Regeringen: Straff för del­tagande i en terrorist­organisation

6
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play

I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Ladda ner:

Utredaren föreslår därför en ny straff­bestäm­melse i terrorist­brotts­lagen¹ som omfattar den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja terrorist­organisa­tionen. Straffet för deltagande i en terrorist­organisa­tion ska vara fängelse i högst fyra år. Om del­tagande­brottet är grovt ska straffet vara fängelse i lägst två och högst åtta år.

Förslaget till ny straff­bestäm­melse inne­fattar även ett undantag som innebär att en gärning inte ska utgöra brott om den med hänsyn till omständig­heterna är försvarlig. Detta innebär att vissa gärningar som objek­tivt framstår som ett deltagande inte är straff­bara. Exempel på gärningar som kan bli aktuella för undantaget är vissa journalistiska metoder – till exempel att wallraffa, situationer där det saknas alternativ till verk­samhet som objektivt stöder en terrorist­organisation och sjukvård som bedrivs i enlighet med den inter­nationella humanitära rätten.

Förslaget föranleder även ett förslag till ändring av straff­bestäm­melsen för samröre med en terrorist­organisation, vilken tydliggör att det brottet ska vara subsidiärt i förhållande till deltagande­brottet. Det föreslås även att ett försvarlig­hets­undantag införs i bestäm­melsen om samröre med en terrorist­organisation.

Utredaren föreslår även att straff­ansvaret för flera andra brott som har samband med terrorism ska utvidgas med anledning av deltagande­brottet. Det ska vara straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samt att resa utomlands i avsikt att delta i en terrorist­organisation. Det ska också vara straffbart att finansiera deltagande i en terrorist­organisation och att finansiera offentlig uppmaning och rekrytering till deltagande samt att finansiera en resa i syfte att delta i en terrorist­organisation.

Svensk domstol ska, i likhet med vad som föreslås gälla för övriga terrorism­relaterade brott, ha universell juris­diktion över brottet deltagande i en terrorist­organisation. Detsamma ska gälla offentlig upp­maning till deltagande­brottet, rekrytering till deltagande­brottet, resa i syfte att delta i en terrorist­organisation och finansi­ering av deltagande­brottet.

Hemlig avlyss­ning av elektronisk kommuni­kation, hemlig övervakning av elektro­nisk kommuni­kation, hemlig kamera­övervakning och hemlig data­avläsning ska få användas vid en förunder­sökning avseende deltagande­brottet. Även undantaget från skyldig­heten att underrätta den som är eller har varit miss­tänkt om att ett hemligt tvångs­medel använts ska gälla.

Lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektronisk kommuni­kation i de brotts­bekämpande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet ska vara tillämpliga på grovt deltagande­brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

¹ Se prop. 2021/22:133 En samlad straff­rättslig terrorism­lagstiftning, med planerat besluts­datum i riksdagen den 31 maj 2022.

Texten har ursprungligen publicerats på Regeringen.se

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

6 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Lennart Andersson
Gäst
15 april 2022 kl 12:25

Då blir det förhoppningsvis kriminellt att delta i regeringar skapade av MP, S, C i Sverige då dessa terroriserar SVENSKA medborgare.

Benny H
Benny H
Gäst
13 april 2022 kl 17:34

Ska den svenska sosse-regimen straffa sig själva i så fall? Man har ju understött den s.k “Fria Syriska Militären” med pengar och indirekt vapen, den har ju visat sig vara en del av Al Qaida och IS vilket den svenska regimen måste varit medvetna om! Hela den här soppan med pengar och krigsmaterial från västvärlden till terrorister i Syrien måste ju granskas och de ansvariga straffas!

Å. Södergren
Å. Södergren
Gäst
Reply to  Benny H
14 april 2022 kl 16:14

Och nu Khazarian maffia i UA, med vapen som ryssen redan lagt beslag på. Jag läste en rysk artikel att nu har man så mycket utländska vapen så man har problem med lager.

Benny H
Benny H
Gäst
Reply to  Å. Södergren
14 april 2022 kl 22:36

Dessutom så lägger ukrainska oligarker beslag på en del av vapnen för vidare export till Mellanöstern och tjänar grova pengar på västvärldens naivitet. Så det ryssarna inte lägger beslag på tar oligarkerna hand om och det skulle inte förvåna om även ryssarna säljer överflödiga vapen till dessa oligarker som plundrat Ukraina i 30 år och nu plundrar skattebetalarna i USA och EU. Några mer naiva politiker än de som finns i EU och USA får man leta efter…

Å. Södergren
Å. Södergren
Gäst
Reply to  Benny H
15 april 2022 kl 07:31

När emotioner väger över förnuft blir det så här. Nästan alla förluster föregås av ett emotionellt grundat beslut, “alltid”!
Dessutom ser man att många “vapenleverantören” tömmer sina lager på gammalt uttjänt skrot.

Fredrik Eriksson
Reply to  Å. Södergren
15 april 2022 kl 08:51

Vänta tills Regeringen anser att de ovaccinerade ska anses som en terror-grupp.
Ukraina är bara en kulinarisk kuliss för att få ännu mer Vaccinerade samt införandet av en digital Pay-valuta knutet till en biometrisk markör och kod med krypto-valuta.

När ni kommer inse att så är fallet,faller allting på plats. Undanmanövrar som pansarskott, pansarbåtar,pansar för att ge ett förvillande förhållande i tron att allt blir normalt.