Första studien på 5G – Orsakar typiska tecken på mikrovågssyndromet

publicerad 21 juni 2022
- av Mona Nilsson
5G-sändare från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

ELEKTROSMOG. Den första studien hittills av hälsoeffekter av strålning från 5G visar att 5G orsakar typiska symptom på mikrovågssyndromet. Den nya fallstudien bekräftar även att strålning långt under de nivåer som tillåts av myndigheterna orsakar ohälsa.

Studien, som är en fallstudie, publicerades i tidskriften Medicinsk Access nr 1/ 2022 och är genomförd av cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer samt Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Studien beskriver hälsokonsekvenser för en man och en kvinna som fick en basstation för 5G rakt ovanför lägenheten, endast 5 meter ovanför sovrummet.

Mätningar före och efter installationen av 5G-utrustningen visade att 5G orsakade en massiv ökning av strålningen i lägenheten. Före 5G fanns redan basstationer för 3G eller 4G på samma plats rakt ovanför lägenheten men byte till 5G-teknik ledde till att strålningen ökade från 9 000 mikroW/m2 till som mest 1 690 000 mikroW/m2.

Symptomen som uppstod hos både mannen och kvinnan efter starten av 5G är typiska för det som kallats mikrovågssyndromet. Mannen drabbades av onormal trötthet, sömnsvårighet. känslomässig påverkan, näsblödningar, ökande tinnitus och hudbesvär.

Kvinnan fick fler symptom än mannen med svåra sömnstörningar och yrsel, följt av hudbesvär (brännande känsla, stickningar i huden på händer och armar), koncentrationsproblem, irritabilitet, tinnitus, balansproblem, nedsatt närminne, förvirring, trötthet, tendens till depression, hjärt- och lungsymptom (hjärtklappning, tyngdkänsla över bröstet) samt värmekänsla i kroppen.

Samtliga symptom minskade eller försvann helt redan efter ett dygn efter flytt till annan bostad med betydligt lägre strålning.

Mikrovågssyndromet

Det som visas i denna första studie någonsin över hälsoeffekter av mikrovågsstrålning från 5G överensstämmer med de symtom som sedan över 50 år sedan beskrivits som en effekt av helkroppsexponering för mikrovågsstrålning och som kallades mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.

Mikrovågssyndromet är även ett erkänt begrepp internationellt idag tillsammans med namnet ”electromagnetic hypersensitivity” (EHS). I Sverige har symptombilden kallats ”elöverkänslighet” vilket kännetecknar de personer som reagerar redan vid mycket låga nivåer och utvecklat särskilt hög känslighet.

Det har upprepat beskrivits att strålningsorsakade symptomen klingade av när exponeringen upphörde eller minskade kraftigt, liksom i denna nya studie.

”Forskare som gjort vetenskapliga undersökningar av yrkesexponerade för mikrovågor beskrev symptom som trötthet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, koncentrations- och minnesproblem. Dessa symptom sattes i samband med exponering för radiovågor eller mikrovågor. Det konstaterades att symptomen generellt avklingade när exponeringen upphörde.”

Känsligheten för mikrovågsstrålning är individuell. Redan mycket låga nivåer av strålningen kan orsaka medicinska symptom hos särskilt känsliga personer (elöverkänsliga/EHS).

Mikrovågssyndromet - 5G mast fälldes i Toulouse. Foto: world-signals.com
5G mast fälldes i Toulouse. Foto: world-signals.com

5G ökar strålningen enormt

Förutom att visa att 5G orsakar mikrovågssyndromet ganska omgående efter att basstationen sattes i drift, visar fallstudien även att 5G leder till en massiv ökning av strålningen i vår miljö. Redan tidigare fanns en basstation för 3G eller 4G på samma plats ovanför parets sovrum, men utbyte av utrustningen och driftsättning av 5G ledde till en explosionsartad ökning av den uppmätta strålningen.

De uppmätta extremt höga värden i bostaden, max 1 690 000 mikroW/m2, är ändå   betydligt lägre än gällande referensvärden som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM: 10 000 000 mikroW/m2 som medelvärde över 6 minuter, vilket innebär att maxvärdet kan tillåtas vara betydligt högre än 10 000 000 mikroW/m2.

SSM:s referensvärde skyddar inte mot de symptom som kännetecknar mikrovågssyndromet, inte heller mot cancer och andra kroniska sjukdomar, exempelvis Alzheimers. Det är därför som ohälsa kan uppstå trots att strålningen är långt under referensvärdet.

SSM:s referensvärden gäller endast skydd mot omedelbara effekter till följd av så intensiv strålning att vävnader värms upp med grad inom 30 minuter. Det innebär att allmänheten är helt oskyddad mot alla andra effekter än akuta termiska, trots att dessa visats i stor omfattning, exempelvis skadlig påverkan på hjärnan och nervsystemet, ökad risk för cancer, oxidativ stress och DNA-skador.

Ingen forskning visar att 5G är säkert för hälsa och miljö

Lennart Hardell och Mona Nilsson skriver i denna första fallstudie om effekter av 5G att det är anmärkningsvärt att det:

”saknas vetenskapliga undersökningar som visar att det inte föreligger risk för skadlig hälsopåverkan vid kronisk exponering för strålning från basstationer vid nivåer motsvarande SSMs referensvärde, eller vid de nivåer som uppmätts i denna fallstudie. Det gäller såväl 5G, som 4G, 3G och GSM.

Det saknas fortfarande studier av risker med strålning från både 4G och/eller 5G under dygnets 24 timmar. Denna fallstudie är den första i sitt slag som gjorts av effekter av exponering av människor för 5G. Att hävda att exponering för strålning inte medför risker eftersom exponeringen är lägre än SSMs referensvärde saknar således helt vetenskaplig grund.”

Källa: Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kanske några med mig kan titta lite på de personer, som vrider sig runt och dör har gemensamt. Med egen erfarenhet av kristallsjuka, så kan något ligga nära till hands, här telefonhanden, att man vrider sig åt telefon håll. Alltså med höger telefonhand blir vridet medurs.
  Då skulle örats kristaller vara laddade med t.ex. grafen och ena örats kristaller dras ur läge av telefonen.

 • Kanske några med mig kan titta lite på de personer, som vrider sig runt och dör har gemensamt. Med egen erfarenhet av kristallsjuka, så kan något ligga nära till hands, här telefonhanden, att man vrider sig åt telefon håll. Alltså med höger telefonhand blir vridet medurs.
  Då skulle örats kristaller vara laddade med t.ex. grafen och ena örats kristaller dras ur läge av telefonen.

 • https://youtu.be/50KmWncFC-c Det är inte bara 5G antenner detta handlar om utan GWEN och MIMO samt mängder av andra antenner och satelliter. Vi som torterad i Sverige av polisen ihop med militären MUST och FRA SÄPO och polisanmält dessa teknologier och tortyr vägras utredning och hjälp. Polisen målar dessutom ut oss utsatta som psykiskt sjuka eller kriminella terrorister och ni på newsvoice har ju nyligen tagit upp just detta med FOI och deras regelverk för vad och vem som är att klassas som “terrorist”, med andra ord kritiska journalister eller vem som helst i samhället som är av kritisk åsikt i diverse sammanhang. Mvh Karl Gunnar Karlsson torterad i Sverige i 20 år nu. Dessutom bedriver polisen terror emot mig ute i samhället och i min bostad med dygnet runt övervakning.

 • https://youtu.be/50KmWncFC-c Det är inte bara 5G antenner detta handlar om utan GWEN och MIMO samt mängder av andra antenner och satelliter. Vi som torterad i Sverige av polisen ihop med militären MUST och FRA SÄPO och polisanmält dessa teknologier och tortyr vägras utredning och hjälp. Polisen målar dessutom ut oss utsatta som psykiskt sjuka eller kriminella terrorister och ni på newsvoice har ju nyligen tagit upp just detta med FOI och deras regelverk för vad och vem som är att klassas som “terrorist”, med andra ord kritiska journalister eller vem som helst i samhället som är av kritisk åsikt i diverse sammanhang. Mvh Karl Gunnar Karlsson torterad i Sverige i 20 år nu. Dessutom bedriver polisen terror emot mig ute i samhället och i min bostad med dygnet runt övervakning.

 • frånsett alla mätvärden, vilka är utformade så att de kan diskuteras, så gjorde USA:s marin ett längre forskningsprojekt i början på 1950 av just radar då man sett att sjömän blivit impotenta av exponering för radar (samma bärvågsområde som 5G). Det man fann var ytterligt skrämmande, nämligen att en bärvåg motsvarande 5G kan användas för att sänka tröskelspänningen i hörselnerverna och genom modulering med en ton på 1kHz kunde forskarna själva höra tonen inuti huvudet. 5G kan alltså användas för att få dig att tro att du hör saker, får order, som ges av någon du inte kan se.
  Vill du ha det så?

   • https://youtu.be/HgpdEdnaRQA https://youtu.be/kG_GJTJmjxQ här kan du lyssna på Dr Robert Duncan som visselblåst om detta under decennier nu efter att ha jobbat med detta i hela sitt liv inom NATO och DARPA samt underrättelsetjänsten etcetera. MUST och FRA SÄPO och FOI kallar denna tortyr och extrema brottslighet för “forskning”. Jag har personligen polisanmält ansvariga individer på MUST för dessa mikrovågsvapen dom använder emot mig men dom ser i sin tur till att polisanmälningarna inte utreds för att tysta ner sina brott. Jag kommer nu att behöva lämna Sverige för politisk asyl utomlands på grund av detta efter dom förstört hela mitt liv.

 • frånsett alla mätvärden, vilka är utformade så att de kan diskuteras, så gjorde USA:s marin ett längre forskningsprojekt i början på 1950 av just radar då man sett att sjömän blivit impotenta av exponering för radar (samma bärvågsområde som 5G). Det man fann var ytterligt skrämmande, nämligen att en bärvåg motsvarande 5G kan användas för att sänka tröskelspänningen i hörselnerverna och genom modulering med en ton på 1kHz kunde forskarna själva höra tonen inuti huvudet. 5G kan alltså användas för att få dig att tro att du hör saker, får order, som ges av någon du inte kan se.
  Vill du ha det så?

   • https://youtu.be/HgpdEdnaRQA https://youtu.be/kG_GJTJmjxQ här kan du lyssna på Dr Robert Duncan som visselblåst om detta under decennier nu efter att ha jobbat med detta i hela sitt liv inom NATO och DARPA samt underrättelsetjänsten etcetera. MUST och FRA SÄPO och FOI kallar denna tortyr och extrema brottslighet för “forskning”. Jag har personligen polisanmält ansvariga individer på MUST för dessa mikrovågsvapen dom använder emot mig men dom ser i sin tur till att polisanmälningarna inte utreds för att tysta ner sina brott. Jag kommer nu att behöva lämna Sverige för politisk asyl utomlands på grund av detta efter dom förstört hela mitt liv.

 • Kanske bör en filosofisk fråga ställas här: vem av 7 miljarder personer har verklig nytta av snabbare kommunikationer. Ett lite fåtal militärer och övervakare?
  Om jag lever nära naturen och planterar en morot, får jag allt vänta en månad innan magen blir tillfredsställd. Om jag sedan får behålla hela min arbetsinsats värde kan jag sitta på altan och knäppa på gitarren 6 timmar av arbetsdagens 8.

 • Ett litet tillägg till symptomkartan, lederna, som utgör två poler med vätska emellan, helt lik en kondensator. Med en speciell teknik har jag själv upplevt en urladdning ur ett knä och det var en upplevelse verkligen.

 • Kanske bör en filosofisk fråga ställas här: vem av 7 miljarder personer har verklig nytta av snabbare kommunikationer. Ett lite fåtal militärer och övervakare?
  Om jag lever nära naturen och planterar en morot, får jag allt vänta en månad innan magen blir tillfredsställd. Om jag sedan får behålla hela min arbetsinsats värde kan jag sitta på altan och knäppa på gitarren 6 timmar av arbetsdagens 8.

 • Ett litet tillägg till symptomkartan, lederna, som utgör två poler med vätska emellan, helt lik en kondensator. Med en speciell teknik har jag själv upplevt en urladdning ur ett knä och det var en upplevelse verkligen.

 • Svar till “Sjunnesson”.

  Jag svarar inte för Mona utan bara för mig själv.

  Samtliga mätare jag och mina vänner har mäter i mW/2, microW/m2 och nW/m2.
  Ju dyrare och finnare märinstrument ju fler decimaler.

  microwatt är ett helt legitimt värde eftersom det var/är vanligt förekommande i omgivningen, innan vansinnet bröt ut. Enheterna blir stora, men så har man också höjt den naturliga bakgrundsstålningen miljontals gånger. Och förhoppningsvis skrämmer det någon. SSM strategi är ju istället w/m2, då blir det ju “jättelåga” värden jämfört med ditt element på 800 watt. Att det är en helt annan typ av energi skiter man i.

  Watt är effekt och inte värme. Det är två olika saker. Men visst skapar det värme, men det är ju inte den enda “effekten”.. Enn 900 watts elmotor utvecklar ju inte i huvudsak värme, även om det är slutprodukten.

  “RF strålningen är en spänning i luften i relation till ett magnetfält”. Vad menar du med det här? Skulle folk förstå bättre då?Ett elektriskt fält ger upphov till magnetiska fält och vise versa, och är oftast proportinerliga mot varandra. Varför inte bara tala om EMF? Elektromagnetiska fält, vilket det som regel handlar om.
  Och det är ju inte bara i luften, utan i princip i allt.

  Mina mätare för lågfrekventa fält (vanlig växelström) mäter i volt per meter, och man kan skifta till magnetfält i nano Tesla. Här kan de ju separeras, tex med en skärmad kabel. Och då blir det ju också relevant.

  Varför sitta och räkna om varenda jä___ värde till volt per meter när mätarna visar mW/m2 eller liknande? Och utesluta magnetfältskomponenten i energin.

  • Våra mätare mäter (fysiskt) RF strålningen i V/m, sen räknar den om det till W/m2, eller vad du vill beroende på instrumentets utformning. Om du räknar om dina lägsta uppmätta W/m2 och dina högsta, så ser du hur enkelt det blir att presentera värdena i V/m jämfört med w/m2. När du presenterar W/m2 blir minsta värdet så otroligt litet, jämfört om du presenterar det i V/m. Orsaken är ju ytan, kvadraten i W/m2. Varför mäta effekt/energi/värme per yta? När den fysiskt uppmätta elektromagnetiska strålningen mäts av instrumentet i V/m? Sen tycker jag du blandar ihop elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält på lite luddigt vis, men det får du stå för. 🙂

  • Förtydligande med vad jag menar med tidigare inlägg:
   Vi tar exemplet som Mona har i artikeln.
   En bostad som uppmätt 1 690 000 uW/m2 efter mobilsändare monterats på taket.

   En normal bostad med långt till sändare och inga sändare i bostad (mobiler/router/osv.) kan ligga på 100 uW/m2. Så klart mer eller betydligt mindre, men 100uW/m2 är ett ganska vanlig värde vid ”bra ” förhållanden, min uppfattning efter många år av mätningar.

   Ska vi säga att skillnaden på de här förhållandena i strålning är

   132,2 gånger eller 16900 gånger?

   Vilket låter mer dramatiskt och vilken enhet tror du SSM vill använda, använder och har använt?

   100 uW/m2 = 0,19 V/m

   1690000 uW/m2 = 25.24 V/m

   I V/m har strålningen ökat 132,2 gånger.

   I uW/m2 har effekten ökat 16900 gånger.

   När du presenterar strålningen i V/m slipper du dessutom att byta från nW/m2, uW/m2, mW/m2 och W/m2, om du inte ska få som Mona, orimligt stora värden med många nollor. Du använder bara V/m punkt slut och det blir lättare att jämföra uppmätta värden = lättare att förstå för alla.

  • För att fördjupa oss i hur komplicerat mätning av elektromagnetisk strålning (RF) är så lägger jag till:

   Hur mäter vi?
   Medelvärdet på den samlade energin över en tid, eller toppvärdet på energipulserna?
   Vi vet att från vissa vanliga sändare kan skillnaden i energi och strålningens toppvärde variera över 100ggr.
   Vad påverkar organismen? Toppvärdet eller energin över tid?
   Värden som alltid presenteras i mätningar är toppvärdet. Sällan eller aldrig något medelvärde av sändarens energi över tid.

   Exempel:
   En mobil basstation (3/4/5G) har flera kanaler per sändare (antenn) (inte ”mast”, det är järnkonstruktionen som håller upp sändarna/antennerna) . När den inte har någon mottagare ansluten ligger den och sänder en svag signal (”här finns jag”), men när flera mobiler/enheter kopplar upp sig ökar strålningen (toppvärdet) något och även den samlade energin från en och samma sändaren (antenn). Ju fler enheter som ansluter sig, ju mer energi från sändaren, men toppvärdet blir i det närmaste samma. Energin blir flera gånger högre vid fullt belastad sändare jämfört med uppmätt toppvärde, vid samma tidpunkt.

   Så ska vi göra jämförelser på hur den biologiska organismen påverkas måste även den totala mängden energi över tid mätas och inte bara enstaka toppvärde, som i princip inte säger så mycket, mer än att sändaren sitter nära.

   • Hej Sjunnesson!

    Och tack för dina utförliga svar. Mig hjälper de dock inte särskilt mycket.
    Så mitt förslag är att du fortsätter mäta i v/m, så mäter jag i uW/2. Jag har ca 13uW/m2 i fönstret på ovanvåningen, där får jag tryck i huvudet och det är någon miljon ggr högre än den natruliga bakgrundsstrålningen. Mitt intrument visar de värdena, så jag som “amatör” använder dem. Så kan du som proffs använda v/m.

    Har du inte läst Artur Firstenbergs bok The invisible Rainbow, så kan jag rekomendera den. Så sliper du stå och vela på foten nå mer.

    De mätare som finns i min kamratklubb kan mäta både toppvärden, medelvärde osv. De som har spektrumanalysatorer kan se styrkan på signalen över tid. Själv känner jag spikarna (toppvärdena) många gånger i kroppen, så de är naturligtvis illa. Men sammantaget över tid så sliter ju “låga” värden ut kroppen.

    Vill du ha tio studier så kan jag rekomendera FAS rapporter. Däri finns referenser till de studier Ahlbom kännt sig tvingad att kritisera. Ta de han tycker illa om, de säger mest. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap första rapporten, och du har direkt fem epedemiologiska studier som visar på cancer osv. Så kan du följa hur Ahlbom allt mer slår knut på sig själv. Är ditt kritiska tänkande genuint kommer du få fler frågor än svar. Svaren finner du i studierna, eller snabbare i litteratur som Firstenbergs, Robert O Becker osv.

    • Tack för svar!

     Kan du precisera exakt vilka 10 studier som är mest övertygande?
     Och som inte handlar om exponering från mobil till huvud, utan tar upp effekter av långvarig “lägre” strålning, som den vi finner i vår vardag.

     Det är lite tungt att rekommendera stora dokument på 100-tals sidor, med sammanställningar av 100-tals studier, och tro att någon ska orka/kunna sätta sig in i detta.

     10 stycken enkla studier, gärna med en sammanfattning så man förstår helheten av resultatet.

     Var? Vilka? 🙂

     Finns det någon metod som upprepats flera gånger och kommit till samma resultat?

     Jag var ganska insatt i forskningen för 12 år sedan. Borde skett något större genombrott sedan 2010? Läste igenom 1000-tals sidor utan att hitta några hållbara bevis. Tyvärr! Mycket var pinsamt dåligt utförda studier. Bättre om de inte var gjorde, i stället för att bidra till en negativ bild.

     Har fortfarande mätutrustning för 40+K kronor i källaren. Övertyga mig och jag tar upp “kampen” igen! 🙂

     Mvh

     • Har du redan läst 1000 tals sidor utan att bli övertygad så kan jag nog inte hjälpa dig. Själv har jag läst de vanligaste böckerna, kanske ett 50 tal idag. Samt att jag är elöverkänslig själv, så jag vet ju vad jag uppever. Samuel Milhams Dirty Electrisity och svenska boken Innan bubblan brister, så får man ju epidemiologisk översikt över historien.

      Annanrs om man går tillbaks till “Electromagnetic field and life” och andra böcker från 70 talet så får man ju den grundläggande forskningen. Men många av de gamla studierna som böckerna baseras på går ju inte uppbringa idag.

      Just i första FAS rapporten om EMF osv så finns de större epidemiologiska studierna som jag sa. Men så vet jag ju inte vad du tycker är skit. SJälv tycker jag det mesta Ahlbom och kollegorna producerat är skit. De tar ju bort pulsningen på signalen, den kanske mest störande komponenten. Ja man kan ha långa utlägg, men utrymmet här är ju begränsat. Men Firstenberg som sagt.

      • Mycket forskning har stora brister, menar jag. Att de skulle vara “skit” har jag aldrig nämnt. Skit är bra för växtligheten och det har jag i trädgårdslandet. 😉

       Detta är mitt sista inlägg här. För vi kommer inte längre.

       Jag frågar upprepade gånger efter hänvisning till de 10 mest bevisande studierna, på att vi påverkas av den strålning som finns omkring oss i dag (inte mobilstrålning direkt mot huvud). Jag får som svar bara luddiga hänvisningar till böcker och författare.

       I över tio år har jag ställt den här frågan till alla de som “vet” att strålningen skadar oss.

       Varför får jag inget svar?

       🙂

      • Kan du beskriva hur detta ska lösas tekniskt?
       Kommer 5G-“masterna” att lyssna på mina hjärtslag och analysera mina svettningar?? 🙂

 • Svar till “Sjunnesson”.

  Jag svarar inte för Mona utan bara för mig själv.

  Samtliga mätare jag och mina vänner har mäter i mW/2, microW/m2 och nW/m2.
  Ju dyrare och finnare märinstrument ju fler decimaler.

  microwatt är ett helt legitimt värde eftersom det var/är vanligt förekommande i omgivningen, innan vansinnet bröt ut. Enheterna blir stora, men så har man också höjt den naturliga bakgrundsstålningen miljontals gånger. Och förhoppningsvis skrämmer det någon. SSM strategi är ju istället w/m2, då blir det ju “jättelåga” värden jämfört med ditt element på 800 watt. Att det är en helt annan typ av energi skiter man i.

  Watt är effekt och inte värme. Det är två olika saker. Men visst skapar det värme, men det är ju inte den enda “effekten”.. Enn 900 watts elmotor utvecklar ju inte i huvudsak värme, även om det är slutprodukten.

  “RF strålningen är en spänning i luften i relation till ett magnetfält”. Vad menar du med det här? Skulle folk förstå bättre då?Ett elektriskt fält ger upphov till magnetiska fält och vise versa, och är oftast proportinerliga mot varandra. Varför inte bara tala om EMF? Elektromagnetiska fält, vilket det som regel handlar om.
  Och det är ju inte bara i luften, utan i princip i allt.

  Mina mätare för lågfrekventa fält (vanlig växelström) mäter i volt per meter, och man kan skifta till magnetfält i nano Tesla. Här kan de ju separeras, tex med en skärmad kabel. Och då blir det ju också relevant.

  Varför sitta och räkna om varenda jä___ värde till volt per meter när mätarna visar mW/m2 eller liknande? Och utesluta magnetfältskomponenten i energin.

  • Våra mätare mäter (fysiskt) RF strålningen i V/m, sen räknar den om det till W/m2, eller vad du vill beroende på instrumentets utformning. Om du räknar om dina lägsta uppmätta W/m2 och dina högsta, så ser du hur enkelt det blir att presentera värdena i V/m jämfört med w/m2. När du presenterar W/m2 blir minsta värdet så otroligt litet, jämfört om du presenterar det i V/m. Orsaken är ju ytan, kvadraten i W/m2. Varför mäta effekt/energi/värme per yta? När den fysiskt uppmätta elektromagnetiska strålningen mäts av instrumentet i V/m? Sen tycker jag du blandar ihop elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält på lite luddigt vis, men det får du stå för. 🙂

  • Förtydligande med vad jag menar med tidigare inlägg:
   Vi tar exemplet som Mona har i artikeln.
   En bostad som uppmätt 1 690 000 uW/m2 efter mobilsändare monterats på taket.

   En normal bostad med långt till sändare och inga sändare i bostad (mobiler/router/osv.) kan ligga på 100 uW/m2. Så klart mer eller betydligt mindre, men 100uW/m2 är ett ganska vanlig värde vid “bra ” förhållanden, min uppfattning efter många år av mätningar.

   Ska vi säga att skillnaden på de här förhållandena i strålning är

   132,2 gånger eller 16900 gånger?

   Vilket låter mer dramatiskt och vilken enhet tror du SSM vill använda, använder och har använt?

   100 uW/m2 = 0,19 V/m

   1690000 uW/m2 = 25.24 V/m

   I V/m har strålningen ökat 132,2 gånger.

   I uW/m2 har effekten ökat 16900 gånger.

   När du presenterar strålningen i V/m slipper du dessutom att byta från nW/m2, uW/m2, mW/m2 och W/m2, om du inte ska få som Mona, orimligt stora värden med många nollor. Du använder bara V/m punkt slut och det blir lättare att jämföra uppmätta värden = lättare att förstå för alla.

  • För att fördjupa oss i hur komplicerat mätning av elektromagnetisk strålning (RF) är så lägger jag till:

   Hur mäter vi?
   Medelvärdet på den samlade energin över en tid, eller toppvärdet på energipulserna?
   Vi vet att från vissa vanliga sändare kan skillnaden i energi och strålningens toppvärde variera över 100ggr.
   Vad påverkar organismen? Toppvärdet eller energin över tid?
   Värden som alltid presenteras i mätningar är toppvärdet. Sällan eller aldrig något medelvärde av sändarens energi över tid.

   Exempel:
   En mobil basstation (3/4/5G) har flera kanaler per sändare (antenn) (inte “mast”, det är järnkonstruktionen som håller upp sändarna/antennerna) . När den inte har någon mottagare ansluten ligger den och sänder en svag signal (“här finns jag”), men när flera mobiler/enheter kopplar upp sig ökar strålningen (toppvärdet) något och även den samlade energin från en och samma sändaren (antenn). Ju fler enheter som ansluter sig, ju mer energi från sändaren, men toppvärdet blir i det närmaste samma. Energin blir flera gånger högre vid fullt belastad sändare jämfört med uppmätt toppvärde, vid samma tidpunkt.

   Så ska vi göra jämförelser på hur den biologiska organismen påverkas måste även den totala mängden energi över tid mätas och inte bara enstaka toppvärde, som i princip inte säger så mycket, mer än att sändaren sitter nära.

   • Hej Sjunnesson!

    Och tack för dina utförliga svar. Mig hjälper de dock inte särskilt mycket.
    Så mitt förslag är att du fortsätter mäta i v/m, så mäter jag i uW/2. Jag har ca 13uW/m2 i fönstret på ovanvåningen, där får jag tryck i huvudet och det är någon miljon ggr högre än den natruliga bakgrundsstrålningen. Mitt intrument visar de värdena, så jag som “amatör” använder dem. Så kan du som proffs använda v/m.

    Har du inte läst Artur Firstenbergs bok The invisible Rainbow, så kan jag rekomendera den. Så sliper du stå och vela på foten nå mer.

    De mätare som finns i min kamratklubb kan mäta både toppvärden, medelvärde osv. De som har spektrumanalysatorer kan se styrkan på signalen över tid. Själv känner jag spikarna (toppvärdena) många gånger i kroppen, så de är naturligtvis illa. Men sammantaget över tid så sliter ju “låga” värden ut kroppen.

    Vill du ha tio studier så kan jag rekomendera FAS rapporter. Däri finns referenser till de studier Ahlbom kännt sig tvingad att kritisera. Ta de han tycker illa om, de säger mest. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap första rapporten, och du har direkt fem epedemiologiska studier som visar på cancer osv. Så kan du följa hur Ahlbom allt mer slår knut på sig själv. Är ditt kritiska tänkande genuint kommer du få fler frågor än svar. Svaren finner du i studierna, eller snabbare i litteratur som Firstenbergs, Robert O Becker osv.

    • Tack för svar!

     Kan du precisera exakt vilka 10 studier som är mest övertygande?
     Och som inte handlar om exponering från mobil till huvud, utan tar upp effekter av långvarig “lägre” strålning, som den vi finner i vår vardag.

     Det är lite tungt att rekommendera stora dokument på 100-tals sidor, med sammanställningar av 100-tals studier, och tro att någon ska orka/kunna sätta sig in i detta.

     10 stycken enkla studier, gärna med en sammanfattning så man förstår helheten av resultatet.

     Var? Vilka? 🙂

     Finns det någon metod som upprepats flera gånger och kommit till samma resultat?

     Jag var ganska insatt i forskningen för 12 år sedan. Borde skett något större genombrott sedan 2010? Läste igenom 1000-tals sidor utan att hitta några hållbara bevis. Tyvärr! Mycket var pinsamt dåligt utförda studier. Bättre om de inte var gjorde, i stället för att bidra till en negativ bild.

     Har fortfarande mätutrustning för 40+K kronor i källaren. Övertyga mig och jag tar upp “kampen” igen! 🙂

     Mvh

     • Har du redan läst 1000 tals sidor utan att bli övertygad så kan jag nog inte hjälpa dig. Själv har jag läst de vanligaste böckerna, kanske ett 50 tal idag. Samt att jag är elöverkänslig själv, så jag vet ju vad jag uppever. Samuel Milhams Dirty Electrisity och svenska boken Innan bubblan brister, så får man ju epidemiologisk översikt över historien.

      Annanrs om man går tillbaks till “Electromagnetic field and life” och andra böcker från 70 talet så får man ju den grundläggande forskningen. Men många av de gamla studierna som böckerna baseras på går ju inte uppbringa idag.

      Just i första FAS rapporten om EMF osv så finns de större epidemiologiska studierna som jag sa. Men så vet jag ju inte vad du tycker är skit. SJälv tycker jag det mesta Ahlbom och kollegorna producerat är skit. De tar ju bort pulsningen på signalen, den kanske mest störande komponenten. Ja man kan ha långa utlägg, men utrymmet här är ju begränsat. Men Firstenberg som sagt.

      • Mycket forskning har stora brister, menar jag. Att de skulle vara “skit” har jag aldrig nämnt. Skit är bra för växtligheten och det har jag i trädgårdslandet. 😉

       Detta är mitt sista inlägg här. För vi kommer inte längre.

       Jag frågar upprepade gånger efter hänvisning till de 10 mest bevisande studierna, på att vi påverkas av den strålning som finns omkring oss i dag (inte mobilstrålning direkt mot huvud). Jag får som svar bara luddiga hänvisningar till böcker och författare.

       I över tio år har jag ställt den här frågan till alla de som “vet” att strålningen skadar oss.

       Varför får jag inget svar?

       🙂

      • Kan du beskriva hur detta ska lösas tekniskt?
       Kommer 5G-“masterna” att lyssna på mina hjärtslag och analysera mina svettningar?? 🙂

 • Jag förstår inte varför Mona med flera mäter RF-strålningen i värme per kvadratmeter? Dessutom i micro, miljondel av enheten. Det blir rätt klumpigt med stora värden. 1 690 000 miljondelar av en watt per kvadratmeter. Vem förstår detta? Mer än att stora siffror kanske skrämmer någon?

  Gör som proffsen, mät i Volt/meter och inget annat.
  1 690 000 uW/m2 = 25,2 V/m
  10 000 000 uW/m2 = 61,4 V/m
  200 uW/m2 = 0,27 V/m

  Är detta inte skrämmande nog att det är 25 Volt per meter i luften?
  Och till detta ett proportionerligt magnetfält (har inte uträkningen i huvudet) som RF strålning består av.

  Mäter man i watt blir det genast en jämförelse med värmen från en glödlampa, det har vi fått utstå från kritiker i 20 år.

  RF strålningen är en spänning i luften i relation till ett magnetfält, SOM skapar värme när det träffar någon/något.

  Skärpning! 😉

  • Det skrämmande är ju att man blir sjuk av strålningen. Vilken enhet man anger strålningen i spelar egentligen ingen roll.

   • Det är sant! vi kan låta bli att mäta helt och folk kommer ändå att uppleva obehag från sändarna. Frågan som jag ställer gång på gång, är när kommer de tunga vetenskapliga forskningsresultaten som bevisar strålningens påverkan? Om sanningen ska fram finns det väl inte så mycket till vetenskapligt bevis framtaget att det styrker påståendet att man blir sjuk av strålningen vid de “låga” nivåer vi normalt vistas i?

    Är det för många parametrar som kan ifrågasättas i en studie, då förkastas den lätt, men utformas studien på rätt sätt, då håller den som bevis bättre.

    Kan någon samla 10 stycken av de bästa studierna på människor, som bevisar att långvarig exponering (bakgrundsstrålning och inte direkt exponering från mobilen mot huvudet) av de nivåer vi utsätts för, ger påverkan på organismen?

    Jag har stått med ett ben i varje “läger” sedan 2010. Jag varken tror eller förnekar, bara diskuterar. Är dagens strålningsnivåer farliga ( farligare än bilavgaser eller annan kemisk belastning vi utsätts för dagligen) då önskar jag att det bevisas och tas på allvar. Om strålningens påverkan på organismen är låg jämfört med allt annat vi utsätter kroppen för frivilligt (rökning, sprit, osund livsstil, osv) då kanske vis ska sluta att skrämma upp varandra med “höga” strålnivåer och relaterade sjukdomar?

    • Ett dok fr 2011 som anger att det inte är fältets närvaro man känner utan att det slås av och på
     Electromagnetic Hypersensitivity: Evidence for a Novel
     Neurological Syndrome
     https://andrewamarino.com/PDFs/F247-IntJNeurosci2011.pdf

     Det framgår av följande att det finns en del inte så väl kända aspekter:
     Marino hade ett senare dok tillgängligt där (men inte nu verkar det) där han använde olinjär EEG (brain recurrence) på en grupp patienter. Han kunde med den metoden objektivt påvisa att hjärnan registrerade emf utan att patienterna kunde avgöra medvetet. I ett sånt fall hjälper ju inte dubbelblinda försök. Det går heller inte att väga samman data statistiskt för en grupp så det krävs signifikans redan på individnivå vilket han uppnådde.

     • Skummade snabbt dokumentet.
      Ser inte att det är direkt jämförbart med dagens strålning från mobilsändare.

      Det användes ett rent elfält med 60Hz frekvens, som pulserades till och från. Med ett elfält på nivå av 1000 v/m i topparna och 300 V/m i medel. Mot huvudet (och lägre på kroppen).

      Om det uppmätta elfältet skulle motsvara en signal från en sändare. 300 V/m är då = 238 726 790 uW/m2 och 1000 v/m = 2 652 519 893. En jämförelse som enligt min uppfattning är direkt felaktig. Och långt över rådande gränsvärden.

      Ett rent elfält är ju inte jämförbart med en signal från en sändare.

      På vilket sätt är detta jämförbart med den strålning vi får från mobilsändarna?

      • Poängen som han vill ha fram är att det är signifikant med normala signalnivåer. vilket ju inte anses vara fallet officiellt där dom antar att det bara beror på uppvärmning. Det visar enligt honom att människor känner av emf. Han har analyserat att såna verkningar bara finns för lågfrekvens max 10kHz, Men det jag egentligen var ute efter var ett senare dok som han inte längre hade uppe om brain recurrence på ett antal patienter. Han beskriver metoden utförligt i ett powerpoint dok han har där.
       Men beträffande rf-fält så har han beskrivit att för rf-fält påverkas nerver genom en svag uppvärmning 0,005 grader. Dvs där verkar han egentligen inte motsäga den officiella teorin förutom att han påpekar att väldigt små temperaturdifferenser räcker för att få neuroner att fyra av.
       Det intressanta med brain recurrence är att det avslöjar att man inte kan tillämpa linjär superposition vilket ju annars alltid antas så man kan inte direkt summera data från flera patienter och få bättre signalbrus. Och eftersom han påpekat att han fått signifikanta data från mätsignalerna utan att patienterna själva kunnat uppfatta det medvetet så faller även dubbelblinda metoder. Vad jag vill ha sagt är att det kan behövas mer kreativt tänk för att förbättra förståelsen.

      • Den studien du länkar till har inget med strålning från mobilsänadre att göra. Ett pulserande (10Hz) elektriskt fält (100V 60Hz), är INTE ett elektromagnetiskt fält likt det som kommer från mobilsändare. (????)

       Var är de 10 bästa studierna som visar på att mobilstrålningen av den nivå vi påträffar på gator och torg, är skadlig?

       [raderat, personanrepp]

      • Vi är helt överens om att det jag länkade till inte hare med mobisändare att göra men etablissemanget hävdar ju att det bara är termisk verkan och att vi inte har ngt sinne för emf men det verkar Marino’s forskning invända mot och eftersom han säger att det är en ren on/off off/on verkan av fältet är det inte uppenbart hur frekvensen kommer in. Jag tyckte att detta hör till debatten att ta upp även om det inte var precis vad du efterfrågade. Du litar på etablerade mättekniker men det kan vara av intresse för att komma längre att man törs ifrågasätta etablissemangets tilltro till dubbelblinda test i hittillsvarande utformning. Den som tänker kreativt mot den bakgrunden kanske kommer på något nytt som gör att vetenskapen hittar en mer framgångsrik metod. Vi är kanske långt ifrån att förstå det biologiska systemet.

      • Kan du ge exempel på fler forskning som är genomförd på liknande sätt och ger samma resultat?

       Jag har lite svårt att se att 60Hz sinusvåg kontinuerligt skulle ha mindre effekt på kroppen än 60Hz sinusvåg pulserande till/från 10 ggr i sekunden.

       Tror du själv att kroppen känner skillnad på det?

      • Hur “starka” är de signaler från kroppen som du tror 5G ska registrera? Jämfört med det brus av signaler som finns där ute. Hur ska 5G systemet skilja på dina små kroppsliga signaler och bruset?

       Som vanligt finns det människor som har intressen av att människor blir uppskrämda av “strålning” och död. Vilka ekonomiska intressen har du? 🙂

  • Det blir väldigt många forskare och experter som signaturen Sjunnesson därmed också bör läxa upp och uppmana till “skärpning!”. De allra flesta studier och artiklar spå området redovisar nämligen RF/-mikrovågsstrålning i mikrowatt per kvadrameter eller kvadratcentimeter (USA). Exempelvis i denna artikel från en grupp europeiska forskare/läkare som bland annat ger rekommendationer för max nivå av strålning se sidan 19. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/07/EUROPAEM-EMF-Guideline-2016-for-the-prevention-diagnosis-and-treatment-of-EMF-related-health-problems-and-illnesses.pdf

   • https://youtu.be/d66kWyLz0DY Det dom flesta av er som försöker förstå den här teknologin missar är hur militären använder TMS Transcranial Magnetic Stimulation frekvenser/mikrovågor inom dessa system och sedan via antenner och satelliter låser fast dessa frekvenser som stimulerar nerver emot människors EEG vilket är unikt för varje människa på jorden. Dom mappar våra EEG och sedan går man runt och torteras med mängder av olika effekter dom skickar emot mig och alla andra tortyrutsatta, vi skriker på hjälp men dom flesta journalister har svårt att förstå och ta till sig vad som pågår och görs emot oss utsatta för det är så extremt något i världen någonsin kan bli. DARPA och Obama Brain Initiative är “Hjärnforskning” och dom har kartlagt exakt vilken frekvens som skapar en reaktion i nervsystemet. José Delgado gjorde detta redan på 60 talet. FOI ihop med FRA har hållt på med samma brottslighet i decennier och kallar det för “Neurovetenskap” -läs PDF. FRA chef Björn Lyrwall ljuger sedan på FOF Folk Och Försvar seminarium och säger citat: Signalspaning håller vi inte på med för om vi gör det så vore det krigsförbrytelser emot civilbefolkningen.. Edward Snowden och alla vi utsatta har lite annat att berätta om. SAAB och Ericsson och Bofors är också inblandade samt MUST forskning på Karolinska institutet etcetera. Lena Hallin chef på MUST menar att dom “bekämpar terrorism” så allt ska låta lite trevligare.. Idag börjar det dock komma ifatt dom flesta vad som pågår. Mvh Karl Gunnar

 • Det sorgligaste är väl alla människor som inte förstår varför de är dåliga. Snart uppvisar ju hela befolkningen tecken på microvågssyndromet, vissa mer viss mindre.

  Här i Ludvika flyttade man för en tid sedan biblioteket till ny byggnad. Ett stenkast från alla sändare på taket bredvid, 3G, 4G, 5G. I bibblans regi sitter stora routrar, alla datorer trådlösa, DECT telefoner osv. Lampor som ger dig “lågenergi” överallt.

  Man kan inte andas därinne. Personalen säger samma sak. Rödflammiga och narig hud. Sjukskrivningar, personalbyte osv. Samma sak överallt snart.

  När man lärt sig se tecknen, då så ser man det överallt. Kanske kommer motreaktionen när människor förstår att strålningen helt förstör ämnesomsättningen och gör folk feta? Att 20 % av befolkningen ungefär har eller har haft “utmattningssyndrom” verkar man acceptera. Men eftersom strålningen bland annat förstör elektrontransporten i mitokondrierna och förstör cellens energiförsörjning så kan man ju se det i effekter på hela systemet. Men alla försöker ju idag kompensera denna energibrist med allt mer stimulantia, socker, kaffe, droger, äta mer osv. Eller antidepp så man slipper känna hur trött man är.

  Unga fina tjejer. Börjar jobba i microvågsugnarna som bibblan. Går bara något år så har de gått upp 15-20 kg. Förr började ju dessa “klimakterie” symptom mycket senare. Nu förstör man ju hormonbalansen och körtlarna redan innan 30. Ungdomen blir kortare då strålningen åldrar människor i Fast forward.

  Synd man inte lär av historien! Var väl en 50 år sedan de första större studierna kom där man kunde se grav körtelutmattning och cancer hos möss som exponerades för radar, det frekvensband vi nu ligger på med 5G.

  Alle man till ugnarna, befolkningen skall grillas. Och Wallenbergklanen i Riksdagen är fullständigt likgiltiga. Eller ska man se det som att de är utpressade eller står under hot? Vissa har väl inte alla hemma, som fröken koöga. Men de andra?

 • Jag förstår inte varför Mona med flera mäter RF-strålningen i värme per kvadratmeter? Dessutom i micro, miljondel av enheten. Det blir rätt klumpigt med stora värden. 1 690 000 miljondelar av en watt per kvadratmeter. Vem förstår detta? Mer än att stora siffror kanske skrämmer någon?

  Gör som proffsen, mät i Volt/meter och inget annat.
  1 690 000 uW/m2 = 25,2 V/m
  10 000 000 uW/m2 = 61,4 V/m
  200 uW/m2 = 0,27 V/m

  Är detta inte skrämmande nog att det är 25 Volt per meter i luften?
  Och till detta ett proportionerligt magnetfält (har inte uträkningen i huvudet) som RF strålning består av.

  Mäter man i watt blir det genast en jämförelse med värmen från en glödlampa, det har vi fått utstå från kritiker i 20 år.

  RF strålningen är en spänning i luften i relation till ett magnetfält, SOM skapar värme när det träffar någon/något.

  Skärpning! 😉

  • Det skrämmande är ju att man blir sjuk av strålningen. Vilken enhet man anger strålningen i spelar egentligen ingen roll.

   • Det är sant! vi kan låta bli att mäta helt och folk kommer ändå att uppleva obehag från sändarna. Frågan som jag ställer gång på gång, är när kommer de tunga vetenskapliga forskningsresultaten som bevisar strålningens påverkan? Om sanningen ska fram finns det väl inte så mycket till vetenskapligt bevis framtaget att det styrker påståendet att man blir sjuk av strålningen vid de “låga” nivåer vi normalt vistas i?

    Är det för många parametrar som kan ifrågasättas i en studie, då förkastas den lätt, men utformas studien på rätt sätt, då håller den som bevis bättre.

    Kan någon samla 10 stycken av de bästa studierna på människor, som bevisar att långvarig exponering (bakgrundsstrålning och inte direkt exponering från mobilen mot huvudet) av de nivåer vi utsätts för, ger påverkan på organismen?

    Jag har stått med ett ben i varje “läger” sedan 2010. Jag varken tror eller förnekar, bara diskuterar. Är dagens strålningsnivåer farliga ( farligare än bilavgaser eller annan kemisk belastning vi utsätts för dagligen) då önskar jag att det bevisas och tas på allvar. Om strålningens påverkan på organismen är låg jämfört med allt annat vi utsätter kroppen för frivilligt (rökning, sprit, osund livsstil, osv) då kanske vis ska sluta att skrämma upp varandra med “höga” strålnivåer och relaterade sjukdomar?

    • Ett dok fr 2011 som anger att det inte är fältets närvaro man känner utan att det slås av och på
     Electromagnetic Hypersensitivity: Evidence for a Novel
     Neurological Syndrome
     https://andrewamarino.com/PDFs/F247-IntJNeurosci2011.pdf

     Det framgår av följande att det finns en del inte så väl kända aspekter:
     Marino hade ett senare dok tillgängligt där (men inte nu verkar det) där han använde olinjär EEG (brain recurrence) på en grupp patienter. Han kunde med den metoden objektivt påvisa att hjärnan registrerade emf utan att patienterna kunde avgöra medvetet. I ett sånt fall hjälper ju inte dubbelblinda försök. Det går heller inte att väga samman data statistiskt för en grupp så det krävs signifikans redan på individnivå vilket han uppnådde.

     • Skummade snabbt dokumentet.
      Ser inte att det är direkt jämförbart med dagens strålning från mobilsändare.

      Det användes ett rent elfält med 60Hz frekvens, som pulserades till och från. Med ett elfält på nivå av 1000 v/m i topparna och 300 V/m i medel. Mot huvudet (och lägre på kroppen).

      Om det uppmätta elfältet skulle motsvara en signal från en sändare. 300 V/m är då = 238 726 790 uW/m2 och 1000 v/m = 2 652 519 893. En jämförelse som enligt min uppfattning är direkt felaktig. Och långt över rådande gränsvärden.

      Ett rent elfält är ju inte jämförbart med en signal från en sändare.

      På vilket sätt är detta jämförbart med den strålning vi får från mobilsändarna?

      • Poängen som han vill ha fram är att det är signifikant med normala signalnivåer. vilket ju inte anses vara fallet officiellt där dom antar att det bara beror på uppvärmning. Det visar enligt honom att människor känner av emf. Han har analyserat att såna verkningar bara finns för lågfrekvens max 10kHz, Men det jag egentligen var ute efter var ett senare dok som han inte längre hade uppe om brain recurrence på ett antal patienter. Han beskriver metoden utförligt i ett powerpoint dok han har där.
       Men beträffande rf-fält så har han beskrivit att för rf-fält påverkas nerver genom en svag uppvärmning 0,005 grader. Dvs där verkar han egentligen inte motsäga den officiella teorin förutom att han påpekar att väldigt små temperaturdifferenser räcker för att få neuroner att fyra av.
       Det intressanta med brain recurrence är att det avslöjar att man inte kan tillämpa linjär superposition vilket ju annars alltid antas så man kan inte direkt summera data från flera patienter och få bättre signalbrus. Och eftersom han påpekat att han fått signifikanta data från mätsignalerna utan att patienterna själva kunnat uppfatta det medvetet så faller även dubbelblinda metoder. Vad jag vill ha sagt är att det kan behövas mer kreativt tänk för att förbättra förståelsen.

      • Den studien du länkar till har inget med strålning från mobilsänadre att göra. Ett pulserande (10Hz) elektriskt fält (100V 60Hz), är INTE ett elektromagnetiskt fält likt det som kommer från mobilsändare. (????)

       Var är de 10 bästa studierna som visar på att mobilstrålningen av den nivå vi påträffar på gator och torg, är skadlig?

       [raderat, personanrepp]

      • Vi är helt överens om att det jag länkade till inte hare med mobisändare att göra men etablissemanget hävdar ju att det bara är termisk verkan och att vi inte har ngt sinne för emf men det verkar Marino’s forskning invända mot och eftersom han säger att det är en ren on/off off/on verkan av fältet är det inte uppenbart hur frekvensen kommer in. Jag tyckte att detta hör till debatten att ta upp även om det inte var precis vad du efterfrågade. Du litar på etablerade mättekniker men det kan vara av intresse för att komma längre att man törs ifrågasätta etablissemangets tilltro till dubbelblinda test i hittillsvarande utformning. Den som tänker kreativt mot den bakgrunden kanske kommer på något nytt som gör att vetenskapen hittar en mer framgångsrik metod. Vi är kanske långt ifrån att förstå det biologiska systemet.

  • Det blir väldigt många forskare och experter som signaturen Sjunnesson därmed också bör läxa upp och uppmana till “skärpning!”. De allra flesta studier och artiklar spå området redovisar nämligen RF/-mikrovågsstrålning i mikrowatt per kvadrameter eller kvadratcentimeter (USA). Exempelvis i denna artikel från en grupp europeiska forskare/läkare som bland annat ger rekommendationer för max nivå av strålning se sidan 19. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/07/EUROPAEM-EMF-Guideline-2016-for-the-prevention-diagnosis-and-treatment-of-EMF-related-health-problems-and-illnesses.pdf

   • https://youtu.be/d66kWyLz0DY Det dom flesta av er som försöker förstå den här teknologin missar är hur militären använder TMS Transcranial Magnetic Stimulation frekvenser/mikrovågor inom dessa system och sedan via antenner och satelliter låser fast dessa frekvenser som stimulerar nerver emot människors EEG vilket är unikt för varje människa på jorden. Dom mappar våra EEG och sedan går man runt och torteras med mängder av olika effekter dom skickar emot mig och alla andra tortyrutsatta, vi skriker på hjälp men dom flesta journalister har svårt att förstå och ta till sig vad som pågår och görs emot oss utsatta för det är så extremt något i världen någonsin kan bli. DARPA och Obama Brain Initiative är “Hjärnforskning” och dom har kartlagt exakt vilken frekvens som skapar en reaktion i nervsystemet. José Delgado gjorde detta redan på 60 talet. FOI ihop med FRA har hållt på med samma brottslighet i decennier och kallar det för “Neurovetenskap” -läs PDF. FRA chef Björn Lyrwall ljuger sedan på FOF Folk Och Försvar seminarium och säger citat: Signalspaning håller vi inte på med för om vi gör det så vore det krigsförbrytelser emot civilbefolkningen.. Edward Snowden och alla vi utsatta har lite annat att berätta om. SAAB och Ericsson och Bofors är också inblandade samt MUST forskning på Karolinska institutet etcetera. Lena Hallin chef på MUST menar att dom “bekämpar terrorism” så allt ska låta lite trevligare.. Idag börjar det dock komma ifatt dom flesta vad som pågår. Mvh Karl Gunnar

 • Redan låg strålning förorsakar hälsoproblem för många, kan räcka med att du byter till ny router som i vårt fall. Lägre strålning kan ofta åtgärdas med aluminium gallerbur runt routern.
  Det visste man redan när mikrovågsugnen kom, därför har mikrovågsugnarna aluminium galler i luckan, du skall inte stå för nära mikron 
  Köp eller låna en strålningsmätare, scanna av hela lägenheten, garanteraratt du kommer hålla ett längre avstånd också till mobilen

 • Det sorgligaste är väl alla människor som inte förstår varför de är dåliga. Snart uppvisar ju hela befolkningen tecken på microvågssyndromet, vissa mer viss mindre.

  Här i Ludvika flyttade man för en tid sedan biblioteket till ny byggnad. Ett stenkast från alla sändare på taket bredvid, 3G, 4G, 5G. I bibblans regi sitter stora routrar, alla datorer trådlösa, DECT telefoner osv. Lampor som ger dig “lågenergi” överallt.

  Man kan inte andas därinne. Personalen säger samma sak. Rödflammiga och narig hud. Sjukskrivningar, personalbyte osv. Samma sak överallt snart.

  När man lärt sig se tecknen, då så ser man det överallt. Kanske kommer motreaktionen när människor förstår att strålningen helt förstör ämnesomsättningen och gör folk feta? Att 20 % av befolkningen ungefär har eller har haft “utmattningssyndrom” verkar man acceptera. Men eftersom strålningen bland annat förstör elektrontransporten i mitokondrierna och förstör cellens energiförsörjning så kan man ju se det i effekter på hela systemet. Men alla försöker ju idag kompensera denna energibrist med allt mer stimulantia, socker, kaffe, droger, äta mer osv. Eller antidepp så man slipper känna hur trött man är.

  Unga fina tjejer. Börjar jobba i microvågsugnarna som bibblan. Går bara något år så har de gått upp 15-20 kg. Förr började ju dessa “klimakterie” symptom mycket senare. Nu förstör man ju hormonbalansen och körtlarna redan innan 30. Ungdomen blir kortare då strålningen åldrar människor i Fast forward.

  Synd man inte lär av historien! Var väl en 50 år sedan de första större studierna kom där man kunde se grav körtelutmattning och cancer hos möss som exponerades för radar, det frekvensband vi nu ligger på med 5G.

  Alle man till ugnarna, befolkningen skall grillas. Och Wallenbergklanen i Riksdagen är fullständigt likgiltiga. Eller ska man se det som att de är utpressade eller står under hot? Vissa har väl inte alla hemma, som fröken koöga. Men de andra?

 • Redan låg strålning förorsakar hälsoproblem för många, kan räcka med att du byter till ny router som i vårt fall. Lägre strålning kan ofta åtgärdas med aluminium gallerbur runt routern.
  Det visste man redan när mikrovågsugnen kom, därför har mikrovågsugnarna aluminium galler i luckan, du skall inte stå för nära mikron 
  Köp eller låna en strålningsmätare, scanna av hela lägenheten, garanteraratt du kommer hålla ett längre avstånd också till mobilen

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *