Ekonomiexpert varnar för en kommande polykris – Vi kan bygga egna livsmedelssystem för att klara långa kriser

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 juli 2022
- Torbjörn Sassersson
Riktiga gröna människor. Foton: Shutterstock.com och Elements.envato.com

VÄRLDEN. Finanskrishistorikern Adam Tooze granskar i en artikel på Substack vad han kallar för en förestående polykris – en perfekt storm av globala socioekonomiska och negativt samverkande influenser som kommer att slå ut och omstarta den globala ekonomin. Dr Joseph Mercola har sammanställt Tooze granskning och hur vanligt folk långsiktigt kan klara av en livsmedelskris genom att bygga nya lokala och regionala livsmedelssystem.

Källor: Adam Tooze och Joseph Mercola | Sammanfattning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Ladda ner originalartikel som PDF

I korthet – Adam Tooze om en kommande polykris

 • Adam Tooze, en finanskrishistoriker och chef för European Institute vid Columbia University, varnar för att världen står inför en ”polykris” som består av flera kriser samtidigt där helheten är farligare än summan av delarna, eftersom varje enskild kris eskalerar, förvärrar och förvärrar andra samtidiga kriser.
 • Tooze förutspår att flera kriser kan utbryta och konvergera under de kommande sex till 18 månaderna, inklusive en livsmedelskris, ett pandemiutbrott, stagflation (ekonomisk stagnation i kombination med inflation), en statsskuldskris i euroområdet och potentiellt till och med ett kärnvapenkrig.
 • En majoritet av ekonomer är optimistiska (försöker minska oron i befolkningen) och förutspår endast en mild och tillfällig lågkonjunktur 2023, men Adam Toozeser pekar på realtidsbevis som se en mörkare framtid.
 • Konsumentutgifter, inhemska investeringar, bolåneansökningar, tillverkning och transporter på järnväg i USA minskar, samtidigt som inflationen och räntorna stiger.
 • Konsumentsentimentet, en indikation på människors förtroende för ekonomin och deras vilja att spendera, minskar också i rekordfart.
 • Två strategier som kan stärka individuell och lokal motståndskraft mot de påfrestningar som vi står inför är skapandet av lokala matsystem och stärkandet av grannskaps- och gemenskapsförbindelser. Båda minskar individers beroende av statliga bidrag och det minskar risken för att människor tvingas in i det nya slavsystemet: The Great Reset.

Tooze illustrerar en polykris genom att koppla samman stressmönster på den globala scenen. Den första bilden nedan illustrerade situationen den 21 januari 2022.

Tooze illustrerar en polykris genom att koppla samman stressmönster på den globala scenen.

Den andra bilden nedan visar komplexiteten som orsakats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina med utgångspunkt den 24 februari 2022.

Adam Tooze:

”Det som en gång var en relativt läsbar karta har blivit en trasslig röra … Kriget har haft den inverkan det har för att det har förvärrat befintliga spänningar. Matpriserna steg redan 2021 och provocerade fram varningar om en kommande kris.

Energimarknaderna var stressade långt innan kriget bröt ut. Nu är båda stressfaktorerna ihopknutna med kriget. Jag har markerat med rött vad som dyker upp som en serie makroskopiska risker, som alla kan komma till sin spets under de kommande 6-18 månaderna.”

Många kriser slår till på en och samma gång – en polykris

Som noteras av Adam Tooze står vi nu inför en rad betydande utmaningar som alla slår till mot oss på en gång och flera av dem förstärker och förvärrar varandra. Anmärkningsvärt är också det faktum att det finns stora osäkerheter förknippad med vissa av dem.

Vad kan vara pandemipotentialen hos nya covidvarianter? Kommer konflikten mellan Ryssland och Ukraina att eskalera till ett kärnvapenkrig? Det finns verkligen inget sätt att säkert förutsäga hur dessa scenarier kommer att utspela sig i formen av en polykris även om några av dessa krafter kan kompensera varandra.

I följande diagram sammanfattar Tooze de stora krispunkterna och deras sannolika inflytande på varandra. Observera att han hänvisar till dessa interaktioner som ”helt provisoriska och mycket diskutabla”, kommenterar Mercola.

Vissa av Tooze Substack-läsare kommenterar att flera ytterligare influenser i en polykris kan läggas till såsom vapeniseringen av den amerikanska dollarn, avhysning av Ryssland från SWIFT-systemet, USA:s inblandning i Ryssland-Ukraina-konflikten och NATO:s expansion samt hälsomyndigheter som dikterar hälsoekonomisk politik.

Förutsägelser för 2023-2024

Enligt Adam Tooze är en polykris inte bara närvaron av flera kriser samtidigt. Det är snarare en situation där helheten är ännu farligare än summan av delarna. Tooze tror att en global hungerkris är oroväckande trolig eftersom alla andra kriser kommer att samspela. De eskalerar, förenar och förvärrar varandra på ett symbiotiskt sätt. Om Tooze har rätt, kan vi dras in i en polykris någon gång redan under de kommande 6-18 månaderna, alternativt under perioden 2023 till 2024.

Några översatta stycken från Adam Tooze artikel:

”Jag skulle inte säga att det här är en prognos, men det drar mig till uppfattningen att inflationen kommer att vara övergående. De flesta av de stora chocker som vi kan förvänta oss tenderar att vara deflatoriska [deflationary] i sin effekt.”

”Det uppenbara nästa steget är att fråga om återkopplingsslingorna i matrisen är positiva eller negativa. Så, till exempel, en lågkonjunktur gör en statsskuldskris i euroområdet mer sannolikt, vilket i sin tur skulle utlösa allvarliga deflationstryck över hela Europa.”

”En livsmedelskris gör inte en kärnkraftsupptrappning mer eller mindre sannolik. Å andra sidan skulle en kärnkraftsupptrappning minst sagt dramatiskt eskalera flera av de andra riskerna.”

”En global hungerkris verkar oroväckande trolig delvis eftersom alla andra stora kriser kommer att förvärra det problemet. En hungerkris kommer dock till stor del att drabba fattiga och maktlösa människor i låginkomstländer, så det är osannolikt att den återkopplar till att förvärra någon av de andra stora kriserna.”

Mercolas artikel sammanfattar därefter Adam Toozes syn på den amerikanska situationen under rubriken ”Near-Term Outlook for the US Economy”. Ladda ner originalartikel som PDF.


Två strategier för att stärka din motståndskraft genom nya lokala livsmedelsystem

Mercola pekar ut att de faktorer som Tooze inte tar med i sin analys av en polykris är det faktum att vissa av dessa kriser är avsiktligt skapade, med målet att bryta ner och demontera nuvarande system för att motivera införandet av helt nya system.

Mercola fortsätter:

”Det finansiella systemet och livsmedelssystemet är två viktiga exempel där en avsiktlig dekonstruktion verkar pågå. I grund och botten, vad de teknokratiska elitisterna som tror sig vara världshärskare tänker hävda är att eftersom systemen inte längre fungerar måste de ”byggas tillbaka bättre” [build back better].”

”De nya systemen kommer dock inte på något sätt att forma eller gynna befolkningen i stort. Detta gäller globalt, inte bara i USA. Dessa nya system, avgränsade under flaggan The Great Reset, är slavsystem som, när de kopplas samman, kommer att bilda ett virtuellt digitalt fängelse.”

Mercola skriver att ingen kommer undan och att teknokraterna kommer att äga allt medan resten av mänskligheten kommer att tilldelas resurser som mat och energi baserat på diverse lydnadskriterier (läs mer om sociala betygsystem, social credit score).

Mercola ser dock ett ljus underen kommande polykris. Fler människor blir medvetna om vad den djupa staten håller på med. Han pekar på två strategier som kan stärka individuell och lokal motståndskraft. Dessa är skapandet av lokala matsystem och stärkandet av förbindelser mellan individer i grannskapet och samhället.

”Genom att bygga ett starkt lokalt matsystem minskar du matosäkerheten, och genom att bygga ett gemenskapsnätverk av specialister minskar du effekterna av ett sönderfallande finansiellt system eftersom du helt enkelt kan byta varor och tjänster.

Social sammanhållning erbjuder också många psykologiska fördelar. Lokala matsystem och samhällsnätverk minskar individers beroende av statliga utdelningar, och i förlängningen är det mindre troligt att de tvingas in i det nya slavsystemet The Great Reset.”

Odla egen hälsomat - Foto: Crestock.comHur man bygger ett lokalt matsystem

Brian Williams som är en före detta lokal matplanerare i USA, förklarar i en artikel, att det går det att bygga ett starkt lokalt matsystem vid sidan av det storindustriella jordbruket. Det skriver Mercola som sammanfattar ett urval av Williams förslag:

 • Säkra lokala inköpsåtaganden från skolor, sjukhus, högskolor, restauranger, lokala livsmedelsbutiker och andra institutioner. Sådana åtaganden är avgörande för att utveckla den nödvändiga infrastrukturen för en stark lokal matmarknad.
  När du har efterfrågan från stora institutioner kan du sedan ta med bönder, matberedare och distributörer till ett komplett leverantörskedja, eftersom kontrakten kommer att vara tillräckligt stora för att stödja alla och göra strävan ekonomiskt lönsam.
 • Ta hjälp av befintliga matberedare och distributörer. Många småskaliga, familjeägda företag kämpar för att få pengarna att gå ihop och kan vara mer än villiga att bli en del av ditt lokala nätverk. Två nyckelkomponenter är slakterier och åkerier för att distribuera maten från en plats till en annan. Du behöver också personal som kan diska, packa och tärna eller skära maten.
 • Bygg ett nätverk av lokala bönder som är villiga att samarbet. Enskilda bönder kanske inte kan uppfylla kraven vid stora kontrakt, men att slå samman produktionen från flera gårdar kan fungera.
 • Bygg upp den ekonomiska infrastrukturen. Om vissa tjänster inte är tillgängliga, bestäm vad som behövs och skicka ett samtal till samhället. Du vet aldrig vem som kan vara villig att starta ett företag för att fylla ett lokalt behov. Finansiell produktivitet är nyckeln för att få ett lokalt matsystem att fungera. Alla inblandade måste tjäna ekonomiskt, annars blir systemet inte hållbart.
 • Bygg relationer med lokala folkhälsotjänstemän, ekonomisk utvecklingstjänstemän, lagstiftande representanter och bankirer.

Källor: Adam Tooze och Joseph Mercola | Sammanfattning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Ladda ner originalartikel som PDF

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: polykris