LO Landin , 2021, privat foto
Vi lämnar Industriepoken och går in i Medvetandeeran
LO Landin , 2021, privat foto

OPINION & KULTUR. Under Industriepoken från 1850-talet och framåt kan de stora samhällsomvandlingarna beskrivas som ”fyra gröna vågor”, när människor i gemen fick råd att resa med hjälp av de nya transportmöjligheter som växte fram. Idag har vi kommit fram till Medvetandeeran.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i föreningen Kreaprenör (www.creapreneur.se), som informerar om vad som händer med vår kultur

Utvecklingen kan också beskrivas som en exempellös materiell och ekonomisk utveckling, som två världskrig och som en befolkningsökning i världen från en miljard 1850 till sju miljarder. Den tekniska utvecklingen har gynnats av ett för jordbruk gynnsamt klimat med stigande global medeltemperatur och växande skördar.

Allt tyder på att befolkningsökningen fortsätter främst i Asien och Afrika, vilket historiskt leder till folkvandringar och fortsatta konflikter. Detta är ingen ”hållbar” utveckling, för att använda ett nyklassiskt språkbruk.

I Sverige har vi de senaste 200 åren varit lyckligt förskonade från att direkt drabbas av krig. Men i det Europa, som vi tillhör, har under det senaste seklet två världskrig startats. Som världskrig räknas även 30-åriga kriget på 1600-talet, sjuårskriget på 1700-talet och Napoleonkrigen på 1800-talet, som alla likaså hade sitt ursprung i Europa.

Verkstaden i Kallhäll öppnade 1910
Industrialismen: Interiör av verkstadshall. Verkstaden i Kallhäll öppnade 1910. Bild ur Bolinders Mekaniska Verkstads historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Stordriftens nackdelar

Industrialisering bygger på stordriftens logik, som innebär specialisering och produktion i långa serier, i stora fabriker, i långa banor på kortast möjliga tid och med minsta möjliga materialåtgång. Resultatet blir mängder av likadana saker och massproducerad ohälsosam föda. Kalla det gärna för systematiserad enfald.

Motsatsen är ett utbud av många olika saker, som kallas mångfald. Men eftersom industrialiseringen länge lett till materiell och ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom i världen, har enfald varit positivt. Mot slutet av den era vi nu lever i, blir det alltmer uppenbart att människors materiella behov har prioriterats på bekostnad av den andliga kompetensen, existentiell mångfald och individuellt anpassad småskalig produktion.

Metabol ohälsa

På det individuella planet leder stordrift till överkonsumtion och stress samt till övervikt, diabetes och hjärtkärlsjukdomar när kroppens ämnesomsättning (metabolism) rubbas. Idag dör 40 miljoner människor i världen i förtid, eftersom Den Metabola Pandemin är den verkliga pandemin. Detta uppmärksammas dock inte, eftersom stora bakomliggande ekonomiska intressen tjänar på en fortsatt tillämpning av stordriftens logik och på att bortse från stordriftens nackdelar.

Där vi främst märker av stordriftens nackdelar är i verksamheter, där stordrift och enfald fungerar allra sämst. I verksamheter som kräver intuition, fantasi och kreativitet, det vill säga bygger på människans andliga kompetens, vilket i dagligt tal kallas kultur. Därför ser vi hur psykisk ohälsa nu ökar dramatiskt i Sverige. Vid den senaste mätningen 2018 uppgav en femtedel i åldrarna 16–84 år, att de led av nedsatt psykiskt välbefinnande.

Utbildning

Det som har gjort Sverige rikt och framgångsrikt har varit utbildningssystemet. När kraven på högre utbildning nu ökar i ett högteknologiskt samhälle, presterar skolan allt sämre. Tidig överföring av kunskap från lärare till elev är fundamentalt i all utbildning. Sker inte det missar eleven avgörande grundutbildning för att kunna fortsätta att utveckla sina kognitiva färdigheter.

Sedan 1970-talet misslyckas svenska skolan allt oftare med att viktiga förutsättningar för inlärning såsom motivation uthållighet, punktlighet, ansvarstagande och emotionell stabilitet, vilket får allvarliga följder i form av ökat utanförskap i tidiga åldrar. Stordriftens logik har gjort att samhället missar det väsentliga med att gå i skolan, nämligen att lära varje barn att räkna, läsa och skriva. Skolans kris är den enskilt viktigaste anledningen till många av samhällets problem i dag.

Samhällets organisation

Samma stordriftslogik har lett till centralisering och urbanisering av hela landet, vilket minskar det lokala självstyret. Sveriges befolkning är i dag 10,5 miljoner invånare fördelad på 290 kommuner. Vid kommunreformen 1864 var befolkningen med 1,5 miljon invånare fördelad på 2500 kommuner.

När nationalstaten Sveriges oberoende dessutom minskar med globalisering och samgående i den Europeiska unionen (EU) blir avståndet från lokalsamhället och upp till de verkliga beslutsfattarna oändligt. Makten centraliseras och lokalsamhällenas kraft försvagas och därmed hela samhället.

Demokrati

Demokrati är ett medborgarkontrakt, som reglerar hur vi människor ska komma överens, när vi inte är överens. En majoritet bestämmer, men verklig demokrati måste också reglera de etiska (= de existentiella) aspekterna, det vill säga hur en majoritet tar hänsyn till minoriteterna. Hur de 51 procenten tar hand om de 49.

Det säger sig självt att ju fler invånare och från alltfler skilda kulturer desto svårare blir det att komma överens, när vi inte är överens. Det leder för långt att här utreda detta, men det är uppenbart att problemen med och kritiken mot stordriftslogikens och globaliseringens inskränkningar av frihet och demokrati, kommer att fortsätta att växa, samtidigt som kraven på lokalt självstyre ökar.

Marknaden 1000 år

Under 1900-talet har människornas eviga MMMP-kamp (Mat, Mark, Marknader och Pengar) stått mellan kapitalism och kommunism. Och kapitalismen har segrat. Men mot slutet av 1900-talet upprepas vad som alltid sker, när en era går mot sitt i slut, i detta fall Industrieran, och en annan era tar över.

De senaste 1000 åren har nationalstaten Sveriges invånare från alla sina lokala utsiktspunkter odlat Sveriges kultur.

  • Kultur betyder odling, men överfört på ett samhälleligt plan betyder det också bildning.
  • Kulturen är de samlade erfarenheterna – seder och bruk - i samtliga lokalsamhällen.
  • Kulturen är bokstavligt talat allting och utvecklas i nuet med historien som grogrund och framtiden som inspiration.

Sveriges kulturhistoria de senaste 1000 åren brukar indelas i den äldre Medeltiden, Folkungaättens tid, fram till och med 1300-talet, följt av Kalmarunionen 1389-1520, när ett enat Norden ofta var oenigt, men ofta med samma kung. Sedan följde den äldre Vasatiden med nationalstatens tillblivelse med en kung 1521-1611, Stormaktstiden 1611-1721, Frihetstiden 1721-1771, den Gustavianska tiden 1771-1809, Unionstiden med Norge från 1810 och med den nya konstitutionen och industrialiseringens tid och från slutet av 1900-talet globalismens tid.

Historielösheten

Den värsta farsoten är historielösheten, som får oss att tro att allt som händer nu aldrig har hänt förut. Det får oss att överskatta allt som händer nu och gör att vi ständigt upprepar samma misstag.

Under 1000 år har Sverige alltid styrts av en liten konstitutionell elit, som proportionellt sett dessutom har blivit en allt mindre grupp individer i takt med befolkningsökningen. Till en början var det en aristokratisk konstitutionell elit, som från Frihetstiden blir en alltmer politiskt konstitutionell elit, som sinsemellan tävlar om makten.

Till en början var det en elit, som baserade sin maktställning på tydliga familje- och släktband samt på mark- och kapitalägande. Under nationalstaternas tillkomst och under den alltmer politiserade tiden från Frihetstiden och framåt har de verkliga makthavarna blivit en allt otydligare elit, som på senare tid dessutom utökats med alltfler icke konstitutionella makthavare, enormt förmögna och alltmer anonyma marknadskapitalisterna med sina företag.

Om vi inte lär oss att inse, att det är så det förhåller sig, kommer vi ständigt att missa att försvara våra och andras lokala friheter, som går att försvara, och istället lockas/tvingas med i de anonyma eliternas nya erövringskrig, där vi människor bara blir brickor och nyttiga idioter i ett för eliten allt lönsammare maktspel med allt större insatser och allt större risker.

Under hela 1000-talet kan Västeuropas historia ur ett kommersiellt marknadsperspektiv också delas in i fem historiska marknadseror, som alla består av fyra tekniska och ekonomiska faser, vilka är etablerings-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfaserna, där etablerings- respektive mognadsfaserna går i varandra i nuet, när historien och framtiden möts;

  • Köpmannaeran 1010-1343, etableras 1010-1096, växer 1096-1194, mognar 1194-1286 och går ner 1286-1343
  • Handelshuseran 1286-1510, etableras 1286-1343, växer 1343-1380, mognar 1380-1447 och går ner 1447-1510
  • Maskineran 1447-1776, etableras 1447-1510, växer 1510-1600, mognar 1600-1712, går ner 1712-1776
  • Industrieran 1712-1991, etableras 1712-1776, växer 1776-1862, mognar 1862-1948, går ner 1948-1991

(Källa: Anders Ewerman, Marknaden 1000 år)

Medvetandet och det undermedvetna. Bild: Shutterstock. Licens: redaktionell
Medvetenhet om det omedvetna... Bild: Shutterstock. Licens: redaktionell

Medvetandeeran

Nu har 2000-talet inletts med övergången från Industrieran till vad som vanligen brukar kallas Informationseran.

Jag väljer dock att kalla den nya eran för Medvetandeeran. Det som skiljer den närmaste framtiden från Industrieran är visserligen en ny banbrytande informationsteknik. Men all mänsklig utveckling bygger inte på teknik i sig utan på vad tekniken gör med oss.

All mänsklig utveckling bygger på människans perception, alltså på den kunskap våra sinnen synen, hörseln, känseln smak och lukt ger oss. Det gör att vi människor alltid drivs av att försöka förlänga och förstärka vårar sinnen. Och nu kan vi inte bara, vilket Industrieran gjorde möjligt, förlänga och förstärka muskelkraften med våra känsel- och styrsinnen. Nu kan vi med hjälp av den nya informationstekniken förlänga och förstärka själva Medvetandet (existentiellt vår själ).

Den nya Medvetandeerans informationsteknik förändrar förutsättningarna för kulturer att både förändras och påverkas. Utbyte av ny teknik och nya vetenskapliga upptäckter ändrar kulturer. Detta sker oftast långsamt och grundlagar och internationella avtal är till för att se till att förändringar införs i en takt så att alla hänger med. Detta bygger på ett öppet och ocensurerat tankeutbyte.

Men - det nya digitala, opersonliga för att inte säga verklighetsfrämmande tankeutbytet har initialt förstärkt problemet med historielöshet, som genomsyrar dagens tankeutbyte. Postmodernismens objektiva sanningar om verkligheten bortser från hur verkligheten ser ut och har sett ut, vilket gör att eliterna och i förlängningen politikerna kan göra om verkligheten så att den passar deras eget narrativ för stunden.

Den historierevisionism som följer av detta innebär att historien hela tiden görs om för att passa egna politiska syften.

Hög tid för ett upprop för vår kultur och frihet

Många måste idag väckas och ställa upp för grundlagar och internationella deklarationer om mänskliga rättigheter. Eliterna skapar splittring och får folk att tvivla på sig själva och på varandra. Eliterna använder gammal härskarteknik genom att söndra. Allt står skrivet redan i italienaren Machiavellis bok om Fursten, som skrevs för 500 år sedan.

En annan känd italienare Dante Alighieri påstod på 1300-talet i sin berömda bok Den gudomliga komedin att ”helvetets mörkaste platser tillhör dem som förblir neutrala i tider av moralisk kris”.

Till alla folk som vandrar i dödsskuggans dal skickar jag denna uppmaning. Förenen eder i ett upprop för vår kultur och vår frihet, som idag är hotade.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i föreningen Kreaprenör (www.creapreneur.se), som informerar om vad som händer med vår kultur