Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

WHO har med IHR överstatlig kontroll över det svenska krishanteringssystemet

publicerad 19 maj 2022
- Gästskribent
Emilia Ögell och WHO:s huvudkvarter i Geneve. Foto: Yann. Licens: CC BY-SA 3.0

VÄRLDEN. Många människor har under de senaste månaderna uppmärksammat att man nu i Sverige håller på att se över våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter och nu till hösten är tanken att riksdagen ska se över om man med hjälp av smittskyddslagen kan införa sanktioner mot enskilda individer vid eventuella framtida pandemier.

Text: Emilia Ögell (Facebook)

Tanken är att grundlagen ska stå stadigt, vara svår att utmana eller förändra och genom detta skapa en trygghet och ett skydd för folket. Därför är detta något som har skapat stor oro hos många och frågan som många ställer sig är vad detta skulle ha för konsekvenser för vår rörelsefrihet eller det fria valet vid medicinska ingrepp. Kanske är det så att ett större hot av vår rörelsefrihet redan har implementerats?

Vad är IHR (International Health Regulations) och vad har dessa föreskrifter för makt?

IHR:s syfte är att på ett internationellt plan samarbeta för att tidigt upptäcka eventuella hälsohot och på så sätt kunna begränsa spridningen.

IHR verkar för att stoppa alla hot som möjligen skulle kunna drabba folkhälsan oavsett om de sprids av misstag eller avsiktligt. Utöver smittsamma sjukdomar inkluderas även allt från kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot.

  • Står IHR över svensk grundlag hur skyddar vi då våra fri- och rättigheter?
  • Är det någon idé att fortsätta kampen för att stärka grundlagen?

Många människor har aldrig hört talas om IHR och känner inte till att Sverige gick med på IHR år 2005 och att dessa föreskrifter implementerades i svensk rätt via lagen (2006:1570). IHR är ett globalt rättsinstrument och det är juridiskt bindande för 196 länder. De föreskrifter som ingår i IHR åsidosätter och står över den svenska grundlagen.

Genom dessa föreskrifter har Folkhälsomyndigheten uppdraget att se till att beredskap finns vid globala hälsohot och agera som språkrör för Sverige angående uppdateringar om de åtgärder som ska vidtas.

Folkhälsomyngheten har även i uppgift att agera som kontaktpunkt till WHO. Den svenska myndigheten har skyldighet att rapportera om den aktuella lägesbilden. IHR är idag en stor del av vårt svenska krishanteringssytem och därför behöver Sverige rätta sig efter de krav IHR ställer gällande övervakning, rapportering, anmälan och hantering av hälsohot.

Den 18 januari 2022 valde USA att lägga in ett par förslag om tillägg i IHR:s föreskrifter som innebär att vi ger bort ännu mer av vår suveräniteten och i hög grad ger WHO makten att begränsa våra hälsorelaterade rättigheter och friheter.

Detta förslag kommer det att röstas om den 22-28 maj 2022 i Genève, Schweiz när Världshälsoförsamlingen har sitt 75:e möte och mycket pekar på att förslaget kommer att gå igenom och införas i internationell lag.

Då Sverige redan har gått med på att ge bort en stor del av vår suveränitet genom IHR och via vårt medlemskap i FN och WHO behöver inte dessa ändringar godkännas av den svenska regeringen.

Nämnvärt är även att IHR och WHO har upprättat ett förhandlingsorgan som heter INB och dess uppgift är att aktivt förhandla om en global handlingsplan för att förhindra pandemier samt förberedelser inför sådana.

Min kommentar om WHO och IHR

Sjävklart bör vi fortsätta kämpa. Ingen vet helt säkert vad som väntar oss framöver, och vi kan heller inte bara ge upp. Vi kan inte bara stå och se på när rätten till våra egna kroppar tas ifrån oss. Vi behöver agera och vi behöver se till att våra röster blir hörda.

Vi har under det senaste året fått bevittna hur det införts lockdown och obligatorisk vaccination i andra länder, trots att det inte hindrar varken smittspridning eller sjukdom. Det har även byggts anläggningar som smittobärare blir bortförda till.

Obligatorisk vaccination är ett otroligt stort övergrepp och kampen för äganderätten till våra kroppar är en kamp ingen borde släppa taget om. Detta skulle kunna bli en verklighet i Sverige när nästa globala hälsohot slår till.

Jag har hopp! Jag är övertygad om att så länge vi står enade tillsammans, inte ger vika och samarbetar så kommer vi göra skillnad på ett eller annat sätt. Sluta aldrig att ifrågasätta, ha ett kritiskt tänkande, leta information på många håll och följ sedan din intuition.

Text: Emilia Ögell (Facebook)

Relaterat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20061570-om-skydd-mot-internationella-hot_sfs-2006-1570

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007156-om-skydd-mot_sfs-2007-156

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20158/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20159/

https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/internationella-halsoreglementet/internationellt-hot/

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328559/A72_8-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=en

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/emergency-preparedness/international-health-regulations/


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq