Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska klassas som samhällsfarlig sjukdom

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete (inkl granskningar, utlandsreportage) genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 3 mars 2022
- NewsVoice redaktionen
Socialminister Lena Hallengren. Foto: SVT play
Socialminister Lena Hallengren. Foto: SVT play
Socialminister Lena Hallengren. Foto: SVT play

HÄLSA. I en ny proposition föreslår regeringen att sjukdomen covid-19 inte längre ska anses vara en allmänfarlig sjukdom och en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Regeringen föreslår också att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter den 31 mars 2022.

“Pandemiläget i Sverige har gått in i ett nytt läge, framför allt för att så många svenskar har vaccinerat sig. Situationen är nu tillräckligt stabil för att vi ska kunna upphäva pandemilagen och omklassificera sjukdomen covid-19”, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten lämnade den 3 februari 2022 en hemställan till regeringen om att bereda frågan att sjukdomen inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Flera bestämmelser i smittskyddslagen är konstruerade så att möjligheten att tillämpa dem beror på sjukdomens klassificering. För sjukdomar som anges som allmänfarliga finns till exempel möjlighet att besluta om tvångsundersökning av en enskild individ. Vidare finns möjlighet till isolering av enskilda och krav på uppgiftsskyldighet till hälso- och sjukvården.

Vissa skärpta smittskyddsåtgärder, såsom avspärrning av område kan bara tillämpas mot sjukdomar som anges som samhällsfarliga. Av smittskyddslagen framgår samtidigt att åtgärder som vidtas för att begränsa smittsamma sjukdomar inte får vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till fara för människors liv.

ArcanumSkolan 2024

Eftersom det inte längre är motiverat att sjukdomen covid-19 omfattas av de bestämmelser som gäller för allmänfarliga eller samhällsfarliga sjukdomar föreslår regeringen en omklassning av sjukdomen.

I propositionen gör regeringen även bedömningen att covid-19 bör anges som en anmälningspliktig sjukdom i smittskyddsförordningen. Regeringen avser att fatta ett sådant beslut. Därigenom underlättas motverkande av spridning i till exempel riskmiljöer såsom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Genom att bekräftade fall anmäls till smittskyddsläkare förbättras förutsättningarna för bland annat smittspårning.

Definitioner av sjukdomar i författningarna

Med smittsamma sjukdomar menas alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära hot mot människors hälsa. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar.

Med allmänfarliga sjukdomar menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Med samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen. Läkaren ska också anmäla till Folkhälsomyndigheten att sjukdomen har upptäckts.

Text (pressmeddelande): Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq