Första studien på 5G – Orsakar typiska tecken på mikrovågssyndromet

publicerad 21 juni 2022
- Mona Nilsson
5G-sändare från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

ELEKTROSMOG. Den första studien hittills av hälsoeffekter av strålning från 5G visar att 5G orsakar typiska symptom på mikrovågssyndromet. Den nya fallstudien bekräftar även att strålning långt under de nivåer som tillåts av myndigheterna orsakar ohälsa.

Studien, som är en fallstudie, publicerades i tidskriften Medicinsk Access nr 1/ 2022 och är genomförd av cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer samt Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Studien beskriver hälsokonsekvenser för en man och en kvinna som fick en basstation för 5G rakt ovanför lägenheten, endast 5 meter ovanför sovrummet.

Mätningar före och efter installationen av 5G-utrustningen visade att 5G orsakade en massiv ökning av strålningen i lägenheten. Före 5G fanns redan basstationer för 3G eller 4G på samma plats rakt ovanför lägenheten men byte till 5G-teknik ledde till att strålningen ökade från 9 000 mikroW/m2 till som mest 1 690 000 mikroW/m2.

Symptomen som uppstod hos både mannen och kvinnan efter starten av 5G är typiska för det som kallats mikrovågssyndromet. Mannen drabbades av onormal trötthet, sömnsvårighet. känslomässig påverkan, näsblödningar, ökande tinnitus och hudbesvär.

Kvinnan fick fler symptom än mannen med svåra sömnstörningar och yrsel, följt av hudbesvär (brännande känsla, stickningar i huden på händer och armar), koncentrationsproblem, irritabilitet, tinnitus, balansproblem, nedsatt närminne, förvirring, trötthet, tendens till depression, hjärt- och lungsymptom (hjärtklappning, tyngdkänsla över bröstet) samt värmekänsla i kroppen.

Samtliga symptom minskade eller försvann helt redan efter ett dygn efter flytt till annan bostad med betydligt lägre strålning.

Mikrovågssyndromet

Det som visas i denna första studie någonsin över hälsoeffekter av mikrovågsstrålning från 5G överensstämmer med de symtom som sedan över 50 år sedan beskrivits som en effekt av helkroppsexponering för mikrovågsstrålning och som kallades mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.

Mikrovågssyndromet är även ett erkänt begrepp internationellt idag tillsammans med namnet ”electromagnetic hypersensitivity” (EHS). I Sverige har symptombilden kallats ”elöverkänslighet” vilket kännetecknar de personer som reagerar redan vid mycket låga nivåer och utvecklat särskilt hög känslighet.

Det har upprepat beskrivits att strålningsorsakade symptomen klingade av när exponeringen upphörde eller minskade kraftigt, liksom i denna nya studie.

”Forskare som gjort vetenskapliga undersökningar av yrkesexponerade för mikrovågor beskrev symptom som trötthet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, koncentrations- och minnesproblem. Dessa symptom sattes i samband med exponering för radiovågor eller mikrovågor. Det konstaterades att symptomen generellt avklingade när exponeringen upphörde.”

Känsligheten för mikrovågsstrålning är individuell. Redan mycket låga nivåer av strålningen kan orsaka medicinska symptom hos särskilt känsliga personer (elöverkänsliga/EHS).

Mikrovågssyndromet - 5G mast fälldes i Toulouse. Foto: world-signals.com
5G mast fälldes i Toulouse. Foto: world-signals.com

5G ökar strålningen enormt

Förutom att visa att 5G orsakar mikrovågssyndromet ganska omgående efter att basstationen sattes i drift, visar fallstudien även att 5G leder till en massiv ökning av strålningen i vår miljö. Redan tidigare fanns en basstation för 3G eller 4G på samma plats ovanför parets sovrum, men utbyte av utrustningen och driftsättning av 5G ledde till en explosionsartad ökning av den uppmätta strålningen.

De uppmätta extremt höga värden i bostaden, max 1 690 000 mikroW/m2, är ändå   betydligt lägre än gällande referensvärden som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM: 10 000 000 mikroW/m2 som medelvärde över 6 minuter, vilket innebär att maxvärdet kan tillåtas vara betydligt högre än 10 000 000 mikroW/m2.

SSM:s referensvärde skyddar inte mot de symptom som kännetecknar mikrovågssyndromet, inte heller mot cancer och andra kroniska sjukdomar, exempelvis Alzheimers. Det är därför som ohälsa kan uppstå trots att strålningen är långt under referensvärdet.

SSM:s referensvärden gäller endast skydd mot omedelbara effekter till följd av så intensiv strålning att vävnader värms upp med grad inom 30 minuter. Det innebär att allmänheten är helt oskyddad mot alla andra effekter än akuta termiska, trots att dessa visats i stor omfattning, exempelvis skadlig påverkan på hjärnan och nervsystemet, ökad risk för cancer, oxidativ stress och DNA-skador.

Ingen forskning visar att 5G är säkert för hälsa och miljö

Lennart Hardell och Mona Nilsson skriver i denna första fallstudie om effekter av 5G att det är anmärkningsvärt att det:

”saknas vetenskapliga undersökningar som visar att det inte föreligger risk för skadlig hälsopåverkan vid kronisk exponering för strålning från basstationer vid nivåer motsvarande SSMs referensvärde, eller vid de nivåer som uppmätts i denna fallstudie. Det gäller såväl 5G, som 4G, 3G och GSM.

Det saknas fortfarande studier av risker med strålning från både 4G och/eller 5G under dygnets 24 timmar. Denna fallstudie är den första i sitt slag som gjorts av effekter av exponering av människor för 5G. Att hävda att exponering för strålning inte medför risker eftersom exponeringen är lägre än SSMs referensvärde saknar således helt vetenskaplig grund.”

Källa: Strålskyddsstiftelsen

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq